Редакцијски пречишћен текст

 

 

ЗАКОН

о задужбинама и фондацијама

"Службени гласник РС", бр. 88 од 23. новембра 2010, 99 од 27. децембра 2011 - др. закон, 44 од 8. јуна 2018 - др. закон

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет уређивања

Члан 1.

Овим законом уређује се оснивање и правни положај задужбина и фондација, имовина, унутрашња организација, упис и брисање из регистра, делатност, статусне промене, надзор над радом задужбина и фондација, престанак рада, друга питања од значаја за њихов рад, као и правни положај и деловање представништава страних задужбина и фондација.

Задужбина и фондација

Члан 2.

Задужбина, у смислу овог закона, јесте правно лице без чланова којем је оснивач наменио одређену имовину (основна имовина) ради доброчиног остваривања општекорисног циља или приватног интереса, односно циља који није забрањен Уставом или законом.

Фондација, у смислу овог закона, јесте правно лице без чланова и основне имовине које је основано ради доброчиног остваривања општекорисног циља који није забрањен Уставом или законом.

Циљеви задужбине и фондације

Члан 3.

Остваривањем општекорисног циља, у смислу овог закона, сматрају се активности усмерене на промовисање и заштиту људских, грађанских и мањинских права, промовисање демократских вредности, европских интеграција и међународног разумевања, одрживи развој, регионални развој, равноправност полова, унапређење социјалне и здравствене заштите, промовисање и унапређење културе и јавног информисања, промовисање и популаризацију науке, образовања, уметности и аматерског спорта, унапређивање положаја особа са инвалидитетом, бригу о деци и младима, помоћ старима, заштиту животне средине, борбу против корупције, заштиту потрошача, заштиту животиња, хуманитарне и друге активности којима задужбине и фондације остварују општекорисне циљеве односно интересе.

Задужбине и фондације остварују општекористан циљ из става 1. овог члана и када је њихова активност усмерена на одређени круг лица која припадају одређеној професији, националној, језичкој, културној и верској групи, полу или роду, односно на лица која живе на одређеном подручју.

Остваривањем приватног интереса, у смислу овог закона, сматрају се активности усмерене на остваривање појединачних интереса оснивача задужбине, његове породице или трећих лица (породичне задужбине које се оснивају у циљу школовања чланова породице и у неке друге правно дозвољене сврхе).

Задужбина и фондација као недобитне невладине организације

Члан 4.

Задужбине и фондације, у смислу овог закона, јесу недобитне невладине организације.

Добровољност и самосталност оснивања задужбине и фондације

Члан 5.

Задужбине и фондације оснивају се добровољно и самосталне су у одређивању својих циљева.

Недопуштени циљеви задужбине и фондације

Члан 6.

Циљеви и деловање задужбине и фондације не смеју бити у супротности са правним поретком, а нарочито не смеју бити усмерени на насилно рушење уставног поретка и нарушавање територијалне целовитости Републике Србије, кршење зајемчених људских или мањинских права или изазивање и подстицање неравноправности, мржње и нетрпељивости заснованих на расној, националној, верској или другој припадности или опредељењу, као и полу, роду, физичким, психичким или другим карактеристикама и способностима.

Циљеви и деловање задужбине и фондације не смеју бити усмерени на остваривање посебних интереса политичких странака.

Под посебним интересима политичких странака из става 2. овог члана сматра се непосредно учешће у изборној кампањи или прикупљање средстава за изборну кампању одређене политичке странке, коалиције или кандидата, као и финансирање политичке странке, коалиције или кандидата.

Циљеви и деловање задужбине основане завештањем не могу бити усмерени на остваривање приватних интереса који су у супротности са одредбама закона којима се уређује ништавост завештања.

Пореска ослобађања

Члан 7.

На средства која задужбина која је основана ради остваривања општекорисног циља и фондација стичу бестеретно (од добровољних прилога, поклона, донација, финансијских субвенција, заоставштина, и сл.) не плаћају се порези установљени законом.

Јавност рада

Члан 8.

Задужбина која остварује општекористан циљ и фондација обавезне су да годишњи извештај о раду учине доступним јавности, објављивањем путем интернета, публикације или на други погодан начин.

Задужбина и фондација обавезне су да годишњи финансијски извештај доставе Агенцији за привредне регистре (у даљем тексту: Агенција), у складу са законом којим се уређује рачуноводство и ревизија.

Време за које се оснивају задужбина и фондација

Члан 9.

Задужбине и фондације оснивају се на неодређено или одређено време.

Задужбина и фондација оснива се на неодређено време, ако у оснивачком акту није одређено да траје до одређеног времена, наступања одређеног догађаја или постизања одређеног циља.

У случају да оснивачким актом није одређено на које време се оснива, сматра се да су задужбина и фондација основане на неодређено време.

II. ОСНИВАЊЕ ЗАДУЖБИНЕ И ФОНДАЦИЈЕ

Оснивач и оснивачки акт

Члан 10.

