Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

ЗАКОН

о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју

"Службени гласник РС", бр. 10 од 30. јануара 2013, 142 од 25. децембра 2014, 103 од 14. децембра 2015, 101 од 16. децембра 2016, 35 од 29. априла 2023, 92 од 27. октобра 2023.

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет уређења

Члан 1.

Овим законом уређује се врсте подстицаја, начин коришћења подстицаја, Регистар подстицаја у пољопривреди и руралном развоју, као и услови за остваривање права на подстицаје у пољопривреди и руралном развоју.

Значење израза

Члан 2.

Поједини изрази употребљени у овом закону имају следеће значење:

1) јединица мере јесте прописана јединица за остваривање права на подстицаје (број хектара, литара, грла, килограма/тона и сл.);

2) контролна организација јесте организација овлашћена од стране министарства надлежног за послове пољопривреде (у даљем тексту: министарство) у складу са посебним прописом, која врши контролу и сертификацију производње;

3) ливада је пољопривредно земљиште које се користи за природан узгој траве или другог зељастог крмног биља, природног (самониклог) или узгојеног (засејаног), које није укључено у плодоред усева на пољопривредном газдинству пет или више година, а које се одржава кошењем у складу са условима добре пољопривредне праксе;

4) носилац породичног пољопривредног газдинства јесте физичко лице – пољопривредник који обавља пољопривредну производњу, односно обавља прераду пољопривредних производа, односно обавља друге непољопривредне активности (рурални туризам, стари занати и сл.), и које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, као носилац породичног пољопривредног газдинства;

5) обрадиво пољопривредно земљиште јесу њиве, вртови, воћњаци, виногради и ливаде;

6) органска производња јесте производња пољопривредних и других производа која се заснива на примени метода органске производње у свим фазама производње у складу са законом којим се уређује органска производња;

7) пашњак је пољопривредно земљиште на којем расту природне траве, а које се одржава напасањем стоке у складу са условима добре пољопривредне праксе;

8) подстицаји јесу средства обезбеђена у буџету Републике Србије, као и средства обезбеђена из других извора који се додељују пољопривредним газдинствима и другим лицима у складу са овим законом у функцији остваривања циљева пољопривредне политике и политике руралног развоја;

9) пољопривредна производња јесте процес производње биљних и сточарских производа, узгој рибе, гајење живине, пчела, односно други облици пољопривредне производње (гајење печурака, пужева, стакленичка, пластеничка производња, гајење зачинског и лековитог биља и друго), која се обавља на пољопривредном земљишту, као и на другом земљишту или грађевинској целини који се налазе на територији Републике Србије;

10) пољопривредник је носилац или члан породичног пољопривредног газдинства који се  бави пољопривредном производњом, односно прерадом пољопривредних производа, односно другим непољопривредним активностима (рурални туризам, стари занати и сл.);

11) пољопривредно газдинство јесте производна јединица на којој привредно друштво, земљорадничка задруга, установа или друго правно лице, предузетник или пољопривредник обавља пољопривредну производњу, односно обавља прераду пољопривредних производа, односно обавља друге непољопривредне активности (рурални туризам, стари занати и сл.);

12) породично пољопривредно газдинство јесте пољопривредно газдинство на којем физичко лице – пољопривредник заједно са члановима свог домаћинства (без обзира на сродство) обавља пољопривредну производњу, односно обавља прераду пољопривредних производа, односно обавља друге непољопривредне активности (рурални туризам, стари занати и сл.);

13) пољопривредно земљиште јесу њиве, вртови, воћњаци, виногради, ливаде, пашњаци, рибњаци, трстици и мочваре, као и друго земљиште (вртаче, напуштена речна корита, земљишта обрасла ниским жбунастим растињем и друго), које по својим природним и економским условима може рационално да се користи за пољопривредну производњу;

14) рурални развој јесте развојна политика којом управља држава и која представља скуп мера које доприносе унапређењу квалитета живота људи који живе у руралним областима;

15) члан породичног пољопривредног газдинства јесте пунолетни члан истог газдинства, који се стално или повремено бави радом на газдинству и који је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава као члан породичног пољопривредног газдинства, на основу изјаве да је члан породичног пољопривредног газдинства, односно малолетни члан истог газдинства на основу изјаве родитеља, односно законског старатеља.

*Службени гласник РС, број 142/2014

**Службени гласник РС, број 35/2023

***Службени гласник РС, број 92/2023

II. ВРСТЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПОДСТИЦАЈА

Врсте подстицаја

Члан 3.

Врсте подстицаја јесу:

1) директна плаћања;

2) подстицаји мерама руралног развоја;

3) посебни подстицаји;

4) кредитна подршка.

Подстицаји из става 1. тач. 1) и 2) овог члана могу се утврдити под различитим условима и у различитом обиму, у зависности од тога да ли се ради о подручјима са отежаним условима рада у пољопривреди, односно подручјима одређених управних округа.

Подручја са отежаним условима рада у пољопривреди су подручја код којих због природних, социјалних или законских ограничења не постоје услови за интензиван развој пољопривредне производње.

Министар надлежан за послове пољопривреде (у даљем тексту: министар) прописује подручја из става 3. овог члана за период од три године.

*Службени гласник РС, број 103/2015

**Службени гласник РС, број 35/2023

Обим, намена и расподела по врсти подстицаја

Члан 4.

Влада прописује за сваку буџетску годину обим средстава, врсте и максималне износе по врсти подстицаја, у складу са овим законом и законом којим се уређује буџет Републике Србије, у року од 30 дана од дана ступања на снагу закона којим се уређује буџет Републике Србије.

Обим средстава из става 1. овог члана утврђује се у оквирима буџета министарства.

Буџет министарства не може бити мањи од 5% буџета Републике Србије за одређену годину, у смислу закона којим се уређује буџетски систем.

Максимални износи по врсти подстицаја из става 1. овог члана одређују се у зависности од расположивих средстава опредељених законом којим се уређује буџет Републике Србије, обима тих средстава по врсти подстицаја, броја корисника и јединице мере у зависности од врсте подстицаја, као и од тога да ли се ради о подручјима са отежаним условима рада у пољопривреди, односно подручјима одређених управних округа.

Максимални износ премије за млеко може да се одреди и у зависности од квалитета млека утврђеног у складу са посебним прописом којим се уређује квалитет млека.

Максимални износ подстицаја за квалитетне приплодне млечне краве може да се одреди и у зависности од произведене количине млека по грлу у периоду лактације, а у складу са подацима правног лица овлашћеног за послове селекције – одгајивачке организације.

Преузимање обавеза за подстицаје мора бити у складу са законом којим се уређује буџетски систем, односно укупан износ обавеза за подстицаје које министарство преузима у складу са актом Владе за текућу годину, не сме бити већи од расположиве апропријације која је министарству одобрена за ту нaмену у тој буџетској години.

*Службени гласник РС, број 142/2014

**Службени гласник РС, број 35/2023

Право на подстицаје

Члан 5.

Право на подстицаје, под условима и на начин утврђен овим законом, имају пољопривредна газдинства и породична пољопривредна газдинства која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са законом који се уређује пољопривреда (у даљем тексту: Регистар), јединице локалне самоуправе, као и друга лица и организације (у даљем тексту: корисник подстицаја).

