Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

   

ЗАКОН

о јавно-приватном партнерству и концесијама

"Службени гласник РС", бр. 88 од 24. новембра 2011, 15 од 25. фебруара 2016, 104 од 23. децембра 2016.

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет закона

Члан 1.

Овим законом уређују се: услови и начин израде, предлагања и одобравања пројеката јавно-приватног партнерства; одређују субјекти надлежни, односно овлашћени за предлагање и реализацију пројеката јавно-приватног партнерства; права и обавезе јавних и приватних партнера; облик и садржина уговора о јавно-приватном партнерству са или без елемената концесије (у даљем тексту: јавни уговор) и правна заштита у поступцима доделе јавних уговора; услови и начин давања концесије, предмет концесије, субјекти надлежни, односно овлашћени за поступак давањa концесије, престанак концесије; заштита права учесника у поступцима доделе јавних уговора; оснивање, положај и надлежност Комисије за јавно приватно партнерство, као и друга питања од значаја за јавно-приватно партнерство, са или без елемената концесије, односно за концесију.

Примена закона

Члан 2.

На сва улагања средстава у јавној својини у заједничко привредно друштво са приватним партнером искључиво ради реализације пројеката јавно-приватног партнерства, примењују се одредбе овог закона, као и одговарајуће одредбе закона и других прописа којима се уређује јавна својина и буџетски систем..

На јавно-приватна партнерства која се спроводе у складу са посебним правилима поступка међународних организација, примењују се одредбе овог закона, осим одредаба које се односе на поступак доделе јавних уговора.

*Службени гласник РС, број 15/2016

**Службени гласник РС, број 104/2016

Члан 3.

Овај закон се не примењује на јавно-приватна партнерства, са или без елемената концесије, ако би:

1) успостављање јавно-приватног партнерства захтевало стављање на увид информације чије би откривање угрозило безбедност Републике Србије;

2) се то партнерство заснивало на међународним уговорима које је Република Србија закључила са једном или више држава ради заједничког спровођења или коришћења пројеката;

3) предмет тог партнерства била експлоатација јавне телекомуникационе мреже, односно пружање телекомуникационих услуга.

Дефиниције

Члан 4.

Поједини изрази који се употребљавају у овом закону имају следеће значење:

1) пројекат јавно-приватног партнерства јесте пројекат који се израђује, предлаже, одобрава и спроводи по неком од модела јавно-приватног партнерства и чини низ међусобно повезаних активности, које се одвијају одређеним редоследом, ради постизања дефинисаних циљева, у оквиру одређеног временског периода и одређених финансијских средстава, а који је у складу са овим законом одобрен као пројекат јавно-приватног партнерства, са или без елемената концесије.

2) уговорно јавно-приватно партнерство је јавно-приватно партнерство у којем се међусобни однос јавног и приватног партнера уређује уговором о јавно-приватном партнерству.

3) јавни уговор је уговор о јавно-приватном партнерству са или без елемената концесије, закључен у писаном облику између јавног и приватног партнера,  којим се у циљу реализације пројекта јавно-приватног партнерства, уређују међусобна права и обавезе уговорних страна.

4) институционално јавно-приватно партнерство је јавно-приватно партнерство засновано на односу између јавног и приватног партнера као оснивача, односно чланова заједничког привредног друштва, које је носилац реализације пројекта јавно-приватног партнерства.

4а) јавни уговор о институционалном јавно-приватном партнерству са елементима концесије је уговор којим се уређују права и обавезе даваоца концесије и концесионара у складу са одредбама овог закона и одредбама других прописа којима се уређује област из које је предмет концесије.

5) јавна инфраструктура је објекат који се јавно користи односно који се ставља на располагање ради коришћења или добробити јавности (или групе лица или субјеката којој се може слободно приступити и која је унапред дефинисана само у апстрактном смислу) у било којем сектору јавних услуга или привреде.

6) друштво за посебне намене (у даљем тексту: ДПН) је привредно друштво које оснива приватни, односно јавни партнер за потребе закључења јавног уговора, односно за потребе реализације пројекта јавно-приватног партнерства.

7) јавно тело је:

(1) државни орган, организација, установа и други директни или индиректни корисник буџетских средстава у смислу закона којим се уређује буџетски систем и буџет, као и организација за обавезно социјално осигурање;

(2) јавно предузеће;

(3) правно лице које обавља и делатност од општег интереса, уколико је испуњен неки од следећих услова:

– да више од половине чланова органа управљања тог правног лица чине представници јавног тела;

– да више од половине гласова у органу тог правног лица имају представници јавног тела;

– да јавно тело врши надзор над радом тог правног лица;

– да јавно тело поседује више од 50% акција, односно удела у том правном лицу;

– да се више од 50 % финансира из средстава јавног тела.

(4) правно лице основано од јавног тела, а које обавља и делатност од општег интереса и које испуњава најмање један од услова из тачке 7) подтачка (3) овог члана.

8) јавно предузеће, у смислу овог закона, је свако предузеће, односно привредно друштво на које јавно тело може непосредно или посредно вршити доминантан утицај на основу власништва над њим, на основу финансијског удела у њему или на основу правила којима је уређено. Сматра се да доминантан утицај јавног тела постоји када ти субјекти, непосредно или посредно, у односу на неко предузеће, односно привредно друштво:

(1) поседују већину уписаног капитала или

(2) контролишу већину гласова по основу акција које је издало то предузеће, односно привредно друштво или

(3) могу именовати више од половине управног, пословодног или надзорног органа тог предузећа, односно привредног друштва.

9) јавни партнер је једно или више јавних тела, односно правно лице које је, у складу са овим законом надлежно за давање концесије, односно реализацију пројекта јавно-приватног партнерства, које са приватним партнером  закључује јавни уговор, или једно или више јавних тела које је са приватним партнером повезано чланством у заједничком привредном друштву.

10) приватни партнер је физичко или правно лице, домаће или страно, са домаћим или страним учешћем или без њега, или конзорцијум једног или више таквих физичких или правних лица која су одабрана у поступку јавне набавке или поступку давања концесије и који са јавним партнером закључује јавни уговор, односно и ДПН које оснива приватни партнер када са јавним партнером закључује јавни уговор,  или са јавним партнером оснива заједничко привредно друштво.

11) поступак избора приватног партнера је поступак јавне набавке у складу са законом којим се уређују јавне набавке или поступак давања концесије у складу са овим законом.

12) концесиона накнада је накнада коју плаћа концесионар или концедент, у складу са јавним уговором који уређује концесију.

13) регистар јавних уговора је јединствена електронска база података која служи за евидентирање и праћење реализације јавних уговора који се, у складу са овим законом, спроводе на територији Републике Србије.

14) одлука о избору најповољније понуде је акт који доноси јавно тело, након оцене пристиглих понуда за доделу јавног уговора, а у складу са конкурсном документацијом и критеријумима за избор најповољније понуде.

15) понуђач је правно или физичко лице или конзорцијум једног или више таквих физичких или правних лица, које је доставило понуду у поступку јавне набавке за доделу јавног уговора, односно у поступку за давање концесије.

16) брисана је (види члан 2. Закона - 104/2016-60)

17) самоиницијативни предлог означава предлог заинтересованог лица надлежном јавном телу за спровођење, односно реализацију пројекта јавно-приватног партнерства са или без елемената концесије, који се не подноси као одговор на јавни позив наручиоца у оквиру поступка доделе јавног уговора.

18) саветник је једно или више правних, односно физичких лица која поседују специјалистичка знања неопходна за припрему, уговарање и реализацију пројеката јавно-приватног партнерства.

19) писани или у писаном облику значи свако писмено које се састоји од речи или бројчаних износа који се могу читати, умножавати и накнадно слати. Такво писмено може укључивати податке који се преносе и чувају у електронској форми.

20) подносилац захтева је учесник у поступку који подноси захтев за заштиту права.

*Службени гласник РС, број 15/2016

**Службени гласник РС, број 104/2016

Начела јавно-приватног партнерства и концесија

Члан 5.

Уређивање услова, начина и поступка закључивања јавних уговора, заснива се на следећим начелима: заштите јавног интереса, ефикасности, транспарентности, једнаког и правичног третмана, слободне тржишне утакмице, пропорционалности, заштите животне средине, аутономије воље и равноправности уговорних страна.

Приликом спровођења поступка давања концесија, давалац концесије дужан је да, у односу на све учеснике у поступку, поред начела из става 1. овог члана, примењује и начело слободе кретања робе, начело слободе пружања услуга, начело забране дискриминације и начело узајамног признавања.

Начела из овог члана користе се за тумачење одредаба овог закона.

Садржина начела

Члан 6.

Начело заштите јавног интереса обухвата обавезу јавног тела да при остварењу права приватних лица води рачуна да остварење тих права није у супротности са законом дефинисаним јавним интересом.

Начело ефикасности обухвата обавезу да се поступак закључења јавног уговора и избора приватног партнера спроводи у роковима и на начин прописан овим законом и законом којим се уређују јавне набавке, са што мање трошкова везаних за поступак.

Начело транспарентности обухвата обавезу оглашавања намере закључења јавног уговора са или без елемената концесије, могућност понуђача да изврши увид у податке о спроведеном поступку доделе јавног уговора и сл.

Начело једнаког и правичног третмана обухвата забрану дискриминације по било ком основу између учесника у поступку доделе јавних уговора и избора приватног партнера, као и обавезу да учесници у поступку избора приватног партнера, имају потпуне и тачне информације о поступку, стандардима и критеријумима за избор приватног партнера.

Ниједан од учесника у поступку избора приватног партнера, не може имати предност над осталима у погледу времена, информација и приступа органима и лицима надлежним за поступак доделе јавног уговора. Одлуке се морају доносити на основу унапред објављених и објективних критеријума, и морају се са образложењем доставити сваком учеснику у поступку избора.

Начело слободне тржишне утакмице обухвата забрану ограничавања утакмице између учесника и обавезу прихватања свих учесника са одговарајућим техничким, финансијским и другим стручним квалификацијама.

Начело пропорционалности подразумева да свака мера предузета од стране државног органа, односно другог лица, мора бити минимално потребна и у сразмери са јавним интересом који се таквом мером настоји заштитити.

Начело заштите животне средине обухвата начела дефинисана законом којим се уређује заштита животне средине као што су: начело интегралности, начело превенције и предострожности, начело очувања природних вредности, одрживог развоја, начело одговорности загађивача и др.

Начело аутономије воље обухвата слободу уговорних страна да у складу са овим законом, законом којим се уређују облигациони односи и другим прописима и добрим пословним обичајима, међусобна права и обавезе уреде по својој вољи.

Начело равноправности уговорних страна, подразумева да се узајамни односи субјеката у јавном уговору заснивају на њиховој једнакости и равноправности њихових воља.

II. ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО

1. Појам јавно-приватног партнерства

Члан 7.

Jавно-приватно партнерство (у даљем тексту: ЈПП), у смислу овог закона, јесте дугорочна сарадња између јавног и приватног партнера ради обезбеђивања финансирања, изградње, реконструкције, управљања или одржавања инфраструктурних и других објеката од јавног значаја и пружања услуга од јавног значаја, које може бити уговорно или институционално.

