Zakon

Редакцијски пречишћен текст

Неважећи акт

 

 

 

ЗАКОН

о играма на срећу

"Службени гласник РС", бр. 88 од 24. новембра 2011, 93 од 28. септембра 2012 - др. закон, 30 од 20. априла 2018, 95 од 8. децембра 2018, 91 од 24. децембра 2019.

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет уређивања

Члан 1.

Овим законом уређује се право на приређивање игара на срећу, врсте игара на срећу, услови приређивања, права и обавезе приређивача игара на срећу (у даљем тексту: приређивач), остваривање и припадност прихода остварених приређивањем игара на срећу, као и надзор над приређивањем игара на срећу.

Овим законом оснива се Управа за игре на срећу (у даљем тексту: Управа), као орган управе у саставу министарства надлежног за послове финансија и уређује њена надлежност.

*Службени гласник РС, број 95/2018

Појам игара на срећу

Члан 2.

Играма на срећу, у смислу овог закона, сматрају се игре у којима се учесницима, уз наплату, пружа могућност да остваре добитак у новцу, стварима, услугама или правима, при чему добитак или губитак не зависи од знања или вештине учесника у игри, него од случаја или неког неизвесног догађаја.

Игрaма на срећу не сматрају се игре које се приређују пред јавношћу, у којима се такмичи у знању и вештини из различитих области један или више унапред квалификованих учесника према правилима приређивача уз директно учешће учесника у игри (непосредно на месту приређивања игре или путем телефона), при чему крајњи исход зависи искључиво од постигнутих резултата из задате области.

Забавне игре

Члан 3.

Играма на срећу, у смислу овог закона, не сматрају се игре на рачунарима, симулаторима, видео-аутоматима, флиперима и другим сличним направама, које се стављају у погон уз помоћ новца или жетона, као и пикадо, билијар и друге сличне игре, у којима се учествује уз наплату, а у којима учесник не може остварити добитак у новцу, стварима, услугама или правима, већ право на једну или више бесплатних игара исте врсте (забавне игре).

Забавне игре, у смислу става 1. овог члана, нису предмет уређивања овог закона.

Одређивање својства игре на срећу

Члан 4.

У складу са овим законом могу се приређивати само игре на срећу које су уписане у каталог о врстама игара на срећу и за чије приређивање су донета правила игре, на која је дата сагласност од стране министра надлежног за послове финансија (у даљем тексту: министар финансија).

Министарство надлежно за послове финансија (у даљем тексту: Министарство) одлучује да ли се нека игра сматра игром на срећу у смислу овог закона.

Циљ приређивања и расподела средстава

Члан 5.

Игре на срећу приређују се ради разоноде учесника, остваривања добитака у новцу, стварима, услугама или правима и остваривања средстава која су приход буџета Републике Србије.

Део средстава који је приход буџета Републике Србије у износу од 40% (у даљем тексту: наменска примања буџета), користи се за финансирање Црвеног крста Србије, организација особа са инвалидитетом и других удружења чији је циљ унапређење социјално-економског и друштвеног положаја особа са инвалидитетом и других лица у стању социјалне потребе, установа социјалне заштите, спорта и омладине, локалне самоуправе и лечења ретких болести.

Друштвена одговорност

Члан 6.

Приређивање игара на срећу мора бити друштвено одговорно и усмерено ка заштити малолетника, превенцији болести зависности код учесника у играма на срећу и ка заштити података о личности учесника у играма на срећу.

Приређивачи су дужни да на најефикаснији начин спроводе забрану учествовања малолетних лица у играма на срећу.

Сви запослени код приређивача игара на срећу који имају директан контакт са учесницима у играма на срећу, пре ступања на рад морају бити оспособљени за превентивно деловање против болести зависности према учесницима у играма на срећу.

У случају приређивања игара на срећу преко средстава електронске комуникације, запосленима у смислу става 3. овог члана сматрају се запослени који имају контакт са учесницима у играма на срећу (нпр. кориснички сервис).

Обавеза је сваког приређивача да унутар објекта у коме приређује игре на срећу у непосредној близини улазних врата истакне постер величине 100 х 80 сантиметара, на којем се налази одговарајући текст о превенцији болести зависности, као и контакт подаци установе коју је министарство надлежно за послове здравља сертификовало за лечење болести зависности од игара на срећу. Када се игре на срећу приређују у киосцима, постер величине 50 x 40 сантиметара истиче се на спољној страни киоска.

На сваком пулту или шалтеру преко којег се региструје учествовање у играма на срећу мора постојати брошура-флајер са подацима наведеним у ставу 5. овог члана.

Приређивачи су дужни да на најефикаснији начин и у складу са важећом законском регулативом штите податке о личности учесника у играма на срећу.

Министар надлежан за послове здравља прописује изглед и садржину проспеката из става 5. овог члана.

Општи интерес

Члан 7.

Приређивање игара на срећу представља делатност од општег интереса за Републику Србију и искључиво је право Републике Србије, ако овим законом није друкчије одређено.

Општи интерес у делатности приређивања игара на срећу остварује се нарочито ради:

1) обезбеђивања средстава за намене из члана 5. став 2. овог закона;

2) усклађивање игара на срећу са социјално-економским и другим приликама;

3) избегавање ризика од криминала, заштите од обмана и отклањање негативних дејстава која имају игре на срећу.

Република Србија не гарантује за добитке које остваре учесници у играма на срећу.

Преношење права на приређивање

Члан 8.

Република Србија може, у складу са овим законом, пренети право на приређивање игара на срећу на правна лица или предузетнике са седиштем на територији Републике Србије.

Право приређивања игара на срећу из става 1. овог члана, у складу са овим законом, преноси се на основу:

1) дозволе;

2) одобрења;

3) сагласности.

Дозвола, одобрење, односно сагласност из става 2. овог члана не могу се пренети на треће лице.

Дефиниција појмова

Члан 9.

Поједини изрази употребљени у овом закону имају следеће значење:

1) приређивач је правно лице или предузетник који у складу са овим законом, на основу дозволе Владе, односно одобрења или сагласности Управе  има право да приређује игре на срећу;

2) уговор о преношењу права на приређивање посебних игара на срећу у играчницама је уговор потписан од стране министра финансија уз претходну сагласност Владе и правног лица које је добило дозволу за приређивање посебних игара на срећу у играчницама, који садржи одредбе о међусобним правима и обавезама у вези са коришћењем пренетог права;

3) класичне игре на срећу су игре у којима учествује већи број учесника са намером да буду једини или делимични добитници унапред дефинисаног фонда добитaка;

4) посебне игре на срећу су игре у којима учесници играју један против другог, или против приређивача, у намери да остваре добитак у зависности од висине улога;

5) игре на срећу у играчницама су игре које играчи играју против играчнице или један против другог на столовима за игру, са куглицама, коцкицама, картама или другим сличним реквизитима и које се приређују искључиво у простору играчнице;

6) аутоматима се сматрају електромеханички, електронски и слични уређаји на којима играчи уплатом одређеног износа, стичу могућност остваривања добитка који зависи од случаја или неког другог неизвесног догађаја;

7) игре на срећу на аутоматима су игре које се играју на електромеханичким, електронским и сличним уређајима, а на којима играчи уплатом одређеног износа стичу могућност остваривања добитка који зависи од случаја или неког другог неизвесног догађаја;

8) игре на срећу – клађење су игре на срећу у којима се учесник клади на исходе спортских (резултати утакмица, клађење на трке коња и паса и сл.) и других догађаја предложених од стране приређивача, при чему околност која одлучује о добитку или губитку не сме бити никоме унапред позната и мора бити таква да на ову околност не могу утицати ни приређивачи ни играчи и где је висина добитка утврђена приликом уплате улога и касније се не може мењати;

9) игре на срећу преко средстава електронске комуникације, у смислу овог закона, су све игре на срећу, када се приређују преко средстава електронске комуникације, као што су: интернет, телефон, телевизија, радио, СМС и било који други облик електронске комуникације;

10) играчница је уређен простор за приређивање посебних игара на срећу на столовима и аутоматима;

11) аутомат клуб је уређен простор за приређивање посебних игара на срећу на аутоматима;

12) кладионица је уређен простор за приређивање посебних игара на срећу – клађења у коме се налази једно или више уплатно-исплатних места;

13) уплатно-исплатно место у кладионици је бројчано означен шалтер за уплату – исплату на коме се налази рачунар који опслужује један радник и који поседује засебан штампач тикета, који омогућава аутоматску размену података са сервером Управе;

14) именовано лице је законски заступник друштва или члан органа управљања друштва у смислу прописа о привредним друштвима;

15) сарадник је свако физичко лице, које:

(1) је члан органа управљања или друго одговорно лице у правном лицу у коме је именовано лице на руководећем положају или је стварни власник тог лица;

(2) је стварни власник правног лица у коме је именовано лице на руководећем положају;

(3) са именованим лицем има стварно власништво над истим правним лицем;

16) стварни власник правног лица је лице дефинисано прописима о централној евиденцији стварних власника.

*Службени гласник РС, број 95/2018

**Службени гласник РС, број 91/2019

Забране

Члан 10.

Забрањено је приређивање игара на срећу супротно одредбама овог закона, као и:

1) учествовање у играма на срећу које се приређују у иностранству, за које се улози плаћају на територији Републике Србије;

2) омогућавање уплате улога у Републици Србији за учествовање у играма на срећу које се приређују у иностранству путем платних картица, а од стране издаваоца платних картица са седиштем на територији Републике Србије;

3) омогућавање уплате улога у Републици Србији за учествовање у играма на срећу које се приређују у иностранству на други начин;

4) оглашавање и рекламирање игара на срећу у штампаним и електронским медијима који су намењени малолетним лицима;

5) оглашавање и рекламирање класичних и посебних игара на срећу без обавештења о забрани учествовања малолетних лица;

6) приређивање игара на срећу у слободним зонама;

7) учествовање малолетних лица у класичним и посебним играма на срећу;

8) омогућавање учествовања малолетним лицима у класичним и посебним играма на срећу;

9) улазак малолетних лица у објекте у којима се приређују класичне и посебне игре на срећу;

10) омогућавање уласка малолетним лицима у објекте у којима се приређују класичне и посебне игре на срећу;

11) приређивање игара са пирамидалним карактером (ланци среће и сл.);

12) приређивање наградних игара у роби и услугама у којима се награда исплаћује у новцу или је новчана награда саставни део награде;

13) замена робне награде, односно услуге добијене у играма на срећу за новчану противвредност добијене робе, односно услуге;

14) приређивање посебних игара на срећу на аутоматима и посебних игара на срећу – клађење дуже од 18 сати дневно;

15) истицање натписа Casino или Казино на објектима у којима се приређују посебне игре на срећу, осим у играчницама;

16) коришћење речи Casino или Казино у називу правног лица или предузетника, осим правног лица које има дозволу за приређивање посебних игара на срећу у играчницама;

17) омогућавање приређивања игара на срећу преко средстава електронске комуникације лицу које не поседује одобрење;

18) омогућавање учествовања у играма на срећу преко средстава електронске комуникације које организује лице које не поседује одобрење;

19) приређивање игара на срећу које не гарантују исте услове свим играчима;

20) коришћење речи: лутрија, лото, бинго и назива других врста класичних игара на срећу у називу правног лица или предузетника;

21) коришћење речи: лутрија, лото, бинго и назива других врста класичних игара на срећу у називу игре на срећу коју приређује друго правно лице или предузетник, осим Државне лутрије Србије.

Управа за игре на срећу

Члан 11.

Управа обавља послове државне управе у области игара на срећу.

Управа самостално извршава послове из става 1. овог члана на целокупној територији Републике Србије и организује се тако да обезбеђује функционално јединство у спровођењу прописа у области игара на срећу.

*Службени гласник РС, број 95/2018

Надлежности Управе

Члан 12.

Управа обавља следеће послове:

1) утврђује предлог каталога о врстама игара на срећу, који доноси министар финансија;

2) даје сагласност на одлуку Државне лутрије Србије о приређивању класичне игре на срећу;

3) спроводи поступак јавног позива за давање дозволе за приређивање посебних игара на срећу у играчницама, у складу са поступком давања дозволе, припрема нацрт акта Владе о давању и одузимању дозволе и обавља друге стручне послове у вези са давањем и одузимањем дозволе;

4) даје и одузима одобрења, односно сагласности за приређивање игара на срећу;

5) утврђује висину накнада за које даје одобрења и сагласности;

6) врши контролу плаћања накнада за све игре на срећу;

6а) врши надзор над применом одредаба закона и других прописа у области игара на срећу, као и контролу спречавања прања новца и финансирања тероризма;

7) врши процену вредности наградног фонда за приређивање наградних игара у роби и услугама;

8) припрема предлог уговора о међусобним правима и обавезама о приређивању класичних игара на срећу, који се закључује са Државном лутријом Србије;

9) даје одобрење за промену простора у коме ће се приређивати игре на срећу у играчници, аутомат клубу, односно кладионици;

10) даје и одузима одобрење за држање ризико депозита за осигурање исплата добитака у складу са овим законом;

11) даје дозволе за промотивне жетоне који се не могу откупити новцем;

12) одређује свог представника у комисијама за извлачење, односно утврђивање добитака у класичним играма на срећу;

13) издаје посебне ознаке које се истичу на улазу у играчницу, аутомат клуб или кладионицу;

14) издаје налепнице за аутомате и столове;

15) учествује у припреми прописа из своје надлежности;

16) одобрава промену места или дана извлачења добитака, у складу са овим законом;

17) води евиденције и регистре о пословима из своје надлежности;

17а) планира и спроводи обуку запослених;

17б) врши унутрашњу контролу над применом закона и других прописа од стране њених организационих јединица, као и унутрашњу контролу рада и понашања запослених у вези са радом и у случајевима када се утврди противправно поступање или понашање покреће и води одговарајуће поступке ради утврђивања одговорности;

17в) обезбеђује јавност у раду;

18) обавља и друге послове у складу са овим и другим законом.

*Службени гласник РС, број 95/2018

Врсте игара на срећу

Члан 13.

Игре на срећу из члана 2. овог закона су:

1) класичне игре на срећу;

2) посебне игре на срећу;

3) наградне игре у роби и услугама.

Класичне игре на срећу

Члан 14.

Класичне игре на срећу су:

1) Основне класичне игре на срећу:

(1) лутрија, инстант-лутрија и друге сличне игре које за основу имају лутрију;

(2) спортска прогноза (погађање исхода фудбалских и других спортских такмичења);

(3) лото, кено и сличне игре;

(4) томбола, бинго и друге сличне игре које за основу имају томболу;

2) Остале класичне игре на срећу:

(1) фонто;

(2) СМС лутрија;

(3) друге игре на срећу у смислу овог члана, садржане у каталогу игара на срећу.