Породично пољопривредно газдинство

Члан 6.

Породично пољопривредно газдинство може бити:

1) комерцијално породично пољопривредно газдинство;

2) некомерцијално породично пољопривредно газдинство.

Комерцијално породично пољопривредно газдинство јесте оно пољопривредно газдинство које је тржишно усмерено и које може под условима утврђеним овим законом остварити право на подстицаје.

Некомерцијално породично пољопривредно газдинство јесте оно пољопривредно газдинство које није тржишно усмерено.

Својство некомерцијалног породичног пољопривредног газдинства утврђује се приликом регистрације, односно обнове регистрације у Регистру.

Министар ближе прописује врсте подстицаја које остварују некомерцијална породична пољопривредна газдинства, у складу са овим законом.

Електронско поступање

*Службени гласник РС, број 35/2023

Члан 7.

Поступак за остваривање права на подстицаје покреће се и води електронски, путем софтверског решења еАграр.

Софтверско решење еАграр успоставља и њиме управља Управа за аграрна плаћања (у даљем тексту: Управа), а орган државне управе надлежан за пројектовање, усклађивање, развој и функционисање система електронске управе пружа техничку подршку у успостављању и вођењу софтверског решења еАграр.

Министар ближе прописује електронску форму у којој се Управи достављају поднесци и прилози, а странкама решења у поступку за остваривање права на подстицаје, као и начин обезбеђења подршке корисницима подстицаја у вези са електронским поступањем.

*Службени гласник РС, број 35/2023

Покретање поступка за остваривање права на подстицаје

*Службени гласник РС, број 35/2023

Члан 7а

Поступак за остваривање права на подстицаје покреће се по захтеву корисника подстицаја који се подноси Управи.

Поступак из става 1. овог члана покреће се и на други начин (по пријави на конкурс, подношењем захтева банци за одобрење кредитне подршке и др.) у складу са овим законом и посебним прописом којим се ближе уређују услови и начин остваривања права на поједине врсте подстицаја.

Поступак за остваривање права на подстицаје покреће се попуњавањем одговарајућег електронског обрасца захтева, односно пријаве путем софтверског решења еАграр, који се потписује регистрованом шемом електронске идентификације високог нивоа поузданости, у складу са законом којим се уређује електронски документ, електронска идентификација и услуге од поверења у електронском пословању.

Приликом пријема захтева, односно пријаве којима се покреће поступак за остваривање права на подстицаје Управа:

1) обавештава корисника услуге електронске управе о свим подацима које је у складу са законом потребно прибавити за потребе вођења поступка за остваривање права на подстицаје и о обавези надлежног органа да по службеној дужности прибави податке из службених евиденција;

2) омогућава кориснику услуге електронске управе да изјави да ће податке о личности из службених евиденција прибавити сам;

3) обавештава о потребним подацима које је у складу са законом потребно прибавити за потребе вођења поступка за остваривање права на подстицаје, а који се односе на треће лице (члан породичног пољопривредног газдинства, члан породице и сл.), као и о томе да је приступ тим подацима могућ само на основу пристанка тог лица, у складу са законом.

Кроз софтверско решење еАграр аутоматски се додељује број за сваки започет поступак и под тим бројем се предузимају све радње и доносе сва акта у оквиру поступка за остваривање права на подстицаје.

Поред броја аутоматски додељеног кроз софтверско решење еАграр, надлежни орган, односно имаоци јавних овлашћења могу у поступцима које спроводе у оквиру поступка за остваривање права на подстицаје кроз софтверско решење еАграр додељивати и бројеве, односно ознаке које су интерног карактера.

Захтеве, односно пријаве за остваривање права на подстицаје који нису поднети путем софтверског решења еАграр у складу са овим законом и посебним прописом којим се ближе уређују услови и начин остваривања права на поједине врсте подстицаја директор Управе одбацује решењем.

*Службени гласник РС, број 35/2023

Размена докумената и поднесака у поступку за остваривање права на подстицаје и њихова форма

*Службени гласник РС, број 35/2023

Члан 7б

Размена докумената и поднесака у поступку за остваривање права на подстицаје обавља се електронским путем, осим за документе и поднеске који садрже тајне податке и који су означени степеном тајности у складу са прописима којима се уређује тајност података.

Достављање електронских докумената између органа јавне власти у поступку за остваривање права на подстицаје обавља се путем електронске поште, сервисне магистрале органа, услуге квалификоване електронске доставе или другим електронским путем, у складу са прописом.

Акта која у вези са поступком за остваривање права на подстицаје доносе надлежни органи и имаоци јавних овлашћења, као и поднесци и документи који се достављају у овом поступку, достављају се у форми електронског документа.

Ако се у поступку за остваривање права на подстицаје доставља оригинал акта, односно документа који је претходно изворно сачињен у папирној форми, доставља се примерак тог акта, односно документа који је дигитализован и оверен у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Дигитализацију документа у складу са ставом 4. овог члана за потребе спровођења поступка за остваривање права на подстицаје, поред лица утврђених законом којим се уређује електронски документ, може извршити и:

1) лице које обавља саветодавне послове у пољопривреди, које има лиценцу за обављање тих послова и које је уписано у Регистар пољопривредних саветодаваца у складу са законом којим се уређује обављање саветодавних и стручних послова у области пољопривреде (у даљем тексту: пољопривредни саветодавац);

2) пољопривредни, фитосанитарни и ветеринарски инспектор – за документа у складу са посебним прописом којим се ближе уређују услови и начин остваривања права на поједине врсте подстицаја;

3) лице са лиценцом одговорног пројектанта, уписано у одговарајући струковни регистар – за техничку документацију у складу са законом којим се уређује планирање и изградња и посебним прописом којим се ближе уређују услови и начин остваривања права на поједине врсте подстицаја;

4) одгајивачка организација у складу са законом којим се уређује сточарство – за документа у складу са посебним прописом којим се ближе уређују услови и начин остваривања права на поједине врсте подстицаја;

5) адвокат уписан у именик адвоката под условом да тај адвокат својим квалификованим електронским потписом потписује и поднесак у поступку за остваривање права на подстицаје уз који се тај акт, односно документ доставља;

6) орган јединице локалне самоуправе у складу са посебним прописом којим се ближе уређују услови и начин остваривања права на поједине врсте подстицаја.

За потребе спровођења поступка за остваривање права на подстицаје надлежни орган, као и ималац јавних овлашћења може вршити дигитализацију и потврђивање истоветности свих аката и других докумената са изворним актом, односно документом сачињеним у папирном облику који је сам издао.

Овлашћени орган, односно лице које је извршило дигитализацију и потврдило истоветност са оригиналом сачињеним у папирном облику у складу са овим законом, дужно је да изворни документ у папирном облику чува у складу са законом.

Одредбе ст. 4. и 5. овог члана не примењују се ако је посебним прописом којим се ближе уређују услови и начин остваривања права на поједине врсте подстицаја прописано да се поједини поднесци и документа у поступку могу поднети у другој форми.

