Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

ЗАКОН

o детективској делатности

"Службени гласник РС", бр. 104 од 27. новембра 2013, 87 од 13. новембра 2018.

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим законом уређује се рад правних лица, предузетника и физичких лица који врше послове из области делатности пружања детективских услуга (у даљем тексту: детективска делатност), услови за њихово лиценцирање, начин вршења послова и остваривање надзора над њиховим радом.

Члан 2.

Правна лица и предузетници регистровани за обављање детективске делатности, односно физичка лица која се запошљавају ради обављања детективских послова не могу вршити послове који су у искључивој надлежности државних органа и примењивати оперативне методе и средства, односно оперативно-техничка средства и методе које надлежни органи врше, односно примењују на основу посебних прописа.

Члан 3.

Појмови употребљени у овом закону имају следеће значење:

1) детективска делатност је делатност разврстана у област административних и помоћних услужних делатности, у грану и групу истражних делатности, која обухвата истражне и детективске услуге и активности свих приватних истражитеља без обзира на то за кога и шта истражују (детективски послови). Истражне и детективске услуге су послови прикупљања, обраде података и преноса информација у складу са овим законом и другим прописима, од стране правних лица и предузетника за детективску делатност као руковалаца и запослених детектива као обрађивача;

2) правно лице за детективску делатност је привредно друштво које обавља детективску делатност под условима из овог закона и регистровано је у складу с прописима;

3) детектив је физичко лице које је запослено у правном лицу за детективску делатност и које има лиценцу за обављање детективских послова, под условима из овог закона;

4) самостални детектив је детектив који самостално обавља детективску делатност под условима из овог закона и регистрован је у складу са прописима као предузетник (у даљем тексту: предузетник за детективску делатност);

5) лиценца је:

(1) решење којим се правним лицима и предузетницима који испуњавају прописане услове, дозвољава обављање детективске делатности;

(2) решење којим се физичким лицима која испуњавају прописане услове, дозвољава вршење детективских послова;

6) легитимација је јавна исправа за легитимисање лица која врше детективске послове;

7) податак је свака информација која се односи на физичко лице или сврху обраде, без обзира на облик у коме је изражена и на носач информације (папир, трака, филм, електронски медиј и сл), по чијем налогу, у чије име, односно за чији рачун је информација похрањена, датум настанка информације, место похрањивања информације, начин сазнавања информације (непосредно, слушањем, гледањем и сл, односно посредно, увидом у документ у којем је информација садржана и сл), или без обзира на друго својство информације;

8) обрада података је свака радња предузета у вези с подацима као што су: прикупљање, бележење, преписивање, умножавање, копирање, преношење, претраживање, разврставање, похрањивање, раздвајање, укрштање, обједињавање, уподобљавање, мењање, обезбеђивање, коришћење, стављање на увид, откривање, објављивање, ширење, снимање, организовање, чување, прилагођавање, откривање путем преноса или на други начин чињење доступним, прикривање, измештање и на други начин чињење недоступним, као и спровођење других радњи у вези са наведеним подацима, без обзира да ли се врши аутоматски, полуаутоматски или на други начин;

9) руковалац података је правно лице и предузетник за детективску делатност или физичко или друго правно лице, односно орган власти које обрађује податке;

10) збирка података је скуп података који се аутоматизовано или неаутоматизовано воде и доступни су по личном, предметном или другом основу, независно од начина на који су похрањени и места где се чувају;

11) корисник података је физичко или правно лице, односно орган власти, који је законом, уговором са руковаоцем или по пристанку лица овлашћен да користи податке;

12) обрађивач података је детектив или правно лице и предузетник за детективску делатност и коме руковалац на основу закона или уговора поверава одређене послове у вези са обрадом;

13) безбедносна провера представља скуп мера и радњи којима се утврђује постојање или непостојање безбедносне сметње, коју у складу са Законом о полицији врши Министарство унутрашњих послова;

14) безбедносна сметња је чињеница која онемогућава издавање лиценце за вршење детективских послова и она постоји:

(1) ако је лице правноснажно осуђено на казну затвора или се против њега води поступак за кривична дела: против живота и тела, против слобода и права човека и грађанина, против полне слободе, против брака и породице, против имовине, против здравља људи, против опште сигурности људи и имовине, против уставног уређења и безбедности Републике Србије, против државних органа, против јавног реда и мира, против човечности и других добара заштићених међународним правом, односно ако му је правноснажном пресудом изречена мера безбедности: забрана вршења позива, делатности и дужности, обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи, обавезно психијатријско лечење на слободи, обавезно лечење наркомана или обавезно лечење алкохоличара, за време на које је мера изречена,

(2) ако је правноснажно кажњавано у последње четири године за прекршаје из области јавног реда и мира за које је прописана казна затвора и прекршаје прописане законом којим се уређује оружје и муниција, односно ако му је правноснажном пресудом изречена заштитна мера: забране вршења одређених делатности или забрана одговорном лицу да врши одређене послове, обавезно лечење зависника од алкохола и психоактивних супстанци и обавезно психијатријско лечење за време на које је мера изречена,

(3) ако је на основу безбедносне провере у месту пребивалишта, боравишта, месту рада, утврђено да лице својим понашањем, навикама и склоностима указује да ће представљати опасност за себе или друге и јавни ред и мир.

