Редакцијски пречишћен текст

   

ЗАКОН

о државном премеру и катастру

“Службени гласник РС”, бр. 72 од 3. септембра 2009, 18 од 26. марта 2010, 65 од 25. јула 2013, 15 од 6. фебруара 2015 - УС, 96 од 26. новембра 2015, 47 од 15. маја 2017 - Аутентично тумачење, 113 од 17. децембра 2017 - др. закон, 27 од 6. априла 2018 - др. закон, 41 од 31. маја 2018 - др. закон, 9 од 4. фебруара 2020 - др. закон, 92 од 27. октобра 2023.

ГЛАВА I

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет уређивања

Члан 1.

Овим законом уређују се стручни послови и послови државне управе који се односе на државни премер, катастар непокретности, катастар инфраструктурних и подземних објеката (у даљем тексту: катастар инфраструктуре), основне геодетске радове, адресни регистар, топографско-картографску делатност, процену вредности непокретности, геодетско-катастарски информациони систем и Националну инфраструктуру геопросторних података и геодетски радови у инжењерско-техничким областима.

*Службени гласник РС, број 92/2023

Појмови

Члан 2.

Поједини изрази употребљени у овом закону имају следеће значење:

1) „АГРОС” представља мрежу перманентних станица глобалног позиционог система за територију Републике Србије;

2) „бонитирање земљишта” јесте класификација плодног земљишта на основу његових природних особина, без обзира на начин његовог коришћења;

3) „географска имена” јесу имена насељених места и физичко-географских објеката (планина, река, језера, итд.);

4) „геодетска белега” јесте белега за подземно, односно надземно обележавање тачака државне референтне мреже и граница катастарске општине;

5) „геодетска метрологија” јесу чињенице које се односе на физичке величине дужине, угла, времена и убрзања силе земљине теже, њихове јединице, средства, методе, начин и резултате мерења, грешке мерења и друго;

6) „геодетска организација” јесте привредно друштво, друго правно лице и радња – предузетник који су регистровани код надлежног органа за извођење геодетских радова и који испуњавају услове прописане овим законом;

7) „геодетски инструменти” јесу мерила којима се обављају геодетски радови прописани овим законом и користе се за мерење дужине, угла, времена и убрзања силе земљине теже;

8) престала је да важи (види члан 37. Закона - 27/2018-32)

9) „даљинска детекција” јесте метод прикупљања информација путем система који нису у директном физичком контакту са испитиваном појавом или објектом;

10) „дигитални модел терена” јесте тродимензионални приказ математички дефинисаног модела рељефа Републике Србије;

11) „дигитални ортофото” јесте дигитална слика територије Републике Србије у ортогоналној пројекцији, добијена из дигиталног аерофотограметријског снимка, сателитског снимка или снимка добијеног осталим методама снимања из даљинске детекције;

12) „државни референтни систем” јесте координатни систем кога чини скуп нумеричких вредности константи, неопходних да се дефинишу положаји и друга својства тачака у простору Републике Србије;

13) „катастарски план” јесте дводимензионални приказ парцела и објеката у равни државне пројекције;

14) „катастарски план инфраструктурних и подземних објеката” јесте дводимензионални приказ инфраструктурних и подземних објеката у равни државне пројекције;

15) „катастарско класирање земљишта” јесте утврђивање катастарске културе и класе за парцеле пољопривредног и шумског земљишта у оквиру једне катастарске општине у односу на катастарски срез;

16) „извод из базе података катастра инфраструктуре” јесте основни документ о инфраструктурним и подземним објектима и стварним правима на њима;

17) „извод из базе података катастра непокретности” јесте основни документ о непокретностима и стварним правима на њима;

18) престала је да важи (види члан 37. Закона - 27/2018-32)

19) „основни топографски модел” представља апстракцију простора Републике Србије и чине га дефинисани топографски објекти са припадајућим описом својстава и међусобних односа (атрибути и релације), обухватом прикупљања, правилима креирања и начином приказа, а израђује се на основама и принципима географског информационог система;

20) „СРЕФ” чине материјализоване тачке референтне мреже на територији Републике Србије;

21) „техничка документација” јесте скуп пројеката који се израђују ради утврђивања концепције геодетских радова, разраде услова и начина извођења радова;

22) „топографски објекти” су природни и изграђени објекти на земљиној површини, класификовани у одговарајуће теме, просторно геометријски одређени у државном референтном систему и описани атрибутима;

23) „web сервиси” су програмске компоненте које омогућавају изградњу проширивих, слабо повезаних и платформски независних апликација, који подржавају међуоперативност различитих система и омогућавају апликацијама да размењују поруке коришћењем стандардних протокола.

*Службени гласник РС, број 92/2023

Државни премер

Члан 3.

Државни премер јесу стручни послови у областима:

1) катастарског премера;

2) премера у поступку уређења земљишне територије комасацијом (у даљем тексту: комасациони премер);

3) премера инфраструктурних и подземних објеката;

4) топографског премера;

5) премера државне границе.

*Службени гласник РС, број 92/2023

Катастар непокретности

Члан 4.

(1) Катастар непокретности је основни и јавни регистар о непокретностима и стварним правима на њима.

(2) Непокретности које се, у смислу овог закона, уписују у катастар непокретности, јесу:

1) земљиште (катастарске парцеле пољопривредног, шумског, грађевинског, водног и другог земљишта);

2) надземни  грађевински објекти (у даљем тексту: објекти);

3) посебни делови објеката који чине грађевинску целину (стан, пословни простор, гаража, гаражно место и други простор).

(3) Објекти, у смислу овог закона, јесу: зграде свих врста, привредни објекти, објекти културе, спорта и рекреације  и други грађевински објекти.

*Службени гласник РС, број 96/2015

**Службени гласник РС, број 92/2023

Програм и план радова

Члан 5.

(1) Послови државног премера, оснивања и обнове катастра непокретности, праћења и обезбеђивања ажурности катастра непокретности, основних геодетских радова, адресног регистра, процене вредности непокретности, оснивања катастра инфраструктуре, топографско-картографске делатности, геодетско-катастарског информационог система и Националне инфраструктуре геопросторних података, обављају се на основу средњорочног програма и годишњег плана радова.

(2) Средњорочни програм радова доноси Влада на предлог Републичког геодетског завода, а годишњи план радова Републички геодетски завод.

(3) Програмом и планом из става 1. овог члана утврђују се врста и обим радова, као и извори и обим средстава за њихову реализацију.

(4) Реализација програма и плана радова финансира се средствима из буџета Републике Србије, као и средствима од поклона (донација), локалне самоуправе и других заинтересованих правних и физичких лица.

(5) Када се средства из става 4. овог члана обезбеђују од поклона (донација), локалне самоуправе и других заинтересованих правних и физичких лица, уговором се одређују радови који ће се финансирати из тих средстава.

(6) Средњорочни програм радова објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”.

(7) Годишњи план радова објављује се на интернет страници Републичког геодетског завода.

*Службени гласник РС, број 92/2023

Општи интерес

Члан 6.

Државни премер, катастар непокретности, катастар инфраструктуре, основни геодетски радови, адресни регистар, топографско-картографска делатност, процена вредности непокретности, геодетско-катастарски информациони систем и Национална инфраструктура геопросторних података јесу од општег интереса за Републику Србију.

*Службени гласник РС, број 92/2023

Примена прописа

Члан 7.

На поједина питања уписа стварних права која нису уређена овим законом сходно се примењују одредбе закона којим се уређује својина и друга стварна права, а на поједина питања поступка која нису уређена овим законом сходно се примењују одредбе закона којим се уређује општи управни поступак.

ГЛАВА II

СТРУЧНИ ПОСЛОВИ И ПОСЛОВИ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

Заједничка одредба

Члан 8.

(1) За стручне послове (у даљем тексту: геодетски радови) и послове државне управе из члана 1. овог закона надлежан је Републички геодетски завод.

(2) Геодетске радове из става 1. овог члана може да обавља и геодетска организација, на начин и под условима прописаним овим законом.

(3) Геодетске радове, израду топографских карата размере 1:25000 и ситнијих размера, као и вођење посебних евиденција о непокретностима, који се обављају, израђују и служе за војне потребе врши орган надлежан за послове одбране, у складу са посебним прописима.

  1. РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД

Седиште Републичког геодетског завода

Члан 9.

(1) Послове из свог делокруга, Републички геодетски завод (у даљем тексту: Завод) обавља у седишту и ван седишта.

(2) Седиште Завода је у Београду.

Делокруг Завода

Члан 10.

(1) Делокруг Завода су геодетски радови и послови државне управе који се односе на:

1) основне геодетске радове;

2) катастарски и комасациони премер;

3) оснивање, обнову и одржавање катастра непокретности;

4) премер инфраструктурних и подземних објеката, оснивање и одржавање катастра инфраструктуре;

5) стручни надзор над геодетским радовима и катастарским класирањем, бонитирањем и комасационом проценом земљишта;

6) издавање и одузимање лиценце за рад геодетске организације;

7) издавање и одузимање геодетске лиценце;

8) издавање и одузимање овлашћења за снимање из ваздушног простора територије Републике Србије за потребе државног премера и одржавања катастра непокретности и катастра инфраструктуре;

9) адресни регистар;

10) одржавање регистра просторних јединица;

11) премер државне границе и вођење регистра државне границе;

12) катастарско класирање и бонитирање земљишта;

13) брисана је (види члан 4. Закона - 92/2023-229)

14) процену и вођење вредности непокретности;

15) даљинску детекцију, топографски премер и топографско-картографску делатност;

15а) вођење Регистра цена непокретности;

15б) израда и објављивање периодичних извештаја о тржишту непокретности и извештаја о РГЗ индексу цена непокретности;

15в) успостављање и вођење посебне евиденције о утврђеним променама на непокретностима које нису уписане у катастар непокретности;

16) издавање картографских и других публикација и давање сагласности за издавање картографских публикација;

17) вођење Регистра географских имена;

18) оснивање, одржавање и располагање геодетско-катастарским информационим системом;

19) вођење архива документације државног премера, катастра непокретности, катастра инфраструктуре и топографско-картографске делатности;

20) учешће у оснивању и одржавању Националне инфраструктуре геопросторних података;

21) инспекцијски надзор над радом геодетске организације и правног субјекта који се бави издавањем картографских публикација, осим ако су у саставу министарства надлежног за послове одбране;

22) област геомагнетизма и аерономије;

23) пружање услуга из делокруга Завода у оквиру међународне сарадње.

(2) На државне службенике у Заводу (у даљем тексту: катастарски службеници) примењују се прописи о државној управи и прописи о радним односима у државним органима, ако овим законом није друкчије прописано.

(3) Звања катастарских службеника су:

1) са средњом стручном спремом: млађи катастарски референт, катастарски референт и виши катастарски референт;

2) са основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно са студијама у трајању до три године: млађи катастарски сарадник, катастарски сарадник и виши катастарски сарадник;

3) са основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно са основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету: млађи катастарски саветник, катастарски саветник, самостални катастарски саветник и виши катастарски саветник.

(4) Катастарски службеници са одговарајућим образовањем, стичу звање млађег  катастарског референта, млађег катастарског сарадника и млађег катастарског саветника по завршеном приправничком стажу и положеном државном стручном испиту.

(5) Разврставање радних места у звања према сложености и природи послова, као и опис послова радних места уређује се актом о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Заводу.

*Службени гласник РС, број 96/2015

**Службени гласник РС, број 92/2023

Чл. 10а - 10в

Престали су да важе (види Одлуку УС - 15/2015-97)

Управни послови

Члан 11.

(1) У поступку оснивања и обнове катастра непокретности, у првом степену решава комисија за излагање на јавни увид података о непокретностима и стварним правима на њима, коју образује Завод.

(2) У поступку одржавања катастра непокретности и оснивања и одржавања катастра инфраструктуре, у првом степену решава ужа унутрашња јединица Завода образована за територију општине, града, односно градске општине – служба за катастар непокретности (у даљем тексту: Служба).

(3) У поступцима из ст. 1. и 2. овог члана у другом степену решава Завод.

*Службени гласник РС, број 96/2015

**Службени гласник РС, број 92/2023

2. ГЕОДЕТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА

  Обављање геодетских радова

Члан 12.

Геодетски радови које обавља геодетска организација су:

1) израда техничке документације и стручни надзор над извођењем геодетских радова за које је предвиђена израда главног пројекта;

2) извођење геодетских радова за које је предвиђена израда главног пројекта;

3) извођење геодетских радова у одржавању катастра непокретности и одржавању катастра инфраструктуре;

4) израда геодетских подлога у инжењерско-техничким областима за које се не израђује главни пројекат;

5) израда пројеката геодетског обележавања у области урбанистичког планирања;

6) реализација пројеката геодетског обележавања у области урбанистичког планирања;

7) катастарско класирање, бонитирање и комасациона процена земљишта.

*Службени гласник РС, број 65/2013

**Службени гласник РС, број 96/2015

***Службени гласник РС, број 92/2023

Лиценца за рад и услови за издавање

Члан 13.

(1) Геодетска организација може да изводи геодетске радове из члана 12. овог закона, на целокупној територији Републике Србије, ако јој је издата лиценца за рад.

(2) Лиценцу из става 1. овог члана, за поједине врсте геодетских радова, Завод издаје решењем у року од осам дана од дана подношења захтева.

(3) Лиценца се издаје геодетској организацији, ако:

1) је регистрована код надлежног органа Републике Србије за извођење геодетских радова;

2) има овим законом прописани број запослених геодетске струке са одговарајућим геодетским лиценцама или запослених геодетске струке којима се не издаје геодетска лиценца у складу са овим законом;

3) има радне просторије и поседује одговарајуће мерне инструменте и опрему.

(4) Правном лицу које је корисник буџетских средстава и јавном предузећу, може се издати лиценца за рад за радове из члана 12. овог закона, које могу да обављају само за своје потребе.

(5) Високошколској установи која реализује студијски програм у научној, односно стручној области Геодетско инжењерство може се издати лиценца за рад само за радове из члана 12. тачка 1) овог закона.

(6) Геодетска организација регистрована у иностранству може у Републици Србији изводити само геодетске радове из члана 12. тачка 2) овог закона, ако је на међународном тендеру изабрана за извођача радова, а по испуњености услова прописаних одредбама овог закона.

*Службени гласник РС, број 65/2013

Геодетска лиценца

Члан 14.

(1) Геодетска лиценца првог реда омогућује обављање послова одговорног пројектанта, руковођења и стручног надзора над извођењем геодетских радова за које је овим законом предвиђена израда главног пројекта, извођења тих радова, као и израде пројекта геодетског обележавања у области урбанистичког планирања.

(2) Геодетска лиценца другог реда омогућује обављање геодетских радова у поступку одржавања катастра непокретности и катастра инфраструктуре, реализације пројекта геодетског обележавања у области урбанистичког планирања и израду геодетских подлога у инжењерско-техничким областима за које се не израђује главни пројекат.

(3) Лице са геодетском лиценцом првог реда може обављати и послове за које је овим законом предвиђена геодетска лиценца другог реда.

(4) Геодетску лиценцу првог и другог реда Завод издаје решењем у року од осам дана од дана подношења захтева.

(5) Лицу коме је издата геодетска лиценца издаје се печат.

(6) Лице са геодетском лиценцом може користити печат, ако је запослено у геодетској организацији са пуним радним временом.

(7) Брисан је (види члан 5. Закона - 65/2013-3)

*Службени гласник РС, број 92/2023

Услови за издавање геодетске лиценце

Члан 15.

(1) Геодетску лиценцу првог реда стиче лице геодетске струке са мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, односно са основним студијама у трајању од најмање четири године у складу са прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању, специјалистичким струковним студијама у укупном трајању од најмање четири године (минимално 240 ЕСПБ бодова), положеним државним стручним испитом прописаним за то образовање и радним искуством од најмање пет година у геодетској струци од чега најмање две године са тим образовањем.

