Неважећи акт

Редакцијски пречишћен текст

 

 

 

 

ЗАКОН

о заштити од буке у животној средини

“Службени гласник РС”, бр. 36 од 15. маја 2009, 88 од 23. новембра 2010.

 

 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет закона

Члан 1.

Овим законом уређују се: субјекти заштите животне средине од буке; мере и услови заштите од буке у животној средини; мерење буке у животној средини; приступ информацијама о буци; надзор и друга питања од значаја за заштиту животне средине и здравље људи.

Одредбе овог закона не односе се на буку која настаје на радном месту и у радној околини, буку која настаје у превозном средству, буку која потиче од војних активности на армијским полигонима и активности на заштити од елементарних непогода, природних и других удеса, буку од активности у домаћинству или буку из суседног домаћинства, као и на буку којој су изложени они који је стварају.

Заштита животне средине од буке

Члан 2.

Заштита животне средине од буке обезбеђује се утврђивањем услова и предузимањем мера заштите које су део интегралног система заштите животне средине и односе се на:

1) просторно, урбанистичко и акустичко планирање;

2) звучну заштиту;

3) стратешку процену утицаја планова и програма, односно процену утицаја пројеката на животну средину, као и на издавање дозволе за изградњу и рад постројења, односно обављање активности;

4) прописивање граничних вредности индикатора* буке у животној средини;

5) производњу, промет и употребу извора буке;

6) акустичко зонирање;

7) израду стратешких карата буке;

8) израду акционих планова заштите од буке у животној средини;

9) мерење и оцену буке у животној средини;

10) процену штетних ефеката буке на здравље људи *;

11) информисање јавности о буци и њеним штетним ефектима у животној средини.

*Службени гласник РС, број 88/2010

Значење израза

Члан 3.

Поједини изрази употребљени у овом закону имају следеће значење:

1) бука у животној средини јесте нежељен или штетан звук (у даљем тексту: бука);

2) извор буке јесте сваки емитер нежељеног или штетног звука који настаје као последица активности људи*. То може да буде сваки уређај, средство за рад, саобраћајно средство, инсталација постројења, технолошки поступак, електроакустички уређај *. Изворима звука сматрају се покретни и непокретни објекти који под одређеним околностима генеришу звук, а такође и отворени и затворени простори за спорт, игру, плес, представе, концерте, слушање музике и сл. као и угоститељски објекти, гараже, паркинг простори и др.;

3) штетни ефекти јесу негативни утицаји буке на здравље људи *;

4) узнемиравање јесте степен ометања људи буком, који се утврђује испитивањем на лицу места прописаним методама процене;

5) индикатор буке јесте физичка величина којом се описује бука у животној средини, а која је у узајамној вези са штетним ефектом буке*;

6) процена јесте метод који се користи за израчунавање, предвиђање или мерење индикатора буке или одговарајућих штетних ефеката буке;

7) акустичко зонирање јесте одређивање граничне вредности индикатора буке за различита подручја према њиховој намени;

8) агломерација јесте део територије са преко 100.000 становника и са таквом густином становништва да се може сматрати урбанизованим подручјем;

9) главни пут јесте државни пут I и II реда, са просечним годишњим протоком саобраћаја већим од три милиона возила;

10) главна пруга јесте магистрална и регионална пруга, са просечним годишњим протоком саобраћаја већим од 30.000 возова;

11) главни аеродром јесте цивилни аеродром са више од 50.000 операција (полетања или слетања) годишње, изузимајући оне за потребе обуке на лаким ваздухопловима;

12) израда стратешких карата буке јесте представљање података о постојећим или процењеним нивоима буке, укључујући прекорачења прописаних граничних вредности, броја људи изложених буци на неком подручју или броја домаћинстава изложених одређеним вредностима индикатора буке на одређеном подручју;

13) стратешка карта буке јесте карта која представља податке о нивоима буке на одређеном подручју и служи за процену укупне изложености буци одређеног подручја од различитих извора буке или за предвиђање укупне буке на неком подручју;