Битни елементи јавно-приватног партнерства односе се на:

1) предмет ЈПП, који не може бити искључиво комерцијално коришћење добра у општој употреби или другог добра нити искључива испорука добара;

2) облик ЈПП које може бити институционално ЈПП или уговорно ЈПП, или као концесија која представља посебан облик ЈПП у складу са овим законом;

3) обавезу приватног партнера да од јавног партнера преузме  изградњу, односно реконструкције јавне инфраструктуре, односно објекта од јавног значаја, као и одржавање јавне инфраструктуре, односно обављање услуга од јавног значаја, са једном или више обавеза као што су: финансирање, управљање и одржавање, у циљу пружања услуга од јавног значаја крајњим корисницима из оквира надлежности јавног партнера, или у циљу обезбеђивања неопходних предуслова јавном партнеру за пружање услуга од јавног значаја из оквира његових надлежности, или пружање услуга од јавног значаја из оквира надлежности јавног партнера крајњим корисницима;

4) делимично или потпуно финансирање пројекта ЈПП од стране приватног партнера;

5) могућност јавног партнера да приватном партнеру за преузете обавезе изврши преношење одређених стварних права или да му додели концесију или да му за преузете обавезе врши плаћање у новцу или да му дозволи наплату накнаде крајњим корисницима за пружене услуге, ако је тако предвиђено предлогом пројекта ЈПП/концесионим актом;

6) преузимање одговорности сваког партнера за ризик којим може на бољи начин да управља, односно на који може да утиче, или се ризици деле у избалансираном односу, све у циљу оптималног управљања ризиком током трајања пројекта ЈПП, уз коришћење управљачких, техничких, финансијских и иновативних способности приватног партнера, као и унапређењем размене вештина и знања између јавног и приватног партнера, а нарочито преузимање ризика тражње или ризика расположивости објекта, услуге, инфраструктуре и сл.;

7) могућност јавног партнера да приватном партнеру дозволи да обавља комерцијалну делатност или изгради друге објекте у оквиру реализације пројекта ЈПП, само у случају да на други начин није могуће обезбедити потребан ниво исплативости реализације пројекта јавно-приватног партнерства и повраћај уложених средстава.

У случају из става 1. тачка 5) овог члана када јавни партнер преноси одређена стварна права приватном партнеру, врши се забележба у регистру у коме се воде подаци о непокретности и правима над њима, да су та права пренета у сврху реализације јавног уговора.

*Службени гласник РС, број 15/2016

**Службени гласник РС, број 104/2016

2. Облици ЈПП

2.1. Уговорно ЈПП

Члан 8.

Међусобна права и обавезе у реализацији пројекта ЈПП, са или без елемената концесије, уговорне стране уређују јавним уговором, чија је садржина прописана чланом 46. овог закона.

Јавним уговором којим се даје концесија уређују се права и обавезе даваоца концесије и концесионара у складу са одредбама овог закона и одредбама посебних прописа којима се уређује област из које је предмет концесије.

На питања која се односе на јавне уговоре, а која нису посебно уређена овим законом, примењују се одредбе закона којим се уређују облигациони односи.

2.2 Институционално ЈПП

Члан 9.

Институционално ЈПП, са или без елемената концесије, се заснива на односу јавног и приватног партнера као чланова заједничког привредног друштва које је носилац реализације пројекта ЈПП, при чему се тај однос може заснивати на оснивачким улозима у новооснованом привредном друштву или на стицању власничког удела, односно докапитализацији постојећег привредног друштва.

Оснивачка и управљачка права уређују се слободно између чланова заједничког привредног друштва у складу са законом којим се уређује положај привредних друштава.

Јавно тело покреће поступак избора приватног партнера на начин прописан одредбом члана 26. овог закона, односно прописан одредбама овог закона којима се уређује поступак давања концесије, примењујући критеријуме из члана 21. овог закона.

Након спроведеног поступка избора приватног партнера, јавно тело и одабрани приватни партнер закључују јавни уговор и уговор о оснивању заједничког привредног друштва из члана 15. овог закона, а у сврху реализације пројекта ЈПП.

На садржину уговора о оснивању заједничког привредног друштва из става 4. овог члана примењују се одредбе закона којим се уређују облигациони односи и закона којима се уређује положај привредних друштава.

На заједничко привредно друштво из члана 15. овог закона примењују се одредбе закона којим се уређује оснивање и пословање привредних друштава, као и одредбе уговора о оснивању из става 5. овог члана.

На располагање уделима или акцијама у заједничком привредном друштву на начин на који је уговорено његовим оснивачким актима, не примењује се закон којим се уређује приватизација (put и call опција).

Одредбе овог закона којима се уређује регистрација јавних уговора и надзор над њиховом реализацијом, примењују се и на јавне уговоре о институционалном ЈПП.

*Службени гласник РС, број 15/2016

**Службени гласник РС, број 104/2016

3. Концесија

3.1. Појам

Члан 10.

Концесија, у смислу овог закона, јесте уговорно или институционално ЈПП са елементима концесије у коме је јавним уговором уређено комерцијално коришћење природног богатства, добра у општој употреби која су у јавној својини, односно добра у својини јавног тела или обављања делатности од општег интереса, које јавни партнер уступа приватном партнеру, на одређено време, под посебно прописаним условима, уз плаћање концесионе накнаде од стране приватног, односно јавног партнера, при чему приватни партнер сноси ризик везан за комерцијално коришћење предмета концесије.

Посебни облици концесије су концесија за јавне радове и концесија за јавне услуге.

Концесија за јавне радове, у смислу овог закона је уговорни однос истоветан уговору о јавној набавци којим се врши набавка радова у складу са законом којим се уређују јавне набавке, осим чињенице да се накнада за јавне радове састоји или од самог права на комерцијално коришћење изведених радова или од тог права заједно са плаћањем.

Концесија за јавне услуге, у смислу овог закона је уговорни однос истоветан уговору о јавној набавци услуга у складу са законом којим се уређују јавне набавке, ако се накнада за пружене услуге састоји или од самог права на комерцијално коришћење, односно пружање услуга или од тог права заједно са плаћањем.

*Службени гласник РС, број 104/2016

3.2. Предмет концесије

Члан 11.

Концесија се може дати ради комерцијалног коришћења природног богатства,  добра у општој употреби која су у јавној својини, односно добра у својини јавног тела или обављања делатности од општег интереса, а нарочито:

1) за истраживање и експлоатацију минералних сировина и других геолошких ресурса;

2) за поједине делатности унутар заштићених подручја природе, као и за коришћење других заштићених природних богатстава;

3) у области енергетике;

4) за луке;

5) за јавне путеве;

6) за јавни превоз;

7) за аеродроме;

8) у области спорта и образовања;

9) на културним добрима;

10) за комуналне делатности;

11) у области железница;

12) за комерцијално коришћење жичара;

13) у области здравства;

14) у области туризма;

15) и другим областима.

Осим питања поступка, сва друга питања од значаја за давање концесија за поједину област или делатност из става 1. овог члана могу се уредити посебним законом којим се уређује та област или делатност.

*Службени гласник РС, број 104/2016

4. Јавни партнер

4.1. Јавно тело и његова овлашћења

Члан 12.

Јавна тела имају право да самостално покрену поступак реализације пројекта ЈПП из своје надлежности.

Јавна тела имају право да закључују јавне уговоре са свим правним или физичким лицима, као и да закључују споредне или повезане споразуме.

4.2. Јавно тело као давалац концесије-концедент

Члан 13.

Јавно тело има право да самостално покрене поступак реализације пројекта ЈПП са елементима концесије за коришћење природног богатства,  добра у општој употреби која су у јавној својини, односно добра у својини јавног тела или обављања делатности од општег интереса из своје надлежности.

Давалац концесије може бити:

1) Влада, у име Републике Србије када су јавна тела и предмет концесије у надлежности Републике Србије;

2) Влада аутономне покрајине, у име аутономне покрајине када су јавна тела и предмет концесије у надлежности аутономне покрајине;

3) скупштина јединице локалне самоуправе, када су јавна тела и предмет концесије у надлежности јединице локалне самоуправе;

4) јавно предузеће  ;

5) правно лице овлашћено посебним прописима за давање концесије.

*Службени гласник РС, број 104/2016

5. Приватни партнер

5.1. Правно и физичко лице

Члан 14.

Учесник у поступку доделе јавног уговора може бити свако домаће или страно физичко, односно правно лице.

Групе лица из става 1. овог члана могу подносити понуде или наступати као учесници у поступку. Јавна тела немају право да траже од ових група лица да имају одређену правну форму како би учествовала у поступку.

Од свих учесника у поступку чија је понуда оцењена као најповољнија мора се захтевати одређена правна форма по додели јавног уговора.

*Службени гласник РС, број 15/2016

**Службени гласник РС, број 104/2016

5.2. Друштво за посебне намене

Члан 15.

ДПН се обавезно оснива ради реализације јавног уговора, осим ако предлогом пројекта ЈПП, односно концесионим актом није другачије одређено и може учествовати искључиво у спровођењу пројекта ЈПП/концесије у чију сврху је основано.

ДПН се оснива у складу са одредбама закона којим се уређује положај привредних друштава.

*Службени гласник РС, број 104/2016

5.3. Конзорцијум као учесник у поступку доделе јавног уговора

Члан 16.

Формирање конзорцијума ради учешћа у поступку доделе јавног уговора дозвољено је осим ако јавно тело које спроводи поступак из објективних разлога изричито не предвиди другачије у конкурсној документацији.

Ако за то постоје објективни разлози, јавно тело може:

1) ограничити број чланова конзорцијума или предвидети ограничења у погледу структуре конзорцијума и одговорности његових чланова;

2) ограничити промене у структури конзорцијума , као што је замена чланова, припајање понуђача конзорцијуму или спајање конзорцијума или распуштање конзорцијума;

3) ограничити измене код подизвођача чији су капацитети потребни понуђачу или конзорцијуму да би испунио критеријуме за избор.

Ограничења из става 2. овог члана морају бити наведена у јавном позиву или у конкурсној документацији.

Сваки члан конзорцијума може непосредно или посредно учествовати истовремено само у једном конзорцијуму.

Члан конзорцијума из става 4. овог члана не може учествовати у поступку доделе као самостални кандидат или понуђач. Одступање од овог правила доводи до дисквалификације свих конзорцијума у којима тај члан учествује и до дисквалификације тог члана ако учествује самостално.

Приликом разматрања квалификација конзорцијума, наручилац разматра способности сваког члана конзорцијума и оцењује да ли су квалификације конзорцијума узете заједно довољне и одговарајуће да се испуне  критеријуми за избор.

Уговор о конзорцијуму може да садржи одредбе којима се ограничава одговорност појединих чланова конзорцијума док најмање један члан конзорцијума мора да буде неограничено одговоран, осим ако јавно тело другачије не захтева у складу са ставом 2. тачка 1) овог члана.

Ограничење одговорности из става 7. овог члана, у случају прихвата понуде конзорцијума, производи правно дејство према јавном телу.

*Службени гласник РС, број 15/2016

5.4. Подуговарање

Члан 17.

У конкурсној документацији и нацрту јавног уговора, јавно тело може да захтева од понуђача да у својој понуди наведе део вредности уговора у процентима за који намерава да закључи уговор са подизвођачима.

