Редакцијски пречишћен текст

 

 

ЗАКОН

о средствима за заштиту биља

"Службени гласник РС", бр. 41 од 2. јуна 2009, 17 од 14. марта 2019.

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет уређивања

Члан 1.

Овим законом уређује се регистрација, контрола, промет, увоз и примена средстава за заштиту биља у пољопривреди и шумарству, послови од јавног интереса у области средстава за заштиту биља, као и друга питања од значаја за средства за заштиту биља.

Средства за заштиту биља

Члан 2.

Средства за заштиту биља, у смислу овог закона, јесу:

1) производи за заштиту биља;

2) производи опште употребе за заштиту биља;

3) помоћна средства за заштиту биља;

4) други производи за заштиту биља који садрже једну или више основних супстанци (у даљем тексту: други производи).

Под средствима за заштиту биља, у смислу овог закона, сматрају се и производи за заштиту биља који се користе у органској производњи и производи за заштиту биља који садрже, односно који се састоје од генетички модификованих организама или су добијени од њих, ако је намерно увођење у животну средину, стављање у промет или транзит тих организама дозвољен на основу процене ризика по животну средину и здравље људи, у складу са законом којим се уређују генетички модификовани организми.

Значење израза

Члан 3.

Поједини изрази употребљени у овом закону имају следеће значење:

1) активна супстанца јесте супстанца или микроорганизам, укључујући и вирусе, која има опште или специфично дејство на штетне организме, биље, биљне делове или биљне организме;

1а) активна супстанца ниског ризика јесте супстанца која, у складу са прописима којима се уређују хемикалије, није класификована у најмање једну од следећих класа опасности: карциногено, мутагено, токсично по репродукцију, сензибилизација, веома токсично, токсично, експлозивно, корозивно, као и супстанца која није перзистетна (период полураспада у земљишту мањи од 60 дана); супстанца чији је биоконцентрациони фактор мањи од 100; супстанца која не доводи до поремећајa рада ендокриног система; супстанца која не изазива неуротоксичне или имунотоксичне ефекте;

1б) ађувант јесте помоћно средство за заштиту биља, односно супстанца или препарат, тј. производ који се састоји од коформуланата, или препарат, тј. производ који садржи један или више коформуланата, које корисник меша са производом за заштиту биља или производом опште употребе за заштиту биља и тако побољшава њихову ефикасност или друге пестицидне особине;

2) биљем се сматрају живе биљке и живи биљни делови, укључујући свеже воће и семе;

3) биљни производи јесу производи биљног порекла у необрађеном стању или једноставно прерађени млевењем, сушењем или пресовањем;

4) дистрибутер јесте правно лице, односно предузетник који врши промет средстава за заштиту биља, а при томе не мења њихове карактеристике;

4а) добра експериментална пракса јесте пракса за спровођење тестова ефикасности средстава за заштиту биља у пољу у складу са одредбама смерница PP 1/181 и PP 1/152 Европске и медитеранске организације за заштиту биља (European and Mediterranean Plant protection Organisation – EPPО);

4б) добра лабораторијска пракса јесте систем квалитета који се односи на организацију и услове под којима се планирају, изводе, прате, снимају, архивирају и саопштавају не клиничке/пред клиничке студије и студије у области безбедности по животну средину;

5) добра пољопривредна пракса јесте препоручена, одобрена или регистрована безбедна примена средстава за заштиту биља у складу са постојећим условима у било којој фази производње, складиштења, транспорта, дистрибуције и прераде хране и хране за животиње и подразумева примену принципа интегралног управљања штетним организмима у одређеном климатском подручју, као и примену минималних количина средстава за заштиту биља и утврђивање максималних концентрација остатака средстава за заштиту биља на најнижем нивоу, ради постизања жељеног ефекта;

6) животиње јесу оне животињске врсте које припадају врстама које човек уобичајено храни, држи или конзумира;

7) животна средина јесте вода (укључујући подземне, површинске, заслањене, приобалне и морске воде), седимент, земљиште, ваздух, копно, дивље врсте фауне и флоре, њихова међусобна повезаност и њихов однос са другим живим организмима;

7а) заштита података јесте временски ограничено право власника извештаја о тесту или студије да спречи њихову употребу у корист другог подносиоца захтева за регистрацију средстава за заштиту биља;

8) интегрално управљање штетним организмима јесте пажљиво сагледавање свих доступних метода за заштиту биља и, сходно томе, интеграција одговарајућих мера којима се спречава развој популација штетних организама и ограничава примена средстава за заштиту биља и других облика интервенције на нивоу који је економски и еколошки оправдан и којим се смањује ризик по здравље људи и животиња и животну средину на најмању могућу меру, на начин да се подстиче раст и развој здравих усева и засада са најмањим могућим поремећајима у агро-екосистемима, као и природни механизми контроле штетних организама;

9) јединствена начела јесу јединствени критеријуми за процену активне супстанце, односно основне супстанце и средстава за заштиту биља и за доношење одлука у складу са савременом међународном методологијом;

10) каренца јесте последњи рок примене средстава за заштиту биља пре бербе, односно жетве;

10а) контрола средстава за заштиту биља јесте контрола коју надлежни орган спроводи ради потврде усаглашености са овим законом и примене прописа у области средстава за заштиту биља, и то мониторинг, надзор, провера, ревизија, инспекција, узорковање и лабораторијско испитивање (у даљем тексту: службена контрола);

11) корисник јесте правно лице, предузетник, односно физичко лице које користи средства за заштиту биља у оквиру обављања својих професионалних активности (укључујући оператере, техничаре, послодавце и самозапослена лица у пољопривреди и другим секторима), као и које користи средства за заштиту биља на малим површинама (окућнице, баште, вртови и сл.) на биљу или производима од биља које производи или користи за сопствене потребе;

11а) коформулант јесте супстанца или препарат, тј. производ који се користи или је намењен за коришћење у средству за заштиту биља или ађуванту, али који није активна супстанца, ни протектант ни синергист;

12) Листа одобрених активних супстанци (у даљем тексту: Листа одобрених супстанци) јесте списак процењених и одобрених активних супстанци и основних супстанци и супстанци ниског ризика, а која се усклађује са одговарајућом листом на територији Европске уније;

13) Листа одобрених протектаната и синергиста јесте списак процењених и одобрених протектаната и синергиста која се усклађује са одговарајућом листом на територији Европске уније;

13а) Листа неприхватљивих коформуланата јесте списак коформуланата који су процењени као неприхватљиви да буду састојак средстава за заштиту биља, а која се усклађује са одговарајућом листом на територији Европске уније;

14) максимално дозвољена количина остатака јесте највећа количина остатака средстава за заштиту биља, изражена у мг/кг испитиваног производа;

14а) мали усев и мање значајна намена јесте примена средстава за заштиту биља на биљу или биљним производима који се гаје у мањем обиму или који се гаје у већем обиму, али je потреба за њиховом заштитом ретка;

14б) нечистоћа јесте било који састојак, осим чисте активне супстанце, односно други облик који је присутан у техничком материјалу активне супстанце, укључујући компоненте које потичу из процеса производње или процеса разградње током складиштења;

15) основна супстанца јесте супстанца која није примарно произведена као средство за заштиту биља, а која испољава одређену биолошку активност, као и активна супстанца која испуњава критеријуме за храну у складу са законом којим се уређује безбедност хране;

16) остаци средстава за заштиту биља јесу једна или више активних супстанци или основних супстанци, односно других супстанци, укључујући и њихове метаболите и производе настале њиховом разградњом или реакцијом, које су присутне на биљу и у биљу, односно на производима биљног порекла и у производима биљног порекла или у јестивим производима животињског порекла или било где у животној средини (ваздух, вода, земљиште), а последица су употребе средстава за заштиту биља;

17) помоћно средство за заштиту биља јесте производ који садржи једну или више супстанци природног, односно синтетичког порекла у коначном облику и који се користи заједно са производом за заштиту биља;

18) препарат јесте мешавина или раствор супстанци намењених за употребу као производ за заштиту биља, од којих је најмање једна супстанца активна супстанца;

19) производ за заштиту биља јесте производ који се састоји или садржи активну супстанцу или основну супстанцу и коформуланте, а може да садржи и протектант, односно синергист и примењује се:

(1) за заштиту биља или биљних производа од штетних организама или спречавање деловања штетних организама, осим ако се ови производи користе у хигијенске сврхе,

(2) као регулатор раста биљака који делује на животне процесе биљака различито од начина деловања средстава за исхрану биља,

(3) за очување биљних производа, када су у питању супстанце или производи који нису регулисани посебним прописима којима се уређују конзерванси,

(4) за уништавање нежељених биљака или делова биљака, изузев алги, осим ако се ти производи примењују на земљиштe или воду у сврху заштите биља,

(5) за контролу или спречавање нежељеног раста биљака, изузев алги, осим ако се ти производи примењују на земљиштe или воду у сврху заштите биља;

20) производ опште употребе за заштиту биља јесте препарат који садржи активну супстанцу ниског ризика или други производ који може бити припремљен за директну примену или за примену на малим површинама, а чија примена не представља опасност за кориснике и не захтева ношење личних заштитних средстава;

21) произвођач јесте правно лице, односно предузетник који се бави производњом средстава за заштиту биља;

21а) производња јесте синтеза активних супстанци за формулисање средстава за заштиту биља, као и формулисање средстава за заштиту биља од једне или више активних супстанци уз додатак коформуланата, протектаната и/или синергиста;

22) промет јесте свако снабдевање средствима за заштиту биља са или без накнаде  осим складиштења ради извоза, односно ради поновног извоза из царинског подручја Републике Србије или складиштења ради њиховог безбедног одлагања;

22а) протектант јесте помоћно средство за заштиту биља, односно супстанца или препарат, тј. производ који се додаје производу за заштиту биља да би се уклонили или смањили фитотоксични ефекти производа за заштиту биља;

23) регистрација средстава за заштиту биља јесте поступак на основу кога се дозвољава производња, промет и примена средстава за заштиту биља;

23а) синергист јесте супстанца или препарат, тј. производ који, иако не испољава или испољава слабо деловање као производ за заштиту биља, може појачати деловање активне супстанце, односно супстанци у производу за заштиту биља;

24) супстанца јесте хемијски елемент и његова једињења, који се јављају у природи или као резултат производног процеса, укључујући и све нечистоће које су условљене процесом производње;

25) технички производ јесте материјал који садржи активну супстанцу и нечистоће које настају при њеној производњи, а може да садржи и неопходну количину адитива;

25а) тестови и студије јесу истраживања или експерименти чија је сврха да се одреде својства и понашање неке активне супстанце, синергиста, протектанта, коформуланта или средстава за заштиту биља, предвиди излагање активној супстанци, синергисту, протектанту, коформуланту, односно њиховим релевантним метаболитима и одреде безбедни нивои излагања и утврде услови за безбедну примену средстава за заштиту биља;

26) транзит јесте сваки транспорт пошиљке преко територије Републике Србије;

27) увоз јесте свако уношење пошиљке на територију Републике Србије, осим транзита;

28) уређаји за примену средстава за заштиту биља (у даљем тексту: уређаји за примену) јесу уређаји намењени за примену средстава за заштиту биља, укључујући делове који су кључни за ефикасан рад тих уређаја, као што су распрскивачи, манометри, филтери, сита, уређаји за чишћење резервоара;

29) штетни организми јесу организми из биљног и животињског царства, вируси, бактерије, микоплазме или други патогени организми штетни за биље или биљне производе.

*Службени гласник РС, број 17/2019

Примена прописа

Члан 4.

Средства за заштиту биља могу се производити, стављати у промет и примењивати на територији Републике Србије ако су регистрована и снабдевена декларацијом и упутством за примену у складу са овим законом и прописима донетим на основу њега, а активна супстанца, односно основна супстанца коју средства за заштиту биља садрже може се производити и стављати у промет на територији Републике Србије, ако је уписана у Листу одобрених супстанци у складу са овим законом и прописима донетим на основу њега.

Средства за заштиту биља која нису регистрована у Републици Србији, као и активна супстанца, односно основна супстанца коју средства за заштиту биља садрже, а која није уписана у Листу одобрених супстанци, могу се производити и складиштити у Републици Србији, односно њихов увоз и транспорт преко територије Републике Србије може се вршити само ако су намењени за стављање у промет у земљи у коју се извозе.

Средства за заштиту биља се класификују, пакују и обележавају у складу са овим законом и прописима донетим на основу њега и у складу са прописима којима се уређују хемикалије који се примењују и на садржај и достављање безбедносног листа.

Средства за заштиту биља, активна супстанца, односно основна супстанца који су стављени у промет супротно одредбама овог закона и прописима донетим на основу њега, као и амбалажа од средстава за заштиту биља сматрају се отпадом.

Испитивање својстава и утицаја средстава за заштиту биља, активне супстанце, односно основне супстанце на здравље људи, животиња и животну средину мора се спроводити у лабораторијама чије је поступање усклађено са смерницама добре лабораторијске праксе у складу са законом којим се уређују лекови и медицинска средства.

II. СУБЈЕКТИ И ПОСЛОВИ У ОБЛАСТИ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА

*Службени гласник РС, број 17/2019

Субјекти у области средстава за заштиту биља

*Службени гласник РС, број 17/2019

Члан 5.

Послове у области средстава за заштиту биља, у оквиру својих овлашћења, обезбеђује Република Србија преко министарства надлежног за послове пољопривреде (у даљем тексту: Министарство), као и субјеката који обављају послове од јавног интереса

*Службени гласник РС, број 17/2019

Послови од јавног интереса

Члан 6.

Послови од јавног интереса у области средстава за заштиту биља обухватају лабораторијске и са њима повезане стручне послове, и то:

1) испитивање узорака узетих у поступку службене контроле производње, као и увоза, унутрашњег промета и примене средстава за заштиту биља;

2) испитивање средстава за заштиту биља и хране биљног порекла на остатке средстава за заштиту биља у оквиру годишњих и вишегодишњих програма пострегистрационе контроле;

3) испитивања, суперанализе узорака и потврдна испитивања узорака узетих у поступку службене контроле средстава за заштиту биља и хране биљног порекла на остатке средстава за заштиту биља;

4) проверу резултата испитивања, примењених тестова и метода испитивања узорака узетих у поступку службене контроле средстава за заштиту биља и хране биљног порекла на остатке средстава за заштиту биља;

5) чување референтних узорака и стандардних реагенаса;

6) припрему, одржавање и дистрибуцију референтног материјала;

7) увођење, развијање и валидацију нових метода испитивања у складу са међународним стандардима, смерницама и протоколима;

8) координацију активности службених лабораторија, ради примене нових аналитичких метода;

9) достављање службеним лабораторијама података о аналитичким методама, укључујући и референтне методе;

10) организовање међулабораторијских упоредних тестова компетентности службених лабораторија, обраду добијених резултата међулабораторијских упоредних тестирања у складу са међународно признатим протоколима, састављање извештаја и давање препорука;

11) учествовање у међулабораторијским упоредним тестовима компетентности на међународном нивоу;

12) сарадњу са референтним лабораторијама других земаља и референтним лабораторијама Европске уније;

13) достављање Министарству и службеним лабораторијама информација добијених од референтних лабораторија других земаља и референтних лабораторија Европске уније;

14) успостављање јединствених критеријума и метода у службеним лабораторијама;

15) научну и техничку помоћ Министарству при изради планова службених контрола;

16) обуку особља у службеним лабораторијама;

17) припрему националних водича за узорковање и руковање узорцима.

*Службени гласник РС, број 17/2019

Субјекти који обављају послове од јавног интереса

*Службени гласник РС, број 17/2019

Члан 7.

Лабораторијске и са њима повезане стручне послове из члана 6. овог закона обавља лабораторија која је основана законом којим се уређује безбедност хране.