14) гранична вредност буке јесте највиша дозвољена вредност индикатора буке (у даљем тексту: гранична вредност). Граничне вредности могу бити различите за различите изворе буке, односно за различите акустичке зоне, као и за различите затворене и отворене просторе у којима бораве људи;

15) акциони планови заштите од буке у животној средини јесу планови који садрже мере заштите од буке и њених ефеката у животној средини, као и мере за смањење буке у случају прекорачења граничних вредности;

16) акустичко планирање јесте предузимање мера заштите од буке у будућности, као што су просторно планирање, пројектовање и планирање система саобраћаја, примена звучне заштите путем одговарајуће звучне изолације и звучних баријера, као и праћење нивоа буке коју емитују извори буке;

17) звучна заштита јесте скуп мера којим се обезбеђује да звук при преносу из једног у други простор буде ослабљен, као и мере да се бука уређаја и инсталација у објекту смањи. Звучна заштита подразумева и скуп мера које се спроводе у спољном простору, а које утичу на смањење нивоа звука при простирању. Звучна заштита се реализује пројектовањем и извођењем звучне изолације конструкција и мерама смањења, односно ограничења буке;

18) звучна изолација јесте својство грађевинске конструкције да, у што већој мери, спречи преношење звучне енергије из једног простора у други. Звучна изолација може да буде од ваздушног или структурног звука и остварује се на објекту архитектонско-грађевинским мерама које спречавају пренос звука из једног у други простор;*

19) акустичка зона јесте подручје на чијој је целој површини прописана јединствена гранична вредност индикатора буке.*

*Службени гласник РС, број 88/2010

II. СУБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОД БУКЕ

Субјекти заштите

Члан 4.

Субјекти заштите животне средине од буке на територији Републике Србије, у оквиру својих овлашћења, јесу:

1) Република Србија;

2) аутономна покрајина;

3) општина, град, односно град Београд (у даљем тексту: јединица локалне самоуправе);

4) привредна друштва, правна лица и предузетници која у обављању привредне делатности емитују буку (у даљем тексту: правна и физичка лица);

5) научне и стручне организације и друге јавне службе, удружења, грађани, друга правна и физичка лица.

Република Србија

Члан 5.

Република Србија преко надлежних органа и организација обезбеђује заштиту од буке у животној средини на својој територији.

Министарство надлежно за послове заштите животне средине (у даљем тексту: Министарство):

1) утврђује мере и услове заштите од буке, односно звучне заштите у плановима, програмима и пројектима, укључујући и оне на које даје сагласност у поступку стратешке процене утицаја, процене утицаја пројеката на животну средину, односно у поступку издавања интегрисане дозволе за рад постројења и активности;

2) предлаже Влади акциони план заштите од буке у животној средини за територију Републике Србије;

3) координира и врши послове заштите од буке у животној средини од значаја за Републику Србију;

4) прописује и утврђује испуњеност услова за овлашћивање стручних организација за мерење буке у животној средини, у складу са овим законом;

5) врши надзор и контролу примене мера заштите од буке у животној средини.

Агенција за заштиту животне средине

Члан 6.

Агенција за заштиту животне средине (у даљем тексту: Агенција) обезбеђује израду стратешких карата буке из надлежности Републике Србије, води и ажурира базу података из мониторинга буке у информационом систему заштите животне средине, у складу са законом којим се уређује заштита животне средине.

Аутономна покрајина

Члан 7.

Аутономна покрајина:

1) утврђује мере и услове заштите од буке, односно звучне заштите у плановима, програмима и пројектима, укључујући и оне на које даје сагласност у поступку стратешке процене утицаја, процене утицаја пројеката на животну средину, односно у поступку издавања интегрисане дозволе за рад постројења и активности;

2) брисана је (види члан 3. Закона - 88/2010-161)

3) брисана је (види члан 3. Закона - 88/2010-161)

4) обезбеђује финансирање мониторинга буке у животној средини на својој територији;

5) врши надзор и контролу примене мера заштите од буке у животној средини.

Аутономна покрајина својим актом одређује органе надлежне за обављање послова из става 1. овог члана.

Послови из става 1. тач. 1), 4) и 5)* овог члана обављају се као поверени послови.

