Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

ЗАКОН

о комуналним делатностима

"Службени гласник РС", бр. 88 од 24. новембра 2011, 104 од 23. децембра 2016, 95 од 8. децембра 2018.

 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет уређивања

Члан 1.

Овим законом одређују се комуналне делатности и уређују општи услови и начин њиховог обављања.

Појам комуналне делатности

Члан 2.

Комуналне делатности у смислу овог закона су делатности пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица код којих је јединица локалне самоуправе дужна да створи услове за обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета, као и надзор над њиховим вршењем.

Комуналне делатности су делатности од општег интереса.

Комуналне делатности су:

1) снабдевање водом за пиће;

2) пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода;

3) производња, дистрибуција и снабдевање топлотном енергијом;

4) управљање комуналним отпадом;

5) градски и приградски превоз путника;

6) управљање гробљима и сахрањивање;

6а) погребна делатност;

7) управљање јавним паркиралиштима;

8) обезбеђивање јавног осветљења;

9) управљање пијацама;

10) одржавање улица и путева;

11) одржавање чистоће на површинама јавне намене;

12) одржавање јавних зелених површина;

13) димничарске услуге;

14) делатност зоохигијене.

Комуналне делатности из става 3. тач. од 1) до 7) и тач. од 11) до 13) овог члана су делатности од општег економског интереса у смислу прописа о заштити потрошача.

Скупштина јединице локалне самоуправе може као комуналне одредити и друге делатности од локалног интереса и прописати услове и начин њиховог обављања, у складу са ставом 1. овог члана.

*Службени гласник РС, број 104/2016

Одређење комуналних делатности

Члан 3.

Комуналне делатности из члана 2. став 3. овог закона обухватају:

1) снабдевање водом за пиће је захватање, пречишћавање, прерада и испорука воде водоводном мрежом до мерног инструмента потрошача, обухватајући и мерни инструмент;

2) пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода је сакупљање, одвођење, пречишћавање и испуштање отпадних, атмосферских и површинских вода са површина јавне намене, односно од прикључка корисника на уличну канализациону мрежу, третман отпадних вода у постројењу за пречишћавање, црпљење, одвоз и третирање фекалија из септичких јама;

3) производња и дистрибуција топлотне енергије - централизована производња и дистрибуција у више објеката водене паре, топле или вреле воде за потребе грејања;

4) управљање комуналним отпадом је сакупљање комуналног отпада, његово одвожење, третман и безбедно одлагање укључујући управљање, одржавање, санирање и затварање депонија, као и селекција секундарних сировина и одржавање, њихово складиштење и третман;

5) градски и приградски превоз путника је превоз путника унутар насељених места или између насељених места која се налазе на територији јединице локалне самоуправе, који обухвата јавни линијски превоз аутобусом, тролејбусом, трамвајем, метроом, жичаром, путничким бродом, скелом и чамцем за привредне сврхе, као и обезбеђивање места за укрцавање и искрцавање путника (станица, стајалишта и плутајућих објеката за пристајање пловила која врше превоз путника у домаћој линијској пловидби и сл. као саобраћајних објеката који се користе у тим видовима превоза);

6) управљање гробљима и сахрањивање је: управљање и одржавање гробља; одржавање гробног места и наплата накнаде за одржавање гробног места; обезбеђивање, давање у закуп и продаја уређених гробних места; покопавање и ексхумација посмртних остатака, кремирање и остављање пепела покојника; одржавање објеката који се налазе у склопу гробља (мртвачница, капела, розаријум, колумбаријум, крематоријум); одржавање пасивних гробаља и спомен-обележја;

6а) погребна делатност је преузимање и превоз посмртних остатака од места смрти, односно места на коме се налази умрла особа (стан, здравствена установа, институти за судску медицину и патологију, установе социјалне заштите и друга места) и превоз до места одређеног посебним прописом (патологије, судске медицине, гробља, крематоријума, аеродрома, пословног простора погребног предузећа у ком постоје прописани услови за смештај и чување покојника), организација сахране и испраћаја са прибављањем потребне документације за организацију превоза и сахрањивања, чување посмртних остатака у расхладном уређају и припремање покојника за сахрањивање;

7) управљање јавним паркиралиштима је услуга одржавања јавних паркиралишта и простора за паркирање на обележеним местима (затворени и отворени простори), организација и вршење контроле и наплате паркирања, услуга уклањања непрописно паркираних, одбачених или остављених возила, премештање паркираних возила под условима прописаним овим и другим посебним законом, постављање уређаја којима се по налогу надлежног органа спречава одвожење возила, као и уклањање, премештање возила и постављање уређаја којима се спречава одвожење возила у случајевима предвиђеним посебном одлуком скупштине јединице локалне самоуправе којом се уређује начин обављања комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима, као и вршење наплате ових услуга;

8) обезбеђивање јавног осветљења обухвата одржавање, адаптацију и унапређење објеката и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобрађајне и друге површине јавне намене;

9) управљање пијацама је комунално опремање, одржавање објеката на пијацама (пијачног пословног простора, укључујући и киоске и тезге на отвореном простору), давање у закуп тезги на пијацама и организација делатности на затвореним и отвореним просторима који су намењени за обављање промета пољопривредно-прехрамбених и других производа;

10) одржавање улица и путева у градовима и другим насељима је извођење радова којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја и чува и унапређује употребна вредност улица, путева, тргова, платоа и сл.;

11) одржавање чистоће на јавним површинама је чишћење и прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других јавних површина, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и пражњење посуда за отпатке на јавним површинама, као и одржавање јавних чесми, бунара, фонтана, купалишта, плажа и тоалета као комуналних објеката;

12) одржавање јавних зелених површина је уређење, текуће и инвестиционо одржавање, реконструкција и санација зелених, рекреативних површина и приобаља;

13) димничарске услуге обухватају чишћење и контролу димоводних и ложних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја, вађење и спаљивање чађи у димоводним објектима, преглед новоизграђених и дограђених димоводних и ложишних објеката и уређаја и мерење емисије димних гасова и утврђивање степена корисности ложишног уређаја, осим у случајевима када наведене послове обављају правна лица или предузетници овлашћени у складу са законом којим је уређена област цевоводног транспорта гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуције гасовитих угљоводоника, као и законом којим је уређена област ефикасног коришћења енергије;

14) делатност зоохигијене обухвата послове: хватања, превоза, збрињавања, смештаја напуштених и изгубљених животиња у прихватилиште; контроле и смањења популације изгубљених и напуштених паса и мачака; нешкодљивог уклањања и транспорта лешева животиња са јавних површина и објеката за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња до објеката за сакупљање, прераду или уништавање споредних производа животињског порекла на начин који не представља ризик по друге животиње, људе или животну средину; спровођења мера за смањење популације глодара, инсеката и штетних микроорганизама мерама дезинфекције, дезинсекције и дератизације на јавним површинама.

*Службени гласник РС, број 104/2016

Родна неутралност израза

*Службени гласник РС, број 104/2016

Члан 3а

Сви појмови употребљени у овом закону у мушком граматичком роду обухватају мушки и женски род лица на која се односе.

*Службени гласник РС, број 104/2016

II. ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ

Надлежност за уређивање комуналних делатности

Члан 4.

Јединица локалне самоуправе, у складу са овим законом, обезбеђује организационе, материјалне и друге услове за изградњу, одржавање и функционисање комуналних објеката и за техничко и технолошко јединство система и уређује и обезбеђује обављање комуналних делатности и њихов развој.