Сви појмови који се користе у овом закону имају једнако родно значење, без обзира да ли се користе у мушком или женском роду и односе се подједнако на мушки и женски род.

*Службени гласник РС, број 87/2018

II. ДЕТЕКТИВСКА ДЕЛАТНОСТ

1. Услови за обављање детективске делатности

Члан 4.

Детективску делатност могу да обављају правно лице за детективску делатност и предузетник за детективску делатност, а детективске послове може обављати детектив, ако имају лиценцу за обављање детективске делатности, односно детективских послова издату од стране Министарства унутрашњих послова (у даљем тексту: Министарство).

а) Лиценца правних лица и предузетника

Члан 5.

Лиценца за обављање детективске делатности може се издати правном лицу које:

1) је уписано у регистар привредних субјеката у Републици Србији, са одговарајућом шифром делатности;

2) има акт о систематизацији радних места, са описом послова и овлашћењима запослених за свако радно место;

3) има најмање два запослена детектива;

4) има одговарајући пословни простор;

5) има одговорно лице у правном лицу:

(1) које је држављанин Републике Србије,

(2) које је пунолетно,

(3) које има високо образовање,

(4) које је прошло безбедносну проверу у складу са овим законом.

Предузетнику ће се издати лиценца за обављање детективске делатности ако испуњава услове из става 1. тач. 1), 2) и 4) овог члана и који има лиценцу из члана 6. овог закона.

*Службени гласник РС, број 87/2018

б) Лиценца физичких лица

Члан 6.

Лиценца за вршење детективских послова може се издати физичком лицу:

1) које је држављанин Републике Србије;

1а) које има пријављено пребивалиште на територији Републике Србије;

2) које има најмање стечено високо образовање на студијама првог степена (основне академске студије и основне струковне студије), односно на студијама у трајању до три године;

3) које је прошло одговарајућу безбедносну проверу;

4) које је психофизички способно за обављање детективских послова, што доказује лекарским уверењем надлежне здравствене установе;

5) које је савладало програм обуке и оспособљавања за вршење детективских послова;

6) које је положило стручни испит за детектива пред комисијом Министарства.

Сматра се да лице које има пет година радног искуства на пословима овлашћеног полицијског службеника, пословима одбране, безбедносно-обавештајним, на судијској и тужилачкој функцији, као и на стручним пословима у суду или јавном тужилаштву, испуњава услов из става 1. тачка 5) овог члана.

*Службени гласник РС, број 87/2018

Члан 7.

Начин спровођења обуке и оспособљавања лица за вршење детективских послова, програм те обуке и оспособљавања, начин полагања стручног испита за детектива прописује министар надлежан за унутрашње послове (у даљем тексту: министар).

Трошкове спровођења обуке и оспособљавања сноси лице које полаже стручни испит и исте уплаћује на рачун буџета Републике Србије прописан за уплату јавних прихода.

в) Пословне просторије

Члан 8.

Правно лице за детективску делатност, односно предузетник за детективску делатност мора поседовати одговарајући простор који је обезбеђен од провале и неовлашћеног приступа.

За чување збирки података и других евиденција правно лице за детективску делатност, односно предузетник за детективску делатност мора да обезбеди касу или сеф, у складу са прописима о тајности података.

Ближе услове о пословном простору и физичко-техничким мерама за чување збирки података и других евиденција прописује министар.

2. Издавање и одузимање лиценце

*Службени гласник РС, број 87/2018

Члан 9.

Захтев за издавање лиценце подноси се надлежној полицијској управи по месту седишта правног лица и предузетника, односно пребивалишта/боравишта физичког лица.

Уз захтев се прилажу акти, уверења, потврде, изводи, односно јавне исправе којима се доказује испуњеност услова из чл. 5. и 6. овог закона, а o којима се не води службена евиденција.

Лиценца важи пет година.

Лицу коме истекне важење лиценце, на његов захтев, издаје се нова лиценца под условима за издавање лиценце утврђеним овим законом.

Захтев за издавање нове лиценце може се поднети најраније 45 дана пре истека важеће лиценце.

О захтеву се одлучује решењем.

Решењем ће се одбити захтев за издавање лиценце правном лицу, предузетнику и физичком лицу ако не испуњава услове прописане овим законом.

Правном лицу или предузетнику за детективску делатност ће се решењем одузети лиценца ако:

1) престане да испуњава услове за издавање лиценце или се утврди да је лиценца издата на основу нетачних или неистинитих података;

2) не почне да обавља детективску делатност у року од три месеца од дана коначности решења којим се дозвољава обављање детективске делатности (лиценца) или престане да обавља детективску делатност.

Детективу ће се решењем одузети лиценца ако престане да испуњава услове за издавање лиценце или се утврди да је лиценца издата на основу нетачних или неистинитих података.

