Редакцијски пречишћен текст

 

 ЗАКОН

о средствима за исхрану биља и оплемењивачима земљишта

"Службени гласник РС", бр. 41 од 2. јуна 2009, 17 од 14. марта 2019.

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет уређивања

Члан 1.

Овим законом уређује се разврставање, квалитет, обележавање, фитосанитарна контрола и узорковање у промету, увозу и примени средстава за исхрану биља и оплемењивача земљишта и испитивање средстава за исхрану биља и оплемењивача земљишта, као и друга питања од значаја за средства за исхрану биља и оплемењиваче земљишта.

Значење појмова

Члан 2.

Поједини изрази употребљени у овом закону имају следеће значење:

1) амонијум нитратно ђубриво са високим садржајем азота јесте производ заснован на амонијум нитрату и произведен за примену као ђубриво, који садржи 28% и више азота по маси ђубрива у односу на амонијум нитрат и који може да садржи неорганске или инертне супстанце;

2) декларација јесте доказ о садржају хранљивих материја, укључујући и њихов облик и растворљивост, и других састојака, који се гарантује у оквиру прописаних одступања;

3) садржај хранљивих материја јесте садржај који је наведен на декларацији или на одговарајућем пратећем документу;

4) дистрибутер јесте правно лице или предузетник који врши промет средстава за исхрану биља и оплемењивача земљишта, а при томе не мења њихове карактеристике;

5) добра пољопривредна пракса јесте обављање пољопривредне делатности на начин којим се омогућава управљање пољопривредним земљиштем и репродуктивним материјалом уз уважавање природних карактеристика пољопривредног подручја и оптималну комбинацију агортехничких мера у циљу очувања природне плодности пољопривредног земљишта и спречавања прекомерног загађења животне средине, прекомерне употребе средстава за исхрану биља и оплемењивача земљишта, тако да произведено биље или биљни производи намењени исхрани садрже што је могуће мањи ниво штетних материја;

6) ђубриво јесте хемијско једињење минералног и органског порекла и мешавине тих једињења без обзира на агрегатно стање, као и микроорганизми чија је основна намена да обезбеде хранљиве елементе за исхрану биља;

7) минерално односно неорганско ђубриво јесте производ у којем су садржани хранљиви елементи који се ђубрењем уносе у земљиште у облику неорганских соли и који се добија екстракцијом, физичким и/или хемијским индустријским поступцима;

8) микрохранљиви елемент јесте бор, кобалт, бакар, гвожђе, манган, молибден и цинк;

9) оплемењивач земљишта јесте средство за побољшање физичких, хемијских и биолошких особина земљишта, које има низак садржај примарних и/или микрохранљивих елемената или их не садржи и које се ради тога не сматра ђубривом;

10) органско ђубриво јесте производ органског порекла, биљног и животињског, у којем се декларише садржај органске материје хранљивих елемената, а изузетно и садржај микроорганизама, и које се додаје земљишту у циљу исхране биљака и поправке плодности земљишта, а добија се ферментацијом биљних и животињских остатака;

11) паковање средстава за исхрану биља и оплемењивача земљишта (у даљем тексту: паковање) јесте оригинално паковање у којем могу да се дистрибуирају средства за исхрану биља и оплемењивачи земљишта и којим може да се рукује, с тим да не садржи више од 1.000 килограма и да може да се трајно затвори и чува;

12) примарни макрохранљиви елемент (макроелемент) јесте азот, фосфор и калијум;

13) произвођач биља јесте правно лице, предузетник или физичко лице које се бави производњом биља;

14) произвођач средстава за исхрану биља и оплемењивача земљишта (у даљем тексту: произвођач) јесте правно лице или предузетник који производи, пакује, и/или мења карактеристике средстава за исхрану биља и оплемењивача земљишта и одговоран је за њихово стављање у промет;

15) промет средстава за исхрану биља и оплемењивача земљишта (у даљем тексту: промет) јесте продаја на велико и мало средстава за исхрану биља и оплемењивача земљишта на територији Републике Србије;

16) прописано одступање јесте дозвољено одступање од декларисаног састава средстава за исхрану биља или од садржаја хранљивих материја;

17) пошиљка јесте количина једне исте врсте средстава за исхрану биља, оплемењивача земљишта или сировина за њихову производњу, која је стављена у промет или је пристигла на гранични прелаз;

18) средства за исхрану биља јесу ђубриво и супстрат;

19) средства за исхрану биља и оплемењивачи земљишта у расутом стању јесу производи који нису упаковани на начин из тачке 11) овог члана;

20) супстрат јесте производ органског или неорганског порекла или мешавина органских и неорганских материја, различитог хемијског и механичког састава, који служи за директну сетву или садњу;

21) транзит средстава за исхрану биља и оплемењивача земљишта (у даљем тексту: транзит) јесте сваки транспорт пошиљке преко територије Републике Србије;

22) увоз средстава за исхрану биља и оплемењивача земљишта (у даљем тексту: увоз) јесте свако уношење пошиљке на територију Републике Србије, осим транзита;

23) увозник јесте правно лице или предузетник који врши увоз средстава за исхрану биља и оплемењивача земљишта, а при томе не мења њихове карактеристике;

24) партија јесте количина средстава за исхрану биља и оплемењивача земљишта која је произведена истим технолошким поступком, утврђеног прописаног квалитета (партија у производњи), односно количина за коју је произвођач у време отпремања утврдио исти квалитет (партија у промету), односно количина одређене врсте средстава за исхрану биља и оплемењивача земљишта, истог одређеног квалитета и порекла, која се увози (партија при увозу).

Примена других прописа

Члан 3.

Средства за исхрану биља и оплемењивачи земљишта (у даљем тексту: средства за исхрану биља) која садрже и средства за заштиту биља, односно хемикалије, могу се производити, стављати у промет и примењивати на територији Републике Србије ако су разврстана, упакована и обележена у складу са овим законом и прописима донетим на основу њега и прописима којима се уређују средства за заштиту биља, односно хемикалије.

Ризик за безбедност

Члан 4.

Ако, у складу са новим научним и техничким сазнањима, постоји разлог да средства за исхрану биља одређене врсте и типа, која испуњавају услове за производњу, стављање у промет и примену у складу са овим законом и прописима донетим на основу њега, представљају ризик за безбедност или здравље људи, животиња или биља или ризик за плодност земљишта и животну средину, министарство надлежно за послове пољопривреде (у даљем тексту: Министарство) може:

1) привремено или трајно забранити производњу и промет таквих средстава за исхрану биља;

2) одредити услове под којима се таква средства за исхрану биља могу производити, стављати у промет и примењивати.

Министар надлежан за послове пољопривреде (у даљем тексту: министар) ближе прописује начин спровођења мера из става 1. тачка 1) овог члана и услове из става 1. тачка 2) овог члана.

II. СУБЈЕКТИ У ОБЛАСТИ СРЕДСТАВА ЗА ИСХРАНУ БИЉА И ЊИХОВИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИЦИ

Врсте субјеката

Члан 5.