Комуналним објектима, у смислу става 1. овог члана, сматрају се грађевински објекти са уређајима, инсталацијама и опремом, сама постројења, уређаји и инсталације и други објекти који служе за пружање комуналних услуга корисницима, као и уређено грађевинско земљиште и добра у општој употреби која се користе за обављање комуналне делатности.

Јединица локалне самоуправе уређује у складу са законом услове обављања комуналних делатности, права и обавезе корисника комуналних услуга, обим и квалитет комуналних услуга и начин вршења надзора над обављањем комуналних делатности обезбеђујући нарочито:

1) одговарајући обухват, обим и квалитет комуналних услуга, који подразумева нарочито: здравствену и хигијенску исправност према прописаним стандардима и нормативима, тачност у погледу рокова испоруке, сигурност и заштиту корисника у добијању услуга, поузданост, приступачност и трајност у пружању услуга;

2) развој и унапређивање квалитета и асортимана комуналних услуга, као и унапређивање организације рада, ефикасности и других услова пружања услуга;

3) сагласност са начелима одрживог развоја, која су дефинисана посебним законом који уређује одређену комуналну делатност;

4) ефикасно коришћење ресурса и смањење трошкова обављања комуналних делатности успостављањем сарадње две или више јединица локалне самоуправе и другим активностима када за то постоји могућност;

5) конкуренцију у обављању делатности.

Ради коришћења, чувања и одржавања средстава за обављање комуналних делатности, одржавања чистоће и заштите животне средине, опште уређености насеља, спољног изгледа објекта и уређености површина, јединица локалне самоуправе може да пропише опште услове одржавања комуналног реда и мере за њихово спровођење.

Влада уређује  :

1) мерила за обављање комуналних делатности, и то за: минимални обим који обухвата подручја, односно број становника за које се пружа одређена комунална услуга; учесталост пружања комуналне услуге; садржај комуналне услуге; показатељ квалитета и ефикасности пружања услуга;

2) садржину, начин и услове за отпочињање обављања комуналних делатности из члана 2. став 3. овог закона, којим се посебно уређује: стручна оспособљеност кадрова и технички капацитет које морају да испуне вршиоци комуналних делатности за обављање одређене комуналне делатности, ако то није уређено другим прописима;

3) садржину и начин вођења евиденције привредних субјеката који обављају одређену комуналну делатност.

Брисани су ранији ст. 6-8. (види члан 4. Закона - 104/2016-56)

Јединица локалне самоуправе може својом одлуком, у складу са статутом, предвидети да градска општина, месна заједница или други облик месне самоуправе обавља одређене послове у вези са обезбеђивањем услова за обављање комуналних делатности.

Обезбеђивање услова за обављање комуналних делатности обухвата активности на јачању капацитета и функционалности комуналне инфраструктуре, обезбеђење средстава за финансирање изградње комуналне инфраструктуре, активности на праћењу квалитета комуналних услуга, као и предузимање мера за континуирано вршење комуналних делатности у циљу обезбеђења животних потреба физичких и правних лица.

*Службени гласник РС, број 104/2016

Вршиоци комуналних делатности

Члан 5.

Kомуналну делатност могу обављати јавно предузеће, привредно друштво, предузетник или други привредни субјект.

Комуналну делатност из члана 2. став 3. тачка 1) и комуналну делатност из члана 2. став 3. тачка 5) овог закона у делу који обухвата обављање јавног линијског превоза путника тролејбусима и трамвајима могу обављати искључиво јавна предузећа које оснива јединица локалне самоуправе, друштво с ограниченом одговорношћу и акционарско друштво (у даљем тексту: друштво капитала) чији је једини власник јавно предузеће, односно чији је једини власник јединица локалне самоуправе, као и зависно друштво чији је једини власник то друштво капитала.

Правно лице из става 2. овог члана може уз сагласност оснивача да уговори са другим правним лицем обављање појединих послова из оквира комуналне делатности из члана 2. став 3. тачка 1) и комуналне делатности из члана 2. став 3. тачка 5) овог закона у делу који обухвата обављање јавног линијског превоза путника тролејбусима и трамвајима, у ком случају се као вршилац комуналне делатности у односу на сва права и обавезе прописане овим законом искључиво сматра правно лице из става 2. овог члана.

Брисан је ранији став 3. (види члан 5. Закона - 104/2016-56)

*Службени гласник РС, број 104/2016

**Службени гласник РС, број 95/2018

Начин поверавања обављања комуналних делатности

Члан 6.

Јединица локалне самоуправе је дужна да се у поступку поверавања обављања комуналних делатности руководи начелима конкуренције, економичности, ефикасности и заштите животне средине.

III. ПОСЛОВИ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ У ВЕЗИ СА КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА

Надлежно министарство

Члан 7.

Послове државне управе који се односе на комуналне делатности, унапређивање и развој истих, врши министарство надлежно за комуналне делатности (у даљем тексту: Министарство).

Обавеза извештавања Министарства

*Службени гласник РС, број 104/2016

Члан 8.

Јединица локалне самоуправе дужна је да до краја фебруара текуће године достави Министарству извештај, на прописаном обрасцу, у вези са обављањем комуналних делатности у претходној години.

Јединица локалне самоуправе дужна је да на захтев Министарства достави Министарству извештај, податке и обавештења у вези са обављањем комуналних делатности, у року од 15 дана од дана пријема захтева Министарства.

Вршилац комуналне делатности дужан је да на захтев Министарства достави Министарству податке и обавештења у вези са обављањем комуналних делатности у року од 15 дана од дана пријема захтева Министарства.

Вршиоци комуналне делатности из члана 2. став 3. тачка 6а) овог закона достављају Министарству извештај, на прописаном обрасцу, у вези са обављањем делатности до краја фебруара текуће године за претходну годину.

Министарство прати квалитет и обухват пружања комуналних услуга, ефикасност вршилаца комуналне делатности, кретање цена, број запослених и ниво улагања у одржавање и изградњу комуналне инфраструктуре и о својим налазима најмање једном годишње обавештава Владу и јавност.

Министарство ће у складу са законом којим се уређује слободaн приступ информацијама од јавног значаја податке о ценама комуналних услуга и обухвату пружања комуналних услуга учинити доступним.

Министар надлежан за послове комуналних делатности прописује образац извештаја из ст. 1. и 4. овог члана.

*Службени гласник РС, број 104/2016

Испуњеност услова за отпочињање обављања комуналних делатности

Члан 8а

Испуњеност услова за отпочињање обављања комуналних делатности из члана 2. став 3. овог закона, утврђује Министарство.

Министар надлежан за послове комуналних делатности образује комисију која проверава испуњеност услова из става 1. овог члана, а коју чине по један представник: министарства надлежног за послове привреде, министарства надлежног за послове енергетике, министарства надлежног за послове заштите животне средине, министарства надлежног за послове водопривреде, министарства надлежног за послове саобраћаја, министарства надлежног за послове инфраструктуре, министарства надлежног за послове финансија, министарства надлежног за послове државне управе, министарства надлежног за послове локалне самоуправе, министарства надлежног за послове ветерине, министарства надлежног за послове заштите од пожара и Министарства, који је уједно и председник комисије (у даљем тексту: комисија).