Задужбину и фондацију могу основати једно или више пословно способних домаћих или страних физичких или правних лица.

Задужбина и фондација оснивају се актом о оснивању или уговором (у даљем тексту: оснивачки акт), састављеним у писменој форми.

Оснивачки акт доноси оснивач.

Потписи оснивача на оснивачком акту оверавају се у складу са законом.

Задужбина се оснива и завештањем, а ако оставилац није одредио извршиоца завештања, суд надлежан за вођење оставинског поступка одређује извршиоца завештања.

На извршиоца завештања из става 5. овог члана, који је задужен за упис у Регистар задужбина и фондација, примењују се прописи који уређују наслеђивање.

Основаној задужбини и фондацији могу приступити друга физичка и правна лица у својству суоснивача, ако оснивачким актом није другачије одређено, на начин утврђен статутом задужбине и фондације.

Садржина оснивачког акта

Члан 11.

Оснивачки акт задужбине и фондације садржи: лично име, односно назив и адресу односно седиште оснивача; назив и седиште задужбине и фондације; циљеве оснивања, лично име и адресу лица овлашћеног за заступање задужбине и фондације; потпис оснивача и његов јединствени матични број, односно број пасоша и земљу издавања пасоша за осниваче који су страни држављани, матични број, печат и потпис заступника правног лица ако су оснивачи правна лица, као и датум доношења оснивачког акта.

Оснивачки акт задужбине садржи и податке о основној имовини задужбине, укључујући и податке о процењеној вредности основне имовине од стране овлашћеног судског вештака ако се основна имовина састоји од ствари или права.

Оснивачки акт може да садржи и друге одредбе од значаја за оснивање и деловање задужбине и фондације.

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Престаје да важи одредба члана 11. став 1. Закона, у делу у ком се установљава обавеза употребе печата у пословању друштава и предузетника, даном почетка примене члана 160. Закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, број 44/2018), односно 1. октобра 2018. године (види члан 160. Закона – 44/2018-27).

Основна имовина задужбине

Члан 12.

Основна имовина задужбине може бити у стварима, правима и новцу.

Најмања вредност основне имовине неопходне за оснивање задужбине износи 30,000 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан оснивања.

Изузетно од одредбе става 2. овог члана, у Регистар задужбина и фондација може се уписати и задужбина чија је вредност основне имовине мања од вредности основне имовине из става 2. овог члана, по претходно прибављеном мишљењу министарства надлежног за културу (у даљем тексту: Министарство), односно за задужбине које се оснивају на територији Аутономне покрајине Војводине – органа те аутономне покрајине надлежног за послове културе, о томе да је основна имовина задужбине довољна за остваривање циљева због којих се оснива.

Одредба става 2. овог члана не односи се на задужбине чија је имовина национализована.

Послове из става 3. овог члана надлежни орган Аутономне покрајине Војводине обавља као поверене послове.

Члан 13.

Права које је оставилац имао у часу смрти, а која је завештањем распоредио у корист задужбине основане ради остваривања општекорисног циља или фондације, не чине заоставштину и не улазе у вредност заоставштине на основу које се израчунава нужни део, осим ако је оставилац одредио другачије.

Опозив оснивачког акта

Члан 14.

Оснивач може опозвати оснивачки акт задужбине и фондације пре уписа задужбине и фондације у Регистар задужбина и фондација.

Побијање оснивачког акта

Члан 15.

Сваки од оснивача задужбине и фондације може побијати оснивачки акт из разлога који су законом којим се уређују облигациони односи прописани као разлози ништавости.

Ненаследивост права оснивача

Члан 16.

Права оснивача да учествују у управљању задужбином основаном ради остваривања општекорисног циља и фондацијом и њихова друга права у погледу задужбине и фондације не прелазе на наследнике.

III. НАЗИВ, СЕДИШТЕ И ЗНАК ЗАДУЖБИНЕ И ФОНДАЦИЈЕ

Назив задужбине и фондације

Члан 17.

Назив задужбине и фондације одређује се оснивачким актом и статутом и мора садржати реч „задужбина”, односно „фондација”.

Назив задужбине и фондације може садржати и име одређеног физичког или правног лица, државе, домаће или стране организације, међународне организације или територијалне јединице, под условима прописаним законом.

За употребу имена, односно назива из става 2. овог члана, потребна је сагласност физичког лица, правног лица, надлежног органа или организације чије је то име, односно назив.

Након смрти физичког лица из става 2. овог члана, сагласност за употребу његовог имена дају наследници првог наследног реда.

Ако нема наследника првог наследног реда, Министарство цени, с обзиром на циљеве и значај задужбине, односно фондације, да ли задужбина или фондација може у свом називу имати име историјске личности. Агенција ће такав назив задужбине, односно фондације регистровати по прибављеном мишљењу надлежног министарства.