Послове у области средстава за исхрану биља на територији Републике Србије, у оквиру својих овлашћења, обезбеђује Република Србија преко Министарства, субјеката који се уписују у Регистар дистрибутера и увозника средстава за исхрану биља (у даљем тексту: Регистар дистрибутера и увозника), субјеката који обављају послове од јавног интереса и других субјеката у области средстава за исхрану биља.

1. Субјекти који се баве производњом, прометом и увозом средстава за исхрану биља

Произвођач

Члан 6.

Производњом средстава за исхрану биља може да се бави произвођач који је регистрован у Регистар привредних субјеката у складу са законом којим се уређује регистрација привредних субјеката и који испуњава услове за производњу средстава за исхрану биља у складу са прописима којима се уређује заштита животне средине.

Произвођач је дужан да врши контролу квалитета сваке партије произведених средстава за исхрану биља пре стављања у промет и да о томе води евиденцију.

Евиденцију из става 2. овог члана произвођач је дужан да чува у периоду у коме се средства за исхрану биља налазе у промету, као и у року од две године од дана престанка њиховог стављања у промет.

Дистрибутер и увозник

Члан 7.

Прометом средстава за исхрану биља може да се бави дистрибутер који је регистрован у Регистар привредних субјеката у складу са законом којим се уређује регистрација привредних субјеката и који је уписан у Регистар дистрибутера и увозника.

Дистрибутер који се бави прометом средстава за исхрану биља на велико уписује се у Регистар дистрибутера и увозника, ако:

1) испуњава услове у погледу објеката за складиштење средстава за исхрану биља;

2) има запосленог са високим образовањем пољопривредне, технолошке, односно хемијске струке.

Дистрибутер који се бави прометом средстава за исхрану биља на мало уписује се у Регистар дистрибутера и увозника, ако на продајном месту има:

1) просторију за продају средстава за исхрану биља;

2) просторију или посебно одвојен део за смештај средстава за исхрану биља;

3) запосленог са најмање средњим образовањем пољопривредне струке.

Увозом средстава за исхрану биља може да се бави увозник који је регистрован у Регистар привредних субјеката у складу са законом којим се уређује регистрација привредних субјеката и који је уписан у Регистар дистрибутера и увозника.

Увозник може да се упише у Регистар дистрибутера и увозника ако испуњава услове у погледу објеката за складиштење средстава за исхрану биља.

Брисан је ранији став 6. (види члан 1. Закона – 17/2019-6).

Министар прописује ближе услове у погледу објеката за складиштење средстава за исхрану биља и просторија за продају и смештај средстава за исхрану биља.

Упис у Регистар дистрибутера и увозника

Члан 8.

Упис у Регистар дистрибутера и увозника врши се на основу захтева дистрибутера, односно увозника, који се подноси Министарству.

У Регистар дистрибутера и увозника уписује се сваки објекат за складиштење и продајно место, који испуњава услове у складу са овим законом.

Министар доноси решење о упису у Регистар дистрибутера и увозника.

Решење о упису у Регистар дистрибутера и увозника је коначно и против тог решења може се покренути управни спор.

Дистрибутер, односно увозник, дужан је да сваку промену података уписаних у Регистар дистрибутера и увозника пријави Министарству у року од 30 дана од дана настале промене.

Промена података из става 5. овог члана врши се на основу решења које доноси министар, које је коначно у управном поступку и против кога се може покренути управни спор.

Министар ближе прописује образац захтева за упис, односно промену података уписаних у Регистар дистрибутера и увозника, као и документацију која се доставља уз захтев.

*Службени гласник РС, број 17/2019

Регистар дистрибутера и увозника

Члан 9.

Регистар дистрибутера и увозника води Министарство.

Регистар дистрибутера и увозника нарочито садржи:

1) редни број уписа у Регистар дистрибутера и увозника;

2) број и датум решења о упису у Регистар дистрибутера и увозника;

3) назив и седиште дистрибутера, односно увозника;

4) делатност;

5) продајно место.

Подаци из Регистра дистрибутера и увозника су јавни.

Регистар дистрибутера и увозника се води у електронској форми и може се повезивати са другим базама и регистрима које води Министарство.

Министар ближе прописује садржину и начин вођења Регистра дистрибутера и увозника.

Брисање из Регистра дистрибутера и увозника

Члан 10.

Дистрибутер, односно увозник, брише се из Регистра дистрибутера и увозника, ако:

1) престане да испуњава услове из члана 7. ст. 2, 3. и 5. овог закона;

2) не пријави промену података у року из члана 8. став 5. овог закона;

3) поднесе захтев за брисање из Регистра дистрибутера и увозника.

Брисање из Регистра дистрибутера и увозника врши се на основу решења које доноси министар.

Решење о брисању из Регистра дистрибутера и увозника је коначно и против тог решења може се покренути управни спор.

*Службени гласник РС, број 17/2019

Обавеза достављања података

Члан 11.

Произвођач, односно дистрибутер, дужан је да Министарству доставља податке о произведеним и у промет стављеним средствима за исхрану биља два пута годишње, и то за прво полугодиште до 15. јула текуће године, а за друго полугодиште до 15. јануара наредне године.

Министар ближе прописује начин достављања података о произведеним и у промет стављеним средствима за исхрану биља.

2. Субјекти који обављају послове од јавног интереса

*Службени гласник РС, број 17/2019

Послови од јавног интереса

*Службени гласник РС, број 17/2019

Члан 12.

Послови од јавног интереса у области средстава за исхрану биља јесу лабораторијски и са њима повезани стручни послови, и то:

1) испитивање средстава за исхрану биља у складу са годишњим планом испитивања;

2) потврдна лабораторијска испитивањa, применом референтних метода, као и провера резултата испитивања примењених тестова и метода;

3) чување референтних узорака и стандардних реагенаса;

4) припрема, одржавање и дистрибуција референтног материјала;

5) увођење, развијање и валидација нових метода испитивања у складу са међународним стандардима, смерницама и протоколима;

6) координација активности лабораторија ради примене нових аналитичких метода;

7) учествовање у међулабораторијским поређењима, обрада добијених резултата међулабораторијских упоредних тестирања у складу са међународно признатим протоколима, састављање извештаја и давање препорука;

8) учествовање у међулабораторијским поређењима на међународном нивоу;

9) достављање Министарству информација добијених од лабораторија других земаља и лабораторија Европске уније;

10) обављање јединствених критеријума и метода;

11) пружање научне и техничке помоћи Министарству при изради годишњег плана испитивања;

12) припрема водича за узорковање и руковање узорцима;

13) испитивања узорака узетих у поступку контроле средстава за исхрану биља у производњи, промету, увозу и примени;

14) друге активности у области испитивања средстава за исхрану биља.

*Службени гласник РС, број 17/2019

Службена лабораторија

*Службени гласник РС, број 17/2019

Члан 13.