*Службени гласник РС, број 35/2023

Ток поступка и решење о остваривању права на подстицаје

*Службени гласник РС, број 35/2023

Члан 7в

О остваривању права на подстицаје у поступку из чл. 7–7г овог закона, одлучује директор Управе решењем.

Решење из става 1. овог члана доноси се у облику електронског документа у складу са прописима којима се уређује електронски документ.

На решење из става 1. овог члана може се изјавити жалба министру у року од осам дана од дана достављања решења.

Ако у току поступка за остваривање права на подстицаје наступи смрт физичког лица које је покренуло поступак или правно лице које је покренуло поступак престане да постоји, поступак се обуставља.

Изузетно од става 4. овог члана, поступак за остваривање права на подстицаје наставља се ако нови носилац истог породичног пољопривредног газдинства у року од 30 дана од дана смрти физичког лица које је покренуло поступак, Управи достави писану изјаву да преузима поступак за остваривање права на подстицаје.

Број пољопривредног газдинства корисника подстицаја из Регистра, као и остварени износ подстицаја по врсти подстицаја, објављује се на званичној интернет страници министарства, односно Управе.

*Службени гласник РС, број 35/2023

**Службени гласник РС, број 92/2023

Примена других закона

*Службени гласник РС, број 35/2023

Члан 7г

На поступак за остваривање права на подстицаје примењују се одредбе закона којим се уређује управни поступак, ако овим законом није друкчије одређено.

У поступку за остваривање права на подстицаје сходно се примењују одредбе закона којим се уређује електронска управа, као и закона којим се уређује електронски документ, електронска идентификација и услуге од поверења у електронском пословању, ако овим законом није друкчије одређено.

*Службени гласник РС, број 35/2023

Исплата подстицаја

Члан 8.

Подстицаји се исплаћују на наменски рачун корисника подстицаја отворен код пословне банке и то до износа финансијских средстава који је утврђен посебним актом Владе.

Ако се право на подстицаје остварује на основу захтева корисника подстицаја, исплата се врши по редоследу подношења уредно поднетих захтева.

Подносиоци непотпуних захтева позваће се да допуне документацију и биће исплаћени по допуни истих, ако у тренутку допуне захтева буде расположивих средстава.

*Службени гласник РС, број 103/2015

Принудно извршење

Члан 9.

Средства остварена по основу подстицаја у пољопривреди и руралном развоју не могу бити предмет принудног извршења. 

Обавезе корисника подстицаја

Члан 10.

Корисник подстицаја дужан је да:

1) се придржава прописа којима се уређују стандарди квалитета животне средине, заштита јавног здравља, заштита здравља животиња и биљака, заштита добробити животиња и заштита пољопривредног земљишта;

2) поступа на начин и под условима предвиђеним посебним прописом који ближе уређује поједине врсте подстицаја;

3) даје тачне податке и документацију за остваривање права на подстицаје;

4) наменски користи подстицајна средства као и да наменски користи, не отуђи и не омогући другом лицу коришћење предмета подстицаја, у року одређеном у складу са посебним прописом;

5) чува документацију која се односи на остваривање права на подстицаје најмање пет година од дана њихове наплате;

6) врати исплаћена новчана средства ако се не придржава обавеза из тач. 2)–4) овог члана;

7) врати неосновано исплаћена средства услед административне грешке;

8) врати вишак новчаних средстава у складу са чланом 33. овог закона.

Корисник подстицаја дужан је да врати новчана средства из става 1. тач. 6)–8) овог члана најкасније у року од 30 дана од дана правоснажности решења којим се утврђује обавеза корисника подстицаја да изврши повраћај новчаних средстава.

Корисник подстицаја дужан је да плати затезну камату почев од дана исплате подстицаја у случају непридржавања обавезе из става 1. тач. 2)–4) овог члана, односно почев од дана истека рока из става 2. овог члана у случају из става 1. тач. 7) и 8) овог члана.

Уколико корисник подстицаја не врати новчана средства из става 1. тач. 6)–8) овог члана најкасније у року од 30 дана од дана правоснажности решења којим се утврђује обавеза корисника подстицаја да изврши повраћај новчаних средстава, министарство има право да изврши умањење наредних исплата према кориснику до износа утврђеног решењем из става 2. овог члана увећаног за затезну камату у складу са ставом 3. овог члана.

Корисник подстицаја дужан је да врати новчана средства и плати затезну камату почев од дана исплате подстицаја сразмерно вредности предмета подстицаја на коју се односи непридржавање обавезе из става 1. тач. 2)–4) овог члана.

Корисник који је остварио право на подстицаје за биљну производњу за пољопривредно земљиште које је обрађивало друго лице у своје име и за свој рачун дужан је да врати новчана средства и плати затезну камату почев од дана исплате подстицаја, за укупан износ који је остварио по основу права на подстицаје за биљну производњу за ту календарску годину.

*Службени гласник РС, број 101/2016

**Службени гласник РС, број 35/2023

***Службени гласник РС, број 92/2023

Регистар подстицаја у пољопривреди и руралном развоју

Члан 11.

Министарство води Регистар подстицаја у пољопривреди и руралном развоју (у даљем тексту: Регистар подстицаја) у који се уписују подаци о врсти и висини остварених подстицаја из члана 3. овог закона по кориснику подстицаја.

Подаци из Регистра подстицаја су јавни и користе се у циљу спровођења мера за подстицање пољопривреде и руралног развоја, као и за потребе вођења статистике и аналитике у министарству.

Регистар подстицаја се води у електронској форми и може се повезивати са другим базама и регистрима министарства.

Министар ближе прописује садржину и начин вођења Регистра подстицаја.

Зелена књига

Члан 12.

Министарство, до 30. јуна текуће године, објављује Годишњи извештај о стању у пољопривреди у претходној календарској години (у даљем тексту: Зелена књига).

Зелена књига садржи оцену стања и економског положаја пољопривреде, као и ефекте реализације мера, реализованих током претходне године, у складу са овим законом.

Зелена књига се заснива на детаљном праћењу стања у пољопривреди и агроекономским стручним анализама.

Зелена књига је јавни извештај и објављује се на сајту министарства.

*Службени гласник РС, број 142/2014

Подршка за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја у аутономној покрајини и јединици локалне самоуправе

Члан 13.

Органи аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе могу да утврђују мере подршке за спровођење пољопривредне политике за подручје територије аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, осим директних плаћања, а која се не односе на регресе за трошкове складиштења у јавним складиштима и регресе за репродуктивни материјал и то само за вештачко осемењавање, као и мере политике руралног развоја за подручје територије аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе.

Брисан је ранији став 2. (види члан 4. Закона - 103/2015-155).

Органи из става 1. овог члана могу да оснивају правна лица за подршку за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја.

Средства за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја из става 1. овог члана обезбеђују се у буџету аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе и користе се у складу са програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја.

Програм подршке из става 3. овог члана доноси надлежни орган аутономне покрајине, односно надлежни орган јединице локалне самоуправе, уз претходну сагласност министарства.

Подршка спровођењу пољопривредне политике и политике руралног развоја у аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе не може бити у супротности са националним програмима донетим у складу са законом којим се уређује пољопривреда и рурални развој.