Посебне игре на срећу

Члан 15.

Посебне игре на срећу су:

1) игре које се приређују у играчницама (казинима), у којима играчи играју против играчнице или један против другога, на столовима за игру са:

(1) куглицама;

(2) коцкицама;

(3) картама;

(4) другим сличним реквизитима.

2) игре које се приређују на аутоматима;

3) игре клађења код којих су висина добитка и квоте утврђени у тренутку уплате улога и касније се не могу мењати, а учесник игре се клади на:

(1) резултате појединачних или групних спортских такмичења и одређених догађаја у току спортског такмичења;

(2) друге догађаје.

Наградне игре у роби и услугама

Члан 16.

Наградне игре у роби и услугама су игре које у рекламне и друге сврхе приређује правно лице или предузетник, у којима се учесницима пружа могућност да остваре награду у роби или услугама, која мора бити унапред одређена.

Куповином одређених производа или коришћењем услуга, односно погодности приређивача, учесник стиче право на учествовање у игри.

Наменска примања буџета Републике Србије

Члан 17.

Наменска примања буџета и извршени издаци, ради остваривања циља из члана 5. став 2. овог закона, водиће се одвојено у оквиру главне књиге трезора на повезаним евиденционим контима (у даљем тексту: буџетски фондови).

Буџетски фондови оснивају се одлуком надлежног органа на неодређено време и њима, у оквиру своје надлежности, управљају министарства надлежна за послове: социјалне заштите, спорта и омладине, локалне самоуправе и здравља.

Извори финансирања буџетских фондова су:

1) апропријације обезбеђене у буџету за текућу годину;

2) накнаде за приређивање игара на срећу;

3) накнада за дозволу и накнада за добијено одобрење за приређивање посебних игара на срећу, односно сагласност за приређивање наградне игре у роби и услугама;

4) други извори.

Расподела прихода остварених по основу накнада

Члан 18.

Наменска примања буџета из члана 5. став 2. овог закона, распоређују се, у износу од по 19%, за финансирање:

1) Црвеног крста Србије;

2) организација особа са инвалидитетом и других удружења чији је циљ унапређење социјално-економског и друштвеног положаја особа са инвалидитетом;

3) установа социјалне заштите и других удружења чији је циљ унапређење социјално-економског и друштвеног положаја лица у стању социјалне потребе;

4) спорта и омладине;

5) јединица локалне самоуправе.

Наменска примања буџета из члана 5. став 2. овог закона, распоређују се, у износу од 5%, за финансирање лечења ретких болести.

Начин и критеријуме за расподелу средстава намењених финансирању субјеката и намена из ст. 1. и 2. овог члана утврђују надлежни министри.

II. ПРИРЕЂИВАЊЕ ИГАРА НА СРЕЋУ

1. Права и обавезе приређивача

Право на приређивање класичних игара на срећу

Члан 19.

Право на приређивање класичних игара на срећу има једино Државна лутрија Србије.

Државна лутрија Србије може, уз претходну сагласност Владе, да за приређивање одређених класичних игара на срећу ангажује одређена правна лица – оператере.

Оператерима, у смислу овог закона, сматрају се правна лица која, у име и за рачун Државне лутрије Србије, приређују поједине класичне игре на срећу.

Државна лутрија Србије може да за продају срећака ангажује правна лица, предузетнике или физичка лица – агенте.

Међусобна права и обавезе између Државне лутрије Србије и оператера, односно агената регулишу се уговором.

Влада уређује начин и услове ангажовања оператера и агената из овог члана.

За исплату добитака у приређивању класичних игара на срећу гарантује Државна лутрија Србије.

Државна лутрија Србије може приређивати и друге игре на срећу, ако испуњава услове прописане овим законом за остале приређиваче.

Приређивање игара у сарадњи са иностраним приређивачима

Члан 20.

Државна лутрија Србије може, уз претходну сагласност Владе, да приређује игре из члана 14. овог закона у сарадњи са иностраним организацијама за приређивање игара на срећу на које је страна држава пренела право приређивања игара на срећу.

Уз захтев за давање сагласности из става 1. овог члана подноси се нацрт уговора о заједничком организовању игара на срећу, који садржи основне елементе уговора.

Међусобна права и обавезе између Државне лутрије Србије и приређивача из става 1. овог члана регулишу се уговором, на који сагласност даје Влада.

Право на приређивање посебних игара на срећу

Члан 21.

Право на приређивање посебних игара на срећу у играчницама преноси се дозволом, коју даје Влада.

Право на приређивање посебних игара на срећу на аутоматима и право на приређивање клађења на спортске и друге догађаје, преноси се одобрењем које даје Управа.

За исплату добитака остварених у посебним играма на срећу гарантује приређивач.

Право на приређивање игара на срећу преко средстава електронске комуникације

Члан 22.

Право на приређивање игара на срећу преко средстава електронске комуникације, преноси се одобрењем које даје Управа, у складу са овим законом.

Право на приређивање класичних игара на срећу преко средстава електронске комуникације има једино Државна лутрија Србије, и то без посебног одобрења.

За исплату добитака остварених у играма на срећу преко средстава електронске комуникације гарантује приређивач.

Право на приређивање наградних игара

Члан 23.

Право на приређивање наградних игара у роби и услугама преноси се сагласношћу коју даје Управа.

За исплату добитака у наградним играма гарантује приређивач.

Право коришћења спортских догађаја

Члан 24.

Приређивач има право да за приређивање игара на срећу, користи спортске активности (спортске догађаје из спортских грана, које обухвата Олимпијски комитет Србије, односно које су заступљене у Спортском савезу Србије), без накнаде и на неодређено време.

2. Класичне игре на срећу

Одлука о приређивању

Члан 25.

Државна лутрија Србије дужна је да достави Управи одлуку о приређивању игре која, између осталог, садржи назив игре и њено трајање.

Уз одлуку из става 1. овог члана достављају се правила игре и анализа економских ефеката приређивања игре.

Управа даје сагласност на одлуку из става 1. овог члана.

Учесници

Члан 26.

Учесник у класичној игри на срећу је свако лице које испуњава услове за учествовање у одређеној игри на срећу (колу или серији), што се доказује поседовањем одређене срећке, листића или друге потврде о уплати или регистровањем у централном рачунарском систему приређивача, у зависности од врсте игре у којој учествује, сагласно одговарајућим правилима игре.

Код класичних игара на срећу у којима се учествовање доказује поседовањем одговарајуће потврде о уплати, листића или срећке, учесник је лице које поседује потврду о уплати, листић или срећку снимљену на неизбрисивом медијуму, односно чији је електронски запис документа за учествовање у игри регистрован у централном рачунарском систему приређивача, ако је то предвиђено правилима игре.

Код класичних игара на срећу преко средстава електронске комуникације (фонто и др.), учесник је лице чија је уплата регистрована у централном рачунарском систему Државне лутрије Србије, у складу са правилима игре.

Правила игре

Члан 27.

Правила класичних игара на срећу садрже нарочито:

1) назив и седиште приређивача;

2) назив органа приређивача који је донео одлуку о приређивању игре, датум и број одлуке;

3) назив, опис и време трајања игре на срећу;

4) услове за учествовање у игри на срећу;

5) место приређивања игре, односно подручје на којем ће се обављати продаја срећака, односно примати уплате;

6) појединачну цену срећке, односно комбинације и крајњи рок за уплату улога за учествовање у игри;

7) количину и новчану вредност емисије срећака;

8) опис срећке, листића или картице, уз навођење текста који ће се на њима налазити;

9) износ фонда и врсту добитака;

10) начин и поступак извлачења, односно утврђивања добитака и надзор над извлачењем, односно утврђивањем добитака;

11) начин објављивања износа фонда добитака (осим за клађење) и резултата игре;

12) начин и рок исплате новчаних добитака, односно остваривања добитака друге врсте;

13) начин обавештавања учесника у игри о правилима игре;

14) поступак у случају отказивања извлачења, односно спортског или другог догађаја.

Правила класичних игара на срећу не могу се мењати ако је започела продаја срећака, листића или картица одређеног кола или серија, односно пријем улога.

Државна лутрија Србије је дужна да објави правила игре на срећу у дневној или недељној штампи пре почетка приређивања игре и омогући лицима заинтересованим за учешће у игри да се упознају са правилима на продајним (уплатним) местима.

Извлачење, односно утврђивање добитака

Члан 28.

У класичним играма на срећу извлачење и утврђивање добитака мора се обављати у комисијском поступку, пред комисијом од најмање три члана, које именује приређивач.

Један члан комисије из става 1. овог члана је представник Управе.

Извлачење добитака је јавно.

ТВ извлачења добитака

Члан 29.

У случају кад се извлачење добитака организује пред ТВ камерама, то извлачење се може емитовати искључиво у директном ТВ преносу.

Промена места и дана извлачења добитака и отказ приређивача

Члан 30.

Управа може, из оправданих разлога и на захтев приређивача, одобрити промену места или дана извлачења добитака најдуже за 15 дана.

Државна лутрија Србије мора објавити промену места или дана извлачења добитака на исти начин на који се објављују и правила игре на срећу.

Ако се мења дан извлачења добитака из техничких разлога (нестанак струје, квар на бубњу за извлачење добитака и сл.), извлачење се наставља у року од 24 часа, а Државна лутрија Србије је дужна да о томе обавести Управу.

Ако се, у складу са одредбама ст. 1. и 2. овог члана, одложи дан извлачења добитака, Државна лутрија Србије може наставити са продајом срећака, листића или картица до новоутврђеног датума за извлачење.

Државна лутрија Србије може из оправданих разлога донети одлуку о отказивању приређивања игре на срећу, кола или серије поједине игре, за коју је започета продаја срећака, листића или картица, односно пријем улога, с тим што је дужна да врати учесницима новац од продатих срећака, листића или картица, односно уплаћених улога.

Управа даје сагласност на одлуку из става 5. овог члана.

Записник

Члан 31.

У комисијском поступку из члана 28. овог закона комисија сачињава записник о току извлачења, односно утврђивања добитака, који садржи нарочито: место, време и начин извлачења, број продатих листића или картица, податак о укупној уплати у том колу или серији, добитне комбинације и фонд добитака и примедбе учесника у игри.

Државна лутрија Србије доставља Управи записник о току извлачења, односно утврђивања добитака, најкасније у року од седам дана од дана извлачења, односно утврђивања добитака.

Објављивање резултата игре на срећу

Члан 32.

Државна лутрија Србије је дужна да у штампи, односно на својој званичној интернет страници објави резултате игре на срећу, најкасније у року од седам дана од дана извлачења, односно утврђивања добитака.

Исплата добитака

Члан 33.

Исплата новчаног добитка, односно преузимање другог добитка у класичним играма на срећу обавља се у року одређеном правилима игре на срећу, а најкасније у року од 60 дана од дана објављивања резултата извлачења, односно утврђивања добитака.

После истека рока из става 1. овог члана, комисија из члана 28. овог закона утврђује који добици у игри нису исплаћени, односно преузети и која је њихова вредност и о томе сачињава записник.

Ако добитник у класичним играма на срећу не затражи од приређивача исплату добитка поједине игре (кола, серије и сл.) у року из става 1. овог члана, износ добитка прикључује се фонду добитака исте игре.

Записник из става 2. овог члана Државна лутрија Србије доставља Управи у року од седам дана од дана истека рока за исплату, односно издавања добитка.

Државна лутрија Србије може објавити идентитет добитника, уз његову претходну сагласност, ако правилима игре на срећу није предвиђено да се идентитет добитника може објавити и без сагласности добитника.

Расподела средстава

Члан 34.

Из средстава остварених приређивањем класичних игара на срећу:

1) исплаћују се добици учесницима у игри, у складу са одговарајућим правилима за сваку игру, и то за:

– основне класичне игре на срећу најмање 50% од укупне вредности емисије срећака, односно примљених уплата за учествовање у игри;

– остале класичне игре на срећу најмање 10% од укупне вредности примљених уплата за учествовање у игри;

2) плаћа се накнада за приређивање класичних игара на срећу, чији приход служи за финансирање буџета Републике Србије и намена из члана 5. став 2. овог закона;

3) приређивач остварује приход.

Накнада за приређивање

Члан 35.

Накнада за приређивање класичних игара на срећу износи 60% на основицу коју чини разлика између укупне вредности примљених уплата и укупног износа фонда добитака.

Државна лутрија Србије је дужна да обезбеди податке о основици за обрачун накнаде из става 1. овог члана, и то аналитички за сваку врсту игре на срећу посебно.

Државна лутрија Србије је дужна да накнаду из става 1. овог члана уплати на одговарајући рачун за уплату јавних прихода, најкасније до петог у месецу за претходни месец.

3. Посебне игре на срећу у играчницама

Приређивачи

Члан 36.

Посебне игре на срећу у играчницама могу приређивати правна лица са седиштем на територији Републике Србије, на основу дозволе.

Дозвола из става 1. овог члана даје се решењем Владе.

Правно лице из става 1. овог члана може добити дозволу за приређивање посебних игара на срећу у играчницама, уколико то лице или његов већински оснивач, поседује учешће у најмање једној играчници и уколико приређује игре на срећу у играчницама најмање пет година.

Број дозвола

Члан 37.

Влада може дати највише десет дозвола за приређивање игара на срећу у играчницама.

Дозвола из става 1. овог члана односи се на једну играчницу.

Динамику давања дозвола утврђује Влада на предлог Министарства.

Основни капитал

Члан 38.

Дозволу за приређивање посебних игара на срећу у играчницама може добити правно лице које, поред испуњења осталих услова, има основни капитал који не може бити мањи од динарске противвредности од 1.000.000 евра обрачунате по званичном средњем курсу динара за девизе Народне банке Србије, на дан добијања дозволе.

Основни капитал правног лица у висини из става 1. овог члана мора бити уписан у одговарајући регистар, у складу са прописима о регистрацији правних лица (у даљем тексту: одговарајући регистар).

Правно лице које је добило дозволу дужно је да у периоду важења дозволе одржава основни капитал у висини из става 1. овог члана.

Промена структуре капитала

Члан 39.

Заинтересовано правно лице може, у складу са законом, да откупи удео, односно акције, односно да повећа постојећи удео или број акција у структури капитала приређивача игара на срећу у играчницама, уз претходну сагласност министра финансија.