Лабораторијске и са њима повезане стручне послове из члана 6. тачка 1) овог закона може да обавља и лабораторија која је акредитована у складу са стандардом SRPS ЕN ISO/IEC 17025 – „Општи захтеви за компетентност лабораторија за испитивање и лабораторија за еталонирање”, изабрана путем конкурса и овлашћена од стране Министарства за обављање тих послова (у даљем тексту: службена лабораторија).

Лабораторијске и са њима повезане стручне послове из члана 6. тач. 2)–17) овог закона, може да обавља и лабораторија чији оснивач је Република Србија, односно аутономна покрајина, која је акредитована у складу са стандардом SRPS ЕN ISO/IEC 17025 – „Општи захтеви за компетентност лабораторија за испитивање и лабораторија за еталонирање”, изабрана путем конкурса и овлашћена од стране Министарства за обављање тих послова (у даљем тексту: референтна лабораторија).

Акредитација из ст. 2. и 3. овог члана може да се односи на поједине врсте испитивања или групе испитивања (тестова).

Једна референтна лабораторија може бити референтна за једну врсту или више врста (група) испитивања.

Ако у Републици Србији не постоји референтна лабораторија која испуњава прописане услове, министар надлежан за послове пољопривреде (у даљем тексту: министар) може, за поједине врсте испитивања, као референтну лабораторију да одреди лабораторију са територије друге државе за тражена испитивања.

*Службени гласник РС, број 17/2019

Конкурс

*Службени гласник РС, број 17/2019

Члан 8.

Избор референтне лабораторије и службене лабораторије из члана 7. овог закона, врши се путем конкурса који расписује Министарство и објављује га у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Конкурс из става 1. овог члана нарочито садржи:

1) послове за које се конкурс расписује;

2) период обављања послова;

3) податке који се односе на обим акредитације;

4) критеријуме за избор;

5) рок за доношење и објављивање одлуке о избору;

6) начин обавештавања о резултатима конкурса.

Конкурс из става 1. овог члана спроводи комисија коју образује министар.

Одлуку о избору референтне лабораторије, односно службене лабораторије доноси министар.

Резултати конкурса објављују се у „Службеном гласнику Републике Србије”.

На основу одлуке о избору из става 4. овог члана, Министарство са референтном лабораторијом, односно службеном лабораторијом, закључује уговор, којим се нарочито утврђују: послови који су предмет уговора; лица која ће обављати утврђене послове; начин и поступак обављања утврђених послова; међусобна права, обавезе и одговорности; време на које се закључује уговор; начин финансирања и цена за обављање утврђених послова; контрола вршења утврђених послова; разлози за раскид уговора и отказни рок.

Министарство утврђује списак референтних лабораторија, односно службених лабораторија изабраних путем конкурса, који објављује на својој интернет страници и доставља министарству надлежном за техничке прописе, ради уписа у регистар овлашћених тела за оцењивање усаглашености.

*Службени гласник РС, број 17/2019

Испитивање ефикасности

*Службени гласник РС, број 17/2019

Члан 9.

Послове испитивања средстава за заштиту биља ради добијања података о њиховој ефикасности за потребе поступка регистрације, може да обавља правно лице, односно предузетник који има сертификат о поступању у складу са смерницама добре експерименталне праксе.

Сертификат из става 1. овог члана може се издати правном лицу, односно предузетнику који испуњава услове у погледу објеката, опреме, оперативних процедура које спроводи, смерница добре експерименталне праксе које примењује и броја, стручне спреме и стручне оспособљености кадрова.

Захтев за утврђивање испуњености услова и издавање сертификата из става 2. овог члана подноси се Министарству.

Министар решењем утврђује испуњеност услова из става 2. овог члана и издаје сертификат којим се одређује обим испитивања средстава за заштиту биља.

Сертификат се издаје на период од пет годинa и може се обновити.

Обнављање сертификата врши се на начин и под условима прописаним за његово издавање.

Решење министра из става 4. овог члана је коначно у управном поступку и против њега се може покренути управни спор.

Министар ближе прописује услове у погледу објеката, опреме, оперативних процедура, броја, стручне спреме и стручне оспособљености кадрова правног лица, односно предузетника из става 2. овог члана, смернице добре експерименталне праксе које примењује то правно лице, односно предузетник и образац сертификата о поступању у складу са смерницама добре експерименталне праксе.

*Службени гласник РС, број 17/2019

III. РЕГИСТРАЦИЈА СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА

1. Поступак регистрације

Подносилац захтева

Члан 10.

Средства за заштиту биља региструје Министарство на основу захтева за регистрацију средстава за заштиту биља који подноси произвођач.

Произвођач који има седиште у Републици Србији, захтев за регистрацију средстава за заштиту биља може поднети ако је регистрован у Регистар привредних субјеката у складу са законом којим се уређује регистрација привредних субјеката и ако поседује доказе о испуњењу услова за производњу средстава за заштиту биља у складу са прописима којима се уређује заштита животне средине.

Произвођач који нема седиште у Републици Србији захтев за регистрацију средстава за заштиту биља подноси преко заступника, односно представништва са седиштем у Републици Србији.

Заступник произвођача из става 3. овог члана мора бити регистрован у Регистар привредних субјеката у складу са законом којим се уређује регистрација привредних субјеката и мора имати уговор о заступању којим се нарочито утврђује и осигурава одговорност за евентуалне штете које настану применом средстава за заштиту биља на територији Републике Србије.

Представништво произвођача из става 3. овог члана мора бити регистровано у Регистар привредних субјеката у складу са законом којим се уређује регистрација привредних субјеката и законом којим се уређује спољнотрговинско пословање.

Захтев за регистрацију

Члан 11.

Уз захтев за регистрацију средстава за заштиту биља произвођач доставља:

1) документацију за процену активне супстанце, односно основне супстанце коју средства за заштиту биља садрже;

2) документацију за процену средстава за заштиту биља;

3) узорак средстава за заштиту биља, активне супстанце, односно основне супстанце и других састојака у средствима за заштиту биља, у оригиналном паковању;

4) доказ о испуњености услова из члана 10. ст. 2, 4. и 5. овог закона.

Министар прописује образац и садржину захтева за регистрацију средстава за заштиту биља.

Документација за процену активне супстанце, односно основне супстанце

Члан 12.

Документација за процену активне супстанце, односно основне супстанце нарочито садржи податке о:

1) идентитету произвођача;

2) активној супстанци, односно основној супстанци који су потребни за њену идентификацију;

3) резултатима испитивања физичких и хемијских особина;

4) додатним особинама активне супстанце, односно основне супстанце, које се нарочито односе на примену, механизам деловања, начин руковања, складиштење и мере безбедности;

5) аналитичким методама за испитивање активне супстанце, односно основне супстанце и њихових остатака;

6) резултатима токсиколошких и метаболитичких испитивања активне супстанце, односно основне супстанце;

7) остацима активне супстанце, односно основне супстанце у биљу и на биљу или производима од биља, храни и храни за животиње;

8) резултатима испитивања судбине и понашања активне супстанце, односно основне супстанце у животној средини;

9) резултатима екотоксиколошких испитивања.

Ако средства за заштиту биља садрже активну супстанцу, односно основну супстанцу која је већ уписана у Листу одобрених супстанци, та активна супстанца, односно основна супстанца се не процењује поново и у том случају:

1) произвођач није дужан да достави документацију из става 1. овог члана, осим доказа који се односе на еквивалентност активне супстанце, односно основне супстанце;

2) Министарство разматра услове под којима је активна супстанца, односно основна супстанца уписана у Листу одобрених супстанци и утврђује да ли постоје значајне разлике између нивоа чистоће и садржаја и особина нечистоћа активне супстанце, односно основне супстанце у поређењу са саставом активне супстанце, односно основне супстанце установљене у документацији на основу које је та активна супстанца, односно основна супстанца уписана у Листу одобрених супстанци.

Ако због природе средстава за заштиту биља или његове предложене примене неки од података из става 1. овог члана није неопходно доставити, као и ако испитивање активне супстанце, односно основне супстанце није научно неопходно или технички могуће, произвођач је дужан да о томе Министарству достави писмено образложење.

Министар ближе прописује садржину и начин поступања са документацијом из става 1. овог члана и методе за испитивање активне супстанце, односно основне супстанце.

*Службени гласник РС, број 17/2019

Документација за процену средстава за заштиту биља

Члан 13.

Документација за процену средстава за заштиту биља нарочито садржи податке о:

1) идентитету произвођача;

2) средствима за заштиту биља који су потребни за њихову идентификацију;

3) резултатима испитивања физичких, хемијских и техничких особина средстава за заштиту биља;

4) примени и резултатима испитивања ефикасности средстава за заштиту биља, при чему се доставља најмање четири репрезентативна теста ефикасности од којих најмање два морају да буду урађена у Републици Србији, а остали тестови могу бити урађени у земљама Европске уније;

5) додатним особинама средстава за заштиту биља;

6) аналитичким методама за испитивање средстава за заштиту биља и остатака средстава за заштиту биља;

7) резултатима токсиколошких испитивања средстава за заштиту биља;

8) остацима средстава за заштиту биља у третираном биљу, односно на третираном биљу, производима од биља, храни и храни за животиње;

9) судбини и понашању средстава за заштиту биља у животној средини;

10) резултатима екотоксиколошких испитивања.

Ако због природе средстава за заштиту биља или његове предложене примене неки од података из става 1. овог члана није неопходно доставити, као и ако испитивање средстава за заштиту биља није научно неопходно или технички могуће, произвођач је дужан да о томе Министарству достави писмено образложење.

За средство за заштиту биља које садржи активну супстанцу за коју је истекло патентно право (генеричка активна супстанца), документација за процену нарочито садржи податке из става 1. тач. 1)–6) овог члана.

Поред документације из става 3. овог члана, за процену средства за заштиту биља које садржи активну супстанцу за коју је истекло патентно право (генеричка активна супстанца), документација која садржи податке из става 1. тач. 7)–10) овог члана може да садржи и податке за које је истекла заштита података, и то податке из документације за активну супстанцу употребљене приликом њеног укључења у Листу одобрених супстанци, податке из документације за средство за заштиту биља које садржи ту активну супстанцу, а који су употребљени приликом регистрације средства за заштиту биља, као и податке из рецензиране научне литературе.

Испитивање физичких, хемијских и техничких особина средстава за заштиту биља, мора да се спроводи у лабораторијама чије је поступање усклађено са смерницама добре лабораторијске праксе у складу са законом којим се уређују лекови и медицинска средства или у лабораторијама акредитованим у складу са стандардом SRPS ЕN ISO/IEC 17025 – „Општи захтеви за компетентност лабораторија за испитивање и лабораторија за еталонирање”.

Испитивање физичких и хемијских особина активне супстанце, односно основне супстанце, мора да се спроводи у лабораторијама чије је поступање усклађено са смерницама добре лабораторијске праксе, у складу са законом којим се уређују лекови и медицинска средства.

Испитивање особина и утицаја средстава за заштиту биља и активне супстанце, односно основне супстанце на здравље људи и животиња и животну средину, у циљу регистрације, мора да се спроводи у лабораторијама чије је поступање усклађено са смерницама добре лабораторијске праксе, у складу са законом којим се уређују лекови и медицинска средства.

Испитивање средстава за заштиту биља ради добијања података о њиховој ефикасности, у циљу регистрације, мора да спроводи субјект из члана 9. став 1. овог закона чије је поступање усклађено са смерницама добре експерименталне праксе.

Министар ближе прописује садржину и начин поступања са документацијом из става 1. овог члана и методе за испитивање средстава за заштиту биља.

*Службени гласник РС, број 17/2019

Процена средстава за заштиту биља

*Службени гласник РС, број 17/2019

Члан 14.

Процену средстава за заштиту биља ради њихове регистрације (у даљем тексту: процена) обавља Министарство.

Процена из става 1. овог члана обухвата процену физичких, хемијских и техничких особина, процену ефикасности средстава за заштиту биља и директних, односно индиректних могућих штетних утицаја на здравље људи и животиња и животну средину средстава за заштиту биља, као и активних супстанци, односно основних супстанци, протектаната, синергиста и коформуланата које средства за заштиту биља садрже, на основу приложене документације из члана 12. став 2. тачка 2) и члана 13. овог закона.

Процена средстава за заштиту биља обавља се у складу са јединственим начелима за процену и регистрацију средстава за заштиту биља.

За процену средстава за заштиту биља користе се и доступне релевантне међународне смернице и препоруке, односно постојеће научно и техничко знање.

Процена средстава за заштиту биља може да траје најдуже 18 месеци од дана пријема захтева за регистрацију.

Ако се у поступку регистрације утврди да су потребни додатни подаци за процену средства за заштиту биља, рок од 18 месеци из става 5. овог члана прекида се и Министарство одређује додатни рок у коме подносилац захтева доставља те податке, који не може бити дужи од шест месеци.

Ако средство за заштиту биља садржи активну супстанцу, односно основну супстанцу која је већ уписана у Листу одобрених супстанци, рок од 18 месеци из става 5. овог члана прекида се док се не заврши поступак из члана 12. став 2. овог закона.

Ако до истека рока утврђеног у ставу 6. овог члана подносилац захтева не достави додатне податке или се у поступку из члана 12. став 2. овог закона утврди да нису достављени докази који се односе на еквивалентност активне супстанце, односно основне супстанце или да постоје значајне разлике између нивоа чистоће и садржаја и особина нечистоћа активне супстанце, односно основне супстанце у поређењу са саставом активне супстанце, односно основне супстанце установљене у документацији на основу које је та активна супстанца, односно основна супстанца уписана у Листу одобрених супстанци, министар доноси решење о одбијању захтева за регистрацију.

Решење из става 8. овог члана је коначно у управном поступку и против њега се може покренути управни спор.

Министар ближе прописује јединствена начела за процену и регистрацију средстава за заштиту биља.

*Службени гласник РС, број 17/2019

Оцењивач

*Службени гласник РС, број 17/2019

Члан 14а

Послове из чл. 14. и 16. овог закона Министарство може да повери високошколској установи чији оснивач је Република Србија, односно аутономна покрајина, која је акредитована за обављање послова образовања у области биотехничких наука, односно пољопривреде, у складу са посебним прописом, као и организацији чији оснивач је Република Србија, односно аутономна покрајина, уписаној у Регистар научноистраживачких организација у области биотехничких наука, односно пољопривреде, у складу са прописом којим се уређује научноистраживачка делатност (у даљем тексту: оцењивач).

Избор оцењивача спроводи се путем конкурса, који расписује Министарство и објављује га у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Конкурс из става 2. овог члана нарочито садржи:

1) послове за које се конкурс расписује;

2) период обављања послова;

3) податке који се односе на кадровску оспособљеност;

4) критеријуме за избор;

5) рок за доношење и објављивање одлуке о избору;

6) начин обавештавања о резултатима конкурса.

Конкурс из става 2. овог члана спроводи комисија коју образује министар.

Одлуку о избору оцењивача доноси министар.

Резултати конкурса објављују се у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Са оцењивачем који је изабран на конкурсу из става 2. овог члана закључује се уговор о обављању послова процене средстава за заштиту биља, којим се нарочито утврђују: послови који су предмет уговора; лица која ће обављати утврђене послове; начин и поступак обављања утврђених послова; међусобна права, обавезе и одговорности; време на које се закључује уговор; начин финансирања и цена за обављање утврђених послова; контрола вршења утврђених послова; разлози за раскид уговора и отказни рок.

Саставни део уговора из става 7. овог члана су образац изјаве о чувању тајности података и образац изјаве о непостојању сукоба интереса, које потписују лица која обављају послове процене средстава за заштиту биља која су запослена код оцењивача.

Министарство утврђује списак оцењивача и објављује га на интернет страници Министарства.

*Службени гласник РС, број 17/2019

Регистрација производа за заштиту биља

*Службени гласник РС, број 17/2019

Члан 15.