Органи из става 1. овог члана подносе министарству извештај о спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног развоја најкасније до 31. марта текуће године за претходну годину.

Министар прописује образац и садржину програма подршке из става 3. овог члана, као и образац извештаја из става 6. овог члана.

*Службени гласник РС, број 103/2015

III. ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА

Врсте директних плаћања

Члан 14.

Директна плаћања обухватају:

1) премије;

2) подстицаје за производњу;

3) регресе.

4) брисана је (види члан 5. Закона - 103/2015-155)

Премије су новчани износи који се исплаћују пољопривредним произвођачима за испоручене пољопривредне производе.

Подстицаји за производњу су новчани износи који се исплаћују по јединици мере за посејан усев, вишегодишњи засад, односно стоку одговарајуће врсте.

Регреси су новчани износи који се у одређеном проценту или апсолутном износу исплаћују за купљену количину инпута за пољопривредну производњу (гориво, ђубриво, семе и други репродуктивни материјал)  и трошкове складиштења у јавним складиштима.

Брисан је ранији став 5. (види члан 5. Закона - 103/2015-155).

*Службени гласник РС, број 142/2014

**Службени гласник РС, број 103/2015

1. Премије

Премија за млеко

Члан 15.

Премија за млеко исплаћује се квартално за кравље, овчије и козје сирово млеко испоручено у претходном кварталу.

Право на коришћење премије за млеко има правно лице, предузетник и физичко лице – носилац породичног пољопривредног газдинства, под условом да је:

1) уписано у Регистар;

2) пријавило врсту и број животиња;

3) извршило обележавање и регистрацију грла у Централној бази података о обележавању животиња, у складу са законом којим се уређује ветеринарство (у даљем тексту: Централна база);

4) власник грла које је пријавио у Централној бази или је власник грла члан његовог пољопривредног газдинства.

Брисан је ранији став 3. (види члан 7. Закона - 35/2023-77)

Премија за млеко остварује се у минималном износу од 15 динара по литру млека.

Министар ближе прописује услове, начин и образац захтева за остваривање права на премију за млеко.

*Службени гласник РС, број 103/2015

**Службени гласник РС, број 35/2023

***Службени гласник РС, број 92/2023

Члан 16.

Ако корисник премије за млеко остварује право на премију преко правног лица или предузетника, то правно лице, односно предузетник дужан је да средства остварена по том основу исплати кориснику премије за млеко на његов наменски рачун, најкасније у року од три дана од дана уплате тих средстава.

2. Подстицаји за производњу

Врсте подстицаја за производњу

Члан 17.

Подстицаји за производњу могу бити:

1) подстицаји за биљну производњу, и то:

(1) основни подстицаји,

(2) производно везани подстицаји;

2) подстицаји у сточарству, и то за:

(1) квалитетне приплодне млечне краве,

(2) квалитетне приплодне товне краве и биковe (у даљем тексту: квалитетне приплодне товне краве),

(3) краве за узгој телади за тов,

(4) женску телад од квалитетних приплодних крава првотелки,

(5) квалитетне приплодне овце и овновe, козе и јарчевe (у даљем тексту: квалитетне приплодне овце и козе),

(6) квалитетне приплодне крмаче и нерастовe (у даљем тексту: квалитетне приплодне крмаче),

(7) тов јунади,

(8) тов јагњади,

(9) тов јаради,

(10) тов свиња,

(11) кошнице пчела,

(12) родитељске кокошке тешког типа,

(13) родитељске кокошке лаког типа,

(14) родитељске ћурке,

(15) квалитетне приплодне матице риба шарана,

(16) квалитетне приплодне матице риба пастрмке,

(17) производњу конзумне рибе.

*Службени гласник РС, број 101/2016

**Службени гласник РС, број 35/2023

а) Подстицаји за биљну производњу

Основни подстицаји

Члан 18.

Основни подстицаји остварују се по површини биљне производње, и то у минималном износу од 12.000 динара по хектару.

Право на коришћење основних подстицаја има правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, под условом да је уписано у Регистар и да је пријавило површине под одговарајућом културом у складу са посебним прописом којим се уређује регистрација пољопривредних газдинстава.

Подстицаје из става 1. овог члана лице из става 2. овог члана остварује за засејане, односно засађене површине под одговарајућом културом до највише 100 ha које обрађује у своје име и за свој рачун.

Лице из става 2. овог члана не може да оствари право на коришћење основних подстицаја за површине пољопривредног земљишта у државној својини које је узело у закуп, односно на коришћење, осим за пољопривредно земљиште у државној својини које је узело у закуп на јавном надметању у складу са законом којим се уређује пољопривредно земљиште.

Захтев за остваривање права на основне подстицаје подноси се једанпут годишње.

Министар ближе прописује начин остваривања права на основне подстицаје, као и обрасце захтева за остваривање тих подстицаја.

*Службени гласник РС, број 103/2015

*Службени гласник РС, број 35/2023

***Службени гласник РС, број 92/2023

Производно везани подстицаји

Члан 19.

Производно везани подстицаји остварују се по површини биљне производње уз минимално остварени принос по хектару за одређену врсту биљне производње и одређене културе пољопривредних производа.

Право на коришћење производно везаних подстицаја има правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, под условом да је уписано у Регистар и да је пријавило површине под одговарајућом културом у складу са посебним прописом којим се уређује регистрација пољопривредних газдинстава.

Подстицаје из става 1. овог члана лице из става 2. овог члана остварује за засејане, односно засађене површине под одговарајућом културом до највише 100 ha које обрађује у своје име и за свој рачун.

Лице из става 2. овог члана не може да оствари право на коришћење основних подстицаја за површине пољопривредног земљишта у државној својини које је узело у закуп, односно на коришћење.

Захтев за остваривање права на производно везане подстицаје подноси се једанпут годишње.

Министар ближе прописује за коју врсту биљне производње, за које културе и под којим условима се могу остварити производно везани подстицаји, висину подстицаја, као и начин остваривања права на производно везане подстицаје и образац захтева за остваривање тих подстицаја.

*Службени гласник РС, број 142/2014

**Службени гласник РС, број 92/2023

Члан 19а

Ради остваривања права на подстицаје за биљну производњу лице које обрађује пољопривредно земљиште које није у његовом власништву може министарству пријавити катастарске парцеле које обрађује, а које нису уписане у његовом пољопривредном газдинству.

Влада ближе прописује начин пријављивања обрађивања земљишта из става 1. овог члана ради остваривања права на подстицаје за биљну производњу.

*Службени гласник РС, број 92/2023

б) Подстицаји у сточарству

Члан 20.

Право на коришћење подстицаја у сточарству има правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, под условом да је:

1) уписано у Регистар;

2) у Регистру пријавило гајење одговарајуће врсте животиња, односно податке о врсти животиња и броју газдинства (ХИД) на којима се животиње држе или узгајају;

3) извршило обележавање и регистрацију грла, односно кошница пчела у Централној бази, осим за  живину и рибе;

4) власник грла, односно кошница пчела које је пријавио у Централној бази или је власник грла, односно кошница пчела члан његовог пољопривредног газдинства;

5) пријавило површине под рибњацима уколико остварује подстицаје из члана 17. став 1. тачка 2) подтач. (15), (16) и (17).