Уз захтев за добијање сагласности из става 1. овог члана, који поред осталог, садржи податке о називу и седишту правног лица, као и о називу и седишту повезаних лица са подносиоцем захтева, доставља се следећа документација:

1) решење о упису у регистар привредних субјеката, односно одговарајући регистар ако се ради о иностраном правном лицу, са прилогом о висини и структури капитала;

1а) докази о власничкој структури лица које откупљује удео односно акције од стварног власника, а све у складу са прописима о централној евиденцији стварних власника;

2) извештај ревизора за последње две пословне године;

3) доказ о испуњености пореских и других обавеза по основу јавних прихода у земљи у којој је основано правно лице из става 1. овог члана;

4) акт надлежног државног органа којим се потврђује да подносилац захтева, његов члан, његов стварни власник, члан органа управљања подносиоца захтева, као и сарадник ових лица нису лица против којих се води истрага или кривични поступак, односно да правноснажном пресудом није осуђен за кривична дела против привреде, имовине, правног саобраћаја, јавног реда и мира, службене дужности или правосуђа, или за кривична дела прања новца или финансирања тероризма или за кривична дела за која је изречена казна затвора или за слична или упоредива кривична дела у складу с прописима стране државе, као и да није лице које је у последњих десет година починило тежу повреду, односно понављање повреде прописа којим се уређује спречавање прања новца и финансирања тероризма;

4а) aко се из оправданих разлога не могу прибавити акти надлежног државног органа из тачке 4) овог става, лицa из тачке 4) овог става могу доставити и изјаву дату под материјалном и кривичном одговорношћу да нису лица против којих се води истрага или кривични поступак, односно да нису осуђивани, као и да нису чланови организоване криминалне групе, или да нису починили у последњих десет година тежу повреду, односно понављање повреде прописа којим се уређује спречавање прања новца и финансирања тероризма. Управа може у било ком тренутку затражити од истих лица да јој достави наведене доказе или непосредно од надлежног органа затражити те доказе;

5) ближе образложење разлога за откуп удела, односно акција, односно за повећање сопственог удела или броја акција у структури капитала приређивача посебне игре на срећу у играчницама;

6) пословни план развоја делатности за период од најмање три године;

7) друга документација на основу које се може оценити правно лице из става 1. овог члана и утицај откупа удела, односно акција, односно повећање постојећег удела или броја акција у структури капитала приређивача посебних игара на срећу у играчницама на будуће пословање приређивача и развој делатности приређивања игара на срећу.

Министар финансија је дужан да у року од 30 дана од дана пријема захтева и документације из става 2. овог члана, донесе решење о давању сагласности из става 1. овог члана, односно решење о одбијању захтева за добијање сагласности.

Против решења министра финансија из става 3. овог члана, не може се изјавити жалба, али се може покренути управни спор у року од 30 дана од дана пријема акта.

*Службени гласник РС, број 91/2019

Осигурање исплате добитака и наплате јавних прихода

Члан 40.

Ради осигурања исплате добитака играчима и измирења обавеза по основу јавних прихода, приређивач посебних игара на срећу у играчницама мора у периоду за који је дата дозвола имати у банци са седиштем на територији Републике Србије наменски депозит у износу од најмање 300.000 евра у динарској противредности по играчници или поседовати банкарску гаранцију на тако утврђен износ.

Приређивач посебне игре на срећу у играчницама је дужан да у корист Републике Србије преда овлашћење за располагање средствима наменског депозита из става 1. овог члана.

Приређивач посебне игре на срећу у играчницама мора свакога дана када се приређују игре обезбедити у благајни играчнице ризико депозит у износу од најмање 50.000 евра у динарској противвредности, обрачунате по званичном средњем курсу Народне банке Србије.

Поступак давања дозволе

Члан 41.

Дозвола за приређивање посебних игара на срећу у играчницама даје се на основу јавног позива, објављеног у дневној штампи, на начин и по поступку који утврди Влада.

Влада ће у јавном позиву навести територију на којој ће бити лоцирана играчница, за коју ће издати дозволу за приређивање посебних игара на срећу у играчницама, у складу са законом којим се уређује равномерни регионални развој Републике Србије.

Уз пријаву на јавни позив за дозволу за приређивање посебних игара на срећу у играчницама, која поред осталог, садржи податке о називу и седишту правног лица, као и податке о оснивачима правног лица које подноси пријаву, доставља се следећа документација:

1) решење о упису правног лица у одговарајући регистар, са прилогом о висини основног капитала из члана 38. овог закона и одговарајући доказ органа надлежног за регистрацију;

1а) докази о власничкој структури до стварног власника, а све у складу са прописима о централној евиденцији стварних власника;

2) оснивачки акт правног лица;

3) доказ подносиоца пријаве или његовог већинског оснивача да поседује учешће у најмање једној играчници;

4) доказ подносиоца пријаве или његовог већинског оснивача да приређује игре на срећу у играчницама најмање пет година;

5) пословни план правног лица за период од најмање три године;

5а) биланс стања и биланс успеха за претходну годину, односно извештаји о ревизији финансијских извештаја оснивача односно члана правног лица, (ако су исти предмет ревизије) за претходне две године које је сачинио овлашћени ревизор, у складу с прописима земље порекла члана, односно оснивача, као и његови финансијски извештаји за период од датума последњег извештаја о ревизији до краја полугодишта које непосредно претходи полугодишту у којем се захтев подноси;

6) акт надлежног државног органа којим се потврђује да подносилац пријаве, његов оснивач, његов стварни власник, члан органа управљања његовог оснивача, као и сарадник ових лица нису лица против којих се води истрага или кривични поступак односно да правноснажном пресудом није осуђен за кривична дела против привреде, имовине, правног саобраћаја, јавног реда и мира, службене дужности или правосуђа, или за кривична дела прања новца или финансирања тероризма или за кривична дела за која је изречена казна затвора или за слична или упоредива кривична дела у складу с прописима стране државе, као и да није лице које је у последњих десет година починило тежу повреду, односно понављање повреде прописа којим се уређује спречавање прања новца и финансирања тероризма;

6а) акт надлежног државног органа којим се потврђује да именовано лице подносиоца пријаве и сарадник таквог лица, те члан именованог лица, његов стварни власник, члан органа управљања, као и сарадник таквог лица када је именовано лице правно лице нису лица против којих се води истрага или кривични поступак, односно да правноснажном пресудом није осуђен за кривична дела против привреде, имовине, правног саобраћаја, јавног реда и мира, службене дужности или правосуђа, или за кривична дела прања новца или финансирања тероризма или за кривична дела за која је изречена казна затвора или за слична или упоредива кривична дела у складу с прописима стране државе, као и да није лице које је у последњих десет година починило тежу повреду, односно понављање повреде прописа којим се уређује спречавање прања новца и финансирања тероризма;

6б) aко се из оправданих разлога не могу прибавити акти надлежног државног органа из тач. 6) и 6а) овог става, лицa из тач. 6) и 6а) овог става могу доставити и изјаву дату под материјалном и кривичном одговорношћу да нису лица против којих се води истрага или кривични поступак, односно да нису осуђивани, као и да нису чланови организоване криминалне групе, или да нису починили у последњих десет година тежу повреду, односно понављање повреде прописа којим се уређује спречавање прања новца и финансирања тероризма. Управа може у било ком тренутку затражити од истих лица да јој достави наведене доказе или непосредно од надлежног органа затражити те доказе;

7) понуда износа накнаде за дозволу;

8) банкарска гаранција за минимални износ накнаде за дозволу из тачке 7) овог става;

9) правила игара на срећу које ће се приређивати.

Накнада из става 3. тачка 7) овог члана не може бити мања од 500.000 евра на дан подношења пријаве на јавни позив.

Ближе услове за издавање дозволе утврђује Влада.

Стручне послове у вези са јавним позивом обавља Управа.

*Службени гласник РС, број 91/2019

Рок важења дозволе

Члан 42.

Дозвола за приређивање посебних игара на срећу у играчницама даје се на рок од десет година, почев од дана достављања решења о давању дозволе.

На захтев приређивача, дозвола из става 1. овог члана продужава се решењем Владе на рок од десет година, уколико приређивач испуњава услове прописане законом и уплати накнаду за дозволу у износу од 500.000 евра.

Захтев из става 2. овог члана приређивач подноси надлежном органу најкасније шест месеци пре истека рока на који је дата дозвола.

Приређивач коме је продужена дозвола за приређивање посебних игара на срећу у играчницама, закључује са Републиком Србијом анекс уговора о преношењу права на приређивање игара на срећу у играчницама, који у име Републике Србије закључује министар финансија, уз претходну сагласност Владе.

Недопуштеност жалбе

Члан 43.

Против решења Владе из члана 42. овог закона не може се изјавити жалба, али се може покренути управни спор у року од 30 дана од дана достављања решења.

Уговор о преношењу права

Члан 44.

Правно лице које је добило дозволу за приређивање посебних игара на срећу у играчницама закључује са Републиком Србијом уговор о преношењу права на приређивање игре на срећу.

Уговор из става 1. овог члана садржи податке о:

1) називу и седишту правног лица које је добило дозволу;

2) уплаћеној накнади за дозволу;

3) месту и адреси пословног простора у којем се приређују игре на срећу, броју столова и аутомата;

4) врсти игара на срећу које се могу приређивати у играчници;

5) датуму отпочињања приређивања игара на срећу;

6) осталим правима и обавезама уговорних страна.

Услов за закључивање уговора из става 1. овог члана су приложени докази о:

1) основном капиталу из члана 38. овог закона;

2) уплаћеној накнади за дозволу;

3) уплаћеном наменском депозиту и предатом овлашћењу у корист Републике Србије, односно банкарској гаранцији из члана 40. став 1. овог закона;

4) обезбеђеном ризико депозиту из члана 40. став 3. овог закона;

5) праву својине или праву коришћења на одговарајућим просторијама у којима ће се приређивати посебне игре на срећу, односно о праву својине, праву коришћења или закупа на земљишту на коме ће бити изграђен објекат за приређивање посебних игара на срећу, у складу са законом.

Приређивач мора отпочети приређивање игара на срећу најкасније у року од две године од дана доношења решења о давању дозволе.

Уговор о преношењу права на приређивање посебних игара на срећу у играчницама закључује се најкасније у року од 45 дана од дана доношења решења о давању дозволе.

Приређивач може приређивати само ону врсту игре на срећу за коју је добио дозволу и која је утврђена у уговору о преношењу права на приређивање игре.

Уговор из става 1. овог члана, као и његове измене, у име Републике Србије закључује министар финансија, уз претходну сагласност Владе.

Пресељење играчнице

Члан 45.

Приређивач може поднети Управи захтев за пресељење играчнице на нову локацију, уз који се прилаже доказ о праву својине или праву коришћења на одговарајућим просторијама у којима ће се приређивати посебне игре на срећу, као и документација којом се потврђује испуњеност осталих услова из овог закона.

Техничке и функционалне карактеристике стола за игре на срећу

Члан 46.

Пре стављања у промет стола за игре на срећу (у даљем тексту: сто), произвођач стола је дужан да Управи достави уверење о испуњености техничких и функционалних карактеристика стола тог типа.

За сваку промену техничких или функционалних карактеристика стола, произвођач стола је дужан да Управи достави допуну уверења о испуњености техничких и функционалних карактеристика стола тог типа.

Пре стављања у употребу стола, приређивач је дужан да Управи достави број уверења, односно допуне уверења о испуњености техничких и функционалних карактеристика стола тог типа.

Уверења из ст. 1 – 3. овог члана даје лабораторија овлашћена од стране министра финансија.

Контролу испуњености техничких и функционалних карактеристика столова обавља лабораторија из става 4. овог члана.

Министар финансија ближе прописује техничке и функционалне карактеристике столова, услове њиховог задовољавања и начине њиховог испитивања.

Налепница за означавање и регистрацију стола за игре на срећу

Члан 47.

Сто може бити у употреби ако је на њему на видном месту истакнута налепница за означавање и регистрацију, коју издаје Управа, а која садржи податке о: типу стола, произвођачу стола, приређивачу, локацији, року важности дозволе и једнозначном серијском броју.

Налепница из става 1. овог члана, коју поставља приређивач, важи до истека рока важења дозволе.

Министар финансија прописује облик и садржину налепнице из става 1. овог члана.

Посебна ознака на улазу у играчницу

Члан 48.

На улазу у сваку играчницу мора бити видно истакнута посебна ознака.

Посебну ознаку из става 1. овог члана Управа даје приређивачу који је добио дозволу и који поднесе потврду да је измирио све доспеле обавезе по основу јавних прихода.

Посебна ознакa из става 1. овог члана, коју поставља приређивач, важи до истека важења дозволе.

Министар финансија прописује облик и садржину посебне ознаке из става 1. овог члана.

Пријављивање столова за игре на срећу

Члан 49.

Приређивач је дужан да свако стављање столова у употребу пријави Управи.

Приређивач не сме ставити у употребу сто уколико није испунио услове из чл. 46 – 48. овог закона.

Приређивач је дужан да свако повлачење столова из употребе пријави Управи.

Поправка столова за игре на срећу

Члан 50.

Поправку столова обављају правна лица овлашћена од стране министра финансија.

Столови након поправке морају бити технички исправни.

Овлашћење из става 1. овог члана могу добити она правна лица која не приређују игре на срећу и испуњавају услове за обављање поправке столова, које прописује министар финансија.

Отказивање уговора

Члан 51.

Приређивач може отказати уговор о преношењу права на приређивање посебних игара на срећу у играчницама, под условом да је измирио све доспеле обавезе по основу јавних прихода и према играчима.

Одузимање дозволе

Члан 52.

На предлог министра, Влада може донети решење о одузимању дозволе за приређивање посебних игара на срећу у играчницама, ако утврди да:

1) је приређивач престао да испуњава услове из чл. 38. и 40. овог закона;

2) је дозвола дата на основу неистинитих података;

3) приређивач није отпочео са приређивањем игре у року утврђеном у уговору из члана 44. овог закона;

4) је приређивач прекинуо приређивање игре супротно одредбама овог закона и уговору из члана 44. овог закона;

5) приређивач не испуњава прописане техничке, информатичке и остале услове и обавезе;

6) приређивач крши правила игара на срећу;

7) приређивач не плаћа доспеле обавезе по основу јавних прихода или не исплаћује добитке играчима;

8) приређивач не допушта или на други начин спречава надзор, прописан овим законом или отежава спровођење надзора;

9) приређивач нетачно приказује остварени промет;

10) приређивач позајмљује новац играчима;

11) приређивач крши друге одредбе уговора из члана 44. овог закона;

12) приређивач не поступа у складу са прописима о спречавању прања новца и финансирању тероризма;

13) постоје чињенице због којих дозвола не би била дата;

14) приређивач крши одредбе овог закона које се односе на организовање игара на аутоматима, уколико у оквиру играчнице организује игре на аутоматима;

15) приређивач престане да испуњава друге услове или не испуњава друге обавезе прописане овим законом.