Ако комисија утврди да су испуњени услови из става 1. овог члана, министар надлежан за послове комуналних делатности донеће решење о испуњености услова за обављање комуналне делатности вршилаца комуналних делатности, односно ако комисија оцени да нису испуњени услови, министар надлежан за послове комуналних делатности донеће решење о одбијању захтева.

Решење из става 3. овог члана доноси се у року од 30 дана од дана достављања уредне документације из става 1. овог члана.

За издавање решења о испуњености услова за обављање комуналне делатности плаћа се републичка административна такса и приход је буџета Републике Србије.

На решење из става 3. овог члана није дозвољена жалба, али против њега се може покренути управни спор.

Министарство води евиденцију привредних субјеката који обављају одређену комуналну делатност.

*Службени гласник РС, број 104/2016

IV. ПОВЕРАВАЊЕ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Појам поверавања обављања комуналне делатности

Члан 9.

Под поверавањем обављања комуналне делатности подразумева се временски орочено уговорно уређивање односа у вези са обављањем комуналне делатности или појединих послова из оквира комуналне делатности између једне или више јединица локалне самоуправе и вршиоца комуналне делатности, које за циљ има пружање комуналних услуга на територији једне или више јединица локалне самоуправе или на делу територије јединице локалне самоуправе.

Изузетно од става 1. овог члана, комуналне делатности из члана 2. став 3. тачка 6а) овог закона не поверавају се, већ их могу обављати сви привредни субјекти који испуњавају прописане услове.

Поверавање обављања комуналне делатности врши се на основу одлуке скупштине јединице локалне самоуправе о начину обављања комуналне делатности и уговора о поверавању, осим када се оснива јавно предузеће.

Пре доношења одлуке о поверавању комуналне делатности на делу територије јединице локалне самоуправе, која је у складу са одредбама посебних закона или подзаконских аката, проглашена за подручје од посебног значаја у смислу заштите природних добара или проглашена као туристички простор у смислу закона којима се уређује туризам, јединица локалне самоуправе прибавља мишљење управљача тог јавног добра, односно управљача тог туристичког простора.

Мишљење из става 4. овог члана управљач јавног добра, односно туристичког простора даје у року од 30 дана, а уколико не поступи у том року, јединица локалне самоуправе може донети одлуку из става 4. овог члана и без мишљења тог управљача.

Јединица локалне самоуправе не може донети одлуку о поверавању послова сахрањивања, уређивања и одржавања гробља које је у својини цркве или верске заједнице, без сагласности те цркве или верске заједнице.

На поступак поверавања обављања комуналне делатности чије се финансирање обезбеђује из буџета јединице локалне самоуправе, односно чије се финансирање обезбеђује у целости или делимично наплатом накнаде од корисника комуналних услуга, примењују се одредбе закона којима се уређује јавно-приватно партнерство и концесије.

Брисани су ранији ст. 4. и 5. (види члан 8. Закона - 104/2016-56)

*Службени гласник РС, број 104/2016

V. ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ ЗА ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Заједничко обављање комуналне делатности

Члан 10.

Две или више јединица локалне самоуправе могу споразумом уредити заједничко обављање комуналних делатности, осим ако то није другачије уређено другим посебним прописом.

Уколико утврде интерес за заједничко обављање комуналних делатности, општинско, односно градско веће сваке јединице локалне самоуправе доноси одлуку о изради студије оправданости.

Студија оправданости садржи:

1) детаљан приказ затеченог стања у тој комуналној делатности, финансијску анализу са предрачуном потребних улагања, изворе финансирања и претходну финансијску оцену оправданости заједничког обављања комуналне делатности;

2) анализу тржишта за ту комуналну делатност;

3) детаљни приказ економски оправданих и правно могућих модела заједничког обављања комуналне делатности;

4) детаљно образложење предложеног модела заједничког обављања комуналне делатности са освртом на предности и недостатке тог модела у односу на друге могуће моделе, посебно у односу на дотадашњи модел обављања комуналне делатности;

5) очекиване резултате предложеног модела, као и предуслове за постизање тих резултата;

6) преглед ризика и предлога за њихово отклањање, односно предупређивање.

Када резултати студије оправданости упућују на ефикасност и економичност заједничког обезбеђивања комуналних делатности, закључује се споразум из става 1. овог члана.

*Службени гласник РС, број 104/2016

Доношење одлуке о заједничком обављању комуналне делатности

Члан 11.

Ако се на основу резултата студије из члана 10. став 2. овог закона утврди оправданост заједничког обављања комуналне делатности, општинско, односно градско веће подноси скупштини јединице локалне самоуправе предлог одлуке о начину обављања комуналне делатности и предлог споразума о заједничком обезбеђивању обављања комуналне делатности.

Одлуком скупштине јединице локалне самоуправе којом се прихвата предлог споразума о заједничком обезбеђивању обављања комуналне делатности изузетно се може овластити општинско односно градско веће за доношење привремене одлуке о питањима која не трпе одлагање.

Општинско односно градско веће дужно је одлуку из става 2. овог члана доставити на прву наредну седницу скупштине јединице локалне самоуправе ради потврђивања.

Споразум о заједничком обављању комуналне делатности сматра се закљученим када га у истоветном тексту усвоје све скупштине јединица локалне самоуправе у периоду који не може да буде дужи од три месеца од добијања предлога.

Међуопштински савет за комуналну делатност

Члан 12.

Ради заједничког обављања комуналне делатности, споразумом на који сагласност дају скупштине јединица локалне самоуправе које учествују у сарадњи може се предвидети оснивање Међуопштинског савета за комуналну делатност (у даљем тексту: савет).

Савет се оснива као заједнички орган, привредно друштво или удружење чији су оснивачи јединице локалне самоуправе које учествују у сарадњи.

Споразумом о оснивању савета ближе се уређују организациони облик, статус, састав, надлежности, начин доношења одлука и друга питања значајна за рад савета.

Савет предлаже скупштини јединице локалне самоуправе доношење одлуке о: поверавању обављања комуналне делатности, расписивању конкурса за обављање комуналне делатности, другим пословима у вези са уређивањем услова за обављање комуналних делатности који су овим законом и законима којима се уређују концесије и јавне набавке, дати у надлежност јединице локалне самоуправе.

VI. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ВРШИЛАЦА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И КОРИСНИКА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА

Уређивање међусобних односа вршилаца комуналне делатности и корисника услуга

Члан 13.

Скупштина јединице локалне самоуправе одлукама прописује начин обављања комуналне делатности, као и општа и посебна права и обавезе вршилаца комуналне делатности и корисника услуга на својој територији, укључујући и начин плаћања цене комуналне услуге, начин вршења контроле коришћења и наплате комуналне услуге и овлашћења вршиоца комуналне делатности у вршењу контроле и мере које су контролори овлашћени да предузимају.

Одлуком из става 1. овог члана скупштина јединице локалне самоуправе обавезно одређује и начин континуираног изјашњавања (најмање једном годишње) корисника комуналних услуга о квалитету пружања комуналних услуга од стране вршилаца комуналних делатности, које се може организовати електронским путем или на други погодан начин.

Уколико су резултати изјашњавања корисника комуналних услуга такви да већина није задовољна пруженом комуналном услугом одређеног вршиоца комуналне делатности, јединицa локалне самоуправе покреће поступак преиспитивања рада тог вршиоца комуналне делатности и налаже му да отклони недостатке који су наведени у изјашњавању корисника у року који не може бити дужи од 90 дана.