(2) Геодетску лиценцу другог реда стиче лице геодетске струке са основним академским студијама, основним струковним студијама, односно са студијама у трајању до три године, у складу са прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању, положеним државним стручним испитом прописаним за то образовање и радним искуством од најмање три године у геодетској струци од чега најмање једном годином са тим образовањем.

(3) Геодетску лиценцу другог реда стиче и лице геодетске струке са мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, односно са основним студијама у трајању од најмање четири године у складу са прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању, специјалистичким струковним студијама у укупном трајању од најмање четири године (минимално 240 ЕСПБ бодова), положеним државним стручним испитом прописаним за то образовање и радним искуством од најмање једне године са тим образовањем.

*Службени гласник РС, број 65/2013

Легитимација за идентификацију

Члан 16.

(1) Лицу геодетске струке и лицу пољопривредне струке  запосленом, односно ангажованом у геодетској организацији, Завод издаје легитимацију за идентификацију (у даљем тексту: легитимација), која, поред осталог, садржи име, презиме и јединствени матични број грађана.

(2) Лице коме је издата легитимација дужно је да легитимацију користи приликом:

1) представљања имаоцима права на непокретности приликом уласка на парцеле и у објекте ради обављања геодетских радова на терену;

2) представљања овлашћеном лицу које врши инспекцијски надзор.

(3) Запослени у геодетској организацији коме је престао радни однос у тој геодетској организацији, дужан је да Заводу врати легитимацију.

*Службени гласник РС, број 96/2015

Услови за извођење геодетских радова

Члан 17.

(1) За израду техничке документације за извођење геодетских радова и стручни надзор над извођењем геодетских радова, за које је овим законом предвиђена израда главног пројекта, геодетска организација мора имати најмање два запослена лица геодетске струке, од којих најмање један са геодетском лиценцом првог реда.

(2) За извођење геодетских радова за које је овим законом предвиђена израда главног пројекта, геодетска организација мора имати најмање пет запослених лица геодетске струке, од којих најмање два са геодетском лиценцом првог реда.

(3) За израду пројекта геодетског обележавања у области урбанистичког планирања, геодетска организација мора имати најмање два запослена лица геодетске струке, од којих најмање једно са геодетском лиценцом првог реда.

(4) За извођење геодетских радова на изради геодетских подлога у инжењерско-техничким областима за које се не израђује главни пројекат, геодетска организација мора имати најмање два запослена лица геодетске струке, од којих најмање једно са геодетском лиценцом другог реда.

(5) За извођење геодетских радова у одржавању катастра непокретности и катастра инфраструктуре и реализацији пројекта геодетског обележавања у области урбанистичког планирања, геодетска организација мора имати најмање два запослена лица геодетске струке са најмање завршеном средњом геодетском школом, положеним државним стручним испитом прописаним за то образовање и радним искуством од најмање три године са тим образовањем.

(6) За извођење радова катастарског класирања, бонитирања и комасационе процене земљишта, геодетска организација мора имати најмање једно запослено лице пољопривредне струке са основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, мастер струковним студијама, односно са основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положеним државним стручним испитом прописаним за то образовање и радним искуством од најмање три године на пословима катастарског класирања, бонитирања и комасационе процене земљишта.

(7) За извођење радова геодетска организација не сме да ангажује лице које не испуњава услове за те радове прописане одредбама ст. 1–6. овог члана.

(8) За снимање из ваздушног простора територије Републике Србије за потребе државног премера, геодетска организација мора испуњавати услове из става 2. овог члана и поседовати овлашћење Завода за снимање из ваздушног простора, које се издаје решењем у року од 15 дана од дана подношења захтева.

(9) Геодетске радове у инжењерско-техничким областима (грађевинарство, архитектура, рударство, енергетика, пољопривреда, шумарство, машинство и бродоградња и др.), геодетска организација изводи у складу са условима прописаним законом којим се уређује планирање и изградња објеката, односно прописима којима се уређује извођење радова у одређеној инжењерско-техничкој области.

*Службени гласник РС, број 65/2013

**Службени гласник РС, број 96/2015

***Службени гласник РС, број 92/2023

Дужности геодетске организације

Члан 18.

(1) Геодетска организација којој је издата лиценца за рад, дужна је да:

1) геодетске радове изводи на основу података преузетих из геодетско-катастарског информационог система;

2) геодетске радове изводи у складу са овим законом, другим прописима, стандардима и техничким нормативима;

3) пре почетка извођења радова, пријави Служби радове предвиђене овим законом;

4) отклони неправилности утврђене у поступку прегледа и пријема радова и у поступку вршења инспекцијског и стручног надзора;

5) Заводу пријави промену пословног имена, односно назива, правне форме, седишта, адресе пословног простора ван седишта, промену броја запослених лица, геодетских инструмената и сваку другу промену која је од значаја за њен рад, у року од 15 дана од дана настанка промене;

6) достави Служби елаборат геодетских радова и записник о извршеном увиђају, у року утврђеном овим законом, односно уговореном року;

7) истакне распоред радног времена и времена предвиђеног за рад са странкама, који су усаглашени са законом, и да га се придржава;

8) брисана је (види члан 7. Закона - 96/2015-11)

9) обезбеди одговарајући документ о исправности геодетског инструмента којим изводи геодетске радове;

10) лицу које врши стручни или инспекцијски надзор над радом геодетске организације и Заводу када врши преглед и пријем радова, стави на увид техничку и другу документацију и омогући несметано вршење надзора и прегледа радова;

11) по захтеву инспектора сачини и достави извештај о самопровери испуњености захтева из контролне листе и самопроцени ризика, у року од 15 дана од дана пријема захтева.

(2) Поред дужности из става 1. овог члана, геодетска организација којој је издата лиценца за извођење геодетских радова у одржавању катастра непокретности и одржавању катастра инфраструктуре дужна је да:

1) води евиденцију примљених захтева странака;

2) у поступку одржавања катастра непокретности прихвати захтев странке за обављање геодетских радова на територији јединице локалне самоуправе где има седиште или пословни простор ван седишта, односно не сме да одбије захтев без оправданог разлога;

3) обавести Завод о спречености за извођење радова која траје дуже од једног месеца, у року од три дана од дана настанка разлога спречености за рад;

4) о свом трошку изврши поновни увиђај на терену и утврди чињенично стање у случају кад се у поступку по правном леку или по налогу инспектора оцени да те чињенице нису правилно утврђене.

(3) У случају промене из става 1. тачка 5) овог члана или промене за коју је Завод сазнао на други начин, а која је од утицаја на испуњеност услова за рад геодетске организације, односно за извођење одређене врсте геодетских радова, Завод доноси решење о промени.

(4) Оправданим разлогом, у смислу става 2. тачка 2) овог члана, сматра се болест или друга спреченост за рад запосленог у геодетској организацији и одсуствовање са посла запосленог у геодетској организацији у складу са законом.

(5) За штету коју запослени у геодетској организацији проузрокује трећем лицу приликом обављања геодетских радова одговара геодетска организација у складу са законом.

(6) Подаци о личности које садржи евиденција из става 2. тачка 1) овог члана су: име, презиме, пребивалиште и адреса и јединствени матични број грађана.

*Службени гласник РС, број 65/2013

**Службени гласник РС, број 96/2015

***Службени гласник РС, број 92/2023

Дужности лица које изводи геодетске радове

*Службени гласник РС, број 65/2013

Члан 19.

(1) За геодетске радове које изводи геодетска организација, одговорно је лице са геодетском лиценцом, односно лице геодетске струке које изводи радове у геодетској организацији која нема запослене са геодетском лиценцом.

(2) Лице из става 1. овог члана дужно је да:

1) геодетске радове изводи у складу са овим законом, другим прописима, стандардима и техничким нормативима;

1а) у елаборату геодетских радова веродостојно прикаже фактичко стање на терену утврђено увиђајем на лицу места, по поднетом захтеву;

2) потпише и овери својим печатом, односно печатом геодетске организације елаборат о извршеним геодетским радовима и записник о извршеном увиђају.

(3) Ако лице из става 1. овог члана не изводи геодетске радове у складу са овим законом, другим прописима, стандардима и техничким нормативима или потпише и овери елаборат о извршеним геодетским радовима и записник о извршеном увиђају о непостојећим променама или са неистинитим подацима, као и ако потпише и овери елаборат и записник које је израдило лице које није запослено, односно ангажовано у тој геодетској организацији, Завод ће решењем одузети геодетску лиценцу, печат и легитимацију и забранити извођење геодетских радова.

(4) Геодетска лиценца, печат и легитимација одузимају се и извођење геодетских радова забрањује:

1) на три месеца, ако лице са геодетском лиценцом не изводи геодетске радове у складу са овим законом, другим прописима, стандардима и техничким нормативима;

2) на три године, ако је лице са геодетском лиценцом оверило својим печатом елаборат о извршеним геодетским радовима и записник о извршеном увиђају о непостојећим променама или са неистинитим подацима.

(5) Лицу геодетске струке запосленом у геодетској организацији које изводи геодетске радове, а коме се не издаје геодетска лиценца, забраниће се извођење геодетских радова, сходно одредбама ст. 3. и 4. овог члана.

(6) Изузетно од става 1. овог члана, за извођење радова катастарског класирања, бонитирања и комасационе процене земљишта одговорно је лице пољопривредне струке које изводи те радове.

(7) Лицу пољопривредне струке из става 6. овог члана забраниће се извођење радова, сходно одредбама ст. 3. и 4. овог члана.

*Службени гласник РС, број 65/2013

**Службени гласник РС, број 96/2015

***Службени гласник РС, број 92/2023

Престанак важења лиценце за рад

Члан 20.

(1) Лиценца за рад престаје да важи на захтев геодетске организације и одузимањем.

(2) О престанку важења лиценце из става 1. овог члана одлучује Завод решењем.

(3) Завод ће одузети лиценцу геодетској организацији, ако геодетска организација:

1) буде брисана из регистра надлежног органа;

2) не испуњава прописане услове за рад у складу са овим законом;

2а) достави елаборат геодетских радова и записник о извршеном увиђају о непостојећим променама или са неистинитим подацима, или је елаборат израдило лице које није запослено, односно ангажовано у тој геодетској организацији;

3) после изречене забране извођења одређене врсте геодетских радова решењем инспектора које је постало коначно, наставља да изводи те радове;

4) после изречене забране извођења радова, у периоду од три године од дана изрицања те забране, поново добије забрану извођења радова решењем инспектора које је постало коначно.

(4) Свим запосленима у геодетској организацији којој је лиценца престала да важи или је одузета, престају да важе легитимације даном престанка важења лиценце, односно даном коначности решења о одузимању лиценце.

*Службени гласник РС, број 96/2015

**Службени гласник РС, број 92/2023

Оспоравање решења о лиценцама

Члан 21.

Против решења о лиценцама донетих у складу са одредбама овог закона, може се изјавити жалба министарству надлежном за послове грађевинарства у року од осам дана од дана достављања решења.

*Службени гласник РС, број 96/2015

Регистар лиценци

Члан 22.

(1) О издатим лиценцама за рад геодетских организација, геодетским лиценцама и лицима запосленим у геодетским организацијама којима се не издаје геодетска лиценца, као и о одузимању лиценци и забрани извођења геодетских радова, Завод води регистар који је јавно доступан на интернет страници Завода.

(2) Подаци о личности које садржи регистар из става 1. овог члана су име, име једног родитеља, презиме, пребивалиште и адреса и јединствени матични број грађана.

*Службени гласник РС, број 65/2013

**Службени гласник РС, број 96/2015

ГЛАВА III

ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА (ПРОЈЕКТОВАЊЕ), ИЗВОЂЕЊЕ И СТРУЧНИ НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ ГЕОДЕТСКИХ РАДОВА

Врсте техничке документације

Члан 23.

Техничка документација обухвата идејни пројекат и главни пројекат.

Идејни пројекат

Члан 24.

(1) Идејни пројекат јесте пројекат којим се одређује локација геодетских радова, техничко-технолошка концепција извођења радова, обим, динамика и оријентациона вредност радова.

(2) Идејни пројекат израђује Завод или геодетска организација по захтеву инвеститора, на основу пројектног задатка, у областима за које се израђује главни пројекат.

Главни пројекат

Члан 25.

(1) Главни пројекат се израђује за потребе извођења геодетских радова нарочито у следећим областима:

1) основних геодетских радова;

2) катастарског премера, оснивања и обнове катастра непокретности;

3) премера инфраструктурних и подземних објеката и оснивања катастра инфраструктуре;

4) топографског премера и топографско-картографске делатности;

5) комасационог премера и уређења земљишне територије комасацијом;

6) израде геодетских подлога за потребе разних врста пројеката у инжењерско-техничким областима.

(2) Главни пројекат израђује Завод или геодетска организација на основу пројектног задатка који обезбеђује и оверава инвеститор.

(3) Изузетно од става 1. тачка 6) овог члана, геодетске подлоге за радове мањег обима и сложености, израђују се на основу пројектног задатка, који обезбеђује и оверава инвеститор.

*Службени гласник РС, број 92/2023

Садржина главног пројекта

Члан 26.

Главни пројекат за извођење геодетских радова нарочито садржи:

1) опште податке о предмету пројекта и пратећој документацији;

2) пројектни задатак за израду главног пројекта;

3) основе за израду пројекта;

4) технички извештај о извршеним претходним радовима;

5) пројектно решење геодетских радова;

6) организацију радова;

7) предмер и предрачун радова;

8) графичке прилоге и табеле.

Стручна и техничка контрола пројеката

Члан 27.

(1) Идејни пројекат подлеже стручној контроли ревизионе комисије коју образује Завод.

(2) Главни пројекат подлеже техничкој контроли.

(3) Техничку контролу главног пројекта за извођење геодетских радова из члана 25. овог закона, врши Завод или геодетска организација коју одреди инвеститор и која испуњава услове из члана 17. став 1. овог закона.

(4) Техничку контролу главног пројекта не може да врши геодетска организација која је израдила или учествовала у изради главног пројекта.

(5) Трошкове стручне и техничке контроле сноси инвеститор.

Извођење геодетских радова за које је предвиђена израда главног пројекта и дужности извођача радова

Члан 28.

(1) Геодетске радове за које је овим законом предвиђена израда главног пројекта изводи Завод или геодетска организација.

(2) Изузетно од става 1. овог члана, премер инфраструктурних и подземних објеката и израду геодетских подлога за потребе разних врста пројеката у инжењерско-техничким областима изводи геодетска организација.

(3) Извођач радова дужан је да:

1) радове изводи према техничкој документацији и у складу са прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета који важе за поједине врсте радова;

2) води дневник радова;

3) обавести стручни надзор о евентуалним недостацима уоченим у техничкој документацији и о другим околностима које су од утицаја на извођење радова и примену техничке документације;

4) отклони неправилности утврђене у поступку вршења стручног надзора.

*Службени гласник РС, број 92/2023

Стручни надзор

Члан 29.

(1) Стручни надзор је надзор над извођењем радова за које је овим законом предвиђена израда главног пројекта и обухвата:

1) контролу да ли се извођење радова врши према техничкој документацији;

2) контролу и проверу квалитета извођења свих врста радова;

3) примену прописа, стандарда и техничких норматива.

(2) Стручни надзор над извођењем геодетских радова у основним геодетским радовима, катастарском премеру, у области уређења земљишне територије комасацијом, оснивању и обнови катастра непокретности, премера инфраструктурних и подземних објеката и оснивања катастра инфраструктуре и топографском премеру и топографско-картографској делатности, врши Завод.