Доношењем решења из става 1. овог члана уговор о преношењу права на приређивање посебних игара на срећу у играчницама сматра се раскинутим.

*Службени гласник РС, број 91/2019

Просторни услови

Члан 53.

Играчница мора бити уређена тако да простор за игру, као и простор за госте и особље играчнице буде целина.

Играчница мора имати рецепцијску службу ради обезбеђења идентификације лица која улазе (играчи, гости и др.) у играчницу.

Играчница се мора налазити у посебном грађевинском објекту специјално уређеном за ту сврху или у угоститељском објекту врсте или подврсте хотела који је категорисан са 3 или више звездица.

У играчници се мора налазити благајна, мењачница и одвојен и заштићен простор за чување новца, других вредности и документације из члана 54. овог закона.

Физички надзор над играчницом и заштита играча

Члан 54.

Приређивач је дужан да обезбеди непрекидан аудио-видео надзор са снимањем над свим столовима и аутоматима за игре на срећу и уласка – изласка у играчницу, као и надзор над играчима и посетиоцима, тако да се игра одвија у складу са одредбама овог закона.

Приређивач је дужан да документацију о непрекидном снимању чува десет дана, а по налогу Управе и дуже.

Подаци из документације из става 2. овог члана представљају пословну тајну, а приређивач их може саопштавати другим лицима само у случају утврђеним законом.

Приређивач је дужан да обезбеди телесну заштиту играчима и посетиоцима у играчници.

Ближе услове за спровођење надзора, чување документације и телесне заштите из ст. 1 – 4. овог члана прописује министар финансија.

Документација о непрекидном снимању представља интерну документацију приређивача. Приређивач је дужан да у случају контроле достави видео документацију Управи за период из става 2. овог члана, с тим што се Управа према овако примљеним видео снимцима мора односити као према пословној тајни, нарочито по питању идентитета учесника у игри и сл.

Услови за улазак у играчницу

Члан 55.

Услове за улазак у просторије играчнице одређује приређивач.

Приређивач може забранити улазак у просторије играчнице појединим лицима или групама лица, а да не наведе разлоге за то.

Играчима који у току игре на срећу прекрше правила игре, приређивач може забранити даље учествовање у играма.

Униформисана лица имају приступ у играчницу само за вршење своје службене дужности.

Улазак у играчницу дозвољен је пунолетним лицима уз обавезу приређивача да, за потребе спровођења овог закона, обезбеди трајну базу података (име и презиме, датум и место рођења, место пребивалишта, односно боравишта, лични број или број пасоша, датум и време уласка и изласка из играчнице и др.), као и писану изјаву лица којом под материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да у играма на срећу учествује за свој рачун и у своје име.

Ближе елементе за трајну базу података одређује министар финансија.

Посетиоцима и играчима није дозвољено уношење техничких помагала у играчницу, која би могла њима или другим учесницима да донесу предност у игри.

Ако се основано верује да неко лице уноси техничка помагала из става 7. овог члана, приређивач ће га удаљити из играчнице.

*Службени гласник РС, број 91/2019

Обавезе запослених

Члан 56.

Запосленима код приређивача забрањено је учествовање у играма које приређује тај приређивач.

Запослени у играчници дужни су да као пословну тајну чувају податке о играчима до којих су дошли приликом обављања посла.

Кршењем обавезе чувања пословне тајне не сматра се достављање података које се врши у складу са законом којим се уређује област спречавања прања новца и финансирања тероризма.

*Службени гласник РС, број 91/2019

Напојница

Члан 57.

Запосленима у играчници забрањено је да од играча примају напојнице, поклоне, позајмице или друге погодности за себе или другога, као и да новчано помажу играче.

Изузетно од става 1. овог члана, играчи могу давати напојницу за вођење одређених посебних игара на срећу, остављајући новац у посебну кутију (tip box) на столу за игре на срећу.

Уплата накнаде за дозволу

Члан 58.

Накнада за добијену дозволу из члана 44. став 3. тачка 2) овог закона уплаћује се на одговарајући рачун за уплату јавних прихода у року од 30 дана од дана пријема решења о давању дозволе, а приређивач не може почети са приређивањем игре док не закључи уговор о преношењу права на приређивање игре.

Накнада за приређивање игре

Члан 59.

Приређивач плаћа накнаду за приређивање сваке посебне игре на срећу у играчницама, у проценту и на прописану основицу.

Основицу накнаде из става 1. овог члана чини:

1) код игара које учесници играју један против другог (покер, chemin de fer и др.) – вредност примљених уплата;

2) код осталих игара – разлика између вредности примљених уплата за учествовање у игри и исплаћених добитака играчима за поједину врсту игре.

Вредност примљених уплата на основу којих се у смислу става 2. овог члана утврђује основица за обрачун и плаћање накнаде може се умањити највише за 2% на име укупне вредности промотивних жетона који се не могу откупити новцем, а играчница их даје само уз дозволу Управе и највише за 1% на име прихода од напојница које се примају у складу са овим законом.

Вредност промотивног жетона не може бити већа од четвороструке вредности најнижег износа жетона за играње на столовима за игре на срећу у играчници који је утврђен правилима игре одређене играчнице.

Накнада за приређивање посебних игара на срећу у играчницама утврђује се по стопи од 3% на основицу из става 2. тачка 1) овог члана, односно 25% на основицу из става 2. тачка 2) овог члана.

Приређивач уплаћује накнаду из става 5. овог члана месечно на одговарајући рачун за уплату јавних прихода, најкасније до петог у месецу за претходни месец.

Евиденција о основицама накнада

Члан 60.

Приређивач је дужан да води евиденцију о основицама на основу којих обрачунава и плаћа накнаде за приређивање посебних игара на срећу.

Приређивач је дужан да води евиденцију о напојницама.

Евиденције из ст. 1. и 2. овог члана воде се за сваки дан посебно по столу за игре на срећу и за сваку врсту игара.

На основу података из евиденције из става 1. овог члана приређивач саставља месечни обрачун накнаде за приређивање за сваку врсту игара, односно стола за игре на срећу посебно.

Месечни обрачун из става 4. овог члана доставља се Управи  до петог у месецу за претходни месец, заједно са доказом о уплати накнаде за приређивање.

Садржину евиденције и месечног обрачуна из ст. 1 – 5. овог члана прописује министар финансија.

*Службени гласник РС, број 95/2018

Достављање финансијских извештаја

Члан 61.

Приређивач је дужан да Управи, у року од десет дана од дана истека рока прописаног за подношење финансијских извештаја, достави биланс стања, биланс успеха, извештај о токовима готовине, извештај о променама на капиталу, напомене уз финансијске извештаје и статистички анекс.

Ако на основу извештаја из става 1. овог члана Управа закључи да су наступиле чињенице због којих приређивач више не испуњава услове за приређивање посебних игара на срећу у играчницама, припремиће образложени предлог Влади да се дозвола одузме.

Приређивање игара на срећу на аутоматима у играчници

Члан 62.

Ако се у простору одобреном за играчницу приређују игре на аутоматима, примењују се одредбе чл. 63 – 81. овог закона, а без обавезе поседовања најмање 100 аутомата.

4. Посебне игре на срећу на аутоматима

Приређивачи

Члан 63.

Посебне игре на срећу на аутоматима могу приређивати правна лица са седиштем на територији Републике Србије, на основу одобрења.

Одобрење из става 1. овог члана даје се решењем Управе.

Приређивач може стављати у употребу аутомате за игре на срећу који су у његовом власништву или у закупу.

Просторни услови

Члан 64.

У просторији у којој се приређују посебне игре на срећу на аутоматима мора се налазити најмање пет аутомата за игре на срећу истог приређивача.

Основни капитал

Члан 65.

Одобрење за приређивање посебних игара на срећу на аутоматима може добити правно лице које, поред испуњења осталих услова, има основни капитал који не може бити мањи од динарске противвредности од 150.000 евра обрачунате по званичном средњем курсу динара за девизе Народне банке Србије, на дан добијања одобрења.

Основни капитал правног лица у висини из става 1. овог члана мора бити уписан у одговарајући регистар.

Правно лице које је добило одобрење дужно је да у периоду важења одобрења одржава износ основног капитала у висини из става 1. овог члана.

Осигурање исплате добитака и наплате јавних прихода

Члан 66.

Ради осигурања исплате добитака играчима и измирења обавеза по основу јавних прихода, приређивач посебних игара на срећу на аутоматима мора у периоду за који је одобрење издато имати у банци са седиштем на територији Републике Србије наменски депозит у износу од 300 евра динарске противвредности по аутомату или поседовати банкарску гаранцију на тако утврђен износ.

Изузетно од става 1. овог члана, приређивач који поседује најмање 2.000 аутомата, може имати наменски депозит или поседовати банкарску гаранцију из става 1. овог члана на износ од 600.000 евра у динарској противвредности.

Приређивач посебне игре на срећу на аутоматима је дужан да у корист Републике Србије преда овлашћење за располагање средствима наменског депозита из ст. 1. и 2. овог члана.

Приређивач посебних игара на срећу на аутоматима мора свакога дана у коме се приређује игра обезбедити ризико депозит у благајни у износу од најмање 100 евра у динарској противвредности по аутомату, на основу одобрења Управе.

Техничке и функционалне карактеристике аутомата

Члан 67.

Аутомат мора бити тако конструисан, односно подешен да на укупан број програмираних комбинација исплаћује играчима најмање 80% од вредности уплата.

Аутомати који се стављају у употребу морају имати одговарајуће системе за евидентирање рада аутомата.

Приређивач је одговоран за тачност, ажурност и заштиту карактеристика аутомата из ст. 1. и 2. овог члана.

Пре стављања у промет аутомата, произвођач аутомата је дужан да Управи достави уверење о испуњености техничких и функционалних карактеристика аутомата тог типа.

За сваку промену техничких или функционалних карактеристика аутомата, произвођач аутомата је дужан да Управи достави допуну уверења о испуњености техничких и функционалних карактеристика аутомата тог типа.

Пре стављања у употребу аутомата, приређивач је дужан да Управи достави број уверења, односно допуне уверења о испуњености техничких и функционалних карактеристика аутомата тог типа.

Уверења из ст. 4 – 6. овог члана даје лабораторија овлашћена од стране министра финансија.

Контролу испуњености техничких и функционалних карактеристика аутомата обавља лабораторија из става 7. овог члана.

Министар финансија ближе прописује техничке и функционалне карактеристике аутомата, услове њиховог задовољавања и начине њиховог испитивања.

Техничке и функционалне карактеристике контролног уређаја

Члан 68.

Аутомат који се ставља у употребу мора имати одговарајући контролни уређај, који омогућава аутоматску размену података са сервером Управе.

Приређивач је одговоран за успостављање комуникације између контролног уређаја из става 1. овог члана и сервера Управе, као и за тачност, ажурност, заштиту и правилну размену података из става 1. овог члана.

Пре стављања у промет контролног уређаја аутомата, произвођач контролног уређаја аутомата је дужан да Управи достави уверење о испуњености техничких и функционалних карактеристика контролног уређаја аутомата тог типа.

За сваку промену техничких и функционалних карактеристика контролног уређаја аутомата, произвођач контролног уређаја аутомата је дужан да Управи достави допуну уверења о испуњености техничких и функционалних карактеристика контролног уређаја аутомата тог типа.

Пре стављања у употребу контролног уређаја аутомата, приређивач је дужан да Управи достави број уверења, односно допуне уверења о испуњености техничких и функционалних карактеристика контролног уређаја аутомата тог типа.

Уверења из ст. 3 – 5. овог члана даје лабораторија овлашћена од стране министра финансија.

Контролу испуњености техничких и функционалних карактеристика контролног уређаја аутомата обавља лабораторија из става 6. овог члана.

Министар финансија ближе прописује техничке и функционалне карактеристике контролног уређаја аутомата, услове њиховог задовољавања и начине њиховог испитивања.

Посебни услови за аутомате

Члан 69.

Аутомати који се први пут стављају у употребу не могу, у тренутку прибављања, бити старији годину дана од дана њихове производње.

Није дозвољен увоз аутомата који не испуњавају услов из става 1. овог члана.

Поправка аутомата за игре на срећу

Члан 70.

Поправку аутомата обављају правна лица овлашћена од стране министра финансија. Аутомати након поправке морају бити технички и функционално исправни.

Овлашћење из става 1. овог члана могу добити она правна лица која не приређују игре на срећу и испуњавају услове за обављање поправке аутомата, које прописује министар финансија.

Услови локације

Члан 71.

Удаљеност аутомат клуба од зграде образовних установа (основних и средњих школа) не може бити мања од 200 метара.

Удаљеност из става 1. овог члана представља најкраћи безбедни пешачки пут од најближе ивице зграде образовних установа (основних и средњих школа) до улаза у аутомат клуб у коме се приређују игре на срећу на аутоматима.

Поступак давања одобрења

Члан 72.

Уз захтев за добијање одобрења, који поред осталог, садржи податке о називу и седишту правног лица које подноси захтев, предаје се следећа документација:

1) решење о упису у одговарајући регистар са прилогом о висини уписаног капитала који не може бити мањи од износа из члана 65. овог закона;

1а) докази о власничкој структури до стварног власника, а све у складу са прописима о централној евиденцији стварних власника;

2) оснивачки акт подносиоца захтева;

3) биланс стања и биланс успеха за претходну годину, односно извештаји о ревизији финансијских извештаја оснивача, односно члана правног лица (ако су исти предмет ревизије), за претходне две године које је сачинио овлашћени ревизор, у складу с прописима земље порекла члана односно оснивача, као и његови финансијски извештаји за период од датума последњег извештаја о ревизији до краја полугодишта које непосредно претходи полугодишту у којем се захтев подноси;

4) доказе о испуњености услова из чл. 67 – 69. овог закона;

5) доказ о власништву или закупу најмање 100 аутомата на територији Републике Србије и њиховој локацији, у смислу члана 71. овог закона;

6) доказ о праву својине, праву коришћења или закупа на одговарајућим просторијама у којима ће се приређивати посебне игре на срећу на аутоматима у којима се мора налазити најмање пет аутомата;

7) акт надлежног државног органа којим се потврђује да подносилац захтева, његов оснивач, његов стварни власник, члан органа управљања његовог оснивача, као и сарадник ових лица нису лица против којих се води истрага или кривични поступак, односно да правноснажном пресудом није осуђен за кривична дела против привреде, имовине, правног саобраћаја, јавног реда и мира, службене дужности или правосуђа, или за кривична дела прања новца или финансирања тероризма или за кривична дела за која је изречена казна затвора или за слична или упоредива кривична дела у складу с прописима стране државе, као и да није лице које је у последњих десет година починило тежу повреду, односно понављање повреде прописа којим се уређује спречавање прања новца и финансирања тероризма;

7а) акт надлежног државног органа којим се потврђује да именовано лице подносиоца захтева и сарадник таквог лица, те члан именованог лица, његов стварни власник, члан органа управљања, као и сарадник таквог лица када је именовано лице правно лице нису лица против којих се води истрага или кривични поступак, односно да правноснажном пресудом није осуђен за кривична дела против привреде, имовине, правног саобраћаја, јавног реда и мира, службене дужности или правосуђа, или за кривична дела прања новца или финансирања тероризма или за кривична дела за која је изречена казна затвора или за слична или упоредива кривична дела у складу с прописима стране државе, као и да није лице које је у последњих десет година починило тежу повреду, односно понављање повреде прописа којим се уређује спречавање прања новца и финансирања тероризма;

7б) ако се из оправданих разлога не могу прибавити акти надлежног државног органа из тач. 7) и 7а) овог става, лицa из тач. 7) и 7а) овог става могу доставити и изјаву дату под материјалном и кривичном одговорношћу да нису лица против којих се води истрага или кривични поступак, односно да нису осуђивани, као и да нису чланови организоване криминалне групе, или да нису починили у последњих десет година тежу повреду, односно понављање повреде прописа којим се уређује спречавање прања новца и финансирања тероризма. Управа може у било ком тренутку затражити од истих лица да јој достави наведене доказе или непосредно од надлежног органа затражити те доказе;

8) правила игара на срећу које ће се приређивати.

