Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

ЗАКОН

о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре

"Службени гласник РС", бр. 99 од 27. децембра 2011, 83 од 5. августа 2014, 31 од 29. априла 2019, 105 од 8. новембра 2021.

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет закона

Члан 1.

Овим законом уређује се поступак регистрације, евидентирања и објављивања података и докумената који су, у складу са посебним законом, предмет регистрације, евиденције и објављивања у регистрима и евиденцијама које води Агенција за привредне регистре (у даљем тексту: Агенција), као и друга питања од значаја за регистрацију, евиденцију и објављивање.

Појмови

Члан 2.

Поједини изрази употребљени у овом закону имају следеће значење:

1) регистар јесте јединствена, централна, електронска база података и докумената који су прописани као предмет регистрације као и докумената на основу којих је извршена регистрација;

2) податак јесте чињеница која је прописана као предмет регистрације или евиденције или која је од значаја за правни промет;

3) регистрација јесте упис, промена или брисање података и докумената у регистрима које води Агенција;

4) регистрациона пријава (у даљем тексту: пријава) јесте поднесак којим се покреће поступак регистрације;

5) регистратор јесте физичко лице које води регистар, именовано у складу са законом којим се уређује правни положај Агенције;

6) подносилац пријаве јесте лице овлашћено за подношење пријаве;

7) објављивање јесте електронско приказивање, на интернет страни Агенције, података и докумената који су предмет регистрације и евидентирања, одлука које су донете у поступку регистрације и евидентирања и података и докумената који нису предмет регистрације и евидентирања, а објављују се у складу са прописима;

8) извод о регистрованим или евидентираним подацима јесте јавна исправа која садржи регистроване или евидентиране податке о правном или физичком лицу или предмету регистрације или евидентирања, према стању у тренутку издавања извода;

9) потврда јесте јавна исправа којом се потврђује да ли је податак или документ био регистрован или евидентиран, да ли регистар или евиденција садржи одређени податак, односно документ, да ли су одређене чињенице садржане у документима из регистра или евиденције или којом се потврђују правна стања или последице регистрације или евидентирања;

10) евиденција јесте јединствена, централна, електронска база података и докумената који су прописани као предмет евидентирања и докумената на основу којих је извршено евидентирање;

11) брисана је (види члан 1. Закона - 105/2021-13)

12) корисничка апликација јесте апликативно софтверско решење намењено подношењу електронске пријаве;

13) забележба јесте упис података и докумената који су као такви прописани као предмет забележбе или упис података и докумената који по оцени регистратора представљају чињенице од значаја за правни промет, a у вези су са подацима и документима који су предмет регистрације.

*Службени гласник РС, број 31/2019

**Службени гласник РС, број 105/2021

Начела регистрације

Члан 3.

Поступак регистрације заснива се на начелима:

1) јавности и доступности, према коме су регистровани подаци и документи јавни и доступни свим лицима, преко интернет стране Агенције и непосредним увидом у регистар, осим ако јавност и доступност није ограничена или искључена законом;

2) тачности и претпоставке савесности, према коме трећа лица која се у правном промету поуздају у податке из регистара не сносе штетне правне последице због нетачних података у регистрима;

3) формалности, према коме регистратор доноси одлуке на основу чињеница из пријаве, приложених докумената и регистрованих података, без испитивања тачности чињеница из пријаве, веродостојности приложених докумената и правилности и законитости поступака у коме су документи донети;

4) времена настанка, према коме се подаци и документи воде у регистру према времену настанка податка, односно документа, изузев ако законом није другачије одређено;

5) временског редоследа, према коме првенство у одлучивању има раније поднета пријава.

Супсидијарна примена закона

*Службени гласник РС, број 31/2019

Члан 4.

На питања која се односе на поступак регистрације и евидентирања, а која овим законом нису посебно уређена, примењује се закон којим се уређује општи управни поступак.

Изузетно од става 1. овог члана, ако надлежни регистратор или другостепени орган поништи коначну, односно правноснажну одлуку надлежног регистратора, не уклањају се правне последице које је поништена одлука произвела.

*Службени гласник РС, број 31/2019

II. ПОСТУПАК РЕГИСТРАЦИЈЕ

Покретање поступка

Члан 5.

Поступак регистрације покреће се подношењем пријаве Агенцији, а може да се покрене и по службеној дужности.

Лице овлашћено за подношење пријаве

*Службени гласник РС, број 31/2019

Члан 5а

Лице овлашћено за подношење пријаве је:

1) лице овлашћено за заступање правног лица;

2) законом овлашћено лице за регистрацију података прописаних законом;

3) оснивач у поступку оснивања привредног друштва;

4) физичко лице које се региструје или је регистровано као предузетник.