(3) Стручни надзор над радовима из члана 25. став 1. тачка 6) овог закона врши геодетска организација коју бира инвеститор.

Брисан је ранији став (4) (види члан 12. Закона - 96/2015-11)

(4) Геодетска организација не може да врши стручни надзор над радовима које она изводи.

*Службени гласник РС, број 96/2015

**Службени гласник РС, број 92/2023

ГЛАВА IV

ОСНОВНИ ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ

Члан 30.

Основни геодетски радови јесу радови који обухватају државни геодетски датум, државну пројекцију и референтне мреже којима се реализује основни геодетски референтни систем сталних геодетских тачака.

Државни референтни систем

Члан 31.

(1) У државном референтном систему врши се хоризонтално и вертикално позиционирање парцела, објеката, инфраструктурних и подземних објеката, терена, топографских објеката и објектних целина, као и одређивање земљиног спољашњег гравитационог поља и геодинамичка истраживања.

(2) У оквиру државног референтног система одређују се:

1) просторни (тродимензионални) референтни систем;

2) хоризонтални (дводимензионални) референтни систем;

3) вертикални (једнодимензионални) референтни систем;

4) гравиметријски референтни систем;

5) астрономски референтни систем.

*Службени гласник РС, број 92/2023

Просторни референтни систем

Члан 32.

Просторни референтни систем за Републику Србију је терестрички тродимензионални координатни систем који се по дефиницији координатног почетка, оријентацији координатних оса, размере, јединице дужине и временске еволуције, подудара са Европским терестричким референтним системом – European Terrestrial Reference System 1989, (у даљем тексту: ETRS 89).

Хоризонтални референтни систем

Члан 33.

Хоризонтални референтни систем представља дводимензионални координатни подскуп просторног референтног система у коме се положај тачака изражава дводимензионалним, криволинијским координатама, односно геодетском дужином и ширином у односу на референтни двоосни обртни елипсоид геодетског референтног система GRS 80 (Geodetic Reference System 1980) који се одређује за математички модел Земље у Републици Србији.

Државна пројекција

Члан 34.

Положај тачака у хоризонталном референтном систему изражава се дводимензионалним, праволинијским координатама у равни конформне Универзалне трансверзалне меркаторове пројекције – Universal Transverse Mercator, (у даљем тексту: UTM), на елипсоид GRS 80.

Вертикални референтни систем

Члан 35.

(1) Вертикални референтни систем представља једнодимензионални координатни подскуп просторног референтног система унутар којег се дефинишу референтне површи у односу на које се изражавају висине тачака.

(2) Положај тачака у вертикалном референтном геодетском систему Републике Србије изражавају се елипсоидним или физички дефинисаним висинама.

(3) Референтна површ елипсоидних висина јесте нивоски елипсоид референтног система GRS 80.

(4) Референтне површи физички дефинисаних висина јесу квазигеоид и геоид.

Гравиметријски референтни систем

Члан 36.

(1) Гравиметријски референтни систем представља систем у којем се врше гравиметријска одређивања апсолутног и релативног убрзања силе земљине теже.

(2) Гравиметријски референтни систем у Републици Србији чини систем од најмање шест тачака на којима је позната вредност убрзања теже одређена применом прецизних гравиметријских инструмената.

Астрономски референтни систем

Члан 37.

Астрономски референтни систем је инерцијални тродимензионални координатни систем који се по дефиницији координатног почетка, оријентацији координатних оса, размери, јединици дужине и времена, временској еволуцији и фундаменталним константама подудара са међународним инерцијалним референтним системом ICRS (International Celestial Reference System).

Материјализација референтних система

Члан 38.

(1) Просторни референтни, хоризонтални референтни, вертикални референтни систем, референтни систем гравиметријских одређивања и астрономски референтни систем материјализују се одговарајућим референтним оквирима Републике Србије, односно скупом материјализованих тачака и тродимензионалним, односно дводимензионалним праволинијским или криволинијским координатама, односно њиховим висинама, вредностима апсолутног убрзања силе земљине теже, односно скупом екстратерестричких објеката и њихових екваторских координата које се односе на одређену временску епоху.

(2) Просторни и хоризонтални референтни системи из става 1. овог члана дефинисани су референтном мрежом Републике Србије – СРЕФ и мрежом перманентних станица Републике Србије – АГРОС.

База података основних геодетских радова

Члан 39.

Подаци добијени у основним геодетским радовима воде се у бази података основних геодетских радова, која нарочито садржи референтне системе из члана 31. став 2. овог закона и референтне површи из члана 35. ст. 3. и 4. овог закона.

ГЛАВА V

ДРЖАВНИ ПРЕМЕР

1. КАТАСТАРСКИ ПРЕМЕР

Катастарски премер

Члан 40.

(1) Катастарски премер јесте геодетско мерење и прикупљање података о непокретностима и имаоцима права на непокретностима.

(2) Геодетско мерење врши се геодетским методама за хоризонтално и вертикално позиционирање непокретности у државном референтном систему.

(3) Подаци добијени геодетским мерењем и прикупљањем података из става 1. овог члана чине елаборат премера.

(4) Катастарски премер врши се у циљу оснивања или обнове катастра непокретности.

1.1. Катастарске територијалне јединице

Врсте катастарских територијалних јединица

Члан 41.

Катастарске територијалне јединице јесу катастарска парцела, катастарска општина и катастарски срез.

Катастарска парцела

Члан 42.

(1) Катастарска парцела (у даљем тексту: парцела) је основна катастарска територијална јединица и представља део земљишта у катастарској општини одређен границом (међом) и означен јединственим бројем, на коме постоји право својине.

(2) Граница парцеле се дефинише граничним тачкама које су одређене координатама прописане класе тачности и означене међним белегама на терену.

Катастарска општина

Члан 43.

(1) Катастарска општина јесте територијална јединица која, по правилу, обухвата подручје једног насељеног места, за коју се законом утврђује назив и која представља основну јединицу за коју се врши катастарски премер и оснива, обнавља и одржава катастар непокретности.

(2) О промени границе катастарске општине одлучује Влада на предлог Завода, по претходно прибављеном мишљењу јединице локалне самоуправе на чијој се територији налази та катастарска општина, односно суседних јединица локалне самоуправе, када промена границе катастарске општине мења границу јединице локалне самоуправе.

(3) У случају кад се променом границе катастарске општине истовремено мења и граница јединице локалне самоуправе, промена границе катастарске општине врши се у складу са Уставом и законом.

(4) Одлука о промени границе катастарске општине објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”.

(5) Обележавање граница катастарске општине врши се постављањем геодетских белега.

Катастарски срез

Члан 44.

(1) Катастарски срез јесте територијална јединица за катастарско класирање земљишта.

(2) Катастарски срез оснива, укида, мења и његов назив утврђује Завод.

(3) Одлука о оснивању, укидању, промени границе и назива катастарског среза објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”.

1.2. Садржај катастарског премера

Садржај катастарског премера

Члан 45.

(1) Катастарски премер врши се у катастарској општини или њеном делу, и садржи:

1) постављање допунских геодетских референтних тачака за хоризонтално и вертикално позиционирање непокретности и одређивање њихових координата;

2) идентификацију и обележавање границе катастарске општине;

3) обележавање граница катастарске парцеле;

4) геодетско мерење и прикупљање података о непокретностима према фактичком стању;

5) прикупљање података о имаоцу права на непокретности;

6) катастарско класирање земљишта;

(2) У поступку катастарског премера може се вршити и бонитирање земљишта.

(3) Пре почетка катастарског премера Завод је дужан да:

1) у најмање једном медију доступном на читавој територији Републике Србије и на интернет страници Завода, обавести о вршењу катастарског премера и објави позив имаоцима права да учествују у поступку катастарског премера;

2) појединачно позове све имаоце права на земљишту уписане у катастар земљишта, земљишну књигу и књигу тапија, односно катастар непокретности да изврше обележавање граничних тачака парцела.

Приступ непокретности

Члан 46.

(1) Ималац права на непокретности дужан је да лицима која раде на пословима државног премера и катастра непокретности дозволи приступ непокретности, постављање геодетске белеге и прикупљање података о непокретности.

(2) Геодетске белеге не смеју се уништавати, оштећивати, нити неовлашћено померати или измештати.

Геодетске референтне тачке

Члан 47.

(1) Геодетске референтне тачке за хоризонтално и вертикално позиционирање непокретности су тачке мреже перманентних станица и референтне мреже.

(2) У поступку катастарског премера може се вршити допуна референтне мреже.

Идентификација и обележавање границе катастарске општине

Члан 48.

У поступку катастарског премера врши се идентификација и обележавање границе катастарске општине на основу података постојећег премера.

Обележавање граница катастарске парцеле

Члан 49.

(1) Ималац права на подручју на коме се врши катастарски премер, дужан је да пре почетка премера, на прописан начин и о свом трошку обележи међним белегама граничне тачке парцеле.

(2) Ако ималац права на парцели не обележи граничне тачке парцеле или је граница спорна, обележавање ће се извршити о трошку имаоца права на парцели, на основу података катастра земљишта, односно катастра непокретности или расположивих исправа.

(3) У поступку обележавања парцеле сачињава се записник.

Геодетско мерење и прикупљање података о непокретностима

Члан 50.

(1) Геодетско мерење границе катастарске општине и непокретности врши се у складу са прописаним класама тачности.

(2) У поступку катастарског премера прикупљају се, односно преузимају подаци о:

1) просторним јединицама;

2) парцелама;

3) објектима;

4) посебним деловима објекта.

(3) Подаци о објекту и посебном делу објекта прикупљају се према фактичком стању или преузимају из постојећих евиденција и техничке документације.

(4) Када се подаци о посебном делу објекта прикупљају према фактичком стању, површина и структура се утврђују према важећем стандарду у области изградње објеката.

*Службени гласник РС, број 96/2015

Прикупљање података о имаоцу права на непокретности

Члан 51.

(1) У поступку катастарског премера прикупљају се подаци о имаоцу права на непокретности у складу са фактичким стањем.

(2) Ако се не могу прикупити подаци о имаоцу права на непокретности на начин из става 1. овог члана, користиће се подаци о имаоцу права које садрже постојећи катастар земљишта, земљишна књига, односно књига тапија, или катастар непокретности.

Катастарско класирање и бонитирање земљишта

Члан 52.

(1) Катастарско класирање земљишта врши се на основу природних и економских услова производње постојеће културе на земљишту и служи за утврђивање катастарског прихода.

(2) Парцеле пољопривредног и шумског земљишта сврставају се у следеће катастарске културе: њива, врт, воћњак, виноград, ливада, рибњак, пашњак, шума, трстик и мочвара.

(3) Територијална јединица за бонитирање земљишта јесте територија Републике Србије.

(4) Природне особине земљишта утврђују се лабораторијским испитивањем земљишних узорака у овлашћеној педолошкој лабораторији.

*Службени гласник РС, број 96/2015

2. КОМАСАЦИОНИ ПРЕМЕР

Комасациони премер

Члан 53.

(1) Комасациони премер јесу геодетски радови који се изводе у поступку уређења земљишне територије комасацијом.

(2) Геодетски радови из става 1. овог члана изводе се у складу са одредбама овог закона које се односе на катастарски премер и закона којим се уређује пољопривредно земљиште.

(3) Подаци комасационог премера чине елаборат премера и користе се за оснивање, односно обнову катастра непокретности.

3. ПРЕМЕР ИНФРАСТРУКТУРНИХ И ПОДЗЕМНИХ ОБЈЕКАТА

*Службени гласник РС, број 92/2023

Премер инфраструктурних и подземних објеката

*Службени гласник РС, број 92/2023

Члан 54.

(1) Премер инфраструктурних и подземних објеката, јесте геодетско мерење и прикупљање података о инфраструктурним и подземним објектима.

(2) Инфраструктурни објекти су подземни и надземни објекти саобраћајне инфраструктуре (копнени, водни и ваздушни саобраћај), подземних и надземних инсталација (водова), електронских комуникационих мрежа и средстава, са припадајућим уређајима и постројењима.

(3) У припадајуће уређаје и постројења из става 2. овог члана спадају уређаји који су изграђени на инфраструктурном објекту, и који омогућавају његово функционисање и целисходно коришћење, а не могу се одвојити од инфраструктурног објекта без уништења или значајног оштећења (потпуно инкорпорисани делови инфраструктурног објекта).

(4) Уређаји који су изграђени на инфраструктурном објекту и који омогућавају његово функционисање и целисходно коришћење, а могу се одвојити од инфраструктурног објекта без уништења или значајног оштећења, сматрају се покретним стварима и нису предмет премера, односно уписа у катастар инфраструктуре.

(5) Подземни објекат је самосталан објекат изграђен у потпуности под земљом. Објекат који је изграђен и делимично изнад земље представља подземни објекат ако се његова функционална намена остварује под земљом.

(6) Премер инфраструктурних и подземних објеката финансирају имаоци права на инфраструктурним и подземним објектима, локална самоуправа или друга заинтересована правна и физичка лица.

(7) Подаци прикупљени у поступку премера чине елаборат премера инфраструктурних и подземних објеката и служе за оснивање катастра инфраструктуре.

*Службени гласник РС, број 92/2023

4. ТОПОГРАФСКИ ПРЕМЕР

Топографски премер

Члан 55.

(1) Топографски премер јесте геодетско мерење топографских објеката и терена прописаном класом тачности, прикупљање података о њиховим квалитативним и квантитативним особинама и података о географским и другим именима.

(2) Елаборат топографског премера јесте скуп докумената и података насталих у поступку пројектовања и реализације топографског премера.

(3) На основу елабората топографског премера и података из других извора формира се основни топографски модел и израђује основна државна карта и остале карте, дигитални ортофото и дигитални модел терена простора Републике Србије.

5. ПРЕМЕР ДРЖАВНЕ ГРАНИЦЕ

Премер, елаборат и регистар државне границе

Члан 56.

(1) Премер државне границе јесте означавање граничних тачака, геодетско мерење граничних тачака и прикупљање података о државној граници.

(2) Државна граница, у смислу овог закона, је линија пресека замишљене вертикалне равни и површи Земље, која одваја простор Републике Србије од суседних држава.

(3) Подаци добијени геодетским мерењем и прикупљањем података из става 1. овог члана чине елаборат о државној граници.

(4) Послове премера, израду елабората о државној граници, вођење регистра државне границе и припрему докумената о државној граници обавља Завод.

(5) Послови из става 4. овог члана обављају се у складу са овим законом, прописима којима је уређена државна граница и међународним уговорима закљученим са суседним државама.

(6) Надлежни органи дужни су да запосленима у Заводу омогуће кретање у граничној зони за обављање послова премера државне границе.

6. МЕТРОЛОШКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ГЕОДЕТСКИХ РАДОВА И СТАНДАРДИЗАЦИЈА

Метролошко обезбеђење геодетских радова

Члан 57.

(1) У циљу метролошког обезбеђења геодетских радова, сагласно закону којим је уређена област метрологије, а на основу државних примарних еталона јединица дужине, угла, времена и убрзања силе земљине теже, успостављају се секундарни и радни еталони.

(2) Пре употребе геодетских инструмената у државном премеру и одржавању катастрa непокретности и катастрa инфраструктуре обавезно се утврђују њихова метролошка својства.

(3) Геодетски инструменти подлежу првом прегледу мерила, периодичним и ванредним прегледима мерила, у складу са прописима којима се уређује метрологија, што се доказује потврдом овлашћене лабораторије или испитивањем на посебним тест полигонима Завода.

*Службени гласник РС, број 92/2023

Стандардизација

Члан 58.

Ради обезбеђења јединствене техничко-технолошке основе за типизацију и унификацију геодетских радова, користе се српски и усвојени међународни геодетски стандарди, којима се постиже потребан ниво квалитета геодетских радова.