Ако у току важења одобрења дође до измене било којег податка из става 1. овог члана, приређивач је дужан да обавести Управу.

Министар финансија ближе уређује начин утврђивања испуњености услова из става 1. овог члана.

*Службени гласник РС, број 91/2019

Рок важења одобрења

Члан 73.

Одобрење за приређивање игара на срећу на аутоматима даје се на рок од десет година и може се продужити, на начин и под условима из члана 72. овог закона.

Одобрење из става 1. овог члана не важи за приређивање игара на срећу на аутоматима преко средстава електронске комуникације.

Приређивач може поднети захтев за продужење одобрења најкасније 60 дана пре истека рока из става 1. овог члана.

Приређивач може отказати приређивање игара на аутоматима, под условом да је измирио све доспеле обавезе по основу јавних прихода и према играчима.

Управа доноси решење о престанку приређивања игре на срећу на аутоматима, ако су испуњени услови из става 4. овог члана.

Престанак важења одобрења

Члан 74.

Ако приређивач коме је одобрено да приређује посебне игре на срећу на аутоматима престане да испуњава законом прописане услове, или не плаћа прописане накнаде, или не испуњава друге обавезе прописане овим законом, Управа може донети решење о одузимању одобрења.

Недопуштеност жалбе

Члан 75.

Против решења Управе не може се изјавити жалба, али се може покренути управни спор у року од 30 дана од дана пријема решења.

Забрана за запослене и друга лица

Члан 76.

Запосленима код приређивача забрањено је учешће у играма на срећу које приређује тај приређивач.

Приређивач може забранити улазак у аутомат клуб појединим лицима или групама лица, а да не наведе разлоге за то.

Пријављивање аутомата и локације

Члан 77.

Приређивач је дужан да свако стављање аутомата у употребу пријави Управи.

Ако на једном аутомату истовремено могу да играју више играча, свако место за игру, у смислу овог закона, сматра се посебним аутоматом.

Приређивач је дужан да свако повлачење аутомата из употребе пријави Управи.

Приређивач не сме ставити у употребу аутомат пре добијања одобрења за тај аутомат.

Управа је дужна да у року од 15 дана од дана пријема захтева одлучи о поднетом захтеву.

Налепница за означавање и регистрацију аутомата за игре на срећу

Члан 78.

Аутомат може бити у употреби ако је на њему на видном месту истакнута налепница за означавање и регистрацију, коју издаје Управа, а која садржи податке о: типу аутомата, произвођачу аутомата, типу контролног уређаја аутомата, произвођачу контролног уређаја аутомата, приређивачу, локацији, року важности одобрења, односно дозволе и једнозначном серијском броју.

Налепница из става 1. овог члана, коју поставља приређивач, важи до истека важења одобрења, односно дозволе.

Министар финансија прописује облик и садржину налепнице из става 1. овог члана.

Посебна ознака на улазу у аутомат клуб

Члан 79.

На улазу у сваки аутомат клуб мора бити видно истакнута посебна ознака.

Посебну ознаку из става 1. овог члана Управа даје приређивачу који је добио одобрење и који поднесе потврду да је измирио све доспеле обавезе по основу јавних прихода.

Посебну ознаку из става 1. овог члана, коју поставља приређивач, важи до истека трајања одобрења.

Министар финансија прописује облик и садржину посебне ознаке из става 1. овог члана.

Накнада за одобрење

Члан 80.

Приређивач плаћа накнаду за добијено одобрење за приређивање посебних игара на срећу на аутоматима у висини од 25 евра месечно у динарској противвредности по аутомату.

Накнада из става 1. овог члана уплаћује се на одговарајући рачун за уплату јавних прихода, у року од осам дана од дана пријема решења о одобрењу, сразмерно броју дана до краја месеца, а за наредне месеце до петог у месецу за претходни месец у периоду важења одобрења.

Накнада из става 1. овог члана уплаћује се и за сваки нови аутомат који се уводи у употребу у току важења одобрења, на начин прописан у ставу 2. овог члана.

Накнада из става 3. овог члана уплаћује се на одговарајући рачун за уплату јавних прихода, у року од осам дана од дана пријема допунског решења о одобрењу.

Накнада из ст. 1. и 3. овог члана уплаћује се по званичном средњем курсу динара за девизе Народне банке Србије на дан уплате.

Накнада за приређивање

Члан 81.

Приређивач плаћа накнаду за приређивање игара на срећу на аутоматима, у висини од 5% на основицу коју чини разлика између укупно остварених уплата и укупно остварених исплата, с тим што износ накнаде не може бити мањи од 35 евра месечно у динарској противвредности, по аутомату.

Накнада из става 1. уплаћује се на одговарајући рачун за уплату јавних прихода, најкасније до петог у месецу за претходни месец.

Ако приређивач оствари годишњи промет по аутомату већи од динарске противвредности 18.000 евра, дужан је да на износ оствареног промета преко 18.000 евра годишње у динарској противвредности плати накнаду за приређивање у висини од 10%.

Промет по аутомату у смислу става 3. овог члана, чини разлика између укупно остварених уплата и укупно остварених исплата по аутомату.

Накнада из става 3. овог члана за претходну годину уплаћује се на одговарајући рачун јавних прихода најкасније до 15. јануара текуће године за претходну годину.

Накнада из ст. 1. и 3. овог члана уплаћује се по званичном средњем курсу динара за девизе Народне банке Србије на дан уплате.

Приређивач је дужан да води евиденцију о оствареном промету по аутомату на основу којег утврђује накнаду из става 3. овог члана.

Начин вођења евиденције из става 7. овог члана прописује министар финансија.

5. Посебне игре на срећу – клађење

Приређивачи

Члан 82.

Посебне игре на срећу – клађење могу приређивати правна лица са седиштем на територији Републике Србије, на основу одобрења.

Одобрење из става 1. овог члана даје се решењем Управе.

Изузетно од става 1. овог члана, клађење на резултате коњичких трка може приређивати само правно лице које, поред испуњења услова из става 1. овог члана, у свом саставу има хиподром, за такмичења која се одржавају на том хиподрому, односно правно лице чији власник удела у том правном лицу има хиподром.

Клађење на резултате коњичких трка може приређивати и лице из става 1. овог члана, које о томе закључи уговор са лицем из става 3. овог члана.

Основни капитал

Члан 83.

Одобрење за приређивање посебних игара на срећу – клађење може добити правно лице које, поред испуњења осталих услова, има основни капитал који не може бити мањи од динарске противвредности од 150.000 евра обрачунате по званичном средњем курсу динара за девизе Народне банке Србије, на дан добијања одобрења.

Основни капитал правног лица у висини из става 1. овог члана мора бити уписан у одговарајући регистар.

Правно лице које је добило одобрење дужно је да у периоду важења одобрења одржава износ основног капитала у висини из става 1. овог члана.

Осигурање исплате добитака и наплате јавних прихода

Члан 84.

Ради осигурања исплате добитака играчима и измирења обавеза по основу јавних прихода, приређивач посебних игара на срећу – клађење мора у периоду за који је одобрење дато имати у банци са седиштем на територији Републике Србије наменски депозит у износу од 3.000 евра динарске противвредности по уплатно-исплатном месту или поседовати банкарску гаранцију на тако утврђен износ.

Изузетно, приређивач из става 1. овог члана, који поседује најмање 300 уплатно-исплатних места, може у периоду за који је одобрење дато имати у банци са седиштем на територији Републике Србије наменски депозит у износу од 900.000 евра динарске противвредности или поседовати банкарску гаранцију на тај износ.

Приређивач посебне игре на срећу – клађење је дужан да у корист Републике Србије преда овлашћење за располагање средствима наменског депозита из ст. 1. и 2. овог члана.

Приређивач посебних игара на срећу – клађење мора свакога дана у коме се приређују игре да обезбеди ризико депозит у благајни у износу од најмање 150 евра у динарској противвредности по уплатно-исплатном месту, на основу одобрења Управе.

Техничке и функционалне карактеристике штампача тикета

Члан 85.

Свако уплатно-исплатно место мора имати штампач тикета који омогућује аутоматску размену података са сервером Управе.

Приређивач је одговоран за успостављање комуникације између штампача тикета из става 1. овог члана и сервера Управе, као и за тачност, ажурност, заштиту и правилно слање података из става 1. овог члана.

Пре стављања у промет штампача тикета, произвођач штампача тикета је дужан да Управи достави уверење о испуњености техничких и функционалних карактеристика штампача тикета тог типа.

За сваку промену техничких и функционалних карактеристика штампача тикета, произвођач штампача тикета је дужан да Управи достави допуну уверења о испуњености техничких и функционалних карактеристика штампача тикета тог типа.

Пре стављања у употребу штампача тикета, приређивач је дужан да Управи достави број уверења, односно допуне уверења о испуњености техничких и функционалних карактеристика штампача тикета тог типа.

Уверења из ст. 3 – 5. овог члана даје лабораторија овлашћена од стране министра финансија.

Контролу испуњености техничких и функционалних карактеристика штампача тикета обавља лабораторија из става 6. овог члана.

Министар финансија ближе прописује техничке и функционалне карактеристике штампача тикета, услове њиховог задовољавања и начине њиховог испитивања.

Услови локације

Члан 86.

Удаљеност кладионице од зграде образовних установа (основних и средњих школа) не може бити мања од 200 метара.

Удаљеност из става 1. овог члана представља најкраћи безбедни пешачки пут од најближе ивице зграде образовних установа (основних и средњих школа) до улаза у објекат, у којем се приређују игре на срећу – клађење.

Поступак давања одобрења

Члан 87.

Уз захтев за добијање одобрења, који, између осталог, садржи податке о називу и седишту правног лица које подноси захтев, предаје се следећа документација:

1) решење о упису у одговарајући регистар са прилогом о висини основног капитала из члана 83. овог закона;

1а) докази о власничкој структури до стварног власника, а све у складу са прописима о централној евиденцији стварних власника;

2) оснивачки акт подносиоца захтева;

3) биланс стања и биланс успеха за претходну годину, односно извештаји о ревизији финансијских извештаја оснивача, односно члана правног лица (ако су исти предмет ревизије), за претходне две године које је сачинио овлашћени ревизор, у складу с прописима земље порекла члана односно оснивача, као и његови финансијски извештаји за период од датума последњег извештаја о ревизији до краја полугодишта које непосредно претходи полугодишту у којем се захтев подноси;

4) доказ о праву својине или праву коришћења на одговарајућим просторијама, у којима ће се приређивати посебне игре на срећу – клађења на основу одобрења, с тим што број уплатно-исплатних места не може бити мањи од 30, осим правног лица из члана 82. став 3. овог закона;

5) доказе о испуњености услова из члана 85. овог закона;

6) доказ о локацији објекта у којем се приређују игре на срећу – клађење у смислу члана 86. овог закона;

7) акт надлежног државног органа којим се потврђује да подносилац захтева, његов оснивач, његов стварни власник, члан органа управљања његовог оснивача, као и сарадник ових лица нису лица против којих се води истрага или кривични поступак, односно да правноснажном пресудом није осуђен за кривична дела против привреде, имовине, правног саобраћаја, јавног реда и мира, службене дужности или правосуђа, или за кривична дела прања новца или финансирања тероризма или за кривична дела за која је изречена казна затвора или за слична или упоредива кривична дела у складу с прописима стране државе, као и да није лице које је у последњих десет година починило тежу повреду, односно понављање повреде прописа којим се уређује спречавање прања новца и финансирања тероризма;

7а) акт надлежног државног органа којим се потврђује да именовано лице подносиоца захтева и сарадник таквог лица, те члан именованог лица, његов стварни власник, члан органа управљања, као и сарадник таквог лица када је именовано лице правно лице нису лица против којих се води истрага или кривични поступак, односно да правноснажном пресудом није осуђен за кривична дела против привреде, имовине, правног саобраћаја, јавног реда и мира, службене дужности или правосуђа, или за кривична дела прања новца или финансирања тероризма или за кривична дела за која је изречена казна затвора или за слична или упоредива кривична дела у складу с прописима стране државе, као и да није лице које је у последњих десет година починило тежу повреду, односно понављање повреде прописа којим се уређује спречавање прања новца и финансирања тероризма;

7б) ако се из оправданих разлога не могу прибавити акти надлежног државног органа из тач. 7) и 7а) овог става, лицa из тач. 7) и 7а) овог става могу доставити и изјаву дату под материјалном и кривичном одговорношћу да нису лица против којих се води истрага или кривични поступак, односно да нису осуђивани, као и да нису чланови организоване криминалне групе, или да нису починили у последњих десет година тежу повреду, односно понављање повреде прописа којим се уређује спречавање прања новца и финансирања тероризма. Управа може у било ком тренутку затражити од истих лица да јој достави наведене доказе или непосредно од надлежног органа затражити те доказе;

8) правила игара на срећу које ће се приређивати.

Ако у току важења одобрења дође до измене било којег податка из става 1. овог члана, приређивач је дужан да обавести Управу.

Министар финансија ближе уређује начин утврђивања испуњености услова из става 1. овог члана.

*Службени гласник РС, број 91/2019

Рок важења одобрења

Члан 88.

Одобрење за приређивање клађења даје се на десет година и може се продужити, на начин и под условима из члана 87. овог закона.