Изузетно од става 1. тачка 1) овог члана, лице овлашћено за подношење пријаве:

1) за регистрацију преноса удела у привредном друштву може бити и стицалац односно преносилац удела;

2) за регистрацију оставке лица овлашћеног за заступање може бити и лице које даје оставку;

3) за регистрацију разрешења лица овлашћеног за заступање, ако истовремено није именовано друго лице овлашћено за заступање, може бити члан друштва.

*Службени гласник РС, број 31/2019

**Службени гласник РС, број 105/2021

Покретање поступка подношењем пријаве

Члан 6.

Пријава се подноси на прописаном обрасцу, а ако образац није прописан, у форми поднеска у коме се наводе:

1) назив регистра коме се пријава подноси;

2) предмет и врста регистрације;

3) идентификациони подаци подносиоца пријаве;

4) на који начин, прописан овим законом, подносилац захтева да му се достави одлука регистратора.

Уз пријаву се прилажу прописани документи у оригиналу, овереном препису или овереној фотокопији, ако другачије није прописано, као и доказ о уплати накнаде за вођење поступка регистрације.

Ако је документ поднет на страном језику, прилаже се и превод тог документа сачињен од стране овлашћеног судског тумача.

Податке и документе који се у складу са овим законом подносе уз пријаву, а о којима се воде службене евиденције, регистратор прибавља по службеној дужности, директним увидом у службену евиденцију, преко сервисне магистрале органа или на други прихваћен начин у складу законом којим се уређује електронска управа, осим ако подносилац пријаве изјави да ће те податке и документе прибавити сам.

*Службени гласник РС, број 105/2021

Покретање поступка по службеној дужности

Члан 7.

Поступак регистрације покреће се по службеној дужности, ако је таква регистрација предвиђена законом или када је то у јавном интересу.

Забележба

Члан 8.

Упис забележбе врши се на основу пријаве или по службеној дужности, ако регистратор дође до сазнања о чињеницама и документима који су од значаја за правни промет, а у вези су са подацима и документима који су предмет регистрације.

Ако оцени да чињенице и документа нису од значаја за правни промет или нису у вези са подацима и документима који су предмет регистрације, регистратор у року од пет радних дана од дана подношења пријаве решењем одбија пријаву.

Ако нису испуњени услови за упис забележбе података и докумената који су као предмет забележбе прописани посебним прописом, регистратор доноси одлуку у складу са чланом 17. став 2. овог закона.

*Службени гласник РС, број 31/2019

Начин подношења пријаве

Члан 9.

Пријава се подноси Агенцији, непосредно у папирној или електронској форми или путем поште.

Изузетно од става 1. овог члана, пријава за оснивање привредног друштва подноси се Агенцији само у електронској форми.

Када се пријава подноси путем поште, као датум и време подношења пријаве узимају се датум и време пријема пријаве у Агенцији.

Брисан је ранији став 3. (види члан 1. Закона - 83/2014-22)

*Службени гласник РС, број 31/2019

**Службени гласник РС, број 105/2021

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Одредбе члана 4. Закона о изменама и допунама Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре ("Службени гласник РС", број 105/2021) којом је допуњен члан 9. Закона примењују се по истеку 18 месеци од дана ступања на снагу овог закона (види члан 16. Закона - 105/2021-13).

Рок за подношење пријаве

Члан 10.

Подносилац пријаве је дужан да Агенцији поднесе пријаву у року од 15 дана од дана настанка податка или документа који je предмет регистрације, односно промене регистрованог податка или документа, ако законом није одређен други рок.

За пријаву која је поднета по истеку рока из става 1. овог члана плаћа се накнада у складу са прописом којим се уређују накнаде које за своје услуге наплаћује Агенција.

*Службени гласник РС, број 31/2019

Подношење електронске пријаве

Члан 11.

Електронска пријава Агенцији подноси се путем корисничке апликације за пријем електронске пријаве којом се обезбеђује пријем електронских докумената и доказа о уплати накнаде за регистрацију.

Потписивање електронске пријаве и докумената, као и овера електронских докумената, врши се у складу са прописима којима се уређује електронски потпис и електронски документ.

Валидација квалификованог електронског потписа на пријави из става 1. овог члана врши се према времену пријема пријаве.

Валидација квалификованог електронског потписа на документима који се прилажу уз пријаву из става 1. овог члана врши се према времену учитавања докумената у корисничку апликацију, осим у случају када су документа снабдевена квалификованим електронским временским жигом.

