Редакцијски пречишћен текст

 

 

ЗАКОН

о психоактивним контролисаним супстанцама

"Службени гласник РС", бр. 99 од 27. децембра 2010, 57 од 25. јула 2018.

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим законом уређују се услови за производњу и промет психоактивних контролисаних супстанци, услови и поступак за издавање дозволе за производњу, промет, извоз, увоз и транзит психоактивних контролисаних супстанци, услови за гајење, прераду и промет биљака од којих се могу добити психоактивне контролисане супстанце, примена психоактивних контролисаних супстанци, надзор над спровођењем овог закона, као и друга питања из ове области значајна за заштиту живота и здравља људи.

Психоактивне контролисане супстанце

Члан 2.

Психоактивне контролисане супстанце у смислу овог закона су супстанце које се налазе на Списку психоактивних контролисаних супстанци (у даљем тексту: Списак).

Психоактивне контролисане супстанце из става 1. овог члана су:

1) опојне дроге, односно наркотици;

2) психотропне супстанце;

3) производи биолошког порекла који имају психоактивно дејство;

4) друге психоактивне контролисане супстанце.

Значење израза

Члан 3.

Изрази употребљени у овом закону имају следеће значење:

1) опојна дрога је свака супстанца биолошког, односно синтетичког порекла која се налази на Списку, у складу са Јединственом конвенцијом о опојним дрогама („Службени лист СФРЈ”, број 2/64), односно супстанца која делује примарно на централни нервни систем смањујући осећај бола, изазивајући поспаност или будност, халуцинације, сметње у моторним функцијама, као и друге патолошке или функционалне промене централног нервног система;

2) психотропна супстанца је свака супстанца биолошког, односно синтетичког порекла која се налази на Списку, у складу са Конвенцијом о психотропним супстанцама („Службени лист СФРЈ”, број 40/73), односно супстанца која делује примарно на централни нервни систем и мења мождане функције, због чега се мења перцепција, расположење, свест и понашање;

3) препарат је магистрални и галенски лек израђен у складу са законом којим се уређују лекови и медицинска средства;

4) биљка или део биљке је свака биљка из које се може добити психоактивна контролисана супстанца, а која је на Списку у складу са потврђеним конвенцијама Уједињених нација у области психоактивних контролисаних супстанци;

5) макова слама (Stramentum Papaveris) је осушена зрела чаура и стабљика мака, које се користе као природна индустријска сировина за добијање опијумских алкалоида, а посебно морфина;

6) конопља је цветни или плодни врх биљке рода Cannabis, односно део биљке рода Cannabis који је изнад земље, укључујући и врх;

7) грм коке су сви примерци врсте Erythroxylon, а лист коке је лист грма коке, осим хемијски обрађеног листа из ког су уклоњени сви алкалоиди, укључујући и алкалоиде екгонинске класе (као што су кокаин, екгонин и други);

8) гајење биљке је сетва, односно садња, гајење и жетва, односно берба биљке или делова биљке из које се може добити психоактивна контролисана супстанца;

9) извоз или увоз психоактивних контролисаних супстанци је њихово физичко преношење из једне државе у другу;

10) поседовање је државина психоактивне контролисане супстанце над којом се врши фактичка власт или на други начин спроводе активности под условима прописаним овим законом и прописима донетим за спровођење овог закона;

11) синдром зависности је скуп физиолошких, бихевиоралних и когнитивних феномена који се појављују после понављане употребе неке супстанце или групе супстанци, који карактеришу: јака жеља за узимањем психоактивних контролисаних супстанци, тешкоће у контроли употребе и поред штетних последица, повећање подношљивости, приоритетна усмереност ка психоактивној контролисаној супстанци уз запостављање других активности и обавеза, а понекад и апстиненцијално соматско стање;

12) злоупотреба психоактивних контролисаних супстанци је употреба психоактивних контролисаних супстанци које су забрањене, као и употреба психоактивних контролисаних супстанци на начин, у количинама и за индикације за које нису прописане;

13) недозвољена производња и промет психоактивних контролисаних супстанци је гајење биљке из које се може добити психоактивна контролисана супстанца, поседовање средстава за производњу психоактивних контролисаних супстанци, као и производња, промет и поседовање психоактивне контролисане супстанце супротно одредбама овог закона;

14) нова психоактивна супстанца је супстанца у чистом облику или у облику препарата која није прописана према Јединственој конвенцији о опојним дрогама Уједињених нација из 1961. године, изменама и допунама Протокола из 1972. године и Конвенцијом о психотропним супстанцама Уједињених нација из 1971. године, а која може да представља здравствену или социјалну претњу, као и супстанце које су прописане наведеним Конвенцијама;

15) препарат означава мешавину која садржи једну или више нових психоактивних супстанци.

*Службени гласник РС, број 57/2018

Комисија за психоактивне контролисане супстанце

Члан 4.

Ради усклађивања стручних ставова у области психоактивних контролисаних супстанци, као и давања стручних мишљења у складу са овим законом, Влада образује Комисију за психоактивне контролисане супстанце коју чине представници министарстава надлежних за: здравље, просвету, унутрашње послове, рад, социјалну политику, одбрану, омладину и спорт, културу и информисање, правду, пољопривреду, заштиту животне средине, ветерину, државну управу и локалну самоуправу, финансије – управа царина, представници Безбедносно-информативне агенције и Канцеларије за борбу против дрога, као и истакнути стручњаци у области психоактивних контролисаних супстанци (у даљем тексту: Комисија).

Средства за рад Комисије обезбеђују се у буџету Републике Србије.

*Службени гласник РС, број 57/2018

Члан 4а

Послове који се односе на систем раног упозоравања у циљу брзе размене података о производњи, трговини, употреби и ризицима од појаве нових психоактивних супстанци како би се спречиле њихове штетне последице, правовремено реаговало у случају појаве нове психоактивне супстанце на тржишту и постигла брза комуникација између компетентних тела на националном и европском нивоу, обавља Министарство – преко Центра за мониторинг дрога и зависности од дрога (у даљем тексту: Центар) у коме се врше и послови контактне тачке за сарадњу са EMCDDA и одређује контакт особа.

Послове из става 1. овог члана Центар врши у сарадњи са министарствима надлежним за: просвету, унутрашње послове, рад, социјалну политику, одбрану, омладину и спорт, културу, правду, пољопривреду, заштиту животне средине, ветерину, државну управу и локалну самоуправу, финансије – управа царина, Канцеларијом за борбу против дрога, Безбедносно-информативном агенцијом, организацијама, институтима и заводима надлежним за послове јавног здравља, организацијама цивилног друштва и другим заинтересованим субјектима.

*Службени гласник РС, број 57/2018

Забране у области производње, промета, употребе и доставе психоактивних контролисаних супстанци

Члан 5.

Забрањена је производња, промет и употреба психоактивних контролисаних супстанци, као и достава психоактивних контролисаних супстанци и биљака из којих се могу добити психоактивне контролисане супстанце, осим под условима прописаним овим законом.

Забрањено је гљиве из породице Psilocybe, као и друге гљиве из којих се могу добити психоактивне контролисане супстанце, достављати на било који начин другим лицима.

На производњу, промет, употребу и доставу психоактивних контролисаних супстанци из става 1. овог члана, примењују се прописи којима се уређују кривична дела.

Забрана давања и одлагања психоактивних контролисаних супстанци

Члан 6.

Забрањено је с храном, пићем или на било који други начин давати психоактивне контролисане супстанце, осим у сврху прописаног лечења, у складу са овим законом и прописима донетим за спровођење овог закона.

Забрањено је психоактивне контролисане супстанце и медицинска средства која су употребљена за њихову примену одлагати на начин и на месту које није посебно одређено за ту сврху, супротно овом закону и прописима донетим за спровођење овог закона.

Оглашавање психоактивних контролисаних супстанци

Члан 7.

Оглашавање психоактивних контролисаних супстанци, у смислу овог закона, је сваки облик давања информација о психоактивним контролисаним супстанцама општој и стручној јавности.

Забрањено је оглашавање психоактивних контролисаних супстанци:

1) којим се било које лице наводи на закључак да психоактивне контролисане супстанце спадају у храну, додатке храни или предмете опште употребе;

2) којим се било којем лицу, на било који начин, дају нетачне и непотпуне информације, односно којим се код било којег лица ствара заблуда у вези с применом, односно употребом психоактивних контролисаних супстанци;

3) употребом слике, цртежа, знакова, израза или текста којим би било које лице могло да се доведе у заблуду у вези са саставом, својством, наменом или дејством психоактивних контролисаних супстанци.

Не сматра се оглашавањем у смислу става 1. овог члана објављивањe стручних ставова и обавештења о психоактивним контролисаним супстанцама у стручним књигама и другим стручним публикацијама, на стручним скуповима, као и у средствима информисања у којима се износе ставови стручне јавности.

II. КЛАСИФИКАЦИЈА ПСИХОАКТИВНИХ КОНТРОЛИСАНИХ СУПСТАНЦИ

Списак

Члан 8.

Министар надлежан за послове здравља (у даљем тексту: министар) утврђује Списак, на предлог Комисије.

Списак из става 1. овог члана садржи психоактивне контролисане супстанце у складу с потврђеним конвенцијама Уједињених нација које уређују област психоактивних контролисаних супстанци, као и психоактивне контролисане супстанце утврђене на предлог органа надлежних у области психоактивних контролисаних супстанци.

Списак се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Подаци о психоактивним контролисаним супстанцама које се налазе на Списку

Члан 9.

Списак садржи следеће податке о свакој психоактивној контролисаној супстанци: хемијско име (назив према Међународној унији за чисту и примењену хемију ─ IUPAC), бруто-хемијску формулу и тарифни став из номенклатуре Царинске тарифе (HS broj).

Ако постоје стереоизомери чија је структура позната, на Списак се додају и њихове одговарајуће ознаке (R/S, E/Z, cis/trans и др.), док се стереоизомери чија структура није позната означавају изразом „сви стереоизомери”.

На Списак се додају и интернационални незаштићени назив (INN) психоактивне контролисане супстанце, CAS број (Chemical Abstract Service Number), такође познат као број из Међународног регистра хемикалија, поједини алтернативни, тривијални, односно називи на латинском језику.

Разврставање Списка у Листе

Члан 10.

Психоактивне контролисане супстанце на Списку разврставају се у листе од 1 до 7, у складу с потврђеним конвенцијама Уједињених нација:

1) Листа 1 обухвата опојне дроге које се користе у терапијске и научно-истраживачке сврхе, у складу с Листом 1 и Листом 2 Јединствене конвенције о опојним дрогама;

2) Листа 2 обухвата опојне дроге које могу проузроковати оштећење здравља људи, у складу с Листом 4 Јединствене конвенције о опојним дрогама;

3) Листа 3 обухвата препарате који садрже опојне дроге, а користе се у терапијске сврхе, у складу с Листом 3 Јединствене конвенције о опојним дрогама;

4) Листа 4 обухвата психотропне супстанце које могу проузроковати тешко оштећење здравља људи, у складу с Листом 1 Конвенције о психотропним супстанцама;

5) Листа 5 обухвата психотропне супстанце које се користе у ограничене терапијске и научноистраживачке сврхе, у складу с Листом 2 Конвенције о психотропним супстанцама;

6) Листа 6 обухвата психотропне супстанце које се користе у терапијске и научноистраживачке сврхе, у складу с Листом 3 Конвенције о психотропним супстанцама;

7) Листа 7 обухвата психотропне супстанце које се користе у терапијске и научноистраживачке сврхе, у складу с Листом 4 Конвенције о психотропним супстанцама.

Психоактивне контролисане супстанце које су наведене у конвенцијама Уједињених нација за област психоактивних контролисаних супстанци не могу бити сврстане у листу која захтева нижи степен контроле него што је прописано конвенцијама из става 1. овог члана.

Препарати који садрже две или више психоактивних контролисаних супстанци

Члан 11.

Препарат који садржи две или више психоактивних контролисаних супстанци подлеже надзору који се примењује на најстроже контролисану психоактивну супстанцу у том препарату, у складу са овим законом и прописима донетим за спровођење овог закона.

Ограничење коришћења психоактивних контролисаних супстанци

Члан 12.

Психоактивне контролисане супстанце наведене у Листи 2 и Листи 4 Списка користе се у научноистраживачке сврхе, а само изузетно и у терапијске сврхе, у складу са овим законом и прописима донетим за спровођење овог закона.

Психоактивне контролисане супстанце наведене у листама 1, 3, 5, 6 и 7 Списка могу да се користе у терапијске и научноистраживачке сврхе, у складу са овим законом и прописима донетим за спровођење овог закона.

Примена прописа о лековима

Члан 13.

На лекове који садрже психоактивне контролисане супстанце наведене у Списку, примењују се прописи о лековима и медицинским средствима, ако овим законом није друкчије уређено.

III. ИДЕНТИФИКАЦИЈА И ИСПИТИВАЊЕ ПСИХОАКТИВНИХ КОНТРОЛИСАНИХ СУПСТАНЦИ

Лабораторије за идентификацију и испитивање психоактивних контролисаних супстанци

Члан 14.