Лице из става 1. овог члана за коришћење подстицаја у сточарству за квалитетна приплодна грла из члана 17. тачка 2) подтач. (1), (2), (4), (5), (6), (12), (13), (14), (15) и (16) овог закона поред услова из става 1. овог члана мора да испуни услов да су та грла пријављена на његовом пољопривредном газдинству под контролом правних лица овлашћених за послове селекције – одгајивачке организације, у складу са законом којим се уређује сточарство.

Министар ближе прописује услове и начин остваривања права на подстицаје у сточарству, као и обрасце захтева за остваривање тих подстицаја.

*Службени гласник РС, број 142/2014

**Службени гласник РС, број 101/2016

***Службени гласник РС, број 35/2023

****Службени гласник РС, број 92/2023

Квалитетне приплодне млечне краве

Члан 21.

Подстицаји за квалитетне приплодне млечне краве утврђују се у минималном износу од 20.000 динара по грлу.

Право на подстицаје из става 1. овог члана остварује се једном у току године за исто грло.

Брисан је ранији став 3. (види члан 11. Закона - 35/2023-77)

Квалитетне приплодне товне краве

*Службени гласник РС, број 142/2014

Члан 21а

Подстицаји за квалитетне приплодне товне краве утврђују се у минималном износу од 20.000 динара по грлу.

Право на подстицаје из става 1. овог члана остварује се једном у току године за исто грло.

Ако је остварено право на подстицаје из става 1. овог члана не може се остварити и право на подстицаје за квалитетне приплодне млечне краве  за иста грла.

*Службени гласник РС, број 142/2014

**Службени гласник РС, број 35/2023

Краве за узгој телади за тов

*Службени гласник РС, број 101/2016

Члан 21б

Подстицаји за краве за узгој телади за тов утврђују се у минималном износу од 5.000 динара по грлу.

Подстицаји из става 1. овог члана остварују се по крави која припада стаду за узгој телади, осим за краве из члана 17. тачка 2) подтач. (1) и (2) овог закона и аутохтоне расе крава за које се остварују подстицаји у складу са овим законом.

*Службени гласник РС, број 101/2016

**Службени гласник РС, број 35/2023

Женска телад од квалитетних приплодних крава првотелки

*Службени гласник РС, број 35/2023

Члан 22.

Подстицаји за женску телад од квалитетних приплодних крава првотелки исплаћују се у минималном износу од 25.000 динара по грлу.

Корисник подстицаја дужан је да квалитетну приплодну краву првотелку из става 1. овог члана држи на свом пољопривредном газдинству и одгаја женско теле под условима и у року утврђеним посебним прописом.

*Службени гласник РС, број 35/2023

Квалитетне приплодне овце и козе

Члан 23.

Подстицаји за квалитетне приплодне овце и козе утврђују се у минималном износу од 4.000 динара по грлу.

Квалитетне приплодне крмаче

Члан 24.

Подстицаји за квалитетне приплодне крмаче утврђују се у минималном износу од 4.000 динара по грлу.

Тов јунади

Члан 25.

Подстицаји за тов јунади утврђују се у минималном износу од 10.000 динара по грлу у тову.

Подстицаји из става 1. овог члана остварују се ако је товно грло намењено за производњу меса провело у власништву лица из члана 20. став 1. овог закона најмање 120 дана, након чега је предато кланици или је намењено извозу.

Подстицаји из става 1. овог члана остварују се једанпут за период трајања това.

*Службени гласник РС, број 101/2016

Тов јагњади

Члан 26.

Подстицаји за тов јагњади утврђују се у минималном износу од 1.000 динара по грлу у тову.

Подстицаји из става 1. овог члана остварују се ако је грло намењено за производњу меса предато кланици или је намењено извозу.

Подстицаји из става 1. овог члана остварују се једанпут за период трајања това и то после завршетка това, за најмање 10 грла у тову чија је просечна телесна маса испод 50 kg по грлу.

Тов јаради

*Службени гласник РС, број 142/2014

Члан 26а

Подстицаји за тов јаради утврђују се у минималном износу од 1.000 динара по грлу у тову.

Подстицаји из става 1. овог члана остварују се ако је грло намењено за производњу меса предато кланици или је намењено извозу.

Подстицаји из става 1. овог члана остварују се једанпут за период трајања това и то после завршетка това, за најмање пет грла у тову чија је просечна телесна маса испод 30 kg по грлу.

*Службени гласник РС, број 142/2014

Тов свиња

Члан 27.

Подстицаји за тов свиња утврђују се у минималном износу од 1.000 динара по грлу.

Подстицаји из става 1. овог члана остварују се ако је товно грло намењено за производњу меса предато кланици или је намењено извозу.

Подстицаји из става 1. овог члана остварују се једанпут за период трајања това и то после завршетка това, за најмање 10 грла у тову чија је просечна телесна маса изнад 90 kg по грлу.

Кошнице пчела

Члан 28.

Подстицаји за кошнице пчела остварују се у минималном износу од 500 динара по кошници.

Подстицаји у живинарству

Члан 29.

Подстицаји за родитељске кокошке тешког типа утврђују се у минималном износу од 60 динара по грлу.

Подстицаји за родитељске кокошке лаког типа утврђују се у минималном износу од 100 динара по грлу.

Подстицаји за родитељске ћурке утврђују се у минималном износу од 300 динара по грлу.

Подстицаји у рибарству

Члан 30.

Подстицаји за квалитетне приплодне матице риба шарана утврђују се у минималном износу од 500 динара по грлу.

Подстицаји за квалитетне приплодне матице риба пастрмке утврђују се у минималном износу од 300 динара по грлу.

Подстицаји за производњу конзумне рибе остварују се у минималном износу од седам динара по килограму произведене конзумне рибе.

3. Регреси

Члан 31.

Право на коришћење регреса има правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства које је уписано у Регистар.

Регреси се исплаћују за купљено гориво, ђубриво, семе и други репродуктивни материјал,  као и за трошкове складиштења у јавним складиштима.

Регреси за гориво и/или ђубриво и/или семе исплаћују се у износу до 6.000 динара по хектару за исту површину за коју може да оствари право на основне подстицаје из члана 17. став 1. тачка 1) подтачка (1) овог закона.

Брисан је ранији став 4. (види члан 8. Закона - 103/2015-155).

Регреси за трошкове складиштења у јавним складиштима исплаћују се у минималном износу од 40% од трошкова складиштења.

Министар ближе прописује услове, начин и обрасце захтева за остваривање права на регресе.

*Службени гласник РС, број 142/2014

**Службени гласник РС, број 103/2015

Брисан је назив ранијег одељка 4. (види члан 9. Закона - 103/2015-155)

Члан 32.

Брисан је (види члан 9. Закона - 103/2015-155)

4. Умањење исплата директних плаћања

*Службени гласник РС, број 101/2016

Члан 33.

Корисник подстицаја по основу директних плаћања за једну календарску годину може остварити укупан износ од 10.000.000 динара, који се не умањује.