Подуговарање је могуће једино ако предложени подизвођач испуњава услове одређене од стране јавног тела у конкурсној документацији и услове предвиђене важећим прописима за обављање професионалне делатности у погледу економског и финансијског стања, као и техничке и/или стручне оспособљености за извршавање свог дела уговорних обавеза.

У случају подуговарања, приватни партнер је неограничено солидарно одговоран за извршење уговорних обавеза подизвођача.

Ако подуговарање није наведено у понуди на начин из става 1. овог члана, уговор са подизвођачима се не може закључити без претходне сагласности јавног партнера.

*Службени гласник РС, број 104/2016

5.5. Рок на који се закључује јавни уговор

Члан 18.

Рок на који се закључује јавни уговор одређује се на начин који не ограничава тржишну утакмицу више него што је то потребно да се обезбеди амортизација улагања приватног партнера и разуман повраћај уложеног капитала, истовремено узимајући у обзир ризик који је повезан са комерцијалним коришћењем предмета уговора.

Рок из става 1. овог члана не може бити краћи од пет година ни дужи од 50 година, уз могућност да се након истека уговореног периода закључи нови уговор уз избор приватног партнера на начин и у поступку прописаном овим законом.

Када се јавним уговором додељује концесија, рок се утврђује у складу са овим законом, осим ако рок на који се даје концесија није одређен посебним прописом којим се уређује област из које је предмет концесије.

Рок из става 2. овог члана почиње да тече од дана потписивања јавног уговора, осим ако није другачије предвиђено у јавном уговору, односно конкурсној документацији.

Рок на који је закључен јавни уговор не може се продужити, осим у случају када је приватни партнер, без своје кривице онемогућен у спровођењу својих уговорних обавеза.

*Службени гласник РС, број 104/2016

6. Предлог заинтересованих лица за реализацију пројеката ЈПП

Члан 19.

Јавно тело има право да размотри и прихвати предлог заинтересованих лица за реализацију пројекта ЈПП са или без елемената концесије, на основу поступка предвиђеног овим чланом, под условом да се ти предлози не односе на пројекат за који је покренут поступак доделе јавног уговора или објављен јавни позив.

Предлагач при подношењу самоиницијативног предлога, обавештава јавно тело о вредности израђене документације, коју ће јавно тело бити дужно да надокнади, у случају доделе уговора лицу које није подносилац самоиницијативног предлога.

У року од 90 дана од пријема конкретног самоиницијативног предлога, јавно тело утврђује да ли сматра да је пројекат у јавном интересу и у том смислу обавештава предлагача. Јавно тело има право да расправља о сваком аспекту пројекта који је предложио предлагач, укључујући оправданост трошкова израде документације из става 2. овог члана.

Ако се сматра да је самоиницијативни предлог у јавном интересу и ако јавно тело одлучи да покрене тај пројекат, то тело поступа у складу са поступком предвиђеним чланом 26. овог закона, односно одредбама овог закона којима се уређује поступак давања концесије. Ако се покрене поступак доделе јавног уговора за предложено ЈПП, са или без елемената концесије, јавно тело у јавном позиву наводи да су пројекат покренули приватни предлагачи.

Предлагач има право да учествује у поступку доделе уговора ако његово учешће у припреми предлога пројекта не нарушава конкуренцију.

Ако лице из става 5. овог члана има конкурентску предност, јавно тело свим другим заинтересованим лицима или понуђачима обезбеђује све информације потребне да се неутралише таква предност.

Ако се конкурентска предност не може неутралисати, лице из става 5. овог члана се мора искључити из поступка доделе јавног уговора.

*Службени гласник РС, број 15/2016

III. ПОСТУПАК И НАЧИН ДОДЕЛЕ ЈАВНИХ УГОВОРА

Врсте поступака

Члан 20.

Поступак избора приватног партнера је или поступак јавне набавке одређен законом којим се уређују јавне набавке или поступак давања концесије одређен овим законом.

Јавни уговор закључује се као уговор о јавно-приватном партнерству или као уговор о концесији.

Ако реализација пројекта ЈПП подразумева давање концесије из члана 10. став 1. овог закона, поступак избора приватног партнера спроводи се у складу са одредбама овог закона.

Ако је концесија која се додељује посебан облик концесије за јавне радове, односно јавне услуге у складу са чланом 10. ст. 2, 3. и 4. овог закона, на поступак одабира концесионара/приватног партнера примењују се поступци јавне набавке, одређени законом којим се уређују јавне набавке.

У поступку избора приватног партнера не примењују се одредбе закона којим се уређују јавне набавке које се односе на:

(1) начин обрачуна процењене вредности јавног уговора;

(2) заједничку понуду;

(3) подизвођаче;

(4) рокове за подношење понуда и пријава;

(5) рокове у вези са доношењем одлуке о избору најповољније понуде;

(6) рокове за закључење уговора и

(7) измене јавног уговора.

Ако јавно тело ради реализације пројекта ЈПП ангажује саветнике, на њихов избор примењује се закон којим се уређују јавне набавке.

*Службени гласник РС, број 15/2016

**Службени гласник РС, број 104/2016

Критеријуми за избор и израчунавање вредности

Члан 21.

За избор приватног партнера примењују се критеријуми за избор прописани законом којим се уређују јавне набавке, осим одредаба којима се уређује предност домаћих понуђача у односу на стране.

У примени критеријума из става 1. овог члана под ценом се подразумева нето садашња вредност која се односи на укупне трошкове у уговореном периоду без пореза на додату вредност.

Обрачун процењене вредности јавног уговора заснива се на укупној вредности, према процени јавног тела, при чему се узима у обзир процењени укупан износ, укључујући евентуалне опције и дозвољене измене које настају током трајања јавног уговора.

На процену вредности концесије за јавне услуге са правом на експлоатацију услуга и концесије за јавне радове, примењују се одговарајуће одредбе закона којим се уређују јавне набавке.

Процена вредности концесије која се додељује у складу са овим законом, утврђује се у складу са овим законом и другим прописима.

*Службени гласник РС, број 15/2016

**Службени гласник РС, број 104/2016

Објављивање јавног позива

Члан 22.

Поступак доделе јавног уговора за ЈПП, са или без елемената концесије, покреће се објављивањем јавног позива на српском језику и на страном језику који се уобичајено користи у међународној трговини.

Јавни позив се у истоветном тексту објављује у „Службеном гласнику Републике Србије”, као и у средству јавног информисања које се дистрибуира на целој територији Републике Србије, на интернет-страници јавног тела и на порталу јавних набавки, са навођењем дана када је јавни позив објављен у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Јавни позив се, по потреби, објављује  електронски на интернет страници Tenders Electronic Daily, интернет издању додатка Службеном листу Европске уније, а обавезно за пројекте вредности преко пет милиона евра.

Трошкове објављивања јавног позива сноси надлежно јавно тело које спроводи поступак.

*Службени гласник РС, број 15/2016

Рокови за пријем понуда и пријава

Члан 23.

Приликом одређивања рокова за пријем понуда и пријава за учешће, јавна тела нарочито узимају у обзир сложеност јавног уговора и време потребно за састављање понуде како би предвидели примерен рок.

Ако се поступак избора приватног партнера спроводи у складу са одредбама закона којим се уређују јавне набавке, следећи рокови се сматрају примереним и не могу бити краћи од:

1) у отвореном поступку, најкраћи рок за пријем понуда је 52 дана од датума објављивања јавног позива.

2) у случају поступака који спроводи ималац искључивих права, у смислу закона којим се уређују јавне набавке, који изводи радове, као и у случају рестриктивног поступка, преговарачког поступака са објављивањем јавног позива и конкурентног дијалога који спроводи јавно тело:

(1) најкраћи рок за пријем понуда или пријаве за учешће у рестриктивном поступку је 37 дана од датума слања јавног позива;

(2) у случају рестриктивних поступака, најкраћи рок за пријем понуда је 40 дана од датума објављивања јавног позива.

*Службени гласник РС, број 104/2016

Поверљивост и тајност

Члан 24.

Јавно тело је обавезно да чува поверљивост свих техничких, економских, финансијских и других података из достављене понуде.

Ако није другачије предвиђено законом или судском одлуком или конкурсном документацијом, ниједна страна у преговорима не може трећем лицу открити техничке, ценовне или друге елементе у вези са разговорима, комуникацијом или преговорима на основу горе наведених одредаба без сагласности друге стране.

На тајност документације у поступцима доделе јавних уговора примењују се одредбе закона којим се уређују јавне набавке.

Доње граничне вредности

Члан 25.

Овај закон се примењује на све јавне уговоре који нису изузети и чија је процењена вредност без пореза на додату вредност (ПДВ) једнака или виша од доњих граничних вредности испод којих јавна тела нису у обавези да примењују закон којим се уређују јавне набавке .

*Службени гласник РС, број 104/2016

1. Покретање поступка за реализацију пројекта ЈПП без елемената концесије

1.1. Предлагање пројеката ЈПП без елемената концесије

Члан 26.

Јавно тело подноси предлог пројекта ЈПП ради давања сагласности и усвајања следећим органима за одобравање пројеката:

1) Влади, ако је јавни партнер Република Србија или друго јавно тело Републике Србије;

2) Влади аутономне покрајине, ако је јавни партнер аутономна покрајина или друго јавно тело те аутономне покрајине;

3) скупштини јединице локалне самоуправе, ако је јавни партнер јединица локалне самоуправе или друго јавно тело те јединице локалне самоуправе.

1.2. Садржина предлога пројекта ЈПП

Члан 27.

Предлог пројекта ЈПП садржи:

1) предмет предложеног ЈПП, назнаку географског подручја на којем би се обављала делатност ЈПП и циљеви у оквиру јавних задатака које треба остварити пројектом;

2) пословни план, укључујући услове ЈПП, процену трошкова и анализу добијене вредности у односу на уложена средства (value-for-money, у складу са Методологијом коју доноси Комисија за ЈПП), спецификације о финансијској прихватљивости ЈПП за јавно тело, спецификације у погледу финансирања пројекта (из буџета, финансирање од стране међународних финансијских институција, приватно финансирање и цена финансирања) и расположивост средстава, планирану расподелу ризика;

3) анализу економске ефикасности предложеног пројекта;

3а) финансијске ефекте предложеног пројекта на буџет Републике Србије, односно буџет аутономне покрајине или буџет јединице локалне самоуправе током животног века трајања пројекта;

4) врсте и износе средстава обезбеђења које треба да обезбеде партнери у пројекту;

5) кратак преглед услова, захтева и начина обезбеђења инфраструктуре и услуга корисницима од стране приватног партнера, као што је пројектни квалитет, спецификације резултата за услуге или ниво цена, и сл.;

6) информације о поступку доделе, посебно о критеријумима избора и доделе, одабрани поступак доделе, преглед садржине јавног уговора у складу са чланом 46. овог закона;

7) захтеви у области заштите животне средине, у погледу услова рада, безбедности и заштите здравља и сигурности запослених које ангажује приватни партнер;

8) планирана динамика развоја пројекта, од поступка доделе све до почетка пружања услуге или пуштања у рад објеката или друге инфраструктуре;

9) пројектни тим јавног тела који ће пратити цео пројекат и обављати функцију конкурсне комисије која врши одабир понуђача, односно економски најповољније понуде, укључујући спољне саветнике.