Назив задужбине, односно фондације, ако је то предвиђено статутом, може се уписати у Регистар задужбина и фондација и у преводу на један или више страних језика, с тим што се тај упис врши после уписа назива задужбине, односно фондације на српском језику и ћириличком писму, односно језику и писму националне мањине ако је статутом предвиђен упис на језику и писму националне мањине.

Назив задужбине и фондације може садржати поједине стране речи исписане у изворном облику ако оне чине назив међународне организације чији је задужбина или фондација члан, ако су те речи уобичајене у српском језику, ако за њих нема одговарајуће речи у српском језику или ако се ради о речима на мртвом језику.

Назив задужбине и фондације не може да садржи елементе из члана 6. став 1. овог закона.

Скраћени назив

Члан 18.

Задужбина и фондација могу имати и скраћени назив који се одређује статутом задужбине и фондације.

Скраћени назив уписује се у Регистар задужбина и фондација.

Разликовање назива односно скраћеног назива

Члан 19.

Назив, односно скраћени назив задужбине и фондације не може бити идентичан називу, односно скраћеном називу других задужбина и фондација које су уписане или раније уредно пријављене за упис у Регистар задужбина и фондација.

Обавезност употребе назива

Члан 20.

Назив и скраћени назив задужбине и фондације употребљавају се у правном саобраћају у облику у коме су уписани у Регистар задужбина и фондација.

Седиште задужбине и фондације

Члан 21.

Седиште задужбине, односно фондације јесте место из којег се управља активностима задужбине и фондације одређено оснивачким актом и статутом задужбине, односно фондације.

Седиште задужбине, односно фондације мора бити на територији Републике Србије.

Седиште и адреса задужбине, односно фондације уписују се у Регистар задужбина и фондација.

Симболи визуелног идентитета

Члан 22.

Задужбина и фондација могу имати свој знак, логотип и друге симболе, у складу са статутом.

Промена назива, седишта и знака

Члан 23.

Овлашћени орган задужбине и фондације може, у складу са законом, оснивачким актом и статутом променити назив, седиште или знак задужбине, односно фондације.

Седиште задужбине, односно фондације одређено оснивачким актом може се променити статутом.

IV. РЕГИСТАР ЗАДУЖБИНА И ФОНДАЦИЈА

Орган надлежан за послове уписа и вођење Регистра

Члан 24.

Упис у Регистар задужбина и фондација (у даљем тексту: Регистар) врши Агенција, као поверени посао.

Ближу садржину и начин вођења Регистра из става 1. овог члана прописује министар надлежан за послове културе (у даљем тексту: министар).

Висину накнаде за упис задужбина и фондација у Регистар и друге услуге које пружа Агенција у поступку вођења Регистра, одређује управни одбор Агенције, уз сагласност Владе.

Агенција води Регистар преко Регистратора задужбина и фондација (у даљем тексту: Регистратор).

На услове и поступак именовања и разрешења Регистратора, као и на његова овлашћења и обавезе, сходно се примењују одредбе закона којим се уређује оснивање и рад Агенције за привредне регистре, осим ако овим законом није другачије прописано.

Упис у Регистар

Члан 25.

Упис у Регистар врши се на основу пријаве за упис.

Пријава за упис садржи: податке о подносиоцу пријаве, податке који се уписују у Регистар, датум подношења пријаве и потпис подносиоца пријаве.

Пријаву за упис подноси овлашћени заступник задужбине и фондације.

Уз пријаву се подноси:

1) доказ о идентитету оснивача и лица овлашћеног за заступање, фотокопија личне карте или пасоша или извод из регистра у којем је регистровано правно лице ако је оснивач задужбине и фондације правно лице;

2) оснивачки акт задужбине, односно фондације, са овереним потписима оснивача, односно правноснажно решење о наслеђивању, ако се задужбина оснива завештањем;

3) решење о одређивању извршиоца завештања, ако је задужбина основана завештањем;

4) акт о именовању органа управљања задужбине и фондације;

5) статут задужбине и фондације;

6) доказ о уплаћеним новчаним средствима неопходним за оснивање задужбине, односно процена судског вештака о вредности основне имовине у стварима и правима која је намењена за оснивање задужбине;

7) друге исправе утврђене законом;

8) доказ о уплати накнаде.

Одбацивање пријаве за упис

Члан 26.

Престао је да важи (види чл. 48. и 49. Закона - 99/2011-9)

Одбијање пријаве за упис

Члан 27.

Престао је да важи (види чл. 48. и 49. Закона - 99/2011-9)

Члан 28.

Престао је да важи (види чл. 48. и 49. Закона - 99/2011-9)

Стицање својства правног лица

Члан 29.

Задужбина и фондација стичу својство правног лица даном уписа у Регистар.

Задужбина и фондација не могу отпочети са деловањем пре уписа у Регистар.

Садржина Регистра

Члан 30.