Ако износ средстава из става 1. овог члана прелази 10.000.000 динара, а мањи је од 20.000.000 динара, врши се умањење исплате износа који прелази 10.000.000 динара за 10%.

Ако износ средстава из става 1. овог члана прелази 20.000.000 динара, врши се умањење исплате износа који прелази 20.000.000 динара за 20%.

Директор Управе доноси решење о умањењу исплата директних плаћања у складу са ст. 2. и 3. овог члана.

Ако је кориснику подстицаја по основу директних плаћања за једну календарску годину исплаћено више од износа добијеног обрачуном из ст. 2. и 3. овог члана, вишак средстава се умањује од исплате директних плаћања за наредну календарску годину, а ако то није могуће или није довољно, корисник подстицаја је дужан да врати вишак новчаних средстава у року од 60 дана од дана пријема решења из става 4. овог члана.

*Службени гласник РС, број 101/2016

IV. ПОДСТИЦАЈИ ЗА МЕРЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА

Врсте подстицаја за мере руралног развоја

Члан 34.

Подстицаји за мере руралног развоја обухватају подршку програмима који се односе на:

1) унапређење конкурентности;

2) очување и унапређење животне средине и природних ресурса;

3) диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима;

4) припрему и спровођење локалних стратегија руралног развоја;

5) унапређење система креирања и преноса знања.

Подстицаји из става 1. тачка 1) овог члана су врста подстицаја који се спроводе у циљу унапређења тржишног пословања, достизања стандарда квалитета и унапређења конкурентности пољопривредног газдинства.

Подстицаји из става 1. тачка 2) овог члана су врста подстицаја који се спроводе у циљу очувања и унапређења животне средине и природних ресурса.

Подстицаји из става 1. тачка 3) овог члана су врста подстицаја који се спроводе у циљу диверсификације прихода и унапређења квалитета живота у руралним подручјима.

Подстицаји из става 1. тачка 4) овог члана су врста подстицаја који се спроводе у циљу омогућавања локалним учесницима руралног развоја да дугорочно побољшају потенцијале својих локалних средина кроз израду и подршку у спровођењу локалних стратегија руралног развоја на одређеној територији.

Подстицаји из става 1. тачка 5) овог члана су врста подстицаја који се спроводе у циљу развоја техничко-технолошких, примењених, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју, као и у циљу подршке пружању савета пољопривредним произвођачима, удружењима, задругама и другим правним лицима у пољопривреди.

Министар ближе прописује врсте подстицаја за мере руралног развоја, услове, начин остваривања права на подстицаје за мере руралног развоја, обрасце захтева, односно пријаве за остваривање права на подстицаје, као и максималне износе подстицаја по кориснику и по врсти поједине мере.

*Службени гласник РС, број 101/2016

Минимални износ подстицаја за мере руралног развоја

Члан 35.

Подстицаји за мере руралног развоја спроводе се као накнада дела трошкова у одређеном проценту од вредности поједине врсте мере и утврђују се у минималном износу од 30% укупне вредности поједине врсте мере, односно 45% за подручја са отежаним условима рада у пољопривреди.

Изузетно од става 1. овог члана подстицаји за мере руралног развоја из члана 34. став 1. тачка 2) овог закона који се односе на животињске генетичке ресурсе и подршку агроеколошким мерама, доброј пољопривредној пракси и другим политикама заштите и очувања животне средине утврђују се по јединици мере.

*Службени гласник РС, број 101/2016

1. Подстицаји за унапређење конкурентности

*Службени гласник РС, број 101/2016

Члан 36.

Подстицаји за подршку програмима који се односе на унапређење конкурентности обухватају подстицаје за:

1) инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства;

2) успостављање и јачање удружења у области пољопривреде;

3) инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа и производа рибарства;

4) управљање ризицима.

Право на подстицаје из става 1. тач. 1), 3) и 4) овог члана има правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, који су уписани у Регистар.

Право на подстицаје из става 1. тачка 2) овог члана има правно лице регистровано у складу са законом којим се уређују удружења.

*Службени гласник РС, број 101/2016

2. Подстицаји за очување и унапређење животне средине и природних ресурса

*Службени гласник РС, број 101/2016

Члан 37.

Подстицаји за подршку програмима који се односе на очување и унапређење животне средине и природних ресурса обухватају подстицаје за:

1) одрживо коришћење пољопривредног земљишта;

2) одрживо коришћење шумских ресурса;

3) органску производњу;

4) очување биљних и животињских генетичких ресурса;

5) очување пољопривредних и осталих подручја високе природне вредности;

6) подршку агроеколошким мерама, доброј пољопривредној пракси и другим политикама заштите и очувања животне средине.

Право на подстицаје из става 1. овог члана има правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, који су уписани у Регистар.

*Службени гласник РС, број 101/2016

Органска производња

Члан 38.

Подстицаји за органску биљну производњу обухватају плаћања за подстицаје за биљну производњу и регресе за гориво и/или ђубриво и/или семе, који се остварују за површине под органском биљном производњом, и то у износима увећаним за минимално 40% у односу на износе подстицаја за биљну производњу и регреса за гориво и/или ђубриво и/или семе.

Ако је остварено право на подстицаје за органску биљну производњу не може се остварити право на директна плаћања за исте површине и за исту меру.

Подстицаји за органску сточарску производњу обухватају плаћања за премију за млеко и подстицаје у сточарству из члана 17. тачка 2) овог закона и то у износима увећаним за минимално 40%.

Ако је остварено право на подстицаје за органску сточарску производњу не може се остварити право на директна плаћања за исто грло и за исту меру.

Право на подстицаје за органску производњу има правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, који су уписани у Регистар, под условом да има производњу која се налази у периоду конверзије, или у поступку издавања сертификата након завршеног периода конверзије или има сертификовану органску биљну односно сточарску производњу, или су обухваћени групном сертификацијом у складу са прописима којима се уређује органска производња.

*Службени гласник РС, број 101/2016

3. Подстицаји за диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима

*Службени гласник РС, број 101/2016

Члан 39.

Подстицаји за подршку програмима који се односе на диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима обухватају подршку за:

1) инвестиције за унапређење и развој руралне инфраструктуре;

2) унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима;

3) подршку младима у руралним подручјима;

4) спровођење активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду, као и на увођење и сертификацију система квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла на газдинствима.

Право на коришћење подстицаја из става 1. тачка 1) овог члана има јединица локалне самоуправе.

Право на коришћење подстицаја из става 1. тач. 2), 3) и 4) овог члана има правно лице, предузетник и физичко лице – носилац породичног пољопривредног газдинства, који су уписани у Регистар, као и правно лице регистровано у складу са законом којим се уређују удружења.

*Службени гласник РС, број 101/2016

4. Подстицаји за припрему и спровођење локалних стратегија руралног развоја

Члан 40.

Подстицаји за подршку програмима који се односе на припрему и спровођење локалних стратегија руралног развоја обухватају подстицаје за:

1) припрему локалних стратегија руралног развоја;

2) спровођење локалних стратегија руралног развоја.

Право на коришћење подстицаја из става 1. овог члана има правно лице које је уписано у Регистар, као и јединица локалне самоуправе и удружење.