Предлагач пројекта самостално или преко надлежног јавног тела прикупља сагласности на материјал којим се органу за одобравање пројекта ЈПП предлаже конкретни пројекат ЈПП.

У поступку прибављања сагласности, предлог пројекта се доставља и Комисији за јавно-приватно партнерство ради давања мишљења и оцене да ли се конкретни пројекат може реализовати у форми ЈПП.

Ако је Република Србија, односно јавно тело Републике Србије предлагач пројекта јавно-приватног партнерства и ако је процењена вредност тог пројекта већа од 50 милиона евра, Комисија за ЈПП, пре давања свог мишљења, обавезно претходно прибавља мишљење министарства надлежног за послове финансија.

Ако орган за одобравање из члана 26. овог закона у року од три месеца не одобри предлог пројекта нити захтева његову измену, сматра се да предлог није одобрен.

*Службени гласник РС, број 15/2016

**Службени гласник РС, број 104/2016

1.3. Отпочињање поступка

Члан 28.

По одобравању предлога пројекта од стране органа за одобравање из члана 26. овог закона, јавно тело отпочиње поступак јавне набавке за одабир приватног партнера, у складу са законом којим се уређују јавне набавке.

2. Покретање поступка за реализацију пројекта јавно-приватног партнерства са елементима концесије

2.1. Предлог за доношење концесионог акта

Члан 29.

Јавно тело, пре сачињавања предлога за доношење концесионог акта, именује стручни тим за израду конкурсне документације који врши процену вредности концесије, израђује студију оправданости давања концесије и предузимање свих осталих радњи које претходе поступку давања концесије у складу са одредбама овог закона и посебних прописа којима се ближе уређује област из које је предмет концесије (у даљем тексту: Стручни тим јавног тела).

На основу економских, финансијских, социјалних и других показатеља и процене утицаја концесионе делатности на животну средину, надлежно јавно тело припрема предлог за доношење концесионог акта који доставља, ради усвајања:

1) Влади, ако је давалац концесије Република Србија, када су јавна тела и предмет концесије у надлежности Републике Србије;

2) Влади аутономне покрајине, ако је давалац концесије аутономна покрајина, када су јавна тела и предмет концесије у надлежности те аутономне покрајине;

3) скупштини јединице локалне самоуправе, ако је давалац концесије јединица локалне самоуправе, када су јавна тела и предмет концесије у надлежности те јединице локалне самоуправе.

Када је давалац концесије јавно тело, јавно предузеће или правно лице овлашћено посебним прописима за давање концесије, концесиони акт усваја одговарајући орган из става 2. тач. 1)–3) овог члана у зависности од тога у чијој надлежности је такав давалац концесије.

У поступку доношења концесионог акта, предлог концесионог акта се доставља и Комисији за ЈПП ради давања мишљења и оцене да ли се конкретни пројекат може реализовати у форми ЈПП са елементима концесије.

Ако је Република Србија давалац концесије, односно када су јавна тела и предмет концесије у надлежности Републике Србије и ако је процењена вредност те концесије већа од 50 милиона евра, Комисија за ЈПП, пре давања свог мишљења, обавезно претходно прибавља мишљење министарства надлежног за послове финансија.

Предлог из става 2. овог члана садржи:

1) предмет концесије;

2) разлоге за давање концесије;

3) евентуално одузимање поверених послова и одузимање права коришћења имовине за обављање поверених послова;

4) податке о утицају концесионе делатности на животну средину, на инфраструктуру и друге привредне области, на ефикасно функционисање техничко-технолошких система;

5) минималне техничке, финансијске и искуствене квалификације које учесник у поступку мора да испуњава да би му се омогућило учествовање у поступку избора концесионара и преговарања;

6) рок трајања концесије, укључујући образложење предложеног рока;

7) податке о потребним новчаним и другим средствима и динамици њиховог улагања, начин плаћања, давања гаранција или других средстава обезбеђења за извршавање концесионих обавеза, права и обавезе концесионара према корисницима услуга које су предмет концесије и питања везана за подношење приговора од стране тих корисника, питања услова и начина вршења надзора, и цене и опште услове за коришћење добара и обављање делатности;

8) податке о накнадама које плаћају концедент и концесионар;

9) оцену о потребном броју радних места и квалификоване радне снаге у вези са извршавањем концесије, уколико се предлаже да то буде елеменат концесионог акта;

10) податке о другим уговорима који се закључују пре, истовремено или после закључења јавног уговора, било у форми прилога јавног уговора, било као посебни уговори, ради остварења економске оправданости или комерцијалних потреба релевантног пројекта, као што су уговори о преносу права коришћења непокретних и покретних ствари, пренос, односно уступање концесионару уговора које закључи јавно тело, преузимање запослених итд;

11) остале податке и документе од значаја за концесију.

По усвајању предлога за доношење концесионог акта од стране органа из става 2. овог члана, предложени концесиони акт постаје концесиони акт који садржи све елементе из става 6. овог члана.

*Службени гласник РС, број 15/2016

**Службени гласник РС, број 104/2016

Мишљење министарства надлежног за послове финансија

*Службени гласник РС, број 15/2016

Члан 29а

Комисија за ЈПП даје позитивно мишљење на предлог пројекта јавно-приватног партнерства, односно предлог концесионог акта ако су испуњени критеријуми у складу са овим законом, а у случајевима из члана 27. став 4. и члана 29. став 4. овог закона, Комисија за ЈПП даје мишљење узимајући у обзир и претходно прибављено мишљење министарства надлежног за послове финансија.

Комисија за ЈПП доставља предлог пројекта јавно-приватног партнерства, односно предлог концесионог акта, ради давања мишљења, министарству надлежном за послове финансија, након пријема предлога од стране надлежног јавног тела.

Министарство надлежно за послове финансија даје мишљење на основу усаглашености непосредних финансијских обавеза јавног тела садржаних у предлогу пројекта јавно-приватног партнерства, односно предлогу концесионог акта, са буџетским и фискалним пројекцијама, условима и ограничењима одређеним посебним прописима.

Непосредне финансијске обавезе из става 3. овог члана јесу накнаде у новцу за које је предвиђено да јавно тело плаћа у сврху реализације пројекта, у односу на финансирање по традиционалном (буџетском) моделу.

*Службени гласник РС, број 15/2016

Стручни тим јавног тела

Члан 30.

Задаци Стручног тима јавног тела су:

1) пружање стручне помоћи јавном телу при припреми потребних анализа, односно студија оправданости давања концесије, при припреми и изради услова и конкурсне документације, правила и услова за оцену понуђача и примљених понуда, као и критеријума за избор понуде;

2) прегледање и оцена пристиглих понуда;

3) утврђивање предлога одлуке о избору најповољније понуде за давање концесије или предлога одлуке о поништају поступка давања концесије, и образложење тих предлога;

4) обављање осталих послова потребних за реализацију поступка давања концесије.

Стручни тим за концесије, о свом раду води записник и сачињава друга документа која потписују сви чланови стручног тима.

Студија оправданости давања концесије

Члан 31.

Јавно тело у изради студије оправданости давања концесије посебно узима у обзир јавни интерес, утицај на животну средину, услове рада, заштиту природе и културних добара, финансијске ефекте концесије на буџет Републике Србије, односно буџет аутономне покрајине и буџет јединице локалне самоуправе.

Анализа пројекта

Члан 32.

У поступку анализе из члана 30. став 1. тачка 1) овог закона, Стручни тим јавног тела сарађује са Комисијом за ЈПП.

Ако стручни тим, анализом утврди да се ради о чистом пројекту ЈПП без елемената концесије, примењују се одговарајуће одредбе овог закона којима се уређује ЈПП у делу који се односи на предлагање и одобравање пројеката ЈПП.

Члан 33.

По доношењу концесионог акта од стране органа из члана 29. овог закона, поступак давања концесије почиње даном објављивања јавног позива у „Службеном гласнику Републике Србије”, а окончава се доношењем коначне одлуке о избору најповољније понуде или доношењем коначне одлуке о поништају поступка давања концесије.

Питања која се односе на давање концесије за јавне услуге и комерцијално коришћење добра у општој употреби или другог добра која нису уређена овим законом, могу се ближе уредити посебним законом, уз обавезно поштовање начела из чл. 5. и 6. овог закона.

Конкурсна документација

Члан 34.

Конкурсна документација садржи облик понуде, садржај понуде, рок важности понуде, опис предмета концесије (техничке и друге спецификације), нацрт или битне елементе јавног уговора о концесији, услове и доказе које су понуђачи обавезни да доставе уз понуду у сврху доказивања њихове оспособљености за реализацију пројекта, захтев за доставу пуне листе повезаних друштава, рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде, као и све остале захтеве које понуђач мора да испуни.

Ако давалац концесије или друго јавно тело на основу посебног прописа има право одређивања цене коју концесионару за његове услуге плаћају крајњи корисници или давања сагласности концесионару на тарифу његових јавних услуга, такво право, као саставни део одредаба јавног уговора о концесији која је предмет поступка доделе, треба да буде саставни део конкурсне документације.

Опис предмета концесије (техничке и друге спецификације) не може бити дефинисан на начин којим се ограничава тржишна утакмица приликом спровођења поступка за давање концесије.

Конкурсна документација мора бити израђена на начин који омогућава упоредивост понуда за добијање предметне концесије.

Давалац концесије може у конкурсној документацији навести тела од којих правно, односно физичко лице које има интерес за учествовање у поступку давања концесије може добити информације о обавезама везанима за порезе, доприносе и остале јавне приходе, за заштиту животне средине, природних и културних добара, енергетску ефикасност, одредбе о заштити на раду и о условима на раду који су на снази на подручју на којем ће се обављати делатност наведена у јавном уговору о концесији.

У поступку давања концесије сваком правном, односно физичком лицу које има интерес за учествовањем у поступку давања концесије даје се могућност да под једнаким условима добије на увид конкурсну документацију потребну за израду понуде или да је откупи.

Давалац концесије дужан је да унапред дефинише новчану накнаду за увид или откуп конкурсне документације потребне за израду понуде.

Накнада из става 7. овог члана приход је буџета Републике Србије, односно буџета аутономне покрајине или буџета јединице локалне самоуправе и другог јавног тела, ако су исти даваоци концесије.

Подаци о правним и/или физичким лицима која затраже увид у документацију или откупе документацију чувају се као тајна у складу са чланом 24. овог закона.

На сва остала питања садржине конкурсне документације у случају давања концесије за јавне радове, односно јавне услуге примењују се одговарајуће одредбе закона којим се уређују јавне набавке.

*Службени гласник РС, број 15/2016

**Службени гласник РС, број 104/2016

Јавни позив за давања концесије

Члан 35.

Поступак доделе јавног уговора о ЈПП са елементима концесије, давалац концесије, покреће објављивањем јавног позива.

Јавни позив мора да садржи следеће податке:

1) контакт податке даваоца концесије;

2) предмет концесије, укључујући природу и обим концесионе делатности, место обављања концесионе делатности и рок трајања концесије;

3) рок за предају понуда, адресу на коју се достављају понуде, језик и писмо на којем понуде морају бити сачињене;

4) личне, стручне, техничке и финансијске услове које морају да задовоље понуђачи, као и исправе којима се доказује њихово испуњење;

5) критеријуме за избор најповољније понуде;

6) датум достављања обавештења о исходу поступка;

7) назив и адресу тела надлежног за решавање по захтевима за заштиту права, као и податке о роковима за њихово подношење;

8) остале податке од значаја за поступак давања концесије.