Физичко-хемијску идентификацију психоактивних контролисаних супстанци може да обавља правно лице које има дозволу за идентификацију и испитивање психоактивних контролисаних супстанци, у складу са овим законом (у даљем тексту: овлашћена лабораторија).

Поред послова из става 1. овог члана, овлашћена лабораторија може да обавља и идентификацију нових психоактивних супстанци.

О идентификованој новој психоактивној супстанци која се не налази на Списку, овлашћена лабораторија дужна је да обавести Министарство надлежно за здравље (у даљем тексту: Министарство) у року од 15 дана од дана када је идентификовала нову психоактивну супстанцу.

Услове у погледу простора, опреме и кадра које мора да испуњава овлашћена лабораторија прописује министар.

Списак овлашћених лабораторија објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Члан 14а

За достављање узорака психоактивних контролисаних супстанци и размену података о анализираним узорцима, у складу са међународним обавезама, одређујe се, у министарству надлежном за унутрашње послове, Национална контактна тачка за пренос и анализу узорака заплењених психоактивних контролисаних супстанци.

Национална контактна тачка из става 1. овог члана дужна је да доставља полугодишње и годишње извештаје Министарству о обављеним разменама узорака психоактивних контролисаних супстанци.

Министарство надлежно за унутрашње послове прописује начин рада Националне контактне тачке из става 1. овог члана.

Физичко-хемијску анализу одузетих психоактивних контролисаних супстанци укључујући и нове психоактивне супстанце које су предмет кривичног дела према одредбама Кривичног законика, обављају овлашћене лабораторије Министарства надлежног за унутрашње послове и Безбедносно-информативне агенције.

О идентификованој новој психоактивној супстанци која се не налази на Списку, овлашћене лабораторије из става 4. овог члана дужне су да обавесте Министарство у року од 15 дана од дана када су идентификовале нову психоактивну супстанцу.

*Службени гласник РС, број 57/2018

Физичко-хемијска идентификација психоактивних контролисаних супстанци у овлашћеној лабораторији

Члан 15.

Овлашћена лабораторија обавља физичко-хемијску идентификацију психоактивних контролисаних супстанци:

1) које су узрок тровања, болести зависности или смрти људи;

2) чија се производња, промет и употреба врши у супротности са овим законом;

3) које су новооткривене, а које би требало да буду контролисане;

4) у другим случајевима, у складу са законом.

Испитивање постојања психоактивних контролисаних супстанци у људском организму

Члан 16.

Ради испитивања постојања психоактивних контролисаних супстанци у организму лица које испољава симптоме тровања, болести зависности или поремећаја свести, узима се биолошки материјал.

У случају смрти чији је узрок употреба психоактивних контролисаних супстанци или чији је узрок непознат, а постоји сумња да је наступила као последица употребе психоактивних контролисаних супстанци, ради потврде, односно утврђивања узрока, узима се биолошки материјал од преминулог ради испитивања постојања психоактивних контролисаних супстанци у телу.

Биолошки материјал је:

1) урин, коса, односно крв узети од живог лица;

2) урин, коса, крв, односно узорак ткива узети од преминулог;

3) други биолошки материјал узет на прописан начин.

Биолошки материјал из става 3. тачка 1) овог члана узима се на основу:

1) спровођења програмских активности у складу са законом;

2) сумње да је због могуће употребе психоактивних контролисаних супстанци угрожено здравље или живот лица које се испитује, односно лица из његове околине, у складу са законом.

Начин и услове под којима се узима биолошки материјал из ст. 1─4. овог члана прописује министар.

Претклиничка испитивања психоактивних контролисаних супстанци

Члан 17.

Претклиничка испитивања психоактивних контролисаних супстанци обављају се у лабораторијама чији је рад усаглашен са смерницама Добре лабораторијске праксе у складу са законом којим се уређују лекови и медицинска средства.

Сагласност за спровођење претклиничког испитивања из става 1. овог члана решењем издаје министар.

Дозвола за обављање делатности овлашћене лабораторије

Члан 18.

Правно лице које намерава да обавља послове физичко-хемијске идентификације психоактивних контролисаних супстанци подноси Министарству захтев за издавање дозволе за обављање делатности овлашћене лабораторије.

Министар решењем издаје дозволу за обављање делатности овлашћене лабораторије.

Министар може у поступку издавања дозволе из става 2. овог члана да затражи мишљење Комисије.

Саставни део решења из става 2. овог члана је образац дозволе за обављање делатности овлашћене лабораторије.

Разлози за укидање решења којим је издата дозвола за овлашћену лабораторију

Члан 19.

Министар доноси решење којим се укида решење којим је издата дозвола за овлашћену лабораторију:

1) на захтев овлашћене лабораторије;

2) ако је у поступку спровођења надзора утврђено да овлашћена лабораторија више не испуњава услове прописане овим законом и прописима донетим за спровођење овог закона.

Референтна лабораторија

Члан 20.

Министар доноси решење којим одређује лабораторију за обављање послова референтне лабораторије за идентификацију и испитивање психоактивних контролисаних супстанци (у даљем тексту: референтна лабораторија).

Министар може у поступку издавања решења из става 1. овог члана да затражи мишљење Комисије.

Референтна лабораторија обавља следеће послове:

1) успоставља јединствене критеријуме и методе за спровођење стандарда за рад овлашћених лабораторија;

1a) врши послове раног упозоравања о појави нових психоактивних супстанци и без одлагања обавештава Министарство здравља, које о томе обавештава EMCDDA.

2) развија методе анализе у складу с међународним стандардима из области психоактивних контролисаних супстанци које је дужна да потврди;

3) успоставља систем контроле квалитета за сопствене потребе, као и за потребе овлашћених лабораторија;

4) врши услуге анализе и суперанализе;

5) врши упоредне тестове за овлашћене лабораторије у циљу јединствене примене аналитичких метода;

6) припрема националне водиче за узорковање и руковање узорцима;

7) припрема, примењује и прослеђује референтне стандарде за потребе анализа;

8) сарађује с националним лабораторијама других земаља у области психоактивних контролисаних супстанци;

9) размењује информације добијене од националних лабораторија других земаља с овлашћеним лабораторијама у области психоактивних контролисаних супстанци;

10) организује обуку лица запослених у овлашћеној лабораторији о практичној примени нових лабораторијских метода;

11) обавља и друге послове у складу са законом.

Ради обављања појединих послова из става 3. овог члана референтна лабораторија може закључити уговор са другим правним лицима.

Решење министра из става 1. овог члана објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”.

О извршеним пословима из става 3. овог члана референтна лабораторија, на захтев Министарства доставља годишњи извештај о раду.

*Службени гласник РС, број 57/2018

Одговорно лице у овлашћеној, односно референтној лабораторији

Члан 21.

Овлашћена, односно референтна лабораторија мора да има одговорно лице за идентификацију и испитивање психоактивних контролисаних супстанци, као и заменика одговорног лица.

Одговорно лице и заменик одговорног лица из става 1. овог члана мора да има пребивалиште на територији Републике Србије.

За одговорно лице, односно заменика одговорног лица из става 1. овог члана не може бити одређено лице против кога је покренут поступак за кривично дело из области психоактивних контролисаних супстанци, односно коме је правноснажном пресудом изречена казна за кривично дело из области производње, стављања у промет, држања, односно уживања опојних дрога, односно лице коме је изречена казна за привредни преступ из области психоактивних контролисаних супстанци.

Одговорно лице из става 1. овог члана дужно је да о свакој промени услова из члана 14. овог закона на основу којих је издата дозвола обавести Министарство у року од 15 дана од дана када је промена наступила, као и да, без одлагања, обавести Министарство о било каквом неуобичајеном захтеву за анализу психоактивних контролисаних супстанци.

IV. ПРОИЗВОДЊА И ПРОМЕТ ПСИХОАКТИВНЕ КОНТРОЛИСАНЕ СУПСТАНЦЕ

Производња и промет психоактивне контролисане супстанце

Члан 22.

Производња психоактивне контролисане супстанце, у смислу овог закона, јесте припрема, изоловање, синтеза, пречишћавање, модификација, прерада, мешање, паковање и сваки други поступак којим се добија или се доприноси добијању психоактивне контролисане супстанце коришћењем хемијских, физичких и биолошких процеса, а коју обавља правно лице у складу са овим законом и прописима донетим за спровођење овог закона (у даљем тексту: производња).

Промет психоактивне контролисане супстанце, у смислу овог закона, јесте промет на велико који обухвата: извоз, увоз, транзит, превоз, складиштење, дистрибуцију, продају, куповину, посредовање при куповини или продаји и слично, а који обавља правно лице у складу са овим законом и прописима донетим за спровођење овог закона (у даљем тексту: промет).

Подносилац захтева за издавање дозволе за производњу, односно промет психоактивне контролисане супстанце

Члан 23.

Захтев за издавање дозволе за производњу може да поднесе Министарству:

1) правно лице коме је издата дозвола за производњу лека, односно произвођач активних супстанци који је уписан у регистар произвођача активних супстанци, у складу с прописима којима се уређује област лекова и медицинских средстава;

2) правно лице које производи хемикалије и које је уписано у регистар хемикалија у складу с прописима којима се уређује област хемикалија;

3) друга правна лица, у складу са законом.

Захтев за издавање дозволе за промет може да поднесе Министарству правно лице из става 1. овог члана, као и правно лице коме је издата дозвола за промет лекова и медицинских средстава на велико, односно правно лице коме је издата дозвола за промет хемикалија на велико.

Захтев за издавање дозволе за производњу, односно промет психоактивне контролисане супстанце

Члан 24.

Захтев за издавање дозволе за производњу, односно промет психоактивне контролисане супстанце садржи:

1) назив и седиште правног лица које подноси захтев;

2) назив и количину психоактивне контролисане супстанце која се производи, односно која се употребљава у производњи, односно чији се промет врши док важи дозвола;

3) име, адресу, матични број и друге податке лица одговорног за производњу, односно промет психоактивне контролисане супстанце и његовог заменика, у складу са овим законом;

4) списак опреме за производњу, односно промет психоактивне контролисане супстанце;

5) рок на који се тражи издавање дозволе за производњу, односно промет психоактивне контролисане супстанце;

6) друге податке значајне за производњу, односно промет психоактивне контролисане супстанце на захтев Министарства.

Подносилац захтева за издавање дозволе за производњу психоактивне контролисане супстанце дужан је да приложи и опис технолошког поступка производње.

Издавање дозволе за производњу, односно промет психоактивне контролисане супстанце

Члан 25.

Производњу, односно промет може да обавља правно лице комe је Министарство издало дозволу за производњу, односно промет психоактивне контролисане супстанце, у складу са овим законом и прописима донетим за спровођење овог закона.

Правно лице које је добило дозволу за производњу психоактивних контролисаних супстанци може да обавља и промет психоактивних контролисаних супстанци из свог производног програма, на основу дозволе за производњу психоактивних контролисаних супстанци, која је издата у складу са овим законом.

Дозвола за производњу, односно промет психоактивне контролисане супстанце издаје се за тачно одређену психоактивну контролисану супстанцу, одређену количину која се производи, односно чији се промет обавља док важи дозвола, за одређено место производње, одређену просторију и постројење.

Забрањено је да правно лице коме је издата дозвола за прозводњу, односно промет пренесе дозволу за производњу, односно промет, на било које друго правно или физичко лице.

Услови за издавање дозволе за производњу, односно промет психоактивне контролисане супстанце

Члан 26.

Дозвола за производњу, односно промет психоактивне контролисане супстанце издаје се правном лицу :

1) које има лице одговорно за производњу, односно промет психоактивне контролисане супстанце, a које може да обавља и друге послове, у складу са законом;

2) које има заступника правног лица, односно лице одговорно за производњу, односно промет психоактивне контролисане супстанце из тачке 1) овог члана коме није изречена правноснажна пресуда за привредни преступ за дело из области психоактивних контролисаних супстанци, односно прекурсора;

3) које има заступника правног лица, односно лице одговорно за производњу, односно промет психоактивне контролисане супстанце из тачке 1) овог члана против којег није покренут поступак за кривично дело из области производње, односно промета опојних дрога, односно прекурсора;

4) које је обезбедило услове за складиштење психоактивне контролисане супстанце у посебним просторијама, у којима се не складиште остали производи или које је обезбедило металне сефове, у складу са овим законом;

5) које испуњава и друге услове прописане овим законом и прописима донетим за спровођење овог закона.

Садржај дозволе за производњу, односно промет психоактивне контролисане супстанце

Члан 27.

Дозвола за производњу, односно промет психоактивне контролисане супстанце садржи следеће податке:

1) назив и седиште правног лица које се бави производњом, односно прометом психоактивне контролисане супстанце;

2) место производње, односно промета психоактивне контролисане супстанце;

3) назив психоактивне контролисане супстанце за коју је издата дозвола за производњу, односно промет психоактивне контролисане супстанце;

4) количину психоактивне контролисане супстанце за коју се дозвола издаје;

5) рок на који се дозвола за производњу, односно промет издаје;

6) друге податке од значаја за издавање дозволе за производњу, односно промет.