Уколико вршилац комуналне делатности не поступи у складу са ставом 2. овог члана у погледу отклањања недостатака квалитета пружене комуналне услуге, јединица локалне самоуправе може раскинути закључен уговор о поверавању и поверити обављање комуналне делатности другом вршиоцу комуналне делатности који испуњава услове из члана 8а овог закона.

Одлука скупштине јединице локалне самоуправе, која прописује општа и посебна права и обавезе вршилаца комуналне делатности и корисника комуналних услуга непосредно се примењује на све уговорне односе вршилаца комуналне делатности са корисницима комуналних услуга као општи услови пословања.

Уколико одлуком скупштине јединице локалне самоуправе о обављању комуналне делатности није предвиђено закључење појединачних уговора између вршиоца и корисника комуналних услуга, сматра се да је уговорни однос о пружању комуналне услуге настао започињањем коришћења комуналне услуге, односно почетком пружања комуналне услуге у складу са прописима којима се ближе уређује обављање те комуналне делатности.

Обавезе корисника комуналне услуге, укључујући и плаћање цене комуналне услуге, настају започињањем коришћења комуналне услуге, односно почетком пружања комуналне услуге, и када се она користи супротно прописима којима се уређује та комунална делатност.

*Службени гласник РС, број 104/2016

Обавезе вршиоца комуналне делатности

Члан 14.

Вршилац комуналне делатности дужан је да организује свој рад и пословање на начин којим се обезбеђује:

1) трајно и несметано пружање комуналних услуга корисницима под условима и на начин уређен законом, прописима и стандардима донесеним на основу закона;

2) прописани или уговорени обим и квалитет комуналних услуга, који подразумева тачност у погледу рокова, сигурност корисника у добијању услуга и здравствену и хигијенску исправност у складу са позитивним прописима;

3) предузимање мера одржавања, развоја и заштите комуналних објеката, постројења и опреме, који служе за обављање комуналних делатности;

4) развој и унапређење квалитета и врсти комуналних услуга, као и унапређење организације и ефикасности рада.

Обавезе вршиоца комуналне делатности у случају планираних прекида испоруке

Члан 15.

Вршилац комуналне делатности дужан је да у средствима јавног информисања или на други погодан начин обавести кориснике комуналних услуга о планираним или очекиваним сметњама и прекидима, који ће настати или могу настати у пружању комуналних услуга, најкасније 24 сата пре очекиваног прекида у пружању тих услуга.

Обавезе вршиоца комуналне делатности у случају непланираних прекида испоруке

Члан 16.

У случају наступања непланираних или неочекиваних поремећаја или прекида у пружању комуналних услуга, односно обављању комуналних делатности, вршилац комуналне делатности дужан је да одмах о томе обавести надлежни орган управе јединице локалне самоуправе и да истовремено предузме мере за отклањање узрока поремећаја.

Уколико вршилац комуналне делатности то не учини у року који одреди јединица локалне самоуправе, надлежни орган управе јединице локалне самоуправе има право да предузме мере за хитну заштиту комуналних објеката и друге имовине која је угрожена на терет вршиоца комуналне делатности.

Обавезе јединице локалне самоуправе у случају непланираних прекида испоруке

Члан 17.

По пријему обавештења о непланираном прекиду испоруке, односно по утврђивању поремећаја или прекида у пружању комуналних услуга, општинска односно градска управа дужна је да:

1) одреди ред првенства и начин пружања услуга оним корисницима код којих би услед прекида настала опасност по живот и рад грађана или рад правних и физичких лица, или би настала значајна, односно ненадокнадива штета;

2) предузме мере за хитну заштиту комуналних објеката и друге имовине која је угрожена;

3) утврди разлоге и евентуалну одговорност за поремећај, односно прекид вршења делатности и учињену штету.

Обавезе корисника комуналне услуге

Члан 18.

Корисник комуналне услуге у обавези је да користи комуналну услугу на начин којим се:

1) не ометају други корисници и не угрожава животна средина;

2) не угрожавају објекти и опрема, који су у функцији обављања одређене комуналне делатности.

Обустава комуналне услуге

Члан 19.

Вршилац комуналне делатности не може ускратити комуналну услугу кориснику, осим у случају када корисник:

1) изврши прикључење на комуналну мрежу без претходно прибављеног одобрења;

2) користи услугу противно прописима;

3) неосновано омета друге кориснике услуга;

4) не плати комуналну услугу у утврђеном року;

5) ненаменски користи комуналну услугу у време снабдевања уз ограничење потрошње (редукцију) о чему је корисник благовремено обавештен.

За комуналне услуге из члана 2. став 3. тач. 1) до 4) овог закона, рок из става 1. тачка 4) овог члана не може бити краћи од 60 дана почев од дана доспелости првог неплаћеног потраживања.

Вршилац комуналне делатности дужан је да у писменој форми обавести корисника комуналне услуге о могућности обуставе комуналне услуге услед наступања случаја из става 1. овог члана и остави му примерени рок за испуњење обавезе.

Јединица локалне самоуправе ближе уређује у којим случајевима из става 1. овог члана и под којим условима се може ускратити комунална услуга.

Вршилац комуналне делатности дужан је да најкасније у року од два дана од измирења дуга за извршену комуналну услугу и плаћене прописане накнаде за поновно прикључење настави пружање комуналне услуге кориснику.

Поступање са принудно уклоњеним стварима

Члан 20.

Власници принудно уклоњених возила, ствари и других предмета дужни су да их преузму у року који својом одлуком утврђује јединица локалне самоуправе, а који не може бити краћи од 120 дана нити дужи од 180 дана.

Јединица локалне самоуправе својом одлуком прописује поступање са принудно уклоњеним возилима, стварима и другим предметима, као и услове и начин на који вршилац комуналне делатности може остарити право да се возило, ствар и други предмет, ако се не преузме у року из става 1. овог члана, прода да би се намирили трошкови поступка, одношења, лежарине и други доспели трошкови.

Возило, ствар и други предмети који нису преузети у року из става 1. овог члана имају својство напуштене ствари у смислу закона којим се уређују својинскоправни односи.

*Службени гласник РС, број 104/2016

Право приступа уређајима и инфраструктури

Члан 21.

Власник или корисник непокретности дужан је да омогући вршиоцу комуналне делатности интервенцију на изграђеној комуналној инфраструктури и постројењима уз обавезу вршиоца комуналне делатности да надокнади штету насталу услед интервенције или на други начин отклони последице извршене интервенције.

Вршилац комуналне услуге је дужан да отклони последице извршене интервенције најкасније у року од седам дана од дана завршетка интервенције.

Обавеза вршиоца комуналне делатности да одвојено исказује финансијске резултате у вези са обављањем комуналне делатности

Члан 22.

Ако вршилац комунале делатности обавља још неку делатност поред оне која му је поверена, обавезан је да у свом рачуноводству одвојено исказује све приходе и расходе који су везани за обављање поверене комуналне делатности.

Сарадња са полицијом и комуналном полицијом

Члан 23.

Кад је то потребно ради извршавања послова из надлежности вршиоца комуналне делатности, наплате накнаде за извршену комуналну услугу након истека рока утврђеног за плаћање или покретања поступка пред надлежним прекршајним, судским или управним органима због неизвршења законом утврђених обавеза од стране корисника услуга, на образложени захтев вршиоца комуналне делатности, полиција ће доставити личне податке за грађане, податке за возила и друге податке из евиденција које води у складу са законом.