У тренутку валидације квалификованог електронског потписа из ст. 3. и 4. овог члана Агенција ће чињеницу валидности тог потписа потврдити квалификованим електронским временским жигом.

*Службени гласник РС, број 31/2019

Овера дигитализованог акта од стране адвоката

*Службени гласник РС, број 105/2021

Члан 11а

Ако се уз пријаву доставља акт, односно документ који је претходно изворно сачињен у папирној форми, доставља се примерак тог акта, односно документа који је дигитализован и оверен у складу са законом којим се уређују електронски документ, електронска идентификација и услуге од поверења у електронском пословању.

Дигитализацију акта, односно документа и потврђивање истоветности оригиналу у складу са ставом 1. овог члана, за потребе спровођења поступка у складу са овим законом, осим лица утврђених законом којим се уређују електронски документ, електронска идентификација и услуге од поверења у електронском пословању, може извршити и адвокат уписан у именик адвоката Адвокатске коморе Србије, ако адвокат својим електронским потписом, односно квалификованим електронским печатом истовремено потписује и пријаву уз коју се тај акт, односно документ доставља.

Адвокат је дужан да чува оригинал акта, односно документа који је дигитализовао и поднео Агенцији у складу са ставом 2. овог члана, као и сам дигитализовани акт, односно документ, у складу са законом.

*Службени гласник РС, број 105/2021

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Одредбе члана 5. Закона о изменама и допунама Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре ("Службени гласник РС", број 105/2021) којом је додат назив изнад члана и члан 11а примењују се по истеку годину дана од дана ступања на снагу овог закона (види члан 16. Закона - 105/2021-13).

Потврда о примљеној пријави

Члан 12.

Потврда о примљеној пријави издаје се, на захтев подносиоца пријаве, приликом непосредног подношења пријаве Агенцији.

Потврда о примљеној електронској пријави доставља се на електронску адресу која је регистрована као електронска адреса за пријем поште или на електронску адресу наведену у пријави.

Потврда о примљеној пријави нарочито садржи ознаку регистра, број под којим је пријава заведена, датум и време пријема пријаве, врсту пријаве, податке о подносиоцу пријаве и списак приложених докумената.

На интернет страни Агенције објављују се подаци о примљеној пријави који садрже:

1) ознаку регистра;

2) број под којим је пријава заведена;

3) датум и време пријема пријаве;

4) врсту пријаве;

5) податак о подносиоцу пријаве;

6) податак о статусу у коме се пријава налази.

*Службени гласник РС, број 105/2021

Измена и одустанак од пријаве

Члан 13.

Подносилац пријаве може да измени пријаву или да од ње одустане до доношења одлуке регистратора о пријави.

Ако подносилац пријаве одустане од пријаве, регистратор доноси решење којим се поступак обуставља.

Поступање регистратора по пријави

Члан 14.

Регистратор проверава да ли су испуњени услови за регистрацију у моменту регистрације, и то:

1) да ли је надлежан за поступање по пријави;

2) да ли је пријава поднета од стране лица овлашћеног за подношење пријаве и да ли је потписана у складу са овим законом;

3) да ли је податак или документ предмет регистрације;

4) да ли је податак или документ чија се регистрација захтева већ регистрован;

5) да ли пријава садржи податке и чињенице потребне за регистрацију;

6) да ли су уз пријаву приложени прописани документи, чија је садржина и форма одређена законом;

7) да ли су чињенице из пријаве сагласне чињеницама из докумената приложених уз пријаву и подацима који су регистровани у регистру који поступа по пријави, односно са подацима регистрованим у надлежном регистру, а који су јавно доступни;

8) да ли је у регистру који поступа по пријави под истим називом већ регистровано друго правно лице или предузетник или је већ поднета пријава за регистрацију под истим називом или је назив већ резервисан у складу са овим законом, односно да ли је назив одређен у складу са законом;

9) да ли је уз пријаву приложен доказ о уплати накнаде за вођење поступка регистрације на основу кога се може утврдити да је уплаћена накнада на текући рачун Агенције;

10) да ли је пријава поднета у законом прописаном року, ако је рок услов за регистрацију;

11) да ли је пријава из члана 17. став 3. овог закона поднета у прописаном року и да ли су отклоњени утврђени недостаци;

12) да ли је регистрација податка или документа у супротности са посебним законом;

13) да ли је регистрација податка или документа у супротности са актом надлежног органа донетим у складу са законом.

*Службени гласник РС, број 31/2019

**Службени гласник РС, број 105/2021

Рок за одлучивање о пријави и доношење решења

*Службени гласник РС, број 105/2021

Члан 15.