Послове од јавног интереса у области средстава за исхрану биља из члана 12. овог закона обавља лабораторија која мора бити акредитована у складу са стандардом SRPS EN ISO/IEC 17025 – „Општи захтеви за компетентност лабораторија за испитивање и лабораторије за еталонирање” (у даљем тексту: службена лабораторија), у случају неорганских ђубрива и неорганских оплемењивача земљишта, а у случају осталих врста средстава за исхрану биља и оплемењивача земљишта послове службене лабораторије може обављати и установа/организација акредитована за обављање научноистраживачке делатности која је уписана у Регистар научноистраживачких организација који води министарство надлежно за научноистраживачку делатност.

Акредитација из стaва 1. овог члана може да се односи на једну или више метода испитивања средстава за исхрану биља које су прописане овим законом.

*Службени гласник РС, број 17/2019

Конкурс за обављање послова од јавног интереса

Члан 14.

Министарство врши избор службене лабораторије на основу конкурса који расписује и објављује у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Конкурс из става 1. овог члана садржи:

1) послове од јавног интереса за које се конкурс расписује;

2) период на који се додељује обављање послова од јавног интереса;

3) доказ о акредитацији у складу са стандардом SRPS EN ISO/IEC 17025;

4) критеријуме за избор службене лабораторије;

5) рок за доношење и објављивање одлуке о избору службене лабораторије;

6) начин обавештавања о резултатима конкурса.

Конкурс из става 1. овог члана спроводи комисија коју образује министар.

Одлуку о избору службене лабораторије доноси министар.

Резултати конкурса објављују се у „Службеном гласнику Републике Србије”

*Службени гласник РС, број 17/2019

Уговор о обављању послова од јавног интереса

Члан 15.

На основу одлуке о избору из члана 14. став 4. овог закона, Министарство са службеном лабораторијом закључује уговор којим се нарочито утврђују:

1) послови од јавног интереса који су предмет уговора;

2) одговорно лице које ће обављати одређене послове;

3) методе, начин и поступак обављања одређених послова;

4) међусобна права, обавезе и одговорности;

5) време на које се закључује уговор;

6) начин финансирања и цена за обављање одређених послова;

7) контрола вршења одређених послова;

8) престанак важења уговора;

9) разлози за раскид уговора;

10) отказни рок за раскид уговора.

Министарство утврђује списак службених лабораторија из става 1. овог члана и доставља га министарству надлежном за техничке прописе, ради уписа у регистар овлашћених тела за оцењивање усаглашености. После уписа у регистар, Министарство списак службених лабораторија објављује на својој интернет страници.

*Службени гласник РС, број 17/2019

Брисан је ранији наслов изнад члана 16. (види члан 8. Закона - 17/2019-6)

Члан 16.

Брисан је (види члан 8. Закона - 17/2019-6)

III. РАЗВРСТАВАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ИСХРАНУ БИЉА

Врста и тип

Члан 17.

Средства за исхрану биља могу се ставити у промет ако су прописане врсте, типа и квалитета, ако су обележена на прописани начин и ако се њиховом правилном применом не угрожава здравље људи, животиња и биља, плодност земљишта и животна средина.

Средства за исхрану биља могу се разврстати у одређену врсту и тип, ако:

1) обезбеђују биљке хранљивим материјама;

2) су обезбеђена одговарајућа узорковања и испитивања и методе испитивања када су те методе потребне;

3) у условима практичне примене не утичу штетно на здравље људи, животиња, биља, плодност земљишта и животну средину.

Министар прописује ближе услове за разврставање средстава за исхрану биља у одређену врсту и тип и потребну документацију за разврставање.

Регистар средстава за исхрану биља и оплемењивача земљишта

Члан 18.

Пре стављања у промет средства за исхрану биља морају бити уписана у Регистар средстава за исхрану биља и оплемењивача земљишта (у даљем тексту: Регистар), који води Министарство.

Упис у Регистар врши се на основу захтева произвођача, дистрибутера, односно увозника средстава за исхрану биља, који се подноси Министарству.

Министар доноси решење о упису средстава за исхрану биља у Регистар, ако су испуњени услови из члана 17. ст. 1. и 2. овог закона, у року од два месеца од дана подношења захтева.

Решење о упису средства за исхрану биља у Регистар доноси се на рок од десет година и може се решењем министра обновити на захтев лица из става 2. овог члана, који је поднет најкасније 60 дана пре истека рока важења решења о упису у Регистар.

Обнова решења о упису у Регистар врши се на начин и под условима прописаним за упис у Регистар.

Лица из става 2. овог члана дужна су да сваку промену података уписаних у Регистар пријаве Министарству, у року од 30 дана од дана настале промене.

Промена података уписаних у Регистар на основу пријаве промене података из става 6. овог члана врши се на основу решења које доноси министар.

Решење из ст. 4. и 7. овог члана коначно је у управном поступку и против њега се може покренути управни спор.

Министар ближе прописује образац захтева за упис, односно промену података уписаних у регистар, као и документацију која се доставља уз захтев за упис, односно промену података.

*Службени гласник РС, број 17/2019

Садржина и начин вођења Регистра

Члан 19.

Регистар садржи нарочито:

1) редни број уписа у Регистар;

2) број и датум решења о упису у Регистар;

3) назив средстава за исхрану биља;

4) врсту и тип средстава за исхрану биља;

5) садржај хранљиве материје;

6) назив и седиште произвођача, дистрибутера, односно увозника.

Подаци из Регистра су јавни.

Регистар се води у електронској форми и може се повезивати са другим базама и регистрима које води Министарство.

Министар ближе прописује садржину и начин вођења Регистра.

Средства за исхрану биља која се не уписују у Регистар

Члан 20.

У Регистар се не уписују средства за исхрану биља која се:

1) производе ради извоза;

2) стављају у промет као остатак од извоза;

3) стављају у промет после пробне производње;

4) увозе ради складиштења и извоза;

5) увозе и користе у научноистраживачке сврхе;

6) увозе и користе за потребе демонстрационих огледа.

У Регистар се не уписују стајњак, осока, гуано, супстрат, као и сировине за производњу средстава за исхрану биља.

Сировине за производњу средстава за исхрану биља из става 2. овог члана морају задовољавати услове квалитета наведене у сертификату о саставу и садржају храњивих материја.

Средства за исхрану биља из става 1. тачка 1) и тач. 4)–6) овог члана не могу се стављати у промет у Републици Србији.

Средства за исхрану биља из става 1. тач. 2) и 3) овог члана могу се ставити у промет на одређено време и у одређеној количини.

Захтев за стављање у промет средстава за исхрану биља на одређено време и у одређеној количини из става 1. тач. 2) и 3) овог члана подноси произвођач из члана 6. став 1. овог закона.