Садржај и образац дозволе за производњу, односно промет психоактивне контролисане супстанце прописује министар.

Рок за издавање дозволе за производњу, односно промет психоактивне контролисане супстанце

Члан 28.

Дозвола за производњу, односно промет психоактивне контролисане супстанце издаје се у року од 90 дана од дана пријема захтева за издавање дозволе који садржи потпуну документацију, која је прописана овим законом и прописима донетим за спровођење овог закона.

Рок на који се издаје дозвола за производњу, односно промет психоактивне контролисане супстанце

Члан 29.

Дозвола за производњу, односно промет психоактивне контролисане супстанце издаје се на пет година, а важи од дана издавања дозволе.

Дозвола за производњу, односно промет психоактивне контролисане супстанце може се издати и на период краћи од пет година, на захтев подносиоца за издавање дозволе.

Издавање дозволе за производњу, односно промет психоактивне контролисане супстанце

Члан 30.

Дозвола за производњу, односно промет психоактивне контролисане супстанце издаје се решењем које доноси министар.

Саставни део решења из става 1. овог члана је образац дозволе за производњу, односно промет психоактивне контролисане супстанце.

Списак правних лица којима је издата дозвола за производњу, односно промет психоактивне контролисане супстанце, као и измена и допуна списка објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Одговорно лице за производњу, односно промет психоактивне контролисане супстанце

Члан 31.

Правно лице, пре него што поднесе захтев за издавање дозволе за производњу, односно промет, мора да има запослено лице одговорно за производњу, односно промет психоактивне контролисане супстанце (у даљем тексту: одговорно лице), као и заменика одговорног лица с којима је закључило уговор о раду на неодређено време с пуним радним временом.

Одговорно лице, као и заменик одговорног лица из става 1. овог члана мора да има пребивалиште на територији Републике Србије и одговарајућу стручну спрему и стечена потребна знања из области психоактивних контролисаних супстанци.

Правно лице из става 1. овог члана дужно је да обезбеди благовремено и континуирано стицање знања из области психоактивних контролисаних супстанци за одговорно лице и заменика одговорног лица .

Правно лице из става 1. овог члана дужно је да, ако одговорно лице, односно заменик одговорног лица престане да испуњава услове из става 2. овог члана, или из других разлога постане неспособно за обављање својих послова, или ако престане да ради, именује ново одговорно лице, односно заменика одговорног лица у року од десет дана од дана када је наступила промена.

Правно лице из става 1. овог члана дужно је да без одлагања обавести Министарство о свим променама које се односе на одговорно лице, као и на његовог заменика.

Обавезе одговорног лица

Члан 32.

Одговорно лице задужено је за организацију процеса производње, односно промета психоактивне контролисане супстанце, као и за вођење евиденције о производњи, односно промету психоактивне контролисане супстанце и подношење извештаја Министарству.

Одговорно лице доноси правила којима се обезбеђује несметана производња, односно промет психоактивне контролисане супстанце и која се не могу мењати без његовог писменог пристанка.

Одговорно лице дужно је да о свакој промени услова на основу којих је издата дозвола за производњу, односно промет психоактивне контролисане супстанце у складу са овим законом обавести Министарство у року од 15 дана од настале промене, као и да без одлагања обавести Министарство о недозвољеној производњи, односно промету психоактивне контролисане супстанце, неуобичајеним поруџбинама, крађи психоактивне контролисане супстанце, као и о другим недозвољеним активностима у вези с производњом, односно прометом психоактивне контролисане супстанце.

Одговорно лице у име правног лица подноси Министарству:

1) захтев за добијање дозволе за производњу, односно промет психоактивне контролисане супстанце;

2) захтев за добијање дозволе за извоз, односно увоз психоактивне контролисане супстанце.

Разлози за укидање решења којим је издата дозвола за производњу, односно промет психоактивне контролисане супстанце

Члан 33.

Министар доноси решење којим се укида решење којим је издата дозвола за производњу, односно промет психоактивне контролисане супстанце:

1) на захтев правног лица коме је издата дозвола за производњу, односно промет психоактивне контролисане супстанце;

2) ако правно лице коме је издата дозвола за производњу, односно промет психоактивних контролисаних супстанци измени услове на основу којих је издата дозвола за производњу, односно промет психоактивних контролисаних супстанци;

3) ако Министарство у поступку спровођења надзора утврди да правно лице коме је издата дозвола за производњу, односно промет психоактивне контролисане супстанце више не испуњава услове за производњу, односно промет психоактивне контролисане супстанце;

4) ако правно лице коме је издата дозвола за производњу, односно промет психоактивних контролисаних супстанци не поступи по изреченим мерама Министарства у складу с овим законом и прописима донетим за спровођење овог закона;

5) ако је правном лицу правноснажном пресудом изречена казна за привредни преступ за дело из области психоактивних контролисаних супстанци;

6) ако је против заступника правног лица, односно против одговорног лица, као и његовог заменика покренут поступак за кривично дело које га чини неподобним за обављање производње, односно промета психоактивне контролисане супстанце, или ако је тим лицима правноснажном пресудом изречена казна за кривично дело из области психоактивних контролисаних супстанци;

7) у другим случајевима у складу са овим законом.

У решењу о укидању решења којим је издата дозвола за производњу, односно промет психоактивне контролисане супстанце одређује се рок за поступање с преосталим психоактивним контролисаним супстанцама.

Обнова дозволе за производњу, односно промет психоактивне контролисане супстанце

Члан 34.

Дозвола за производњу, односно промет психоактивне контролисане супстанце обнавља се након истека рока на који је дозвола издата, у складу са овим законом.

Захтев за обнову дозволе за производњу, односно промет психоактивне контролисане супстанце подноси одговорно лице најкасније 90 дана пре истека рока важења дозволе за производњу, односно промет психоактивне контролисане супстанце.

На поступак обнове дозволе за производњу, односно промет психоактивне контролисане супстанце примењују се одредбе овог закона којима је уређено издавање дозволе за производњу, односно промет психоактивне контролисане супстанце.

Поседовање психоактивне контролисане супстанце без дозволе за производњу, односно промет психоактивне контролисане супстанце

Члан 35.

Поседовање психоактивне контролисане супстанце без дозволе за производњу, односно промет психоактивне контролисане супстанце наведене у листама 1, 3, 5, 6 или 7 Списка, дозвољено је:

1) здравственим установама и другим облицима здравствене службе (у даљем тексту: приватна пракса) ради обављања делатности, у складу са законом;

2) ветеринарским организацијама ради обављања делатности, у складу са законом;

3) установама социјалне заштите за смештај штићеника, односно корисника у количини која је неопходна за терапију штићеника, односно корисника;

4) правним лицима овлашћеним за уништавање одузетих психоактивних контролисаних супстанци;

5) апотекама основаним као здравствена установа и приватна пракса (у даљем тексту: апотека) ради издавања психоактивних контролисаних супстанци на основу рецепта, за израду галенских и магистралних лекова, односно за складиштење;

6) државним органима за обављање активности из њихових надлежности, у складу са законом;

7) пунолетним пацијентима и родитељима, односно старатељима малолетних пацијената, односно члановима уже породице, у количини коју одреди доктор медицине или доктор стоматологије;

8) капетанима пловних и ваздушних транспортних средстава у количини неопходној за апотеку транспортног средства;

9) другим правним и физичким лицима, у складу с овим законом и прописима донетим за спровођење овог закона.

Услове под којима може да се поседује психоактивна контролисана супстанца из става 1. овог члана прописује министар.

Поседовање психоактивне контролисане супстанце за научноистраживачку делатност

Члан 36.

Правно лице које обавља научноистраживачку делатност, односно врши хемијске синтезе, хемијске модификације или изоловање психоактивне контролисане супстанце као и њихових деривата, у складу с прописима којима се уређује научноистраживачка делатност, војни институти који обављају научноистраживачку делатност у складу с посебним прописима, токсиколошке лабораторије, лабораторије здравствених института, као и специјализоване дијагностичке лабораторије могу у научне и образовне сврхе поседовати психоактивну контролисану супстанцу на основу сагласности коју решењем даје министар.

Сагласност из става 1. овог члана даје се за појединачну психоактивну контролисану супстанцу, а највише у количини потребној за годишњу употребу у редовној делатности.

Клиничко испитивање лека који садржи психоактивну контролисану супстанцу

Члан 37.

Пре започињања клиничког испитивања лека који садржи психоактивну контролисану супстанцу, у складу с прописима којима се уређује област лекова и медицинских средстава, подносилац захтева за издавање дозволе за спровођење клиничког испитивања лека дужан је да Министарству поднесе захтев за добијање сагласности за употребу лека који садржи психоактивне контролисане супстанце за потребе клиничког испитиваСагласност из става 1. овог члана решењем даје министар.

Сагласност из става 1. овог члана даје се за појединачну психоактивну контролисану супстанцу, а највише у количини која је потребна за спровођење клиничког испитивања лека.

Обавештавање министарства надлежног за унутрашње послове

Члан 38.

О поднетим захтевима за издавање дозволе за производњу, односно промет психоактивне контролисане супстанце, као и о издатим дозволама за производњу, односно промет Министарство обавештава министарство надлежно за унутрашње послове.

Складиштење психоактивне контролисане супстанце

Члан 39.

Правно лице коме је издата дозвола за производњу, односно промет психоактивне контролисане супстанце дужно је да складишти психоактивну контролисану супстанцу из листа 1, 2, 4, 5 и 6 Списка у закључаним просторијама, на чијем улазу је истакнут натпис да је неовлашћеним лицима забрањен приступ, а чија су врата, прозори, зидови, таванице и подови направљени од материјала који отежава приступ складиштеним супстанцама.

Правно лице из става 1. овог члана само одговорном лицу предаје на употребу и чување кључеве просторије у којој се складишти психоактивна контролисана супстанца.

Правно лице из става 1. овог члана дужно је да предузме мере за заштиту од оштећења, губитка, крађе и злоупотребе ускладиштене психоактивне контролисане супстанце, као и опреме која се користи за њену производњу, тако што ће обезбедити стално присуство службе обезбеђења и одговарајуће техничке уређаје.

Правно лице које на основу члана 35. овог закона може да поседује психоактивне контролисане супстанце из листа 1, 3, 5, 6 и 7 Списка без дозволе за производњу, односно промет психоактивне контролисане супстанце не мора да испуњава услове из ст. 1─3. овог члана, али је дужно да организује услове за њено складиштење у просторијама у којима је забрањен приступ неовлашћеним лицима, као и да има металне ормане са сигурносном бравом.

Забрањено је излагање ускладиштене психоактивне контролисане супстанце процесу који може да измени њене карактеристике, односно њено паковање.

Транспорт психоактивне контролисане супстанце

Члан 40.

Транспорт психоактивне контролисане супстанце може да обавља правно лице коме је издата дозвола за производњу, односно промет психоактивне контролисане супстанце, као и друго правно лице које обавља делатност превоза под условима прописаним овим законом.

Психоактивне контролисане супстанце из листа 1, 2, 4, 5 и 6 Списка, транспортују се искључиво у металним контејнерима са сигурносном бравом или у посебно конструисаном пртљажнику с механизмом за закључавање или у затвореном одељку возила који је адаптиран тако да психоактивне контролисане супстанце не могу да доспеју ван њега.

Током транспорта природа психоактивне контролисане супстанце и паковање не смеју бити измењени.

Током утовара и истовара психоактивне контролисане супстанце мора да буде обезбеђен физички надзор.

Правно лице које обавља транспорт психоактивних контролисаних супстанци дужно је да предузме мере опреза да се превозно средство не би користило за недозвољен промет психоактивних контролисаних супстанци.

Правци којима се транспортују психоактивне контролисане супстанце морају да буду повремено мењани и не смеју да буду познати јавности.

Правно лице које обавља транспорт психоактивних контролисаних супстанци дужно је да писменим путем обавести физичко лице које обавља транспорт да транспортује психоактивну контролисану супстанцу, као и да том лицу да сву потребну документацију у складу са овим законом.

Психоактивне контролисане супстанце које се транспортују морају да буду означене на такав начин да неовлашћено лице не може да установи шта се транспортује.

Правно лице које врши транспорт психоактивних контролисаних супстанци дужно је да без одлагања обавести Министарство и министарство надлежан за унутрашње послове о свакој околности која указује на сумњу да се ради о недозвољеном промету психоактивних контролисаних супстанци, као и о количини и врсти несталих психоактивних контролисаних супстанци.

На транспорт психоактивних контролисаних супстанци из листа 3 и 7 Списка не примењују се одредбе овог члана.

Паковање и означавање психоактивне контролисане супстанце

Члан 41.

Психоактивна контролисана супстанца у транспорту мора да буде упакована у посебну транспортну амбалажу која је облепљена двоструко црвеном траком да се у току транспорта не може отворити.

Спољашње и унутрашње паковање лека који садржи психоактивну контролисану супстанцу обележава се у складу са законом којим се уређују лекови и медицинска средства и прописима донетим за спровођење тог закона.

Промет психоактивне контролисане супстанце на велико и на мало

Члан 42.