*Службени гласник РС, број 88/2010

Јединица локалне самоуправе

Члан 8.

Јединица локалне самоуправе:

1) утврђује мере и услове заштите од буке, односно звучне заштите у плановима, програмима и пројектима, укључујући и оне на које даје сагласност у поступку стратешке процене утицаја, процене утицаја пројеката на животну средину, односно у поступку издавања интегрисане дозволе за рад постројења и активности;

2) врши акустичко зонирање на својој територији, одређује мере забране и ограничења у складу са овим законом;

3) брисана је (види члан 4. Закона - 88/2010-161)

4) доноси локални акциони план заштите од буке у животној средини, односно обезбеђује услове и стара се о његовом спровођењу;

5) обезбеђује финансирање мониторинга буке у животној средини на територији јединице локалне самоуправе;

6) врши надзор и контролу примене мера заштите од буке у животној средини.

Јединица локалне самоуправе својим актом одређује органе и службе надлежне за обављање послова из става 1. овог члана.

Послови из става 1. тач. 1), 2), 5) и 6)* овог члана обављају се као поверени послови.

*Службени гласник РС, број 88/2010

Обавезе субјеката заштите

Члан 9.

Субјекти заштите животне средине од буке одговорни су за сваку активност или непредузимање мера којима се проузрокује изложеност буци изнад граничних вредности.

Правна и физичка лица која обављањем својих делатности утичу или могу утицати на изложеност буци дужна су да обезбеде: учешће у трошковима заштите од буке у животној средини у оквиру инвестиционих, текућих и производних трошкова; праћење утицаја своје делатности на буку; спровођење одговарајућих мера заштите од буке, у складу са овим законом и законом којим се уређује заштита животне средине.

Сарадња у заштити животне средине од буке

Члан 10.

Субјекти заштите животне средине од буке дужни су да међусобно сарађују, обезбеђују координацију и усклађивање у доношењу и спровођењу мера и одлука, у складу са овим законом и посебним законима којима се уређује заштита животне средине.

Република Србија остварује сарадњу у области заштите животне средине од буке са другим државама и међународним организацијама, а посебно са суседним државама за подручја уз државну границу из члана 21. овог закона.

III. МЕРЕ И УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ОД БУКЕ У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ

1. Превентивне мере

Просторно, урбанистичко и акустичко планирање

Члан 11.

У просторним и урбанистичким плановима обезбеђују се мере и услови заштите од буке, а нарочито:

1) међусобни просторни распоред инфраструктуре, индустријских, стамбених, рекреационих и других зона и објеката;

2) акустичко зонирање и утврђивање посебних режима коришћења тих подручја.

Пројекти, планови и програми на које се примењују закони којима се уређује поступак стратешке процене утицаја на животну средину, односно процене утицаја пројеката на животну средину морају садржати процену нивоа буке и мере заштите од буке у животној средини.

Звучна заштита

Члан 12.

Просторно и урбанистичко планирање и реализација пројеката из члана 11. став 2. овог закона обухватају и мере звучне заштите које се обезбеђују кроз планирање наменске употребе простора, планирање саобраћаја, смањење буке мерама звучне заштите* и контролу извора буке.

При пројектовању, грађењу и реконструкцији објеката саобраћајне инфраструктуре, индустријских објеката, стамбених, стамбено-пословних и пословних објеката носилац пројекта дужан је да спроведе мере звучне заштите у складу са овим законом и другим прописима.

*Службени гласник РС, број 88/2010

Утврђивање испуњености услова заштите од буке

Члан 13.

У поступку процене утицаја пројеката на животну средину предвиђају се могући непосредни и посредни штетни ефекти буке на животну средину.

У студији о процени утицаја на животну средину утврђују се услови и мере којима се штетни ефекти буке могу спречити, смањити или отклонити у складу са законом којим се уређује процена утицаја на животну средину.

Услови за рад постројења и активности за која се издаје интегрисана дозвола садрже мере заштите од буке у складу са законом којим се уређује интегрисано спречавање и контрола загађивања животне средине.

У поступку техничког прегледа и издавања употребне дозволе за пројекте за које није потребна израда процене утицаја на животну средину, за пројекте за које је израђена студија о процени утицаја на животну средину * утврђује се испуњеност услова и мера заштите од буке, односно звучне заштите.