Средства за исхрану биља из става 1. тач. 2) и 3) овог члана, морају:

1) испуњавати услове из члана 17. ст. 1. и 2. овог закона;

2) на декларацији имати одштампан текст: „произведено према произвођачкој спецификацији”, односно: „произведено према посебним захтевима”;

3) задовољавати услове квалитета наведене у произвођачкој спецификацији.

За средства за исхрану биља из става 1. тачка 5) овог члана, научноистраживачка организација која је уписана у Регистар научноистраживачких организација, у складу са посебним прописима којима се уређује научноистраживачка делатност, подноси Министарству захтев за коришћење средстава за исхрану биља у количинама потребним за научноистраживачке сврхе.

За средства за исхрану биља из става 1. тачка 6) овог члана увозник подноси Министарству захтев за коришћење средстава за исхрану биља за потребе демонстрационих огледа, и то у количини која је потребна за примену на површини од једног хектара у једној вегетационој сезони.

Министар доноси решење по захтеву из ст. 6, 8. и 9. овог члана.

Решење министра из става 10. овог члана је коначно и против тог решења може се покренути управни спор.

Министар ближе прописује документацију која се прилаже уз захтев за стављање у промет средстава за исхрану биља на одређено време и у одређеној количини, захтев за коришћење средстава за исхрану биља у научноистраживачке сврхе и захтев за коришћење средства за исхрану биља за потребе демонстрационих огледа, као и обрасце тих захтева.

*Службени гласник РС, број 17/2019

 

Брисање из Регистра

Члан 21.

Средства за исхрану биља се бришу из Регистра:

1) ако престану да испуњавају услове из члана 17. ст. 1. и 2. овог закона;

2) по истеку рока из члана 18. став 4. овог закона;

3) ако је изречена мера трајне забране производње и промета средстава за исхрану биља из члана 4. став 1. тачка 1) овог закона;

4) ако произвођач, дистрибутер, односно увозник поднесе захтев за брисање средстава за исхрану биља из Регистра.

Брисање из Регистра врши се на основу решења које доноси министар.

Решење министра из става 2. овог члана је коначно и против тог решења може се покренути управни спор.

Списак средстава за исхрану биља

Члан 22.

Министарство једном годишње објављује у „Службеном гласнику Републике Србије” Списак средстава за исхрану биља која су уписана, односно брисана из Регистра.

IV. КВАЛИТЕТ, ДЕКЛАРИСАЊЕ И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ

Квалитет и прописана одступања

Члан 23.

Забрањена је производња, промет, увоз и примена средстава за исхрану биља која немају одговарајући квалитет и која не испуњавају услове из члана 17. ст. 1. и 2. овог закона.

Средства за исхрану биља су одговарајућег квалитета ако имају одређени садржај хранљивих материја и одговарајућа хемијска, физичка, физиолошка и друга својства.

Садржај хранљивих материја мора бити у складу са прописаним одступањима.

Забрањена су одступања садржаја хранљивих материја од минималних и максималних вредности и систематско искоришћавање прописаних одступања.

Министар ближе прописује услове за утврђивање квалитета средстава за исхрану биља, одступања садржаја хранљивих материја и минималне и максималне вредности дозвољеног одступања садржаја хранљивих материја.

Декларисање и обележавање

Члан 24.

Средства за исхрану биља морају бити декларисана и обележена.

Квалитет средстава за исхрану биља мора одговарати подацима о квалитету средстава за исхрану биља који су наведени у декларацији.

Подаци о квалитету средстава за исхрану биља који су наведени у декларацији морају бити написани на српском језику, јасно и читљиво, на начин да се не могу избрисати или одстранити.

Министар ближе прописује садржину декларације и начин обележавања средстава за исхрану биља.

Паковање

Члан 25.

Ако се средства за исхрану биља стављају у промет упакована декларација мора бити утиснута на паковању или неодвојиво причвршћена за паковање и мора се налазити на видном месту на паковању или на механизму који се користи за затварање.

Паковање мора бити затворено посебним механизмом или на други сличан начин у случају чијег отварања би настала трајна оштећења на паковању.

Паковање може бити и врећа са вентилом.

Министар ближе прописује начин паковања.

Средства за исхрану биља у расутом стању

Члан 26.

Ако су средства за исхрану биља у промету у расутом стању, подаци о квалитету тих средстава морају бити наведени у пратећој документацији.

Под пратећом документацијом, у смислу овог закона, нарочито се сматрају:

1) сертификат произвођача;

2) отпремница;

3) рачун.

Забрањен је промет у расутом стању амонијум нитратних ђубрива са високим садржајем азота.

Министар ближе прописује начин стављања у промет средстава за исхрану биља у расутом стању.

Минерална ђубрива са ознаком „EC FERTILISER”

Члан 27.

Минерално ђубриво које испуњава услове за промет на подручју земаља чланица Европске уније обележава се ознаком „EC FERTILISER”.

Ознака „EC FERTILISER” не сме се у Републици Србији користити ако минерално ђубриво није у сагласности са прописаним условима за квалитет и стављање у промет на подручју земаља чланица Европске уније.

Документи надлежног органа или лабораторије Европске уније којим се потврђује да се минерално ђубриво може обележити са ознаком „EC FERTILISER” морају бити достављени Министарству при упису у Регистар и доступни фитосанитарној инспекцији.

V. ПРИМЕНА И РЕКЛАМИРАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ИСХРАНУ БИЉА

Примена средстава за исхрану биља

Члан 28.

Средства за исхрану биља примењују се у складу са добром пољопривредном праксом, у количини која је у складу са плодношћу земљишта и потребама биљака узимајући у обзир климатске услове подручја и услове сетве и садње.

Произвођач биља дужан је да води евиденцију о примени средстава за исхрану биља и да ту евиденцију стави на увид приликом инспекцијског надзора.

Брисан је ранији став 3. (види члан 11. Закона – 17/2019-6).

Министар прописује елементе добре пољопривредне праксе, садржину и начин вођења евиденције о примени средстава за исхрану биља и начин обраде и достављања података из евиденције о примени средстава за исхрану биља.

*Службени гласник РС, број 17/2019

 

Рекламирање средстава за исхрану биља

Члан 29.

Забрањено је рекламирање средстава за исхрану биља које не припада прописаној врсти и типу и супротно квалитету и намени који су наведени у решењу о упису у Регистар.

VI. ФИТОСАНИТАРНА КОНТРОЛА И УЗОРКОВАЊЕ У ПРОМЕТУ, УВОЗУ И ПРИМЕНИ

1. Фитосанитарна контрола и узорковање у промету и примени

Прегледи и узорковање

Члан 30.

Средства за исхрану биља у промету и примени подлежу:

1) прегледу, који обухвата идентификацију средстава за исхрану биља и преглед документације, паковања и објеката у којима се средства за исхрану биља складиште;

2) узорковању.

Узорке узете из средстава за исхрану биља фитосанитарни инспектор доставља на лабораторијска испитивања службеној лабораторији ради провере хемијских и физичких особина средстава за исхрану биља.