У јавном позиву мора да се наведе да ли се концесија даје у складу са чл. 35–41. овог закона или у складу са чланом 41а овог закона.

Јавни позив садржи податак о врсти поступка на основу кога се спроводи давање концесије (са или без претквалификације).

Јавни позив може да садржи и друге податке у складу са посебним законом.

Јавни позив се објављује у складу са чланом 22. овог закона.

*Службени гласник РС, број 104/2016

Достављање понуда

Члан 36.

Понуде се достављају у писаном облику у затвореној коверти са адресом даваоца концесије, назнаком поступка за давање концесије на који се односи, назнаком „не отварати” и адресом понуђача.

Понуда је обавезујућа за понуђача који је понуду доставио до истека рока за достављање понуда.

У току рока за достављање понуда понуђач може мењати и допуњавати своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуде.

Рок за достављање понуде

Члан 37.

Рок за достављање понуда износи најмање 60 дана од дана објављивања јавног позива у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Гаранција за озбиљност понуде

Члан 38.

Пре почетка поступка давања концесије, давалац концесије је дужан да у конкурсној документацији и јавном позиву наведе обавезу понуђача да достави банкарску гаранцију (у даљем тексту: гаранција) за озбиљност понуде, безусловну, неопозиву, без приговора и плативу на први позив, која ће бити достављена уз понуду.

Врста и вредност гаранција одређују се у зависности од специфичности поједине врсте концесије, а у складу са проценом даваоца концесије и у складу са посебним прописима којима се та питања уређују.

Стручни тим из члана 30. овог закона предлаже врсту и висину конкретних гаранција.

Давалац концесије дужан је да утврди висину гаранције за озбиљност понуде у апсолутном износу. Гаранција за озбиљност понуде не може бити виша од 5% процењене вредности концесије.

Гаранција за озбиљност понуде, ако је неискоришћена, мора се вратити најкасније у року од 10 дана од дана доношења одлуке о избору најповољније понуде, односно одлуке о поништају поступка давања концесије.

Гаранција за озбиљност понуде мора се без одлагања вратити ако се понуда не разматра при избору.

На сва питања везана за гаранцију за озбиљност понуде код давања концесија за радове и концесија за услуге у складу са чланом 10. ст. 2, 3. и 4. овог закона, примењују се одредбе закона којим се уређују јавне набавке.

*Службени гласник РС, број 15/2016

**Службени гласник РС, број 104/2016

Критеријуми за избор најповољније понуде

Члан 39.

Критеријуми на којима давалац концесије заснива избор најповољније понуде су:

1) у случају економски најповољније понуде са становишта даваоца концесије, критеријуми везани за предмет концесије, као што су: квалитет, висина накнаде, цена, техничко решење, естетске, функционалне и еколошке особине, цена пружене услуге према крајњим корисницима, оперативни трошкови, економичност, сервисирање након предаје и техничка помоћ, датум испоруке и рокови испоруке или рокови завршетка радова или

2) највиша понуђена концесиона накнада.

Када се најповољнија понуда бира на основу критеријума економски најповољније понуде, давалац концесије у конкурсној документацији и у јавном позиву наводи све критеријуме за избор понуде чију примену предвиђа у односу на релативно значење које им даје.

Значење критеријума може се изразити одређивањем низа максималних вредности у одговарајућем распону. Ако то из оправданих разлога није могуће, давалац концесије наводи у јавном позиву критеријуме по значају од најважнијег према најмање важном.

Давалац концесије има обавезу да одреди, дефинише и, приликом процене оправданости давања концесије, примени и критеријуме одређене посебним прописима који указују на дугорочну одрживост понуђача за време реализације концесије у предвиђеном року на који се концесија даје.

Одлука о избору најповољније понуде

Члан 40.

Давалац концесије доноси одлуку о избору најповољније понуде за коју ће понудити потписивање јавног уговора о концесији.

Одлуку о избору најповољније понуде, са копијом записника о отварању и оцени понуда, давалац концесије дужан је да, без одлагања, достави сваком понуђачу препорученом поштом са повратницом или на други начин којим достављање може бити доказано.

Копијом записника о отварању и оцени понуда не могу бити повређене одредбе закона којим се уређује заштита тајности података и документације.

Давалац концесије не може потписати јавни уговор о концесији пре истека периода мировања, које износи 15 дана од дана достављања одлуке о избору најповољније понуде сваком понуђачу.

По истеку периода мировања из става 4. овог члана дозвољено је потписивање јавног уговора о концесији између даваоца концесије и одабраног понуђача, ако захтев за заштиту права није поднет.

Ако је захтевом за заштиту права покренут поступак правне заштите, јавни уговор о концесији може се закључити по доношењу одлуке о одбијању, односно одбацивању захтева за заштиту права, у складу са законом којим се уређују јавне набавке.

Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде

Члан 41.

Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде мора бити примерен, а почиње да тече даном истека рока за достављање понуда. Ако у конкурсној документацији није наведено другачије, рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде износи 60 дана.

Понуђач може продужити рок важења своје понуде на захтев даваоца концесије.

Ако давалац концесије не донесе одлуку о избору најповољније понуде и не достави је понуђачима у прописаном року, понуђачи могу поднети захтев за заштиту права, у складу са законом којим се уређују јавне набавке.

Члан 41а

У случају да је процењена вредност концесије већа од 50 милиона евра јавно тело може донети одлуку да се поступак давања концесије спроведе у фазама, под условом да је то предвиђено концесионим актом.

Начин давања концесије у фазама из става 1. овог члана ближе прописује Влада.

*Службени гласник РС, број 104/2016

Садржина одлуке о избору најповољније понуде

Члан 42.

Одлука о избору најповољније понуде садржи:

1) назив даваоца концесије са бројем и датумом доношења одлуке;

2) назив понуђача;

3) предмет концесије;

4) природу, обим и место обављања концесионе делатности;

5) рок трајања концесије;

5а) врсту примењеног поступка;

5б) број примљених понуда;

5в) критеријум избора који је примењен;

6) посебне услове које треба да испуњава концесионар током трајања концесије;

7) износ концесионе накнаде или основ за утврђивање износа концесионе накнаде коју ће плаћати концесионар или концедент;

8) рок у којем је најповољнији понуђач обавезан да потпише јавни уговор о концесији са даваоцем концесије;

9) рок у коме давалац концесије може позвати друге понуђаче да потпишу уговор о концесији у случају непотписивања уговора од стране најповољнијег понуђача, као и обавезу продужења рока обавезности понуде и рока банкарске гаранције за озбиљност понуде;

10) образложење разлога за избор најповољније понуде;

11) поуку о правном леку;

12) потпис одговорног лица и печат даваоца концесије.

Одлука о избору најповољније понуде може да садржи и друге одговарајуће податке у складу са конкурсном документацијом, поднетом понудом, као и одредбама посебних прописа којима се уређује област из које је предмет концесије.

*Службени гласник РС, број 104/2016

Концесиона накнада

Члан 43.

Концесионар, односно концедент је дужан да плаћа новчану накнаду за концесију у износу и на начин како је то уређено јавним уговором о концесији, осим ако плаћање накнаде за концесију није економски оправдано.

Концесионом накнадом биће обухваћена и накнада за коришћење одређеног добра у општој употреби прописана законом којим се уређује коришћење предметног добра, накнада за коришћење добра у својини јавног тела, као и друге врсте јавних прихода, осим пореза на имовину, везане за коришћење тог добра.

Новчана накнада за концесију може бити уговорена као сталан једнак износ, односно као варијабилни износ, у зависности од специфичности поједине врсте концесије.

Висина концесионе накнаде одређује се зависно од врсте природног богатства, врсте делатности, рока трајања концесије, пословног ризика и очекиване добити, опремљености и површини добра у општој употреби, односно јавног добра, односно добра у својини јавног тела.

Јавним уговором о концесији може се одредити промена висине концесионе накнаде у одређеном временском периоду, за време трајања јавног уговора о концесији, што је неопходно назначити у конкурсној документацији.

Концесиона накнада када је плаћа концесионар је приход буџета Републике Србије, односно буџета аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе односно приход јавног тела које је давалац концесије, а у случају да је концесионом накнадом обухваћена и накнада или други јавни приход, осим пореза на имовину, из става 2. овог члана, та средства се усмеравају и користе за намене дефинисане у складу са законом којим се уређује коришћење предметног добра.

Накнада која је обухваћена концесионом накнадом из става 2. овог члана, не може бити нижа од износа утврђеног у складу са законом којим се уређује коришћење предметног добра или другог јавног прихода, осим пореза на имовину, везаног за коришћење тог добра.

*Службени гласник РС, број 104/2016

Одлука о поништају поступка давања концесије

Члан 44.

Давалац концесије поништава поступак давања концесије након истека рока за достављање понуда у следећим случајевима:

1) ако постану познате околности које би, да су биле познате пре покретања поступка давања концесије, довеле до необјављивања јавног позива или до садржински битно другачијег јавног позива;

2) ако до истека рока за достављање понуда није достављена ниједна понуда;

3) ако након искључења понуда у поступку давања концесије не преостане ниједна прихватљива понуда;

4) ако се на основу критеријума за избор најповољније понуде не може извршити избор.

Давалац концесије може да поништи поступак давања концесије ако је до истека рока за достављање понуда пристигла само једна понуда, односно ако након искључења понуда у поступку давања концесије преостане само једна прихватљива понуда.

У случају постојања разлога наведених у ст. 1. и 2. овог члана, одлуку о поништају поступка давања концесије доноси давалац концесије.

Одлуку о поништају поступка давања концесије, са копијом записника о отварању и оцени понуда, давалац концесије дужан је да достави сваком понуђачу без одлагања, препорученом поштом са повратницом или на други начин за који је могуће доказати пријем.

Нови поступак давања концесије може се покренути по истеку рока за подношење захтева за заштиту права, односно по доношењу одлуке о одбијању, односно одбацивању захтева за заштиту права, у складу са законом којим се уређују јавне набавке.

IV. ЈАВНИ УГОВОР

Јавни уговори који обухватају више предмета

*Службени гласник РС, број 15/2016

Члан 45.

На јавни уговор који треба да обухвати више предмета примењују се правила која важе за предмет за чију реализацију је јавни уговор превасходно намењен.

Избор између доделе једног уговора и доделе више одвојених уговора не може се извршити са циљем да се искључи примена овог закона.

*Службени гласник РС, број 15/2016

Садржина јавног уговора

Члан 46.

Јавни уговор садржи све одредбе, услове и друге клаузуле које јавни партнер сматра корисним за испуњавање задатка приватног партнера и за однос приватног партнера са другим учесницима који играју значајну улогу у реализацији ЈПП са или без елемената концесије.