Одобрење из става 1. овог члана не важи за приређивање клађења преко средстава електронске комуникације.

Изузетно од става 1. овог члана, правним лицима из члана 82. став 3. овог закона одобрење за приређивање клађења даје се за период трајања сезоне коњичких трка.

Период трајања сезоне коњичких трка утврђен је пропозицијама такмичења, које су оверене од стране Коњичког савеза Србије.

Приређивач може поднети захтев за продужење одобрења најкасније 60 дана пре истека рока из става 1. овог члана.

Приређивач може отказати приређивање клађења, под условом да је измирио све доспеле обавезе по основу јавних прихода и према играчима.

Управа доноси решење о престанку приређивања игре на срећу клађења, ако су испуњени услови из става 6. овог члана.

Престанак важења одобрења

Члан 89.

Ако приређивач коме је одобрено да приређује посебне игре на срећу – клађење престане да испуњава законом прописане услове, или не плаћа прописане накнаде, или не испуњава друге обавезе прописане овим законом, Управа може донети решење о одузимању одобрења.

Недопуштеност жалбе

Члан 90.

Против решења Управе не може се изјавити жалба, али се може покренути управни спор, у року од 30 дана од дана достављања решења.

Забрана за запослене и друга лица

Члан 91.

Запосленима код приређивача забрањено је учешће у играма на срећу које приређује тај приређивач.

Приређивач може забранити улазак у кладионицу појединим лицима или групама лица, а да не наведе разлоге за то.

Пријављивање уплатно-исплатних места

Члан 92.

Приређивач је дужан да свако отварање уплатно-исплатног места пријави Управи.

Приређивач је дужан да свако затварање уплатно-исплатног места пријави Управи.

Приређивач не сме приређивати игре на срећу на уплатно-исплатном месту пре добијања одобрења за то уплатно-исплатно место.

Управа је дужна да у року од 15 дана од дана пријема захтева одлучи по поднетом захтеву.

Налепница за означавање и регистрацију уплатно-исплатног места

Члан 93.

Уплатно-исплатно место може бити у употреби ако је на њему на видном месту истакнута налепница за означавање и регистрацију, коју издаје Управа, а која садржи податке о: типу штампача тикета, произвођачу штампача тикета, приређивачу, локацији, року важности одобрења и једнозначном серијском броју.

Налепница из става 1. овог члана, коју поставља приређивач, важи до истека важења одобрења.

Министар финансија прописује облик и садржину налепнице из става 1. овог члана.

Посебна ознака на улазу у кладионицу

Члан 94.

На улазу у сваку кладионицу мора бити видно истакнута посебна ознака.

Посебна ознака из става 1. овог члана Управа даје приређивачу који је добио одобрење и који поднесе потврду да је измирио све доспеле обавезе по основу јавних прихода.

Посебну ознаку из става 1. овог члана, коју поставља приређивач, важи до истека важности одобрења.

Министар финансија прописује облик и садржину посебне ознаке из става 1. овог члана.

Накнада за одобрење

Члан 95.

Приређивач плаћа накнаду за добијање одобрења за приређивање посебних игара на срећу – клађење у висини од 100 евра месечно у динарској противвредности, по кладионици.

Накнада из става 1. овог члана уплаћује се на одговарајући рачун јавних прихода, у року од осам дана од дана пријема решења о одобрењу, сразмерно броју дана до краја месеца, а за наредне месеце до петог у месецу за претходни месец у периоду важења одобрења.

Накнада из ст. 1. и 2. овог члана уплаћује се и за сваку нову кладионицу, која се отвара у периоду важења одобрења.

Накнада из ст. 1. и 2. овог члана уплаћује се по званичном средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

Накнада за приређивање

Члан 96.

Приређивач плаћа накнаду за приређивање игара на срећу – клађење у висини од 15% на основицу коју чини разлика између укупно остварених уплата и укупно остварених исплата, с тим што износ накнаде не може бити мањи од динарске противвредности 500 евра месечно, по кладионици.

Накнада из става 1. овог члана уплаћује се на одговарајући рачун јавних прихода, најкасније до петог у месецу за претходни месец.

Накнада из ст. 1. и 2. овог члана уплаћује се и за сваку нову кладионицу, која се отвара у периоду важења одобрења.

Накнада из ст. 1. и 2. овог члана уплаћује се по званичном средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

Приређивач је дужан да води евиденцију о оствареном промету за сваку кладионицу на основу које утврђује накнаду из става 1. овог члана.

Начин вођења евиденције из става 5. овог члана прописује министар финансија.

6. Игре на срећу преко средстава електронске комуникације

Приређивачи

Члан 97.

Право на приређивање игара на срећу преко средстава електронске комуникације имају Државна лутрија Србије и приређивачи којима је Управа одобрењем пренела право на приређивање посебних игара на срећу преко средстава електронске комуникације.

Одобрење из става 1. овог члана даје се решењем Управе.

Државна лутрија Србије може, уз претходну сагласност Владе, да ангажује одређена правна лица – оператере ради организовања игара на срећу преко средстава електронске комуникације.

Међусобна права и обавезе између Државне лутрије Србије и оператера из става 3. овог члана регулишу се уговором, на који сагласност даје Влада.

За исплату добитака гарантује Државна лутрија Србије, односно приређивачи којима је Управа одобрењем пренела право на приређивање игара на срећу преко средстава електронске комуникације.

Основни капитал

Члан 98.

Одобрење за приређивање игара на срећу преко средстава електронске комуникације може добити правно лице које, поред испуњења осталих услова, има основни капитал који не може бити мањи од динарске противвредности од 250.000 евра обрачунате по званичном средњем курсу динара за девизе Народне банке Србије, на дан добијања одобрења.

Основни капитал правног лица у висини из става 1. овог члана мора бити уписан у одговарајући регистар.

Правно лице које је добило одобрење дужно је да у периоду важења одобрења одржава износ основног капитала у висини из става 1. овог члана.

Осигурање исплате добитака и наплате јавних прихода

Члан 99.

Ради осигурања исплате добитака играчима и измирења обавеза по основу јавних прихода, приређивач игара на срећу преко средстава електронске комуникације мора у периоду за који је дато одобрење имати у банци са седиштем на територији Републике Србије наменски депозит у износу од 150.000 евра у динарској противвредности или поседовати банкарску гаранцију на тај износ.

Приређивач игара на срећу преко средстава електронске комуникације је дужан да у корист Републике Србије преда овлашћење за располагање средствима наменског депозита из става 1. овог члана.

Приређивач игара на срећу преко средстава електронске комуникације мора свакога дана у коме се приређују игре да обезбеди ризико депозит у благајни у износу од најмање 10.000 евра у динарској противвредности, на основу одобрења Управе.

Информатичке карактеристике опреме

Члан 100.

Приређивач игара на срећу преко средстава електронске комуникације мора имати информатичку опрему на територији Републике Србије, односно „хардвер” и „софтвер” преко којих играчи учествују у играма на срећу и која омогућава аутоматску размену података са сервером Управе.

Приређивач је одговоран за успостављање комуникације између опреме из става 1. овог члана и сервера Управе, као и за тачност, ажурност, заштиту и правилну размену података из става 1. овог члана.

Пре стављања у промет опреме, произвођач је дужан да Управи достави уверење о испуњености информатичких карактеристика опреме тог типа.

За сваку промену информатичких карактеристика опреме, произвођач опреме је дужан да Управи достави допуну уверења о испуњености информатичких карактеристика опреме тог типа.

Пре стављања у употребу опреме, приређивач је дужан да Управи достави број уверења, односно допуне уверења о испуњености информатичких карактеристика опреме тог типа.

Уверења из ст. 3 – 5. овог члана даје лабораторија овлашћена од стране министра финансија.

Контролу испуњености информатичких карактеристика опреме обавља лабораторија из става 6. овог члана.

Министар финансија ближе прописује информатичке карактеристике опреме, услове њиховог задовољавања и начине њиховог испитивања.

Поступак давања одобрења

Члан 101.

Захтев за добијање одобрења за приређивање игара на срећу преко средстава електронске комуникације садржи:

1) податке о називу и седишту правног лица – подносиоца захтева;

2) начин идентификације и регистрације играча;

3) поступак у случају прекинуте комуникације са играчем;

4) опис система за чување стања система (backup);

5) опис система за повратак у последње сачувано стање.

Уз захтев из става 1. овог члана достављају се:

1) елаборат о спречавању нежељеног утицаја на игре на срећу преко средстава електронске комуникације;

2) доказ о праву својине или праву коришћења на одговарајућим просторијама, у којима ће се налазити опрема за посебне игре на срећу преко средстава електронске комуникације;

3) доказе о испуњености услова из члана 100. овог закона;

4) правила игре, односно игара на срећу које ће се приређивати;

5) решење о упису у одговарајући регистар са прилогом о висини основног капитала из члана 98. овог закона;

6) докази о власничкој структури до стварног власника, а све у складу са прописима о централној евиденцији стварних власника;

7) оснивачки акт подносиоца захтева;

8) биланс стања и биланс успеха за претходну годину, односно извештаји о ревизији финансијских извештаја оснивача, односно члана правног лица (ако су исти предмет ревизије), за претходне две године које је сачинио овлашћени ревизор, у складу с прописима земље порекла члана односно оснивача, као и његови финансијски извештаји за период од датума последњег извештаја о ревизији до краја полугодишта које непосредно претходи полугодишту у којем се захтев подноси;

9) акт надлежног државног органа којим се потврђује да подносилац захтева, његов оснивач, његов стварни власник, члан органа управљања његовог оснивача, као и сарадник ових лица нису лица против којих се води истрага или кривични поступак, односно да правноснажном пресудом није осуђен за кривична дела против привреде, имовине, правног саобраћаја, јавног реда и мира, службене дужности или правосуђа, или за кривична дела прања новца или финансирања тероризма или за кривична дела за која је изречена казна затвора или за слична или упоредива кривична дела у складу с прописима стране државе, као и да није лице које је у последњих десет година починило тежу повреду, односно понављање повреде прописа којим се уређује спречавање прања новца и финансирања тероризма;

10) акт надлежног државног органа којим се потврђује да именовано лице подносиоца захтева и сарадник таквог лица, те члан именованог лица, његов стварни власник, члан органа управљања, као и сарадник таквог лица када је именовано лице правно лице нису лица против којих се води истрага или кривични поступак, односно да правноснажном пресудом није осуђен за кривична дела против привреде, имовине, правног саобраћаја, јавног реда и мира, службене дужности или правосуђа, или за кривична дела прања новца или финансирања тероризма или за кривична дела за која је изречена казна затвора или за слична или упоредива кривична дела у складу с прописима стране државе, као и да није лице које је у последњих десет година починило тежу повреду, односно понављање повреде прописа којим се уређује спречавање прања новца и финансирања тероризма;

11) ако се из оправданих разлога не могу прибавити акти надлежног државног органа из тач. 9) и 10) овог става, лицa из тач. 9) и 10) овог става могу доставити и изјаву дату под материјалном и кривичном одговорношћу да нису лица против којих се води истрага или кривични поступак, односно да нису осуђивани, као и да нису чланови организоване криминалне групе, или да нису починили у последњих десет година тежу повреду, односно понављање повреде прописа којим се уређује спречавање прања новца и финансирања тероризма. Управа може у било ком тренутку затражити од истих лица да јој достави наведене доказе или непосредно од надлежног органа затражити те доказе.

Ако у току важења одобрења дође до измене било којег податка, односно доказа из ст. 1. и 2. овог члана, приређивач је дужан да о томе обавести Управу.

Министар финансија ближе прописује начин утврђивања услова за добијање одобрења из става 1. овог члана.

*Службени гласник РС, број 91/2019

Рок важења одобрења

Члан 102.

Одобрење за приређивање игара на срећу преко средстава електронске комуникације даје се на десет година и може се продужити, на начин и под условима из чл. 97 – 101. овог закона.

Приређивач може поднети захтев за продужење одобрења најкасније 60 дана пре истека рока из става 1. овог члана.

Приређивач може отказати приређивање игара на срећу преко средстава електронске комуникације, под условом да је измирио све доспеле обавезе по основу јавних прихода и према играчима.

Управа доноси решење о престанку приређивања игара на срећу преко средстава електронске комуникације, ако су испуњени услови из става 3. овог члана.

Престанак важења одобрења

Члан 103.

Ако приређивач коме је одобрено да приређује игре на срећу преко средстава електронске комуникације престане да испуњава законом прописане услове, или не плаћа прописане накнаде, или не испуњава друге обавезе прописане овим законом, Управа може донети решење о одузимању одобрења.

Недопуштеност жалбе

Члан 104.

Против решења Управе не може се изјавити жалба, али се може покренути управни спор, у року од 30 дана од дана пријема решења.

Забрана за запослене

Члан 105.

Запосленима код приређивача игара на срећу преко средстава електронске комуникације, забрањено је учешће у играма на срећу преко средстава електронске комуникације које приређује тај приређивач.

Накнада за одобрење

Члан 106.

Приређивач плаћа накнаду за добијено одобрење за приређивање свих врста игара на срећу преко средстава електронске комуникације у укупном износу од 2.500 евра месечно у динарској противвредности.

Накнада из става 1. овог члана уплаћује се на одговарајући уплатни рачун јавних прихода, у року од осам дана од дана пријема решења о одобрењу, сразмерно броју дана до краја месеца, а за наредне месеце до петог у месецу за претходни месец у периоду важења одобрења.

Накнада из става 1. овог члана уплаћује се по званичном средњем курсу динара Народне банке Србије на дан уплате.

Накнада за приређивање

Члан 107.

Приређивач плаћа накнаду за приређивање игара на срећу – клађење преко средстава електронске комуникације месечно у висини од 15% на основицу, а за остале игре на срећу преко средстава електронске комуникације у висини од 5% на основицу, коју чини разлика између укупно остварених уплата и укупно остварених исплата, с тим што укупан износ накнаде не може бити мањи од динарске противвредности 7.500 евра месечно.

Накнада из става 1. овог члана уплаћује се на одговарајући уплатни рачун јавних прихода најкасније до петог у месецу за претходни месец.

Накнада из става 1. овог члана уплаћује се по званичном средњем курсу динара Народне банке Србије на дан уплате.

7. Наградне игре у роби и услугама

Приређивач

Члан 108.

Приређивач у току године може приредити највише две наградне игре, а по претходно добијеној сагласности Управе за сваку наградну игру појединачно.

Сагласност из става 1. овог члана даје се решењем Управе.

Наградна игра из става 1. овог члана не може трајати дуже од 30 дана.

У захтеву за добијање сагласности из става 1. овог члана приређивач је дужан да наведе врсту и правила наградне игре, висину наградног фонда и дужину трајања наградне игре.