*Службени гласник РС, број 88/2010

2. Индикатори буке и граничне вредности

Индикатори буке

Члан 14.

Индикатори буке користе се у циљу утврђивања нивоа буке у животној средини, за процену и предвиђање нивоа буке и њених ефеката, израду стратешких карата буке и планирање мера заштите од буке.

Вредност индикатора буке у животној средини утврђује се применом метода мерења, прорачуна или процене, у складу са овим законом.

Граничне вредности

Члан 15.

Забрањено је емитовање буке у животној средини изнад прописаних граничних вредности.

Граничне вредности исказују се индикаторима буке у складу са овим законом.

Влада прописује индикаторе буке, граничне вредности, методе за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини и на здравље људи, као и врсте и начин прикупљања података потребних за њихово оцењивање.

3. Појединачни извори буке

Производња, промет и употреба извора буке

Члан 16.

Машине, превозна средства, уређаји и опрема који се производе у Републици Србији или се увозе на територију Републике Србије морају, ради стављања у промет, односно употребу, бити усклађени са техничким прописима који се односе на гранични ниво буке под одређеним условима употребе, а релевантни* подаци о буци у условима употребе морају бити означени на производу у складу са посебним прописима.

Мере заштите од буке везане за избор и употребу машина, уређаја, средстава за рад и превозна средства спроводе се применом најбољих доступних техника које су технички и економски исплативе, у складу са законом.

Извори буке који се користе за обављање делатности, а који се привремено користе или се трајно постављају у отвореном простору на нивоу тла, непокретне и покретне објекте или се користе на води или у ваздуху морају имати податке о нивоу звучне снаге коју емитују при прописаним условима коришћења и одржавања.

*Службени гласник РС, број 88/2010

Зонирање

Члан 17.

У акустичким зонама може се забранити или ограничити употреба извора буке, односно обављање делатности и других активности које проузрокују буку изнад прописаних граничних вредности.

У зонама из става 1. овог члана нивои буке не могу бити изнад прописаних граничних вредности.

Акустичке зоне, мере забране и ограничења из ст. 1. и 2. овог члана одређује јединица локалне самоуправе.

Министар надлежан за послове заштите животне средине (у даљем тексту: министар) прописује методологију за одређивање акустичких зона.

Одржавање јавних скупова и активности

Члан 18.

Организатори јавних скупова, забавних и спортских приредби и других активности на отвореном и у затвореном простору дужни су да у пријави за одржавање јавних скупова и активности доставе податке о мерама заштите од буке уколико употреба звучних и других уређаја може прекорачити прописане граничне вредности.

Мере заштите од буке одређује јединица локалне самоуправе на захтев организатора јавних скупова и активности.

4. Стратешке карте буке

Члан 19.

Стратешке карте буке представљају податке о постојећим и процењеним нивоима буке, који су приказани индикаторима буке.

Стратешке карте буке садрже приказ података о стању буке у животној средини, а нарочито:

1) постојећи, претходни и процењени ниво буке у животној средини изражен индикаторима буке;

2) места прекорачења прописаних граничних вредности;

3) процену броја домаћинстава, школа и болница на одређеном простору које су изложене буци изнад прописаних граничних вредности;

4) процену броја људи који се налазе на одређеном простору изложеном буци изнад прописаних граничних вредности;

5) друге прописане податке, у складу са овим законом.

Израда стратешких карата буке

Члан 20.

Стратешке карте буке обавезно се израђују за агломерације са више од 100.000 становника, за главне путеве са просечним годишњим протоком саобраћаја већим од 3.000.000 возила, за главне пруге са просечним годишњим протоком саобраћаја већим од 30.000 возова и* за главне аеродроме *.

Израду стратешких карата буке из става 1. овог члана на целој територији Републике Србије обезбеђује Агенција уз учешће субјеката заштите из члана 4. овог закона.*

Субјекти из члана 4. овог закона обавезни су да за потребе израде стратешких карата буке из става 1. овог члана обезбеде потребне податке.*

Брисан је ранији став 4. (види члан 8. Закона - 88/2010-161)

Стратешке карте буке ревидирају се најмање једном у пет година рачунајући од дана почетка њихове припреме.