Регистратор решењем одлучује о пријави у року од пет радних дана од дана пријема пријаве.

Ако је електронска пријава поднета нерадног дана, сматра се да је поднета првог наредног радног дана, од када почиње да тече рок из става 1. овог члана.

Ако регистратор прибавља податке и документа по службеној дужности, рок из става 1. овог члана почиње да тече наредног дана од дана прибављања података, односно докумената, осим ако је прибављање података и докумената извршено непосредним увидом у службену евиденцију другог органа, преко сервисне магистрале или на други прихваћен начин у складу законом којим се уређује електронска управа, када се рок из става 1. рачуна од дана прибављања тих података и докумената.

Решење из става 1. овог члана регистратор потписује својеручно, факсимилом или електронски у складу са прописима којима се уређују електронски документ, електронска идентификација и услуге од поверења у електронском пословању.

*Службени гласник РС, број 105/2021

Усвајање пријаве

Члан 16.

Ако су испуњени услови за регистрацију, регистратор без учешћа подносиоца пријаве у поступку, доноси решење којим усваја пријаву.

Одбацивање пријаве

Члан 17.

Ако утврди да нису испуњени услови за регистрацију из члана 14. став 1. тач. 1), 3), 4), 10), 11), 12) и 13) овог закона, регистратор доноси решење којим одбацује пријаву.

Ако нису испуњени услови за регистрацију из члана 14. став 1. тач. 2), 5), 6), 7), 8) и 9) овог закона, регистратор доноси решење којим одбацује пријаву и утврђује који услови за регистрацију нису испуњени.

Ако подносилац пријаве у року од 30 дана од дана објављивања решења из става 2. овог члана поднесе нову регистрациону пријаву, уз позивање на број решења којим је ранија пријава одбачена и отклони све утврђене недостатке, за вођење поступка регистрације плаћа половину прописаног износа накнаде за регистрацију.

Право на плаћање умањеног износа накнаде из става 3. овог члана подносилац пријаве може остварити једном, и то само у односу на пријаву за регистрацију података и докумената која је одбачена решењем из става 2. овог члана.

Уз пријаву из става 3. овог члана подносилац пријаве дужан је да приложи само недостајућу, односно уредну документацију ради отклањања недостатака утврђених решењем из става 2. овог члана.

*Службени гласник РС, број 31/2019

**Службени гласник РС, број 105/2021

Делимично усвајање пријаве

Члан 18.

Ако се пријава односи на регистрацију два или више податка или документа, пријава се делимично усваја тако што се региструју подаци или документи за чију су регистрацију испуњени услови, а о пријави у осталом делу одлучује се на начин прописан чланом 17. овог закона.

Пропуштање рока за одлучивање о пријави

Члан 19.

Ако регистратор не одлучи о пријави у роковима из члана 15. овог закона, сматраће се да је пријава усвојена, о чему доноси решење и тражену регистрацију, без одлагања, спроводи у регистар, изузев у случајевима када нису испуњени услови прописани чланом 14. тач. 1), 3), 4) и 10)–13) овог закона.

*Службени гласник РС, број 105/2021

Прекид и одлагање поступка

Члан 20.

Регистратор прекида или одлаже поступак одлучивања о пријави, у случајевима и на начин прописан законом којим се уређује предмет те регистрације.

Повраћај у пређашње стање

Члан 21.

У поступку регистрације није дозвољен повраћај у пређашње стање.

Објављивање и дејство регистрације

Члан 22.

Одлуке регистратора донете у поступку регистрације истовремено се и објављују.

Регистровани подаци и документи истовремено се објављују са доношењем решења којим се пријава усваја.

Регистрација производи правно дејство према трећим лицима наредног дана од дана објављивања.

Регистрација производи правно дејство за убудуће.

Исправка грешке у регистру

*Службени гласник РС, број 105/2021

Члан 23.

Ако је приликом регистрације начињена грешка у регистру, која се односи на грешке у писању или рачунању и друге очигледне нетачности, регистратор ће, одмах по сазнању за грешку или у року од пет радних дана од дана подношења захтева за исправку, извршити исправку и о томе писаним путем обавестити субјекта регистрације, односно подносиоца захтева за исправку.

Ако је регистратор за грешку у регистру сазнао по пријему пријаве, одмах ће поступити на начин прописан у ставу 1. овог члана и исправити утврђену грешку, а пријаву одбацити због неиспуњавања услова из члана 14. тачка 7) овог закона, због тога што чињенице из пријаве нису сагласне са подацима који су регистровани у регистру који поступа по пријави, са позивом подносиоцу пријаве да у року из члана 17. став 3. овог закона, отклони недостатак тако што ће податке из пријаве и документације уз пријаву усагласити са новим стањем у регистру, без плаћања накнаде за регистрацију.