Производ за заштиту биља региструје се ако се, у поступку процене из члана 14. овог закона, утврди да:

1) је активна, односно основна супстанца коју производ за заштиту биља садржи уписана у Листу одобрених супстанци и да је извор активне, односно основне супстанце идентичан или еквивалентан извору на основу кога је извршен упис активне, односно основне супстанце у ту листу;

2) производ за заштиту биља, узимајући у обзир реалне услове примене и добре пољопривредне праксе:

(1) је ефикасан за предложену примену,

(2) нема директан или индиректан штетан утицај на здравље људи (нарочито најосетљивијих група становништва) или на здравље животиња, и то непосредно или преко воде за пиће (узимајући у обзир и супстанце које настају као резултат третирања воде), хране, хране за животиње или ваздуха, или као последица контакта на радном месту или преко других индиректних утицаја, а узимајући у обзир познате кумулативне и синергистичке ефекте ако су научне методе за процену тих утицаја доступне и усвојене,

(3) нема директан или индиректан штетан утицај на подземне воде,

(4) нема непожељан утицај на биље или биљне производе,

(5) не изазива непотребне патње и бол кичмењацима за чије се сузбијање користи,

(6) нема неприхватљив утицај на животну средину (када су научне методе за процену тих утицаја доступне и усвојене), нарочито имајући у виду:

– његову судбину и дистрибуцију у животној средини, а нарочито контаминацију површинских вода (укључујући сливове и приобалне воде), подземних вода, ваздуха и земљишта, узимајући у обзир места која су удаљена од места примене производа за заштиту биља и пратећи његово преношење на велике удаљености у животној средини,

– утицај на нециљане врсте, укључујући понашање тих врста,

– биолошку разноврсност и екосистем;

3) производ за заштиту биља не садржи коформулант уписан у Листу неприхватљивих коформуланата;

4) је техничка формулација производа за заштиту биља таква да су излагање корисника и други ризици ограничени на најмању могућу меру;

5) су физичка и хемијска својства производа за заштиту биља испитана и сматрају се прихватљивим са аспекта одговарајуће примене и складиштења тог производа за заштиту биља;

6) се природа и количина активних супстанци, протектаната, синергиста и, када је потребно, нечистоћа од токсиколошког или екотоксиколошког значаја или нечистоћа релевантна за животну средину, као и коформуланти, могу одредити одговарајућим методама;

7) се остаци од токсиколошког и екотоксиколошког значаја, који настају као резултат одобрених примена, могу одредити одговарајућим методама које су општеприхваћене, са одговарајућим границама одређивања у релевантним узорцима;

8) је синергист, односно протектант кога производ за заштиту биља садржи уписан у Листу одобрених протектаната и синергиста и да је извор синергиста, односно протектанта идентичан или еквивалентан извору на основу кога је извршен упис синергиста, односно протектанта у ту листу.

Поред услова из става 1. овог члана, за активну супстанцу коју производ за заштиту биља који се региструје садржи, морају да буду утврђене и максимално дозвољене количине остатака у или на биљу или биљним производима који се користе као храна или храна за животиње, у складу са овим законом и прописима донетим на основу њега.

Подносилац захтева за регистрацију производа за заштиту биља доставља доказе да су испуњени услови из става 1. овог члана.

Процена испуњености услова из става 1. овог члана врши се на основу званично признатих тестова и студија који су релевантни и репрезентативни за примену производа за заштиту биља.

Производи за заштиту биља могу се регистровати и за примену на непољопривредним површинама, ако произвођач уз захтев за регистрацију приложи документацију из чл. 12. и 13. овог закона и ако су испуњени услови из става 1. овог члана.

Министар утврђује Листу одобрених протектаната и синергиста и Листу неприхватљивих коформуланата.

*Службени гласник РС, број 17/2019

Регистрација производа опште употребе за заштиту биља

*Службени гласник РС, број 17/2019

Члан 15а

Производ опште употребе за заштиту биља региструје се ако се, у поступку процене из члана 14. овог закона, утврди да:

1) је активна супстанца, протектант, односно синергист које производ опште употребе за заштиту биља садржи, супстанца ниског ризика;

2) не садржи супстанце које изазивају забринутост;

3) је ефикасан за предложену примену;

4) не изазива непотребан бол и патњу код кичмењака;

5) испуњава услове из члана 15. став 1. тач. 2), 3), 6)–8) и члана 15. став 2. овог закона.

Подносилац захтева за регистрацију производа опште употребе за заштиту биља доставља доказе да су испуњени услови из става 1. овог члана.

Процена испуњености услова из става 1. овог члана врши се на основу званично признатих тестова и студија.

За производ опште употребе за заштиту биља, приликом процене из члана 14. овог закона, није потребно утврдити мере за смањење ризика.

*Службени гласник РС, број 17/2019

Регистрација помоћног средства за заштиту биља

*Службени гласник РС, број 17/2019

Члан 15б

Помоћно средство за заштиту биља региструје се ако се, у поступку процене из члана 14. овог закона, утврди да:

1) ађувант и протектант не садржи коформуланте који су уписани у Листу неприхватљивих коформуланата;

2) садржи протектант уписан у Листу одобрених протектаната и синергиста;

3) нема непожељан утицај на биље или биљне производе и неприхватљив утицај на животну средину, када се примењује у складу са добром пољопривредном праксом у заштити биља у постојећим условима примене;

4) су његова физичка и хемијска својства испитана и да се сматрају прихватљивим са аспекта одговарајуће примене и складиштења.

Подносилац захтева за регистрацију помоћног средства за заштиту биља доставља доказе да су испуњени услови из става 1. овог члана.

Процена испуњености услова из става 1. овог члана врши се на основу званично признатих тестова и студија.

*Службени гласник РС, број 17/2019

Регистрација другог производа

*Службени гласник РС, број 17/2019

Члан 15в

Други производ региструје се ако се, у поступку процене из члана 14. овог закона, утврди да:

1) је основна супстанца уписана у Листу одобрених супстанци;

2) не садржи коформуланте који су уписани у Листу неприхватљивих коформуланата;

3) нема непожељан утицај на биље или биљне производе и неприхватљив утицај на животну средину, када се примењује у складу са добром пољопривредном праксом у заштити биља у постојећим условима примене;

4) су његова физичка и хемијска својства испитана и да се сматрају прихватљивим са аспекта одговарајуће примене и складиштења.

Подносилац захтева за регистрацију другог производа доставља доказе да су испуњени услови из става 1. овог члана.

Процена испуњености услова из става 1. овог члана врши се на основу званично признатих тестова и студија.

Одредбе овог члана не примењују се на друге производе који садрже само основну супстанцу уписану у Листу одобрених супстанци, али не и коформуланте.

*Службени гласник РС, број 17/2019

Признавање регистрације

Члан 16.

Произвођач може поднети захтев за регистрацију средстава за заштиту биља на основу регистрације која је извршена у некој другој земљи, односно да се тестови и испитивања који су извршени у поступку регистрације средстава за заштиту биља у некој другој земљи не понављају у Републици Србији (у даљем тексту: признавање регистрације).

Захтев из става 1. овог члана подноси се Министарству.

Министар доноси решење о усвајању захтева из става 1. овог члана ако:

1) је активна супстанца, односно основна супстанца коју средства за заштиту биља садрже уписана у Листу одобрених супстанци;

2) су средства за заштиту биља регистрована у складу са јединственим начелима;

3) се, при предложеној примени средстава за заштиту биља, утврди да постоји упоредивост услова битних за примену средстава за заштиту биља у земљи у којој су регистрована са условима у Републици Србији, у смислу пољопривредне производње, здравственог стања биља и животне средине, укључујући и климатске услове.

У поступку признавања регистрације Министарство може:

1) уз сагласност произвођача утврдити измену предложене примене средстава за заштиту биља, како би се изузели сви неупоредиви услови у пољопривредној производњи, заштити биља или животне средине, укључујући и климатске услове у Републици Србији, ако су испуњени услови из члана 15. став 1. тачка 2) овог закона;

2) утврдити ограничења примене средстава за заштиту биља због разлика у прехрамбеним навикама становништва у Републици Србији, ради спречавања изложености потрошача остацима средстава за заштиту биља вишим од допуштеног дневног уноса;

3) утврдити услове за стављање у промет и примену средстава за заштиту биља и услове у погледу заштите на раду приликом примене средстава за заштиту биља.

Министар доноси решење о одбијању захтева из става 1. овог члана ако нису испуњени услови из става 3. овог члана.

Решење из ст. 3. и 5. овог члана је коначно и против њега се може покренути управни спор.

Министар прописује документацију која се доставља у поступку признавања регистрације средстава за заштиту биља на основу регистрације која је извршена у некој другој земљи.

*Службени гласник РС, број 17/2019

Спречавање понављања испитивања на кичмењацима

Члан 17.

Ако је активна супстанца, односно основна супстанца уписана у Листу одобрених супстанци, произвођач је дужан да, ради спречавања понављања испитивања на кичмењацима, пре подношења захтева за регистрацију средстава за заштиту биља поднесе Министарству захтев за достављање података, и то:

1) да ли су средства за заштиту биља која ће бити предмет захтева за регистрацију средстава за заштиту биља регистрована у Републици Србији;

2) име и адресу произвођача средстава за заштиту биља ако су истоветна средства за заштиту биља регистрована у Републици Србији.

Уз захтев за достављање података из става 1. овог члана произвођач доставља писмену изјаву да намерава да региструје средства за заштиту биља и да су му доступни подаци из чл. 12. и 13. овог закона.

По пријему захтева за достављање података из става 1. овог члана и изјаве из става 2. овог члана Министарство доставља произвођачу који намерава да региструје средства за заштиту биља податке о имену и адреси произвођача регистрованих истоветних средстава за заштиту биља и истовремено обавештава произвођача регистрованих истоветних средстава за заштиту биља о имену и адреси произвођача који намерава да региструје средства за заштиту биља.

Произвођач регистрованих истоветних средстава за заштиту биља и произвођач који намерава да региструје средства за заштиту биља дужни су да предузму одговарајуће мере ради заједничке употребе података и да Министарство у писменој форми обавесте о начину заједничке употребе података.

Заштита података

Члан 18.

У поступку регистрације средстава за заштиту биља Министарство и оцењивач не могу податке из документације из чл. 12. и 13. овог закона искористити у корист других произвођача, и то податке о:

1) активној супстанци, односно основној супстанци, осим ако је:

– произвођач који је први поднео захтев за регистрацију средстава за заштиту биља дао писмену сагласност да произвођач који је касније поднео захтев за регистрацију средстава за заштиту биља може да користи ту документацију;

– протекло најмање десет година од првог уписивања активне супстанце у Листу одобрених супстанци;

2) средствима за заштиту биља, осим ако је:

– произвођач који је први поднео захтев за регистрацију средстава за заштиту биља дао писмену сагласност да произвођач који је касније поднео захтев за регистрацију средстава за заштиту биља може да користи ту документацију;

– ако је протекло најмање десет година од регистрације средстава за заштиту биља.

*Службени гласник РС, број 17/2019

Поверљиви подаци

Члан 19.

Министарство све податке које је произвођач доставио ради регистрације средстава за заштиту биља чува као поверљиве.

Ако произвођач утврди да податке које је доставио ради регистрације средстава за заштиту биља, у целости или делимично, не сматра поверљивим, дужан је да о томе обавести Министарство.

Подаци који се не сматрају поверљивим су:

1) назив и садржај свих активних супстанци, односно основних супстанци у средствима за заштиту биља;

2) назив средстава за заштиту биља;

3) минимални садржај активне супстанце, односно основне супстанце у техничком производу;

4) максимални садржај нечистоћа од токсиколошког и екотоксиколошког значаја;

5) назив осталих супстанци које су класификоване као опасне;

6) физичке и хемијске особине активне супстанце, односно основне супстанце и средстава за заштиту биља;

7) начине спречавања штетног деловања активне супстанце, односно основне супстанце и средстава за заштиту биља;

8) резиме резултата испитивања активне супстанце, односно основне супстанце и средстава за заштиту биља;

9) препоручене поступке и сигурносне мере за смањење ризика при руковању, складиштењу, превозу, пожару и другим опасностима;

10) методе за одређивање садржаја активне супстанце, односно основне супстанце, нечистоћа и других састојака у активној супстанци, односно основној супстанци и средствима за заштиту биља, као и методе за одређивање остатака средстава за заштиту биља;

11) методе безбедног одлагања активне супстанце, односно основне супстанце, средстава за заштиту биља и амбалаже;

12) поступке деконтаминације у случају расипања или истицања средстава за заштиту биља;

13) податке о првој помоћи и лечењу.

2. Решење о регистрацији средстава за заштиту биља

Садржина решења о регистрацији средстава за заштиту биља

Члан 20.

Решење о регистрацији средстава за заштиту биља (у даљем тексту: решење о регистрацији) доноси министар на основу резултата процене из члана 14. овог закона.

Решење о регистрацији гласи на средство за заштиту биља и на произвођача.

Решење о регистрацији нарочито садржи:

1) пословно име и адресу произвођача (носиоца дозволе) и заступника у Републици Србији;

2) трговачки назив средства за заштиту биља и намену;

3) податке о активној супстанци, синергисту и протектанту;

4) податке о физичким и техничким особинама средства за заштиту биља за дати тип формулације;

5) податке о примени средства за заштиту биља, и то о:

(1) усевима и засадима у којима се користи или другим наменама;

(2) врстама штетних организама за чије се сузбијање региструје;

(3) количинама или концентрацији за сваку конкретну намену;

(4) времену примене у односу на штетни организам и биљу које се третира;

(5) начину примене и количини воде по јединици површине, количини семена, супстрата и сл.;

(6) максималном броју третирања на истој површини у току године;

6) податке о каренци;

7) податак о негативном деловању средства за заштиту биља;

8) класификацију и обележавање;

9) симптоме и знаке тровања, мере прве помоћи и лечења;

10) величину паковања и материјал од кога је паковање израђено;

11) рок важења решења.

Поред података из става 3. овог члана, решење о регистрацији може да садржи и:

1) податак о могућности третирања из ваздухоплова;

2) додатне напомене – ограничења или упозорења;

3) податке о радној каренци;

4) ограничење везано за промет и примену средства за заштиту биља у циљу заштите здравља људи и животиња и животне средине;

5) податке о мешању са другим средствима за заштиту биља.

Рок за доношење решења о регистрацији рачуна се од дана завршетка процене из члана 14. овог закона.

Решење о регистрацији је коначно и против њега се може покренути управни спор.

Министарство утврђује списак регистрованих средстава за заштиту биља и објављује га на интернет страници Министарства.

Министарство води Листу одобрених супстанци, која се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије” најмање једном годишње.

Министар ближе прописује садржину и начин вођења Листе одобрених супстанци.

*Службени гласник РС, број 17/2019

Примена средстава за заштиту биља за мале усеве и мање значајне намене

Члан 21.

Државни органи, научноистраживачке организације у области пољопривреде и шумарства, корисници или њихова удружења и произвођачи могу поднети Министарству захтев за примену регистрованих средстава за заштиту биља за намене које нису наведене у решењу о регистрацији.

Захтев из става 1. овог члана може се поднети за мале усеве и мање значајне намене.

Уз захтев из става 1. овог члана достављају се подаци, односно документација којом се образлаже захтев за примену средстава за заштиту биља за мале усеве и мање значајне намене.

Примена средстава за заштиту биља за мале усеве и мање значајне намене може се одобрити ако је извршена процена средстава за заштиту биља и ако су испуњени услови из члана 15. став 1. тач. 1) и 2) овог закона.

Примену средстава за заштиту биља за мале усеве и мање значајне намене одобрава министар решењем.

Решење из става 5. овог члана је коначно и против њега се може покренути управни спор.

Лица из става 1. овог члана дужна су да кориснике обавесте о примени средстава за заштиту биља за мале усеве и мање значајне намене на додатном упутству за примену, које одобрава Министарство.