5. Подстицаји за унапређење система креирања и преноса знања

*Службени гласник РС, број 101/2016

Члан 40а

Подстицаји за подршку унапређењу система креирања и преноса знања обухватају подршку за:

1) развој техничко-технолошких, примењених, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју;

2) подршку пружању савета и информација пољопривредним произвођачима, удружењима, задругама и другим правним лицима у пољопривреди.

Право на коришћење подстицаја из става 1. тачка 1) овог члана има правно лице уписано у Регистар научноистраживачких организација, истраживачко развојни центар, иновациони центар уписан у Регистар иновационих делатности у складу са законом којим се уређује иновациона делатност, акредитовани факултет, предузетник и правно лице који испуњава услове за обављање саветодавних и стручних послова у пољопривреди, као и правно лице овлашћено за обуку и усавршавање пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача, у складу са законом који уређује обављање саветодавних и стручних послова у пољопривреди.

Право на коришћење подстицаја из става 1. тачка 2) овог члана има предузетник и правно лице које испуњава услове за обављање саветодавних и стручних послова у пољопривреди, као и правно лице овлашћено за обуку и усавршавање пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача, у складу са законом којим се уређује обављање саветодавних и стручних послова у пољопривреди.

*Службени гласник РС, број 101/2016

V. ПОСЕБНИ ПОДСТИЦАЈИ

1. Врсте посебних подстицаја

Члан 41.

Посебни подстицаји обухватају:

1) подстицаје за маркетинг-информационе системе у пољопривреди;

2) подстицаје за успостављање, развој и функционисање система рачуноводствених података на пољопривредним газдинствима;

3) брисана је (види члан 14. Закона - 103/2015-155)

4) подстицаје за спровођење одгајивачких програма, ради остваривања одгајивачких циљева у сточарству;

5) подстицаје за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју;

6) подстицаје за производњу садног материјала и сертификацију и клонску селекцију.

Подстицаји за маркетинг-информационе системе у пољопривреди су плаћања за прикупљање, обраду, анализу и дисеминацију података о кретањима цена одабраних пољопривредних производа.

Подстицаји за успостављање, развој и функционисање система рачуноводствених података на пољопривредним газдинствима су плаћања за прикупљање, обраду, анализу и дисеминацију дефинисаних рачуноводствених и економских података са одабраних пољопривредних газдинстава.

Брисан је ранији став 4. (види члан 14. Закона - 103/2015-155).

Подстицаји за спровођење одгајивачких програма, ради остваривања одгајивачких циљева у сточарству су подстицаји за: контролу продуктивности приплодних и квалитетних приплодних домаћих животиња; одабирање и производњу приплодних и квалитетних приплодних домаћих животиња; одабирање и коришћење квалитетних мушких и женских приплодних домаћих животиња за производњу; испитивање преношења особина на потомство квалитетних приплодних домаћих животиња; контролисано размножавање домаћих животиња; вођење матичне евиденције домаћих животиња; производњу и увођење у производњу других раса и новонасталих раса и хибрида домаћих животиња; друге одгајивачке и зоотехничке мере.

Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју су плаћања која се одобравају за организовање, односно учешће на научно-стручним скуповима, семинарима, радионицама, предавањима, привредним манифестацијама, сајмовима и изложбама из области пољопривреде и руралног развоја.

Подстицаји за производњу садног материјала и сертификацију и клонску селекцију су плаћања за подизање матичних засада воћака, винове лозе и других биљних врста, производњу садног материјала, као и за набавку опреме, техничких средстава, биљног материјала, одржање колекција и друго у циљу производње и сертификације садног материјала и клонске селекције сорти воћака, винове лозе и других биљних сорти.

*Службени гласник РС, број 101/2016

2. Право на коришћење посебних подстицаја

Члан 42.

Право на коришћење подстицаја за маркетинг-информационе системе у пољопривреди и подстицаја за успостављање, развој и функционисање система рачуноводствених података на пољопривредним газдинствима имају предузетник и правно лице које испуњава услове за обављање саветодавних и стручних послова у пољопривреди, као и научноистраживачка организација и акредитован факултет.

Брисан је ранији став 2. (види члан 15. Закона - 103/2015-155).

Право на коришћење подстицаја за мере за спровођење одгајивачких програма, ради остваривања одгајивачких циљева у сточарству има одгајивачка организација и организација са посебним овлашћењима која обавља послове у сточарству у складу са законом којим се уређује сточарство.

Право на коришћење подстицаја за спровођење промотивних активности у пољопривреди и руралном развоју има физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, предузетник и правно лице, под условом да су уписани у Регистар, правно лице регистровано у складу са законом којим се уређују удружења, јединица локалне самоуправе, образовна и научноистраживачка установа.

Право на коришћење подстицаја за производњу садног материјала и сертификацију и клонску селекцију има правно лице и предузетник који испуњава услове у складу са посебним прописима којима се уређује производња садног материјала, под условом да је уписано у Регистар.

Министар ближе прописује услове и начин остваривања права на посебне подстицаје.

*Службени гласник РС, број 101/2016

Vа КРЕДИТНА ПОДРШКА

*Службени гласник РС, број 103/2015

Члан 42а

Кредитна подршка је врста подстицаја којом се пољопривредним газдинствима омогућава олакшани приступ коришћењу кредита.

Право на коришћење кредитне подршке има правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства које је уписано у Регистар.

Министар ближе прописује услове и начин остваривања права на кредитну подршку.

*Службени гласник РС, број 103/2015 

VI. НАДЗОР

Инспекцијски надзор

Члан 43.

Инспекцијски надзор над применом одредаба овог закона и прописа донетих на основу овог закона врши министарство преко инспектора надлежног за послове пољопривреде (у даљем тексту: пољопривредни инспектор).

Услови за обављање послова пољопривредног инспектора

Члан 44.

Послове пољопривредног инспектора може да обавља лице које је стекло високо образовање из научне области биотехничке науке или технолошко инжењерство на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије и специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, из области пољопривреде или технолошког инжењерства прехрамбеног смера са положеним државним стручним испитом и са најмање три године радног искуства у струци.

Права и дужности пољопривредног инспектора

Члан 45.

У вршењу послова инспекцијског надзора пољопривредни инспектор има право и дужност да:

1) врши преглед пољопривредног земљишта, засада, стоке, пословних и производних простора, објеката, уређаја, робе и пословне документације корисника подстицаја који се баве пољопривредном производњом и прерадом пољопривредних производа биљног порекла;

2) по налогу Управе врши увид у исправе на основу којих су корисници подстицаја остварили право на подстицаје;

3) по налогу Управе проверава испуњеност услова за остваривање права на подстицаје код лица која су поднела захтев или на други начин покренула поступак за остваривање права на подстицаје, као и код лица која су остварила право на подстицаје;

4) предузме друге мере и радње, у складу са законом.

Овлашћења пољопривредног инспектора

Члан 46.