Правно лице коме је издата дозвола за производњу, односно промет на велико психоактивне контролисане супстанце може психоактивну контролисану супстанцу да продаје само другом правном лицу коме је издата дозвола за производњу, односно промет психоактивне контролисане супстанце, да је купује од њега, превози или на други начин ставља у промет.

Промет на мало лекова који садрже психоактивну контролисану супстанцу обавља се у апотеци у складу са законом.

Процена потреба за психоактивним контролисаним супстанцама

Члан 43.

Правно лице коме је издата дозвола за производњу, односно промет психоактивних контролисаних супстанци дужно је да обавести Министарство о количини психоактивних контролисаних супстанци које ће се производити, односно увозити у наредној календарској години, најкасније до 30. априла текуће године.

Правно лице из става 1. овог члана дужно је да по сваком захтеву Министарства достави податке из става 1. овог члана, а најкасније у року од десет радних дана од дана када је примило захтев Министарства.

Одређивање годишње количине психоактивне контролисане супстанце за производњу

Члан 44.

Министарство одобрава највећу количину психоактивне контролисане супстанце, којом је правно лице коме је издата дозвола за производњу, односно промет психоактивне контролисане супстанце овлашћено да располаже ради остваривања плана производње, односно промета у календарској години.

Правно лице коме је издата дозвола за производњу, односно промет психоактивне контролисане супстанце може да поднесе Министарству захтев за издавање допуне дозволе за производњу, односно промет психоактивних контролисаних супстанци у делу који се односи на њихову количину.

Министар издаје дозволу из става 2. овог члана.

Ограничење залиха психоактивне контролисане супстанце

Члан 45.

Правно лице коме је издата дозвола за производњу, односно промет психоактивне контролисане супстанце може да поседује на залихама највише ону количину психоактивне контролисане супстанце за коју је Министарству доставило процену из члана 43. овог закона и коју је Министарство одобрило.

V. ИЗВОЗ, УВОЗ И ТРАНЗИТ ПСИХОАКТИВНЕ КОНТРОЛИСАНЕ СУПСТАНЦЕ

Извоз, односно увоз психоактивне контролисане супстанце

Члан 46.

Извоз, односно увоз психоактивне контролисане супстанце може да обавља само правно лице коме је издата дозвола за производњу, односно промет психоактивне контролисане супстанце.

За сваки појединачан извоз, односно увоз психоактивне контролисане супстанце министар издаје дозволу.

Садржај захтева за извоз, односно увоз психоактивне контролисане супстанце

Члан 47.

Захтев за издавање дозволе за извоз, односно увоз психоактивне контролисане супстанце подноси се Министарству.

Захтев за издавање дозволе за извоз, односно увоз психоактивне контролисане супстанце садржи:

1) име и адресу произвођача, извозника, увозника и посредника;

2) интернационални незаштићени назив (INN) сваке супстанце или, ако то није могуће, други назив супстанце са Списка и њен фармацеутски облик;

3) количину психоактивне контролисане супстанце која се извози, односно увози;

4) начин превоза, као и гранични прелаз на територији Републике Србије;

5) друге податке у складу са овим законом.

Садржај дозволе за извоз, односно увоз психоактивне контролисане супстанце

Члан 48.

Дозвола за извоз, односно увоз психоактивне контролисане супстанце садржи следеће податке:

1) име и адресу произвођача, извозника, увозника и посредника;

2) интернационални незаштићени назив (INN) сваке супстанце или, ако то није могуће, други назив супстанце са Списка и њен фармацеутски облик;

3) количину психоактивне контролисане супстанце која се извози, односно увози;

4) начин превоза, као и гранични прелаз на територији Републике Србије;

5) друге податке у складу са овим законом.

Дозвола за извоз, односно увоз психоактивне контролисане супстанце не може се преносити на друго правно лице.

Трајање дозволе за извоз, односно увоз психоактивне контролисане супстанце

Члан 49.

Дозвола за увоз психоактивне контролисане супстанце издаје се за период од три месеца и важи од дана издавања.

Дозвола за извоз психоактивне контролисане супстанце издаје се за период који одређује министар у складу с периодом важења дозволе за увоз, односно другог акта надлежног органа државе у коју се извози психоактивна контролисана супстанца.

Дозвола из ст. 1. и 2. овог члана може да се на захтев извозника, односно увозника изда и на краћи период.

Правно лице које је извршило извоз, односно увоз психоактивне контролисане супстанце дужно је да у року од 15 дана од дана извршеног извоза, односно увоза обавести Министарство о количини извезене, односно увезене психоактивне контролисане супстанце.

Уколико извоз, односно увоз психоактивне контролисане супстанце није извршен у периоду одређеном у дозволи за извоз, односно увоз психоактивне контролисане супстанце, правно лице коме је издата дозвола за извоз, односно увоз психоактивне контролисане супстанце дужно је да о томе писменим путем обавести Министарство и да му врати све примерке дозволе за извоз, односно увоз које поседује у року од 15 дана од дана престанка важења дозволе за извоз, односно увоз психоактивне контролисане супстанце.

Министарство враћа дозволу за увоз психоактивне контролисане супстанце држави која је издала ту дозволу и обавештава надлежну државу да извоз психоактивне контролисане супстанце није извршен.

Издавање дозволе за извоз психоактивне контролисане супстанце

Члан 50.

Дозвола за извоз психоактивне контролисане супстанце може да се изда ако се поднесе дозвола за увоз, односно други одговарајући акт надлежног органа друге државе.

Министарство доставља један примерак дозволе за извоз надлежном органу државе у коју се извози.

Изношење, односно уношење психоактивне контролисане супстанце приликом преласка државне границе

Члан 51.

Извозом, односно увозом у смислу овог закона не сматра се:

1) изношење преко државне границе ограничене количине психоактивне контролисане супстанце ако се износи за потребе здравствених или ветеринарских услуга које пружају јединице Војске Србије које су активне у иностранству;

2) уношење преко државне границе ограничене количине психоактивне контролисане супстанце ако су остатак резерви које су биле обезбеђене за активности јединица Војске Србије након што су престале или ограничене њихове активности у иностранству;

3) уношење преко државне границе ограничене количине психоактивне контролисане супстанце ако је проглашена елементарна непогода или ванредно стање у складу са законом.

Услове за изношење, односно уношење психоактивне контролисане супстанце преко државне границе, као и потребну документацију прописује министар, уз сагласност министра надлежног за послове одбране и министра надлежног за унутрашње послове.

Преношење психоактивне контролисане супстанце за потребе личне терапије приликом преласка државне границе

Члан 52.

Преношењем психоактивне контролисане супстанце за потребе личне терапије приликом преласка државне границе, у смислу овог закона, сматра се изношење, односно уношење оне количине психоактивне контролисане супстанце која је лицу које прелази државну границу потребна за личну терапију или за терапију животиње која путује с њим, а која не може да буде већа од месечне потребе у току календарске године.

Количина психоактивне контролисане супстанце коју лице које прелази државну границу носи са собом за лечење конвулзија не може да буде већа од шестомесечне потребе у току календарске године.

Лице из става 1. овог члана мора да поседује потребну документацију у складу са овим законом и дужно је да је на захтев надлежног царинског органа покаже на увид.

Лице из става 1. овог члана не мора да поседује документацију из става 3. овог члана за психоактивне контролисане супстанце у оригиналном произвођачком паковању и у количини од једног паковања које садржи највише до 30 појединачних доза.

Услове за преношење психоактивне контролисане супстанце приликом преласка државне границе за потребе личне терапије, као и потребну документацију прописује министар.

Транзит психоактивне контролисане супстанце

Члан 53.

Транзит, у смислу овог закона, јесте превоз пошиљке која садржи психоактивну контролисану супстанцу преко територије Републике Србије, без промене власништва над пошиљком и без промене крајњег одредишта и корисника.

Правно лице не може да обави транзит пошиљке која садржи психоактивну контролисану супстанцу без дозволе за извоз коју је издала земља из које се психоактивна контролисана супстанца извози, као и без дозволе за увоз коју је издала земља у коју се психоактивна контролисана супстанца увози.

Изузетно од става 2. овог члана, за транзит психоактивне контролисане супстанце није потребна дозвола за извоз ако за ту психоактивну контролисану супстанцу надлежни орган државе из које потиче пошиљка психоактивне контролисане супстанце не предвиђа издавање дозволе за извоз.

Током транзита пошиљка која садржи психоактивну контролисану супстанцу мора бити под царинским надзором.

Током транзита пошиљка која садржи психоактивну контролисану супстанцу не сме да се истовара из превозног средства наведеног у дозволама за извоз, односно увоз.

Превозник је дужан да обезбеди услове да током транзита природа психоактивне контролисане супстанце остане неизмењена и да се не изгуби психоактивна контролисана супстанца, као и да оригинално паковање и печати остану неизмењени.

Министарство обавештава надлежни царински орган о државама чији надлежни органи не предвиђају издавање дозвола за извоз одређених психоактивних контролисаних супстанци из става 3. овог члана.

Ваздушни транзит психоактивне контролисане супстанце

Члан 54.

Одредбе члана 53. овог закона не примењују се на пошиљке чији се транзит обавља ваздушним путем ако ваздушно превозно средство не слеће на територију Републике Србије.

Ако ваздушно превозно средство слеће на територију Републике Србије, на пошиљку се примењују одредбе овог закона којима је уређен извоз психоактивних контролисаних супстанци.

У случају нужног приземљења ваздушног превозног средства, пошиљка психоактивне контролисане супстанце мора да се налази под царинским надзором.

Обавезе надлежног царинског органа приликом извоза, увоза и транзита психоактивне контролисане супстанце

Члан 55.

Надлежни царински орган дужан је да на дозволи за извоз, односно увоз психоактивне контролисане супстанце упише датум и место спровођења царинског поступка и име лица које је спровело поступак.

Примерак дозволе из става 1. овог члана надлежни царински орган дужан је да достави Министарству.

Надлежни царински орган дужан је да током провере транзита на дозволи за извоз, односно увоз психоактивне контролисане супстанце упише датум и место спровођења царинског поступка и име лица које је спровело поступак, како приликом уласка пошиљке психоактивне контролисане супстанце у царинско подручје Републике Србије, тако и приликом њеног изласка из царинског подручја Републике Србије.

Пошиљка психоактивне контролисане супстанце коју привремено задржава надлежни царински орган

Члан 56.

Надлежни царински огран привремено задржава пошиљку психоактивне контролисане супстанце која нема прописану извозну, односно увозну дозволу или која не одговара условима из дозволе док се не утврде подаци о тој пошиљци и на основу утврђених података не утврди ново царинско дозвољено поступање.

Слободне царинске зоне и царинска складишта

Члан 57.

Одредбе овог закона које се односе на увоз психоактивне контролисане супстанце примењују се и на психоактивне контролисане супстанце које се уносе у слободне зоне или смештају у царинска складишта.

VI. ГАЈЕЊЕ БИЉАКА ИЗ КОЈИХ СЕ МОГУ ДОБИТИ ПСИХОАКТИВНЕ КОНТРОЛИСАНЕ СУПСТАНЦЕ

Гајење биљака

Члан 58.

Забрањено је гајење биљака из којих се могу добити психоактивне контролисане супстанце, као и њихов промет и поседовање, осим под условима прописаним овим законом и прописима донетим за спровођење овог закона.

Забрањено је:

1) гајење врста и варијетета конопље (род Cannabis) који могу садржати више од 0,3 % супстанци из групе тетрахидроканабинола;

2) гајење грма коке из породице Erythroxylon;

3) гајење мака (Papaver somniferum L, Papaveraceae);

4) гајење биљке кат из рода Catha (Catha edulis);

5) гајење биљке пејота (Lophophora williamsii);

6) гајење печурака из рода Psilocybe које садрже халуциногени алкалоид псилоцибин;

7) гајење паразитских гљивица Claviceps purpurea (Fries) Tulasne, Clavicipitaceae (познатих као ергот гљивице) ради изоловања, односно прераде лисергинске киселине.

На забрану из става 2. овог члана примењују се прописи којима се уређују кривична дела.

Самоникле биљке

Члан 59.

Самоникла биљка из које се може добити психоактивна контролисана супстанца мора бити уништена.

Биљку из става 1. овог члана дужно је да, без одлагања, уништи лице које по било ком основу поседује, користи, односно има власништво над земљиштем на коме је биљка израсла.

Ако се биљка из ст. 1. и 2. овог члана не уништи у року од седам дана од дана изрицања мере за уништење коју је донео надлежни орган, уништава је министарство надлежно за послове пољопривреде.

Дозвољено гајење конопље

Члан 60.

Дозвољено је гајење конопље (Cannabis) само ради производње влакана, производње семена за исхрану животиња, даљег размножавања, прераде, испитивања квалитета семена, као и његовог промета.

Дозвољено је гајење конопље само правном, односно физичком лицу које има дозволу коју је издало министарство надлежно за послове пољопривреде.

Дозвола из става 2. овог члана може да се изда само ако је склопљен уговор о производњи и откупу конопље с правним лицем које је регистровано за откуп и производњу конопље, односно за обављање делатности из става 1. овог члана.