ГЛАВА VI

КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ

1. НАЧЕЛА КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ

Чл. 59. до 61.

Престали су да важе (види члан 63. Закона - 41/2018-16)

Начело јавности

Члан 62.

(1) Подаци катастра непокретности су јавни и свако може тражити да изврши увид у те податке, под условима одређеним овим законом.

(2) Нико се не може позивати на то да му подаци уписани у катастру непокретности нису били или нису могли бити познати, нити то може доказивати.

Начело поуздања

Члан 63.

Подаци о непокретностима уписани у катастар непокретности су истинити и поуздани и нико не може сносити штетне последице због тог поуздања.

Начело законитости

Члан 64.

У поступку уписа у катастар непокретности проверава се да ли су испуњени услови за упис прописани овим законом и другим прописима.

*Службени гласник РС, број 96/2015

Начело првенства

Члан 65.

Престао је да важи (види члан 63. Закона - 41/2018-16)

Начело одређености

Члан 66.

Престао је да важи (види члан 63. Закона - 41/2018-16)

2. САСТАВ И САДРЖИНА КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ

Састав катастра непокретности

Члан 67.

Катастар непокретности састоји се од:

1) елабората премера;

2) збирке исправа;

3) базе података катастра непокретности.

Елаборат премера

Члан 68.

(1) Елаборат премера јесте скуп докумената и података насталих у поступку пројектовања и реализације катастарског, комасационог премера или постојећег премера, на основу којих се оснива или обнавља катастар непокретности.

(2) Елаборат премера чува се трајно.

Збирка исправа

Члан 69.

(1) Збирка исправа јесте скуп исправа на основу којих је извршен упис или брисање уписа на непокретностима.

(2) Збирка исправа чува се трајно.

База података катастра непокретности

Члан 70.

(1) База података катастра непокретности јесте скуп геопросторних и других података о непокретностима, стварним правима и одређеним облигационим правима на њима, и нарочито садржи податке о:

1) парцелама;

2) објектима;

3) посебним деловима објеката;

4) имаоцима  права на непокретностима.

(2) У бази података катастра непокретности воде се подаци адресног регистра и регистра просторних јединица.

(3) О имаоцима права на непокретностима воде се подаци о:

1) имену, имену једног родитеља и презимену за физичко лице, односно називу правног лица;

2) пребивалишту и адреси за физичка лица, односно седишту и адреси за правна лица;

3) јединственом матичном броју грађана, односно матичном броју правног лица.

*Службени гласник РС, број 96/2015

Катастарски план

Члан 71.

(1) Из базе података катастра непокретности издаје се катастарски план у дигиталном или аналогном облику, за једну или више парцела.

(2) Катастарски план из става 1. овог члана издаје се у прописаном формату, облику и размери.

Извод из базе података катастра непокретности

*Службени гласник РС, број 92/2023

Члан 72.

(1) Из базе података катастра непокретности издаје се извод у прописаном облику и садржају, за:

1) непокретност;

2) имаоца права.

(2) Извод из става 1. тачка 1) овог члана садржи податке који се односе на једну непокретност.

(3) Извод из става 1. тачка 2) садржи податке који се односе на све непокретности које припадају истом имаоцу права.

(4) У изводу из базе података катастра непокретности садржани су подаци о имаоцу права из члана 70. став 3. овог закона.

*Службени гласник РС, број 96/2015

**Службени гласник РС, број 92/2023

3. УПИС У КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ

Чл. 73. до 82б.

Престали су да важе (види члан 63. Закона - 41/2018-16)

3.2. Општи услови за упис стварних права, предбележбе и забележбе

Члан 83.

(1) Општи услови за упис стварних права, предбележбе и забележбе у катастар непокретности су постојање:

1) уписане непокретности;

2) уписаног претходника;

3) исправе за упис.

(2) Општи услови увек морају бити испуњени, осим ако је законом друкчије одређен услов и основ уписа.

Уписана непокретност

Члан 84.

У тренутку подношења захтева за упис, непокретност мора бити уписана у катастру непокретности или може бити уписана истовремено са уписом стварног права.

Уписани претходник

Члан 85.

(1) Уписи у катастар непокретности дозвољени су само против лица које је у тренутку пријема захтева за упис већ уписано у катастар непокретности као ималац права у погледу којег се упис захтева или је предбележено као ималац тог права (уписани претходник).

(2) Упис се дозвољава и против лица које није уписани претходник, ако се уз захтев приложе исправе којима се доказује правни континуитет између лица против којег се тражи упис и уписаног претходника.

(3) Кад се врши упис стварних права на новоизграђеном објекту или на стану стеченом уговором о откупу стана у друштвеној, односно државној својини не захтева се постојање уписаног претходника.

*Службени гласник РС, број 96/2015

Исправа за упис

Члан 86.

(1) Упис у катастар непокретности врши се на основу приватне или јавне исправе, која је по садржини и форми подобна за упис.

(2) Исправа за упис мора нарочито да садржи:

1) место и датум састављања, односно овере;

2) означење непокретности на коју се исправа односи према подацима катастра непокретности (катастарска општина, број и површина парцеле, број и површина објекта, број и површина посебног дела објекта).

3) презиме, име и име једног родитеља, односно назив, пребивалиште, односно боравиште, или седиште и јединствени матични број грађана, односно матични број уписаног претходника и лица у чију корист се упис захтева;

(3) Изузетно од става 2. тач. 2) и 3) овог члана, за упис забележбе која се односи на личност имаоца права исправа за упис не мора да садржи податке о означењу непокретности, а за упис забележбе која се односи на саму непокретност исправа не мора да садржи податке о уписаном претходнику.

(4) Исправа за упис мора бити приложена у оригиналу или овереној копији или у другом облику прописаном законом, а ако је исправа на страном језику уз њу треба доставити и оверен превод.

(5) Изузетно од става 1. овог члана, за упис забележбе првенственог реда не мора да постоји посебна исправа за упис.

(6) Изузетно од става 2. овог члана:

1) исправа за упис настала пре ступања на снагу катастра непокретности у катастарској општини на коју се исправа односи, мора садржати означење непокретности која је предмет уписа и податке о уписаном претходнику и лицу у чију корист се захтева упис, на начин који омогућава њихову поуздану идентификацију;

2) исправа о универзалном правном следбеништву правног лица уписаног у катастар непокретности не мора да садржи означење непокретности, ако је правни следбеник једно лице;

3) подаци о површини посебног дела објекта садржани у уговору о откупу стана у друштвеној, односно државној својини сачињеном у складу са законом могу одступити од података катастра непокретности, у ком случају се уписује површина из уговора.

4) подаци о површини посебног дела објекта садржани у уговору о купопродаји стана сачињеном у складу са законом могу одступати од података из накнадно издате грађевинске и употребне дозволе у поступку легализације бесправно изграђених објеката, у ком случају се уписује површина из накнадно издате грађевинске и употребне дозволе.

*Службени гласник РС, број 96/2015

Приватна исправа

Члан 87.

(1) Приватна исправа, односно исправа о правном послу, поред општих услова који важе за исправу за упис, да би била подобна за упис, мора:

1) бити сачињена у писаној форми уз оверу потписа лица између којих се исправа сачињава, ако посебна форма исправе није прописана посебним законом;

2) садржавати изјаву о дозволи уписа, која није условљена нити орочена.

(2) Ако изјава о дозволи уписа није садржана у приватној исправи, односно исправи о правном послу, може бити дата у посебној исправи уз оверу потписа лица које изјаву даје.

(3) У случају да изјава о дозволи уписа није садржана у исправи о правном послу насталој пре ступања на снагу катастра непокретности у катастарској општини на коју се исправа односи, упис ће се извршити ако се установи да нема других сметњи за упис.

*Службени гласник РС, број 96/2015

Јавна исправа

Члан 88.

(1) Јавна исправа је исправа коју је у прописаном облику издао суд, надлежни државни и други орган у границама својих овлашћења, као и исправа коју је у таквом облику издала, односно сачинила, у вршењу јавних овлашћења, друга организација или лице.

(2) Јавне исправе су и јавнобележничке исправе и одлуке које су сачинили, издали, донели или потврдили јавни бележници.

(3) Јавна исправа да би била подобна за упис мора бити правноснажна, односно извршна.

(4) Страна јавна исправа, односно исправа која се у држави састављања сматра јавном исправом, сматра се подобном за упис, ако је призната у Републици Србији, у складу са законом.

*Службени гласник РС, број 96/2015

Остале исправе за упис

*Службени гласник РС, број 96/2015

Члан 88а

Упис у катастар непокретности, осим уписа права, врши се и на основу одговарајућих потврда и уверења које издају надлежни органи, односно вршиоци јавних овлашћења, елабората премера, односно елабората геодетских радова, налаза и мишљења сталног судског вештака и тужбе поднете надлежном суду којима се доказују чињенице које су од утицаја на податке катастра непокретности.

*Службени гласник РС, број 96/2015

3.3. Забрана уписа у катастар непокретности

Члан 89.

(1) Упис у катастар непокретности неће се дозволити кад је законом, одлуком суда или другог надлежног органа, одређена забрана уписа на одређеној непокретности.

(2) Упис у катастар непокретности неће се дозволити и у случају кад би се таквим уписом извршила повреда принудних прописа.

4. ОСНИВАЊЕ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ

Начин оснивања катастра непокретности

Члан 90.

(1) Катастар непокретности оснива се у катастарским општинама у којима је на снази катастар земљишта, односно земљишна књига, књига тапија и интабулациона књига.

(2) Катастар непокретности оснива се за целу катастарску општину.

(3) Изузетно од става 2. овог члана катастар непокретности може да се оснива за део катастарске општине, а најмање за једну парцелу, на основу одлуке Завода.

(4) Катастар непокретности оснива се према подацима:

1) катастра земљишта, земљишне књиге и књиге тапија, односно интабулационе књиге и подацима комасације која није проведена у катастру земљишта, односно земљишној књизи (у даљем тексту: непроведена комасација);

2) катастарског или комасационог премера.

(5) У катастарским општинама у којима је на снази катастар земљишта, катастар непокретности оснива се и према подацима књиге продатих друштвених станова са хипотеком формиране у складу са Законом о премеру и катастру и уписима права на непокретностима („Службени гласник СРС”, број 28/90 и „Службени гласник РС”, број 13/90).

(6) Катастар непокретности оснива се у поступку излагања на јавни увид података о непокретностима и стварним правима на њима од стране комисије за излагање на јавни увид података о непокретностима и стварним правима на њима.

(7) На основу података из става 4. овог члана формира се база података катастра непокретности.

Оснивање катастра непокретности према подацима катастарског премера

Члан 91.

(1) Оснивање катастра непокретности према подацима катастарског премера може се вршити:

1) ако је постојећи премер катастра земљишта у стереографској или Золднеровој пројекцији;

2) ради унапређења тачности или ажурности постојећег премера.

(2) Одлуку о катастарском премеру и оснивању катастра непокретности доноси Завод.

Преузимање земљишне књиге, књиге тапија, интабулационе књиге и достављање података

Члан 92.

(1) Надлежни судови дужни су да на захтев Завода предају земљишну књигу, књигу тапија и интабулациону књигу, односно њихове делове, најкасније до дана почетка оснивања катастра непокретности.

(2) Од дана почетка оснивања катастра непокретности неће се проводити промене у катастру земљишта, земљишној књизи, књизи тапија, интабулационој књизи и издавати тапије и проводити промене у књизи продатих друштвених станова са хипотеком, а нерешени и нови захтеви за упис промена достављају се Заводу и решавају се у поступку оснивања катастра непокретности.

(3) У поступку оснивања катастра непокретности имаоци права на непокретности, државни и други органи, предузећа, установе и друге организације дужни су да на захтев Завода, доставе податке о непокретностима које имају у својим евиденцијама.

Јавни оглас

Члан 93.

(1) Оснивање катастра непокретности објављује се јавним огласом у катастарској општини у којој се оснива катастар непокретности и на интернет страници Завода, најкасније 30 дана пре почетка оснивања катастра непокретности.

(2) Јавни оглас из става 1. овог члана нарочито садржи:

1) назив јединице локалне самоуправе и катастарске општине;

2) опис граница подручја катастарске општине или њеног дела за коју се врши оснивање катастра непокретности;

3) јавни позив лицима која сматрају да имају правни интерес да учествују у поступку оснивања катастра непокретности;

4) датум почетка и завршетка (рок) оснивања катастра непокретности.

Комисија за излагање

Члан 94.

(1) Поступак излагања обавља комисија за излагање на јавни увид података о непокретностима и стварним правима на њима (у даљем тексту: комисија за излагање) коју образује Завод.

(2) Комисија за излагање из става 1. овог члана састоји се од председника и два члана, којима се именују заменици.

(3) За председника комисије за излагање именује се лице правне струке са основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, односно са основним студијама у трајању од најмање четири године у складу са прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању и са положеним правосудним испитом, а за чланове једно лице геодетске струке са најмање основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно са студијама у трајању до три године у складу са прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању и положеним државним стручним испитом и једно лице из реда грађана са подручја катастарске општине за коју се врши оснивање катастра непокретности.

*Службени гласник РС, број 65/2013

**Службени гласник РС, број 96/2015

4.1. Оснивање катастра непокретности према подацима катастра земљишта, земљишне књиге, књиге тапија, односно интабулационе књиге и непроведене комасације

Упис непокретности

Члан 95.

(1) У катастар непокретности уписују се подаци о непокретностима према подацима катастра земљишта, подацима земљишне књиге, књиге тапија, односно интабулационе књиге, књиге продатих друштвених станова са хипотеком, непроведене комасације и накнадно прикупљеним подацима о непокретностима.

(2) Упис података о непокретностима, према подацима катастра земљишта, врши се у катастарским општинама у којима не постоји земљишна књига или књига тапија.

4.1.1. Упис права својине према подацима катастра земљишта

Упис права својине на парцели

Члан 96.

(1) За имаоца права својине на парцели уписује се према стању последњег уписа у катастру земљишта:

1) лице које је у катастру земљишта уписано до 6. априла 1941. године;

2) лице које је у катастру земљишта уписано после 6. априла 1941. године, ако је тај упис извршен на основу исправе која је у време уписа била подобна за стицање права својине на парцели;

3) лице које није уписано на основу исправе у смислу тачке 2) овог става, а уписано је у катастар земљишта у поступку првог премера, који је израђен после 6. априла 1941. године.

(2) Ако се применом одредаба става 1. овог члана не може уписати ималац права својине на парцели, лице које је последње уписано у катастру земљишта уписаће се као држалац парцеле, ако је парцела у његовом поседу.

(3) Ако нема лица из става 2. овог члана, као држалац уписаће се лице које није уписано у катастру земљишта, ако се утврди да је парцела у његовом поседу.

(4) Одредбе овог члана о упису права својине сходно се примењују и на упис права коришћења на парцели у државној, односно јавној својини.

(5) Одредбе става 3. овог члана неће се примењивати на парцели у државној, односно јавној својини без обзира на посед парцеле.

Упис права својине на објекту

Члан 97.

(1) За имаоца права својине на објекту уписује се једно од следећих лица:

1) градитељ који има право својине, односно градитељи који имају право сусвојине или заједничке својине на парцели;

2) градитељ који је ималац другог одговарајућег стварног права на парцели ако је за објекат издата грађевинска дозвола или је објекат изграђен у време кад грађевинска дозвола није била услов за градњу;

3) градитељ коме је издата грађевинска и употребна дозвола.

(2) Изузетно од става 1. тачка 1) овог члана, као ималац права својине на објекту уписује се сувласник или заједничар на парцели, који је од свих осталих стекао право које га овлашћује да на парцели изгради објекат.

(3) Ако се применом одредби ст. 1. и 2. овог члана не може уписати ималац права својине на објекту, градитељ објекта или држалац парцеле уписује се за држаоца објекта.