Вршилац комуналне делатности дужан је да формира евиденције података о личности корисника услуге, прибављене на начин из става 1. овог члана или на основу писане сагласности корисника садржане у појединачном уговору, у складу са Законом о заштити података о личности.

Вршилац комуналне делатности у обављању послова сарађује са полицијом, комуналном полицијом и комуналном инспекцијом у складу са законом. Сарадња обухвата нарочито: међусобно обавештавање, размену информација, размену података, пружање непосредне помоћи и предузимање заједничких мера и активности од значаја за обављање комуналне делатности.

VII. ФИНАНСИРАЊЕ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ

Извори средстава за обављање и развој комуналних делатности

Члан 24.

Средства за обављање и развој комуналних делатности обезбеђују се из:

1) прихода од продаје комуналних услуга;

2) прихода од комуналне накнаде;

3) прихода од концесионе накнаде, односно накнаде коју плаћа приватни партнер на основу јавног уговора, ако је има;

4) прихода буџета јединице локалне самоуправе;

5) наменских средстава других нивоа власти;

6) других извора, у складу са законом.

Комуналне делатности код којих се крајњи корисник може утврдити превасходно се финансирају из цена комуналних услуга, а комуналне делатности код којих се крајњи корисник не може утврдити финансирају се из буџета јединице локалне самоуправе, односно комуналне накнаде.

*Службени гласник РС, број 104/2016

Начела за одређивање цена комуналних услуга

Члан 25.

Цене комуналних услуга се одређују на основу следећих начела:

1) примена начела „потрошач плаћа”;

2) примена начела „загађивач плаћа”;

3) довољности цене да покрије пословне расходе;

4) усаглашености цена комуналних услуга са начелом приступачности;

5) непостојања разлике у ценама између различитих категорија потрошача, сем ако се разлика заснива на различитим трошковима обезбеђивања комуналне услуге.

Ако се за различите категорије корисника комуналних услуга примењују различити методи обрачуна, водиће се рачуна да цена буде сразмерна са трошковима пружања те услуге.

Јединица локалне самоуправе може прописати да се у поступку контроле коришћења комуналне услуге наплаћује посебна цена за случај коришћења комуналне услуге на начин који је у супротности са прописима којима се уређује та комунална делатност.

Цене комуналних услуга могу се плаћати унапред.

Елементи за одређивање цене комуналних услуга

Члан 26.

Елементи за одређивање цена комуналних услуга су:

1) пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима;

2) расходи за изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре и набавку опреме, према усвојеним програмима и плановима вршиоца комуналне делатности на које је јединица локалне самоуправе дала сагласност;

3) добит вршиоца комуналне делатности.

Средства која су намењена за финансирање обнове и изградње објеката комуналне инфраструктуре исказују се посебно и могу се употребити само за те намене.

Јединица локалне самоуправе је у обавези да прати кретање цена комуналних услуга, а нарочито усклађеност цена комуналних услуга са принципима утврђеним овим законом.

Члан 27.

Јединица локалне самоуправе утврђује и наплаћује накнаду за комуналне услуге за обављање комуналних делатности код којих се крајњи корисник не може утврдити.

Влада својим актом ближе прописује обвезнике комуналне накнаде, основ за обрачун износа комуналне накнаде, мерила за обрачун износа комуналне накнаде, највише износе комуналне накнаде, ослобођења и друга питања од значаја за утврђивање износа и наплату комуналне накнаде.

Јединица локалне самоуправе у складу са законом и актом из става 2. овог члана својим општим актом утврђује зоне, коефицијенте и друга питања од значаја за утврђивање износа и наплату комуналне накнаде.

Јединица локалне самоуправе може да у оквиру организације делатности одржавања јавног осветљења, својим актом пропише услове за коришћење ове комуналне услуге за кориснике који су евидентирани као потрошачи код предузећа за дистрибуцију електричне енергије.

Наплата накнаде која се односи на делатност одржавања јавног осветљења врши се преко предузећа за дистрибуцију електричне енергије, на начин утврђен актом јединице локалне самоуправе и уговором који јединица локалне самоуправе закључи са тим предузећем.

Промена цена комуналних услуга

Члан 28.

Одлуку о промени цена комуналних услуга доноси вршилац комуналне делатности.

На одлуку о промени цена комуналних услуга из члана 2. став 3. тач. 1)–8) овог закона осим превоза посмртних остатака умрлог, сагласност даје надлежни орган јединице локалне самоуправе.

Уз захтев за давање сагласности из става 2. овог члана, вршилац комуналне делатности надлежном органу јединице локалне самоуправе доставља образложење које нарочито садржи разлоге за промену и детаљну структуру предложене цене.

Јединица локалне самоуправе објављује захтев за давање сагласности на одлуку о промени цена комуналних услуга, са образложењем, на огласној табли у седишту јединице локалне самоуправе, као и у електронском облику путем интернета, најмање 15 дана пре доношења одлуке.

Одлуком скупштине јединице локалне самоуправе о начину обављања комуналне делатности из става 2. овог члана, односно уговором о поверавању, могу се уредити услови под којима промена цене комуналне услуге може да ступи на снагу и пре добијања сагласности надлежног органа јединице локалне самоуправе, уз обавезу вршиоца комуналне делатности да надокнади разлику корисницима комуналних услуга ако надлежни орган јединице локалне самоуправе одбије да да сагласност на повећање цене.

Одлуком скупштине јединице локалне самоуправа о начину обављања комуналне делатности, односно уговором о поверавању, може се уредити начин промене цене комуналне услуге на иницијативу јединице локалне самоуправе.

Одлуком скупштине јединице локалне самоуправе о начину обављања комуналне делатности, односно уговором о поверавању, могу се уредити одговорност, односно права и обавезе уговорних страна за случај да се цена комуналне услуге која не подлеже давању сагласности, не утврди у износу који је у складу са методологијом утврђеном у уговору о поверавању.

Субвенционисање одређених категорија корисника комуналних услуга

Члан 29.

Јединица локалне самоуправе може утврдити категорије корисника комуналне услуге који плаћају субвенционирану цену комуналне услуге, као и износ субвенција за сваку категорију.

Јединица локалне самоуправе дужна је да вршиоцу комуналне делатности достави списак и податке корисника комуналних услуга из става 1. овог члана (име и презиме, ЈМБГ, адреса пребивалишта), са укупно исказаним износом субвенција, до септембра текуће године за наредну годину, као и да надокнади субвенционисани део цене вршиоцу комуналне делатности, у периоду од 30 дана од дана извршења комуналне услуге.

Уговором о поверавању може се предвидети субвенционирани износ цене за одређене категорије корисника који се неће надокнађивати вршиоцу комуналне делатности.

*Службени гласник РС, број 104/2016

VIII. КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА И СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Средства за изградњу комуналне инфраструктуре

Члан 30.

Грађење објеката комуналне инфраструктуре финансира се из:

1) прихода од давања у закуп, односно на коришћење комуналне инфраструктуре и других средстава за обављање комуналне делатности у јавној својини;

2) дела накнаде за право на обављање комуналне делатности;

3) дела цене комуналне услуге намењене амортизацији средстава за обављање комуналне делатности;

4) буџета јединице локалне самоуправе;

5) средстава вршиоца комуналне делатности;

6) средстава прикупљених емитовањем дугорочних хартија од вредности (муниципалних обвезница);

7) кредита и других облика задуживања;

8) трансфера других нивоа власти;

9) донација;

10) других извора утврђених посебним прописима.