Приликом одређивања одредаба и услова јавног уговора, јавни партнер уређује следећа питања:

1) карактер и обим радова које треба да изврши и/или услуга које треба да обезбеди приватни партнер и услове за њихово обезбеђење, под условом да су наведени у јавном позиву;

2) расподела ризика између јавног и приватног партнера;

3) одредбе о минималном захтеваном квалитету и стандарду услуга и радова у интересу јавности или корисника услуга или јавних објеката, као и последице неиспуњења ових захтева у погледу квалитета, под условом да не представљају повећање или смањење накнаде приватном партнеру из тачке 9) овог става;

4) обим искључивих права приватног партнера, ако постоје;

5) евентуалну помоћ коју јавни партнер може пружити приватном партнеру за добијање дозвола и одобрења потребних за реализацију ЈПП или концесије;

6) захтеве у вези са ДПН у погледу: правне форме, оснивања, минималног капитала и минималних других средстава или људских ресурса, структуре акционара, организационе структуре и пословних просторија као и пословних активности ДПН;

7) власништво над средствима која се односе на пројекат и по потреби, обавезе уговорних страна у погледу стицања пројектних средстава и евентуално потребних службености;

8) висина и начин израчунавања концесионе накнаде, ако је има;

9) накнада приватном партнеру, без обзира да ли се састоји од тарифа или накнада за обезбеђене објекте или услуге, начин и формула за утврђивање, периодично усклађивање и прилагођавање тих тарифа или накнада, евентуалне исплате које јавни партнер треба да изврши приватном партнеру;

10) механизми за смањење накнаде (без обзира на правни облик) приватном партнеру у случају лошијег квалитета његових услуга/објеката;

11) поступак који јавни партнер користи за разматрање и одобравање пројеката, планова изградње и спецификација, као и поступци за тестирање и коначну инспекцију, одобрење и пријем инфраструктурног објекта као и извршених услуга, ако је потребно;

12) поступци за измене пројеката, планова изградње и спецификација ако их једнострано утврђује јавни партнер и поступци за сагласност о евентуалном продужењу рокова и/или повећању накнаде (укључујући трошкове финансирања);

13) обим обавезе приватног партнера да зависно од случаја обезбеди измену објеката или услуга у току трајања уговора да би се удовољило измењеној стварној тражњи за услугом, њеном континуитету и њеном пружању под суштински истим условима свим корисницима, као и последице тога на накнаду (и трошкове финансирања) за приватног партнера;

14) могући обим измена јавног уговора након његовог закључења, лица која имају право да то захтевају и механизам за усаглашавање тих измена;

15) евентуална права јавног партнера да приватном партнеру одобри закључење најважнијих подизвођачких уговора или уговора са зависним друштвима приватног партнера или са другим повезаним лицима или других уговора којима се поверава обављање одређених послова од стране приватног партнера трећим лицима, ако је такво поверавање предвиђено предлогом пројекта ЈПП, односно концесионим актом;

16) јемства која треба да обезбеди приватни партнер или јавни партнер (укључујући јемства јавног партнера финансијерима) или други начин обезбеђења плаћања;

17) покриће осигурањем које треба да обезбеђује приватни партнер;

18) расположиви правни лекови у случају да било која уговорна страна не изврши своје уговорне обавезе;

19) мера у којој било која уговорна страна може бити изузета од одговорности за неизвршење или кашњење у испуњењу уговорних обавеза услед околности реално ван њене контроле (виша сила, промена закона и сл.);

20) рок трајања јавног уговора и права и обавезе уговорних страна након његовог истека (укључујући и стање у којем се имовина мора предати јавном партнеру), поступак продужења уговореног рока укључујући његове последице на финансирање пројекта;

21) компензација и пребијање потраживања;

22) последице штетне промене прописа;

23) разлози и последице превременог раскида (укључујући минималан износ који се мора исплатити јавном или приватном партнеру, начин исплате накнаде и средства из којих ће бити исплаћена накнада), уговорне казне и одговарајуће одредбе предвиђене у тачки 19) овог става;

24) евентуална ограничења одговорности уговорних страна;

25) сви споредни или повезани уговори које треба закључити, укључујући и оне намењене лакшем финансирању трошкова везаних за пројекат, као и ефекте тих уговора на јавни уговор. То нарочито обухвата посебне одредбе којима се јавном партнеру дозвољава да закључи уговор са финансијерима приватног партнера и да обезбеди права на пренос јавног уговора на лице које наведу финансијери у одређеним околностима;

26) меродавно право и механизам за решавање спорова;

27) околности под којима јавни партнер или одређено треће лице може (привремено или на други начин) преузети вођење објекта или другу функцију приватног партнера како би се обезбедило делотворно и непрекидно вршење услуге и/или објеката који су предмет уговора у случају озбиљних пропуста приватног партнера у извршавању његових обавеза;

27а) евентуално право јавног партнера или надлежног државног органа да у циљу заштите јавног интереса као и у случају постојања опасности за јавну безбедност или угрожавање животне средине и здравља људи или повреде обавеза приватног партнера/концесионара из јавног уговора, у потпуности или делимично прекине извршење уговора или преузме извршење одговарајућих обавеза приватног партнера/концесионара (step-in right), уз дефинисање последица коришћења тог права;

28) опорезивање и фискална питања – ако постоје.

Ако јавни уговор, независно које јавно тело га закључује, садржи одредбе које на било који начин доводе до одговорности Републике Србије или имају директног утицаја на буџет Републике Србије, неопходно је прибавити сагласност Владе.

У случају неприбављања сагласности из става 3. овог члана, такве одредбе су ништаве по сили закона.

На питања која се односе на јавни уговор, а која нису посебно уређена овим законом, примењују се прописи Републике Србије.

*Службени гласник РС, број 15/2016

**Службени гласник РС, број 104/2016

Сагласност на јавни уговор

Члан 47.

Јавно тело, после доношења одлуке о избору приватног партнера, а пре закључења јавног уговора, има обавезу да органу из чл. 26. и 29. овог закона достави коначни нацрт јавног уговора укључујући прилоге који чине његов саставни део, ради давања сагласности.

Орган из става 1. овог члана, дужан је да на основу оцене о усаглашености нацрта уговора са овим законом и са конкурсном документацијом, дâ сагласност на коначни нацрт уговора у року од 30 дана од дана његовог достављања.

Јавни уговор може бити закључен по добијању сагласности из става 2. овог члана.

На све измене и допуне закљученог јавног уговора којима се мењају права и обавезе уговорних страна, примењује се поступак у складу са одредбама овог члана.

Давање сагласности Владе на коначни нацрт јавног уговора у коме Република Србија није уговорна страна, не подразумева одговорност Републике Србије за спорове који настану из тог уговора између јавног и приватног партнера.

Ако није другачије уговорено у писаном облику, јавно тело које је јавни партнер у јавном уговору увек је одговорно за реализацију пројекта ЈПП и за његове евентуалне последице.

*Службени гласник РС, број 104/2016

Потписивање јавног уговора

Члан 48.

Јавни партнер мора одабраном најповољнијем понуђачу да понуди потписивање јавног уговора  у року који је одредио одлуком о избору најповољније понуде, а по добијеној сагласности из члана 47. овог закона.

Јавни уговор у писаном облику потписују овлашћена лица јавног партнера и одабраног најповољнијег понуђача, а ако се уговором предвиђа располагање непокретностима, односно располагање уделима у заједничком привредном друштву, уговор се обавезно оверава.

Потписивањем јавног уговора приватни партнер стиче право и преузима обавезу обављања делатности за коју је јавни уговор додељен.

Јавни уговор мора бити сачињен у складу са конкурсном документацијом, свим подацима из јавног позива, изабраном понудом и одлуком о избору најповољније понуде.

Јавни партнер је дужан да, поред средстава обезбеђења добијених у поступку одабира најповољнијег понуђача, на дан ступања на снагу јавног уговора преузме од одабраног најповољнијег понуђача потребна јемства, односно средства обезбеђења наплате концесионе или друге накнаде, као и накнаде могуће штете настале због неиспуњења обавеза из јавног уговора (заложне изјаве, банкарске гаранције, лична јемства, менице и др.), у складу с проценом очекиване вредности која произилази из права датог јавним уговором.

Јемства и средства обезбеђења из става 5. овог члана депонују се на за то прикладном месту код јавног партнера који је дужан да их чува током времена на које је закључен јавни уговор у складу са овим законом.

*Службени гласник РС, број 15/2016

Финансирање јавних уговора

Члан 49.

Јавни уговор може бити финансиран од стране приватног партнера кроз комбинацију директних улагања у капитал или путем задужења, укључујући без ограничења структурирано или пројектно финансирање и сл. обезбеђено од стране међународних финансијских институција, банака, односно трећих лица (у даљем тексту: финансијери).

Уз претходну сагласност јавног партнера, приватни партнер биће овлашћен да додели, оптерети хипотеком, заложи, у периоду и обиму који је у складу са овим законом, односно законом којим се уређује јавна својина, било које своје право, односно обавезу из јавног уговора или другу имовину везану за пројекат, у корист финансијера, а у циљу обезбеђивања плаћања било ког насталог или будућег потраживања у вези са изградњом и финансирањем, односно рефинансирањем предмета ЈПП-а.

На захтев финансијера и приватног партнера, јавни партнер може прихватити да дâ одређена разумно захтевана обезбеђења и прихвати преузимање одређених одговорности које су неопходне приватном партнеру у вези са било којом обавезом из јавног уговора ако такви захтеви не нарушавају расподелу пројектних ризика дефинисаних у већ закљученом уговору.

Захтев из става 3. овог члана може подразумевати и закључење посебног директног уговора између јавног партнера, приватног партнера и финансијера, у складу са којим, поред осталог, јавни партнер може да се сагласи са следећим:

1) да ће финансијери бити овлашћени да уместо приватног партнера привремено врше сва права из јавног уговора и да исправе било који пропуст приватног партнера, а да ће јавни партнер прихватити наведене радње као да их је извршио приватни партнер;

2) да приватни партнер, без претходне сагласности финансијера, неће прихватити отказ, односно престанак јавног уговора на захтев јавног партнера;

3) да јавни партнер неће на основу јавног уговора поднети захтев у вези са пропустима приватног партнера, пре претходног писменог обавештења финансијерима о томе, дајући финансијерима, као и приватном партнеру, могућност да исправе наведене пропусте;

4) да ће јавни партнер унапред дати сагласност на привремено или коначно уступање уговорне позиције или било ког права приватног партнера из јавног уговора, и да ће дати тражена одобрења за оснажење обезбеђења датог финансијерима од стране приватног партнера;

5) све друге уобичајене одредбе које су оправдане у циљу адекватног обезбеђења интереса јавног партнера и финансијера.

Јавно тело, пре закључења измена јавног уговора, као и закључења директног уговора из става 4. овог члана, има обавезу да прибави сагласност органа из чл. 26. и 29. овог закона у складу са чланом 47. овог закона.

Сагласност из става 5. овог члана, када се односи на закључење директног уговора, подразумеваће право финансијера да без посебног накнадног одобрења могу спроводити радње и штитити своја права на начин предвиђен директним уговором.

*Службени гласник РС, број 15/2016

**Службени гласник РС, број 104/2016

Поступак и границе измена јавног уговора

Члан 50.

На захтев јавног, односно приватног партнера или банке, односно друге финансијске институције јавни уговор се може изменити.

Измене из става 1. овог члана не могу да обухвате следеће одредбе:

1) предмет уговора;

2) рок на који је уговор закључен;

3) код јавних уговора о концесији, понуђена концесиона накнада.