Министар утврђује листу малих усева и мање значајних намена.

Рок важења и продужење рока важења регистрације

Члан 22.

Решење о регистрацији издаје се на рок од највише десет година и може се продужити решењем министра.

Захтев за продужење рока важења регистрације произвођач подноси Министарству најкасније 12 месеци пре истека рока на који је издато.

Рок важења регистрације може се продужити ако се утврди да регистрована средства за заштиту биља испуњавају услове за регистрацију из чл. 15–15в овог закона.

Брисан је ранији став 4. (види члан 16. Закона - 17/2019-18)

Рок на који је решење о регистрацији издато може се продужити и ако је у поступку продужења рока важења регистрације, односно преиспитивања решења о регистрацији потребно прибавити додатну документацију и извршити поновну процену.

Решење о продужењу рока важења регистрације је коначно и против њега се може покренути управни спор.

*Службени гласник РС, број 17/2019

Укидање решења о регистрацији, забране и ограничења

Члан 23.

Министар доноси решење о укидању решења о регистрацији и забрани или ограничењу промета и примене регистрованих средстава за заштиту биља, ако:

1) утврди да су средства за заштиту биља престала да испуњавају било који од услова за регистрацију средстава за заштиту биља из чл. 15–15в овог закона;

2) утврди да су подаци на основу којих је донето решење о регистрацији нетачни или да доводе у заблуду;

3) произвођач у одређеном року не отклони недостатке који су утврђени у току вршења контроле средстава за заштиту биља, а ти недостаци могу да доведу до промене карактеристика средстава за заштиту биља у односу на карактеристике које су утврђене у решењу о регистрацији;

4) истекне рок на који је решење о регистрацији издато, а произвођач није поднео захтев за продужење рока важења регистрације у року из члана 22. став 2. овог закона;

5) произвођач регистрованих средстава за заштиту биља поднесе захтев за укидање решења о регистрацији.

Решењем из става 1. овог члана утврђује се рок у коме се средства за заштиту биља могу налазити у промету ради продаје и примене постојећих залиха, с тим што тај рок не може бити дужи од 18 месеци од дана доношења решења.

Произвођачи, увозници и дистрибутери дужни су да предузму потребне мере за повлачење из промета залиха средстава за заштиту биља у року који је утврђен решењем из става 1. овог члана.

Решење из става 1. овог члана је коначно и против њега се може покренути управни спор.

Министар прописује начин поступања са залихама средстава за заштиту биља.

*Службени гласник РС, број 17/2019

Преиспитивање решења о регистрацији

*Службени гласник РС, број 17/2019

Члан 23а

Министарство може по службеној дужности покренути поступак преиспитивања решења о регистрацији (у даљем тексту: поступак преиспитивања) ако постоји сумња да средство за заштиту биља не испуњава услове за регистрацију из чл. 15–15в овог закона, а нарочито ако постоји сумња да судбина и понашање средства за заштиту биља у животној средини представљају озбиљан ризик за контаминацију вода.

У случају из става 1. овог члана Министарство о покретању поступка обавештава произвођача и одређује му рок за изјашњење и достављање додатних података.

Решење о регистрацији укида се решењем министра ако се у поступку преиспитивања утврди да:

1) средство за заштиту биља не испуњава услове из члана 23. став 1. тач. 1) и 2) овог закона;

2) је произвођач који има седиште у Републици Србији брисан из Регистра привредних субјеката.

Решењем о укидању решења о регистрацији из става 3. овог члана може се забранити промет и примена средства за заштиту биља односно утврдити рок у коме се могу налазити у промету, у складу са чланом 23. став 2. овог закона.

Произвођач, увозник и дистрибутер је дужан да предузме потребне мере за повлачење из промета залиха средстава за заштиту биља, у складу са чланом 23. став 3. овог закона.

Решење о регистрацији мења се, односно допуњује решењем министра у поступку преиспитивања, у случају да се, на основу нових научних и техничких сазнања, утврди да су се начин и количина примене средстава за заштиту биља изменили.

У случају из става 6. овог члана, произвођач је дужан да измени декларацију и упутство за примену средства за заштиту биља.

Количине средстава за заштиту биља које су стављене у промет пре доношења решења о измени, односно допуни решења о регистрацији, могу се налазити у промету до истека рока употребе означеног на декларацији и упутству за примену.

Решење из ст. 3. и 6. овог члана је коначно у управном поступку и против њега се може покренути управни спор.

*Службени гласник РС, број 17/2019

Измена, односно допуна решења о регистрацији на захтев произвођача

*Службени гласник РС, број 17/2019

Члан 24.

Решење о регистрацији може се решењем министра изменити, односно допунити на захтев произвођача.

Ако произвођач регистрованог средства за заштиту биља поднесе захтев за измену решења о регистрацији, и то у погледу: измене садржаја активне супстанце или других материја које утичу на измену физичких, хемијских и техничких особина, као и извора активне супстанце, подручја или начина примене средства, или других услова прописаних у решењу о регистрацији, решење о регистрацији се може изменити, односно допунити, под условом да се на основу процене из члана 14. овог закона утврди да средство за заштиту биља и даље испуњава услове из чл. 15–15в овог закона.

Изузетно од става 2. овог члана, за измену решења о регистрацији због мањих промена, које немају утицаја на здравље људи и животиња и животну средину, као што су измена трговачког назива средства за заштиту биља, произвођача или заступника, као и промена састава који се у складу са међународним стандардима сматра мањом изменом без промене садржаја активне супстанце, односно основне супстанце, није потребна поновна процена средства за заштиту биља.

Произвођач може у захтеву за измену, односно допуну решења о регистрацији тражити да се регистровано средство за заштиту биља ставља у промет и под другим трговачким називом са истим пољем примене, или за део регистрованог поља примене.

У случају из ст. 2. и 3. овог члана, произвођач је дужан да измени декларацију и упутство за примену средства за заштиту биља.

Произвођач је дужан да измени декларацију и упутство за примену средства за заштиту биља и о томе одмах обавести Министарство, као и у случају измена у класификацији и обележавању средстава за заштиту биља у складу са прописима којима се уређују хемикалије, у ком случају се не врши измена, односно допуна решења о регистрацији.

Количине средстава за заштиту биља које су стављене у промет пре доношења решења о измени, односно допуни решења о регистрацији могу се налазити у промету до истека рока употребе означеног на декларацији и упутству за примену.

Решење из става 1. овог члана је коначно у управном поступку и против њега се може покренути управни спор.

Министар прописује документацију која се подноси уз захтев за измену, односно допуну решења о регистрацији.

*Службени гласник РС, број 17/2019

Привремена регистрација

Члан 25.

Препарат, односно помоћна средства за заштиту биља, која садрже нову активну супстанцу регистроваће се на основу решења о привременој регистрацији препарата, односно помоћних средстава за заштиту биља, које доноси министар, ако су испуњени услови из члана 15. став 1. тач. 2) до 7) овог закона.

Решење о привременој регистрацији препарата, односно помоћних средстава за заштиту биља издаје се на рок од највише три године.

У решењу о привременој регистрацији утврђују се максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља у пољопривредним производима, при чему се узима у обзир предложена примена препарата, односно помоћних средстава за заштиту биља.

Ако препарат, односно помоћна средства за заштиту биља који садрже нову активну супстанцу престану да испуњавају услове из члана 15. став 1. тач. 2) до 7) овог закона министар доноси решење о укидању решења о привременој регистрацији препарата, односно помоћних средстава за заштиту биља.

Решење о привременој регистрацији препарата, односно помоћних средстава за заштиту биља може се укинути и на образложен захтев носиоца регистрације препарата, односно помоћних средстава за заштиту биља.

Решењем из ст. 4. и 5. овог члана утврђује се рок у коме се препарат, односно помоћна средства за заштиту биља који садрже нову активну супстанцу могу налазити у промету ради продаје и примене постојећих залиха, с тим што тај рок не може бити дужи од 18 месеци од дана доношења решења.

Произвођачи, увозници и дистрибутери дужни су да предузму потребне мере за повлачење из промета залиха препарата, односно помоћних средстава за заштиту биља у року који је утврђен решењем из ст. 4. и 5. овог члана.

Решење из ст. 1, 4. и 5. овог члана је коначно и против њега се може покренути управни спор.

Министар прописује начин поступања са залихама препарата, односно помоћних средстава за заштиту биља.

3. Испитивање нерегистрованих средстава за заштиту биља и активне супстанце, односно основне супстанце и примена нерегистрованих средстава за заштиту биља

Истраживање и развој

*Службени гласник РС, број 17/2019

Члан 26.

Експерименти или тестови који укључују испуштање у животну средину средства за заштиту биља које није регистровано, могу се вршити само на основу дозволе за истраживање и развој која се издаје решењем министра.

Одредба става 1. овог члана примењује се и на регистрована средства за заштиту биља за која је потребно извршити испитивања у истраживачке или развојне сврхе, која се изводе у животној средини за намене које нису наведене у решењу о регистрацији тог средства за заштиту биља.

Захтев за издавање решења о дозволи за истраживање и развој може да поднесе научноистраживачка организација у области средстава за заштиту биља, као и лице из члана 10. овог закона.

Уз захтев за издавање решења о дозволи за истраживање и развој подноси се документација која садржи податке који омогућавају процену могућих утицаја на здравље људи и животиња и на животну средину.

У случају да средство за заштиту биља није регистровано, решењем о дозволи за истраживање и развој дозвољава се и увоз узорка средства за заштиту биља које није регистровано.

Решењем о дозволи за истраживање и развој могу се одредити ограничења количина примене средства за заштиту биља и површине које ће се третирати, као и мере за спречавање штетних утицаја на здравље људи и животиња и на животну средину, укључујући и меру забране коришћења и промета третираног биља или биљних производа у случају да максималне дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља нису утврђене.

Решење министра из става 1. овог члана је коначно у управном поступку и против њега се може покренути управни спор.

Министар ближе прописује документацију која се подноси уз захтев за издавање решења о дозволи за истраживање и развој.

*Службени гласник РС, број 17/2019

Примена нерегистрованих средстава за заштиту биља у хитним случајевима

Члан 27.

У случају непредвидивих опасности које могу проузроковати штетни организми, а које није могуће сузбити или ограничити на одговарајући начин применом регистрованих средстава за заштиту биља и другим мерама или услед несташица регистрованих средстава за заштиту биља на тржишту, министар решењем може одобрити ограничену и контролисану примену нерегистрованих средстава за заштиту биља.

Решење из става 1. овог члана доноси се по службеној дужности или на захтев странке на период од 120 дана.

Странка из става 2. овог члана дужна је да уз захтев за примену нерегистрованих средстава за заштиту биља Министарству достави податке, односно документацију на основу које се може утврдити да су средства за заштиту биља регистрована у некој другој земљи за сузбијање штетних организама из става 1. овог члана.

Решење из става 1. овог члана је коначно и против њега се може покренути управни спор.

Министар прописује образац захтева за примену нерегистрованих средстава за заштиту биља.

4. Контрола средстава за заштиту биља после регистрације

Пострегистрациона контрола

Члан 28.

Регистрована средства за заштиту биља подлежу контроли (у даљем тексту: пострегистрациона контрола), која обухвата:

1) испитивање хемијских и физичких особина узорака регистрованих средстава за заштиту биља узетих од произвођача, дистрибутера, увозника, односно корисника;

2) испитивање остатака средстава за заштиту биља у биљу, односно на биљу, биљним производима, прописаним објектима, храни биљног порекла, храни за животиње и животној средини, а нарочито у подземним и површинским водама, води за наводњавање и земљишту.

Програм пострегистрационе контроле

Члан 29.

Министар доноси Годишњи програм пострегистрационе контроле.

Годишњи програм пострегистрационе контроле садржи: план узимања узорака; врсту и број узорака; начин узимања и испитивања узорака; објекте из којих се узима узорак; динамику узимања узорака; мере које се предузимају када се утврди да хемијске и физичке особине средстава за заштиту биља нису у сагласности са издатим решењем о регистрацији, односно када се утврди да су остаци средстава за заштиту биља већи од прописаних максимално дозвољених количина.

Средства за спровођење Годишњег програма пострегистрационе контроле обезбеђују се у буџету Републике Србије.

Обавештавање о могућим штетним последицама

Члан 30.

Произвођач, дистрибутер и увозник је дужан да без одлагања обавести Министарство и кориснике о могућим штетним последицама средстава за заштиту биља, односно остатака средстава за заштиту биља, на здравље људи и животиња, површинске и подземне воде или животну средину, као и о новим сазнањима о могућим ограничењима плодореда.

Обавеза обавештавања из става 1. овог члана односи се и на кориснике који приликом примене утврде да средства за заштиту биља штетно утичу на здравље људи или животиња или површинске и подземне воде или животну средину.

IV. ПРОМЕТ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА

Услови за промет

Члан 31.

Регистрована средства за заштиту биља могу се стављати у промет ако су упакована у амбалажу безбедну по здравље људи и животну средину.

Амбалажа средстава за заштиту биља мора имати декларацију и упутство за примену са подацима који су садржани у решењу о регистрацији, на српском језику, јасно, недвосмислено и читљиво, тако да се не могу избрисати или одстранити.

У декларацији и упутству за примену средстава за заштиту биља морају бити наведене и специфичне ознаке ризика и упозорења за човека и животну средину.

Промет средстава за заштиту биља може вршити дистрибутер који је регистрован у Регистар привредних субјеката у складу са законом којим се уређује регистрација привредних субјеката и ако је уписан у Регистар дистрибутера и увозника средстава за заштиту биља (у даљем тексту: Регистар дистрибутера и увозника), који води Министарство.

Министар ближе прописује садржину декларације и упутства за примену средстава за заштиту биља, као и специфичне захтеве и ознаке ризика и упозорења за човека и животну средину и начин руковања испражњеном амбалажом од средстава за заштиту биља.

Упис у Регистар дистрибутера и увозника

Члан 32.

Упис у Регистар дистрибутера и увозника врши се на основу захтева који дистрибутер односно увозник подноси Министарству.

Дистрибутер односно увозник се уписује у Регистар дистрибутера и увозника, ако испуњава услове у погледу објеката, опреме и стручне оспособљености кадрова.

Министар доноси решење о упису у Регистар дистрибутера и увозника.

Решење из става 3. овог члана је коначно и против њега се може покренути управни спор.

Министар прописује образац и садржину захтева за упис у Регистар дистрибутера и увозника и ближе услове у погледу објеката, опреме и стручне оспособљености кадрова из става 2. овог члана.

Регистар дистрибутера и увозника

Члан 33.

Регистар дистрибутера и увозника нарочито садржи:

1) редни број уписа у Регистар дистрибутера и увозника;

2) број из Регистра привредних субјеката;

3) назив, седиште и шифру делатности;

4) порески идентификациони број;

5) објекте и продајна места.

Регистар дистрибутера и увозника се води у електронској форми и може се повезивати са другим регистрима и базама података које води Министарство.

Подаци из Регистра дистрибутера и увозника су јавни.

Дистрибутер је дужан да сваку промену података који су уписани у Регистар дистрибутера и увозника пријави Министарству у року од 30 дана од дана настале промене.

Средства за заштиту биља се могу продавати само у објектима и продајним местима уписаним у Регистар дистрибутера и увозника.

Министар ближе прописује садржину Регистра дистрибутера и увозника.

Брисање из Регистра дистрибутера и увозника

Члан 34.

Дистрибутер односно увозник се брише из Регистра дистрибутера и увозника, ако:

1) престане да испуњава услове из члана 31. став 4. и члана 32. став 2. овог закона;

2) у року из члана 33. став 4. овог закона не пријави промену података;

3) поднесе захтев за брисање из Регистра дистрибутера и увозника.

Брисање из Регистра дистрибутера и увозника врши се на основу решења које доноси министар.

Решење из става 2. овог члана је коначно и против њега се може покренути управни спор.