(4) За држаоца објекта уписује се и лице коме је издата грађевинска дозвола за градњу објекта привременог карактера.

Упис права својине на посебном делу објекта

Члан 98.

(1) За имаоца права својине на посебном делу објекта уписује се једно од следећих лица:

1) лице које је ималац права својине на објекту;

2) лице које има исправу за упис права својине ако своје право изводи од имаоца права својине на објекту.

(2) Изузетно од става 1. овог члана, за имаоца права својине на посебном делу објекта уписује се лице које приложи уговор о откупу стана у друштвеној, односно државној својини, сачињен у складу са законом.

(3) Ако се применом одредаба ст. 1. и 2. овог члана не може уписати ималац права својине на посебном делу објекта, лице у поседу посебног дела објекта уписује се као држалац, ако има исправу која води стицању својине на посебном делу објекта.

*Службени гласник РС, број 96/2015

4.1.2. Упис права својине према подацима земљишне књиге, књиге тапија и интабулационе књиге

Члан 99.

(1) У катастарским општинама у којима, поред катастра земљишта, постоји и земљишна књига, књига тапија, односно интабулациона књига за имаоца права својине на парцели, објекту и посебном делу објекта уписује се једно од следећих лица:

1) лице које је последње уписано у земљишној књизи, односно књизи тапија;

2) лице које има основ за упис права својине, ако то право изводи од лица из става 1. тачка 1) овог члана.

(2) Изузетно од става 1. овог члана, за имаоца права својине посебног дела објекта уписује се лице које приложи уговор о откупу стана у друштвеној, односно државној својини сачињен у складу са законом.

(3) Ако нема лица које се може уписати за имаоца права својине, као држалац на објекту или посебном делу објекта уписује се лице које не испуњава услове из ст. 1. и 2. овог члана, ако је у поседу објекта, односно посебног дела објекта и ако има исправу која води стицању права својине.

(4) На објектима или посебним деловима објеката који нису уписани у земљишну књигу, упис права својине врши се сходном применом одредаба чл. 97. и 98. овог закона.

(5) На непокретностима које нису уписане у књигу тапија, а уписане су у катастар земљишта, упис права врши се сходно одредбама чл. 96, 97. и 98. овог закона.

(6) У катастарским општинама у којима постоји интабулациона књига, подаци о теретима из те књиге уписују се у катастар непокретности на непокретностима на којима је уписано право према одредбама овог члана и чл. 96, 97. и 98. овог закона.

4.1.3. Несагласност података

Члан 100.

(1) У случају несагласних података катастра земљишта, земљишне књиге, књиге тапија односно интабулационе књиге, упис права својине извршиће се у складу са одредбама члана 99. овог закона, а остали подаци о непокретности сходно подацима катастра земљишта.

(2) Ако је у катастру земљишта на основу исправе или у обнови премера касније извршен упис у односу на упис у земљишној књизи, књизи тапија односно интабулационој књизи, упис права својине извршиће се сходно чл. 96, 97. и 98. овог закона.

(3) Не сматра се несагласношћу разлика у површини парцела и објеката настала у поступку превођења постојећег аналогног катастарског плана у дигитални облик, ако је у прописаним границама.

4.1.4. Упис непокретности и стварних права на непокретностима према подацима непроведене комасације

Члан 101.

Упис непокретности и стварних права на непокретностима према подацима непроведене комасације врши се на основу решења о расподели комасационе масе.

4.2. Оснивање катастра непокретности према подацима катастарског премера

Утврђивање података о непокретностима и стварним правима на њима

Члан 102.

(1) Када у поступку излагања нису оспорени подаци о парцели и стварним правима на парцели који су привремено уписани у базу података катастра непокретности, ти подаци утврђују се као коначни.

(2) Када у поступку излагања нису оспорени подаци о објекту и посебном делу објекта који су привремено уписани у базу података катастра непокретности, ти подаци утврђују се као коначни.

(3) Стварна права на објекту и посебном делу објекта коначно се утврђују сходном применом одредаба чл. 97, 98. и 99. овог закона.

(4) Терети и ограничења уписани у земљишној, односно у интабулационој књизи преузимају се и уписују у базу података катастра непокретности.

(5) Ако се уредно позвано лице не одазове позиву сматраће се да је сагласно са подацима привремено уписаним у базу података катастра непокретности, и ти подаци утврђују се као коначни.

Отклањање несагласности

Члан 103.

(1) Ако имаоци права нису сагласни са привремено уписаним подацима о непокретностима проверавају се и отклањају евентуалне грешке у прикупљању података о непокретностима, исправљају подаци привремено уписани у базу података катастра непокретности и коначно утврђују подаци.

(2) Ако имаоци права нису сагласни са привремено уписаним подацима о стварним правима на непокретностима, ти подаци се упоређују са подацима из катастра земљишта, земљишне књиге, књиге тапија и интабулационе књиге и утврђивање стварних права врши сходном применом одредаба чл. 96. до 99. овог закона.

4.3. Записник и потврђивање катастра непокретности

Записник и приговор на записник

Члан 104.

(1) У поступку излагања води се записник у који се уписују подаци о непокретностима и стварним правима на њима.

(2) На записник из става 1. овог члана учесници у поступку могу уложити приговор у року од 8 дана од дана уручења записника.

(3) На податке привремено уписане у базу података катастра непокретности, лица која нису учествовала у поступку излагања, односно имаоци правног интереса, могу поднети приговор најкасније до завршетка оснивања.

(4) Приговор из ст. 2. и 3. овог члана подноси се комисији за излагање која је дужна да размотри приговор и донесе решење у року од осам дана.

Право на жалбу, одрицање и повлачење жалбе

Члан 105.

(1) Против решења комисије за излагање може се изјавити жалба у року од осам дана од дана достављања решења.

(2) Странка се може одрећи права на жалбу, а до доношења другостепеног решења може повући изјављену жалбу, изјавама које се не могу опозвати.

(3) Жалба и изјава подносе се преко комисије за излагање која је донела првостепено решење.

Упис у катастар непокретности

Члан 106.

(1) Подаци о непокретностима и стварним правима на њима уписани у записнику који нису оспорени у поступку излагања, уписују се у катастар непокретности без доношења решења о упису.

(2) Подаци који су оспорени уписују се у катастар непокретности даном доношења решења по приговору, уз упис по службеној дужности забележбе ради чињења видљивим да решење није коначно.

(3) Подаци о непокретностима и стварним правима на њима уписују се у катастар непокретности и на основу другостепеног решења или на основу судске одлуке из управног спора.

(4) Ако другостепено решење, односно судска одлука из става 3. овог члана нису донети до дана завршетка оснивања катастра непокретности, по другостепеном решењу, односно судској одлуци поступиће се у одржавању катастра непокретности.

(5) Забележба ради чињења видљивим да решење о упису није коначно брише се по службеној дужности даном коначности тог решења.

Завршетак поступка излагања и недозвољеност повраћаја у пређашње стање и понављања поступка

Члан 107.

(1) Поступак излагања сматра се завршеним истеком рока за оснивање катастра непокретности одређеног у јавном огласу.

(2) Ако поступак излагања није завршен у одређеном року, одредиће се нови рок завршетка оснивања катастра непокретности и објавити јавним огласом.

(3) После завршетка поступка излагања није дозвољен повраћај у пређашње стање и понављање поступка, у складу са одредбама закона којим је уређен општи управни поступак.

Потврђивање катастра непокретности

Члан 108.

(1) Кад Завод утврди да је у складу са овим законом спроведен и завршен поступак излагања и да катастар непокретности има прописан састав и садржину, потврђује га решењем, које се објављује на интернет страници Завода.

(2) Катастар непокретности примењује се од дана доношења решења из става 1. овог члана.

*Службени гласник РС, број 96/2015

5. ОБНОВА КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ

Обнова катастра непокретности

Члан 109.

(1) Обнова катастра непокретности јесте поновно оснивање катастра непокретности према подацима катастарског или комасационог премера у катастарској општини или делу катастарске општине у којој постоји катастар непокретности.

(2) Обнова катастра непокретности врши се у поступку излагања на јавни увид података о непокретностима и правима на њима од стране комисије за излагање, сходном применом одредаба овог закона о оснивању катастра непокретности према подацима катастарског премера, у погледу надлежности, поступка излагања и утврђивања података о непокретностима и стварним правима на њима и потврђивања катастра непокретности.

(3) У поступку обнове катастра непокретности преузимају се терети и ограничења који су већ уписани у базу података катастра непокретности.

Разлози за обнову катастра непокретности

Члан 110.

(1) Обнова катастра непокретности врши се:

1) ако је постојећи премер катастра непокретности у стереографској или Золднеровој пројекцији;

2) у циљу унапређења тачности постојећег премера;

3) ако су подаци катастра непокретности уништени или неупотребљиви.

(2) Одлуку о катастарском премеру и обнови катастра непокретности доноси Завод.

6. АДРЕСНИ РЕГИСТАР И РЕГИСТАР ПРОСТОРНИХ ЈЕДИНИЦА

Адресни регистар

Члан 111.

(1) Адресни регистар јесте основни и јавни регистар о кућним бројевима и називима улица и тргова у насељеном месту.

(2) Адресни регистар из става 1. овог члана води и одржава Служба.

(3) Адресни регистар обухвата утврђивање кућних бројева за стамбене и пословне зграде, као и за грађевинске парцеле и вођење података о кућним бројевима, улицама и трговима у оквиру насељеног места.

(4) Престао је да важи (види члан 37. Закона - 9/2020-32).

(5) Престао је да важи (види члан 37. Закона - 9/2020-32).

*Службени гласник РС, број 96/2015

Регистар просторних јединица

Члан 112.

Регистар просторних јединица јесте основни и јавни регистар о границама просторних јединица, називима и матичним бројевима просторних јединица утврђених у складу са законом.

7. ОДРЖАВАЊЕ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ

7.1. Заједничке одредбе

Одржавање катастра непокретности

Члан 113.

Одржавање катастра непокретности јесте прикупљање, утврђивање и провођење насталих промена на непокретностима и стварним правима на њима, које су од утицаја на податке катастра непокретности настале после потврђивања катастра непокретности у складу са одредбама овог закона.

Промене у поступку одржавања катастра непокретности

Члан 114.

(1) Промене у поступку одржавања, у смислу овог закона, јесу промене на непокретностима и стварним правима на њима настале:

1) деобом, спајањем парцела, променом граница парцела или реализацијом пројекта парцелације;

2) изградњом, реконструкцијом, доградњом, уклањањем објекта и формирањем посебних делова објекта;

3) реконструкцијом и доградњом посебног дела објекта, деобом или спајањем посебних делова објеката;

4) променом начина коришћења објекта и посебног дела објекта;

5) променом врсте и начина коришћења земљишта;

6) утврђивањем и променом кућног броја као и променом назива улице и трга;

7) променом граница, назива и матичних бројева просторних јединица;

8) променом лествице катастарског прихода;

9) променом вредности непокретности;

10) променом која се односи на стицање, пренос, ограничење и престанак стварног права или држаоца непокретности;

11) променом личних, статусних и других података о имаоцу права на непокретности.

(2) Изграђеним објектом, у смислу овог закона, сматра се објекат који је стављен под кров или је стављен у функцију за коју је намењен.

(3) Не сматра се променом разлика у површини парцела и објеката настала у поступку превођења постојећег аналогног катастарског плана у дигитални облик, ако је у прописаним границама, као и у поступку преласка на просторни референтни систем ETRS 89 и UTM пројекцију.

(4) О разлици у површини из става 3. овог члана имаоци права обавештавају се путем обавештења на интернет страници Завода.

(5) Ако разлика површина из става 3. овог члана није у прописаним границама, доноси се решење сходно члану 137. овог закона.

(6) Промена назива улице и трга, као и промене из става 1. тач. 7) до 9) овог члана, проводе се у бази података без доношења решења.

*Службени гласник РС, број 96/2015

Надлежност за прикупљање података о насталим променама

Члан 115.

(1) Прикупљање података о насталим променама на непокретностима и извођење радова на терену из члана 114. тач. 1) до 5) овог закона, као и обнављање граница парцеле и идентификацију парцеле, обавља геодетска организација.

(2) Послове из става 1. овог члана обавља и Завод:

1) ако на територији јединице локалне самоуправе није регистрована геодетска организација;

2) ако је на територији јединице локалне самоуправе регистрована геодетска организација, на изричит захтев странке и под условом да је катастар непокретности основан у свим катастарским општинама за које је надлежна Служба;

3) у поступку по службеној дужности.

(3) Ималац права на непокретности дужан је да лицима запосленим у геодетској организацији или Заводу, која раде на пословима из става 1. овог члана, дозволи приступ непокретности и обављање тих послова.

*Службени гласник РС, број 96/2015

Унапређење квалитета података премера

Члан 116.

(1) У поступку одржавања катастра непокретности унапређује се, на прописан начин, квалитет података постојећег премера за одређену непокретност.

(2) Приликом унапређења квалитета података може се променити облик и површина непокретности у прописаним вредностима.

(3) Ако је граница између две катастарске општине утврђена средином заједничке парцеле (пут, река и сл.) врши се по службеној дужности деоба те парцеле на две парцеле по дужини и по принципу једнакости површина.

*Службени гласник РС, број 96/2015

Подношење захтева за провођење промене на непокретности

Члан 117.

(1) Ималац права на непокретности дужан је да у року од 30 дана од настанка промене поднесе захтев за провођење промене Служби.

(2) Изузетно од става 1. овог члана, ако је код надлежног органа покренут поступак за издавање употребне дозволе, промена из члана 114. став 1. тачка 2) овог закона пријављује се у складу са законом којим се уређује изградња објеката.

(3) Уз захтев из става 1. овог члана ималац права дужан је да достави исправу за упис која је основ за упис промене, односно исправе на основу којих се могу утврдити настале промене на непокретностима.

(4) За промене за које је потребно претходно извести радове на терену и прикупити податке о насталим променама, ималац права дужан је да уз захтев из става 1. овог члана достави изјаву геодетске организације да прихвата извршење радова на терену, када радове изводи геодетска организација.

(5) Захтев и изјава из става 4. овог члана подносе се на прописаном обрасцу.

(6) Трошкове утврђивања и провођења промена сноси подносилац захтева.

*Службени гласник РС, број 96/2015

Достављање, преглед и пријем елабората

Члан 118.

(1) Геодетска организација је дужна да у року од 30 дана од дана преузимања података премера, достави Служби елаборат геодетских радова и записник о извршеном увиђају.

(2) Изузетно од става 1. овог члана, када се геодетски радови изводе за потребе издавања употребне дозволе у обједињеној процедури, елаборат геодетских радова доставља се у складу са законом којим се уређује изградња објеката.

(3) Кад се радови изводе на основу уговора о извођењу геодетских радова, геодетска организација је дужна да елаборат геодетских радова достави у року утврђеном уговором који се доставља уз пријаву радова.

(4) Служба врши преглед елабората који обухвата контролу и проверу квалитета изведених геодетских радова и примену прописа, стандарда и техничких норматива.

(5) Ако елаборат нема недостатака, Служба оверава и прима елаборат.

(6) Кад се у поступку прегледа елабората утврде недостаци, записником се налаже геодетској организацији да у року од осам дана недостатке отклони.

(7) Ако се елаборат геодетских радова не достави у остављеном року захтев се одбацује, а ако недостаци нису отклоњени у остављеном року захтев се одбија.

*Службени гласник РС, број 96/2015

Праћење насталих промена на непокретностима

Члан 119.

(1) У циљу обезбеђења ажурности катастра непокретности Завод по службеној дужности прати промене на непокретностима.

(2) Праћење се врши упоређењем података катастра непокретности са подацима добијеним периодичним снимањем територије Републике Србије из ваздуха или подацима добијеним другим методама и поступцима.