Регистар садржи: назив, седиште и адресу задужбине и фондације; циљеве због којих је основана задужбина, односно фондација са назнаком да ли се ради о задужбини која остварује општекорисне или приватне циљеве; датум оснивања задужбине и фондације; привредну делатност коју задужбина и фондација непосредно обавља као споредну делатност; лично име, пребивалиште, односно боравиште и јединствени матични број оснивача, а када је оснивач правно лице – назив, седиште, матични број и порески идентификациони број; име и презиме, јединствени матични број, односно број пасоша чланова управног одбора; лично име, пребивалиште, односно боравиште и јединствени матични број заступника задужбине и фондације; време за које се оснива задужбина и фондација; измене и допуне статута; податке о статусној промени; податке о основној имовини задужбине; податке о одузимању одобрења за деловање задужбине и фондације; податке о ликвидацији и стечају задужбине и фондације; број и датум доношења решења о упису у Регистар.

Регистар садржи и следеће податке, ако ти подаци постоје, и то:

1) скраћени назив;

2) назив на страном језику;

3) забелешке података од значаја за правни промет задужбине и фондације.

Ако се у Регистру региструју подаци који се односе на страно правно или физичко лице, уместо матичног броја Регистар садржи, за страно физичко лице – број његовог пасоша и државу издавања, а за страно правно лице – број под којим се то правно лице води у матичном регистру и назив тог регистра.

Промена података који се уписују у Регистар

Члан 31.

Престао је да важи ранији став 1. (види чл. 48. и 49. Закона - 99/2011-9)

На упис промена података у Регистар сходно се примењују одредбе овог закона о упису у Регистар.

Јавност Регистра

Члан 32.

Подаци уписани у Регистар су јавни, у складу са законом.

Подаци уписани у Регистар доступни су јавности преко интернет странице Агенције.

V. УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗАДУЖБИНЕ И ФОНДАЦИЈЕ

Статут задужбине и фондације

Члан 33.

Статут је највиши општи акт задужбине и фондације.

Други општи акти задужбине и фондације морају бити у сагласности са статутом.

Одредбе другог општег акта које су у супротности са статутом, ништаве су.

Ако оснивачким актом није другачије прописано, управни одбор доноси статут задужбине, односно фондације.

Садржина статута

Члан 34.

Статутом задужбине и фондације уређују се: назив и седиште; циљеви и делатност; органи и њихова овлашћења; начин именовања управног одбора након истека мандата чланова управног одбора у првом сазиву; начин опозива чланова управног одбора; начин именовања и опозива управитеља и других органа задужбине и фондације; трајање мандата и начин одлучивања органа задужбине и фондације; заступање; основна имовина задужбине; друга имовина задужбине и фондације – ако фондација има имовину; правила коришћења средстава задужбине и фондације и круг корисника, поступак за измену статута и доношење и измену других општих аката; јавност рада, осим за задужбине које су основане ради остваривања приватних интереса; начин доношења одлуке о припајању, спајању, подели, промени правне форме или престанку рада задужбине и фондације; начин расподеле имовине у случају престанка рада задужбине и фондације; скраћени назив и назив на страном језику ако задужбина и фондација имају скраћени назив и назив на страном језику; облик и садржај печата; облик и садржај знака – ако задужбина и фондација имају знак.

Статутом се могу уредити и друга питања од значаја за делатност и остваривање циљева задужбине и фондације.

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Престаје да важи одредба члана 34. став 1. Закона, у делу у ком се установљава обавеза употребе печата у пословању друштава и предузетника, даном почетка примене члана 160. Закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, број 44/2018), односно 1. октобра 2018. године (види члан 160. Закона – 44/2018-27).

Органи задужбине и фондације

Члан 35.

Органи задужбине и фондације су управни одбор и управитељ.

Статутом се могу предвидети и други органи задужбине и фондације.

Задужбина и фондација могу користити и друге називе за своје органе.

Чланство у управном одбору

Члан 36.

Задужбином и фондацијом управља управни одбор, који има најмање три члана.

Оснивач може бити члан управног одбора или других органа задужбине и фондације предвиђених статутом.

Ако оснивачким актом и статутом није другачије одређено, председника и чланове управног одбора задужбине и фондације именује оснивач или извршилац завештања.

Члан управног одбора задужбине основане ради остваривања општекорисног циља и фондације не може бити малолетно лице или лице лишено пословне способности, лице запослено у задужбини и фондацији, лице које је члан другог органа управљања или надзора те задужбине и фондације, лице које врши надзор над радом задужбине и фондације, нити лице чији би интереси могли бити у супротности са интересима задужбине и фондације.

Члан управног одбора задужбине основане ради остваривања приватног интереса не може бити малолетно лице или лице лишено пословне способности, лице које је члан другог органа управљања или надзора задужбине и лице које врши надзор над радом задужбине.

Надлежности управног одбора

Члан 37.