Промет нарочито опасних средстава за заштиту биља

Члан 35.

Регистрована средства за заштиту биља која су класификована у одређену класу опасности (у даљем тексту: нарочито опасна средства за заштиту биља), нису намењена за општу употребу и није дозвољено стављати их у промет без решења о одобрењу промета, које доноси министар.

Решење из става 1. овог члана може се издати дистрибутеру који је уписан у Регистар дистрибутера и увозника и који испуњава услове у погледу објеката, опреме, стручне спреме и стручне оспособљености кадрова.

Решење из става 1. овог члана је коначно и против њега се може покренути управни спор.

Министар ближе прописује услове у погледу објеката, опреме и стручне спреме кадрова из става 2. овог члана.

Министар, уз сагласност министра надлежног за послове животне средине, прописује програм стручног оспособљавања кадрова из става 2. овог члана.

Транспорт и складиштење средстава за заштиту биља

Члан 36.

Транспорт и складиштење средстава за заштиту биља мора се вршити на начин којим се не угрожава живот и здравље људи и животиња и животна средина и у условима који обезбеђују одржавање непромењених физичких и хемијских особина и погодности за примену средстава за заштиту биља.

Забрањена је продаја, складиштење или транспорт средстава за заштиту биља у истом простору са храном или храном за животиње.

Лице које врши складиштење средстава за заштиту биља мора бити стручно оспособљено за обављање тих послова.

Министар, уз сагласност министра надлежног за послове животне средине, прописује програм стручног оспособљавања лица која врше складиштење средстава за заштиту биља.

Средства за заштиту биља којима је истекао рок потребе

Члан 37.

Забрањено је стављати у промет средства за заштиту биља којима је истекао рок употребе.

Средства за заштиту биља којима је истекао рок употребе могу се примењивати само ако се на основу одговарајућих испитивања узорка утврди да су хемијске и физичке карактеристике узорка идентичне са условима утврђеним у решењу о регистрацији.

Министар решењем одобрава примену средстава за заштиту биља којима је истекао рок употребе.

Решење из става 3. је коначно и против њега се може покренути управни спор.

Оглашавање средстава за заштиту биља

Члан 38.

Регистрована средства за заштиту биља могу се оглашавати и излагати у складу са наменом одређеном у решењу о регистрацији.

Министар, уз сагласност министра надлежног за послове трговине, прописује начин оглашавања и излагања регистрованих средстава за заштиту биља.

V. УВОЗ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА, АКТИВНЕ СУПСТАНЦЕ, ОДНОСНО ОСНОВНЕ СУПСТАНЦЕ

Услови за увоз средстава за заштиту биља, активне супстанце, односно основне супстанце

Члан 39.

У Републику Србију могу се увозити регистрована средства за заштиту биља.

У Републику Србију може се увозити активна супстанца, односно основна супстанца која је уписана у Листу одобрених супстанци и која се користи за производњу регистрованих средстава за заштиту биља.

Увоз регистрованих средстава за заштиту биља може вршити правно лице, односно предузетник који је регистрован у Регистар привредних субјеката у складу са законом којим се уређује регистрација привредних субјеката и ако је уписан у Регистар дистрибутера и увозника.

Увоз активне супстанце, односно основне супстанце која је уписана у Листу одобрених супстанци и која се користи за производњу регистрованих средстава за заштиту биља може вршити произвођач који има седиште у Републици Србији.

Одредбе овог члана не примењују се на увоз средстава за заштиту биља и активне супстанце, односно основне супстанце из члана 4. став 2. овог закона.

Гранични прелази

Члан 40.

Увоз и транзит средстава за заштиту биља и активне супстанце, односно основне супстанце (у даљем тексту: пошиљка) може се вршити преко граничних прелаза на којима постоји организована фитосанитарна инспекција и који испуњавају хигијенско-техничке и радне услове.

Изузетно од става 1. овог члана увоз пошиљки може се вршити и преко граничних прелаза на којима није организована фитосанитарна инспекција, а који се за ту намену решењем министра привремено отварају.

Ако пошиљка пристигне на гранични прелаз који није одређен за вршење фитосанитарног прегледа, царински орган упутиће пошиљку на најближи гранични прелаз на коме је организована фитосанитарна инспекција.

Министар одређује граничне прелазе из става 2. овог члана.

Министар ближе прописује хигијенско-техничке и радне услове које морају да испуњавају гранични прелази из ст. 1. и 2. овог члана.

Преглед и узорковање пошиљке при увозу

Члан 41.

Пошиљке при увозу подлежу:

1) прегледу који обухвата: идентификацију пошиљке, преглед документације, амбалаже, превозног средства и пошиљке;

2) узорковању.

Увозник или царински агент дужан је да:

1) фитосанитарном инспектору најави приспеће пошиљке;

2) у прописаном року поднесе захтев за преглед пошиљке;

3) обезбеди потребне услове за обављање прегледа пошиљке;

4) спроведе наложене мере од стране фитосанитарног инспектора.

Царински орган не може предузимати радње предвиђене правилима одговарајућег царинског поступка, осим за пошиљке у транзиту, док фитосанитарни инспектор не обави преглед и узорковање пошиљке.

За пошиљке у транзиту са претоваром на територији Републике Србије, царински агент дужан је да фитосанитарном инспектору најави приспеће пошиљке, ради њеног евидентирања.

Министар ближе прописује услове и начин вршења прегледа и узорковања пошиљке, начин достављања узорака и број и величину узорка ради испитивања, начин најављивања приспећа пошиљке, образац и садржину захтева за преглед пошиљке и услове које увозник мора да обезбеди ради обављања фитосанитарног прегледа.

Преглед пошиљки у одредишној царинарници

Члан 42.

Ако на граничном прелазу није могуће извршити преглед, односно узорковање пошиљке у складу са овим законом, преглед пошиљке, односно узорковање може се обавити у одређеним местима унутар Републике Србије у одредишној царинарници.

У случају из става 1. овог члана, фитосанитарни инспектор доноси решење о превозу на основу којег пошиљку пропушта до одредишне царинарнице, где се та пошиљка налази под царинским надзором до завршетка прегледа, узорковања и одобрења, односно забране њеног увоза.

Забрањено је свако премештање, отварање, дељење или узорковање пошиљке из става 2. овог члана.

Одобрење и забрана увоза

Члан 43.

Узорке узете из пошиљке фитосанитарни инспектор доставља Правном лицу које обавља послове од јавног интереса ради испитивања хемијских и физичких особина.

Ако су резултати прегледа, односно лабораторијских испитивања у складу са прописаним условима, фитосанитарни инспектор решењем одобрава увоз пошиљке.

Ако резултати прегледа, односно лабораторијских испитивања, нису у складу са прописаним условима, фитосанитарни инспектор решењем забрањује увоз пошиљке и наређује њено враћање или привремено одузимање.

Против решења из ст. 2. и 3. овог члана може се изјавити жалба министру у року од осам дана од дана достављања решења.

Жалба не одлаже извршење решења.

Решење министра по жалби је коначно и против њега се може покренути управни спор.

Са привремено одузетом пошиљком поступа се у складу са прописима којима се уређују услови у обављању промета робе, вршењу услуга у промету робе и инспекцијском надзору.

VI. ПРИМЕНА СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА

Услови за примену средстава за заштиту биља

Члан 44.

Средства за заштиту биља морају се примењивати:

1) у складу са решењем о регистрацији, односно у складу са решењем из члана 21. овог закона или решењем из члана 26. овог закона или решењем из члана 27. овог закона;

2) у складу са декларацијом и упутством за примену;

3) у складу са начелима добре пољопривредне праксе или интегралног управљања штетним организмима;

4) у складу са наменом средстава за заштиту биља и са циљем сузбијања;

5) на начин којим се не угрожава здравље људи и животиња и непотребно повећава њихово излагање средствима за заштиту биља;

6) на начин којим се не угрожава животна средина.

Подаци из става 1. тач. 1) и 2) овог члана морају бити доступни кориснику.

Министар прописује елементе интегралног управљања штетним организмима.

*Службени гласник РС, број 17/2019

Забрана примене средстава за заштиту биља

Члан 45.

Забрањена је примена средстава за заштиту биља, и то:

1) на начин који би проузроковао загађење објеката и просторија које користе људи или које служе за гајење и држање животиња;

2) на начин који би проузроковао загађење вода, односно супротно одредбама закона којим се уређују воде, изузев средстава за заштиту биља која су регистрована за примену у воденој средини;

3) на начин који би проузроковао загађење површина које се граниче са третираним површинама;

4) за сузбијање нециљаних организама, нарушавање њиховог станишта, односно спречавање њиховог ширења у смислу мера заштите биља;

5) у водозаштитним зонама за изворишта вода и водоснабдевање становништва;

6) из ваздухоплова која су токсична за пчеле;

7) у време цветања биља која су токсична за пчеле;

8) у заштићеним подручјима;

9) која садрже активну супстанцу, односно основну супстанцу која није уписана у Листу одобрених супстанци, као и протектанте, односно синергисте који нису уписани у Листу одобрених протектаната и синергиста, као и коформуланте који су уписани у Листу неприхватљивих коформуланата, осим у случају ако је примена одобрена у складу са чл. 26. и 27. овог закона.

Изузетно од става 1. тач. 4) и 7) овог члана средства за заштиту биља могу се примењивати једино у случају сузбијања карантинских или регулисаних некарантинских штетних организама или других штетних организама, а на основу сагласности Министарства у случају из става 1. тачка 4) овог члана, односно министарства надлежног за животну средину у случају из става 1. тачка 7) овог члана.

У случају примене средстава за заштиту биља у заштићеним подручјима, после прибављања сагласности министарства надлежног за животну средину из става 2. овог члана лица која врше примену средстава за заштиту биља морају обавестити управљаче заштићених природних подручја о предстојећој примени средстава за заштиту биља најкасније 48 сати пре примене.

Изузетно од става 1. тачка 6) овог члана средства за заштиту биља могу се примењивати једино у случају сузбијања штетних организама са прописаних листа или третирања биља, биљних производа и прописаних објеката са прописаних листа, под условима из члана 49. овог закона.

*Службени гласник РС, број 17/2019

Обавезе корисника

Члан 46.

Корисник је дужан да примену средстава за заштиту биља и све активности у вези са применом средстава за заштиту биља, као што су руковање, складиштење, транспорт и одлагање, спроводи под условима и на начин којим се не угрожава живот и здравље људи и животиња и животна средина.

Корисник је дужан да:

1) обавести власнике парцела које се граниче са парцелом коју намерава да третира средствима за заштиту биља најмање 24 сата пре почетка примене;

2) примењује средства за заштиту биља у складу са чл. 44. и 45. овог закона.

Правно лице, предузетник, односно физичко лице које користи средства за заштиту биља у оквиру својих професионалних активности, као и у случају стављања својих пољопривредних производа на тржиште, сматра се професионалним корисником.

Корисник који користи средства за заштиту биља на малим површинама (окућнице, баште, вртови и сл.) на биљу или производима од биља које производи за сопствене потребе, не сматра се професионалним корисником.

Професионални корисник, поред обавеза из става 2. овог члана, дужан је и да:

1) редовно врши подешавање и техничку проверу уређаја за примену;

2) користи уређаје за примену који су периодично прегледани у складу са овим законом.

Ако се берба, односно жетва мора обавити пре истека каренце, професионални корисник је дужан да биље, односно биљне производе, чију бербу односно жетву обави пре истека каренце, складишти одвојено од другог биља, односно биљних производа и не може их ставити у промет као храну или храну за животиње док се испитивањем не утврди да је ниво остатака средстава за заштиту биља у складу са прописом којим се уређују максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње.

У случају из става 6. овог члана, професионални корисник је дужан да води евиденцију о жетви, односно берби које обавља пре истека каренце.

Средство за заштиту биља намењено професионалном кориснику може да купује и примењује физичко лице које има сертификат професионалног корисника издат у складу са овим законом, као и правно лице, односно предузетник, који има запослено лице које има сертификат професионалног корисника.

Сертификат професионалног корисника издаје Министарство.

Сертификат професионалног корисника се издаје лицу које је обучено за безбедну примену, руковање, складиштење, транспорт и одлагање средстава за заштиту биља.

Сертификат професионалног корисника се издаје на период од пет година и може се продужити професионалном кориснику који је након издавања сертификата похађао обуку по прописаном програму.

Министар ближе прописује програм, начин спровођења обуке и начин провере знања ради издавања сертификата професионалног корисника, као и образац тог сертификата.

Министар ближе прописује услове и начин примене средстава за заштиту биља, којима се не угрожавају живот и здравље људи и животиња и животна средина, као и услове и начин руковања, складиштења, транспорта и одлагања средстава за заштиту биља.

Сертификат професионалног корисника израђује и штампа Народна банка Србије – Завод за израду новчаница и кованог новца.

*Службени гласник РС, број 17/2019

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Одредбе члана 23. ст. 8–11. Законa о изменама и допунама Закона о средствима за заштиту биља („Службени гласник РС“, број 17/2019), којима је измењен члан 46. Закона, примењују се од 1. јануара 2022. годинe (види члан 42. Закона - 17/2019-18).

Примена нарочито опасних средстава за заштиту биља

Члан 47.

Регистрована средства за заштиту биља која су класификована као нарочито опасна нису намењена за општу употребу и не смеју их примењивати лица која немају решење о одобрењу примене, које доноси министар.

Решење из става 1. овог члана може се издати правном лицу, односно предузетнику који испуњава услове у погледу објеката, опреме, стручне спреме и стручне оспособљености кадрова.

Примена регистрованих средстава за заштиту биља из става 1. овог члана мора се пријавити Министарству и органу јединице локалне самоуправе најкасније 48 сати пре примене, осим у случају изненадне појаве штетних организама, када се пријава примене може обавити и непосредно пре примене.

Пријава примене регистрованих средстава за заштиту биља из става 1. овог члана садржи податке о:

1) локацији на којој ће средства за заштиту биља бити примењена;

2) називу средстава за заштиту биља;

3) количини и концентрацији примене средстава за заштиту биља која ће бити примењена;

4) начину примене средстава за заштиту биља;

5) датуму и времену примене средстава за заштиту биља;

6) очекиваном времену трајања примене средстава за заштиту биља;

7) називу и адреси правног лица, односно предузетника који ће вршити примену средстава за заштиту биља, са подацима о имену и презимену и адреси запослених који ће непосредно вршити примену средстава за заштиту биља.

Решење из става 1. овог члана је коначно и против њега се може покренути управни спор.

Министар ближе прописује услове у погледу објеката, опреме и стручне спреме из става 2. овог члана.

Министар, уз сагласност министра надлежног за послове животне средине, прописује програм стручног оспособљавања кадрова из става 2. овог члана.

Примена средстава за заштиту биља из ваздухоплова

Члан 48.

Примена средстава за заштиту биља из ваздухоплова дозвољена је само за она средства за заштиту биља за која је у поступку регистрације процењено да се могу примењивати из ваздухоплова и за које је такав начин примене дозвољен решењем о регистрацији.

Примена средстава за заштиту биља из ваздухоплова мора се пријавити органу јединице локалне самоуправе од стране лица које врши примену тих средстава, најкасније 48 сати пре почетка примене.

Орган јединице локалне самоуправе дужан је да о пријави примене средстава за заштиту биља из става 2. овог члана обавести одгајиваче пчела или њихова удружења, кориснике ловишта, управљаче, односно власнике, кориснике и закупце земљишта у заштићеним природним подручјима и лица која су регистрована за производњу и узгој рибе, оплођене икре и рибље млађи, као и целокупно становништво које живи на територији на којој ће се вршити примена средстава за заштиту биља из ваздухоплова. Обавештење мора да садржи тачну локацију где ће бити третман, време третмана, као и упутство како се треба понашати у том случају.

Заштита пчела, водених организама и других нециљаних организама

Члан 49.