Ако регистратор, одлучујући о захтеву за исправку грешке, утврди да грешка није начињена, доноси решење којим се захтев одбија као неоснован.

*Службени гласник РС, број 105/2021

Достављање писменог отправка одлуке регистратора

Члан 24.

Достављање писменог отправка одлуке регистратора врши се на захтев подносиоца пријаве, а у циљу информисања, на један од следећих начина:

1) поштанском пошиљком, на регистровану адресу за пријем поште правног лица или предузетника;

2) поштанском пошиљком, на адресу седишта правног лица или предузетника, ако адреса за пријем поште није регистрована;

3) слањем на регистровану адресу за пријем електронске поште у складу са законом којим се уређују електронски документ, електронска идентификација и услуге од поверења у електронском пословању;

4) преузимањем у седишту Агенције или њених организационих делова;

5) поштанском пошиљком, на адресу пребивалишта или боравишта физичког лица које је странка у поступку.

Изузетно од става 1. овог члана, ако је поднета електронска пријава, отправак одлуке регистратора у електронској форми доставља се, у циљу информисања, на регистровану адресу за пријем електронске поште или на адресу за пријем електронске поште која је у пријави означена.

Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана, корисницима услуге електронске управе регистрованим у складу са законом којим се уређује електронска управа, достава у циљу информисања врши се искључиво у Јединствени електронски сандучић.

Када одлука регистратора производи правно дејство од дана достављања, уредност достављања оцењује се у складу са одредбама закона којим се уређује општи управни поступак, а ако је достава извршена у Јединствени електронски сандучић, у складу са одредбама закона којим се уређују електронски документ, електронска идентификација и услуге од поверења у електронском пословању.

Ако је пријаву поднео пуномоћник, достављање отправка одлуке врши се пуномоћнику у складу са одредбама овог члана.

*Службени гласник РС, број 105/2021

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Одредбе члана 12. Закона о изменама и допунама Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре ("Службени гласник РС", број 105/2021) којима је измењен члан 24. Закона, у делу који се односи на достављање у Јединствени електронски сандучић корисницима услуге електронске управе примењују се по истеку 18 месеци од дана ступања на снагу овог закона (види члан 16. Закона - 105/2021-13).

III. ПРАВНА СРЕДСТВА

Жалба

Члан 25.

Против одлуке регистратора, лице овлашћено за подношење пријаве може да поднесе жалбу министру надлежном за одлучивање о жалби, преко Агенције, у року од 30 дана од дана објављивања одлуке.

Жалба не задржава извршење.

Ако подносилац пријаве изјави жалбу на решење из члана 17. став 2. овог закона и истовремено отклони недостатке утврђене решењем, сматраће се да радње предузете ради отклањања утврђених недостатака нису ни предузете, односно наставиће се поступак по жалби.

*Службени гласник РС, број 31/2019

Потврда о примљеној жалби

Члан 26.

Потврда о примљеној жалби издаје се на захтев подносиоца жалбе, када се жалба подноси преко Агенције.

Потврда о примљеној жалби садржи податке о подносиоцу жалбе, датуму подношења жалбе и броју и датуму одлуке која се жалбом побија.

На интернет страни Агенције објављују се подаци о примљеној жалби и то:

1) број под којим је жалба заведена;

2) датум и време пријема жалбе;

3) податак о подносиоцу жалбе;

4) податак о статусу у коме се жалба налази.

Садржина жалбе

Члан 27.

У жалби се наводи број и датум одлуке која се жалбом побија, разлози побијања, идентификациони подаци о подносиоцу жалбе и потпис подносиоца жалбе.

Подносилац жалбе не може у жалби да се позива на чињенице које нису унете у пријаву и документа која уз пријаву нису приложена.

Одлучивање регистратора о жалби

Члан 28.

Ако регистратор утврди да је жалба неблаговремена, недопуштена или изјављена од неовлашћеног лица, доноси решење којом је одбацује.

Ако регистратор утврди да је жалба основана, измениће побијану одлуку или ставити ван снаге решење о одбацивању пријаве и донети решење о усвајању пријаве.

Ако регистратор у року од пет радних дана од дана пријема уредне жалбе не одлучи на начин прописан ст. 1. и 2. овог члана, жалбу без одлагања доставља надлежном министру.

*Службени гласник РС, број 31/2019

Одлучивање министра о жалби

Члан 29.