Министар финансија ближе одређује начин утврђивања испуњености услова из ст. 1 – 3. овог члана.

Приређивач који је добио сагласност за приређивање наградне игре дужан је да 15 дана пре отпочињања наградне игре објави правила игре у најмање једном дневном листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије.

Изузетно од става 1. овог члана, државни орган, односно организација може у циљу побољшања примене одређеног прописа организовати наградну игру искључиво за ту намену.

За организовање наградне игре из става 7. овог члана Влада утврђује критеријуме и даје сагласност.

Поступак давања сагласности

Члан 109.

Уз захтев за добијање сагласности, који, између осталог, садржи податке о називу и седишту подносиоца захтева и фонду добитака са спецификацијом награда, доставља се следећа документација:

1) одлука надлежног органа приређивача о приређивању наградне игре;

2) решење о упису у одговарајући регистар;

3) правила наградне игре.

Министар финансија ближе прописује начин утврђивања испуњености услова за добијање сагласности из става 1. овог члана.

Престанак важења сагласности

Члан 110.

Управа доноси акт о одузимању сагласности за приређивање наградне игре у роби и услугама, ако утврди да:

1) је сагласност дата на основу неистинитих података;

2) приређивач није уплатио доспелу обавезу по основу накнаде за приређивање наградне игре;

3) приређивач не поступа у складу са правилима наградне игре.

Недопуштеност жалбе

Члан 111.

Против решења Управе не може се изјавити жалба, али се може покренути управни спор, у року од 30 дана од дана достављања решења.

Забрана пружања услуге

Члан 112.

Правно лице, односно предузетник који врши рекламирање, оглашавање или на други начин приређивање игре или који омогућава приређивачу коришћење средстава електронске комуникације за учествовање у игри, не може пружати те услуге правном лицу које није добило сагласност Управе за приређивање наградне игре.

Наградне игре у роби и услугама могу се приређивати преко средстава електронске комуникације, укључујући и СМС услуге под условом да цена пружаоца услуге није виша од редовне цене те услуге.

Накнада за приређивање

Члан 113.

Приређивач плаћа накнаду за приређивање наградне игре у висини од 25% од укупне вредности наградног фонда.

Ако Управа оцени да вредност наградног фонда из става 1. овог члана не одговара тржишној вредности, има право да утврди тржишну вредност фонда добитака.

Накнада из става 1. овог члана уплаћује се на одговарајући рачун за уплату јавних прихода по пријему решења о давању сагласности за приређивање наградне игре, а пре отпочињања наградне игре.

Извештај о наградној игри

Члан 114.

По завршетку наградне игре приређивач је дужан да у року од 15 дана обавести Управу о резултатима наградне игре.

Начин извештавања из става 1. овог члана ближе уређује министар финансија.

8. Посебне обавезе приређивача и учесника у игри

Правила игре

Члан 115.

За сваку врсту игре на срећу приликом достављања захтева за приређивање игре на срећу морају се приложити правила игре.

Министар финансија прописује ближе услове које правила игре морају да садрже и даје сагласност на достављена правила игре.

Правила игре морају бити истакнута на видном месту у просторији у којој се игра приређује или објављена на други начин уређен овим законом.

Правила игре не могу се мењати у току трајања игре.

Евиденција о добитницима и чување документације

Члан 116.

Приређивач је дужан да води базу података о лицима која су остварила добитак, на начин који пропише министар финансија.

Подаци о лицима из става 1. овог члана прикупљају се и обрађују у складу са законом којим је уређена заштита података о личности.

Електронске податке и осталу документацију, прописану овим законом, приређивач је дужан да чува најмање пет година.

Спречавања прања новца и финансирања тероризма

Члан 117.

Приређивачи који су обвезници у складу са прописима којима се уређује спречавање прања новца и финансирања тероризма, дужни су да у свом пословању поступају у складу са наведеним прописима, те да својим унутрашњим актима утврде радње и мере које предузимају према странкама, као и када се радње и мере спроводе.

Брисан је ранији став 2. (види члан 10. Закона - 91/2019-79)

*Службени гласник РС, број 91/2019

Општи услови за приређиваче игара на срећу

*Службени гласник РС, број 91/2019

Члан 117а

Оснивач приређивача, стварни власник приређивача, члан органа управљања оснивача приређивача, именовано лице и сарадник ових лица, односно када је именовано лице правно лице, његов члан, његов стварни власник, именовано лице у таквом лицу и сарадник ових лица не може бити лице против кога се води истрага или кривични поступак, односно лице које је правноснажном пресудом осуђено за кривична дела против привреде, имовине, правног саобраћаја, јавног реда и мира, службене дужности или правосуђа, или за кривична дела прања новца или финансирања тероризма или за кривична дела за која је изречена казна затвора или за слична или упоредива кривична дела у складу с прописима стране државе, као ни лице које је у последњих десет година починило тежу повреду, односно понављање повреде прописа којим се уређује спречавање прања новца и финансирања тероризма.

Приређивач приликом сваког именовања односно промене именованог лица доставља акт надлежног државног органа којим се потврђује да такво лице није лице против кога се води истрага или кривични поступак, односно да правноснажном пресудом није осуђен за кривична дела против привреде, имовине, правног саобраћаја, јавног реда и мира, службене дужности или правосуђа, или за кривична дела прања новца или финансирања тероризма или за кривична дела за која је изречена казна затвора или за слична или упоредива кривична дела у складу с прописима стране државе, као и да није лице које је у последњих десет година починило тежу повреду, односно понављање повреде прописа којим се уређује спречавање прања новца и финансирања тероризма.

Aко се из оправданих разлога не могу прибавити акти надлежног државног органа из става 2. овог члана, приређивач може да достави и изјаву дату под материјалном и кривичном одговорношћу да именовано лице није лице против кога се води истрага или кривични поступак, односно да није осуђен, као и да није члан организоване криминалне групе, или да није починио у последњих десет година тежу повреду, односно понављање повреде прописа којим се уређује спречавање прања новца и финансирањa тероризма. Управа може у било ком тренутку затражити од приређивача да јој достави наведене доказе или непосредно од надлежног органа затражити те доказе.

*Службени гласник РС, број 91/2019

Накнада за услуге електронске комуникације

Члан 118.

Накнаду за услуге електронске комуникације у приређивању игара на срећу преко средстава електронских комуникација пружаоцу услуге плаћа приређивач игре на срећу.

У случају кад због природе игре на срећу (фонто, СМС и др.) накнаду за услуге електронских комуникација плаћа учесник у игри, не може му се одредити цена услуге виша од редовне цене одговарајуће услуге.

IIа НАДЗОР

*Службени гласник РС, број 95/2018

Надлежност Управе у вршењу надзора

*Службени гласник РС, број 95/2018

Члан 118а

Управа врши канцеларијски и теренски надзор над применом овог закона прикупљањем, обрадом и анализом података, информација и документације који се Управи достављају од стране приређивача, као и других података из члана 31. став 2, члана 60. став 5, члана 61. став 1, члана 67. став 6, члана 68. став 5, члана 85. став 5. и члана 100. став 5. овог закона.

Управа врши надзор и на основу података добијених од других државних органа и ималаца јавних овлашћења.

Министар финансија ближе прописује рок, поступак и начин достављања података, информација и документације из овог члана.

*Службени гласник РС, број 95/2018

Појам канцеларијског надзора и послови који се обављају у канцеларијском надзору

*Службени гласник РС, број 95/2018

Члан 118б

Канцеларијски надзор представљају радње којима Управа проверава потпуност и усклађеност са законом података које доставља приређивач, упоређивањем са подацима из службених евиденција које води, односно којима располаже управа.

Канцеларијски надзор из става 1. овог члана врши, у просторијама Управе, инспектор Управе.

У поступку канцеларијског надзора проверава се и обрађује математичка тачност, формална исправност и потпуност дневних, месечних и годишњих извештаја о промету, које приређивач доставља у писаној или електронској форми, као и других извештаја које приређивач, у складу са законом, доставља Управи.

Ако се у поступку обраде дневних, месечних и годишњих извештаја о промету утврди да постоји математичка грешка, Управа ће донети решење којим се приређивачу налаже да грешку отклони.

Ако се у поступку обраде дневних, месечних, годишњих и других извештаја о промету утврди да су формално неисправни, погрешно попуњени или непотпуни, инспектор Управе обавештава приређивача да, у року од осам дана, отклони грешке, односно допуни извештај.

Ако приређивач не поступи по обавештењу из става 5. овог члана, сматраће се да извештаји нису поднети Управи.

Приређивач је дужан да, на позив Управе, непосредно или преко пуномоћника, учествује у поступку канцеларијског надзора и да пружи тражена објашњења и документацију у року који одреди Управа.

*Службени гласник РС, број 95/2018

Записник у поступку канцеларијског надзора

*Службени гласник РС, број 95/2018

Члан 118в

Инспектор Управе је дужaн да сачини записник о утврђеном чињеничном стању у поступку канцеларијског надзора.

Приређивач има право да у року од пет радних дана од дана достављања записника из става 1. овог члана поднесе примедбе на тај записник.

Инспектор Управе је дужан да примедбе из става 2. овог члана размотри у року од три дана од дана достављања и сачини допуну записника.

Ако се у поступку канцеларијског надзора утврде неправилности у погледу података од значаја за утврђивање висине накнаде, Управа доноси решење о отклањању неправилности.

*Службени гласник РС, број 95/2018

Појам теренског надзора и послови који се обављају у теренском надзору

*Службени гласник РС, број 95/2018

Члан 118г

Управа врши теренски надзор који представља поступак провере и утврђивања законитости и правилности приређивања игара на срећу код приређивача, као и непосредан надзор у вези спречавања прања новца и финансирања тероризма код приређивача.

Приређивачи су дужни да инспектору Управе омогуће обављање теренског надзора над применом одредаба закона и других прописа из области игара на срећу.

Приређивачи су дужни да инспектору Управе омогуће преглед просторија, пословних књига, извештаја, евиденција, софтвера и других докумената или података на основу којих се може утврдити законитост и правилност приређивања игара на срећу.

У поступку теренског надзора, инспектор Управе има овлашћење да присуствује отварању, обрачунавању и затварању столова и аутомата за игре на срећу, као и дневном обрачуну благајне, у играчницама, у просторијама са аутоматима, односно уплатно-исплатним местима.

Ако у вршењу теренског надзора инспектор Управе утврди да се приређивање игара на срећу врши без одобрења Управе или другог органа надлежног за издавање тог одобрења, односно супротно одредбама закона који регулише област игара на срећу, без одлагања ће донети решење о привременом затварању објекта, односно просторија у којима се врши приређивање игара и привременом одузимању опреме и предмета који су употребљени или су могли бити употребљени за приређивање игара на срећу.

Инспектор Управе је дужан да, ако утврди да чињенице и околности указују на постојање основа сумње да је извршено кривично дело од стране лица од кога је привремено одузета опрема и предмети, одмах након доношења решења из става 5. овог члана, подноси кривичну пријаву надлежном државном органу.

Након окончања кривичног поступка, Управа решењем одлучује о привремено одузетој опреми и предметима.

Ако се у поступку теренског надзора приређивача игара на срећу утврди држање и коришћење непријављених аутомата, столова, уплатно-исплатних места који служе за приређивање посебних игара на срећу клађења или опреме која служи за приређивање игара на срећу преко средстава електронске комуникације, инспектор Управе ће предузети мере из ст. 5–7. овог члана.

Решење из ст. 5. и 7. овог члана је коначно.

Трошкове извршења решења из ст. 5. и 7. овог члана у целости сноси приређивач.

*Службени гласник РС, број 95/2018

Мера забране вршења делатности у току надзора

*Службени гласник РС, број 95/2018

Члан 118д

У току теренског надзора инспектор Управе изриче приређивачу забрану вршења делатности у трајању до годину дана, ако утврди да се приређују игре на срећу без претходно прибављене сагласности Министарства, у складу са овим законом.

Забрана вршења делатности приређивачу коме је утврђена неправилност из става 1. овог члана, изриче се:

1) у трајању до 15 дана уколико се у поступку надзора код приређивача утврди неправилност први пут;

2) у трајању до 90 дана уколико се у поступку надзора код приређивача утврди неправилност други пут;

3) у трајању до једне године уколико се у поступку надзора код приређивача утврди неправилност трећи пут.

Забрана вршења делатности из става 1. овог члана, изриче се за неправилности утврђене у периоду од 24 месеца од прве утврђене неправилности у поступку надзора.

Забрану вршења делатности из става 1. овог члана, инспектор Управе наређује решењем.

*Службени гласник РС, број 95/2018

Надлежност за поступање по жалбама

*Службени гласник РС, број 95/2018

Члан 118ђ

По жалбама изјављеним против акта Управе донетих у првостепеном поступку, решава другостепени орган – Министарство, ако овим законом није друкчије уређено.

*Службени гласник РС, број 95/2018

Члан 118е

На поступке канцелариjског и теренског надзора сходно се примењују одредбе закона којим се уређује инспекцијски надзор, ако овим законом није друкчије уређено.

*Службени гласник РС, број 95/2018

Камата

*Службени гласник РС, број 95/2018

Члан 118ж

На износ мање или више плаћених накнада обрачунава се и плаћа камата по стопи једнакој годишњој референтној стопи Народне банке Србије, увећаној за десет процентних поена, применом простог интересног рачуна од сто.

*Службени гласник РС, број 95/2018

Принудна наплата

Члан 118з

Принудну наплату спроводи Управа сагласно одредбама закона којим се уређује извршење и обезбеђење.

 

9. Наплата

Камата

Чл. 119-123.

Престали су да важе (види члан 36. Закона - 93/2012-3)

Брисан је назив члана 124. (види члан 2. Закона - 30/2018-17)

Члан 124.

Брисан је (види члан 2. Закона - 30/2018-17)

Овлашћења Управе у надзору

Чл. 125-129.

Престали су да важе (види члан 36. Закона - 93/2012-3)

IV. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Прекршаји

Члан 130.