Стратешке карте буке користе се као основа за израду акционих планова заштите од буке у животној средини и као средство за обавештавање јавности о нивоу буке у животној средини и њеним штетним ефектима.

Министар и министар надлежан за послове саобраћаја ближе уређују садржину и методе израде стратешких карата буке, као и начин њиховог приказивања јавности.

Влада на предлог Министарства доноси план активности и изворе финансирања за израду стратешких карата буке из става 1. овог члана.*

*Службени гласник РС, број 88/2010

5. Акциони планови

Акциони план заштите од буке у животној средини

Члан 21.

Акциони план заштите од буке у животној средини за друмски, ваздушни и железнички саобраћај, * као и за подручја уз државну границу доноси Влада.

Акциони план из става 1. овог члана припрема Министарство заједно са министарством надлежним за послове саобраћаја и привреде.

Брисан је ранији став 3. (види члан 9. Закона - 88/2010-161)

Акциони план за агломерације на територији јединице локалне самоуправе, као и за постројења и активности за које интегрисану дозволу издаје јединица локалне самоуправе припрема и доноси* јединица локалне самоуправе.

Министарство даје сагласност на акциони план за агломерације на територији јединице локалне самоуправе.*

Акциони планови доносе се, односно ревидирају за период од пет година.

Акциони планови се разматрају и евентуално ревидирају у случају појаве значајних промена у постојећем нивоу буке у животној средини, а најмање сваке пете године.

*Службени гласник РС, број 88/2010

Садржина акционих планова

Члан 22.

Акциони планови из члана 21. овог закона садрже, и то:

1) опис агломерације, главне путеве, главне пруге и главне аеродроме, односно друге изворе буке у агломерацији;

2) податке о надлежним органима и основама за израду акционог плана;

3) податке о прекораченим граничним вредностима;

4) резиме резултата израде стратешких карата буке;

5) процену броја становника изложених буци, идентификацију проблема и ситуацију коју треба побољшати;

6) све мере које су већ предузете за смањење буке, као и све пројекте у припреми;

7) средњорочне и дугорочне мере и активности које надлежни органи треба да предузму за период од пет година, укључујући мере за очување нивоа буке у зонама где је то стање задовољавајуће (планирање саобраћаја, коришћење земљишта, техничке мере на изворима буке, избор тиших извора буке, смањење преноса звука, правне, економске и подстицајне мере);

8) процену броја становника угрожених буком (који су узнемиравани буком, имају поремећен сан и др.);

9) резултате учешћа јавности у поступку припреме акционих планова;

10) изворе финансирања (средства буџета и друга финансијска средства, оцена ефикасности и очекиване користи у односу на трошкове);

11) начин вредновања акционог плана у погледу примене и резултата.

Министар прописује методологију за израду акционих планова.

IV. МЕРЕЊЕ БУКЕ У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ

Мониторинг буке

Члан 23.

Мониторинг буке врши се систематским мерењем, оцењивањем или прорачуном одређеног индикатора буке, у складу са овим законом.

Република Србија, аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе у оквиру своје надлежности утврђене законом, обезбеђују процену, праћење и контролу нивоа буке у животној средини у складу са овим законом и законом којим се уређује заштита животне средине.

Подаци из мониторинга буке саставни су део јединственог информационог система животне средине у складу са законом којим се уређује заштита животне средине.

Република Србија, аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе обезбеђују финансијска средства за мониторинг буке.

Министар прописује методологију за израду и вођење информационог система буке.*

*Службени гласник РС, број 88/2010

Појединачно мерење буке

Члан 24.

Правно лице или предузетник* које је власник, односно корисник извора буке дужно је да на прописан начин обезбеди мерење буке и израду извештаја о мерењу буке и сноси трошкове мерења буке у зони утицаја, у складу са овим законом.

Министар прописује методе мерења буке, садржину и обим извештаја о мерењу буке.

*Службени гласник РС, број 88/2010

Овлашћене стручне организације за мерење буке

Члан 25.