Министар о жалби одлучује у року од 30 дана од дана пријема жалбе у министарству.

Министар може:

1) одбацити жалбу ако је неблаговремена, недопуштена или поднета од неовлашћеног лица, ако регистратoр није то учинио;

2) одбити жалбу као неосновану;

3) усвојити жалбу и укинути одлуку и вратити регистратору предмет на поновно одлучивање;

4) усвојити жалбу и укинути одлуку и сам одлучити о пријави.

Одлука о жалби доставља се регистратору који је дужан да ту одлуку достави странци у року од осам дана од дана пријема.

*Службени гласник РС, број 31/2019

Брисање регистрованог податка или документа по службеној дужности

Члан 30.

Регистратор, када утврди да је регистрација извршена, а да у моменту регистрације нису били испуњени услови за усвајање пријаве, укинуће своју одлуку и истовремено брисати регистровани податак или документ, односно успоставити претходно регистровано стање, најкасније у року од 12 месеци од наредног дана од дана објављивања регистрованог податка или документа.

*Службени гласник РС, број 105/2021

Брисан је назив члана 31. (види члан 17. Закона - 31/2019-16)

Члан 31.

Брисан је (види члан 17. Закона - 31/2019-16)

Управни спор

Члан 32.

Одлука министра је коначна и против ње се може покренути управни спор.

Против правноснажне одлуке Управног суда странка и надлежни јавни тужилац могу да поднесу Врховном касационом суду захтев за преиспитивање судске одлуке.

IV. НИШТАВОСТ РЕГИСТРАЦИЈЕ ОСНИВАЊА ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА И ПРЕДУЗЕТНИКА

Ништавост регистрације оснивања привредног друштва

Члан 33.

Лице које има правни интерес може тужбом захтевати утврђење да је регистрација оснивања привредног друштва ништава:

1) ако су у пријави наведени неистинити подаци;

2) ако је регистрација извршена на основу лажног документа, документа издатог у незаконито спроведеном поступку или документа са неистинитим чињеницама;

3) ако постоје други законом предвиђени разлози.

Тужба из става 1. овог члана подноси се надлежном суду у року од 30 дана од дана сазнања тужиоца за разлоге ништавости, а најкасније у року од годину дана од дана регистрације.

По пријави тужиоца, уз коју се доставља доказ о покретању поступка за утврђивање ништавости регистрације оснивања привредног друштва, регистратор региструје забележбу постојања спора за утврђење ништавости регистрације.

Када је правноснажном пресудом утврђена ништавост регистрације оснивања привредног друштва суд ће, у року од 15 дана од дана правноснажности, доставити пресуду надлежном регистру ради регистрације забележбе ништавости регистрације оснивања и покретања поступка принудне ликвидације тог друштва.

Ништавост регистрације предузетника

Члан 34.

На ништавост регистрације предузетника сходно се примењују одредбе члана 33. ст. 1–3. овог закона.

Ако је правноснажном пресудом утврђена ништавост регистрације предузетника суд ће, у року од 15 дана од дана правноснажности, пресуду доставити надлежном регистру ради регистрације забележбе ништавости регистрације оснивања и брисања предузетника из регистра.

*Службени гласник РС, број 31/2019

Брисање регистрације оснивања и промене регистрованих података на основу одлуке другостепеног органа о поништавању, односно укидању коначне одлуке надлежног регистратора

*Службени гласник РС, број 31/2019

Члан 34а

Ако се коначним управним актом другостепеног органа донетим у складу са одредбама закона којим се уређује општи управни поступак које се односе на поништавање и укидање коначног решења, поништи, односно укине одлука надлежног регистратора о регистрацији оснивања привредног друштва или предузетника, а подносилац пријаве у поновном поступку не уреди пријаву, односно не отклони недостатке, на које му укаже надлежни регистратор или ако такве недостатке није могуће отклонити, надлежни регистратор ће по службеној дужности регистровати забележбу коначног управног акта другостепеног органа и покренути поступак принудне ликвидације привредног друштва, односно брисати предузетника чије је оснивање поништено.

Ако се конaчним упрaвним aктом другостепеног оргaнa донетим у склaду са одредбама закона којим се уређује општи управни поступак које се односе на поништавање и укидање коначног решења, поништи, односно укине одлукa нaдлежног регистрaторa о регистрaцији промене подaтака и докумената, a подносилaц пријaве у поновном поступку не уреди пријaву, односно не отклони недостaтке нa које му укaже нaдлежни регистрaтор или aко тaкве недостaтке није могуће отклонити, нaдлежни регистрaтор ће по службеној дужности регистровaти зaбележбу конaчног упрaвног aктa другостепеног оргaнa и успостaвити претходно регистровaно стање, осим ако на основу касније поднете регистрационе пријаве није регистрована промена истог податка.