Накнада за давање средстава за обављање комуналне делатности у јавној својини у закуп или на коришћење не може бити нижа од износа амортизације за средства која су предмет накнаде.

Средства из става 1. тачке 1) овог члана приход су буџета јединице локалне самоуправе и користе се преко буџетског фонда за комуналну инфраструктуру за изградњу и инвестиционо одржавање објеката комуналне инфраструктуре, који оснива јединица локалне самоуправе у складу са законом којим се уређује буџетски систем.

Приликом обезбеђивања трансферних средстава других нивоа власти за изградњу комуналне инфраструктуре води се рачуна о томе да ли се поштују начела садржана у овом закону, а нарочито да цена комуналних услуга покрива одговарајуће трошкове, као и да се делатност обавља на начелу ефикасности које укључује и економију обима, односно удруживање јединица локалне самоуправе у свим случајевима када је то економски оправдано.

Мерење потрошње воде

Члан 31.

Главни мерни инструмент за мерење потрошње воде уграђен на месту прикључења инсталација корисника на комуналну инфраструктуру представља саставни део комуналне инфраструктуре.

Набавка мерног инструмента из става 1. овог члана врши се из надокнаде за прикључак, коју плаћа инвеститор, односно власник непокретности.

Индивидуални мерни инструменти уграђени на инсталацијама корисника, који служе мерењу потрошње воде за појединачне станове, односно појединачне пословне просторије, су у својини власника појединачних станова, односно, власника појединачних пословних просторија који сносе трошкове набавке, уградње, експлоатације, одржавања и функционисања индивидуалних мерних инструмената.

IX. НАДЗОР

Овлашћење за вршење надзора

Члан 32.

Надзор над извршавањем одредаба овог закона и републичких прописа донетих на основу овог закона врши Министарство, преко републичких комуналних инспектора, у оквиру делокруга утврђеног законом.

Инспекцијски надзор над спровођењем одредаба овог закона и републичких прописа донетих на основу овог закона, као и прописа јединице локалне самоуправе донетих на основу овог закона врши јединица локалне самоуправе, преко општинских, односно градских комуналних инспектора.

Градским инспектором у смислу става 2. овог члана сматра се и комунални инспектор градске општине, када послове инспекцијског надзора врши на основу прописа града, односно Града Београда.

Надзор над радом вршилаца комуналне делатности врши јединица локалне самоуправе.

Послове републичког комуналног инспектора може да обавља лице које је стекло одговарајуће високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама, односно лице које је стекло високо образовање на основним студијама на факултету у трајању од најмање четири године, а које је у погледу права која из њега произлазе изједначено са академским називом мастер, положеним државним стручним испитом за рад у органима управе и испитом за инспектора и најмање три године радног искуства у струци.

Послове општинског, односно градског комуналног инспектора може да обавља лице које је стекло одговарајуће високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама, односно лице које је стекло високо образовање на основним студијама на факултету у трајању од најмање четири године, а које је у погледу права која из њега произлазе изједначено са академским називом мастер, као и лице које је стекло одговарајуће образовање на основним академским студијама и основним струковним студијама, односно има стечено више образовање, а које је у погледу права која из њега произлазе изједначено са основним струковним студијама, положеним државним стручним испитом за рад у органима управе и испитом за инспектора и најмање три године радног искуства у струци.

*Службени гласник РС, број 104/2016

Републички инспекцијски надзор

Члан 33.

У вршењу инспекцијског надзора, републички комунални инспектор  је овлашћен да:

1) наложи решењем да се комунална делатност обавља у складу са законом и републичким прописом донетим на основу овог закона;

2) наложи решењем вршења комуналне услуге у заштићеном подручју у складу са овим законом;

3) проверава да ли вршилац комуналне делатности испуњава услове за обављање комуналне делатности у смислу овог закона;

4) врши надзор над спровођењем закона и других прописа непосредним увидом у важеће опште и појединачне акте, евиденцију и другу документацију, врши преглед пословних просторија, објеката, постројења и уређаја јединице локалне самоуправе и вршиоца комуналне делатности, узима изјаве од одговорних лица код јединице локалне самоуправе и вршиоца комуналне делатности, као и од других правних и физичких лица, фотографише или сачини видео снимак подручја на коме се врши контрола, као и да предузима друге радње везане за инспекцијски надзор у циљу утврђивања чињеничног стања;

5) наложи решењем рок у коме је јединица локалне самоуправе у обавези да обезбеди одговарајуће обављање комуналне делатности уколико се на подручју јединице локалне самоуправе комунална делатност не обавља у складу са прописом из става 1. тачка 1) овог члана;

6) подноси захтев за покретање прекршајног поступка, односно пријаву за привредни преступ или кривичну пријаву;

7) предузима друге мере утврђене законом и подзаконским прописима.

Против решења републичког комуналног инспектора може се изјавити жалба Министарству.

Жалба одлаже извршење решења, осим у случајевима прописаним чланом 39. став 4. Закона о инспекцијском надзору.

Брисан је ранији став 4. (види члан 15. Закона - 104/2016-56)

*Службени гласник РС, број 104/2016

Права и дужности општинског, односно градског комуналног инспектора

*Службени гласник РС, број 104/2016

Члан 34.

Општински, односно градски комунални инспектор овлашћен је да:

1) врши увид у опште и појединачне акте, евиденције и другу документацију вршилаца комуналне делатности и других правних и физичких лица;

2) саслуша и узима изјаве од одговорних лица код вршилаца комуналне делатности и других правних и физичких лица;

3) прегледа објекте, постројења и уређаје за обављање комуналне делатности и пословне просторије ради прикупљања неопходних података;

3а) фотографише и сними простор у коме се врши инспекцијски надзор, као и друге ствари које су предмет надзора;

4) наложи решењем да се комунална делатност обавља на начин утврђен законом и прописима на основу закона;

5) наложи решењем извршавање утврђених обавеза и предузимања мера за отклањање недостатака у обављању комуналне делатности;

6) прегледа објекте, постројења и уређаје који служе коришћењу комуналних услуга, укључујући и оне које представљају унутрашње инсталације и припадају кориснику комуналне услуге;

7) наложи решењем кориснику извршење утврђених обавеза, као и отклањање недостатака на унутрашњим инсталацијама и да приступи тим инсталацијама приликом извршења решења којим је наложио отклањање недостатака или искључење корисника са комуналног система;

8) изриче новчану казну прекршајним налогом у складу са законом којим се уређују прекршаји;

9) подноси захтев за покретање прекршајног поступка, односно пријаву за привредни преступ или кривично дело уколико оцени да постоји сумња да је повредом прописа учињен прекршај, привредни преступ или кривично дело;

10) наложи решењем уклањање ствари и других предмета са површина јавне намене ако су они ту остављени противно прописима;

11) наложи решењем уклањање, односно премештање возила, као и постављање уређаја којима се спречава одвожење возила са површина јавне намене ако су остављена противно прописима;

12) забрани решењем одлагање отпада на местима која нису одређена за ту намену;

13) забрани решењем спаљивање отпада изван за то одређеног постројења;

14) забрани решењем одлагање комуналног отпада ван за то одређених комуналних контејнера;

15) забрани решењем одлагање комуналног отпада на местима која нису одређена као регистроване комуналне депоније;

16) забрани решењем одлагање отпадног грађевинског материјала, земље и осталог грађевинског материјала ван за то одређене локације;

17) забрани решењем одлагање отпада и отпадних материја у водотоке и на обале водотока;

18) забрани решењем бацање горећих предмета у комуналне контејнере и корпе за отпад;

19) забрани решењем уништење ограда, клупа и дечијих игралишта;

20) забрани решењем уништење зелених површина;

20а) забрани обављање комуналне делатности субјекту који ту делатност обавља супротно одредби члана 9. овог закона;

21) предузима друге мере утврђене законом и подзаконским прописима.