Мерење буке у животној средини може да врши овлашћена стручна организација ако испуњава прописане услове за мерење буке у складу са овим законом.

Захтев за добијање овлашћења за мерење буке стручна организација подноси Министарству.

Уз захтев из става 2. овог члана прилаже се документација којом се потврђује испуњеност услова за мерење буке у погледу простора, кадрова, опреме и метода за мерење буке у складу са овим законом и прописима донетим на основу овог закона.

Испуњеност услова за овлашћивање стручних организација из става 3. овог члана за мерење буке утврђује министар, решењем.

Овлашћење из става 4. овог члана важи за период од четири године и може се обновити.

Овлашћење за мерење буке министар одузима ако се накнадно утврди да овлашћена стручна организација не испуњава прописане услове или се утврди да је овлашћење издато на основу нетачних и неистинитих података.

Решење из ст. 4. и 6. овог члана је коначно и против њега се може покренути управни спор.

Министар ближе прописује услове које стручна организација мора да испуњава за мерење буке, као и документацију која се подноси уз захтев за добијање овлашћења за мерење буке.

Информациони систем

Члан 26.*

     Стратешке карте буке су део јединственог информационог система животне средине у складу са законом којим се уређује заштита животне средине.*

*Службени гласник РС, број 88/2010 

V. ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА О БУЦИ

Обавештавање јавности

Члан 27.

Државни органи, органи јединице локалне самоуправе, овлашћене и друге организације дужне су да обезбеде приступ јавности информацијама и подацима из стратешких карата буке у животној средини и акционих планова из члана 21. овог закона, у складу са овим законом и законом којим се уређује заштита животне средине.

Информације и подаци из става 1. овог члана морају бити саопштени јавности јасно, разумљиво и приступачно, уз употребу најпогоднијих информационих технологија.

Подаци о буци

Члан 28.

Подаци о буци у животној средини саставни су део извештаја о стању животне средине у Републици Србији.

VI. НАДЗОР

Надзор над радом

Члан 29.

Министарство врши надзор над радом Агенције, аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе, као и овлашћених правних лица, у вршењу поверених послова.

Инспекцијски надзор

Члан 30.

Инспекцијски надзор над применом одредаба овог закона и прописа донетих за његово извршавање врши Министарство, ако овим законом није друкчије прописано.

Инспекцијски надзор Министарство врши преко републичког инспектора за заштиту животне средине у оквиру делокруга утврђеног овим законом.

Аутономна покрајина врши инспекцијски надзор над извршавањем послова поверених овим законом преко инспектора за заштиту животне средине.

Јединица локалне самоуправе врши инспекцијски надзор над извршавањем послова поверених овим законом преко инспектора за заштиту животне средине.

Права и дужности инспектора

Члан 31.

У вршењу инспекцијског надзора републички инспектор за заштиту животне средине, инспектор за заштиту животне средине аутономне покрајине и инспектор за заштиту животне средине јединице локалне самоуправе (у даљем тексту: инспектор) има право и дужност да утврђује:

1) да ли се спречавање, смањивање и отклањање штетних ефеката буке врши у складу са решењем надлежног органа којим су утврђене мере заштите од буке;

2) да ли се мерење буке обавља у складу са одредбама овог закона и прописа донетих на основу овог закона;

3) да ли су нивои буке у акустичкој зони изнад прописане граничне вредности;

4) да ли се израђују стратешке карте буке;

5) да ли се доносе и спроводе акциони планови заштите од буке у животној средини, односно локални акциони планови;

6) да ли се спроводе посебне мере заштите од буке у животној средини, односно друге прописане мере, у складу са овим законом.

Овлашћења инспектора

Члан 32.