Министар ближе прописује услове и начин вршења прегледа средстава за исхрану биља, начин узорковања и достављања узорака и број и величину узорака ради испитивања у промету и примени.

*Службени гласник РС, број 17/2019

 

2. Фитосанитарна контрола увоза

Услови за увоз

*Службени гласник РС, број 17/2019

Члан 30а

У Републику Србију могу да се увозе средства за исхрану биља која су уписана у Регистар, као и средства за исхрану биља која се не уписују у Регистар, а увозе се ради складиштења и извоза, у научноистраживачке сврхе и за потребе демонстрационих огледa.

У Републику Србију могу да се увозе и сировине за производњу средстава за исхрану биља која су уписана у Регистар као и сировине за производњу средстава за исхрану биља која се производе ради извоза, а која се не уписују у Регистар.

Увоз средстава за исхрану биља која су уписана у Регистар, увоз средстава за исхрану биља ради складиштења и извоза, увоз средстава за исхрану биља за потребе демонстрационих огледа, врши увозник, уписан у Регистар дистрибутера и увозника.

Увоз средстава за исхрану биља која се користе у научноистраживачке сврхе врши научноистраживачка организација.

Увоз сировина за производњу средстава за исхрану биља која су уписана у Регистар или увоз сировина за производњу средстава за исхрану биља која се производе ради извоза, врши произвођач из члана 6. став 1. овог закона.

Увоз из става 5. овог члана може да врши и увозник уписан у Регистар дистрибутера и увозника за потребе и уз сагласност произвођача из члана 6. став 1. овог закона.

Поред средстава за исхрану биља из става 1. овог члана и сировина из става 2. овог члана у Републику Србију могу да се увозе и:

1) узорци средстава за исхрану биља за потребе испитивања, ради уписа у Регистар, у количини до десет килограма, односно литара;

2) узорци сировина за производњу средства за исхрану биља, за потребе испитивања средства за исхрану биља, ради уписа у Регистар, у количини до десет килограма, односно литара.

Увоз из става 7. тачка 1) овог члана врши увозник, уписан у Регистар дистрибутера и увозника.

Увоз из става 7. тачка 2) овог члана врши произвођач из члана 6. став 1. овог закона.

*Службени гласник РС, број 17/2019

Гранични прелази

Члан 31.

Пошиљка при увозу подлеже фитосанитарном прегледу на граничним прелазима.

Увоз и транзит пошиљки може се вршити преко граничних прелаза на којима је организована фитосанитарна инспекција и који испуњавају хигијенско-техничке и радне услове.

Изузетно од става 2. овог члана увоз и транзит пошиљки може се вршити и преко граничних прелаза на којима није организована фитосанитарна инспекција, а који се за ту намену решењем министра привремено отварају.

Ако пошиљка пристигне на гранични прелаз на коме не постоји организована фитосанитарна инспекција или на гранични прелаз из става 3. овог члана, органи царинске службе упутиће пошиљку на најближи гранични прелаз на коме постоји организована фитосанитарна инспекција или ће наредити да се таква пошиљка врати пошиљаоцу.

Министар одређује граничне прелазе из става 3. овог члана.

Министар ближе прописује хигијенско-техничке и радне услове које морају да испуњавају гранични прелази из ст. 2. и 3. овог члана.

Преглед пошиљки при увозу и обавезе увозника

Члан 32.

Пошиљка при увозу подлеже:

1) прегледу, који обухвата идентификацију пошиљке, преглед документације, паковања и превозног средства;

2) узорковању.

Изузетно од става 1. тачка 2) овог члана, узорковању не подлежу пошиљке средстава за исхрану биља из члана 20. став 1. тач. 4)–6), а пошиљке супстрата из члана 20. став 2. овог закона подлежу повременом узорковању.

Изузетно од става 1. овог члана, прегледу и узорковању при увозу не подлежу пошиљке сировина за производњу средстава за исхрану биља, и то: амонијак, сумпорна киселина и фосфорна киселина.

Увозник или царински заступник дужан је да:

1) фитосанитарном инспектору најави приспеће пошиљке;

2) у прописаном року поднесе захтев за преглед пошиљке;

3) омогући све потребне услове за обављање фитосанитарног прегледа;

4) спроведе све наложене мере од стране фитосанитарног инспектора.

Царински орган не може предузимати радње предвиђене правилима одговарајућег царинског поступка, осим за пошиљке у транзиту, док фитосанитарни инспектор не обави преглед пошиљке и узорковање.

Министар ближе прописује начин и поступак обављања прегледа и узорковања пошиљке, као и пошиљке супстрата при увозу, начин најављивања приспећа пошиљке, образац захтева за преглед пошиљке и услове које увозник мора да обезбеди ради обављања фитосанитарног прегледа.

*Службени гласник РС, број 17/2019

Преглед пошиљки у одредишној царинарници

Члан 33.

Ако на граничном прелазу не постоје услови за преглед пошиљке, односно узорковање, у складу са овим законом, преглед пошиљке, односно узорковање, може се обавити у одређеним местима унутар Републике Србије у одредишној царинарници.

У случају из става 1. овог члана фитосанитарни инспектор доноси решење о превозу на основу којег пошиљку пропушта до одредишне царинарнице, где је иста под царинским надзором до завршетка прегледа, узорковања и одобрења, односно забране њеног увоза и транзита.

Забрањено је свако премештање, дељење или узорковање пошиљке из става 2. овог члана.

Одобрење и забрана увоза

Члан 34.

Узорке средстава за исхрану биља узетих из пошиљке фитосанитарни инспектор доставља на лабораторијска испитивања службеној лабораторији ради провере хемијских и физичких особина.

Ако су резултати прегледа, односно лабораторијских испитивања, у складу са прописаним условима фитосанитарни инспектор решењем одобрава увоз пошиљке.

Ако резултати прегледа, односно лабораторијских испитивања, нису у складу са прописаним условима фитосанитарни инспектор решењем забрањује увоз пошиљке и наређује њено враћање или привремено одузимање.

Министар ближе прописује начин достављања узорака и број и величину узорака ради испитивања и начин поступања са одузетом пошиљком.

*Службени гласник РС, број 17/2019

VII. ИСПИТИВАЊЕ

Испитивање средстава за исхрану биља

Члан 35.

Под испитивањем средстава за исхрану биља, у смислу овог закона, сматра се утврђивање усклађености испитиваних средстава за исхрану биља са прописаним условима и међународним стандардима, у погледу врсте, садржаја хранљивих материја, садржаја штетних материја и биолошке хранљиве вредности.

Испитивање средстава за исхрану биља врши службена лабораторија према Годишњем плану испитивања, који доноси министар.

Годишњи план испитивања садржи: план узимања узорака; врсту и број узорака; начин узимања и испитивања узорака; објекте из којих се узима узорак; динамику узимања узорака; мере које се предузимају када се утврди да хемијске и физичке особине средстава за исхрану биља нису у сагласности са решењем о упис у Регистар.