Дозвола из става 2. овог члана може да се изда и правном лицу које гаји конопљу ако је то правно лице регистровано за откуп и производњу конопље, односно за обављање делатности из става 1. овог члана.

Министар надлежан за послове пољопривреде прописује:

1) сорту конопље (Cannabis) коју је дозвољено гајити;

2) услове које мора испуњавати правно или физичко лице за добијање дозволе за гајење конопље;

3) начин издавања и рок важења дозволе, као и трошкове издавања дозволе за гајење конопље (Cannabis);

4) остале услове за дозвољено гајење конопље (Cannabis) у складу са законом.

Лице из става 2. овог члана дужно је да обавести министарство надлежно за унутрашње послове и министарство надлежно за послове пољопривреде о свакој околности која указује на могућност да су конопља или делови конопље употребљени или да би могли бити употребљени за недозвољену производњу психоактивних контролисаних супстанци.

Министарство надлежно за послове пољопривреде обавештава Министарство о обављеној контроли гајења конопље.

Гајење мака који није намењен за производњу психоактивних контролисаних супстанци

Члан 61.

Дозвољено је гајење мака (Papaver somniferum L.) само у прехрамбене сврхе.

Дозвољено је гајење мака само правном, односно физичком лицу коме је издата дозвола министарства надлежног за послове пољопривреде које прати и анализира површине засејане маком.

Лице из става 2. овог члана дужно је да пријави гајење мака министарству надлежном за послове пољопривреде најкасније у року од 30 дана од дана сетве.

Садржај пријаве, начин и поступак издавања, као и образац дозволе из става 2. овог члана прописује министар надлежан за послове пољопривреде.

Лице из става 2. овог члана дужно је да обавести министарство надлежно за унутрашње послове и министарство надлежно за послове пољопривреде о свакој околности која указује на могућност да су мак или делови мака употребљени или да би могли бити употребљени за производњу психоактивних контролисаних супстанци (зарезивање или брање зелених чаура мака).

Лице из става 2. овог члана дужно је да делове биљке преостале по кошењу или брању који могу служити за производњу психоактивне контролисане супстанце (слама мака) уништи одмах после кошења или брања биљке, у присуству овлашћеног лица министарства надлежног за послове пољопривреде.

Министарство надлежно за послове пољопривреде обавештава Министарство о обављеној контроли гајења мака.

Извоз, односно увоз сламе мака

Члан 62.

За извоз, односно увоз сламе мака потребна је дозвола за извоз, односно увоз сламе мака.

Захтев за добијање дозволе за извоз, односно увоз сламе мака подноси се Министарству.

Дозволу за извоз, односно увоз сламе мака издаје министар.

VII. ПРИМЕНА ПСИХОАКТИВНИХ КОНТРОЛИСАНИХ СУПСТАНЦИ У ОКВИРУ ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА

Примена психоактивних контролисаних супстанци

Члан 63.

Примена психоактивних контролисаних супстанци је употреба психоактивних контролисаних супстанци за лечење оболелих људи и животиња, у складу са законом.

Психоактивне контролисане супстанце у здравственој заштити људи могу да се примењују искључиво у обављању здравствене делатности приликом спровођења мера и активности здравствене заштите, у складу са стручно утврђеним ставовима и медицинском доктрином.

Психоактивне контролисане супстанце у ветеринарској медицини за потребе здравствене заштите животиња могу да се примењују искључиво у сврху стручно оправданих и научно доказаних терапијских захвата на животињама.

Здравствена заштита људи

Члан 64.

Примена психоактивних контролисаних супстанци у здравственој заштити људи обавља се у складу са овим законом и прописима којима се уређује здравствена заштита.

Лечење из става 1. овог члана може да се обавља искључиво у здравственим установама и приватној пракси које су основане у складу са законом и мора бити усклађено са стручно утврђеним ставовима и медицинском доктрином, као и са прописаним стандардима, смерницама и протоколима.

У здравственој заштити психоактивне контролисане супстанце примењују се:

1) за лечење болести зависности;

2) за потребе лечења, укључујући и симптоматско лечење, односно за потребе терапијских поступака, односно интервенција.

У поступку увођења нових здравствених технологија, Комисија даје стручно мишљење ради усклађивања стручних ставова у области психоактивних контролисаних супстанци.

На увођење нових здравствених технологија у здравственој заштити из става 3. овог члана примењују се одредбе закона којим се уређује здравствена заштита у делу који се односи на процену здравствених технологија.

Забрањено је лечење болести зависности употребом психоактивних контролисаних супстанци ван здравствених установа, односно приватне праксе, односно других правних лица која обављају одређене послове здравствене делатности у складу с прописима којима се уређује здравствена заштита.

Начин и услове за примену психоактивних контролисаних супстанци у здравственим установама и приватној пракси за лечење болести зависности, као и начин и услове за примену психоактивних контролисаних супстанци у здравственим установама и приватној пракси за потребе лечења, укључујући и симптоматско лечење, односно терапијске поступке, односно интервенције, прописује министар.

Прописивање психоактивних контролисаних супстанци

Члан 65.

Психоактивне контролисане супстанце које се примењују у здравственој делатности из члана 63. став 2. овог закона издају се искључиво на лекарски рецепт, у складу са законом којим се уређује област лекова и медицинских средстава.

Референтне здравствене установе

Члан 66.

Ради обављања послова здравствене заштите, примене, праћења и унапређивања јединствене методологије у превенцији, дијагностици, лечењу и рехабилитацији болести зависности, министар утврђује референтне здравствене установе, у складу са законом.

Министар решењем утврђује установе из става 1. овог члана.

Здравствена заштита животиња

Члан 67.

Здравствена заштита животиња из члана 63. став 3. овог закона обавља се у ветеринарским организацијама у складу с прописима о обављању ветеринарске делатности.

Психоактивне контролисане супстанце које се примењују у ветеринарској медицини из члана 63. став 3. овог закона издају се искључиво на рецепт, односно налог за прописивање и издавање лекова, у складу са законом.

Списак лекова који садрже психоактивне контролисане супстанце

Члан 68.

Агенција за лекове и медицинска средства Србије на свом сајту објављује посебан списак лекова који садрже психоактивне контролисане супстанце за које је издата дозвола за лек, односно за које је обновљена дозвола за лек, списак лекова за које је престала важност дозволе, као и списак лекова чије серије су обустављене или чији је промет забрањен, у складу са законом којим се уређује област лекова и медицинских средстава.

Инспекција надлежна за област лекова и медицинских средстава дужна је да у року од осам дана од дана повлачења, обуставе или забране промета лека, односно серије лека који садржи психоактивне контролисане супстанце, о томе обавести инспекцију надлежну за област психоактивних контролисаних супстанци.

Увоз лекова који садрже психоактивне контролисане супстанце за које није издата дозвола за лек

Члан 69.

Министар, на захтев правног лица коме је издата дозвола за промет психоактивне контролисане супстанце на велико, може за потребе здравствених установа и приватне праксе или ветеринарских организација да изда дозволу за увоз лекова који садрже психоактивне контролисане супстанце за које није издата дозвола за лек у складу са законом којим се уређује област лекова и медицинских средстава, а који су намењени лечењу одређеног пацијента или групе пацијената, односно за научноистраживачке сврхе.

Количина лека који садржи психоактивне контролисане супстанце из става 1. овог члана не сме бити већа од шестомесечне потребе здравствене установе или ветеринарске организације, односно потребе научног истраживања.

Инспектор за опојне дроге (у даљем тексту: инспектор), контролише количину увезених лекова из става 1. овог члана.

VIII. ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ, ЛЕЧЕЊЕ И СМАЊЕЊЕ ПОТРАЖЊЕ ПСИХОАКТИВНИХ КОНТРОЛИСАНИХ СУПСТАНЦИ

Смањење потражње психоактивних контролисаних супстанци

Члан 70.

Програмске активности за превенцију, лечење и смањење потражње психоактивних контролисаних супстанци представљају скуп свеобухватних мера и активности којима је циљ смањење броја корисника психоактивних контролисаних супстанци, смањење социјалних и здравствених последица коришћења психоактивних контролисаних супстанци и помоћ у реинтеграцији бивших зависника у друштво.

Ради смањења потражње из става 1. овог члана, као и ради смањења штете и лечења оболелих од болести зависности, које су настале злоупотребом психоактивних контролисаних супстанци, надлежни органи, органи јединица локалне самоуправе, здравствене установе, приватна пракса, образовне установе као и друге надлежне организације, дужни су да планирају, организују и примењују прописане мере, као и да контролишу спровођење тих мера, односно да обезбеђују материјална и друга средства за њихово спровођење, у складу са законом.

Програмске активности у области психоактивних контролисаних супстанци

Члан 71.

Програмске активности у области психоактивних контролисаних супстанци морају бити у складу са овим законом.

Усклађивање и спровођење програмских активности из става 1. овог члана прати Комисија.

Рехабилитација и социјална реинтеграција

Члан 72.

Лицима која су лечена од болести зависности обезбеђује се, у складу са законом, рехабилитација и социјална реинтеграција да би се укључила у различите облике друштвеног живота, да би им се побољшао квалитет живота и смањиле штетне последице проузроковане коришћењем психоактивних контролисаних супстанци.

Институти и заводи за јавно здравље

Члан 73.

Институти и заводи за јавно здравље, у оквиру својих законом утврђених послова учествују у спровођењу програмских активности за превенцију болести зависности и смањење потражње психоактивних контролисаних супстанци и прате њихово спровођење на територији јединице локалне самоуправе, аутономне покрајине, односно Републике Србије.

Установе из става 1. овог члана дужне су да о својим активностима из става 1. овог члана редовно подносе извештај Центру, који се налази у оквиру Министарства.

*Службени гласник РС, број 57/2018

IX. ДУЖНОСТИ ОБАВЕШТАВАЊА И ЕВИДЕНЦИЈЕ

Регистар

Члан 74.

Правно, односно физичко лице, здравствена установа и приватна пракса који обављају послове у складу са овим законом, уписују се у одговарајући регистар, који се води у складу са овим законом.

Регистри који се воде у складу са овим законом су:

1) Регистар правних и физичких лица која гаје биљке од којих се могу добити психоактивне контролисане супстанце;

2) Регистар правних лица која обављају производњу психоактивних контролисаних супстанци;

3) Регистар правних лица која обављају промет на велико психоактивних контролисаних супстанци;

4) Регистар апотека које обављају промет на мало психоактивних контролисаних супстанци наведених у листама 1, 3, 5 и 6 Списка у складу с прописима;

5) Регистар правних лица која обављају увоз психоактивних контролисаних супстанци;

6) Регистар правних лица која обављају извоз психоактивних контролисаних супстанци;

7) Регистар правних лица која обављају извоз, односно увоз сламе мака;

8) Регистар правних лица која поседују психоактивне контролисане супстанце ради обављања научноистраживачке делатности;

9) Регистар здравствених установа и приватне праксе који спроводе лечење болести зависности;

10) Регистар здравствених установа и приватне праксе који за потребе лечења, укључујући и симптоматско лечење, односно терапијских поступака, односно интервенција, примењују психоактивне контролисане супстанце наведене у листама 1, 5 и 6 Списка;

11) Регистар ветеринарских организација које приликом пружања услуга здравствене заштите животиња примењују психоактивне контролисане супстанце наведене у листама 1, 5 и 6 Списка.

Регистре из става 2. овог члана води Министарство.

У регистре из става 2. овог члана уписују се основни подаци: назив, седиште и адреса, делатност, матични број, као и други подаци који су значајни за регистар.

Лица из става 1. овог члана дужна су да Министарству пријаве сваку промену основних података уписаних у регистар најкасније у року од 15 дана од дана када је настала промена.

Садржину и начин вођења регистара из става 2. овог члана прописује министар.

Документације и евиденције

Члан 75.

Лице из члана 74. став 1. овог закона, које је уписано у регистар који води Министарство, дужно је да има одговарајућу документацију која прати делатност коју обавља и да води одговарајуће евиденције у складу са овим законом.

Документацију и евиденције из става 1. овог члана прописује министар.

Лице из става 1. овог члана дужно је да чува прописану документацију најмање пет година од дана издавања, добијања, односно сачињавања документације.

За потпуност и тачност података о којима се води евиденција у складу са овим законом одговорно је лице одговорно за производњу, односно промет, односно примену психоактивних контролисаних супстанци, које обавља послове у складу са овим законом, заступник правног лица, односно физичко лице које обавља делатност у складу са овим законом.

Лице из става 1. овог члана сачињава извештај на основу евиденције коју води и одговорно је за потпуност и тачност података у извештају који је дужно да достави Министарству.

Министарство оверава евиденције које воде лица из члана 74. став 2, тач. 3) – 4) и тач. 9) – 10) овог закона, у складу са овим законом и прописима који се доносе за спровођење овог закона.

Евиденција о случајевима тровања, смрти, као и злоупотребе психоактивних контролисаних супстанци

Члан 76.

Здравствена установа и приватна пракса дужни су да воде евиденцију о случајевима:

1) тровања и смртних случајева који су наступили као последица прекомерне употребе психоактивних контролисаних супстанци;

2) злоупотребе психоактивних контролисаних супстанци.