Новчаном казном у износу од 100.000 динара до 2.000.000 динара казниће се за прекршај Државна лутрија Србије и правно лице које:

1) дозволу, одобрење, односно сагласност пренесе на треће лице (члан 8. став 3);

2) поступи супротно забрани из члана 10. овог закона;

3) исплату играчу изврши супротно члану 15. став 1. тачка 3) овог закона;

4) не гарантује за исплату добитака (чл. 19, 21, 22. и 23);

5) не достави Управи одлуку о приређивању игре на срећу (члан 25. став 1);

6) промени правила класичних игара након започињања продаје срећака, листића или картица одређеног кола или серије, односно пријема улога (члан 27. став 2);

7) не објави правила игре у дневној или недељној штампи пре почетка приређивања игре на срећу или не омогући лицима заинтересованим за учешће у игри да се упознају са правилима на продајним (уплатним) местима (члан 27. став 3);

8) не врши извлачење, односно не утврђује добитке пред комисијом од најмање три члана коју именује приређивач, или не извлачи добитке јавно (члан 28);

9) не врши извлачење добитака у директном телевизијском преносу (члан 29);

10) не објави промену места или дана извлачења добитака на исти начин на који се објављују и правила игре на срећу, или не обавести Управу ако се мења дан извлачења добитака из техничких разлога (члан 30. ст. 2 – 3);

11) не врати учесницима новац од продатих срећака, листића или картица, односно уплаћених улога (члан 30. став 5);

12) не достави Управи записник о току извлачења, односно утврђивања добитака у прописаном року (члан 31. став 2);

13) не објави резултате игре на срећу у штампи, односно на својој интернет страници у прописаном року (члан 32);

14) не исплати новчани добитак, односно не обезбеди преузимање другог добитка у класичним играма на срећу у прописаном року или не достави Управи записник у прописаном року (члан 33. ст. 1. и 4);

15) објави идентитет добитника супротно правилима игре (члан 33. став 5);

16) не обезбеди податке о основици за обрачун накнаде из члана 35. став 2. овог закона или не уплати накнаду на одговарајући уплатни рачун јавних прихода најкасније до петог у месецу за претходни месец у смислу члана 35. став 3. овог закона;

17) не одржава износ основног капитала из чл. 38, 65, 83. и 98. овог закона у периоду важења дозволе, односно одобрења;

18) откупи удео, односно акције, односно повећа сопствени удео или број акција у структури капитала приређивача игара на срећу у играчницама, без претходне сагласности министра финансија (члан 39. став 1);

19) не обезбеди ризико депозит у благајни у износу из чл. 40, 66, 84. и 99. овог закона;

20) не достави Управи уверење о испуњености техничких и функционалних карактеристика стола тог типа (члан 46. став 1);

21) не достави Управи допуну уверења за сваку промену техничких и функционалних карактеристика стола тог типа (члан 46. став 2);

22) не достави Управи број уверења, односно допуне уверења о испуњености техничких и функционалних карактеристика стола тог типа, пре стављања стола у употребу (члан 46. став 3);

23) не уреди простор у складу са чланом 53. овог закона;

24) не обезбеди непрекидан аудио-видео надзор са снимањем над свим столовима и аутоматима за игру, као и надзор уласка и изласка у играчницу и надзор над играчима и посетиоцима (члан 54. став 1);

25) не чува документацију о непрекидном снимању у прописаном року (члана 54. став 2);

26) не обезбеди телесну заштиту играчима и посетиоцима у складу са чланом 54. ст. 4. и 5. овог закона;

27) не обезбеди трајну базу података о лицима којима је дозвољен улазак у играчницу, односно не обезбеди њихове одговарајуће писане изјаве (члан 55. став 5);

28) омогући запосленима код приређивача учествовање у играма које приређује тај приређивач (члан 56. став 1, члан 76. став 1, члан 91. став 1. и члан 105.);

29) омогући запосленима да од играча примају напојнице, поклоне, позајмице или друге погодности за себе или другога или новчано помажу играче (члан 57. став 1);

30) вредност промотивног жетона увећа у односу на четвороструку вредност најнижег износа жетона за играње на столовима у играчници који је прописан правилима игре (члан 59. став 4);

31) не плаћа накнаду за приређивање посебних игара на срећу у играчницама у прописаном износу, на прописан начин и у прописаном року (члан 59. ст. 4, 5. и 6);

32) не води евиденцију о дневним основицама накнаде или не води евиденцију о напојницама за игре на срећу на основу које се обрачунава и плаћа накнада, на начин и под условима које пропише министар финансија (члан 60);

33) не достави Управи, у прописаном року, биланс стања, биланс успеха, извештај о токовима готовине, извештај о променама капитала, напомене уз финансијске извештаје и статистички анекс (члан 61. став 1);

34) има мање од 5 аутомата у објекту у коме на основу одобрења приређује посебне игре на срећу на аутоматима (члан 64);

35) аутомат за игре на срећу не подеси да на укупан број програмираних комбинација исплаћује играчима најмање 80% од вредности уплата (члан 67. став 1);

36) не обезбеди тачност, ажурност и заштиту података (члан 67. став 3);

37) не достави Управи уверење о испуњености техничких и функционалних карактеристика аутомата, пре стављања у промет тог типа аутомата (члан 67. став 4);

38) не достави Управи допуну уверења за сваку промену техничких или функционалних карактеристика аутомата (члан 67. став 5);

39) не достави Управи број уверења, односно допуна уверења о испуњености техничких и функционалних карактеристика аутомата тог типа, пре стављања у промет тог аутомата (члан 67. став. 6);

40) стави у употребу аутомате за игре на срећу који немају одговарајуће контролне уређаје који омогућавају аутоматску размену података са сервером Управе (члан 68. став 1);

41) не обезбеди тачност, ажурност, заштиту и правилну размену података (члан 68. став 2);

42) не достави Управи уверење о испуњености техничких и функционалних карактеристика контролног уређаја, пре стављања у промет контролног уређаја аутомата (члан 68. став 3);

43) не достави Управи допуну уверења за сваку промену техничких и функционалних карактеристика контролног уређаја аутомата тог типа (члан 68. став 4);

44) не достави Управи број уверења, односно допуна уверења о испуњености техничких и функционалних карактеристика контролног уређаја аутомата тог типа, пре стављања у промет контролног уређаја аутомата (члан 68. став 5);

45) ако приређује игре на срећу у аутомат клубу или уплатно-исплатном месту на удаљености мањој од прописане (чл. 71. и 86);

46) не обавести Управу уколико у току важења дозволе дође до измене било којег податка од значаја за добијање одобрења (члан 72. став 2, члан 87. став 2. и члан 101. став 3);

47) не плаћа накнаду за добијено одобрење за приређивање посебних игара на срећу на аутоматима у прописаном износу, на прописан начин и у прописаном року (члан 80);

48) не плаћа накнаду за приређивање посебних игара на срећу на аутоматима у прописаном износу, на прописан начин и у прописаном року (члан 81. ст. 1 – 6);

49) не води евиденцију о оствареном промету по аутомату (члан 81. став 7);

50) не обезбеди тачност, ажурност, заштиту и правилну размену података (члан 85. став 2);

51) не достави Управи уверење о испуњености техничких и функционалних карактеристика штампача тикета, пре стављања у промет тог типа штампача тикета (члан 85. став 3);

52) не достави Управи допуну уверења за сваку промену техничких и функционалних карактеристика штампача тикета (члан 85. став 4);

53) не достави Управи број уверења, односно допуна уверења о испуњености техничких и функционалних карактеристика штампача тикета, пре стављања у промет тог типа штампача тикета (члан 85. став 5);

54) не плаћа накнаду за добијено одобрење за приређивање посебних игара на срећу – клађење у прописаном износу, на прописан начин и у прописаном року (члан 95);

55) не плаћа накнаду за приређивање посебних игара на срећу – клађење у прописаном износу, на прописан начин и у прописаном року (члан 96. ст. 1 – 4);

56) не води евиденцију о оствареном промету за свако уплатно-исплатно место (члан 96. став 5);

57) не обезбеди тачност, ажурност, заштиту и правилну размену података (члан 100. став 2);

58) не достави Управи уверење о испуњености информатичких карактеристика опреме тог типа, пре стављања у промет опреме (члан 100. став 3);

59) не достави Управи допуну уверења за сваку промену информатичких карактеристика опреме (члан 100. став 4);

60) не достави Управи број уверења, односно допуне уверења о испуњености информатичких карактеристика опреме тог типа, пре стављања у промет опреме (члан 100. став 5);

61) не плаћа накнаду за добијено одобрење за приређивање игара на срећу преко средстава електронске комуникације у прописаном износу, на прописан начин и у прописаном року (члан 106);

62) не плаћа накнаду за приређивање игара на срећу преко средстава електронске комуникације у прописаном износу, на прописан начин и у прописаном року (члан 107);

63) не објави правила игре у најмање једном дневном листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије 15 дана пре отпочињања наградне игре (члан 108. став 6);

64) врши рекламирање, оглашавање или на други начин приређивање игре чини доступно јавности, или омогући приређивачу коришћење средстава електронске комуникације за учествовање у игри, правном лицу које није добило сагласност Министарства за приређивање наградне игре (члан 112);

65) не плаћа накнаду за приређивање наградне игре у прописаном износу, на прописан начин и у прописаном року (члан 113);

66) не обавести Управу о резултатима наградне игре у року од 15 дана од дана окончања наградне игре (члан 114. став 1);

67) правила игре не истакне на видном месту у просторији у којој се игра приређује или их не објави на други начин утврђен овим законом (члан 115. став 3);

68) мења правила игре у току трајања игре (члан 115. став 4);

69) не води базу података о лицима која су остварила добитак, на начин који пропише министар финансија (члан 116. став 1);

70) не чува најмање пет година електронске податке и осталу документацију прописану овим законом (члан 116. став 3);

71) не поступа у складу са прописима којима се уређује спречавање прања новца и финансирањa тероризма, односно не усклади своје унутрашње акте са одредбама закона којим се уређује спречавање прања новца и финансирања тероризма (члан 117);

72) брисана је (види члан 7. Закона - 95/2018-238)

73) не достави Управи дневне, месечне и годишње извештаје у писаној или електронској форми (члан 118б);

74) не одазове на позив Управе, непосредно или преко пуномоћника, за учествовање у поступку канцеларијског надзора, односно не пружи потребна објашњења и документацију у року који одреди Управа (члан 118б став 7.);

74а) не омогући инспектору Управе обављање послова теренског надзора над применом одредаба закона и других прописа из области игара на срећу или не омогући преглед просторија, пословних књига, извештаја, евиденција, софтвера и других докумената или података на основу којих се може утврдити законитост и правилност приређивања игара на срећу (члан 118г ст. 2. и 3).

За радње из става 1. овог члана казниће се за прекршај и одговорно лице у Државној лутрији Србије и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 5.000 до 150.000 динара.

За радње из става 1. овог члана тач. 63), 64), 65) и 66) казниће се за прекршај предузетник новчаном казном од 10.000 до 500.000 динара.

За радње из става 1. овог члана одузеће се имовинска корист остварена прекршајем.

*Службени гласник РС, број 95/2018

**Службени гласник РС, број 91/2019

Активирање наменског депозита и банкарске гаранције

Члан 131.

У случају да против приређивача, односно одговорног лица у правном лицу – приређивачу буде покренут поступак за прекршаје из члана 130. став 1. тач. 1), 16), 17), 30), 47), 48), 54), 55), 61), 62), 63) и 74) овог закона, уплаћени депозит, односно активирана банкарска гаранција из чл. 40, 66, 84. и 99. овог закона, постају приход буџета, на основу налога министра финансија.

Ако приређивач, односно одговорно лице буде ослобођен одговорности за прекршај, средства која су постала приход буџета, враћају се.

Поступак активирања средстава, односно поступак враћања средстава ближе уређује министар финансија.

Члан 132.

Управа подноси захтев за покретање прекршајног поступка месно надлежном прекршајном суду.

V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 133.

Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о играма на срећу („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 85/05 – др. закон и 95/10).

Члан 134.

Приређивачи игара на срећу који на дан ступања на снагу овог закона поседују важеће решење о давању дозволе, односно одобрења за приређивање игара на срећу издато у складу са Законом о играма на срећу („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 85/05 – др. закон и 95/10), настављају са приређивањем у складу са одредбама тог закона, до истека рока важења дозволе, односно одобрења, с тим што су дужни да се ускладе са одредбама чл. 71. и 86. овог закона, најкасније до 31. децембра 2011. године, а са одредбама члана 64. овог закона најкасније до 31. децембра 2013. године.

Правна лица која су овлашћена за утврђивање техничке исправности (технички преглед) и поправку аутомата и столова за игре на срећу на основу Закона о играма на срећу („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 85/05 – др. закон и 95/10), настављају са радом у складу са одредбама тог закона, с тим што су дужни да се најкасније до 31. марта 2012. године ускладе са одредбама овог закона.

Члан 135.

Подзаконске прописе предвиђене овим законом надлежни орган донеће у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона.

Члан 136.

Прописи донети на основу Закона о играма на срећу („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 85/05 – др. закон и 95/10) примењиваће се до почетка примене прописа донетих на основу овог закона, ако нису у супротности са овим законом.

Члан 137.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У „ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ“ ЗАКОНА

Закон о изменама и допунама Закона о играма на срећу: "Службени гласник РС", број 30/2018-17

Члан 3.

Правнa лицa из члана 1. овог закона дужнa су да своје пословање ускладе са тим чланом најкасније у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона.

Члан 4.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Закон о изменама и допунама Закона о играма на срећу: "Службени гласник РС", број 95/2018-238

Члан 8.

Даном почетка примене овог закона Управа за игре на срећу преузима надлежности Пореске управе које та управа има према Закону о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС”, бр. 80/02, 84/02 – исправка, 23/03 – исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – др. закон, 62/06 – др. закон, 61/07, 20/09, 72/09 – др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 – исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 – аутентично тумачење, 112/15, 15/16, 108/16 и 30/18).

Поступке у области игара на срећу које је започела Пореска управа, а који не буду окончани до дана почетка примене овог закона, окончаће Управа за игре на срећу у складу са овим законом.

Приређивачи игара на срећу којима је до дана почетка примене овог закона издато решење о давању дозволе, односно одобрење за приређивање игара на срећу од стране Пореске управе, настављају са приређивањем тих игара до истека рока важења дозволе, односно одобрења.

Лица која, према прописима којима се уређују игре на срећу, имају обавезу достављања аката о приређивању игара на срећу, уверења, извештаја, обавештења и др. Пореској управи, дужна су да те акте достављају Управи за игре на срећу у случајевима, на начин и у роковима, уређеним прописима којима се уређују игре на срећу.

Даном почетка примене овог закона Управа за игре на срећу преузима државне службенике у Пореској управи – Сектору за игре на срећу, као и предмете, информациони систем, архиву, опрему и средства за рад.

Члан 9.

Подзаконски пропис из члана 6. овог закона министар финансија донеће у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог закона.

Члан 10.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. марта 2019. године.

Закон о изменама и допунама Закона о играма на срећу: "Службени гласник РС", број 91/2019-79

Члан 13.

Приређивачи су у обавези да у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона Управи за игре на срећу доставе доказе прописане чланом 3. и чл. 7−9. овог закона.

Члан 14.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.