(3) Државни орган који води евиденцију о месту пребивалишта, односно боравишта физичког лица, дужан је да на захтев Завода достави податке о јединственом матичном броју грађана, имену, имену родитеља, презимену, адреси пребивалишта и месту рођења лица.

(4) Организација која води регистар привредних субјеката, дужна је да на захтев Завода достави податке о регистрованом привредном субјекту.

(5) Подаци из ст. 3. и 4. овог члана достављају се у електронском облику путем WEB сервиса.

*Службени гласник РС, број 96/2015

Оштећење, уништење и измештање геодетских белега

Члан 120.

(1) Кад се на непокретности изводе грађевински или други радови који могу оштетити или уништити геодетске белеге или смањити могућност њиховог коришћења, инвеститор, односно извођач радова, дужан је да најмање 15 дана пре отпочињања радова, о томе обавести Завод.

(2) Ако услед извођења радова из става 1. овог члана постојећу геодетску белегу треба изместити или уништити или ако се услед тих радова смањи могућност њеног коришћења, инвеститор сноси све трошкове постављања геодетске белеге и одређивања координате тачке.

(3) Ималац права на непокретности на чијој се непокретности налазе геодетске белеге, дужан је да о сваком оштећењу, уништењу, померању или измештању белега, обавести Завод у року од 15 дана од дана сазнања.

7.2. Поступак уписа промена на непокретностима и стварним правима на њима

Чл. 121-137.

Престали су да важе (види члан 63. Закона - 41/2018-16)

ГЛАВА VII

КАТАСТАР ИНФРАСТРУКТУРЕ

*Службени гласник РС, број 92/2023

1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Катастар инфраструктуре

*Службени гласник РС, број 92/2023

Члан 138.

(1) Катастар инфраструктуре јесте основни регистар о инфраструктурним и подземним објектима и стварним правима на њима.

(2) Катастар инфраструктуре се оснива на основу података добијених геодетским мерењем инфраструктурних и подземних објеката и техничке документације о инфраструктурним и подземним објектима.

(3) У циљу оснивања катастра инфраструктре државни органи, привредна друштва, предузећа и друга правна лица дужни су да омогуће коришћење документације о инфраструктурним и подземним објектима којом располажу.

*Службени гласник РС, број 96/2015

**Службени гласник РС, број 92/2023

Састав катастра инфраструктуре

*Службени гласник РС, број 92/2023

Члан 139.

Катастар инфраструктуре састоји се од:

1) елабората премера инфраструктурних и подземних објеката;

2) збирке исправа;

3) базе података катастра инфраструктуре.

*Службени гласник РС, број 92/2023

Елаборат премера инфраструктурних и подземних објеката

*Службени гласник РС, број 92/2023

Члан 140.

(1) Елаборат премера инфраструктурних и подземних објеката јесте скуп докумената и података насталих у поступку пројектовања и реализације премера инфраструктурних и подземних објеката и документације о инфраструктурним и подземним објекатима којом располажу државни органи, привредна друштва, предузећа и друге организације, на основу којих се оснива катастар инфраструктуре.

(2) Елаборат премера инфраструктурних и подземних објеката чува се трајно.

*Службени гласник РС, број 92/2023

Збирка исправа

Члан 141.

(1) Збирка исправа јесте скуп исправа на основу којих је извршен упис или брисање уписа на инфраструктурним и подземним објекатима.

(2) Збирка исправа чува се трајно.

*Службени гласник РС, број 92/2023

База података катастра инфраструктуре

*Службени гласник РС, број 92/2023

Члан 142.

(1) База података катастра инфраструктуре јесте скуп геопросторних и других података о инфраструктурним и подземним објектима, стварним правима на њима и имаоцима стварних права, и нарочито садржи следеће тематске целине:

1) саобраћај (копнени, водни и ваздушни саобраћај);

2) подземне и надземне инсталације (водови);

3) електронске комуникационе мреже и средства;

4) подземни објекти.

(2) Класификација инфраструктурних и подземних објеката из става 1. овог члана утврдиће се каталогом шифара и назива за катастар инфраструктуре, који доноси директор Завода.

*Службени гласник РС, број 92/2023

Катастарски план инфраструктурних и подземних објеката

*Службени гласник РС, број 92/2023

Члан 143.

(1) Катастарски план инфраструктурних и подземних објеката јесте дводимензионални приказ инфраструктурних и подземних објеката у равни државне пројекције, и издаје се на основу базе података катастра инфраструктуре и катастра непокретности у дигиталном или аналогном облику.

(2) Катастарски план из става 1. овог члана издаје се у прописаном формату, облику и размери.

*Службени гласник РС, број 92/2023

Извод из базе података катастра инфраструктуре

*Службени гласник РС, број 92/2023

Члан 144.

Извод из базе података катастра инфраструктуре садржи податке о инфраструктурним и подземним објектима и стварним правима на њима и издаје се из базе података катастра инфраструктуре и катастра непокретности у прописаном облику и садржају.

*Службени гласник РС, број 92/2023

2. ОСНИВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ КАТАСТРА ИНФРАСТРУКТУРЕ

*Службени гласник РС, број 92/2023

Упис у катастар инфраструктуре

 

Члан 145.

Престао је да важи (види члан 63. Закона - 41/2018-16)

Провођење промена у катастру инфраструктуре

*Службени гласник РС, број 92/2023

Члан 146.

(1) Одржавање катастра инфраструктуре јесте провођење промена у катастру инфраструктуре насталих изградњом, реконструкцијом и уклањањем постојећег инфраструктурног и подземног објекта или престанком коришћења постојећег винфраструктурног и подземног објекта, као и провођење промена које се односе на стицање, пренос, ограничење и престанак стварног права или држаоца инфраструктурног и подземног објекта.

(2) Прикупљање података о насталим променама на инфраструктурним и подземним објектима и извођење геодетских радова на терену обавља геодетска организација.

(3) У поступку провођења промена у катастру инфраструктуре може се, на прописан начин, унапредити квалитет података постојећег премера за одређени инфраструктурни и подземни објекат.

*Службени гласник РС, број 92/2023

Подношење захтева за провођење промене на инфраструктурним и подземним објектима

*Службени гласник РС, број 92/2023

Члан 147.

(1) Инвеститор, односно ималац права на инфраструктурном и подземном објекту дужан је да поднесе захтев за провођење промене на инфраструктурном и подземном објекту, најкасније седам дана пре почетка изградње или реконструкције инфраструктурног и подземног објекта, односно у року од седам дана од дана уклањања или престанка коришћења инфраструктурног и подземног објекта, осим када елаборат геодетских радова доставља по службеној дужности надлежни орган сходно закону којим се уређује изградња објеката.

(2) Уз захтев из става 1. овог члана ималац права дужан је да достави исправу за упис која је основ за упис промене, односно исправе на основу којих се могу утврдити настале промене на инфраструктурним и подземним објектима.

(3) За промене за које је потребно претходно извести радове на терену и прикупити податке о насталим променама, ималац права дужан је да уз захтев из става 1. овог члана достави изјаву геодетске организације да прихвата извршење радова на терену.

(4) Подземни водови не смеју се затрпати пре него што се изврши геодетско мерење и прикупљање података о водовима.

(5) Захтев и изјава из става 3. овог члана подносе се на прописаном обрасцу.

*Службени гласник РС, број 96/2015

**Службени гласник РС, број 92/2023

Достављање, преглед и пријем елабората

Члан 148.

(1) Геодетска организација је дужна да у року од 30 дана од дана преузимања података премера, достави Служби елаборат геодетских радова.

(2) Кад се радови изводе на основу уговора, геодетска организација је дужна да елаборат геодетских радова достави у року утврђеном уговором који се доставља уз пријаву радова.

(3) Служба врши преглед елабората који обухвата контролу и проверу квалитета извођења геодетских радова и примену прописа, стандарда и техничких норматива.

(4) Ако елаборат нема недостатака Служба оверава и прима елаборат, о чему издаје потврду геодетској организацији.

(5) Кад се у поступку прегледа елабората утврде недостаци, записником се налаже геодетској организацији да у остављеном року недостатке отклони.

(6) Ако у остављеном року недостаци нису отклоњени, Служба решењем одбија провођење промене.

(7) Против решења из става 6. овог члана може се изјавити жалба у року од осам дана од дана достављања решења имаоцу права на инфраструктурном и подземном објекту.

*Службени гласник РС, број 96/2015

**Службени гласник РС, број 92/2023

ГЛАВА VIII

ПРОЦЕНА ВРЕДНОСТИ НЕПОКРЕТНОСТИ

Процена вредности непокретности

Члан 149.

(1) Процена вредности непокретности јесте утврђивање најприближније тржишне вредности непокретности у одређеном периоду.

(2) Тржишна вредност непокретности, у смислу овог закона, је вредност одређена поступцима и методама масовне процене вредности непокретности.

(3) Масовну процену вредности непокретности обавља Завод.

*Службени гласник РС, број 92/2023

Масовна процена вредности непокретности

Члан 150.

Масовна процена вредности непокретности обухвата прикупљање података, обраду података и развој и одржавање модела за масовну процену вредности непокретности.

*Службени гласник РС, број 92/2023

Модели за масовну процену вредности непокретности

*Службени гласник РС, број 92/2023

Члан 151.

(1) Моделе за масовну процену вредности непокретности за различите врсте непокретности развија и одржава Завод на основу Регистра цена непокретности, база податка Завода и других доступних података.

(2) Завод одређује моделе за масовну процену вредности непокретности из става 1. овог члана најмање сваке треће године.

(3) Податак о процењеној вредности непокретности, са датумом одређивања, део је Геодетско катастарског информационог система.

(4) За потребе праћења промена нивоа цена и општих тржишних кретања, на основу модела за масовну процену вредности непокретности, Завод израчунава и објављује РГЗ индекс цена непокретности за одређене сегменте тржишта.

*Службени гласник РС, број 92/2023

Регистар цена непокретности

*Службени гласник РС, број 96/2015

Члан 152.

Брисан је ранији став 1. (види члан 15. Закона - 92/2023-229)

(1) Регистар цена непокретности је део Геодетско катастарског информационог система и садржи структуиране податке из уговора о промету непокретности и уговора о закупу непокретности, из база података Геодетско катастарског информационог система у моменту промета, као и додатне податке о тим непокретностима.

(2) Приступ одређеним сетовима података из Регистра цена непокретности Завод обезбеђује путем апликације за јавни увид и путем WEB сервиса регистрованим корисницима (електронског шалтера и регистра цена), а у складу са подзаконским актом којим се ближе уређује поступак, начин и методологија за масовну процену вредности непокретности.

(3) Подаци из регистра цена непокретности чувају се у бази података десет година од дана уноса података у регистар, а након истека тог рока трајно се чувају у дигиталном архиву Завода.

(4) Јавни бележник је дужан да за потребе из става 1. овог члана унесе у регистар цена непокретности податке из уговора о купопродаји и уговора о закупу и друге податке о непокретности прописане подзаконским актом, као и да достави скениране уговоре.

(5) Унос података и достава уговора из става 4. овог члана врши се путем интернет апликације коју обезбеђује Завод.

*Службени гласник РС, број 96/2015

**Службени гласник РС, број 92/2023

ГЛАВА IX

ТОПОГРАФСКО-КАРТОГРАФСКА ДЕЛАТНОСТ

Топографско-картографска база података

Члан 153.

(1) Топографско-картографска база података јесте подсистем геодетско-катастарског информационог система, који се у информатичком смислу израђује и одржава у складу са подзаконским актом којим се уређује геодетско-катастарски информациони систем.

(2) Топографско-картографска база података формира се за територију Републике Србије из података топографског премера и других извора и намењена је за израду топографско- картографских производа.

(3) Топографско-картографска база података нарочито садржи:

1) дигитални модел терена;

2) дигитални ортофото;

3) основни топографски модел.

(4) За потребе ажурирања топографско-картографске базе података из става 1. овог члана, врши се периодично снимање из ваздуха територије Републике Србије и прикупљање података другим методама и поступцима.

(5) Периодично снимање из ваздуха територије Републике Србије, Завод спроводи најмање једном у три године.

*Службени гласник РС, број 96/2015

**Службени гласник РС, број 92/2023

Основни топографски модел

*Службени гласник РС, број 96/2015

Члан 153а

(1) Основни топографски модел јесте скуп података који чине топографски подаци у векторском облику прикупљени у складу са одговарајућим моделом података и представља обавезан садржај топографско-картографске базе података.

(2) Основни топографски модел нарочито садржи следеће тематске целине:

1) објекти;

2) саобраћајна мрежа;

3) хидрографија;

4) земљишни покривач;

5) рељеф.

*Службени гласник РС, број 96/2015

Основна државна карта и остале карте

Члан 154.

(1) На основу података топографско-картографске базе података Завод израђује основну државну карту размере 1:5000 и 1:10000.

(2) Поред карте из става 1. овог члана, Завод израђује и топографске, тематске и прегледне карте у ситнијим размерама и ортофотокарте као основу за планирање, тематску обраду, графичко приказивање, вођење статистике и за друге потребе.

(3) Карте из ст. 1. и 2. овог члана приказују се у дигиталном и аналогном облику у систему непрекидног низа листова карата за територију Републике Србије, односно за изабрано подручје.

Дигитални ортофото и дигитални модел терена

Члан 155.

Дигитални ортофото и дигитални модел терена израђују се за потребе геодетско-катастарског информационог система и националне инфраструктуре геопросторних података, као и за потребе формирања основног топографског модела и израде основне државне карте и осталих карата.

Издавање картографских публикација

Члан 156.

(1) Картографске публикације, у смислу овог закона, јесу основна државна карта, дигитални ортофото, дигитални модел терена, снимци из ваздуха, топографске, прегледне, тематске и друге карте и планови територије Републике Србије или њеног дела, атласи, албуми и каталози карата свих врста и издања, прегледни листови карата и планова, дигитални подаци и базе података о простору.

(2) Орган надлежан за послове одбране дужан је да Заводу достави границе подручја од посебног значаја за одбрану земље која се не могу приказивати на картографским публикацијама.

(3) Картографске публикације из става 1. овог члана издају се и могу се ставити у промет уз претходно прибављену сагласност Завода.

(4) У поступку издавања сагласности Завод проверава извор података коришћених за израду картографске публикације, примену прописа и адекватност приказа подручја од посебног значаја за одбрану земље на картографској публикацији.

(5) Орган надлежан за послове одбране издаје картографске публикације без сагласности Завода.

Регистар географских имена

*Службени гласник РС, број 96/2015

Члан 156а

(1) Регистар географских имена је основни и јавни регистар о географским именима насељених места и физичко-географских објеката са подацима о њиховом геопросторном положају, класификацији и осталим атрибутима.

(2) Регистар географских имена води се у складу са домаћим и међународним прописима и документима у области географских имена.

(3) Упис географског имена у регистар врши се на основу закона, статута јединице локалне самоуправе, акта надлежног органа, односно организације, другог регистра који садржи и географска имена, карте, плана и других релевантних докумената.

(4) Комисија за стандардизацију географских имена спроводи поступак стандардизације географских имена уписаних у регистар географских имена, о чему извештава Владу и Савет НИГП-а.

(5) Сви субјекти у Републици Србији који у свом раду користе географска имена дужни су да користе стандардизована имена из регистра географских имена.

(6) Регистар географских имена јавно је доступан и објављује се на интернет страници Завода.

*Службени гласник РС, број 96/2015

Комисија за стандардизацију географских имена

*Службени гласник РС, број 96/2015

Члан 156б

(1) Комисија за стандардизацију географских имена је стручно тело овлашћено да у складу са домаћим и међународним стандардима у области географских имена, стандардизује географска имена и њихову употребу на подручју Републике Србије и да представља Републику Србију у међународним организацијама у области географских имена.