Управни одбор: именује и разрешава дужности управитеља и доноси статут – ако оснивачким актом није другачије одређено; доноси финансијски план и завршни рачун; одлучује о начину коришћења имовине задужбине и фондације; доноси пословник о свом раду; обавља друге послове у складу са законом, оснивачким актом и статутом.

Управни одбор одлучује и о промени циљева, статусној промени задужбине и фондације – ако је то предвиђено оснивачким актом, као и о престанку задужбине и фондације и расподели преостале имовине – ако оснивачким актом није предвиђено да о овим питањима одлучује оснивач.

Мандат и начин рада управног одбора

Члан 38.

Ако статутом није другачије одређено, мандат чланова управног одбора траје четири године, са могућношћу реизбора.

Ако статутом није другачије одређено, председник управног одбора сазива, утврђује дневни ред и председава седницама управног одбора.

У случају спречености председника, заменик председника или члан управног одбора којег одреди управни одбор сазива седнице управног одбора и обавља друга овлашћења председника управног одбора.

Ако статутом није другачије одређено, управни одбор доноси пуноважне одлуке већином гласова од укупног броја чланова управног одбора.

Забрана конфликта интереса

Члан 39.

Члан управног одбора задужбине основане ради остваривања општекорисног циља и фондације не може одлучивати о имовинским питањима у којима се он, његов брачни или ванбрачни друг или сродник по крви у правој линији, а у побочној до трећег степена, сродник по тазбини до другог степена, без обзира да ли је брак престао или није појављује као заинтересовано лице, нити о имовинским питањима која се односе на правно лице над којим он има контролни утицај или у којем има економски интерес.

Не сматра се сукобом интереса ако је брачни друг или сродник по крви у правој линији, а у побочној до трећег степена, члан управног одбора задужбине основане ради остваривања општекорисног циља и фондације основане са циљем обезбеђивања самосталног живота особа са инвалидитетом као корисника услуга дневног боравка, становања уз подршку и персоналне асистенције.

Престанак чланства у управном одбору

Члан 40.

Чланство у управном одбору престаје истеком мандата, опозивом, оставком, губитком пословне способности, у случају смрти и другим случајевима утврђеним статутом.

Управитељ

Члан 41.

Управитељ задужбине и фондације: заступа задужбину и фондацију, одговора за законитост рада задужбине и фондације, води послове задужбине и фондације сагласно одлукама управног одбора, подноси управном одбору предлог финансијског плана и завршног рачуна и обавља друге послове у складу са законом и статутом.

Ако актом о оснивању и статутом није другачије одређено, управитеља задужбине и фондације именује и разрешава управни одбор.

За управитеља задужбине и фондације може бити именовано само пословно способно физичко лице које има пребивалиште или боравиште на територији Републике Србије.

Обавезе чланова управног одбора и управитеља

Члан 42.

У обављању својих дужности чланови управног одбора и управитељ поступају са пажњом доброг домаћина.

Приликом доношења одлука о коришћењу основне имовине задужбине, као и одлука које се односе на привредне делатности које обавља задужбина, односно фондација, чланови управног одбора и управитељ поступају са пажњом доброг привредника.

Одговорност за штету

Члан 43.

Чланови управног одбора и управитељ одговарају солидарно целокупном својом имовином за штету коју својом одлуком проузрокују задужбини и фондацији, ако је та одлука донета грубом непажњом или са намером да се проузрокује штета, осим ако су у поступку доношења одлуке издвојили своје мишљење у записник, или нису учествовали у доношењу одлуке.

VI. ИМОВИНА ЗАДУЖБИНЕ И ФОНДАЦИЈЕ

Имовина и начин стицања имовине

Члан 44.

Имовину задужбине чини основна и друга имовина.

Задужбина и фондација могу стицати имовину од добровољних прилога, поклона, донација, финансијских субвенција, заоставштина, камата на улоге, закупнине, ауторских права, дивиденди и других прихода остварених на законом дозвољен начин.

Обављање привредне делатности

Члан 45.

Задужбина основана ради остваривања општекорисног циља и фондација могу стицати приходе и непосредним обављањем привредне делатности, под следећим условима:

1) да је делатност у вези са циљевима задужбине и фондације;

2) да је делатност предвиђена статутом;

3) да се ради о споредној делатности задужбине и фондације;

4) да је делатност уписана у Регистар.

Правни послови које задужбина и фондација закључе супротно одредбама става 1. овог члана правно су ваљани, осим ако је треће лице знало или морало знати да приликом закључења правног посла нису испуњени услови из става 1. овог члана.

Подстицајна средства

Члан 46.

Средства за подстицање програма или недостајући део средстава за финансирање програма које остварују задужбине основане ради остваривања општекорисног циља и фондације обезбеђују се у буџету Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе под условима и на начин прописан законом којим се уређује рад удружења и обезбеђивање средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса.

Коришћење имовине задужбине и фондације

Члан 47.

Имовина задужбине, односно фондације може се искључиво користити за остваривање циљева утврђених актом о оснивању и статутом.