Здравствена установа и приватна пракса дужне су да обавесте Министарство о тровању, односно смртним случајевима из става 1. тачка 1) овог члана, који су потврђени у складу са чланом 16. овог закона најкасније у року од три дана од дана када је потврђен узрок тровања, односно смрти.

Евиденцију о случајевима из става 1. тачка 1) овог члана за територију Републике Србије води Министарство.

Начин вођења евиденција о случајевима из става 1. овог члана као и начин извештавања прописује министар.

Извештај о потрошњи психоактивних контролисаних супстанци у сврхе лечења болести зависности

Члан 77.

Здравствена установа и приватна пракса које спроводе лечење болести зависности воде евиденцију о потрошњи психоактивних контролисаних супстанци у складу са овим законом.

Здравствена установа и приватна пракса дужне су да Министарству доставе тромесечне извештаје и извештај за претходну календарску годину.

Тромесечни извештаји из става 2. овог члана достављају се најкасније 15 дана од завршетка сваког тромесечја, а извештај за претходну календарску годину најкасније до 31. јануара текуће године.

Здравствена установа, односно приватна пракса дужне су да на захтев Министарства доставе ванредни извештај о потрошњи психоактивних контролисаних супстанци у сврху лечења болести зависности најкасније у року од десет дана од дана када су примиле захтев Министарства.

Извештај о потрошњи психоактивних контролисаних супстанци за потребе лечења, укључујући и симптоматско лечење, односно терапијских поступака, односно интервенција

Члан 78.

Здравствена установа и приватна пракса које за потребе лечења, укљујући и симптоматско лечење, односно терапијских поступака, односно интервенција, примењују психоактивне контролисане супстанце из листе 1, 3, 5 и 6 Списка воде евиденцију о потрошњи психоактивних контролисаних супстанци у складу са овим законом.

Здравствена установа односно приватна пракса дужне су да Министарству доставе тромесечне извештаје и извештај за претходну календарску годину.

Тромесечни извештаји из става 2. овог члана достављају се најкасније 15 дана од завршетка сваког тромесечја, а извештај за претходну календарску годину најкасније до 31. јануара текуће године.

Здравствена установа, односно приватна пракса дужне су да на захтев Министарства доставе ванредни извештај о потрошњи психоактивних контролисаних супстанци за потребе лечења, укључујући и симптоматско лечење, односно терапијских поступака, односно интервенција, а најкасније у року од десет дана од дана када су примиле захтев Министарства.

Редовни извештаји

Члан 79.

Правно лице коме је издата дозвола за производњу, односно промет психоактивне контролисане супстанце дужно је да достави Министарству извештај о извозу, односно увозу сваке психоактивне контролисане супстанце најкасније 15 дана по обављеном извозу, односно увозу.

Извештај из става 1. овог члана мора да садржи:

1) изјаву правног лица из става 1. овог члана о обављеном извозу, односно увозу психоактивне контролисане супстанце;

2) оригинал или оверену копију Јединствене царинске исправе (ЈЦИ образац) коју издаје надлежни царински орган;

3) изјаву о стварној количини извезених, односно увезених психоактивних контролисаних супстанци;

4) дозволу за извоз, односно узвоз психоактивне контролисане супстанце;

5) друге податке о психоактивној контролисаној супстанци на захтев Министарства.

Периодични извештаји

Члан 80.

Правно лице коме је издата дозвола за производњу, односно промет психоактивне контролисане супстанце дужно је да достави Министарству тромесечни извештај о извезеној, односно увезеној количини сваке психоактивне контролисане супстанце најкасније 15 дана по завршетку сваког тромесечја.

Извештај из става 1. овог члана мора да садржи:

1) назив психоактивне контролисане супстанце;

2) изјаву о количини психоактивне контролисане супстанце;

3) назив земље извоза, односно увоза психоактивне контролисане супстанце;

4) друге податке о психоактивној контролисаној супстанци на захтев Министарства.

Правно лице из става 1. овог члана дужно је да достави Министарству извештај за претходну календарску годину најкасније до 31. јануара текуће године.

Извештај из става 3. овог члана мора да садржи:

1) назив извезених, односно увезених психоактивних контролисаних супстанци;

2) изјаву о количини извезених, односно увезених психоактивних контролисаних супстанци;

3) назив земље извоза, односно увоза психоактивне контролисане супстанце;

4) назив и количину сваке супстанце коришћене у производњи друге психоактивне контролисане супстанце;

5) стање залиха свих психоактивних контролисаних супстанци, закључно са 31. децембром претходне године;

6) друге податке о психоактивној контролисаној супстанци на захтев Министарства.

Извештаји о поседовању психоактивних контролисаних супстанци у научноистраживачким организацијама

Члан 81.

Правно лице које обавља научноистраживачку делатност у складу са чланом 36. овог закона дужно је да достави Министарству извештај о психоактивним контролисаним супстанцама употребљеним у претходној години, најкасније до 31. јануара текуће године.

Извештај из става 1. овог члана мора да садржи:

1) назив и изјаву о количини психоактивних контролисаних супстанци употребљених у научноистраживачке сврхе;

2) назив и изјаву о количини уништених психоактивних контролисаних супстанци;

3) податке о стању залиха психоактивних контролисаних супстанци, закључно са 31. децембром године за коју се подноси извештај;

4) друге податке о психоактивним контролисаним супстанцама на захтев Министарства.

Ванредни извештаји

Члан 82.

Правно лице из члана 80. став 1. и члана 81. став 1. овог закона дужно је да на захтев Министарства достави ванредне извештаје у било ком тренутку у току године у року од десет радних дана од дана када је примило захтев Министарства.

Извештаји о посебним околностима

Члан 83.

Правно лице коме је издата дозвола за производњу, промет, односно за поседовање психоактивне контролисане супстанце у сврху научноистраживачке делатности, односно здравствена установа и приватна пракса које примењују психоактивне контролисане супстанце под условима прописаним овим законом дужни су да без одлагања обавесте Министарство о:

1) нестанку психоактивних контролисаних супстанци;

2) неуобичајеним поруџбинама психоактивних контролисаних супстанци;

3) другим недозвољеним активностима у вези са психоактивним контролисаним супстанцама.

Попис психоактивних контролисаних супстанци

Члан 84.

Правно лице коме је издата дозвола за производњу, односно промет психоактивних контролисаних супстанци, односно здравствена установа и приватна пракса, које примењују психоактивне контролисане супстанце под условима прописаним овим законом, дужни су да најмање на крају сваке године, а по потреби и на захтев Министарства, попишу психоактивне контролисане супстанце тако што ће измерити и избројати психоактивне контролисане супстанце, а затим упоредити установљено стање с билансом текуће године.

У случају разлика између биланса и пописа, лице из става 1. овог члана дужно је да без одлагања обавести Министарство.

Обавезе правног лица које обавља транспорт психоактивних контролисаних супстанци

Члан 85.

Правно лице које обавља транспорт психоактивних контролисаних супстанци дужно је да у сваком транспорту:

1) поседује копију дозволе за производњу, односно промет психоактивних контролисаних супстанци која је издата у складу са овим законом, односно да поседује копију наведене дозволе која је издата правном лицу за које врши услугу транспорта психоактивних контролисаних супстанци;

2) поседује изјаву правног лица за које врши услугу транспорта психоактивних контролисаних супстанци о намени психоактивних контролисаних супстанци које се превозе.

Извештај апотеке о промету на мало психоактивних контролисаних супстанци

Члан 86.

Апотека која обавља промет на мало психоактивних контролисаних супстанци дужна је да достави Министарству извештај о потрошњи психоактивних контролисаних супстанци за претходну календарску годину, у којем наводи и стање залиха психоактивних контролисаних супстанци наведених у листама 1, 3, 5 и 6 Списка, најкасније до 31. јануара текуће године.

Апотека је дужнa да у року од 30 дана од дана када престане да обавља делатност за коју је регистрована обавести Министарство о стању залиха и даљем поступању са психоактивним контролисаним супстанцама.

Извештај лица које узгаја биљке од којих се могу добити психоактивне контролисане супстанце

Члан 87.

Лице које узгаја биљке из чл. 60. и 61. овог закона дужно је да до краја јуна текуће године поднесе извештај министарству надлежном за послове пољопривреде:

1) о површини земљишта засејаног током текуће године биљкама из чл. 60. и 61. овог закона, укључујући назив регистрованог варијетета биљке, име и број катастарске парцеле;

2) о процени површине земљишта на којој намерава да гаји биљке из чл. 60. и 61. овог закона током наредне календарске године.

Лице из става 1. овог члана дужно је да, током вегетације а пре жетве, министарству надлежном за послове пољопривреде достави извештај о површини земљишта и начину располагања биљкама из чл. 60. и 61. овог закона, укључујући име регистроване подврсте, име и број катастарске парцеле, најмање пет дана пре жетве.

Лице из става 1. овог члана дужно је да до краја децембра текуће године министарству надлежном за послове пољопривреде достави извештај о:

1) површини земљишта засејаног биљкама из чл. 60. и 61. овог закона, површини земљишта на коме је извршена жетва биљака из чл. 60. и 61. овог закона, укључујући име регистроване подврсте, име и број катастарске парцеле;

2) количини сакупљене конопље и семена конопље, односно сламе и семена мака.

Извештај о извозу и увозу сламе мака

Члан 88.

Правно лице које је обавило извоз, односно увоз сламе мака дужно је да поднесе Министарству тромесечни извештај о извезеној, односно увезеној количини сламе мака, најкасније 15 дана по завршетку сваког тромесечја.

X. НАДЛЕЖНИ ОРГАН

Надлежни орган за психоактивне контролисане супстанце

Члан 89.

У Министарству се обављају послови државне управе у области производње, промета и примене психоактивних контролисаних супстанци као и надзора у области психоактивних контролисаних супстанци, и послови Центра из члана 4а овог закона.

*Службени гласник РС, број 57/2018

Послови Министарства

Члан 90.

Министарство у области психоактивних контролисаних супстанци обавља следеће послове:

1) издаје дозволу за обављање делатности овлашћене лабораторије;

2) даје сагласност за спровођење претклиничког испитивања;

3) доноси решење којим одређује референтну лабораторију;

4) утврђује испуњеност услова и издаје дозволу за производњу, односно промет психоактивне контролисане супстанце;

5) издаје дозволу за извоз, односно увоз психоактивне контролисане супстанце;

6) даје сагласност за поседовање психоактивне контролисане супстанце за научноистраживачку делатност;

7) даје сагласност за употребу лекова који садрже психоактивне контролисане супстанце пре започињања клиничког испитивања лека;

8) утврђује начин складиштења одузетих психоактивних контролисаних супстанци које су употребљене у недозвољене сврхе и утврђује даље поступање с њима;

9) води регистре и евиденције у складу са овим законом;

10) прати и анализира снабдевеност тржишта психоактивним контролисаним супстанцама;

11) предузима мере за унапређење стања у области примене психоактивних контролисаних супстанци у области медицине и у научне сврхе;

12) сарађује с органима државне управе надлежним у области психоактивних контролисаних супстанци;

13) прати потрошњу психоактивних контролисаних супстанци у здравственим установама и приватној пракси;

14) сарађује с установама и удружењима у области психоактивних контролисаних супстанци;

15) сарађује с правним и физичким лицима, као и са јединицама локалне самоуправе и пружа информације и стручна упутства за спровођење прописа у области психоактивних контролисаних супстанци;

16) информише јавност о утицају психоактивних контролисаних супстанци на здравље људи, о мерама за смањење ризика и безбедном коришћењу психоактивних контролисаних супстанци;

17) прати међународне и домаће програмске активности у области психоактивних контролисаних супстанци;

18) пружа стручну и административно-техничку потпору Комисији;

19) прати и припрема програме из области психоактивних контролисаних супстанци;

20) прати научна достигнућа у области психоактивних контролисаних супстанци;

21) спроводи политику Владе, акције и програме за превенцију, смањење потрошње и смањење штете настале употребом, односно злоупотребом психоактивних контролисаних супстанци;

22) подноси Влади годишње извештаје о раду и стању у области психоактивних контролисаних супстанци;

23) доноси водиче добре праксе за област психоактивних контролисаних супстанци;

24) врши надзор над спровођењем овог закона;

25) обавља и друге послове у складу са законом.

У извршавању послова из става 1. тач. 1) до 9) и тачка 24) овог члана примењују се одредбе закона којим се уређује општи управни поступак, ако овим законом није другачије одређено.

Издавање потврде о стеченим знањима из области психоактивних контролисаних супстанци

Члан 91.

Лице одговорно за производњу, односно промет психоактивних контролисаних супстанци, као и његов заменик морају да имају потврду о стеченим знањима из области психоактивних контролисаних супстанци.

Трошкове обуке лица из става 1. овог члана, сноси правно лице које обавља производњу, односно промет психоактивних контролисаних супстанци.

Информације о психоактивним контролисаним супстанцама које се односе на стицање знања о психоактивним контролисаним супстанцама Министарство објављује на свом сајту.