*Службени гласник РС, број 31/2019

V. ЕВИДЕНЦИЈА ПОДАТАКА И ДОКУМЕНАТА

Покретање поступка евидентирања

Члан 35.

Подаци и документи се евидентирају на захтев овлашћеног лица, надлежног органа или преузимањем података и докумената из других регистара и евиденција садржаних у регистрима и евиденцијама које води Агенција и други надлежни органи, а који су прописани као предмет евидентирања.

Извод о евидентираним подацима

Члан 36.

Регистратор, у року од пет радних дана од дана пријема захтева, издаје извод или потврду из евиденције.

Захтев из става 1. овог члана подноси се на прописаном обрасцу, а ако образац није прописан – као поднесак.

Уз захтев из става 1. овог члана се прилаже и доказ о уплати накнаде за издавање извода о евидентираним подацима.

Ако регистратор утврди да је захтев из става 1. неоснован, доноси решење којим захтев одбија.

*Службени гласник РС, број 31/2019

**Службени гласник РС, број 105/2021

VI. ОБЈАВЉИВАЊЕ ПОДАТАКА И ДОКУМЕНАТА

Јавно објављивање финансијских извештаја и документације

*Службени гласник РС, број 83/2014

Члан 36а

Јавно објављивање података из финансијских извештаја и документације која се уз те извештаје доставља Агенцији, Регистру финансијских извештаја сагласно закону који уређује рачуноводство, врши се у складу са одредбама тог закона.

*Службени гласник РС, број 83/2014

Објављивање података и докумената

Члан 37.

Подаци и документи који нису предмет регистрације и евидентирања објављују се на захтев овлашћеног лица, надлежног органа или преузимањем података и докумената из других регистара и евиденција садржаних у регистрима и евиденцијама које води Агенција и други надлежни органи, а који су прописани као предмет објављивања.

Регистратор, на захтев подносиоца, у року од пет радних дана од дана пријема захтева, издаје потврду да ли је неки податак или документ објављен.

*Службени гласник РС, број 31/2019

VII. ПОСТУПАК ПО ОСТАЛИМ ЗАХТЕВИМА

Издавање извода, копија и потврда

Члан 38.

На захтев лица, регистратор, најкасније у року од два радна дана од дана пријема захтева, издаје:

1) извод о подацима из регистра;

2) копију документа на основу кога је извршена регистрација или евиденција, односно документа који је објављен у складу са овим законом;

3) потврду којом се потврђује да ли је неки податак или документ био регистрован, евидентиран, објављен, да ли регистар садржи неки документ, да ли су одређене чињенице садржане у документима из регистра или којом се потврђују правна стања и правне последице регистрације, евиденције, односно објављивања.

Захтев из става 1. овог члана, подноси се на прописаном обрасцу, а ако образац није прописан, подноси се као поднесак.

Уз захтев се прилаже и доказ о уплати накнаде за издавање извода, копија или потврда.

*Службени гласник РС, број 31/2019

VIII. РЕЗЕРВАЦИЈА НАЗИВА

Покретање поступка

Члан 39.

Резервација назива покреће се подношењем пријаве надлежном регистру са доказом о уплати накнаде за резервацију назива.

Потврда о примљеној пријави за резервацију назива садржи:

1) ознаку регистра;

2) број под којим је пријава заведена;

3) датум и време пријема пријаве;

4) назив који се резервише;

5) податке о подносиоцу пријаве;

6) податке о висини накнаде.

Одлучивање о пријави

Члан 40.

Ако су испуњени услови за резервацију назива, у складу са чланом 14. тачка 8) овог закона, регистратор у року од пет радних дана од дана подношења пријаве издаје потврду о резервацији назива и резервисани назив уноси у базу података резервисаних назива.

Назив се резервише у корист подносиоца пријаве на рок од 60 дана од дана објаве.

Ако нису испуњени услови за резервацију назива, регистратор у року од пет радних дана од дана подношења пријаве решењем одбија пријаву за резервацију назива.

*Службени гласник РС, број 31/2019

Обнова и пренос резервисаног назива

Члан 41.

Пре истека рока на који је назив резервисан, лице у чију је корист назив резервисан, може, уз поновну уплату накнаде за резервацију назива, обновити резервацију назива на накнадни рок од 60 дана.

Резервација назива може се пренети на друго правно или физичко лице до истека рока на који је назив резервисан.

Регистратор потврду о преносу резервисаног назива доставља лицу у чију је корист назив резервисан.