У вршењу послова из члана 45. овог закона пољопривредни инспектор овлашћен је да:

1) наложи решењем извршење мера и радњи уз одређивање за то потребног рока;

2) поднесе пријаву надлежном органу за учињено кривично дело или привредни преступ и поднесе захтев за покретање прекршајног поступка;

3) донесе меру обезбеђења у случају опасности за живот и здравље људи и животиња или за друге јавне интересе;

4) обавести други орган ако постоје разлози за предузимање мера за које је тај орган надлежан;

5) покрене иницијативу код овлашћеног органа за обустављање од извршења, односно за поништавање или укидање прописа или другог општег акта органа или организације која врши послове државне управе, односно за обустављање од извршења општег акта предузећа, установе и друге организације ако нису у складу са Уставом и законом;

6) покрене иницијативу код Управе за вођење пољопривредног газдинства у пасивном статусу;

7) предузима друге мере и радње, у складу са законом.

На решење пољопривредног инспектора из става 1. овог члана, може се изјавити жалба министру у року од осам дана од дана његовог доношења.

Решење из става 2. овог члана коначно је у управном поступку.

Обавезе лица над чијим радом се врши надзор

Члан 47.

Правна и физичка лица и предузетници над чијим радом се врши инспекцијски надзор дужна су да пољопривредном инспектору омогуће вршење надзора и пруже потребне податке и информације.

Лица из става 1. овог члана дужна су да пољопривредном инспектору, као и другим овлашћеним лицима у складу са законом, на његов захтев у одређеном року доставе или припреме податке и материјале који су потребни за вршење послова инспекцијског надзора.

Одузимање документације и предмета

Члан 48.

Пољопривредни инспектор у вршењу инспекцијског надзора може да привремено одузме документацију и предмете који у прекршајном или судском поступку могу да послуже као доказ.

О извршеном привременом одузимању документације и предмета из става 1. овог члана издаје се потврда.

VII. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Привредни преступ

Члан 49.

Новчаном казном од 500.000 до 3.000.000 динара казниће се за привредни преступ правно лице ако ненаменски користи средства подстицаја, отуђи и омогући другом лицу коришћење предмета подстицаја, у року одређеном у складу са посебним прописом (члан 10. став 1. тачка 4).

За привредни преступ из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 50.000 до 200.000 динара и одговорно лице у правном лицу.

За радње из става 1. овог члана поред новчане казне може се изрећи и заштитна мера забране правном лицу да се бави одређеном привредном делатношћу, односно заштитна мера забране одговорном лицу у правном лицу да врши одређене дужности у трајању од шест месеци до пет година.

*Службени гласник РС, број 101/2016

Прекршај правног лица

Члан 50.

Новчаном казном од 300.000 до 1.500.000 динара казниће се за прекршај правно лице које:

1) поступи супротно одредби члана 10. став 1. тачка 5) овог закона;

2) средства остварена по основу премије за млеко не исплати кориснику премије за млеко на његов наменски рачун, најкасније у року од три дана од дана уплате тих средстава (члан 16);

3) брисана је (види члан 18. Закона - 101/2016-6)

4) не поступи по решењу пољопривредног инспектора у складу са овим законом.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 20.000 до 100.000 динара и одговорно лице у правном лицу.

*Службени гласник РС, број 101/2016

Прекршај предузетника

Члан 51.

Новчаном казном од 100.000 до 500.000 динара казниће се за прекршај предузетник који:

1) ненаменски користи средства подстицаја, отуђи и омогући другом лицу коришћење предмета подстицаја, у року одређеном у складу са посебним прописом (члан 10. став 1. тачка 4);

2) поступи супротно одредби члана 10. став 1. тачка 5) овог закона;

3) средства остварена по основу премије за млеко не исплати кориснику премије за млеко на његов наменски рачун, најкасније у року од три дана од дана уплате тих средстава (члан 16);

4) брисана је (види члан 19. Закона - 101/2016-6)

5) не поступи по решењу пољопривредног инспектора у складу са овим законом.

*Службени гласник РС, број 101/2016

Прекршај физичког лица

Члан 52.

Новчаном казном од 10.000 до 100.000 динара казниће се за прекршај физичко лице које:

1) ненаменски користи средства подстицаја, отуђи и омогући другом лицу коришћење предмета подстицаја, у року одређеном у складу са посебним прописом (члан 10. став 1. тачка 4);

2) поступи супротно одредби члана 10. став 1. тачка 5) овог закона;

3) брисана је (види члан 20. Закона - 101/2016-6)

4) не поступи по решењу пољопривредног инспектора у складу са овим законом.

VIII. ПРЕЛАЗНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Члан 53.

Изузетно, у 2013. години обим средстава из члана 4. став 2. овог закона може бити мањи од 5% буџета Републике Србије у смислу закона којим се уређује буџетски систем.

Члан 54.

Даном ступања на снагу овог закона престају да важе одредбе Закона о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, број 41/09) које се односе на подстицаје, коришћење подстицаја, као и одредбе члана 37. став 1. тач. 2) и 3), чл. 41. и 43. тог закона.

Члан 55.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

   

 ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У „ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ” ЗАКОНА

 Закон о изменама и допунама Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју: „Службени гласник РС”, број 142/2014-195

Члан 17.

Захтеви, односно пријаве за утврђивање права на коришћење подстицаја поднети до дана почетка примене овог закона решаваће се у складу са прописима који су били на снази у време њиховог подношења.

Члан 18.

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. јануара 2015. године.

Закон о изменама и допунама Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју: „Службени гласник РС”, број 103/2015-155

Члан 17.

Захтеви, односно пријаве за утврђивање права на коришћење подстицаја поднети до дана почетка примене овог закона решаваће се у складу са прописима који су били на снази у време њиховог подношења.

Члан 18.

Изузетно, у 2016. години у поступку за остваривање права на подстицаје који се односе на биљну производњу узимају се подаци из Регистра на дан 31. децембра 2015. године.

Члан 19.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. јануара 2016. године.

Закон о изменама и допунама Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју: „Службени гласник РС”, број 101/2016-6

Члан 21.

Захтеви, односно пријаве за утврђивање права на коришћење подстицаја поднети до дана почетка примене овог закона решаваће се у складу са прописима који су били на снази у време њиховог подношења.

Изузетно, у 2017. и 2018. години својство некомерцијалног пољопривредног газдинства утврђује се приликом регистрације, односно приликом промене података у Регистру.

Члан 22.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. јануара 2017. године.

Закон о изменама и допунама Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју: „Службени гласник РС”, број 35/2023-77

Члан 15.

Захтеви, односно пријаве за остваривање права на подстицаје поднети до дана почетка примене овог закона решаваће се у складу са прописима који су били на снази у време њиховог подношења.

Изузетно, у 2023. години подстицаји за основну биљну производњу и регрес за гориво исплаћују се на основу посебног прописа.

Члан 16.

До успостављања софтверског решења еАграр, захтеви, односно пријаве за остваривање права на подстицаје могу се подносити и у папирној форми, у складу са посебним прописом којим се ближе уређују услови и начин остваривања права на поједине врсте подстицаја.

Члан 17.

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, осим члана 8. овог закона који се примењује од 1. јануара 2023. године.

Закон о изменама и допунама Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју: „Службени гласник РС”, број 92/2023-264

Члан 9.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. јануара 2024. године.