Брисани су ранији ст. 2-4. (види члан 16. Закона - 104/2016-56)

*Службени гласник РС, број 104/2016

Обавеза омогућавања несметаног обављања дужности комуналног инспектора

Члан 35.

Вршиоци комуналне делатности, као и друга правна и физичка лица дужни су да комуналном инспектору омогуће несметано обављање надзора, да му без одлагања ставе на увид и располагање потребну документацију и друге доказе и изјасне се о чињеницама које су од значаја за вршење надзора.

Вршење инспекцијског надзора

Члан 36.

Комунални инспектор у вршењу инспекцијског надзора кад утврди да се омета вршење комуналне услуге или коришћење комуналних објеката остављањем возила, ствари и других предмета или на други начин, наредиће решењем кориснику, односно сопственику, ако је присутан, да одмах уклони те ствари, односно предмете, под претњом принудног извршења.

Ако се лице из става 1. овог члана не налази на лицу места, комунални инспектор ће, без саслушања странке, донети решење којим ће наложити да се возила, ствари и други предмети уклоне у одређеном року, који се може одредити и на минуте.

Решење из става 2. овог члана лепи се на те ствари, односно предмете уз назначење дана и часа када је налепљено и тиме се сматра да је достављање извршено, а доцније оштећење, уништење или уклањање овог решења не утиче на ваљаност достављања.

Ако лице из става 1. овог члана не поступи по датом налогу, комунални инспектор ће одредити постављање уређаја којим се спречава одвожење возила, односно одредиће да се возила, ствари и други предмети уклоне о трошку корисника, односно сопственика, на место које је за то одређено.

Трошак из става 4. овог члана се утврђује актом јединице локалне самоуправе и може да обухвата трошкове поступка, одношења возила, ствари и другог предмета, лежарине и друге доспеле трошкове.

Одлуком јединице локалне самоуправе се може предвидети да вршилац комуналне делатности као поверилац доспелог потраживања у чијим се рукама налази дужниково возило, ствар и други предмет уклоњен по налогу надлежног органа, има право задржати га док му не буде исплаћено потраживање.

Жалба против решења из ст. 1. и 2. овог члана не одлаже његово извршење.

Решење и жалба на решење

Члан 37.

Ако комунални инспектор приликом вршења надзора утврди да пропис није примењен или да је неправилно примењен, у року који не може бити дужи од 15 дана од дана извршеног надзора донеће решење о отклањању утврђене неправилности и одредиће рок за њено отклањање.

На решење комуналног инспектора може се изјавити жалба општинском, односно градском већу у року од 15 дана од дана достављања решења, сем ако је законом друкчије предвиђено.

О жалби веће одлучује у року од 30 дана од дана пријема жалбе. Жалба не одлаже извршење решења комуналног инспектора.

Решење већа јединице локалне самоуправе је коначно у управном поступку и против њега се може покренути управни спор.

Сарадња са комуналном полицијом и републичким инспекцијским службама

Члан 38.

Комунални инспектор у обављању послова сарађује са комуналном полицијом и инспекцијским службама Републике Србије, у складу са законом.

Сарадња из става 1. овог члана обухвата нарочито: међусобно обавештавање, размену информација, пружање непосредне помоћи и предузимање заједничких мера и активности од значаја за обављање послова комуналне инспекције.

X. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Прекршај одговорног лица у јединици локалне самоуправе

Члан 39.

Новчаном казном од 50.000 до 150.000 динара казниће се за прекршај одговорно лице у јединици локалне самоуправе уколико:

1) не поступи по решењу из члана 33. став 1. тач. 1), 2), 4), 5) и 7) овог закона;

2) не достави Министарству извештај, податке и обавештења из члана 8. ст. 1. и 2. овог закона;

3) не поступи у складу са чланом 17. овог закона.

За поновљени прекршај из става 1. овог члана учиниоцу ће се изрећи новчана казна из става 1. овог члана и казна затвора до 30 дана.

За прекршај из става 1. овог члана одговорном лицу у надлежном органу управе, односно у јединици локалне самоуправе, односно организацији која врши јавна овлашћења, може се уз изречену казну изрећи и заштитна мера забране вршења послова у трајању од шест месеци до три године.

*Службени гласник РС, број 104/2016

Преступи

Члан 40.

Новчаном казном од 1.500.000 до 3.000.000 динара казниће се за привредни преступ правно лице ако:

1) као вршилац комуналне делатности не организује или престане да организује комуналну делатност на начин предвиђен чланом 14. овог закона;

2) као вршилац комуналне делатности не исказује пословне резултате на начин предвиђен чланом 22. овог закона.

За привредни преступ из става 1. казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 100.000 до 200.000 динара.

Правном лицу из става 2. овог члана може се за привредни преступ из става 1. овог члана поред прописане казне изрећи и заштитна мера забране обављања одређених делатности.

Прекршаји правног лица

Члан 41.

Новчаном казном од 100.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај правно лице ако:

1) не достави Министарству податке и обавештења из члана 8. ст. 3. и 4. овог закона;

2) користи комуналну услугу на начин супротан члану 18. овог закона;

3) одбије да омогући вршиоцу комуналне делатности интервенцију на комуналној инфраструктури, у циљу редовног прегледа, поправке или хаварије, у складу са чланом 21. овог закона;

4) као вршилац комуналне делатности не обавести кориснике комуналне делатности о планираном прекиду обављања комуналне делатности у складу са чланом 15. овог закона или не обавести надлежни орган управе јединице локалне самоуправе о непланираном прекиду обављања комуналне делатности у складу са чланом 16. овог закона;

5) као вршилац комуналне делатности обустави пружање комуналне услуге из разлога који нису наведени у члану 19. овог закона;

6) као вршилац комуналне делатности не отклони последице извршене интервенције на изграђеној комуналној инфраструктури у року од седам дана од дана завршетка интервенције како је то предвиђено чланом 21. овог закона.

7) не омогући комуналном инспектору несметано обављање надзора, односно преглед објеката, постројења и уређаја и пословних просторија ради прикупљања неопходних података у складу са чланом 34. став 1. тачка 3) овог закона;;

8) не уклони ствари и друге предмете са површина јавне намене ако су они ту остављени противно прописима односно не поступи у складу са чланом 34. став 1. тачка 10) овог закона;

9) одлаже отпад на местима која нису одређена за ту намену, односно не поступи у складу са чланом 34. став 1. тачка 12) овог закона;

10) спаљује отпад изван за то одређеног постројења, односно не поступи у складу са чланом 34. став 1. тачка 13) овог закона;

11) не одлаже комунални отпад у за то одређене комуналне контејнере, односно не поступи у складу са чланом 34. став 1. тачка 14) овог закона;

12) одлаже комунални отпад на местима која нису одређена као регистроване комуналне депоније, односно не поступи у складу са чланом 34. став 1. тачка 15) овог закона;

13) одлаже отпад грађевинског материјала, земљу и грађевински материјал противно прописима, односно не поступи у складу са чланом 34. став 1. тачка 16) овог закона;

14) одлаже отпад и отпадне материје у водотоке и на обале водотока, односно не поступи у складу са чланом 34. став 1. тачка 17) овог закона;

15) обавља комуналну делатност, супротно члану 9. овог закона.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 25.000 до 50.000 динара.