У вршењу инспекцијског надзора из члана 31. овог закона, инспектор је овлашћен да:

1) нареди, у одређеном року, отклањање неправилности;

2) забрани или ограничи коришћење или употребу машина, превозних средстава, опреме и уређаја који нису у складу са техничким прописима;

3) забрани или ограничи на одређено време коришћење извора буке или вршење делатности и других активности које представљају извор буке на одређеном подручју, односно у одређеној акустичкој зони изнад прописаних граничних вредности;

4) нареди спровођење акустичких мера заштите од буке;

5) забрани производњу и промет одређених производа и вршење одређених активности, на одређено време;

6) забрани, односно ограничи употребу извора буке док се не предузму мере заштите од буке;

7) забрани употребу машина, опреме и уређаја који немају податке о звучној снази коју емитују под одређеним условима употребе;

8) забрани обављање делатности и осталих активности у објекту који због буке ометају одмор и ноћни мир на временски период од 30 дана, односно 60 дана у случају поновљеног ометања буком, ако то није могуће постићи мером забране употребе извора буке;

9) забрани обављање делатности, односно активности ако су исте започете без решења надлежног органа којим се утврђује да су спроведене мере заштите од буке;

10) нареди достављање података за информациони систем;

11) нареди извршење других прописаних обавеза у одређеном року.

У вршењу инспекцијских послова инспектор може привремено одузети предмете, опрему или уређаје чија употреба није дозвољена или који су настали, односно којима су извршене недозвољене радње.

У вршењу надзора над применом мера заштите од буке инспектор има и овлашћења и дужности утврђене другим прописима.

VII. НАДЛЕЖНОСТ ЗА РЕШАВАЊЕ О ЖАЛБИ

Члан 33.

О мерама из члана 32. овог закона инспектор доноси решење.

На решење инспектора може се изјавити жалба министру у року од 15 дана од дана пријема решења.

Жалба не задржава извршење решења.

О жалби на првостепено решење надлежног органа општине, односно града, односно града Београда, које је донето у вршењу поверених послова, решава министар.

О жалби на првостепено решење надлежног органа аутономне покрајине решава министар.

О жалби на првостепено решење подручне јединице министарства решава министар.

О жалби на првостепено решење министарства, решава Влада.

VIII. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Прекршаји

Члан 34.

Новчаном казном од 500.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај привредно друштво, предузеће или друго правно лице ако:

1) не спроводи мере звучне заштите (члан 12. став 2);

2) емитује буку изнад прописаних граничних вредности (члан 15. став 1);

3) производи, односно увози, ради стављања у промет односно употребу, машине, превозна средства, уређаје и опрему противно одредбама члана 16. став 1. овог закона;

4) извори буке из члана 16. став 3. овог закона немају податке о нивоу звучне снаге коју емитују;

5) емитује буку у акустичкој зони изнад прописаних граничних вредности (члан 17. став 2);

6) одржава јавни скуп и активност супротно одређеним мерама заштите од буке (члан 18. став 1);

7) не обезбеди мерење буке и израду извештаја о мерењу буке коју емитује (члан 24. став 1).

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 25.000 до 50.000 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 250.000 до 500.000 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара или казном затвора до 30 дана.

Заштитне мере уз казну за прекршај

Члан 35.

За прекршај из члана 34. овог закона правном лицу може се уз казну изрећи и заштитна мера забране вршења одређене делатности у трајању до три године, а одговорном лицу у правном лицу да врши одређене послове у трајању до једне године.

За прекршај из члана 34. овог закона може се уз казну изрећи и заштитна мера одузимања предмета који су употребљени или намењени за извршење прекршаја, односно који су настали извршењем прекршаја.

Прекршај одговорног лица у органу државне управе, имаоцу јавних овлашћења, односно овлашћеном правном лицу

Члан 36.

Новчаном казном од 25.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај одговорно лице у органу државне управе, имаоцу јавних овлашћења, односно овлашћеном правном лицу ако:

1) просторни и урбанистички планови, односно планови, пројекти и програми на које се примењују закони којима се уређује поступак стратешке процене утицаја на животну средину, поступак процене утицаја пројеката на животну средину, не садрже одговарајуће мере заштите од буке, односно мере звучне заштите (члан 5. став 2. тачка 1), члан 7. став 1. тачка 1) и члан 8. став 1. тачка 1);

2) одржава јавни скуп и активност супротно одређеним мерама заштите од буке (члан 18. став 1);

3) одобри одржавање јавног скупа и активности без одређених мера заштите од буке (члан 18. став 2);

4) не израђује стратешке карте буке у складу са одредбама овог закона и прописа донетих на основу овог закона (члан 20. ст. 2, 3. и 4);

5) не обавља мониторинг буке у складу са одредбама овог закона и прописа донетих на основу овог закона (члан 23. став 2);

6) врши мерење буке у животној средини без прописаног овлашћења, односно супротно прописима (члан 25. став 1);

7) не води податке из мониторинга буке, не доставља те податке на прописан начин, односно не доставља Агенцији стратешке карте буке у прописаном року (члан 26);

8) не обезбеди информисање јавности о буци (члан 27).