(2) Комисију из става 1. овог члана образује Влада на предлог Завода.

(3) За чланове комисије из става 1. овог члана Завод предлаже запослене у Заводу и друге истакнуте стручњаке у области стандардизације и употребе географских имена.

(4) Комисија из става 1. овог члана има печат, који се израђује у складу са законом којим се уређује печат државних органа.

(5) Завод обезбеђује радни простор и опрему за рад комисије из става 1. овог члана и пружа јој стручну и административно-техничку подршку.

*Службени гласник РС, број 96/2015

ГЛАВА X

ГЕОДЕТСКО-КАТАСТАРСКИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ

Садржина геодетско-катастарског информационог система

Члан 157.

Геодетско-катастарски информациони систем састоји се од подсистема који садрже податке и сервисе података основних геодетских радова, катастра непокретности, адресног регистра, регистра просторних јединица, регистра географских имена, катастра инфраструктуре и топографско-картографских података, као и других података у складу са чланом 10. овог закона.

*Службени гласник РС, број 92/2023

Принципи и развој геодетско-катастарског информационог система

Члан 158.

Геодетско-катастарски информациони систем обезбеђује прикупљање, управљање, одржавање, приступ и коришћење подсистема из члана 157. овог закона, на принципима:

1) вођења података на једном референтном месту и омогућавања приступа и размене на различитим нивоима у оквиру Завода;

2) вођења као метаподатака информација о подацима и сервисима које описују и омогућавају њихово проналажење;

3) дефинисања података и сервиса поштујући националне и међународне стандарде;

4) омогућавања корисницима изван Завода приступ јасно приказаним подацима преко web сервиса;

5) омогућавања издавања докумената у електронском или другом облику;

6) обезбеђења услуга електронског пословног промета за коришћење података и сервиса који захтевају плаћање таксе;

7) обезбеђивања мера заштите информационог система у свим фазама функционисања.

*Службени гласник РС, број 65/2013

Престала је да важи ГЛАВА XI НАЦИОНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА ГЕОПРОСТОРНИХ ПОДАТАКА (види члан 37. Закона - 27/2018-32)

Чл. 159-167.

Престали су да важе (види члан 37. Закона - 27/2018-32)

ГЛАВА XII

ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ У ИНЖЕЊЕРСКО-ТЕХНИЧКИМ ОБЛАСТИМА

Инжењерско-техничке области

Члан 168.

Инжењерско-техничке области, у смислу овог закона, јесу: просторно планирање, урбанизам, грађевинарство, архитектура, саобраћај, рударство, енергетика, пољопривреда, водопривреда, шумарство, машинство, геологија и др.

Геодетски радови у инжењерско-техничким областима

Члан 169.

(1) Геодетски радови у инжењерско-техничким областима, у смислу овог закона, јесу израда техничке документације, извођење и стручни надзор над извођењем геодетских радова у инжењерско-техничким областима за које је предвиђена израда техничке документације.

(2) Техничка документација за извођење геодетских радова израђује се сагласно врсти техничке документације у инжењерско-техничкој области.

(3) Извођење геодетских радова у инжењерско-техничким областима јесте:

1) израда геодетских подлога за потребе разних врста пројеката у инжењерско-техничким областима;

2) геодетско мерење у току реализације пројекта;

3) геодетско мерење изведеног стања;

4) геодетско мерење у циљу осматрања тла и објеката у току грађења и употребе.

Геодетске подлоге

Члан 170.

(1) Геодетске подлоге из члана 169. став 3. тачка 1) овог закона су:

1) дигитални топографски планови;

2) дигитални ортофото ;

3) дигитални модел терена;

4) дигиталне подлоге захтеваног садржаја.

(2) Поред геодетских подлога из става 1. овог члана, за потребе разних врста пројеката у инжењерско-техничким областима, користе се и изводи из базе података геодетско-катастарског информационог система (катастарски план, катастарски план инфраструктурних и подземних објеката, основна државна карта и остале карте и др.).

*Службени гласник РС, број 18/2010

**Службени гласник РС, број 92/2023

Услови и надлежности

Члан 171.

(1) Израду техничке документације и извођење радова из члана 169. став 3. тачка 1) овог закона обавља геодетска организација.

(2) Израду техничке документације, извођење радова на основу техничке документације и стручни надзор над извођењем геодетских радова из члана 169. став 3. тач. 2) до 4) овог закона обавља привредно друштво, друго правно лице и радња које је регистровано код надлежног органа за ту врсту радова и има најмање једног запосленог геодетске струке са одговарајућом лиценцом Инжењерске коморе Србије.

Брисани су ранији ст. (3) и (4) (види члан 68. Закона - 96/2015-11)

ГЛАВА XIII

ЧУВАЊЕ, УВИД И ИЗДАВАЊЕ ПОДАТАКА И ТАКСА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ЗАВОДА

*Службени гласник РС, број 65/2013

Чување података

Члан 172.

Оригиналне и периодичне копије база података основних геодетских радова, катастра непокретности, катастра инфраструктуре, топографско-картографске базе, као и документацију у аналогном облику, чува Завод.

*Службени гласник РС, број 92/2023

Увид и издавање података

Члан 173.

Престао је да важи (види члан 63. Закона - 41/2018-16)

Такса за пружање услуга Завода

*Службени гласник РС, број 65/2013

Члан 174.

(1) За услуге које пружа Завод, плаћа се такса.

(2) Под услугом Завода сматра се обављање теренских и канцеларијских послова из делокруга Завода, укључујући издавање и омогућавање увида у геодетско-катастарске податке.

(3) Престао је да важи (види члан 79. Закона - 113/2017-192)

*Службени гласник РС, број 65/2013

Обвезник таксе за пружање услуга и ослобођења од плаћања таксе

*Службени гласник РС, број 65/2013

Члан 175.

Престао је да важи (види члан 79. Закона - 113/2017-192)

ГЛАВА XIV

ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР

Надлежност и овлашћење

Члан 176.

(1) Инспекцијски надзор је надзор над радом геодетске организације и правног субјекта који се бави издавањем картографских публикација.

(2) Инспекцијски надзор врши Завод преко инспектора.

(3) У вршењу инспекцијског надзора над радом геодетске организације инспектор проверава да ли:

1) геодетска организација, која изводи геодетске радове  испуњава прописане услове;

2) лице које изводи радове, испуњава прописане услове;

3) су извршени радови у складу са законом и прописаним стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета;

4) геодетска организација води дневник радова на прописан начин;

5) је геодетска организација отклонила утврђене недостатке у одређеном року.

(4) Надзор се обавља у просторијама Завода, геодетске организације или на терену у току извођења геодетских радова.

(5) У вршењу инспекцијског надзора над правним субјектом који се бави издавањем картографских публикација, инспектор проверава:

1) територију представљања;

2) размер, односно ниво геоинформација;

3) пројекцију и друге математичке елементе;

4) картографске изворе и начин њиховог стицања.

(6) Надзор се обавља у просторијама правног субјекта који се бави издавањем картографских публикација.

*Службени гласник РС, број 65/2013 

**Службени гласник РС, број 96/2015

***Службени гласник РС, број 92/2023

Овлашћења инспектора

Члан 177.

(1) У вршењу инспекцијског надзора над радом геодетске организације инспектор је овлашћен да:

1) записником констатује утврђено чињенично стање;

2) ако утврди неправилности, истим записником наложи предузимање мера за њихово отклањање у одређеном року;

3) ако у одређеном року није поступљено по наложеним мерама, забрани извођење одређене врсте геодетских радова, на период од три месеца;

4) ако геодетска организација понови неправилности из тачке 2) овог става у року од једне године од првобитно наложених мера за отклањање неправилности, за утврђену неправилност геодетској организацији забрани извођење геодетских радова, на период од једног месеца.

(2) За забрану извођења  радова из става 1. овог члана инспектор доноси решење.

(3) У вршењу инспекцијског надзора над правним субјектом који се бави издавањем картографских публикација, инспектор је овлашћен да:

1) обустави издавање и стављање у промет картографске публикације и одреди рок за отклањање утврђене неправилности;

2) забрани издавање и стављање у промет картографске публикације;

3) предузме друге мере утврђене законом.

(4) За обуставу и забрану издавања и стављања у промет картографских публикација инспектор доноси решење.

(5) Против решења инспектора може се изјавити жалба Заводу, у року од осам дана од дана достављања решења.

(6) Жалба изјављена против решења инспектора не задржава извршење решења.

(7) Против решења Завода донетог по жалби из става 5. овог члана, може се покренути управни спор у року од 30 дана од дана достављања решења.

*Службени гласник РС, број 65/2013

**Службени гласник РС, број 96/2015

***Службени гласник РС, број 92/2023

Дужности инспектора

Члан 178.

(1) Кад у поступку вршења надзора инспектор утврди да су се стекли услови за одузимање лиценце геодетској организацији, дужан је да Заводу предложи одузимање лиценце за рад геодетске организације и геодетску лиценцу одговорном лицу, односно лицу које изводи геодетске радове у складу са чл. 19. и 20. овог закона.

(2) Инспектор покреће прекршајни поступак за радње које су овим законом прописане као прекршај.

*Службени гласник РС, број 65/2013

Лице које врши инспекцијски надзор

Члан 179.

(1) Послове инспектора у инспекцијском надзору над радом геодетске организације може да обавља лице геодетске струке са мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, односно са основним студијама у трајању од најмање четири године у складу са прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању, основним академским студијама у трајању од најмање четири године (минимално 240 ЕСПБ бодова), специјалистичким струковним студијама у укупном трајању од најмање четири године (минимално 240 ЕСПБ бодова), положеним државним стручним испитом и радним искуством од најмање седам година у струци.

(2) Послове инспектора у инспекцијском надзору над издавањем картографских публикација, може да обавља лице геодетске или географске струке са мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, односно са основним студијама у трајању од најмање четири године у складу са прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању, основним академским студијама у трајању од најмање четири године (минимално 240 ЕСПБ бодова), специјалистичким струковним студијама у укупном трајању од најмање четири године (минимално 240 ЕСПБ бодова), положеним државним стручним испитом и радним искуством од најмање седам година у струци.

*Службени гласник РС, број 65/2013

**Службени гласник РС, број 96/2015

ГЛАВА XV

СУДСКА ЗАШТИТА

Управни спор

Члан 180.

(1) Против другостепених решења донетих у складу са одредбама овог закона може се водити управни спор.

(2) Када се управни спор води против другостепеног решења донетог у поступку оснивања или обнове катастра непокретности, оснивања катастра инфраструктуре, као и њиховог одржавања, Завод по службеној дужности на непокретности, односно инфраструктурном и подземном објекту уписује забележбу ради чињења видљивим да је управни спор покренут.

*Службени гласник РС, број 92/2023

  ГЛАВА XVI

ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ДОНОШЕЊЕ ПОДЗАКОНСКИХ АКАТА

Члан 181.

(1) Престао је да важи (види члан 37. Закона - 9/2020-32).

(2) Директор Завода прописује:

1) садржину и начин рада код израде и контроле техничке документације за извођење геодетских радова и вршење стручног надзора;

1а) начин и поступак вршења инспекцијског надзора;

2) садржину и начин вођења дневника радова;

3) издавање и одузимање овлашћења за снимање из ваздушног простора територије Републике Србије;

4) добијање и престанак важења лиценце за рад геодетске организације, геодетске лиценце, вођење евиденције о лиценцама, садржај и облик печата, геодетске лиценце и легитимације за идентификацију;

5) техничке нормативе, методе и начин рада код извођења основних геодетских радова;

6) техничке нормативе, методе и начин рада који се примењују у катастарском премеру;

7) начин и поступак катастарског класирања и бонитирања земљишта;

8) техничке нормативе, методе и начин рада код оснивања, обнове и одржавања катастра непокретности;

9) брисана је (види члан 74. Закона - 96/2015-11)

10) техничке нормативе, методе и начин рада код премера, оснивања и одржавања катастра инфраструктуре;

11) садржај, формирање и одржавање геодетско-катастарског информационог система;

12) начин чувања, увида и издавања података, као и начин, услове и критеријуме коришћења средстава за рад и примања запослених и опремање Завода;

12а) престала је да важи (види члан 79. Закона - 113/2017-192)

13) техничке нормативе, методе и начин рада код топографског премера, садржину, облик и размеру топографско-картографских производа и поступак издавања картографских публикација;

14) техничке нормативе, методе и начин рада код премера државне границе, садржај и начин вођења регистра државне границе;

15) ближе критеријуме, поступак, начин и методологију за процену вредности непокретности;

16) начин израде и садржину геодетских подлога у инжењерско-техничким областима;

16а) поступак, методе и начин рада у области геомагнетизма и аерономије;

17) друге техничке нормативе, методе и начин рада у области државног премера и катастра непокретности и катастра инфраструктуре.

*Службени гласник РС, број 96/2015

**Службени гласник РС, број 92/2023

ГЛАВА XVII

 КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

  Прекршаји

  Члан 182.

(1) Новчаном казном од 100.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај геодетска организација која има својство правног лица, ако:

1) не обавља геодетске радове на основу података преузетих из геодетско-катастарског информационог система (члан 18. став 1. тачка 1);

2) не изводи геодетске радове у складу са овим законом, другим прописима, стандардима и техничким нормативима (члан 18. став 1. тачка 2).

(2) Новчаном казном од 50.000 до 500.000 динара казниће се за прекршај из става 1. овог члана предузетник-оснивач геодетске организације која нема својство правног лица.

(3) За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у геодетској организацији, новчаном казном од 30.000 до 50.000 динара.

  Члан 183.

(1) Новчаном казном од 100.000 до 500.000 динара казниће се за прекршај геодетска организација која има својство правног лица, ако:

1) изводи геодетске радове, а не испуњава прописане услове за рад или радове изводи лице које за те радове не испуњава прописане услове (члан 13. и члан 17. став 7);

2) не пријави почетак извођења радова [члан 18. став 1. тачка 3)];

3) не отклони у одређеном року утврђене неправилности у поступку прегледа и пријема радова и у поступку вршења надзора [члан 18. став 1. тачка 4)];

4) не пријави Заводу промену пословног имена, односно назива, правне форме, седишта, адресе пословног простора ван седишта, промену броја запослених лица, геодетских инструмената и сваку другу промену која је од значаја за њен рад, у року од 15 дана од дана настанка промене (члан 18. став 1. тачка 5));

5) не достави елаборат о извршеним радовима, односно записник о извршеном увиђају у поступку одржавања катастарског премера, одржавања премера инфраструктурних и подземних објеката и оснивања катастра непокретности у утврђеном року [члан 18. став 1. тачка 6)];

6) не истакне распоред радног времена и времена предвиђеног за рад са странкама и не придржава га се [члан 18. став 1. тачка 7)];

7) брисана је (види члан 75. Закона - 96/2015-11)

8) користи геодетски инструмент за извођење геодетских радова без документа о његовој исправности [члан 18. став 1. тачка 9)];

8а) лицу које врши стручни или инспекцијски надзор над радом геодетске организације и Заводу када врши преглед и пријем радова, не стави на увид техничку и другу документацију и не омогући несметано вршење надзора и прегледа радова [члан 18. став 1. тачка 10)];

8б) по захтеву инспектора не сачини и не достави извештај о самопровери испуњености захтева из контролне листе и самопроцени ризика, у року од 15 дана од дана пријема захтева (члан 18. став 1. тачка 11));

9) не води евиденцију примљених захтева странака [члан 18. став 2. тачка 1)];

10) одбије захтев странке без оправданог разлога [члан 18. став 2. тачка 2)];

11) не обавести Завод о спречености обављања послова која траје дуже од једног месеца, у року од три дана од дана настанка разлога спречености [члан 18. став 2. тачка 3)].