Средства за заштиту биља која су токсична за пчеле могу се примењивати ако:

1) су лица која врше примену средстава за заштиту биља 48 сати пре примене обавестила одгајиваче пчела, њихова удружења и органе јединице локалне самоуправе о предстојећој примени средстава за заштиту биља, са навођењем начина примене, ради предузимања одговарајућих мера заштите;

2) се пчелиња друштва налазе на растојању од најмање пет километара од места третирања, како би та пчелиња друштва могла бити премештена у зону безбедну за пчеле.

Одгајивачи пчела, њихова удружења и органи јединице локалне самоуправе дужни су да по пријему обавештења из става 1. тачка 1) овог члана предузму одговарајуће мере заштите, у складу са локалним условима, на локацијама на којима се налазе пчелиња друштва и пасишта која пчеле посећују и у којима пчеле масовно лете и да податке о предузетим мерама доставе лицима која врше примену средстава за заштиту биља која су отровна за пчеле на њихов захтев.

Средства за заштиту биља која су класификована у класу опасности „опасност по водену животну средину” и обележена у складу са прописима којима се уређује класификација, паковање и обележавање хемикалија, могу се примењивати само на удаљености од водених површина која је прописана законом којим се уређују воде, тако да се искључи могућност њиховог директног доспевања или премештања путем ветра или кише на водене површине.

Министар, уз сагласност министра надлежног за послове животне средине, прописује ближе услове за заштиту пчела, водених организама и других нециљаних организама приликом примене средстава за заштиту биља.

*Службени гласник РС, број 17/2019

Уређаји за примену

Члан 50.

Уређаји за примену могу се користити и стављати у промет ако, у складу са предвиђеном наменом, обезбеђују сигурну и ефикасну примену и сигурност за руковаоце, радну и животну средину.

Периодични преглед

*Службени гласник РС, број 17/2019

Члан 51.

Уређаји за примену који се користе морају да буду подвргнути периодичним прегледима који се обављају у прописаним временским периодима.

Периодични преглед уређаја, у смислу овог закона, јесте провера техничке исправности и функционалности уређаја за примену и појединих радних делова тих уређаја, оцена функционисања појединих радних делова тих уређаја и уређаја за примену у целини, као и процена ризика по руковаоца и радну и животну средину при њиховој употреби.

Периодични преглед уређаја за примену врши правно лице које испуњава услове у погледу просторија и опреме и ангажовало је лице са дозволом за обављање послова периодичног прегледа.

Дозвола за обављање послова периодичног прегледа из става 3. овог члана издаје се лицу које:

1) има стечено високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, из области пољопривредне технике (механизације) или производног машинства;

2) има најмање три године радног искуства на пословима из области уређаја за примену;

3) је положило стручни испит зa обављање послова периодичног прегледа.

Стручни испит за обављање послова периодичног прегледа полаже се пред комисијом коју образује министар.

Министарство организује и обавља полагање стручног испита из става 5. овог члана.

Министар решењем утврђује испуњеност услова из става 3. овог члана.

Дозвола за обављање послова периодичног прегледа издаје се решењем министра.

Правно лице које обавља послове периодичног прегледа дужно је да Министарству пријави сваку промену услова за обављање послова периодичног прегледа, у року од 30 дана од дана настале промене, осим података о којима се води службена евиденција у складу са законом којим се уређује општи управни поступак.

На захтев лица из става 3. овог члана, као и уколико се утврди да ова лица више не испуњавају услове предвиђене овим законом и прописима донетим на основу њега, министар доноси решење о укидању решења из става 7. овог члана.

Решење министра из ст. 7, 8. и 10. овог члана је коначно у управном поступку и против њега се може покренути управни спор.

Правно лице које обавља послове из става 3. овог члана по завршеном периодичном прегледу издаје потврду о функционалности уређаја за примену, обележава уређај за примену ознаком и води евиденцију о периодичним прегледима.

Правно лице које обавља послове из става 3. овог члана дужно је да једном годишње Министарству доставља податке из евиденције о периодичним прегледима.

Министар прописује програм стручног испита за обављање послова периодичног прегледа, начин полагања стручног испита, састав и начин рада испитне комисије, садржину стручног испита, образац записника о полагању стручних испита и образац уверења о положеном стручном испиту.

Министар ближе прописује начин обављања периодичног прегледа уређаја за примену и временски период у коме се обавља периодични преглед уређаја за примену, начин евидентирања извршеног периодичног прегледа уређаја за примену, образац потврде о функционалности уређаја за примену, начин обележавања и образац ознаке за обележавање уређаја за примену, као и уређаје за примену који су у употреби, за које се периодични преглед не обавља.

Министар ближе прописује услове у погледу просторија, одговарајуће опреме и стручне оспособљености запослених за обављање послова периодичног прегледа уређаја.

Образац ознаке којом се уређаји видно обележавају израђује и штампа Народна банка Србије – Завод за израду новчаница и кованог новца.

*Службени гласник РС, број 17/2019

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Одредбе члана 25. Законa о изменама и допунама Закона о средствима за заштиту биља („Службени гласник РС“, број 17/2019), којима је измењен назив изнад члана 51. и члан 51. Закона примењују се од 1. јануара 2022. годинe (види члан 42. Закона - 17/2019-18).

Остаци средстава за заштиту биља

Члан 52.

Остаци средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње не смеју бити присутни у количинама већим од максимално дозвољене количине остатака.

Храна и храна за животиње у којој се утврди да су остаци средстава за заштиту биља већи од максимално дозвољене количине остатака мора се уништити или се на други начин мора спречити употреба те хране за исхрану људи или животиња.

Министар, уз сагласност министра надлежног за послове здравља, прописује максимално дозвољене количине остатака у храни и храни за животиње и храну и храну за животиње за које се утврђују максимално дозвољене количине остатака.

Министар прописује методе узорковања и испитивања хране и хране за животиње ради утврђивања остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње.

VII. УСЛУГЕ У ОБЛАСТИ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА

Пружаоци услуга

Члан 53.

Услуге у области средстава за заштиту биља, у смислу овог закона, јесу:

1) саветодавне услуге, које се односе на давање препорука за сузбијање штетних организама средствима за заштиту биља на биљу, биљним производима и прописаним објектима;

2) оперативне услуге, које се односе на спровођење мера сузбијања штетних организама средствима за заштиту биља.

Услуге у области средстава за заштиту биља може обављати правно лице, односно предузетник који је регистрован у Регистар привредних субјеката у складу са законом којим се уређује регистрација привредних субјеката и ако је уписан у Регистар пружалаца услуга у области средстава за заштиту биља (у даљем тексту: Регистар пружалаца услуга), који води Министарство.

Упис у Регистар пружалаца услуга

Члан 54.

Упис у Регистар пружалаца услуга врши се на основу захтева који пружалац услуга подноси Министарству.

Пружалац услуга уписује се у Регистар пружалаца услуга, ако испуњава услове у погледу објеката, опреме и стручне оспособљености кадрова и ако има најмање једног запосленог дипломираног инжењера заштите биља, односно дипломираног инжењера мастер-а са дозволом за пружање услуга у области средстава за заштиту биља.

Министар решењем утврђује испуњеност услова из става 2. овог члана.

Министар доноси решење о упису у Регистар пружалаца услуга.

Решење из ст. 3. и 4. овог члана је коначно и против њега се може покренути управни спор.

Министар ближе прописује услове у погледу објеката и опреме из става 2. овог члана, као и програм стручног оспособљавања кадрова из става 2. овог члана и образац и садржину захтева за упис у Регистар пружалаца услуга.

Регистар пружалаца услуга

Члан 55.

Регистар пружалаца услуга нарочито садржи:

1) редни број уписа у Регистар пружалаца услуга;

2) број из Регистра привредних субјеката;

3) назив, седиште и шифру делатности;

4) порески идентификациони број.

Регистар пружалаца услуга води се у електронској форми и може се повезивати са другим регистрима и базама података које води Министарство.

Подаци из Регистра пружалаца услуга су јавни.

Пружалац услуга је дужан да сваку промену података који су уписани у Регистар пружалаца услуга пријави Министарству у року од 30 дана од дана настале промене.

Министар ближе прописује садржину Регистра пружалаца услуга.

Брисање из Регистра пружалаца услуга

Члан 56.

Пружалац услуга брише се из Регистра пружалаца услуга, ако:

1) престане да испуњава услове из члана 53. став 2. и члана 54. став 2. овог закона;

2) не пријави промену података у року из члана 55. став 4. овог закона;

3) поднесе захтев за брисање из Регистра пружалаца услуга.

Брисање из Регистра пружалаца услуга врши се на основу решења које доноси министар.

Решење из става 2. овог члана је коначно и против њега се може покренути управни спор.

Дозвола за пружање услуга у области средстава за заштиту биља

Члан 57.

Министар решењем издаје дозволу за пружање услуга у области средстава за заштиту биља на рок од три године.

Дозвола за пружање услуга у области средстава за заштиту биља издаје се лицу које је дипломирани инжењер заштите биља, односно дипломирани инжењер мастер, које се најмање три године бави пословима из области средстава за заштиту биља и које је положило стручни испит из области средстава за заштиту биља (у даљем тексту: ималац дозволе).

Стручни испит из области средстава за заштиту биља полаже се пред испитном комисијом коју образује министар.

Решење из става 1. овог члана је коначно и против њега се може покренути управни спор.

Министар прописује програм и начин полагања стручног испита из области средстава за заштиту биља, образац захтева за полагање стручног испита из области средстава за заштиту биља, образац записника о полагању стручног испита из области средстава за заштиту биља и образац уверења о положеном стручном испиту из области средстава за заштиту биља.

Обнављање дозволе за пружање услуга

Члан 58.

Дозвола за пружање услуга у области средстава за заштиту биља може се решењем министра обновити на захтев имаоца дозволе, најкасније 90 дана пре истека рока важења те дозволе.

Дозвола за пружање услуга у области средстава за заштиту биља може се обновити на основу:

1) провере стручног знања имаоца дозволе за пружање услуга у области средстава за заштиту биља;

2) провере рада имаоца дозволе за пружање услуга у области средстава за заштиту биља за период за који је дозвола издата.

Решење из става 1. овог члана је коначно и против њега се може покренути управни спор.

Министар ближе прописује начин и поступак провере стручног знања и провере рада имаоца дозволе за пружање услуга у области средстава за заштиту биља.

Одузимање дозволе за пружање услуга

Члан 59.

Дозвола за пружање услуга у области средстава за заштиту биља решењем министра се одузима, и то:

1) на захтев имаоца дозволе;

2) ако је ималац дозволе кажњен за прекршај прописан овим законом.

Решење из става 1. овог члана је коначно и против њега се може покренути управни спор.

Евидениција о дозволама за пружање услуга

Члан 60.

Министарство води евиденцију о издатим, обновљеним и одузетим дозволама за пружање услуга у области средстава за заштиту биља.

Министар прописује начин вођења евиденције из става 1. овог члана.

VIII. СТРУЧНИ САВЕТ ЗА СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА

Оснивање

Члан 61.

Ради разматрања стручних питања, давања стручних мишљења и учешћа у реализацији пројектних задатака у области средстава за заштиту биља, министар, у складу са прописима којима се уређује државна управа, решењем оснива посебну радну групу – Стручни савет за средства за заштиту биља (у даљем тексту: Стручни савет).

Чланови Стручног савета не смеју бити у сукобу интереса са произвођачем, Дирекцијом за националне референтне лабораторије и Правним лицем које обавља послове од јавног интереса.

Чланови Стручног савета морају потписати изјаву о непостојању сукоба интереса.

Послови Стручног савета

Члан 62.

Стручни савет разматра стручна питања, даје стручна мишљења и учествује у реализацији пројектних задатака у вези са:

1) поступком регистрације средстава за заштиту биља;

2) испитивањем средстава за заштиту биља;

3) применом средстава за заштиту биља;

4) плановима и посебним програмима у области средстава за заштиту биља;

5) давањем препорука за стручно оспособљавање кадрова;

6) давањем препорука за израду прописа у области средстава за заштиту биља;

7) обављањем других неопходних задатака у вези са средствима за заштиту биља.

IX. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

Усавршавање

Члан 63.

Лица запослена у Министарству која обављају послове из области средстава за заштиту биља, као и лица запослена у Дирекцији за националне референтне лабораторије и Правном лицу које обавља послове од јавног интереса подлежу прописаној провери знања у оквиру програма које доноси Министарство.

X. ЕВИДЕНЦИЈА, ПРИКУПЉАЊЕ И РАЗМЕНА ПОДАТАКА

Вођење евиденција и извештавање

Члан 64.

Произвођач који има седиште у Републици Србији, дистрибутер, корисник и пружалац услуга дужни су да воде евиденцију о средствима за заштиту биља.

Произвођач који има седиште у Републици Србији води евиденцију о количини:

1) произведених, ускладиштених и средстава за заштиту биља стављених у промет по свакој серији производње;

2) набављених активних супстанци, односно основних супстанци;

3) средстава за заштиту биља, активних супстанци, односно основних супстанци повучених из промета.

Дистрибутер води евиденцију о количини набављених и продатих средстава за заштиту биља и средстава за заштиту биља повучених из промета.

Корисник води евиденцију о сваком третитирању биља, биљних производа и прописаних објеката.

Пружалац услуга води евиденцију о извршеним услугама.

Подаци из евиденције из ст. 2, 3. и 5. овог члана достављају се Министарству два пута годишње за текућу годину, и то до 31. марта и до 30. септембра текуће године.

Подаци из евиденције из става 4. овог члана достављају се Министарству до 31. марта текуће године за претходну календарску годину.

Евиденција из ст. 2, 3, 4. и 5. овог члана чува се најмање пет година.

Министар прописује образац, садржину и начин вођења евиденције из ст. 2, 3, 4. и 5. овог члана.

Прикупљање и саопштавање података

Члан 65.

Ради анализе и праћења промета и примене средстава за заштиту биља и ефикаснијег надзора над прометом и применом средстава за заштиту биља Министарство прикупља податке о средствима за заштиту биља, остацима средстава за заштиту биља и уређајима за примену, који су потребни за израду и одржавање база података и вођење евиденција.

Базе података из става 1. овог члана морају бити повезане са Регистром пољопривредних газдинстава који води Министарство.

Информациони систем

Члан 66.

Министарство успоставља и одржава информационе системе у области средстава за заштиту биља.

Дирекција за националне референтне лабораторије, Правно лице које обавља послове од јавног интереса, произвођач који има седиште у Републици Србији, дистрибутер, корисник и пружалац услуга дужни су да евиденције које воде достављају Министарству, ради усклађивања и повезивања са информационим системом Министарства.

Министарство ће обезбедити усклађивање и повезивање информационог система у области средстава за заштиту биља са другим домаћим и међународним информационим системима у области средстава за заштиту биља.

Формирање и одржавање информационог система у области средстава за заштиту биља финансира се из буџета Републике Србије.

Размена података

Члан 67.

Министарство прибавља, користи и размењује податке из база података и евиденција које воде органи државне управе, органи јединица локалне самоуправе, установе, произвођачи и дистрибутери, као и друга овлашћена лица, у складу са прописима којима се уређује право на приступ информацијама од јавног значаја и заштиту података, а нарочито податке који се односе на област опасних супстанци и загађиваче животне средине и еколошки значајне регионе.

Лични подаци из база података и евиденција из става 1. овог члана, могу се тражити и саопштити само од стране надлежних органа, у складу са законом којим се уређује заштита личних података.

Министарство може саопштавати податке из база података и регистара које воде други органи државне управе или органи јединица локалне самоуправе, уколико је таква врста података неопходна за извршавање активности Министарства прописаних овим законом.

Министарство може саопштавати податке из база података и регистара које воде јавне установе одговорне за акутна тровања и друге ефекте средстава за заштиту биља и Правна лица која обављају послове од јавног интереса, ако је таква врста података потребна за извршавање активности Министарства.