Ако се измене јавног уговора врше по захтеву финансијера, поред ограничења из става 2. овог члана, тим изменама се не сме нарушавати баланс поделе ризика на штету јавног партнера у складу са чланом 7. став 2. тачка 6) овог закона, нити се вредност јавног уговора може повећати за више од 3%.

Захтев финансијера из става 3. овог члана треба да буде економски оправдан, правно документован и прихватљив за јавног партнера.

У случају измене јавног уговора по захтеву финансијера из става 3. овог члана потребно је претходно прибавити мишљење министарства надлежног за послове финансија за пројекте из члана 27. став 4. и члана 29. став. 5. овог закона.

На поступак измене јавног уговора, примењују се одредбе овог закона којима се уређује закључење уговора.

*Службени гласник РС, број 104/2016

Додељивање додатних радова концесионару

Члан 51.

У случају концесије за радове, давалац концесије може, без спровођења новог поступка давања концесије, концесионару који обавља те радове доделити додатне радове који нису били укључени у почетно разматрани пројекат концесије или у основни јавни уговор о концесији, а који су због непредвиђених околности постали неопходни за извођење радова, у складу са одговарајућим одредбама закона којим се уређују јавне набавке.

Стабилизациона клаузула

Члан 52.

У случају промене прописа након закључења јавног уговора који погоршавају положај приватног или јавног партнера, уговор се може изменити без ограничења из члана 50. овог закона, а у обиму који је неопходан да се приватни, односно јавни партнер доведе у положај у коме је био у моменту закључења јавног уговора, с тим да рок трајања јавног уговора ни у ком случају не може бити дужи од рока одређеног чланом 18. став 2. овог закона.

*Службени гласник РС, број 15/2016

V. ПРЕСТАНАК ЈПП И ПОСЛЕДИЦЕ ПРЕСТАНКА

Начини престанка

Члан 53.

ЈПП са или без елемената концесије престаје:

1) испуњењем законских услова;

2) раскидом јавног уговора због јавног интереса;

3) споразумним раскидом јавног уговора;

4) једностраним раскидом јавног уговора;

5) правноснажношћу судске одлуке којом се јавни уговор оглашава ништавим или поништава.

JПП са или без елемената концесије престаје испуњењем законских услова:

1) истеком рока на који је закључен јавни уговор;

2) смрћу приватног партнера, односно ликвидацијом или стечајем приватног партнера.

Изузетно од става 2. тачка 2) овог члана ЈПП са или без елемената концесије не мора престати ликвидацијом или стечајем члана конзорцијума, ако најмање један члан конзорцијума преузме неограничено солидарно обавезу испуњења дела јавног уговора члана конзорцијума који је ликвидиран, односно над којим је окончан стечајни поступак, уз претходну сагласност јавног партнера.

Превремени раскид јавног уговора због пропуста приватног партнера

Члан 54.

Јавни партнер може једнострано раскинути јавни уговор у следећим случајевима:

1) ако приватни партнер у случају концесије није платио концесиону накнаду више од два пута узастопно или континуирано неуредно плаћа концесиону накнаду;

2) ако приватни партнер не обавља јавне радове или не пружа јавне услуге према стандардима квалитета за такве радове, односно услуге на начин како је договорено јавним уговором;

3) ако приватни партнер не спроводи мере и радње неопходне ради заштите добра у општој употреби, односно јавног добра, ради заштите природе и културних добара;

4) ако је приватни партнер дао неистините и нетачне податке који су били одлучујући за оцену његове квалификованости приликом избора најповољније понуде;

5) ако приватни партнер својом кривицом не започне са извршавањем јавног уговора у уговореном року;

6) ако приватни партнер обавља и друге радње или пропушта да обави неопходне радње које су у супротности са јавним уговором;

7) ако је приватни партнер пренео на треће лице своја права из јавног уговора без претходног одобрења јавног партнера;

8) у другим случајевима у складу са одредбама јавног уговора и општим правилима облигационог права и прихваћеним правним правилима за конкретну врсту уговора.

Критеријуми на основу којих јавни партнер утврђује постојање разлога за раскид јавног уговора из става 1. тач. 2) до 7) овог члана утврђују се јавним уговором.

Пре једностраног раскида јавног уговора, јавни партнер мора претходно писаним путем упозорити приватног партнера о таквој својој намери и одредити примерени рок за отклањање разлога за раскид јавног уговора и за изјашњавање о тим разлозима.

Ако приватни партнер не отклони разлоге за раскид јавног уговора у року из става 3. овог члана, јавни партнер раскида јавни уговор.

У случају једностраног раскида јавног уговора од стране јавног партнера, јавни партнер има право на накнаду штете коју му је проузроковао приватни партнер у складу са општим правилима облигационог права.

На последице превременог раскида јавног уговора због пропуста приватног партнера примењују се посебна правила утврђена јавним уговором као и општа правила облигационог права.

Превремени раскид јавног уговора због пропуста јавног партнера

Члан 55.

Приватни партнер може једнострано раскинути јавни уговор у складу са овим законом, јавним уговором и општим правилима облигационог права, ако јавни партнер поступа на начин који доводи до неодрживости уговорног односа или који у потпуности ремети могућности приватног партнера у спровођењу јавног уговора.

Разлози за раскид дефинишу се јавним уговором.

Пропусти јавног партнера могу бити:

1) експропријација, заплена или одузимање имовине или удела приватног партнера од стране јавног партнера;

2) пропуст јавног партнера у погледу плаћања доспелих исплата приватном партнеру;

3) кршење обавеза из јавног уговора од стране јавног партнера које у значајној мери ремети или онемогућује приватног партнера у извршавању уговорних обавеза.

На последице превременог раскида јавног уговора због пропуста јавног партнера примењују се посебна правила утврђена јавним уговором као и општа правила облигационог права.

Престанак јавног уговора

*Службени гласник РС, број 15/2016

Члан 56.

Јавни уговор престаје истеком рока превиђеног јавним уговором као и у другим случајевима прописаним законом или јавним уговором.

У случају престанка јавног уговора, објекти, уређаји, постројења и друга средства из оквира предмета ЈПП предају се јавном партнеру у складу са одредбама јавног уговора, као и других уговора закључених од стране јавног партнера у вези са конкретним пројектом ЈПП.

Јавни уговор може престати откупом предмета јавног уговора под условима предвиђеним јавним уговором, а изузетно, ако то налаже јавни интерес, откуп предмета јавног уговора може се вршити под условима и на начин утврђен прописима о експропријацији у ком случају приватни партнер има право на исплату пуне накнаде према тржишној вредности.

Јавни партнер може приватном партнеру одузети права установљена јавним уговором ако приватни партнер не извршава уговором преузете обавезе, из разлога јавне безбедности, као и у случају да се обављањем концесионе делатности угрожава животна средина и здравље људи, а мере предвиђене посебним прописима нису довољне да се то спречи, на начин и под условима утврђеним јавним уговором.

*Службени гласник РС, број 104/2016

Средства из оквира предмета јавно-приватног партнерства/концесије

*Службени гласник РС, број 104/2016

Члан 57.

По престанку јавног уговора, објекти, уређаји, постројења и друга средства из оквира предмета ЈПП/концесије постају својина Републике Србије, аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе, јавног предузећа или правног лица овлашћеног посебним законом којим се уређује давање концесије, осим ако другачије није предвиђено директним уговором из члана 49. овог закона.

Приватни партнер/концесионар предаје објекат, уређаје, постројења и друга средства из става 1. овог члана, као и све друге објекте који су предмет јавног уговора, а који су у својини Републике Србије, аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе, јавног предузећа или правног лица овлашћеног посебним законом којим се уређује давање концесије без терета и у стању које обезбеђује њихово несметано коришћење и функционисање.

Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана, други објекти изграђени у складу са чланом 7. став 2. тачка 7) овог закона, а који нису у функцији предмета јавног уговора (јавног објекта, јавне услуге, јавне инфраструктуре и сл.), остају у својини приватног партнера, с тим што јавни партнер може да прибави ове објекте, у складу са јавним уговором.

*Службени гласник РС, број 104/2016

VI. ЗАШТИТА ПРАВА

Члан 58.

Правна заштита у поступку доделе јавног уговора обезбеђује се у складу са законом којим се уређују јавне набавке.

Свако лице које је заинтересовано за учешће или које учествује у поступку доделе јавног уговора на основу овог закона може Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки поднети захтев за заштиту права против одлука јавног тела које спроводи поступак које се могу одвојено побијати, а које су према мишљењу тог лица донете незаконито.

*Службени гласник РС, број 104/2016

Члан 59.

О накнади штете лицима оштећеним незаконитом одлуком јавног тела у поступку доделе јавног уговора у складу са овим законом, решавају надлежни судови Републике Србије на основу општих прописа.

Приватном партнеру се гарантују права утврђена законом, јавним уговором, уговором о финансирању пројекта, а страним лицима и права утврђена међународним уговорима о подстицању и заштити улагања који су на снази.

Ако надлежни државни орган, применом прописа о експропријацији, донесе акт којим се одузима или ограничава право коришћења изграђених објеката који су предмет ЈПП са или без елемената концесије, приватни партнер има право на накнаду која не може бити мања од тржишне, и која се исплаћује без одлагања.

VII. РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Арбитража

Члан 60.

За спорове између страна, који настану на основу јавног уговора, стране могу уговорити арбитражно решавање спорова пред домаћом или страном арбитражом.

Арбитража са седиштем у иностранству може се уговорити уколико је приватни партнер или његов непосредни или посредни власник страно правно или физичко лице или у случају конзорцијума уколико је најмање један члан конзорцијума или његов посредни или непосредни власник страно правно или физичко лице.

Ако стране нису уговориле арбитражно решавање спорова, искључиво су надлежни судови Републике Србије.

У поступцима из ст. 1. до 3. овог члана меродавно право је право Републике Србије.

*Службени гласник РС, број 104/2016

VIII. НАДЗОР

Надзор над реализацијом јавних уговора

Члан 61.

Влада посебним актом уређује надзор над реализацијом јавних уговора у смислу овог закона.

Актом из става 1. овог члана прописују се права и обавезе јавног и приватног сектора у поступку надзора над реализацијом уговора.

Надзор у поступку давања концесије за јавне радове, односно јавне услуге спроводи се уз одговарајућу примену закона којим се уређују јавне набавке.

*Службени гласник РС, број 15/2016

Члан 62.

Поред надзора из члана 61. овог закона, министарство надлежно за послове финансија, односно орган аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе надлежан за послове финансија, може самостално, без захтева јавног партнера, да покрене поступак надзора путем инспекцијских, односно надлежних пореских служби и органа над приватним партнером који не извршава обавезе у складу са јавним уговором, а у оквиру делокруга надлежности министарства надлежног за послове финансија, односно органа аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе надлежног за послове финансија.

Јавни партнер, односно надлежно тело за спровођење или надзор над применом закона којим се уређује поједина врста ЈПП са или без елемената концесије, дужан је да поштује и извршава захтеве министарства надлежног за послове финансија, односно органа аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе надлежног за послове финансија, и да учествује у вршењу свих врста надзора из става 1. овог члана.

У случају неизвршавања мера и препорука министарства надлежног за послове финансија, односно органа аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе надлежног за послове финансија, као и у случају неостваривања сарадње, министарство надлежно за послове финансија, односно орган аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе надлежан за послове финансија, може затражити покретање управног и инспекцијског надзора у складу са одредбама закона којим се уређује рад органа државне управе.