(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у геодетској организацији која има својство правног лица, новчаном казном од 25.000 до 50.000 динара.

(3) Новчаном казном од 30.000 до 250.000 динара казниће се за прекршај из става 1. овог члана предузетник-оснивач геодетске организације која нема својство правног лица.

(4) Новчаном казном од 100.000 до 500.000 динара казниће се за прекршај правно лице које изда или стави у промет картографску публикацију без претходно прибављене сагласности Завода (члан 156. став 3).

(5) За прекршај из става 4. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу, новчаном казном од 25.000 до 50.000 динара.

*Службени гласник РС, број 65/2013

**Службени гласник РС, број 96/2015

***Службени гласник РС, број 92/2023

  Члан 184.

(1) Правно лице казниће се за прекршај новчаном казном од 100.000 до 250.000 динара, ако:

1) не дозволи приступ непокретностима лицима која раде на пословима државног премера и катастра непокретности (члан 46. став 1. и члан 115. став 3);

2) не обележи на прописан начин видним и трајним међним белегама граничне тачке парцеле (члан 49. став 1);

3) не пријави у прописаном року насталу промену на непокретности (члан 117. став 1);

4) не обавести у прописаном року Завод о извођењу грађевинских или других радова који могу оштетити или уништити геодетску белегу или смањити могућност њеног коришћења (члан 120. став 1);

5) не обавести у прописаном року Завод о сваком оштећењу, уништењу, померању или измештању геодетских белега (члан 120. став 3);

6) не омогући коришћење документације о инфраструктурним и подземним објектима којом располаже (члан 138. став 3);

7) не пријави у прописаном року насталу промену на инфраструктурном и подземном објекту (члан 147. став 1);

8) подземне водове затрпа пре него што се изврши њихово геодетско мерење (члан 147. став 4);

(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу, новчаном казном од 15.000 до 30.000 динара.

(3) Предузетник – оснивач радње казниће се за прекршај из става 1. овог члана, новчаном казном од 20.000 до 100.000 динара.

*Службени гласник РС, број 65/2013

**Службени гласник РС, број 96/2015

***Службени гласник РС, број 92/2023

  Члан 185.

(1) Физичко лице – ималац права на непокретности казниће се за прекршај новчаном казном од 10.000 до 50.000 динара, ако:

1) не дозволи приступ непокретностима лицима која раде на пословима државног премера и катастра непокретности (члан 46. став 1. и члан 115. став 3);

2) не обележи на прописан начин видним и трајним међним белегама граничне тачке парцеле (члан 49. став 1);

3) не пријави у прописаном року насталу промену на непокретности (члан 117. став 1);

4) не обавести у прописаном року Завод о извођењу грађевинских или других радова који могу оштетити или уништити белегу или смањити могућност њеног коришћења (члан 120. став 1);

5) не обавести у прописаном року Завод о сваком оштећењу, уништењу, померању или измештању белега (члан 120. став 3).

(2)-(4) Престали су да важе (види члан 63. Закона - 41/2018-16)

*Службени гласник РС, број 96/2015

Члан 186.

Физичко лице казниће се за прекршај новчаном казном од 10.000 до 50.000 динара, ако за потребе геодетске организације обавља геодетске радове, а није запослено у геодетској организацији.

ГЛАВА XVIII

 ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 Завршетак започетих поступака

  Члан 187.

(1) Поступак израде или образовања катастра непокретности који је започет за део или за целу катастарску општину, а није завршен до дана ступања на снагу овог закона завршиће се по одредбама Закона о државном премеру и катастру и уписима права на непокретностима („Службени гласник РС”, бр. 83/92, 53/93, 67/93, 48/94, 12/96, 15/96, 34/01, 25/02 и 101/05).

(2) Обнове премера које нису ступиле на снагу и непроведене комасације за које није отпочео поступак израде катастра непокретности на делу или целој катастарској општини из става 1. овог члана, могу се сматрати катастарским, односно комасационим премером и користити за оснивање катастра непокретности у складу са одредбама овог закона.

  Упис података о стварним правима на непокретностима и начину коришћења земљишта

*Службени гласник РС, број 65/2013

 Члан 188.

(1) Уписи података о стварним правима на непокретностима и начину коришћења земљишта, утврђени у поступку оснивања или обнове катастра непокретности, вршиће се независно од тога да ли постоји доказ да су измирене обавезе у погледу накнаде због промене намене пољопривредног земљишта.

(2) У случају из става 1. овог члана, комисија за излагање обавестиће државни орган надлежан за послове пољопривреде.

Престанак важења катастра земљишта, земљишне књиге, књиге тапија, интабулационе књиге, књиге продатих друштвених станова са хипотеком

  Члан 189.

У катастарској општини или њеном делу за коју је основан катастар непокретности у складу са одредбама овог закона, даном почетка његове примене, престаје да важи катастар земљишта, као и земљишна књига, књига тапија, интабулациона књига и књига продатих друштвених станова са хипотеком, ако ове књиге постоје у време оснивања катастра непокретности у тој катастарској општини.

  Усклађивање овлашћења за пројектовање, руковођење, стручни надзор и извођење радова

 Члан 190.

Усклађивање овлашћења за пројектовање, руковођење и стручни надзор која је издао Завод по прописима који су били на снази до дана почетка примене овог закона, извршиће Завод и издати одговарајућу лиценцу и печат према одредбама овог закона.

  Коришћење постојећег премера и катастра земљишта

  Члан 191.

До дана оснивања катастра непокретности користиће се и одржавати постојећи премер и катастар земљишта сходно Закону о премеру и катастру земљишта („Службени гласник СРС”, бр. 11/76, 27/77, 21/78 и 24/84).

  Прелазак на геодетско-катастарски информациони систем

  Члан 192.

(1) До дана оснивања геодетско-катастарског информационог система начин прикупљања, обрада и коришћење података о непокретностима и правима на њима, података о инфраструктурним и подземним објектима, уређењу земљишта, документационим фондовима (геодетске мреже, планови и карте и сл.) и других података из области геодетске делатности од интереса за Републику Србију, обезбедиће се у постојећем геодетском информационом систему, а чување, коришћење и издавање геодетско катастарских података у аналогном облику, вршиће се у складу са Уредбом о начину чувања, коришћења и разгледања података премера, катастра земљишта, катастра непокретности и инфраструктурних и подземних објеката („Службени гласник РС”, број 42/03).

(2) Катастарски планови, катастарски планови инфраструктурних и подземних објеката и карте у аналогном облику користиће се до дана формирања база података за то подручје.

*Службени гласник РС, број 92/2023

 Прелазак на нови просторни референтни систем

  Члан 193.

(1) Прелазак на ETRS 89 у Републици Србији почеће најкасније 1. јануара 2011. године.

(2) До преласка на ETRS 89 и UTM пројекцију, положај тачака се изражава дводимензионалним координатама у постојећим пројекцијама (Гаус-Кригерова, стереографска и Золднерова пројекција).

 Прелазак на нови гравиметријски референтни систем

  Члан 194.

До примене референтног система из члана 36. овог закона користиће се систем међународне гравиметријске стандардне мреже IGSN 71 (International Gravity Standardization Network 1971).

  Рок за усклађивање пословања геодетске организације

  Члан 195.

(1) Геодетска организација која је регистрована до дана ступања на снагу овог закона, дужна је да усклади своје пословање са условима прописаним овим законом у року од три године од дана ступања на снагу овог закона, а у противном Завод ће јој поништити решење о испуњености услова за рад и брисаће је из евиденције геодетских организација.

(2) Овлашћења за снимање из ваздуха за потребе премера земљишта, издата до дана ступања на снагу овог закона, морају се усагласити са одредбама овог закона у року од једне године од дана ступања на снагу овог закона.

  Рок за именовање чланова Савета НИГП-а и оснивање НИГП-а

  Члан 196.

(1) Чланове Савета НИГП-а Влада ће именовати најкасније у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона.

(2) Оснивање НИГП-а почеће најкасније у року од шест месеци од дана именовања чланова Савета НИГП-а.

  Престанак Привредног друштва за картографију „Геокарта”

  Члан 197.

(1) Привредно друштво за картографију „Геокарта” д.о.о. Београд престаје 30. септембра 2009. године.

(2) 1. октобра 2009. године Завод ће преузети запослене и постављена лица из Привредног друштва за картографију „Геокарта” д.о.о. Београд, као и права, обавезе, пословни простор, опрему, средства за рад, предмете, архиву и други регистратурни материјал, новчана и друга средства, са билансним стањем на дан 30. септембра 2009. године.

  Подзаконска акта

  Члан 198.

(1) Подзаконска акта из члана 181. тач. 3), 4), 8), 9), 11), 12) и 14) овог закона донеће се у року од једне године, а остала подзаконска акта из члана 181. овог закона у року од две године од дана ступања на снагу овог закона.

(2) Завод ће ускладити правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места са одредбама члана 197. овог закона до 30. септембра 2009. године, а са осталим одредбама овог закона – до 31. децембра 2010. године.

(3) До доношења подзаконских аката из става 1. овог члана, примењиваће се подзаконски акти који су важили на дан ступања на снагу овог закона, а који нису у супротности са овим законом.

*Службени гласник РС, број 18/2010

  Престанак важења закона и подзаконских аката и одложена примена појединих одредаба

  Члан 199.

(1) Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о државном премеру и катастру и уписима права на непокретностима („Службени гласник РС”, бр. 83/92, 53/93, 67/93, 48/94, 12/96, 15/96, 34/01, 25/02 и 101/05), осим одредаба чл. 67. став 1. и 105. став 3, које престају да важе даном почетка примене члана 11. став 1. тачка 2) овог закона.

(2) Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи одредба члана 75. став 1. Закона о одбрани („Службени лист СРЈ”, бр. 43/94, 11/95, 28/96, 44/99 и 3/02) у делу који се односи на давање овлашћења за потребе премера земљишта.

(3) Одредба члана 11. став 1. тачка 2) овог закона примењиваће се од 1. јануара 2010. године.

(4) Одредбе члана 72. овог закона примењиваће се од 1. јуна 2010. године.

(5) Одредбе чл. 149. до 152. овог закона примењиваће се од 1. јануара 2011. године.

(6) Закон о одређивању максималног броја запослених у републичкој администрацији („Службени гласник РС”, број 104/09) неће се примењивати на Републички геодетски завод.

(7) Даном ступања на снагу овог закона престају да важе одредбе чл. 4. до 13. Уредбе о поступку за издавање одобрења за снимање из ваздуха територије Савезне Републике Југославије и за издавање картографских и других публикација („Службени лист СРЈ”, број 54/94).

*Службени гласник РС, број 18/2010

 Ступање на снагу закона

  Члан 200.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У "ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ" ЗАКОНА

 Закон о изменама и допунама Закона о државном премеру и катастру: "Службени гласник РС", број 65/2013-3 

  Члан 29.

(1) Геодетској организацији која је ускладила своје пословање сходно члану 195. Закона о државном премеру и катастру („Службени гласник РС”, бр. 72/09 и 18/10), Завод ће по службеној дужности допунити решење о лиценци за рад за обављање геодетских радова из члана 3. овог закона, за које испуњава услове.

(2) Геодетској организацији која није ускладила своје пословање сходно члану 195. Закона о државном премеру и катастру („Службени гласник РС”, бр. 72/09 и 18/10) и за коју је донето решење о поништавању, односно укидању решења о испуњености услова за рад, Завод ће по службеној дужности донети решење о поништавању тога решења и наложити да се у року од три месеца од дана доношења решења региструје у складу са условима прописаним овим законом.

(3) Ако се геодетска организација из става 2. овог члана не региструје у наведеном року од три месеца, Завод ће донети решење да геодетска организација не испуњава услове за рад и брисаће је из регистра геодетских организација.

Члан 30.

(1) Даном ступања на снагу овог закона престају да важе тарифни бр. 216, 217. и 218. Тарифе републичких административних такси из Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС”, бр. 43/03, 51/03 – исправка, 53/04 – др. пропис, 42/05 – др. пропис, 61/05, 101/05 – др. закон, 42/06 – др. пропис, 47/07 – др. пропис, 54/08 – др. пропис, 5/09, 54/09, 35/10 – др. пропис, 50/11, 70/11 – др. пропис, 55/12 – др. пропис, 93/12 и 47/13 – др. пропис).

(2) До доношења подзаконског акта о висини таксе за услуге које пружа Завод сходно члану 19. овог закона, примењиваће се Уредба о висини накнаде за коришћење података премера и катастра и пружање услуга Републичког геодетског завода („Службени гласник РС”, бр. 45/02, 15/10 и 9/11).

Члан 31.

(3) Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Закон о изменама и допунама Закона о државном премеру и катастру: "Службени гласник РС", број 96/2015-11

  Члан 78.

(1) Првостепени поступци који нису окончани до дана ступања на снагу овог закона завршиће се по одредбама овог закона.

(2) Започети поступци стручног надзора над извођењем геодетских радова у области уређења земљишне територије комасацијом које је уговорила геодетска организација пре ступања на снагу овог закона, завршиће се у складу са уговором.

(3) Електронско канцеларијско пословање Завода у погледу захтева, решења, исправа и других аката у електронском облику биће успостављено најкасније 1. марта 2016. године, изузев спровођења обједињене процедуре у електронском облику, у складу са Законом о планирању и изградњи, чија примена почиње 1. јануара 2016. године.

(4) До успостављања електронског канцеларијског пословања и одговарајуће интернет апликације, достављање захтева и решења донетих у складу са одредбама овог закона, врши се у папирној форми.

Члан 79.

(1) Завод ће деведесетог дана од дана ступања на снагу овог закона преузети нерешене предмете и државне службенике из одговарајуће унутрашње јединице министарства у чијој је надлежности био другостепени поступак у области оснивања и одржавања катастра непокретности и катастра водова.

(2) Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи одредба члана 28. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 44/14, 14/15 и 54/15), у делу који се односи на надлежност Завода за означавање назива насељених места, улица и тргова.

Члан 80.

(1) Подзаконска акта из члана 74. овог закона донеће се у року од 12 месеци од дана ступања на снагу овог закона.

(2) Завод ће ускладити акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места са одредбама члана 3. овог закона у року од три месеца од дана ступања на снагу овог закона.

Члан 81.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, осим одредбе члана 3. која почиње да се примењује деведесетог дана од дана ступања на снагу закона, и одредбе члана 77. став 2, која почиње да се примењује по истеку шест месеци од дана ступања на снагу закона.

Закон о изменама и допунама Закона о државном премеру и катастру: "Службени гласник РС", број 92/2023-229

Члан 21.

Информациони систем за катастар инфраструктурних и подземних објеката Републички геодетски завод је дужан да успостави најкасније до 1. јула 2025. године.

Инфраструктурне и подземне објекте који су уписани у катастар непокретности, Републички геодетски завод ће, када се успостави информациони систем за катастар инфраструктурних и подземних објеката, по службеној дужности брисати из катастра непокретности, изменити начин коришћења земљишта (култура) и уписати у катастар инфраструктурних и подземних објеката, без доношења решења.

Власници инфраструктурних и подземних објеката, као и објеката у њиховој функцији, који нису уписани у катастар непокретности, односно катастар водова дужни су да ангажују овлашћену геодетску организацију да изврши премер тих објеката и да поднесу захтев за упис у катастар инфраструктурних и подземних објеката, у року од три године од дана оснивања катастра инфраструктурних и подземних објеката.

Члан 22.

Подзаконски акти ускладиће се са одредбама овог закона у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона, а до тада ће се примењивати подзаконски акти који су донети до дана ступања на снагу овог закона.

Каталог шифара и назива за катастар инфраструктурних и подземних објеката из члана 10. овог закона, директор Републичког геодетског завода донеће у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона.

Члан 23.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.