Имовина задужбине, односно фондације не може се делити оснивачима, члановима органа управљања, запосленима или са њима повезаним лицима.

Повезано лице је лице које је оснивачу, члану органа управљања и запосленом брачни или ванбрачни друг, сродник по крви у правој линији, а у побочној до трећег степена, сродник по тазбини до другог степена, без обзира да ли је брак престао или није.

Одредба става 2. овог члана не односи се на давање примерених награда и накнада оправданих трошкова насталих у вези са остваривањем циљева задужбине и фондације (путни трошкови, дневнице, итд.), уговорене теретне обавезе и исплату зарада запосленима.

Основна имовина задужбине не сме се смањити испод најмање вредности основне имовине.

Оснивач може у оснивачком акту одредити најмању вредност до које се основна имовина задужбине може смањити, која не сме бити мања од најмање вредности основне имовине утврђене овим законом.

Одговорност за обавезе задужбине и фондације

Члан 48.

За обавезе преузете у правном промету задужбина и фондација одговарају целокупном својом имовином.

Пробијање правног субјективитета

Члан 49.

Изузетно од одредаба члана 48. овог закона, за обавезе које је задужбина, односно фондација преузела у правном промету одговара и оснивач, управитељ и члан управног одбора задужбине и фондације, ако је са имовином задужбине и фондације располагао као са својом личном имовином, или је злоупотребио задужбину и фондацију у незаконите или преварне сврхе.

Лица из става 1. овог члана за обавезе задужбине и фондације одговарају солидарно и неограничено.

Пословне књиге и финансијски извештаји

Члан 50.

Задужбина и фондација воде пословне књиге, састављају и подносе финансијске извештаје у складу са прописима о рачуноводству и ревизији.

VII. ПРЕСТАНАК ЗАДУЖБИНЕ И ФОНДАЦИЈЕ

Услови и начин брисања из Регистра задужбине и фондације

Члан 51.

Брисањем из Регистра задужбина и фондација губе својство правног лица.

Брисање из Регистра врши се:

1) ако је надлежни орган задужбине и фондације, или оснивач, ако је тако предвиђено оснивачким актом или статутом, донео одлуку о престанку рада задужбине и фондације;

2) ако је над задужбином и фондацијом окончан стечајни поступак;

3) ако је задужбини и фондацији одузето одобрење за деловање;

4) ако је извршена статусна промена у складу са овим законом која има за последицу престанак рада задужбине и фондације;

5) ако је правноснажним актом утврђена ништавост решења о упису задужбине и фондације у Регистар;

6) у другим случајевима одређеним оснивачким актом или статутом задужбине и фондације.

У случајевима из става 2. тач. 1), 3), 5) и 6) овог члана, брисање из Регистра врши се након спроведеног поступка ликвидације или стечаја.

О спровођењу поступка ликвидације и стечајног поступка уноси се забелешка у Регистар.

Решење о брисању из Регистра које доноси Регистратор коначно је и против њега се може покренути управни спор.

Решење из става 5. овог члана доставља се без одлагања Министарству.

Одузимање одобрења за деловање

Члан 52.

Ако задужбина и фондација делују супротно утврђеним циљевима, односно обављају делатност супротно одредбама члана 6. овог закона, односно ако се учлане у страну или међународну организацију чији су циљеви или делатност у супротности са одредбама члана 6. овог закона, Министарство, односно орган Аутономне покрајине Војводине надлежан за послове културе, по службеној дужности доноси решење о одузимању одобрења за деловање.

Решење из става 1. овог члана коначно је и против њега се може покренути управни спор.

Послове из става 1. овог члана надлежни орган Аутономне покрајине Војводине обавља као поверене послове.

Коначно решење из става 1. овог члана доставља се без одлагања Регистратору, ради брисања из Регистра.

Ликвидација и стечај

Члан 53.

На питања која се односе на ликвидацију и стечај задужбине и фондације сходно се примењују прописи којима се уређују ликвидација и стечај удружења.

На питања ликвидације и стечаја задужбине и фондације која нису уређена прописима којима се уређују ликвидација и стечај удружења, сходно се примењују прописи којима се уређује ликвидација и стечај привредних друштава.

Ако се вредност основне имовине задужбине смањи тако да више не испуњава услове из члана 12. став 2. овог закона, а не покрене се поступак ликвидације, задужбина мења правну форму у форму фондације.

Статусне промене

Члан 54.

Задужбина основана ради остваривања општекорисног циља може се поделити на две или више задужбина основаних ради остваривања општекорисног циља.

Задужбина основана ради остваривања општекорисног циља може се припојити или спојити са другом задужбином, ради остваривања општекорисног циља или са фондацијом.

Фондација се може поделити на две или више фондација.

Фондација се може припојити или спојити са другом фондацијом или задужбином, ради остваривања општекорисног циља.