Испитивања физичких и хемијских особина средстава за исхрану биља, која се врше ради уписа у Регистар, морају бити извршена у лабораторији која је акредитована у складу са стандардом SRPS EN ISO/IEC 17025 – „Општи захтеви за компетентност лабораторија за испитивање и лабораторије за еталонирање” у случају неорганских ђубрива и неорганских оплемењивача земљишта, а у случају осталих врста средстава за исхрану биља и оплемењивача земљишта испитивања може обављати и установа/организација акредитована за обављање научноистраживачке делатности која је уписана у Регистар научноистраживачких организација који води министарство надлежно за научноистраживачку делатност.

Министарство, у поступку уписа у Регистар, признаје резултате испитивања физичких и хемијских особина средства за исхрану биља без поновног спровођења поступка испитивања, уколико су примењене методе прописане овим законом и уколико је лабораторија која је спровела испитивање акредитована према стандарду EN ISO/IEC 17025 од стране националног тела за акредитацију друге државе које је са Акредитационим телом Србије потписало споразум којим се међусобно признаје еквивалентност система акредитације, у обиму који је одређен потписаним споразумом, у складу са законом којим се уређује акредитација.

Министар прописује методе испитивања средстава за исхрану биља.

*Службени гласник РС, број 17/2019

Поновно испитивање

Члан 36.

Странка која се не слаже са резултатима лабораторијских испитивања узорака средстава за исхрану биља узетих у поступку инспекцијске контроле ради провере физичких и хемијских особина, може у року од 15 дана од дана пријема резултата испитивања поднети захтев Министарству за поновно испитивање.

Поновно испитивање може захтевати и фитосанитарни инспектор.

Поновно испитивање врши службена лабораторија.

Резултат поновног испитивања је коначан.

*Службени гласник РС, број 17/2019

VIII. АМОНИЈУМ НИТРАТНА ЂУБРИВА СА ВИСОКИМ САДРЖАЈЕМ АЗОТА

Промет амонијум нитратног ђубрива са високим садржајем азота

Члан 37.

Ради праћења амонијум нитратног ђубрива са високим садржајем азота које се ставља у промет произвођач мора чувати податке о називима и адресама погона где се то ђубриво и његове основне компоненте производе и податке о лицима одговорним за те погоне.

Податке из става 1. овог члана произвођач је дужан да чува у периоду у коме се амонијум нитратно ђубриво са високим садржајем азота ставља у промет, као и у року од две године од дана престанка његовог стављања у промет.

Пре стављања у промет произвођач мора испитати отпорност амонијум нитратног ђубрива са високим садржајем азота на експлозивност, односно мора доказати да су извршена испитивања отпорности тог ђубрива на експлозивност.

Произвођач мора доставити резултате испитивања отпорности на експлозивност амонијум нитратног ђубрива са високим садржајем азота Министарству, најмање пет дана пре његовог стављања у промет, односно при увозу најмање пет дана пре пристизања пошиљке на гранични прелаз.

Произвођач мора гарантовати да све количине амонијум нитратног ђубрива са високим садржајем азота које се налазе у промету испуњавају услове у погледу отпорности тог ђубрива на експлозивност.

Амонијум нитратна ђубрива са високим садржајем азота морају испуњавати услове у погледу објеката за складиштење у складу са прописима којима се уређује заштита животне средине, односно хемикалије.

Министар ближе прописује карактеристике амонијум нитратног ђубрива са високим садржајем азота, граничне вредности азота у амонијум нитратном ђубриву са високим садржајем азота и методе испитивања отпорности на експлозивност које мора испуњавати амонијум нитратно ђубриво са високим садржајем азота.

IX. СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА

Таксе

*Службени гласник РС, број 17/2019

Члан 38.

Средства за спровођење Годишњег плана испитивања и средства за обављање послова од јавног интереса обезбеђују се у буџету Републике Србије.

Произвођач, дистрибутер, односно увозник, плаћају републичку административну таксу за:

1) разврставање средстава за исхрану биља у одређену врсту и тип у поступку уписа средства за исхрану биља у Регистар, обнове уписа и промене података уписаних у Регистар;

2) проверу испуњености услова за упис у Регистар дистрибутера и увозника и промену података уписаних у Регистар дистрибутера и увозника;

3) преглед и узорковање узорака средстава за исхрану биља узетих у поступку контроле производње, увоза, промета и примене средстава за исхрану биља.

Средства остварена од такси из става 2. овог члана приход су буџета Републике Србије.

Подносилац захтева плаћа републичку административну таксу за издавање решења и то:

1) упис у регистре, обнове уписа и промене података уписаних у регистре у складу са овим законом;

2) брисање из регистара у складу са овим законом;

3) увоз и коришћење средстава за исхрану биља у научноистраживачке сврхе;

4) стављање у промет средстава за исхрану биља у одређеној количини и на одређено време;

5) увоз и коришћење средства за исхрану биља за потребе демонстрационих огледа;

6) увоз пошиљке.

Средства из става 4. oвог члана подносилац захтева уплаћује на одговарајући рачун за уплату јавних прихода буџета Републике Србије.

*Службени гласник РС, број 17/2019

X. НАДЗОР

Инспекцијски надзор

Члан 39.

Инспекцијски надзор над спровођењем одредаба овог закона и прописа донетих на основу њега врши фитосанитарни инспектор.

Права и дужности фитосанитарног инспектора

Члан 40.

У вршењу послова инспекцијског надзора фитосанитарни инспектор има право и дужност да:

1) проверава да ли се средства за исхрану биља супротно привременој или трајној забрани производње и стављања у промет производе или стављају у промет;

2) проверава да ли се производња, стављање у промет и примена средстава за исхрану биља врши у складу са условима из члана 4. став 1. тачка 2) овог закона;

3) проверава да ли произвођач врши контролу квалитета сваке партије произведених средстава за исхрану биља и води и чува евиденцију о контроли квалитета пре њиховог стављања у промет у складу са чланом 6. ст. 2. и 3. овог закона;

4) проверава да ли је дистрибутер, односно увозник, уписан у Регистар дистрибутера и увозника и да ли су испуњени услови за упис у Регистар дистрибутера и увозника;

5) проверава да ли се промет, односно увоз средстава за исхрану биља врши у објектима за складиштење и на продајним местима која су уписана у Регистар дистрибутера и увозника;

6) проверава да ли је дистрибутер, односно увозник, пријавио у прописаном року сваку промену података који су уписани у Регистар дистрибутера и увозника;

7) проверава да ли произвођач и дистрибутер достављају податке о производњи и промету средстава за исхрану биља у прописаним роковима;

8) проверава испуњавање уговорних обавеза службене лабораторије;

9) проверава да ли су средства за исхрану биља која су стављена у промет уписана у Регистар;

10) проверава да ли су лица из члана 18. став 2. овог закона пријавила у прописаном року сваку промену података који су уписани у Регистар;