Министарство издаје потврду о стеченим знањима из области психоактивних контролисаних супстанци одговорном лицу и заменику одговорног лица.

Потврда из става 4. овог члана издаје се на рок од три године и лице које наставља да обавља послове одговорног лица и његовог заменика дужно је да добије нову потврду о стеченим знањима из области психоактивних контролисаних супстанци.

На захтев одговорног лица у правном лицу коме је издата дозвола за производњу, односно промет психоактивних контролисаних супстанци Министарство издаје потврду о стеченим знањима из области психоактивних контролисаних супстанци и за друга лица која непосредно учествују у производњи, односно промету психоактивних контролисаних супстанци.

Начин издавања, образац и садржај потврде о стеченим знањима, као и програм за стицање знања у области психоактивних контролисаних супстанци прописује министар.

Комисија за праћење последица насталих злоупотребом психоактивних контролисаних супстанци и унапређење стања у локалној самоуправи

Члан 92.

Ради праћења последица насталих злоупотребом психоактивних контролисаних супстанци и усклађивања рада свих тела и удружења на територији јединице локалне самоуправе, као и ради давања смерница за даље деловање, надлежни орган јединице локалне самоуправе образује комисију за праћење последица насталих злоупотребом психоактивних контролисаних супстанци и предлагање мера за унапређење стања у тој области.

Број чланова, начин рада, састав и друга питања значајна за рад комисије из става 1. овог члана одређују се актом о њеном образовању.

Комисије из става 1. овог члана међусобно размењују информације и ставове и достављају потребне информације Комисији из члана 4. овог закона ради усклађивања стручних ставова и активности.

Међународна сарадња

Члан 93.

Министарство остварује сарадњу са агенцијама Уједињених нација, као што су Међународни биро за контролу наркотика (INCB), Светска здравствена организација (WHO) и другим организацијама и телима Уједињених нација, у складу са законом.

Министарство остварује сарадњу са органима Европске уније у области психоактивних контролисаних супстанци, као и са Европским центром за праћење дрога и зависности од дрога (EMCDDA).

Извештаји које Министарство доставља EMCDDA достављају се и Канцеларији за борбу против дрога.

Министарство сарађује са агенцијама, односно државним органима других земаља које се баве разним аспектима у области психоактивних контролисаних супстанци.

Министарство спроводи потврђене конвенције Уједињених нација у области психоактивних контролисаних супстанци и обезбеђује спровођење поступака који осигуравају доступност психоактивних контролисаних супстанци за примену у медицини, као и у научне сврхе.

Министарство доставља Међународном бироу за контролу наркотика извештаје о:

1) пољопривредним површинама које су засејане биљкама од којих се могу добити психоактивне контролисане супстанце;

2) заплењеним количинама психоактивних контролисаних супстанци;

3) спровођењу међународних уговора о психоактивним контролисаним супстанцама;

4) производњи биљака од којих се могу добити психоактивне контролисане супстанце;

5) производњи психоактивних контролисаних супстанци;

6) извозу и увозу психоактивних контролисаних супстанци;

7) примени психоактивних контролисаних супстанци;

8) залихама психоактивних контролисаних супстанци;

9) друге извештаје на захтев Међународног бироа за контролу наркотика.

*Службени гласник РС, број 57/2018

Достављање података и обавештења

Члан 94.

Министарство надлежно за послове пољопривреде доставља Министарству податке и обавештења о површинама на којима се гаје биљке од којих могу да се добију психоактивне контролисане супстанце.

Министарство надлежно за унутрашње послове и надлежни царински орган достављају Министарству податке и обавештења о количинама одузетих психоактивних контролисаних супстанци, о броју кривичних дела или прекршаја у вези са психоактивним контролисаним супстанцама.

Министарство надлежно за послове правосуђа доставља Министарству податке и обавештења о броју лица кажњених за кривична дела, односно за привредне преступе, односно прекршаје у вези са психоактивним контролисаним супстанцама као и о изреченим мерама обавезног лечења.

Орган државне управе надлежан за обраду статистичких података доставља Министарству податке и обавештења о смртним случајевима који су наступили као последица неодговарајуће, односно недозвољене употребе психоактивних контролисаних супстанци.

ХI. ПОВЕРЉИВОСТ ИНФОРМАЦИЈА

Члан 95.

Запослени у министарствима надлежним у области психоактивних контролисаних супстанци, као и чланови Комисије, дужни су да као службену тајну чувају све податке из документације која се прилаже уз захтев који се подноси у складу са овим законом, а нарочито:

1) ако су подаци тајни, односно који као целина или у прецизном облику и скупу својих компонената нису општепознати или нису лако доступни лицима која се уобичајено баве том врстом информација;

2) ако подаци имају комерцијалну вредност због своје тајности, и то док та тајност траје;

3) ако су то подаци за које подносилац захтева у складу са овим законом, под датим околностима, предузима разумне кораке да их одржи тајним.

Ради сузбијања нелојалне конкуренције, лица из става 1. овог члана не смеју да откривају информације из документације која је поднета Министарству, осим уз сагласност подносиоца захтева, односно осим података који су доступни стручној и општој јавности ради давања информација о психоактивним контролисаним супстанцама.

У случају повреде обавезе из ст. 1. и 2. овог члана примењују се прописи који се односе на заштиту службене тајне.

На заштиту података из става 2. овог члана примењују се и прописи о заштити индустријске својине.

XII. НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПСИХОАКТИВНИХ КОНТРОЛИСАНИХ СУПСТАНЦИ

Члан 96.

Надзор над спровођењем овог закона и прописа донетих за спровођење овог закона врши Министарство, преко инспектора, у оквиру делокруга утврђеног законом и законом којим се уређује инспекцијски надзор.

Инспектор обавља послове надзора самостално, на основу овлашћења утврђених овим законом и законом којим се уређује инспекцијски надзор.

У обављању послова из става 1. овог члана инспектор може предузети и друге мере и радње у оквиру права и дужности утврђених посебним законима.

Инспектор има службену легитимацију и знак којима се идентификује и којима потврђује својство инспектора приликом вршења надзора, а чији изглед и садржај прописује министар надлежан за послове државне управе.

Брисан је ранији став 5. (види члан 9. Закона - 57/2018-20)

*Службени гласник РС, број 57/2018

Члан 97.

У вршењу надзора из члана 96. овог закона, инспектор има овлашћење да:

1) прегледа опште и појединачне акте, евиденције и другу документацију која се односи на производњу и промет психоактивних контролисаних супстанци, извоз, увоз и транзит, као и на примену психоактивних контролисаних супстанци, у складу са овим законом и прописима донетим за спровођење овог закона;

2) прегледа документацију о одговорном лицу, његовом заменику, као и лицима која непосредно учествују у производњи, односно промету психоактивних контролисаних супстанци;

3) саслуша и узме изјаву од одговорног лица, као и од других заинтересованих лица;

4) прегледа пословне просторије, објекте, постројења, уређаје, опрему, возила и стање залиха психоактивних контролисаних супстанци;

5) узме копије прегледаних докумената који су предмет надзора, као и да прибави доказе о утврђеном чињеничном стању фотографисањем објеката, производног простора, опреме и др.;

6) узме узорке психоактивних контролисаних супстанци за испитивање и физичко-хемијску идентификацију;

7) утврди испуњеност услова за производњу, односно промет психоактивних контролисаних супстанци;

8) утврди испуњеност услова за обављање послова овлашћене лабораторије;

9) нареди да се предузму друге мере у складу са обавезама утврђеним потврђеним конвенцијама Уједињених нација које уређују област психоактивних контролисаних супстанци;

10) нареди да се предузму прописане мере и друге радње у складу са законом.

Члан 98.

У вршењу надзора из члана 96. овог закона инспектор има право и дужност да:

1) нареди правном лицу да усклади пословање, односно отклони недостатке у погледу услова прописаних овим законом и прописима донетим за спровођење овог закона у остављеном року;

2) забрани правном лицу да обавља производњу, односно промет, односно да примењује психоактивне контролисане супстанце ако не усклади своје пословање са законом, односно не отклони уочене недостатке у остављеном року;

3) забрани правном лицу да обавља производњу, односно промет, односно примену психоактивних контролисаних супстанци ако те послове не обавља у складу са овим законом и прописима донетим за спровођење овог закона;

4) нареди да се стави ван промета, односно одузме психоактивна контролисана супстанца правном лицу које обавља производњу, промет, односно примену психоактивних контролисаних супстанци супротно одредбама овог закона;

5) обавести други орган ако постоје разлози за предузимање мера за које је тај орган надлежан, као и да поднесе пријаву надлежном органу за учињено кривично дело, односно привредни преступ, односно да поднесе захтев за покретање прекршајног поступка.

Мере из става 1. тач. 2) ─ 4) овог члана трају док правно лице коме је изречена наведена мера не отклони неправилности због којих је та мера изречена.

Члан 99.

О сваком извршеном прегледу и радњама предузетим у поступку надзора у складу са овим законом и законом којим се уређује инспекцијски надзор, инспектор је дужан да сачини записник који садржи налаз стања.

Записник из става 1. овог члана уручује се правном, односно физичком лицу над којим је извршен надзор.

Инспектор на основу записника из става 1. овог члана доноси решење којим налаже мере и радње правном, односно физичком лицу над којим је извршен надзор у складу са овим законом и законом којим се уређује инспекцијски надзор.

Предузимање изузетно хитних мера ради отклањања непосредне опасности по живот и здравље људи, инспектор може да нареди и усменим решењем које се уноси у записник који садржи налаз стања, у складу са законом и законом којим се уређује инспекцијски надзор.

Против решења које доноси инспектор из ст. 3. и 4. овог члана, може да се изјави жалба министру. Жалба не одлаже извршење решења.

*Службени гласник РС, број 57/2018

Члан 100.

Правна лица дужна су да поступе по решењу инспектора из члана 99. ст. 3. и 4. овог закона у року и на начин који је одређен тим решењем.

Члан 101.

Правно лице коме је издата дозвола за производњу, односно промет психоактивне контролисане супстанце дужно је да инспектору омогући приступ у пословне просторије и несметано обављање послова надзора, да му без накнаде стави на располагање довољну количину узорака за физичко-хемијску идентификацију, као и да на захтев инспектора пружи сва обавештења и податке потребне за вршење надзора у складу са овим законом и законом којим се уређује инспекцијски надзор.

Трошкове лабораторијских испитивања из става 1. овог члана сноси правно лице које обавља делатност у објекту у којем се надзор врши.

*Службени гласник РС, број 57/2018

Члан 102.

Трошкове настале у поступку инспекцијског надзора који је спроведен на захтев странке сноси подносилац захтева.

Министар прописује висину трошкова.

Средства остварена уплатом у поступку по захтеву странке приход су буџета Републике Србије са наменом финансирања трошкова који настану у вези са спровођењем тог поступка.

Члан 103.

Царински надзор над извозом, увозом и транзитом психоактивних контролисаних супстанци врши надлежни царински орган у складу са законом.

Надзор над гајењем биљака из којих се могу добити психоактивне контролисане супстанце врши министарство надлежно за послове пољопривреде у складу са законом.

XIII. ПОСТУПАК СА ОДУЗЕТИМ ПСИХОАКТИВНИМ KОНТРОЛИСАНИМ СУПСТАНЦАМА

Поступак са одузетим психоактивним контролисаним супстанцама

Члан 104.

Психоактивне контролисане супстанце одузете на основу одлуке надлежног органа у складу са законом, а које не могу да се употребе као сировина за производњу или у друге сврхе, уништавају се у складу са законом.

Непосредно после одузимања психоактивних контролисаних супстанци од стране надлежних органа, врши се узорковање укупне количине заплењених супстанци, а непосредно затим квалитативна хемијска анализа истих узорака. Пре уништавања укупне количине наведених заплењених супстанци може се поново вршити узорковање и квалитативна хемијска анализа.

По завршеном узорковању и физичко-хемијској анализи у овлашћеним лабораторијама министарства надлежног за унутрашње послове, узорци се осигуравају безбедним затварањем и депонују на места одређена за складиштење оваквих узорака до уништавања.

Психоактивне контролисане супстанце, осим лекова који садрже психоактивне контролисане супстанце, које су одузете на основу одлуке надлежног органа у складу са законом, а које могу да се употребе као сировина за производњу или у друге сврхе у складу са законом, могу да се продају или уступе без накнаде правном лицу које испуњава услове за производњу, односно промет психоактивне контролисане супстанце у складу са овим законом.

Средства остварена продајом психоактивне контролисане супстанце из става 4. овог члана, приход су буџета Републике Србије.

Правно лице од кога су одузете психоактивне контролисане супстанце, у складу са овим законом, сноси трошкове складиштења и уништавања одузетих психоактивних контролисаних супстанци.

Место складиштења, односно уништавања психоактивних контролисаних супстанци одређује орган који је наложио меру складиштења, односно уништавања психоактивних контролисаних супстанци.

Начин чувања одузетих психоактивних контролисаних супстанци, њихово складиштење, узорковање и уништавање, прописује Влада.