Задужбина основана ради остваривања приватног интереса може се припојити фондацији или задужбини основаној ради остваривања општекорисног циља. Уписом припајања у Регистар престаје са радом припојена задужбина, а задужбина припојилац, односно фондација припојилац наставља са радом.

Задужбина основана ради остваривања приватног интереса може се спојити са другом задужбином основаном ради остваривања приватног интереса. Спајањем престају да постоје задужбине које су се спојиле, а новонастала задужбина може деловати само ради остваривања приватног интереса.

На статусне промене задужбине и фондације сходно се примењују одредбе закона којим се уређује положај привредних друштава.

Расподела преостале имовине

Члан 55.

Преостала имовина задужбине и фондације расподељује се на начин одређен оснивачким актом или статутом.

Имовина задужбине основане ради остваривања општекорисног циља и фондације може се доделити само другој задужбини, фондацији или удружењу, основаним ради остваривања истих или сличних општекорисних циљева.

Одлуку о расподели преостале имовине задужбине и фондације доноси орган управљања, ако другачије није одређено оснивачким актом или статутом.

Ако орган управљања или други орган или лице одређено статутом не донесе одлуку о расподели преостале имовине, одлуку о расподели преостале имовине доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе на чијој се територији налази седиште задужбине, односно фондације.

VIII. УПИС ПРЕДСТАВНИШТВА СТРАНЕ ЗАДУЖБИНЕ И ФОНДАЦИЈЕ У РЕГИСТАР ПРЕДСТАВНИШТАВА СТРАНИХ ЗАДУЖБИНА И ФОНДАЦИЈА

Појам стране задужбине и фондације

Члан 56.

Под страном задужбином и фондацијом подразумева се правно лице без чланова са седиштем у другој држави организовано сагласно прописима те државе ради остваривања општекорисног циља, односно интереса који није забрањен Уставом и законом.

Одредбе овог закона које се односе на упис у Регистар, промену података који се уписују у Регистар, делатност и одузимање одобрења за деловање задужбине и фондације сходно се примењују на представништва страних задужбина и фондација, ако овим или другим законом или међународним уговором није другачије прописано.

Упис представништва стране задужбине и фондације

Члан 57.

Представништво стране задужбине и фондације може да обавља своју делатност на територији Републике Србије након уписа у Регистар представништава страних задужбина и фондација.

Послове уписа у Регистар представништава страних задужбина и фондација врши Агенција, као поверене послове.

Агенција води Регистар из става 1. овог члана преко Регистратора задужбина и фондација.

Садржину и начин вођења Регистра из става 1. овог члана прописује министар.

Висину накнаде за упис представништава страних задужбина и фондација у Регистар из става 1. овог члана и друге услуге које пружа Агенција у поступку вођења Регистра из става 1. овог члана, одређује управни одбор Агенције, уз сагласност Владе.

Уз пријаву за упис подноси се: оверен превод акта о регистрацији задужбине и фондације у матичној држави или потврда (изјава) оверена од стране суда или јавног бележника да задужбина или фондација има својство правног лица и без уписа у одговарајући регистар; оверен превод одлуке надлежног органа задужбине и фондације о отварању представништва и лицу овлашћеном на заступање представништва у Републици Србији; оверен превод извода из оснивачког акта или статута из којег су видљиви циљеви стране задужбине и фондације; фотокопија личне карте или пасоша лица овлашћеног за заступање представништва у Републици Србији.

На садржину пријаве за упис примењују се одредбе члана 25. став 2. овог закона.

Пре уписа, представништво стране задужбине и фондације дужно је да прибави одобрење за деловање из члана 25. став 5. овог закона.

Садржина Регистра представништава страних задужбина и фондација

Члан 58.

У Регистар представништава страних задужбина и фондација уписује се: назив стране задужбине и фондације; циљеви; седиште и адреса стране задужбине и фондације; седиште и адреса представништва задужбине и фондације у Републици Србији и његових огранака, ако има огранке; име лица овлашћеног за заступање стране задужбине и фондације у Републици Србији; број и датум решења о упису у Регистар представништава страних задужбина и фондација; број и датум решења о брисању из Регистра представништава страних задужбина и фондација.

Регистратор у року од осам дана од дана уписа представништва стране задужбине и фондације у Регистар представништава страних задужбина и фондација обавештава Министарство, односно надлежни орган Аутономне покрајине Војводине.

Примена прописа на запослене у представништву стране задужбине и фондације

Члан 59.

На стране држављане запослене у представништву стране задужбине и фондације примењују се прописи којима се уређује радни однос страних држављана.

На држављане Републике Србије запослене у представништву стране задужбине и фондације примењују се прописи Републике Србије.

Брисање из Регистра представништава страних задужбина и фондација

Члан 60.

Представништво стране задужбине и фондације брише се из Регистра представништава страних задужбина и фондација:

1) ако је страна задужбина или фондација престала са радом;

2) ако је страна задужбина или фондација донела одлуку о престанку рада представништва;

3) ако је представништву стране задужбине или фондације одузето одобрење за деловање.