IX. НАКНАДЕ

Обавеза плаћања накнаде

Члан 42.

За поступак регистрације, евидентирања, објављивања, резервације назива, поступке по осталим захтевима, као и за друге услуге које пружа Агенција, подносилац пријаве или захтева плаћа накнаду у складу са прописима којима се уређује положај и надлежност Агенције.

Обавеза плаћања накнаде из става 1. овог члана настаје даном подношења пријаве, односно даном подношења захтева за извршење друге услуге.

*Службени гласник РС, број 105/2021

X. ОБРАДА И КОРИШЋЕЊЕ ПОДАТАКА

Надлежност за прописивање начина и услова обраде и коришћења података

Члан 43.

Начин и услови обраде и коришћења регистрованих и евидентираних података уређују се прописима којима се уређује положај и надлежност Агенције.

XI. САДРЖИНА РЕГИСТАРА И ЕВИДЕНЦИЈА

Надлежност за прописивање садржине регистара и евиденција

Члан 44.

Министри надлежни за спровођење закона којима је прописано вођење регистара, ближе прописују садржину регистара и евидeнција, као и документа која се прилажу уз пријаву за регистрацију и евиденцију, ако садржина регистара или евиденција није одређена тим законом или другим прописом.

XII. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Кривично дело

Члан 45.

Ко регистру пријави неистинит податак или достави лажни или преиначени документ у намери да се такав податак или документ у поступку регистрације и евиденције употреби као прави, казниће се казном затвора од три месеца до пет година.

XIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Примена прописа на започете поступке

Члан 46.

Поступци регистрације започети до дана почетка примене овог закона, за одговарајуће регистре, окончаће се по прописима по којима су започети.

Ако до почетка примене овог закона, за одговарајуће регистре, правноснажном одлуком суда буде утврђена ништавост регистрације или одлуком министра буде укинуто решење регистратора, поступак ће се окончати по овом закону.

Рок за доношење подзаконских аката

Члан 47.

Подзаконски акти за спровођење овог закона биће донети у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог закона за одговарајући регистар.

До доношења подзаконских аката из става 1. овог члана примењиваће се одговарајући подзаконски акти донети до дана ступања на снагу овог закона, ако нису у супротности са овим законом.

Престанак важења прописа

Члан 48.

Даном почетка примене овог закона у односу на одговарајући регистар, престају да важе Закон о регистрацији привредних субјеката („Службени гласник РС”, бр. 55/04 и 61/05), одредбе чл. 30, 32, 69. и 70. Закона о удружењима („Службени гласник РС”, број 51/09), одредбе чл. 26, 27. и 28. и члана 31. став 1. Закона о задужбинама и фондацијама („Службени гласник РС”, број 88/10), одредбе чл. 64, 65, 66. и 67. и члана 86. став 3. Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 24/11), одредбе чл. 65а до 65ђ Закона о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар („Службени гласник РС”, бр. 57/03, 61/05 и 64/06 – исправка), одредбе чл. 51а до 51ђ Закона о финансијском лизингу („Службени гласник РС”, бр. 55/03, 61/05 и 31/11) и Уредба о регистрацији представништава страних правних лица у Регистар привредних субјеката који води Агенција за привредне регистре („Службени гласник РС ”, број 114/05).

Ступање на снагу и почетак примене

Члан 49.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а почиње да се примењује 1. фебруара 2012. године за Регистар привредних субјеката, Регистар туризма, Регистар јавних гласила, Регистар стечајних маса, Регистар судских забрана и Регистар спортских удружења, друштава и савеза у области спорта, 1. јануара 2013. године за Регистар комора, 1. маја 2013. године за Регистар заложног права на покретним стварима и правима, Регистар удружења и Регистар страних удружења, 1. септембра 2013. године за Регистар задужбина и фондација и Регистар представништава страних задужбина и фондација, 1. октобра 2013. године за Регистар финансијског лизинга и 1. јануара 2014. године за Регистар финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника.

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У „ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ“ ЗАКОНА

Закон о изменама и допунама Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре: „Службени гласник РС“, број 105/2021-13

Члан 16.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, осим:

1) одредаба члана 4. овог закона, које се примењују по истеку 18 месеци од дана ступања на снагу овог закона;

2) одредаба члана 5. овог закона, које се примењују по истеку годину дана од дана ступања на снагу овог закона;

3) одредаба члана 12. овог закона у делу који се односи на достављање у Јединствени електронски сандучић корисницима услуге електронске управе, које се примењују по истеку 18 месеци од дана ступања на снагу овог закона.