Међународна размена информација

Члан 68.

Министарство врши међународну размену информација, која нарочито обухвата информације о:

1) регистрованим средствима за заштиту биља;

2) активним супстанцама, односно основним супстанцама;

3) престанку важења решења о регистрацији;

4) забранама и ограничењима промета и примене средстава за заштиту биља;

5) списку граничних прелаза преко којих се може обављати увоз;

6) систематском праћењу остатака средстава за заштиту биља;

7) пошиљкама које су услед неусаглашености са одредбама овог закона забрањене за увоз на захтев међународних тела и организација;

8) осталим подацима који се односе на средства за заштиту биља, активне супстанце, односно основне супстанце.

При размени информација из става 1. овог члана морају се поштовати споразуми који су обавезујући за Републику Србију и правила земаља чланица Европске уније, Кодекс Организације за храну и пољопривреду Уједињених нација (ФАО), правила Европске медитеранске и регионалне организације за заштиту биља (ЕППО), Светске трговинске организације (СТО), као и других релевантних регионалних и међународних институција и организација.

XI. СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА

Члан 69.

Средства за обављање послова од јавног интереса обезбеђују се у буџету Републике Србије.

Члан 70.

Правно лице и предузетник плаћа таксу за:

1) преглед и узорковање у поступку контроле производње, увоза, унутрашњег промета и примене средстава за заштиту биља;

2) преглед, узорковање, испитивање, суперанализу узорака и потврдно испитивање узорака узетих у поступку контроле биља, биљних производа, прописаних објеката, земљишта, воде за наводњавање, хране и хране за животиње на остатке средстава за заштиту биља;

3) проверу испуњености услова ради издавања сертификата о поступању у складу са смерницама добре експерименталне праксе;

4) процену средства за заштиту биља ради регистрације, продужења важења регистрације и укидања, измене, односно допуне решења о регистрацији;

5) признавање регистрације;

6) проверу података ради спречавања понављања испитивања на кичмењацима;

7) процену ради примене средстава за заштиту биља за мале усеве и мање значајне намене;

8) преиспитивање средстава за заштиту биља;

9) процену препарата, односно помоћног средства за заштиту биља ради издавања привремене регистрације;

10) процену средства за заштиту биља ради издавања решења о дозволи за истраживање и развој;

11) процену података ради издавања решења о одобрењу ограничене и контролисане примене нерегистрованог средства за заштиту биља или регистрованог средства за заштиту биља за примене које нису наведене у решењу о регистрацији;

12) проверу испуњености услова за упис у регистре који се воде у складу са овим законом;

13) проверу испуњености услова за издавање решења о одобрењу промета нарочито опасних средстава за заштиту биља;

14) проверу испуњености услова за издавање решења о одобрењу примене нарочито опасних средстава за заштиту биља;

15) преглед и узорковање средстава за заштиту биља којима је истекао рок употребе ради издавања решења о одобрењу њихове примене;

16) проверу испуњености услова за обављање послова периодичног прегледа уређаја за примену;

17) процену средства за заштиту биља у поступку преиспитивања регистрације средства за заштиту биља.

Физичко лице плаћа таксу из става 1. тач. 1), 2) и 15) овог члана, као и таксу за:

1) обуку и полагање стручних испита који се спроводе у складу са овим законом;

2) обуку и проверу знања ради издавања сертификата професионалног корисника.

Средства остварена од такси из ст. 1. и 2. овог члана приход су буџета Републике Србије.

*Службени гласник РС, број 17/2019

Члан 71.

Трошкове управног поступка сноси подносилац захтева, и то за:

1) издавање решења о регистрацији;

2) укидање решења о регистрацији, на његов захтев;

3) измену, односно допуну решења о регистрацији због мањих промена у формулацији средстава за заштиту биља;

4) издавање решења о одобрењу испитивања нерегистрованих средстава за заштиту биља или активне супстанце, односно основне супстанце које нису у уписане у Листу одобрених супстанци у истраживачке или развојне сврхе;

5) издавање решења о одобрењу примене нерегистрованих средстава за заштиту биља у хитним случајевима;

6) захтев за преглед пошиљке при увозу;

7) упис у Регистар дистрибутера и увозника;

8) упис у Регистар пружалаца услуга;

9) брисање из Регистра дистрибутера и увозника, на његов захтев;

10) брисање из Регистра пружалаца услуга, на његов захтев;

11) доставу података.

Средства из става 1. овог члана подносилац захтева уплаћује на одговарајући рачун за уплату јавних прихода буџета Републике Србије.

Висина трошкова утврђује се у складу са прописима о накнади трошкова у управном поступку.

XII. НАДЗОР

Инспекцијски надзор

Члан 72.

Инспекцијски надзор над применом одредаба овог закона и прописа донетих на основу њега врши Министарство преко фитосанитарних инспектора.

Послове фитосанитарног инспектора у области средства за заштиту биља може да обавља лице које је стекло високо образовање из научне области биотехничке науке – одсек заштита биља или одсек ратарски или одсек воћарско-виноградарски или одсек општи или агроекономски одсек на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, као и које има радно искуство у струци од најмање три године и положен државни стручни испит.

Надзор над радом правних лица и предузетника овлашћених за вршење послова у складу са овим законом врши Министарство, у складу са законом којим се уређује државна управа.

*Службени гласник РС, број 17/2019

Легитимација, знак и службено одело

Члан 73.

У обављању послова инспекцијског надзора фитосанитарни инспектор мора имати службену легитимацију и службено одело, а фитосанитарни инспектор на граници и посебан знак.

Министар ближе прописује образац и садржину службене легитимације, изглед службеног одела и облик знака из става 1. овог члана, као и начин вођења евиденције о издатим легитимацијама.

Права и дужности фитосанитарног инспектора

Члан 74.

У вршењу послова инспекцијског надзора, фитосанитарни инспектор има право и дужност да:

1) проверава да ли су средства за заштиту биља која су стављена у промет на територији Републике Србије регистрована у складу са овим законом, односно да ли је активна супстанца, односно основна супстанца уписана у Листу одобрених супстанци у складу са овим законом;

2) проверава да ли су средства за заштиту биља која нису регистрована у Републици Србији, односно да ли је активна супстанца, односно основна супстанца која није уписана у Листу одобрених супстанци, а производе се и складиште у Републици Србији, односно чији се увоз и транспорт врши преко територије Републике Србије, намењени за стављање у промет у земљи у коју се извозе;

3) проверава испуњавање уговорних обавеза из члана 8. овог закона;

4) проверава да ли правно лице, односно предузетник испуњава услове у погледу објекта, опреме, оперативних процедура које спроводи, смерница добре експерименталне праксе које примењује и броја, стручне спреме и стручне оспособљености кадрова, ради издавања сертификата о поступању у складу са смерницама добре експерименталне праксе (члан 9. став 2);

5) проверава да ли су средства за заштиту биља стављена у промет и да ли се примењују у складу са решењем из члана 21. став 5. овог закона;

6) проверава да ли су корисници обавештени о примени средстава за заштиту биља за мале усеве и мање значајне намене на прописан начин;

7) проверава да ли се средства за заштиту биља налазе у промету после прописаног рока из члана 23. став 2. овог закона;

8) проверава да ли се препарат и помоћна средства за заштиту биља који садрже нову активну супстанцу налазе у промету после прописаног рока из члана 25. став 6. овог закона;

9) проверава да ли произвођач, увозник и дистрибутер предузима све потребне мере за повлачење средстава за заштиту биља из промета у року који је утврђен решењем из члана 23. став 1. и члана 25. ст. 4. и 5. овог закона;

10) проверава да ли је произвођач изменио декларацију и упутство за примену средства за заштиту биља у складу са чланом 23а став 7. и чланом 24. став 5. овог закона;

11) проверава да ли се експерименти или тестови који укључују испуштање у животну средину нерегистрованих средстава за заштиту биља, односно регистрованих средстава за заштиту биља за примене које нису наведене у решењу о регистрацији, обављају на основу решења, односно у складу са решењем о дозволи за истраживање и развој;

12) проверава да ли се нерегистрована средства за заштиту биља или регистрована средства за заштиту биља за примене које нису наведене у решењу о регистрацији примењују у складу са решењем из члана 27. став 1. овог закона;

13) узима узорке средстава за заштиту биља, биља, биљних производа и прописаних објеката, без накнаде, као и воде, земљишта, пчела, водених организама и других нециљаних организама, ради испитивања;

14) проверава да ли је произвођач без одлагања обавестио Министарство и кориснике о могућим штетним последицама средстава за заштиту биља, односно остатака средстава за заштиту биља, на здравље људи и животиња, површинске и подземне воде или животну средину, као и о новим сазнањима о могућим ограничењима плодорода;

15) проверава да ли су испуњени услови у погледу амбалаже, декларисања и упутства за примену средстава за заштиту биља из члана 31. овог закона;

16) проверава да ли дистрибутер односно увозник испуњава услове за упис у Регистар дистрибутера и увозника из члана 32. став 2. овог закона, као и да ли је у случају промене података уписаних у Регистар дистрибутера и увозника о томе у прописаном року обавестио Министарство;

17) проверава да ли је лице које обавља промет средстава за заштиту биља уписано у Регистар дистрибутера и увозника;

18) проверава да ли се продаја средстава за заштиту биља врши у објектима и на продајним местима која су уписана у Регистар дистрибутера и увозника у складу са чланом 33. став 5. овог закона;

19) проверава да ли дистрибутер односно увозник који је уписан у Регистар дистрибутера и увозника испуњава услове за добијање одобрења за промет нарочито опасних средстава за заштиту биља;

20) проверава да ли се продаја, складиштење или транспорт средстава за заштиту биља врши у складу са одредбама члана 36. овог закона;

21) проверава да ли лице које врши складиштење средстава за заштиту биља испуњава услове из члана 36. став 3. овог закона;

22) проверава да ли се средства за заштиту биља којима је истекао рок употребе налазе у промету;

23) проверава да ли се средства за заштиту биља којима је истекао рок употребе примењују у складу са одредбама члана 37. став 2. овог закона;

24) проверава да ли се оглашавање и излагање средстава за заштиту биља врши у складу са одредбама члана 38. овог закона;

25) проверава да ли се увоз врши у складу са одредбама члана 39. овог закона;

26) проверава да ли се увоз и транзит врше на граничним прелазима из члана 40. овог закона;

27) врши преглед и узорковање пошиљака у складу са одредбама чл. 41. и 42. овог закона;

28) проверава да ли увозник, односно царински агент извршава обавезе из члана 41. став 2. овог закона;

29) проверава да ли се средства за заштиту биља примењују у складу са одредбама чл. 44. и 45. овог закона, као и да ли корисник извршава обавезе из члана 46. овог закона;

30) проверава да ли правно лице, односно предузетник испуњава услове за добијање одобрења за примену нарочито опасних средстава за заштиту биља;

31) проверава да ли се средства за заштиту биља примењују у складу са одредбама члана 47. став 3. и чл. 48. и 49. овог закона;

32) проверава да ли су уређаји за примену који се користе подвргнути периодичном прегледу у складу са одредбама члана 51. став 1. овог закона;

33) проверава да ли је Министарство у случају промене услова за обављање послова периодичног прегледа о томе обавештено у прописаном року;

34) проверава да ли храна и храна за животиње садржи остатке средстава за заштиту биља;

35) проверава да ли је пружалац услуга уписан у Регистар пружалаца услуга у складу са одредбама члана 54. овог закона;

36) проверава да ли се евиденција и достављање података из евиденције обавља у складу са одредбама члана 64. овог закона;

37) проверава да ли се евиденција чува у складу са овим законом;

38) проверава да ли су уплаћене таксе за извршене фитосанитарне прегледе;

39) контролише извршавање мера по овом закону.

*Службени гласник РС, број 17/2019

Мере које налаже фитосанитарни инспектор

Члан 75.

У вршењу послова из члана 74. овог закона фитосанитарни инспектор може да:

1) нареди лицима која обављају послове испитивања ефикасности да у одређеном року ускладе обављање делатности односно отклоне недостатке у погледу прописаних услова у складу са чланом 9. овог закона;

2) забрани примену средстава за заштиту биља за мале усеве и мање значајне намене која се обавља без одобрења министра из члана 21. став 5. овог закона;

3) нареди лицу коме је решењем министра одобрена примена средстава за заштиту биља за мале усеве и мање значајне намене да кориснике на додатном упутству за примену обавести о примени средстава за заштиту биља за мале усеве и мање значајне намене, у складу са чланом 21. став 7. овог закона;

4) нареди предузимање потребних мера за повлачење из промета залиха средстава за заштиту биља, препарата, односно помоћних средстава за заштиту биља (члан 23. став 3. и члан 25. став 7);

5) нареди произвођачу да измени декларацију и упутство за примену, уколико утврди да после измене, односно допуне решења о регистрацији није извршио измену декларације и упутства за примену средства за заштиту биља у складу чланом 23а став 7. и чланом 24. став 5. овог закона;

6) забрани примену нерегистрованих средстава за заштиту биља, уколико утврди да се не примењују у складу са решењем из члана 27. став 1. овог закона;

7) нареди произвођачу да отклони недостатке, уколико утврди да амбалажа, декларација и упутство за примену средстава за заштиту биља не испуњавају услове из члана 31. овог закона;

8) нареди дистрибутеру и увознику да сваку промену података који су уписани у Регистар дистрибутера и увозника пријави Министарству, односно да промену података пријави у року прописаном чланом 33. став 4. овог закона;

9) забрани продају средстава за заштиту биља у објектима и продајним местима која нису уписана у Регистар дистрибутера и увозника, у складу са чланом 33. став 5. овог закона;

10) забрани промет нарочито опасних средстава за заштиту биља, уколико утврди да се промет обавља без одобрења из члана 35. овог закона;

11) нареди повлачење из промета средстава за заштиту биља, уколико је средствима за заштиту биља истекао рок употребе, у складу са чланом 37. став 1. овог закона;

12) забрани примену средстава за заштиту биља којима је истекао рок употребе, уколико утврди да се не примењују у складу са одредбама члана 37. став 2. овог закона;

13) забрани оглашавање и излагање средстава за заштиту биља, уколико утврди да се оглашавање и излагање не врши у складу са чланом 38. овог закона;

14) забрани примену средства за заштиту биља, ако се средства за заштиту биља не примењују у складу са одредбама чл. 44–49. овог закона;

15) забрани стављање у промет и примену средстава за заштиту биља која не испуњавају услове наведене у решењу о регистрацији;

16) нареди да се биље, односно биљни производи чија се берба, односно жетва обави пре истека каренце, складишти одвојено од другог биља, односно биљних производа, односно да се такво биље, односно биљни производи који су стављени у промет као храна или храна за животиње пре него што је испитивањем утврђено да је ниво остатака средстава за заштиту биља у складу са прописом којим се уређују максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње, повуку из промета, у складу са чланом 46. став 6. овог закона;

17) нареди вођење евиденције о жетви, односно берби која се обавља пре истека каренце, у складу са чланом 46. став 7. овог закона;

18) забрани примену средства за заштиту биља намењеног професионалном кориснику лицу које не испуњава услове из члана 46. став 5. овог закона;

19) привремено забрани коришћење уређаја за примену и нареди њихов периодични преглед, у складу са чланом 51. став 1. овог закона;

20) нареди лицима која обављају периодични преглед и пружаоцима услуга да у одређеном року ускладе обављање делатности односно отклоне недостатке у погледу прописаних услова, у складу са чланом 51. став 3. и чланом 53. став 2. овог закона;

21) нареди одговарајуће мере ако се званичним испитивањима утврди да су остаци средстава за заштиту биља у биљу или на биљу, биљним производима и прописаним објектима изнад прописаних максимално дозвољених количина остатака, у складу са чланом 52. став 1. овог закона;

22) привремено забрани стављање у промет и примену средстава за заштиту биља, односно њихових серија за које се посумња да не испуњавају услове наведене у решењу о регистрацији, док се не заврше испитивања;

23) нареди безбедно одлагање, односно уништавање средстава за заштиту биља која не испуњавају услове за регистрацију или којима је истекао рок употребе;

24) забрани рад субјектима у области средстава за заштиту биља до испуњења услова предвиђених овим законом;

25) забрани рад лицима која онемогућавају вршење инспекцијске контроле или не доставе потребне податке, документацију којом располажу или на други начин спрече инспекцијску контролу, на период од три месеца;

26) забрани увоз и нареди враћање пошиљке, уколико нису испуњени услови прописани овим законом и прописима донетим на основу њега;

27) поднесе захтев за покретање прекршајног поступка, пријаву за привредни преступ и кривичну пријаву због повреде одредаба овог закона и прописа донетих на основу њега;

28) нареди друге мере и предузме друге радње у складу са овим законом.