Забрањено је руковање, промет, односно употреба психоактивних контролисаних супстанци за које је надлежни орган изрекао меру уништавања психоактивних контролисаних супстанци у складу са законом.

*Службени гласник РС, број 57/2018

Комисија за контролу поступка уништавања одузетих психоактивних контролисаних супстанци

Члан 105.

За контролу поступка уништавања психоактивних контролисаних супстанци одузетих на основу одлуке надлежног органа у складу са законом, Влада образује Комисију.

Комисију за контролу поступка уништавања психоактивних контролисаних супстанци чине представници министарстава надлежних за послове: здравља, унутрашњих послова, животне средине и финансија – надлежни царински орган.

У раду Комисије из става 2. овог члана учествује и представник орган који је изрекао меру уништавања психоактивних контролисаних супстанци.

Мандат чланова Комисије из став 2. овог члана траје четири године.

Извештај о уништеним психоактивним контролисаним супстанцама Комисија за контролу поступка уништавања психоактивних контролисаних супстанци једном годишње доставља Влади.

Комисија за контролу поступка уништавања психоактивних контролисаних супстанци у року од 15 дана од дана уништавања психоактивне контролисане супстанце обавештава Министарство, а примерак обавештења доставља се органу који је изрекао меру уништавања психоактивних контролисаних супстанци и министарству надлежном за унутрашње послове.

Евиденције и извештаји о одузетим, уништеним, продатим, односно уступљеним психоактивним контролисаним супстанцама

Члан 106.

Министарство води евиденцију о врсти и количини психоактивних контролисаних супстанци које су одузете, уништене, продате, односно уступљене у складу са овим законом; о правним, односно физичким лицима која обављају производњу, промет, односно примену психоактивних контролисаних супстанци а од којих су одузете психоактивне контролисане супстанце, односно о правним лицима којима су продате, односно уступљене одузете психоактивне контролисане супстанце.

Поступање са неупотребљивим лековима који садрже психоактивне контролисане супстанце

Члан 107.

Неупотребљиви лекови у складу са законом којим се уређује област лекова и медицинских средстава, а који садрже психоактивне контролисане супстанце, уништавају се у складу са законом.

XIV. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Привредни преступи

Члан 108.

Новчаном казном од 1.000.000 до 3.000.000 динара казниће се за привредни преступ правно лице:

1) ако обавља производњу, односно промет психоактивних контролисаних супстанци у супротности са овим законом (члан 5. став 1, члан 25. ст. 1. и 2, члан 26, члан 31. ст. 1. и 4, члан 32. ст. 1. и 3, члан 40. став 1, члан 42. став 1, члан 44, члан 45. и члан 46);

2) ако обавља физичко-хемијску идентификацију психоактивних контролисаних супстанци у супротности са одредбом члана 14. ст. 1. и 3. овог закона;

3) ако пренесе дозволу за производњу, односно промет на било које друго правно или физичко лице (члан 25. став 4);

4) ако пренесе дозволу за извоз, односно увоз на друго правно лице (члан 48. став 2);

5) ако обавља транзит психоактивне контролисане супстанце у супротности са одредбом члана 53. ст. 2–6. овог закона;

6) ако гаји биљке из којих се могу добити психоактивне контролисане супстанце, обавља њихов промет или ако их поседује (члан 58. ст. 1. и 2);

7) ако гаји конопљу у супротности са одредбама овог закона, као и ако не обавести министарство надлежно за унутрашње послове и министарство надлежно за послове пољопривреде о свакој околности која указује на могућност да су конопља или делови конопље употребљени или да би могли бити употребљени за недозвољену производњу психоактивних контролисаних супстанци (члан 60);

8) ако гаји мак у супротности са овим законом, односно ако не обавести надлежни орган о свакој околности која указује на сумњу да су мак или делови мака употребљени или да би могли бити употребљени за производњу психоактивних контролисаних супстанци, односно не уништи делове биљке преостале после кошења или брања који могу служити за производњу психоактивне контролисане супстанце (члан 61);

9) ако врши увоз, односно извоз сламе мака у супротности са одредбом члана 62. овог закона;

10) ако врши увоз лекова који садрже психоактивне контролисане супстанце за које није издата дозвола за лек у супротности са одредбом члана 69. став 1. овог закона;

11) ако рукује, врши промет, односно употребљава психоактивне контролисане супстанце за које је надлежни орган изрекао меру уништавања психоактивних контролисаних супстанци у складу са законом (члан 104. став 6).

За привредни преступ из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 100.000 до 200.000 динара.

Члан 109.

Новчаном казном од 800.000 до 2.000.000 динара казниће се за привредни преступ правно лице ако:

1) врши доставу гљива из породице Psilocybe, као и других гљива из којих се могу добити психоактивне контролисане супстанце (члан 5. став 2);

2) даје, одлаже, односно оставља психоактивне контролисане супстанце и медицинска средства која су искоришћена за њихову примену у супротности са одредбом члана 6. овог закона;

3) врши оглашавање психоактивне контролисане супстанце у супротности са одредбом члана 7. овог закона;

4) нема одговорно лице за идентификације и испитивања психоактивних контролисаних супстанци или заменика одговорног лица, као и ако одговорно лице у прописаном року не обавести Министарство о промени услова на основу којих је издата дозвола, односно не обавести Министарство о било каквом неуобичајеном захтеву за анализу психоактивних контролисаних супстанци (члан 21. ст. 1. и 4);

5) без одлагања не обавести Министарство о промени одговорног лица, односно његовог заменика (члан 31. став 5);

6) не поднесе захтев за обнову дозволе за производњу, односно промет психоактивне контролисане супстанце најкасније 90 дана пре истека рока важења дозволе за производњу, односно промет (члан 34. став 2);

7) обавља научноистраживачку делатност у супротности са одредбом члана 36. овог закона;

8) започне поступак клиничког испитивања лека који садржи психоактивну контролисану супстанцу пре добијања сагласности из члана 37. став 1. овог закона;

9) складишти психоактивну контролисану супстанцу са листа 1, 2, 4, 5 и 6 Списка у супротности са одредбом члана 39. овог закона;

10) обавља транспорт психоактивне контролисане супстанце са листа 1, 2, 4, 5 и 6 Списка у супротности са одредбом члана 40. ст. 2–9. овог закона;

11) пакује и означава психоактивне контролисане супстанце у супротности са одредбом члана 41. овог закона;

12) не обавести Министарство у прописаном року да извоз, односно увоз психоактивне контролисане супстанце није извршен у периоду одређеном у дозволи за извоз, односно увоз, као и не обавести Министарство о извезеној, односно увезеној количини психоактивне контролисане супстанце у прописаном року (члан 49. ст. 4 и 5);

13) без одлагања не обавести Министарство о посебним околностима у вези са психоактивним контролисаним супстанцама (члан 83).

За привредни преступ из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 80.000 до 200.000 динара.

Члан 110.

Уз казну из чл. 108. и 109. овог закона правном лицу се може изрећи и заштитна мера забране одређене привредне делатности од три до десет година.

Психоактивна контролисана супстанца која је предмет привредног преступа одузеће се без накнаде.

Прекршаји

Члан 111.

Новчаном казном од 500.000 до 1.500.000 динара кажњава се за прекршај правно лице:

1) ако за одговорно лице, односно заменика одговорног лица у овлашћеној, односно референтној лабораторији одреди лице у супротности са одредбом члана 21. ст. 2. и 3. овог закона;

2) ако лице одговорно за производњу, односно промет, као и његов заменик нема пребивалиште на територији Републике Србије и одговарајућу стручну спрему и стечена потребна знања из области психоактивних контролисаних супстанци (члан 31. став 2);

3) ако лице одговорно за производњу не донесе правила којима се обезбеђује несметана производња, односно промет психоактивних контролисаних супстанци (члан 32. став 2);

4) ако поседује психоактивне контролисане супстанце за научноистраживачку делатност у супротности са одредбом члана 36. став 1. овог закона;

5) ако не достави Министарству податке о количинама психоактивне контролисане супстанце која ће се производити, односно увозити за наредну календарску годину, као и ако у прописаном року не поступи на захтев Министарства (члан 43);

6) ако примењује психоактивне контролисане супстанце супротно одредбама члана 64. ст. 2. и 6. овог закона;

7) ако правно лице које обавља послове у складу са овим законом не пријави Министарству сваку промену основних података уписаних у регистар у прописаном року (члан 74. став 5);

8) ако обавља послове у складу са овим законом, а нема одговарајућу документацију и не води одговарајуће евиденције (члан 75);

9) ако здравствена установа не води евиденцију о случајевима тровања, о смртним случајева који су наступили као последица прекомерне употребе психоактивних контролисаних супстанци и о злоупотреби психоактивних контролисаних супстанци, као и ако у прописаном року не обавести Министарство у складу са одредбом члана 76. овог закона.

10) ако здравствена установа не поступа у сагласности са одредбом члана 77. овог закона;

11) ако здравствена установа не поступа у сагласности са одредбом члана 78. овог закона;

12) ако не достави Министарству извештај о увозу сваке психоактивне контролисане супстанце у прописаном року (члан 79);

13) ако не достави Министарству периодични извештај о извезеним, односно увезеним количинама сваке психоактивне контролисане супстанце у прописаном року (члан 80);

14) ако не достави Министарству извештај о психоактивним контролисаним супстанцама употребљеним у претходној години у прописаном року (члан 81);

15) ако не достави Министарству ванредне извештаје у прописаном року (члан 82);

16) ако не обавести без одлагања Министарство о посебним околностима у односу на психоактивне контролисане супстанце (члан 83);

17) ако не изврши попис психоактивних контролисаних супстанци у складу са одредбом члана 84. овог закона;

18) ако не поседује прописану документацију током обављања транспорта психоактивних контролисаних супстанци у складу са чланом 85. овог закона;

19) ако у прописаном року не обавести Министарство о стању залиха психоактивних контролисаних супстанци и даљем поступању с њима (члан 86. став 2);

20) ако не поднесе министарству надлежном за послове пољопривреде у прописаном року извештаје у складу са одредбом члана 87. овог закона;

21) ако не поднесе Министарству тромесечни извештај о извезеној, односно увезеној количини сламе мака, најкасније 15 дана од завршетка сваког тромесечја, у складу са одредбом члана 88. овог закона;

22) ако лице одговорно за производњу односно промет психоактивних контролисаних супстанци нема потврду о стеченим знањима из области психоактивних контролисаних супстанци (члан 91. став 1).

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и заступник правног лица, односно одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 10.000 до 50.000 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном од 50.000 до 100.000 динара.

Члан 112.

Ако радње из члана 111. став 1. тач. 19) и 20) овог закона учини предузетник, казниће се за прекршај новчаном казном од 100.000 до 500.000 динара.

Ако радње из члана 111. став 1. тач. 5) – 7), 9) – 11), 17) и 19) овог закона учини здравствени радник предузетник, казниће се за прекршај новчаном казном од 100.000 до 500.000 динара.

Уз казну из ст. 1. и 2. овог члана предузетнику, односно здравственом раднику предузетнику може се изрећи и заштитна мера забране вршења здравствене делатности у трајању од шест месеци до три године.

Члан 113.

Новчаном казном од 40.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај физичко лице:

1) ако врши доставу психоактивне контролисане супстанце, биљака из којих се могу добити психоактивне контролисане супстанце (члан 5. став 1), као и гљива из породице Psilocybe, као и других гљива из којих се могу добити психоактивне контролисане супстанце у супротности са одредбом члана 5. став 2. овог закона;

2) ако одлаже, односно оставља психоактивне контролисане супстанце и медицинска средства која су искоришћена за њихову примену у супротности са одредбом члана 6. став 2. овог закона;

3) ако оглашава психоактивну контролисану супстанцу у супротности са одредбом члана 7. овог закона.

XV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 114.

Правно лице које обавља послове производње, промета, односно послове идентификације и испитивања психоактивних контролисаних супстанци наставља с радом у складу с прописима који су важили до ступања на снагу овог закона, а до добијања дозволе за производњу, промет, односно обављање послова овлашћене лабораторије у складу с овим законом.

Инспекција Министарства дужна је да у року од две године од дана ступања на снагу овог закона изврши инспекцијски надзор и утврди испуњеност услова за производњу, односно за промет, односно за обављање послова овлашћене лабораторије.

Правном лицу које не добије дозволу за производњу, односно за промет, односно за обављање делатности овлашћене лабораторије у року из става 2. овог члана, Министарство неће издати дозволу за увоз, односно извоз психоактивних контролисаних супстанци све док не добије дозволу за производњу, односно промет у складу с овим законом.

Члан 115.

Прописи за спровођење овог закона донеће се у року од 18 месеци од дана ступања на снагу овог закона.

До доношења прописа из става 1. овог члана примењују се прописи који су важили до дана ступања на снагу овог закона, ако нису у супротности са овим законом.

Члан 116.

Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о производњи и промету опојних дрога („Службени лист СРЈ”, број 46/96 и „Службени гласник РС”, бр. 37/02 и 108/05) и Закон о одређивању органа за вршење одређених послова у области производње и промета опојних дрога („Службени гласник СРС”, број 8/80).

Члан 117.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.