11) проверава да ли се средства за исхрану биља која се производе ради извоза, увозе ради складиштења и извоза, увозе и користе у научноистраживачке сврхе, односно увозе и користе за потребе демонстрационих огледа стављају у промет;

12) проверава да ли је за средства за исхрану биља која се стављају у промет као остатак од извоза, односно после пробне производње, односно која се увозе и користе у научноистраживачке сврхе, односно увозе и користе за потребе демонстрационих огледа, издато решење у складу са чланом 20. став 10. овог закона;

13) проверава квалитет средстава за исхрану биља у производњи, промету, увозу и примени;

14) проверава декларисање и обележавање средстава за исхрану биља у производњи, промету, увозу и примени;

15) проверава начин паковања;

16) проверава да ли се промет средстава за исхрану биља у расутом стању обавља у складу са чланом 26. овог закона;

17) проверава да ли су минерална ђубрива која су обележена ознаком „ЕС FERTILISER” стављена у промет у складу са чланом 27. овог закона;

18) проверава да ли се средства за исхрану биља примењују у складу са чланом 28. став 1. овог закона;

19) проверава да ли произвођач биља води евиденцију о примени средстава за исхрану биља;

20) проверава да ли се рекламирање средстава за исхрану биља врши у складу са чланом 29. овог закона;

21) врши преглед и узорковање средства за исхрану биља у промету и примени;

22) проверава да ли се подаци о амонијум нитратном ђубриву са високим садржајем азота чувају у прописаном року, у складу са одредбама члана 37. ст. 1. и 2. овог закона;

23) проверава да ли је амонијум нитратно ђубриво са високим садржајем азота стављено у промет, у складу са одредбама члана 37. став 3. овог закона;

24) проверава извршавање мера из члана 41. овог закона;

25) узима узорке средстава за исхрану биља, биља, земљишта и воде без накнаде њихове вредности;

26) врши преглед и узорковање пошиљки при увозу;

27) проверава да ли се врши премештање, дељење или узорковање пошиљке која је под царинским надзором до завршетка прегледа, узорковања и одобрења, односно забране њеног увоза и транзита.

*Службени гласник РС, број 17/2019

 Мере које налаже фитосанитарни инспектор у производњи, промету и примени

Члан 41.

У вршењу послова из члана 40. овог закона фитосанитарни инспектор може да:

1) нареди произвођачу, дистрибутеру, увознику или произвођачу биља да усклади обављање делатности, односно отклони недостатке које је утврдио у поступку инспекцијске контроле;

2) привремено забрани производњу или стављање у промет средстава за исхрану биља док произвођач, односно дистрибутер не усклади обављање делатности, односно не отклони недостатке које је утврдио у поступку инспекцијске контроле;

3) нареди произвођачу да врши контролу квалитета сваке партије произведених средстава за исхрану биља и води и чува евиденцију о контроли квалитета пре њиховог стављања и промет у прописаном року (члан 6. ст. 2. и 3);

4) забрани стављање у промет, односно увоз средстава за исхрану биља дистрибутеру, односно увознику који није уписан у Регистар дистрибутера и увозника;

5) нареди дистрибутеру, односно увознику да сваку промену података уписаних у Регистар дистрибутера и увозника пријави Министарству у прописаном року (члан 8.);

6) нареди произвођачу, односно дистрибутеру да достави податке о произведеним и у промет стављеним средствима за исхрану биља у прописаним роковима (члан 11. став 1);

7) нареди произвођачу, дистрибутеру односно увознику да сваку промену података уписаних у Регистар пријави Министарству у прописаном року (члан 18. став 6);

8) привремено забрани производњу одређених средстава за исхрану биља до отклањања недостатака, уколико резултати прегледа, односно испитивања средстава за исхрану биља нису у складу овим законом;

9) забрани промет произведене или увезене количине средстава за исхрану биља, уколико резултати прегледа, односно испитивања произведене или увезене количине средстава за исхрану биља нису у складу са овим законом;

10) нареди повлачење из промета произведене или увезене количине средстава за исхрану биља, уколико резултати прегледа, односно испитивања произведене или увезене количине средстава нису у складу овим законом;

11) забрани произвођачу биља примену средстава за исхрану биља ако се не користе у складу са одредбом члана 28. став 1;

12) забрани произвођачу биља примену средстава за исхрану биља ако не води евиденцију о примени средcтава за исхрану биља и ту евиденцију не стави на увид приликом инспекцијског надзора;

13) забрани рекламирање средстава за исхрану биља која не припадају прописаној врсти и типу и супротно квалитету и намени који су наведени у решењу о упису у Регистар;

14) забрани увоз и нареди враћање пошиљке;

15) подноси захтев за покретање прекршајног поступка, пријаву за привредни преступ и кривичну пријаву због повреде одредаба овог закона и прописа донетих на основу њега;

16) нареди друге мере и предузме друге радње у складу са овим законом.

Мере из става 1. овог члана фитосанитарни инспектор налаже решењем.

О извршењу мера наложених решењем из става 2. овог члана произвођач, увозник, односно дистрибутер обавештава фитосанитарног инспектора.

*Службени гласник РС, број 17/2019

 

Надлежност за решавање по жалби

Члан 42.

На решење фитосанитарног инспектора може се изјавити жалба министру, у року од осам дана од дана достављања решења.

О жалби министар одлучује у року од 30 дана од дана достављања жалбе.

Жалба не одлаже извршење решења.

XI. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Привредни преступ

Члан 43.

Новчаном казном од 500.000 до 3.000.000 динара казниће се за привредни преступ правно лице, ако:

1) производи или ставља у промет средства за исхрану биља супротно одредби члана 4. став 1. тачка 1) овог закона;

2) производи, ставља у промет или примењује средства за исхрану биља супротно одредби члана 4. став 1. тачка 2) овог закона;

3) не врши контролу квалитета сваке партије произведених средстава за исхрану биља пре стављања у промет и о томе не води евиденцију и не чува је у прописаном року (члан 6. ст. 2. и 3);

4) врши промет средстава за исхрану биља, а није уписан у Регистар дистрибутера и увозника (члан 7. став 1);

5) врши увоз средстава за исхрану биља, а није уписан у Регистар дистрибутера и увозника (члан 7. став 4);

6) ставља у промет средства за исхрану биља која нису уписана у Регистар (члан 18. став 1);

7) ставља у промет средства за исхрану биља која се производе ради извоза или увозе ради складиштења и извоза или која се увозе и користе у научноистраживачке сврхе или која се увозе и користе за потребе демонстрационих огледа супротно одредбама члана 20. став 4. овог закона;

8) производи, ставља у промет или увози средства за исхрану биља које не задовољавају прописан квалитет (члан 23. став 1);

9) производи или ставља у промет средства за исхрану биља са одступањима садржаја хранљивих материја од минималних и максималних вредности и систематски искоришћава прописана одступања (члан 23. став 4);

10) ставља у промет средства за исхрану биља која нису декларисана и обележена (члан 24. став 1);