Мере из става 1. овог члана фитосанитарни инспектор утврђује решењем.

Фитосанитарни инспектор може решењем из става 2. овог члана којим се забрањује производња, примена и стављање у промет средстава за заштиту биља одредити да се та средства чувају код лица код којих су затечена.

Решењем из става 2. овог члана одређују се и услови за чување средстава за заштиту биља.

*Службени гласник РС, број 17/2019

Обавезе лица над којима се обавља инспекцијски надзор

Члан 76.

Произвођач, дистрибутер, увозник, корисник и пружалац услуга који подлежу инспекцијском надзору, дужни су да исти омогуће, пруже податке и обавештења и осигурају услове за несметан рад фитосанитарног инспектора.

Лица из става 1. овог члана дужна су да у одређеном року, на захтев фитосанитарног инспектора, доставе или припреме податке и материјале који су потребни за обављање послова инспекцијског надзора.

Рок из става 2. овог члана мора бити примерен врсти захтева.

Надлежност за решавање о жалби

Члан 77.

На решење фитосанитарног инспектора може се изјавити жалба министру, у року од осам дана од дана достављања решења.

О жалби министар одлучује у року од 30 дана од дана достављања жалбе.

Жалба не одлаже извршење решења.

Решење министра по жалби из става 1. овог члана је коначно и против њега се може покренути управни спор.

XIII. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Кривично дело

Члан 78.

Ко произведе, стави у промет или примени нерегистровано средство за заштиту биља или активну супстанцу, односно основну супстанцу која није уписана у Листу одобрених супстанци, односно произведе, стави у промет или примени средство за заштиту биља за које постоји забрана производње, стављања у промет или примене и тиме проузрокује штетне последице по здравље људи или животну средину, казниће се затвором до једне године.

Ако је услед дела из става 1. овог члана наступила знатна штета, учинилац ће се казнити затвором до три године.

Ако је дело из става 1. овог члана учињено из нехата, учинилац ће се казнити новчаном казном или затвором до једне године.

*Службени гласник РС, број 17/2019

Привредни преступ

Члан 79.

Новчаном казном од 700.000 до 3.000.000 динара казниће се за привредни преступ правно лице, ако:

1) обавља послове референтне, односно службене лабораторије супротно уговору из члана 8. став 6. овог закона;

2) обавља послове процене средстава за заштиту биља, супротно уговору из члана 14а став 7. овог закона;

3) искористи податке супротно од прописаних услова из чл. 18. и 19. овог закона;

4) ставља у промет и примењује средство за заштиту биља које није регистровано у складу са овим законом, односно ставља у промет и примењује средство за заштиту биља супротно решењу о регистрацији (чл. 16, 20. и 21);

5) ставља у промет и примењује препарат, односно помоћно средство за заштиту биља на територији Републике Србије, које није регистровано у складу са чланом 25. овог закона;

6) врши испитивање нерегистрованог средства за заштиту биља без решења о дозволи за истраживање и развој, односно супротно том решењу (члан 26);

7) у случајевима предвиђеним чланом 27. овог закона примени средство за заштиту биља које није регистровано без решења о одобрењу примене нерегистрованих средстава за заштиту биља;

8) ставља у промет средство за заштиту биља којем је истекао рок употребе супротно члану 37. ст. 1. и 3. овог закона;

9) примењује средство за заштиту биља којем је истекао рок употребе супротно члану 37. став 2. овог закона;

10) примењује средство за заштиту биља супротно члану 44. овог закона, односно противно забрани примене средстава за заштиту биља из члана 45. овог закона;

11) примењује средство за заштиту биља а не испуњава услове за примену средстава из члана 46. став 1. овог закона, односно приликом примене средства за заштиту биља не предузме све потребне активности и мере из члана 46. ст. 2. и 5. овог закона;

12) биље, односно биљне производе, чију бербу односно жетву обави пре истека каренце не складишти одвојено од другог биља, односно биљних производа, односно стави у промет као храну или храну за животиње пре него што се испитивањем утврди да је ниво остатака средстава за заштиту биља у складу са прописом којим се уређују максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње (члан 46. став 6);

13) купује и примењује средство за заштиту биља а не испуњава услове за примену из члана 46. став 8. овог закона;

14) примењује средство за заштиту биља, а не поседује решење о одобрењу примене нарочито опасних средстава за заштиту биља (члан 47. став 1);

15) примењује средство за заштиту биља супротно одредбама члана 48. ст. 1. и 2. овог закона;

16) примењује средство за заштиту биља токсично за пчеле супротно одредби члана 49. став 1. овог закона;

17) примењује средства за заштиту биља која су класификована у класу опасности „опасност по водену животну средину” и обележена у складу са прописима којима се уређује класификација, паковање и обележавање хемикалија, супротно одредби члана 49. став 3. овог закона;

18) храна и храна за животиње коју ставља у промет садржи остатке средстава за заштиту биља изнад максимално дозвољених количина (члан 52. став 1);

19) пружа услуге, а није уписан у Регистар пружалаца услуга (члан 53);

20) не поступи по решењу фитосанитарног инспектора, у складу са овим законом (члан 75).

За привредни преступ из става 1. овог члана новчаном казном од 70.000 до 200.000 динара казниће се и одговорно лице у правном лицу.

За радње из става 1. овог члана поред новчане казне, може се изрећи и заштитна мера забране правном лицу да се бави одређеном привредном делатношћу, односно заштитна мера забране одговорном лицу да врши одређене дужности у трајању од шест месеци до седам година.

*Службени гласник РС, број 17/2019

Прекршај правног лица

Члан 80.

Новчаном казном од 500.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај правно лице, ако:

1) достави нетачне податке у поступку регистрације средстава за заштиту биља (чл. 12, 13, 21, 23а, члан 24. став 2. и члан 25);

2) врши испитивање на кичмењацима супротно члану 17. ст. 1. и 2. овог закона;

3) примењује средство за заштиту биља за намене које нису наведене у решењу о регистрацији, без решења о одобрењу примене средстава за заштиту биља за мале усеве и мање значајне намене (члан 21. став 5);

4) не обавести кориснике средства за заштиту биља путем додатног упутства о одобрењу примене средства за заштиту биља за мале усеве и мање значајне намене (члан 21. став 7);

5) не повуче из промета средство за заштиту биља у року из решења из члана 23. став 3. и члана 23а став 5. овог закона;

6) не поступа са залихама средстава за заштиту биља у складу са чланом 23. став 3. и чланом 23а став 5. овог закона;

7) није изменило декларацију и упутство за примену у складу са чланом 23а став 7. и чланом 24. став 5. овог закона;

8) примењује нерегистровано средство за заштиту биља за које није издато решење из члана 27. став 1. овог закона;

9) достави нетачне податке у поступку издавања дозволе за истраживање и развој, односно у поступку издавања решења о одобрењу примене нерегистрованих средстава за заштиту биља у хитним случајевима (члан 26. став 4. и члан 27. став 3);

10) не обавести Министарство и кориснике о могућим штетним последицама средства за заштиту биља (члан 30);

11) пакује, декларише, даје упутство за примену, оглашава или излаже средство за заштиту биља супротно члану 31. став 3. и члану 38. овог закона;

12) врши промет средства за заштиту биља, а није уписан у Регистар дистрибутера и увозника у складу са чланом 32. овог закона;

13) не пријави промену података који су уписани у Регистар дистрибутера и увозника, односно не пријави промену тих података у прописаном року (члан 33. став 4);

14) врши продају средстава за заштиту биља у објектима и на продајним местима који нису уписани у Регистар дистрибутера и увозника (члан 33. став 5);

15) врши промет средства за заштиту биља без решења о одобрењу промета нарочито опасних средстава за заштиту биља из члана 35. став 1. овог закона;

16) продаје, складишти или врши транспорт средства за заштиту биља супротно члану 36. став 2. овог закона;

17) не обезбеди да складиштење средства за заштиту биља врши лице које је стручно оспособљено за обављање тих послова (члан 36. став 3);

18) увезе средство за заштиту биља преко граничног прелаза који није одређен за вршење фитосанитарног прегледа (члан 40. ст. 1. и 2);

19) увезе пошиљку без прегледа и узорковања (члан 41. став 1);

20) изврши премештање, отварање или дељење пошиљке за коју је решењем о превозу одређен царински надзор до завршетка прегледа, односно узорковања, односно одобрења или одбијања њеног увоза (члан 42. ст. 2. и 3);

21) користи уређаје за примену који нису подвргнути периодичном прегледу (члан 51. став 1);

22) не пријави Министарству промену услова за обављање послова периодичног прегледа (члан 51. став 9);

23) не води евиденцију и не доставља податке из евиденције у складу са чланом 64. овог закона.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 20.000 до 50.000 динара и одговорно лице у правном лицу.

*Службени гласник РС, број 17/2019

Прекршај предузетника

Члан 81.

Новчаном казном од 300.000 до 500.000 динара казниће се за прекршај предузетник ако учини радње из члана 79. став 1. тач. 4), 5), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20) овог закона.

*Службени гласник РС, број 17/2019

Члан 82.

Новчаном казном од 100.000 до 400.000 динара казниће се за прекршај предузетник ако учини радње из члана 80. став 1. тач. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 22) и 23) овог закона.

*Службени гласник РС, број 17/2019

Прекршај физичког лица

Члан 83.

Новчаном казном од 35.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај физичко лице ако учини радње из члана 79. став 1. тач. 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18) и 20) овог закона, као и ако:

1) примењује средство за заштиту биља супротно забранама или ограничењима из члана 23. ст. 1, 2. и 3. и члана 23а став 4. овог закона;

2) пружа услуге у области средстава за заштиту биља без дозволе за пружање услуга из члана 57. став 1. овог закона.

*Службени гласник РС, број 17/2019

Члан 84.

Новчаном казном од 5.000 до 30.000 динара казниће се за прекршај физичко лице ако учини радње из члана 80. став 1. тач. 3), 8), 21) и 23) овог закона, као и ако не обавести Министарство да средство за заштиту биља штетно утиче на здравље људи или животиња или површинске и подземне воде или животну средину у складу са чланом 30. став 2. овог закона.

*Службени гласник РС, број 17/2019

XIV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Рок за усклађивање пословања

Члан 85.

Произвођач, дистрибутер, увозник, корисник и пружалац услуга дужни су да своје пословање ускладе са одредбама овог закона у року од три године од дана ступања на снагу овог закона.

Решења о издавању дозволе за стављање у промет пестицида

Члан 86.

Одредбе овог закона од чл. 11. до 25. примењују се у поступку продужења решења о издавању сталне или привремене дозволе за стављање у промет готових пестицида, која су издата у складу са Законом о заштити биља („Службени лист СРЈ”, бр. 24/98 и 26/98 – исправка и „Службени гласник РС”, број 101/05 – др. закон).

Решења о издавању сталне дозволе за стављање у промет пестицида и решења о издавању привремене дозволе за стављање у промет пестицида која су донета на основу Закона о заштити биља („Службени лист СРЈ”, бр. 24/98 и 26/98 – исправка и „Службени гласник РС”, број 101/05 – др. закон) важе до истека рока важења утврђеног тим решењем.

На регистрацију нових средстава за заштиту биља примењују се одредбе чл. 47, 48, члана 50. ст. 1, 2. и 4, члана 52. став 1, члана 54. ст. 1. и 2, чл. 55, 56. и 57. Закона о заштити биља („Службени лист СРЈ”, бр. 24/98 и 26/98 – исправка и „Службени гласник РС”, број 101/05 – др. закон) само за пестициде.

Обављање послова од јавног интереса до расписивања конкурса

Члан 87.

Правно лице које је на основу Закона о заштити биља („Службени лист СРЈ”, бр. 24/98 и 26/98 – исправка и „Службени гласник РС”, број 101/05 – др. закон) овлашћено за испитивање пестицида и контролу опреме и уређаја за примену пестицида, обављаће послове за које је овлашћено до окончања конкурса за обављање послова од јавног интереса, који се спроводи у складу са овим законом.

Примена подзаконских прописа

Члан 88.

Прописи који се доносе на основу овлашћења из овог закона донеће се у року од три године од дана ступања на снагу овог закона.

До доношења прописа из става 1. овог члана примењиваће се прописи који су донети на основу Закона о заштити биља („Службени лист СРЈ”, бр. 24/98 и 26/98 – исправка и „Службени гласник РС”, број 101/05 – др. закон), осим одредби тих прописа које нису у складу са овим законом.

Престанак важења ранијих закона

Члан 89.

Даном ступања на снагу овог закона престају да важе одредбе Закона о заштити биља („Службени лист СРЈ”, бр. 24/98 и 26/98 – исправка и „Службени гласник РС”, број 101/05 – др. закон), којима се уређују пестициди, осим одредби из члана 88. став 3. овог закона.

Даном ступања на снагу овог закона престају да важе одредбе Правилника о линији за производњу пестицида („Службени лист СРЈ”, број 68/01).

Ступање на снагу закона

Члан 90.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, осим одредаба чл. 11. до 25. овог закона које ће се примењивати почев од 31. децембра 2013. године.

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У „ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ“ ЗАКОНА

Закон о изменама и допунама Закона о средствима за заштиту биља: „Службени гласник РС“, број 17/2019-18

Члан 37.

Поступци који су започети по прописима који су важили до дана ступања на снагу овог закона окончаће се у складу са овим законом.

Члан 38.

Правно лице коме је на основу Закона о средствима за заштиту биља („Службени гласник РС”, број 41/09) путем конкурса уступљено обављање послова од јавног интереса наставља да обавља те послове до истека периода на који су му послови уступљени.

Члан 39.

Решења о регистрацији средстава за заштиту биља која су издата до дана ступања на снагу овог закона продужавају се у складу са овим законом.

Средства за заштиту биља регистрована на основу Закона о заштити биља („Службени лист СРЈˮ, бр. 24/98 и 26/98 – исправка и „Службени гласник РС”, бр. 101/05 – др. закон и 41/09 – др. закон) подлежу обавезном поступку утврђивања да ли се активне супстанце, односно основне супстанце, које та средства за заштиту биља садрже, значајно разликују у нивоу чистоће и садржаја и особина нечистоћа у поређењу са саставом активне супстанце, односно основне супстанце установљене у документацији на основу које је та активна супстанца, односно основна супстанца уписана у Листу одобрених супстанци (процена еквивалентности).

Члан 40.

Подзаконски прописи за спровођење овог закона биће донети у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона.

Члан 41.

Даном ступања на снагу овог закона престају да важе одредбе чл. 47, 48, члана 50. ст. 1, 2. и 4, члана 52. став 1, члана 54. ст. 1. и 2. и чл. 55–57. Закона о заштити биља („Службени лист СРЈ”, бр. 24/98 и 26/98 – исправка и „Службени гласник РС”, бр. 101/05 – др. закон и 41/09 – др. закон).

Члан 42.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, осим одредаба члана 23. ст. 8–11. и члана 25. овог закона, које се примењују од 1. јануара 2022. годинe.