Решење о брисању представништва стране задужбине и фондације из Регистра представништава страних задужбина и фондација доноси Регистратор.

Ово решење је коначно и против њега се може покренути управни спор.

IX. НАДЗОР

Надлежност за вршење надзора

Члан 61.

Надзор над спровођењем овог закона врши министарство надлежно за културу.

X. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Привредни преступ

Члан 62.

Новчаном казном од 300.000 до 600.000 динара казниће се за привредни преступ задужбина и фондација ако непосредно обављају привредну делатност која није у вези са основним циљевима задужбине и фондације или није предвиђена статутом (члан 45. став 1. тач. 1) и 2).

За привредни преступ из става 1. овог члана новчаном казном од 30.000 до 100.000 динара казниће се и одговорно лице у задужбини и фондацији.

Прекршаји

Члан 63.

Новчаном казном од 150.000 до 400.000 динара казниће се за прекршај задужбина и фондација ако:

1) почну да делују пре него што су уписане у Регистар (члан 29. став 2);

2) обављају привредну делатност као основну делатност (члан 45. став 1. тачка 3);

3) имовину не користе искључиво за остваривање својих циљева (члан 47. став 1).

За прекршај из става 1. овог члана новчаном казном од 10.000 до 20.000 динара казниће се и одговорно лице у задужбини и фондацији.

Члан 64.

Новчаном казном од 50.000 до 200.000 динара казниће се за прекршај задужбина и фондација:

1) ако извештај о раду не учине доступним јавности (члан 8. став 1);

2) ако назив или скраћени назив не користе у облику у којем су уписане у Регистар (чл. 17. и 18):

3) ако у року од 30 дана не пријаве Агенцији промену података који се уписују у Регистар (члан 31. став 1).

За прекршај из става 1. овог члана новчаном казном од 7.000 до 15.000 динара казниће се и одговорно лице у задужбини и фондацији.

Члан 65.

Новчаном казном од 50.000 до 150.000 динара казниће се за прекршај лице које руководи представништвом стране задужбине и фондације ако у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона не поднесе пријаву за упис у Регистар страних задужбина и фондација (члан 69. став 1).

XI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 66.

Подзаконски прописи за спровођење овог закона донеће се у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог закона.

Члан 67.

Поступци уписа задужбина и фондација у регистар започети до дана почетка примене овог закона окончаће се по прописима по којима су започети.

Задужбине и фондације из става 1. овог члана дужне су да најкасније у року од 30 дана од дана правноснажности решења о упису у одговарајући регистар поднесу Агенцији пријаву за упис у Регистар, ако је поступак регистрације правноснажно окончан после истека рока из члана 68. став 1. овог закона.

Члан 68.

Задужбине, фондације и фондови основани и уписани у регистре према Закону о задужбинама, фондацијама и фондовима („Службени гласник СРС”, број 59/89) настављају са радом као задужбине и фондације с тим што су дужни да у року од 12 месеци од дана почетка примене овог закона ускладе свој статут и друге опште акте са одредбама овог закона и да поднесу пријаву за упис у Регистар у складу са одредбама овог закона.

Уз пријаву за упис у Регистар усклађивања из става 1. овог члана и документацију прописану актом министра, доставља се и потврда о раније извршеном упису у регистар према Закону о задужбинама, фондацијама и фондовима („Службени гласник СРС”, број 59/89), коју издаје Министарство.

Фондови из става 1. овог члана од дана почетка примене овог закона настављају са радом под називом под којим су уписани у регистар, као фондације.

Задужбине и фондације које не поступе у складу са одредбама овог члана, истеком рока из става 1. овог члана престају са радом.

За пријаву за упис у Регистар усклађивања из става 1. овог члана не плаћа се накнада за упис у Регистар.

Члан 69.

Стране задужбине и фондације које су отпочеле са деловањем на територији Републике Србије пре почетка примене овог закона дужне су да своје деловање усагласе са овим законом и да прибаве одобрење за деловање и поднесу пријаву за упис у Регистар представништава страних задужбина и фондација, са потребним документима, у року од 12 месеци од дана почетка примене овог закона.

Страна задужбина и фондација која не поступи у складу са одредбама става 1. овог члана, истеком рока из става 1. овог члана не може деловати на територији Републике Србије.

Члан 70.

Забрањује се отуђење и оптерећење имовине која је одузета задужбинама у периоду од 1945. године, до доношења закона којим се уређује враћање одузете имовине и накнаде за одузету имовину.

Члан 71.

Даном почетка примене овог закона престаје да важи Закон о задужбинама, фондацијама и фондовима („Службени гласник СРС”, брoj 59/89), осим у делу у којем се уређује правни статус фондова чији је оснивач или суоснивач Република Србија, аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе.

Члан 72.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењиваће се истеком рока од три месеца од дана његовог ступања на снагу.