Министарство надлежно за послове финансија, односно орган аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе надлежан за послове финансија, осим мера из ст. 1. до 3. овог члана, спроводи и све остале активности везане за сарадњу са јавним партнерима који спроводе јавне уговоре у циљу превентивног деловања, као и у циљу усклађивања свих активности у области ЈПП са или без елемената концесије, за све време трајања јавног уговора.

Члан 63.

У складу са овим законом, јавни партнер дужан је да континуирано прати рад приватног партнера и извршавање његових обавеза из јавног уговора, као и извршавање свих плаћања у складу са јавним уговором.

Јавни партнер је дужан да:

1) најмање једанпут годишње од приватног партнера затражи посебне периодичне извештаје о његовом раду, активностима и испуњењу обавеза, у складу са јавним уговором;

2) обавести министарство надлежно за послове финансија, односно орган аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе надлежан за послове финансија, о примљеним периодичким извештајима у складу са одредбама става 2. овог члана;

3) за време трајања јавног уговора води посебну документацију која се односи на пословање приватног партнера, при чему је дужан да води евиденцију о свим повезаним привредним друштвима приватног партнера коме је додељен уговор, као и о подизвођачима;

4) чува документацију која се односи на одређено ЈПП, са или без елемената концесије до истека трајања рока на који је закључен уговор. Након истека рока на који је уговор закључен, документација се чува у складу са посебним прописима којима се уређује чување архивске документације;

5) у року од највише 30 дана од дана пријема захтева министарства надлежног за послове финансија, односно органа аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе надлежног за послове финансија, достави све потребне податке о постојећем ЈПП, са или без елемената концесије;

6) обавести надлежно јавно правобранилаштво о поступцима непоштовања уговора, када постоје разлози за покретање одређених поступака од стране надлежног јавног правобранилаштва.

Јавни партнер дужан је да у случају неизмирених дуговања која произилазе из уговора предузме све мере надзора и принудне наплате, и свих правних радњи у складу са одредбама јавног уговора, осталим овлашћењима, као и одредбама овог закона.

*Службени гласник РС, број 104/2016

Члан 64.

Јавни партнер, благовремено и у писаном облику обавештава министарство надлежно за послове финансија, односно орган аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе надлежан за послове финансија, о свим уоченим неправилностима и предузетим мерама, а најкасније у року од 30 дана од дана уочене неправилности, односно предузете мере.

Приватни партнер је дужан да поступи по захтеву јавног партнера или министарства надлежног за послове финансија, односно органа аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе надлежног за послове финансија, ако се од њега тражи потврда о извршавању преузетих уговорних обавеза или други битни подаци о поштовању уговора у року од 30 дана од дана пријема захтева.

У случају непоступања по захтеву из става 2. овог члана, јавни партнер је дужан да предузме све правне радње у складу са својим овлашћењима и одредбама јавног уговора.

У поступцима када није могуће испуњење обавеза из јавног уговора, јавни партнер је дужан да о томе обавести надлежно јавно правобранилаштво и надзорне и инспекцијске службе, као и да покрене све неопходне радње и мере ради исправљања уочених неправилности.

Јавни партнер је дужан да обавести министарство надлежно за послове финансија, односно орган аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе надлежан за послове финансија о предузетим мерама из става 4. овог члана у року од 15 дана од дана предузимања тих мера и да редовно извештава о свим поступцима покренутим за време реализације наведених мера.

IX. КОМИСИЈА

Комисија за јавно приватно партнерство

Члан 65.

Стручну помоћ при реализацији пројеката јавно-приватних партнерстава и концесија у складу са овим законом врши Комисија за јавно приватно партнерство (у даљем тексту: Комисија) коју образује Влада на предлог председника Владе, министарства надлежног за послове економије и регионалног развоја, министарства надлежног за послове финансија; министарства надлежног за послове инфраструктуре, министарства надлежног за послове рударства, министарства надлежног за послове комуналних делатности, министарства надлежног за послове заштите животне средине, аутономне покрајине и града Београда.

Представник министарства надлежног за послове економије и регионалног развоја (у даљем тексту: министарство), је уједно и председник Комисије, а представник министарства надлежног за послове финансија је заменик председника Комисије.

Комисија има девет чланова.

За члана Комисије може бити предложено лице које је држављанин Републике Србије, које има најмање висок степен стручне спреме и поседује потребно стручно знање из области јавно-приватног партнерства, јавних набавки и концесија, и/или права Европске уније.

Члан Комисије прима накнаду за рад у Комисији, коју утврђује Влада.

Комисија доноси пословник о свом раду.

Комисија је оперативно независна у раду.

Средства и услови за рад Комисије

Члан 66.

Средства за рад Комисије обезбеђују се у буџету Републике Србије.

Министарство обезбеђује простор и друге услове за рад Комисије.

Именовање и престанак мандата члана Комисије

Члан 67.

Члан Комисије именује се на период од пет година са могућношћу поновног именовања, на предлог истог предлагача.

Мандат члана Комисије престаје:

1) истеком времена на које је именован;

2) ако поступа супротно одредбама овог закона;

3) ако се у раду не придржава одредаба пословника;

4) ако је осуђен на безусловну казну затвора од најмање шест месеци;

5) на лични захтев, подношењем писмене оставке.

Надлежност Комисије

Члан 68.

Комисија:

1) помаже у припреми предлога за ЈПП како би се олакшао развој јавно-приватних партнерстава и јавних уговора;

2) информише и консултује о питањима јавно-приватних партнерстава са или без елемената концесије;

3) даје мишљење у поступку одобравања предлога ЈПП пројекта без елемената концесије и у поступку предлагања концесионог акта надлежним органима за одобравање;

4) идентификује и олакшава реализацију најбољих страних искустава за Републику Србију у погледу јавно-приватних партнерстава са или без елемената концесије;

5) израђује методолошке материјале у области јавно-приватног партнерства;

6) сарађује са другим институцијама државне управе и невладиним организацијама у области јавно-приватних партнерстава;

7) на захтев јавног тела, односно даваоца концесије даје препоруке о пројектима;

8) подноси Влади годишњи извештај о реализованим пројектима у складу са овим законом у Републици Србији;

9) сарађује са органима Републике Србије надлежним за послове буџетске инспекције, Државном ревизорском институцијом, службом аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе надлежном за послове буџетске инспекције и другим домаћим и међународним органима, организацијама и институцијама у обављању послова из своје надлежности;

10) објављује, на својој интернет презентацији, годишњи извештај из тачке 8) овог члана по усвајању од стране Владе, као и друге податке и информације за које оцени да су од значаја за примену овог закона;

11) врши и друге послове у складу са овим законом.

Стручни, административни и технички послови за Комисију

Члан 69.

Стручне, административне и техничке послове за Комисију обавља министарство, а нарочито:

1) прима пријаве пројеката и обрађује их;

2) води евиденције о ЈПП и концесионим пројектима;

3) припрема предлог годишњег извештаја, који Комисија подноси Влади;

4) обавља и друге стручне, административне и техничке послове од значаја за рад Комисије.

X. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ У ПОСТУПКУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЈАВНОГ УГОВОРА

Власништво над непокретностима

*Службени гласник РС, број 15/2016

Члан 70.

Ако је Република Србија власник непокретности предвиђене за обављање концесионе делатности, односно за реализацију пројекта јавно-приватног партнерства, а давалац концесије, односно предлагач пројекта ЈПП аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, сагласност на предлог за доношење концесионог акта, односно на предлог пројекта ЈПП даје Влада на предлог министарства надлежног за послове финансија.

Ако је власник непокретности предвиђене за обављање концесионе делатности, односно реализацију пројекта ЈПП приватно или друго лице, врши се експропријација те непокретности у складу са законом којим се уређује експропријација.

*Службени гласник РС, број 15/2016

Залога

Члан 71.

Приватни партнер може установити заложно право или друго средство обезбеђења на имовини, која је предмет јавног уговора односно на уделу у заједничком привредном друштву у корист банке или друге финансијске институције ако је то предвиђено јавним уговором и уз претходно одобрење јавног партнера, осим на стварима на којима се, у смислу закона којим се уређује јавна својина, не може засновати хипотека или друго средство стварног обезбеђења.

Права из става 1. овог члана не могу бити пренета или додељена трећим лицима без изричите сагласности јавног партнера.

Лице из става 1. овог члана дужно је да у року од највише 30 дана од дана установљавања заложног права обавести министарство надлежно за послове финансија, односно орган аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе надлежан за послове финансија, о свим заложним правима оствареним на основу захтева из става 1. овог члана.

Девизни третман ЈПП са или без елемента концесије

Члан 72.

Накнаде које јавни, односно приватни партнер плаћа на основу јавног уговора могу бити деноминоване у страној валути, док се плаћање накнаде врши у динарима, на начин предвиђен јавним уговором.

Изузетно од става 1. овог члана, на предлог јавног тела Влада може дати сагласност да се плаћања која су у вези са делатностима из јавног уговора могу вршити у страној валути као и да се средства на рачуну приватног партнера могу у сваком моменту конвертовати и чувати у страној валути.

*Службени гласник РС, број 104/2016

Поступање са нађеним предметима

Члан 73.

Нађене предмете у земљишту који представљају историјске, културне или природне вредности, приватни партнер је дужан без накнаде да преда јавном партнеру.

Ако би даље извођење радова могло да угрози целину, односно вредност нађеног предмета, приватни партнер је дужан да обустави радове и о томе обавести државни орган надлежан за послове заштите историјских, културних и природних вредности.

Јавним уговором се уређују међусобна права и обавезе приватног и јавног партнера у случају из става 2. овог члана.

Регистар јавних уговора

Члан 74.

Јавни уговори евидентирају се у Регистру јавних уговора (у даљем тексту: Регистар) који води министарство надлежно за послове финансија као јединствену електронску базу података на порталу јавних набавки – подпортал.

Јавно тело дужно је да достави министарству из става 1. овог члана закључен јавни уговор са свим прилозима, као и измене уговора и свих прилога ради уписа у Регистар.

Министар надлежан за послове финансија прописује садржину и начин вођења Регистра, рокове у којима се достављају јавни уговори и прилози из става 2. овог члана, начин уписа и лица овлашћена за приступ Регистру, као и податке којима се може приступити, у складу са посебним прописима којима се уређује заштита података и пословна тајна.

Регистар је јаван.

XI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 75.

Поступци започети до дана ступања на снагу овог закона окончаће се у складу са прописима по којима су започети.

Члан 76.

Прописи из чл. 61. и 74. овог закона биће донети у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог закона.

Члан 77.

Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о концесијама („Службени гласник РС”, број 55/03).

Члан 78.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У "ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ" ЗАКОНА

Закон о изменама и допунама Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама: Службени гласник РС", број 15/2016-22

Члан 24.

Поступци започети до дана ступања на снагу овог закона окончаће се у складу са прописима по којима су започети.

Члан 25.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Закон о изменама и допунама Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама: Службени гласник РС", број 104/2016-60

Члан 34.

Поступци започети до дана ступања на снагу овог закона окончаће се у складу са одредбама овог закона.

Члан 35.

Подзаконски акт из члана 21. овог закона биће донет у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог закона.

Члан 36.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.