За прекршај из става 1. овог члана може се уз изречену казну изрећи и заштитна мера забране вршења одређене делатности у трајању до три године, а одговорном лицу да врши одређене послове у трајању од шест месеци до три године.

За прекршај из става 1. тачка 8) овог члана, уз изречену казну може се изрећи и заштитна мера одузимања предмета.

*Службени гласник РС, број 104/2016

Прекршаји предузетника

Члан 42.

Новчаном казном од 50.000 до 500.000 динара казниће се за прекршај предузетник ако:

1) користи комуналну услугу на начин супротан члану 18. овог закона;

2) одбије да омогући вршиоцу комуналне делатности интервенцију на комуналној инфраструктури у циљу редовног прегледа, поправке или хаварије, у складу са чланом 21. овог закона;

3) не уклони ствари и друге предмете са површина јавне намене ако су они ту остављени противно прописима, односно не поступи у складу са чланом 34. став 1. тачка 10) овог закона;

4) одлаже отпад на местима која нису одређена за ту намену односно не поступи у складу са чланом 34. став 1. тачка 12) овог закона;

5) спаљује отпад изван за то одређеног постројења, односно не поступи у складу са чланом 34. став 1. тачка 13) овог закона;

6) не одлаже комунални отпад у за то одређене комуналне контејнере, односно не поступи у складу са чланом 34. став 1. тачка 14) овог закона;

7) одлаже комунални отпад на местима која нису одређена као регистроване комуналне депоније, односно не поступи у складу са чланом 34. став 1. тачка 15) овог закона;

8) одлаже отпад грађевинског материјала, земљу и грађевински материјал противно прописима, односно не поступи у складу са чланом 34. став 1. тачка 16) овог закона;

9) одлаже отпад и отпадне материје у водотоке и на обале водотока, односно не поступи у складу са чланом 34. став 1. тачка 17) овог закона;

10) баца гореће предмете у комуналне контејнере и корпе за отпад, односно не поступи у складу са чланом 34. став 1. тачка 18) овог закона;

11) уништава ограде, клупе и дечија игралишта, односно не поступи у складу са чланом 34. став 1. тачка 19) овог закона;

12) уништава зелене површине, односно не поступи у складу са чланом 34. став 1. тачка 20) овог закона;

13) не омогући инспектору обављање контроле и не поступи по решењу инспектора којим је наређено извршавање утврђених обавеза и предузимања мера за отклањање недостатака;

14) обавља комуналну делатност, супротно члану 9. овог закона.

За прекршај из става 1. овог члана може се уз изречену казну изрећи и заштитна мера забране обављања делатности у трајању до три године.

За прекршај из става 1. тачка 3) овог члана уз изречену казну може се изрећи и заштитна мера одузимања предмета.

*Службени гласник РС, број 104/2016

Прекршаји физичког лица

Члан 43.

Новчаном казном од 20.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај физичко лице ако:

1) користи комуналну услугу на начин супротан члану 18. овог закона;

2) одбије да омогући вршиоцу комуналне делатности интервенцију на комуналној инфраструктури у циљу редовног прегледа, поправке или хаварије, у складу са чланом 21. овог закона;

3) не уклони ствари и друге предмете са површина јавне намене ако су они ту остављени противно прописима, односно не поступи у складу са чланом 34. став 1. тачка 10) овог закона;

4) одлаже отпад на местима која нису одређена за ту намену, односно не поступи у складу са чланом 34. став 1. тачка 12) овог закона;

5) спаљује отпад изван за то одређеног постројења, односно не поступи у складу са чланом 34. став 1. тачка 13) овог закона;

6) не одлаже комунални отпад у за то одређене комуналне контејнере, односно не поступи у складу са чланом 34. став 1. тачка 14) овог закона;

7) одлаже комунални отпад на местима која нису одређена као регистроване комуналне депоније, односно не поступи у складу са чланом 34. став 1. тачка 15) овог закона;

8) одлаже отпад грађевинског материјала, земљу и грађевински материјал противно прописима, односно не поступи у складу са чланом 34. став 1. тачка 16) овог закона;

9) одлаже отпад и отпадне материје у водотоке и на обале водотока, односно не поступи у складу са чланом 34. став 1. тачка 17) овог закона;

10) баца гореће предмете у комуналне контејнере и корпе за отпад, односно не поступи у складу са чланом 34. став 1. тачка 18) овог закона;

11) уништава ограде, клупе и дечија игралишта, односно не поступи у складу са чланом 34. став 1. тачка 19) овог закона;

12) уништава зелене површине, односно не поступи у складу са чланом 34. став 1. тачка 20) овог закона;

13) не омогући инспектору обављање контроле и не поступи по решењу инспектора којим је наређено извршавање утврђених обавеза и предузимања мера за отклањање недостатака.

За прекршај из става 1. тачка 3) овог члана уз изречену казну може се изрећи и заштитна мера одузимања предмета.

XI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Положај вршилаца комуналне делатности

Члан 44.

Облици међуопштинске сарадње успостављени до дана ступања на снагу овог закона морају се ускладити са одредбама овог закона најкасније у року од две године од дана његовог ступања на снагу.

Ако на дан ступања на снагу овог закона комуналну делатност обавља физичко или правно лице које не може бити вршилац комуналне делатности у складу са чланом 5. овог закона, јединица локалне самоуправе је обавезна да у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона обезбеди да обављања те комуналне делатности врши физичко или правно лице које у складу са чланом 5. овог закона може обављати комуналну делатност.

Члан 45.

Комунална накнада предвиђена овим законом, ће се наплаћивати наредног дана од дана престанка наплате накнаде за коришћење грађевинског земљишта у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС и 24/11), а најкасније од 1. јануара 2014. године.

Престанак примене и важења ранијих прописа

Члан 46.

Подзаконски прописи за спровођење овог закона биће донети у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона.

До ступања на снагу прописа утврђених овим законом остају на снази прописи који су донети на основу Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 16/97 и 42/98) ако нису у супротности са овим законом.

Члан 47.

Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 16/97 и 42/98).

Ступање на снагу закона

Члан 48.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У "ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ" ЗАКОНА

 

Закон о изменама и допунама Закона о комуналним делатностима: "Службени гласник РС", број 104/2016-56

Члан 21.

Подзаконски акти који се доносе у складу са одредбама овог закона биће донети у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона.

Јединице локалне самоуправе дужне су да ускладе своја општа акта у року од шест месеци од дана ступања на снагу подзаконских аката из става 1. овог члана.

Члан 22.

Вршиоци комуналних делатности дужни су да у року од три месеца од дана ступања на снагу подзаконског акта из члана 4. став 3. тачка 2) овог закона ускладе своје пословање са тим подзаконским актом.

Члан 23.

Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи одредба члана 15. тачка 13) Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 62/06, 47/11, 93/12 и 83/16).

Члан 24.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењиваће се од 1. јануара 2017. године.