11) производи и ставља у промет средства за исхрану биља чији квалитет не одговара квалитету наведеном у декларацији (члан 24. став 2);

12) ставља у промет средства за исхрану биља у расутом стању супротно одредбама члана 26. ст. 1. и 2. овог закона;

13) ставља у промет амонијум нитратна ђубрива са високим садржајем азота у расутом стању (члан 26. став 3);

14) ставља у промет минерална ђубрива обележена ознаком „ЕС FERTILISER” супротно одредбама члана 27. овог закона;

15) рекламира средства за исхрану биља супротно одредбама члана 29. овог закона;

16) увози средства за исхрану биља која нису уписана у Регистар, осим ако овим законом није другачије прописано (члан 30а став 1);

17) увози средства за исхрану биља преко граничног прелаза који није одредио министар (члан 31. ст. 2. и 5);

18) врши увоз пошиљке супротно одредбама члана 32. став 3. овог закона;

19) врши премештање, дељење или узорковање пошиљке за коју је решењем о превозу одређен царински надзор до завршетка прегледа (члан 33. став 3);

20) ставља у промет амонијум нитратна ђубрива са високим садржајем азота супротно одредби члана 37. став 3. овог закона;

21) не поступи по решењу фитосанитарног инспектора, у складу са овим законом.

За привредни преступ из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 50.000 до 200.000 динара и одговорно лице у правном лицу.

За радње из става 1. овог члана, поред новчане казне, може се изрећи и заштитна мера забране правном лицу да се бави одређеном привредном делатношћу, односно заштитна мера забране одговорном лицу да врши одређене дужности, у трајању од шест месеци до седам година.

*Службени гласник РС, број 17/2019

Прекршај правног лица

Члан 44.

Новчаном казном од 200.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај правно лице ако:

1) није у прописаном року пријавило сваку промену података који су уписани у Регистар дистрибутера и увозника (члан 8. став 5);

2) не доставља Министарству податке о произведеним и у промет стављеним средствима за исхрану биља у прописаним роковима (члан 11. став 1);

3) није у прописаном року пријавило сваку промену података који су уписани у Регистар (члан 18. став 6);

4) ставља у промет средства за исхрану биља као остатак од извоза, односно после пробне производње, односно увози и користи у научноистраживачке сврхе, односно увози и користи за потребе демонстрационих огледа без решења министра из члана 20. став 10. овог закона;

5) подаци о квалитету средстава за исхрану биља нису наведени у декларацији на прописани начин (члан 24. став 3);

6) декларација није утиснута на паковању, односно није неодвојиво причвршћена на паковању (члан 25. став 1);

7) ставља у промет средства за исхрану биља у расутом стању, а подаци о квалитету средстава за исхрану биља нису наведени у пратећој документацији (члан 26. став 1);

8) примењује средства за исхрану биља супротно одредбама члана 28. став 1. овог закона;

9) не води евиденцију о примени средстава за исхрану биља и не стави је на увид приликом инспекцијског надзора (члан 28. став 2);

10) не чува податке о називима и адресама погона у којима се амонијум нитратно ђубриво са високим садржајем азота и његове основне компоненте производе, податке о лицима одговорним за те погоне и не чува их у прописаном року (члан 37. ст. 1. и 2).

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 10.000 до 50.000 динара и одговорно лице у правном лицу.

*Службени гласник РС, број 17/2019

Прекршај предузетника

Члан 45.

Новчаном казном од 250.000 до 500.000 динара казниће се за прекршај предузетник ако учини радње из члана 43. став 1. овог закона.

Новчаном казном од 100.000 до 400.000 динара казниће се за прекршај предузетник ако учини радње из члана 44. став 1.  овог закона.

*Службени гласник РС, број 17/2019

Прекршај физичког лица

Члан 46.

Новчаном казном од 30.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај физичко лице које се бави производњом биља ако учини радње из члана 44. став 1. тачка 7).

XII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Рок за усклађивање пословања

Члан 47.

Произвођач, дистрибутер, увозник и произвођач биља дужни су да своје пословање ускладе са одредбама овог закона у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона.

Преузимање у Регистар

Члан 48.

Подаци о ђубривима која су регистрована у складу са Законом о заштити биља („Службени лист СРЈ”, бр. 24/98 и 26/98 – исправка и „Службени гласник РС”, број 101/05 – др. закон) преузимају се у Регистар и важе до истека рока важења утврђеног решењем о издавању сталне дозволе за стављање у промет, а најдуже три године од дана ступања на снагу овог закона.

Настављање обављања послова од јавног интереса до расписивања конкурса

Члан 49.

Правно лице које је овлашћено за испитивање ђубрива на основу Закона о заштити биља („Службени лист СРЈ”, бр. 24/98 и 26/98 – исправка и „Службени гласник РС”, број 101/05 – др. закон), обављаће послове за које је овлашћено до окончања конкурса за обављање послова од јавног интереса, који се спроводи у складу са овим законом.

Примена подзаконских аката

Члан 50.

Прописи који се доносе на основу овлашћења из овог закона донеће се у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона.

До доношења прописа из става 1. овог члана примењиваће се прописи донети на основу Закона о заштити биља („Службени лист СРЈ”, бр. 24/98 и 26/98 – исправка и „Службени гласник РС”, број 101/05 – др. закон), осим одредаба тих прописа који нису у складу са овим законом.

Престанак важења ранијег закона

Члан 51.

Даном ступања на снагу овог закона престају да важе одредбе Закона о заштити биља („Службени лист СРЈ”, бр. 24/98 и 26/98 – исправка и „Службени гласник РС”, број 101/05 – др. закон) у делу којим се уређују ђубрива.

Ступање на снагу закона

Члан 52.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У „ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ“ ЗАКОНА

Закон о изменама и допунама Закона о средствима за исхрану биља и оплемењивачима земљишта: „Службени гласник РС“, број 17/2019-6

Члан 24.

Произвођач, дистрибутер, увозник и произвођач биља дужни су да своје пословање ускладе са одредбама овог закона у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона.

Члан 25.

Поступци започети до дана ступања на снагу овог закона окончаће се у складу са Законом о средствима за исхрану биља и оплемењивачима земљишта („Службени гласник РС”, број 41/09).

Члан 26.

Правно лице које је овлашћено за испитивање ђубрива на основу Закона о заштити биља („Службени лист СРЈ”, бр. 24/98 и 26/98 – исправка и „Службени гласник РС”, бр. 101/05 – др. закон и 41/09 – др. закон), обављаће послове за које је овлашћено до окончања конкурса за обављање послова од јавног интереса које обављају службене лабораторије, који се спроводи у складу са овим законом.

Члан 27.

Подзаконски прописи за спровођење овог закона биће донети у року од две године од дана ступања на снагу овог закона.

Члан 28.

Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Правилник о линији за производњу ђубрива („Службени лист СРЈ”, број 68/01).

Члан 29.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.