IX. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Рок за доношење прописа

Члан 37.

Прописи из члана 15. став 3, члана 17. став 4, члана 20. став 7, члана 22. став 2, члана 24. став 2. и члана 25. став 8. овог закона донеће се у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона.

Јединица локалне самоуправе донеће акт из члана 17. став 3. овог закона у року од годину дана од дана ступања на снагу прописа из члана 17. став 4. овог закона.

Рок за израду стратешких карата буке и акционих планова

Члан 38.

Стратешке карте буке за агломерације са више од 250.000 становника, за главне путеве са просечним годишњим протоком саобраћаја већим од 6.000.000 возила, за главне пруге са просечним годишњим протоком саобраћаја већим од 60.000 возова и за главне аеродроме, израдиће се најкасније до 30. јуна 2012. године.

Стратешке карте буке за агломерације са више од 100.000 становника, за главне путеве са просечним годишњим протоком саобраћаја већим од 3.000.000 возила, за главне пруге са просечним годишњим протоком саобраћаја већим од 30.000 возова и за аеродроме који нису обухваћени ставом 1. овог члана, израдиће се најкасније до 31. децембра 2017. године.

Акциони планови заштите од буке у животној средини из члана 21. овог закона донеће се у року од годину дана од дана израде стратешких карата буке из ст. 1. и 2. овог члана.

Рок за усклађивање пословања

Члан 39.

Правна лица и предузетници који су до дана ступања на снагу овог закона обављали послове мерења буке на основу овлашћења издатих у складу са важећим прописима дужни су да прибаве овлашћење за мерење буке у року од годину дана од дана ступања на снагу прописа из члана 25. став 8. овог закона.

Правна лица и предузетници који користе изворе буке за које нема података о звучној снази коју емитују, дужни су да обезбеде те податке у року од две године од дана ступања на снагу овог закона.

Престанак важења ранијег закона и примена важећих прописа

Члан 40.

Даном ступања на снагу овог закона престају да важе одредбе Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр. 66/91, 83/92, 53/93 – др. закон, 67/93 – др. закон, 48/94 – др. закон, 53/95 и 135/04) којима се уређује заштита од буке.

До доношења прописа из члана 15. став 3. и члана 24. став 2. овог закона примењује се Правилник о дозвољеном нивоу буке у животној средини („Службени гласник РС”, број 54/92).

Ступање на снагу

Члан 41.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У "ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ" ЗАКОНА

 

Закон о изменама и допунама Закона о заштити од буке у животној средини: "Службени гласник РС", број 88/2010-161

  

Члан 13.

Стратешке карте буке за агломерације са више од 250.000 становника, за главне путеве са просечним годишњим протоком саобраћаја већим од 6.000.000 возила, за главне пруге са просечним годишњим протоком саобраћаја већим од 60.000 возова и за главне аеродроме, израдиће се најкасније до 30. јуна 2015. године.

Стратешке карте буке за агломерације са више од 100.000 становника, за главне путеве са просечним годишњим протоком саобраћаја већим од 3.000.000 возила, за главне пруге са просечним годишњим протоком саобраћаја већим од 30.000 возова и за аеродроме који нису обухваћени ставом 1. овог члана, израдиће се најкасније до 31. децембра 2020. године.

Акциони планови заштите од буке у животној средини из члана 21. овог закона донеће се у року од годину дана од дана израде стратешких карата буке из ст. 1. и 2. овог члана.

Члан 14.

Прописи на основу овог закона донеће се најкасније до 30. јуна 2011. године.

Члан 15.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.