На решење из ст. 6–9. овог члана може се изјавити жалба Министарству у року од осам дана од дана обавештавања о донетом решењу.

Жалба на решење којим се одузима лиценца не одлаже извршење решења.

Правно лице и предузетник за детективску делатност дужан је да у року од осам дана од дана престанка обављања делатности или гашења правног лица и предузетника, или промене било којег од услова из члана 5. овог закона, обавести надлежну полицијску управу о насталој промени.

*Службени гласник РС, број 87/2018

III. ОВЛАШЋЕЊА И НАЧИН ВРШЕЊА ПОСЛОВА ДЕТЕКТИВА

1. Обрада података

Члан 10.

Правно лице за детективску делатност и предузетник за детективску делатност, односно детектив може обрађивати податке о:

1) несталим лицима или лицима која се крију у циљу избегавања кривичног, прекршајног или другог гоњења;

2) лицима која су кориснику услуге проузроковала штету, ако су испуњени законом утврђени услови одговорности за штету;

3) лицима која анонимно и противправно поступају према кориснику услуге, са или без изазивања штетних последица;

4) предметима који су изгубљени или украдени;

5) успешности пословања правних лица и предузетника;

6) заштити интелектуалне и индустријске својине;

7) кандидатима за запошљавање – и то оне податке за чије прикупљање је овлашћен послодавац, уз писани пристанак кандидата;

8) кривичним делима која се гоне по приватној тужби и о учиниоцима ових кривичних дела;

9) повредама радних обавеза или радне дисциплине.

Приликом обраде података, детективу је забрањено да омета обављање послова који су у надлежности државних органа.

*Службени гласник РС, број 87/2018

Члан 11.

Начин прикупљања података у току вршења детективске делатности, односно детективских послова, мора бити у складу са овим законом и другим важећим прописима о вођењу поступака и заштити података о личности, као и да подаци морају бити прикупљени у сврху извршења уговора.

Руковаоци збирки личних података прикупљених у вршењу детективских послова у складу са прописима којима се уређује заштита података о личности, су правна лица и предузетници за детективску делатност, односно детектив запослен код правних лица и предузетника.

Приликом обављања детективских послова детектив документује податке: записником, забелешком, писаним извештајем, полиграмом лица које је добровољно пристало на полиграфисање и фотографијом.

Записник се саставља када постоји потреба за документовањем обавештења и података које је детектив прикупио поједином радњом у обављању уговореног посла.

Забелешка се саставља када постоји потреба за документовањем обавештења и података прикупљених изјавом особе која не жели да потпише записник.

Детектив сва обавештења и податке које је прикупио обављањем уговореног посла, ако су они у оквиру уговореног посла, доставља странци писаним извештајем.

Правно лице и предузетник дужни су да копију писаног извештаја детектива чувају најмање пет година од дана предавања странци.

*Службени гласник РС, број 87/2018

2. Уговор

Члан 12.

Детективска делатност, односно детективски послови могу се вршити само на основу и у оквиру уговора закљученог у писаној форми између правног лица за детективску делатност, односно предузетника за детективску делатност и корисника услуга.

Уговор из става 1. овог члана, поред осталог, мора да садржи:

1) јасно одређену сврху обраде података са образложењем;

2) изворе прикупљања података – од лица на које се односе, од органа који су законом овлашћени за њихово прикупљање, односно од других лица;

3) начин коришћења података;

4) врсту и степен тајности података;

5) рок чувања и употребе података;

6) мере заштите података.

Након закључења уговора корисник услуга даје правном лицу за детективску делатност, односно предузетнику за детективску делатност писано овлашћење за вршење уговорених услуга.

Правно лице за детективску делатност, односно предузетник за детективску делатност дужан је да одбије закључење уговора о пружању услуге ако се захтев корисника услуге односи на вршење послова који нису у његовој надлежности, када се тражи обрада података који се не смеју обрађивати и када је вршење тих услуга супротно интересима других корисника услуга са којима већ има закључен уговор, другим законима и јавном моралу.

3. Легитимација

Члан 13.

Детектив приликом вршења послова мора носити легитимацију и овлашћење за вршење уговорених услуга које му је дао корисник услуга, и дати их на увид овлашћеним полицијским службеницима на њихов захтев.

Детективску легитимацију издаје Министарство, на захтев правног лица за детективску делатност или предузетника за детективску делатност.

Захтев се подноси надлежној полицијској управи најкасније у року од 15 дана од дана заснивања радног односа са детективом, односно од дана обавештавања о лиценци која се издаје предузетнику који самостално обавља детективску делатност.

Детектив је дужан да врати легитимацију Министарству у року од осам дана од:

1) дана престанка радног односа;

2) дана распоређивања на друго радно место без примене овлашћења;

3) дана престанка важења лиценце односно обавештавања о решењу о одузимању лиценце;

4) дана брисања предузетника из регистра привредних субјеката.

Правно лице и предузетник за детективску делатност дужни су да, у року од осам дана од дана наступања околности из става 4. тач. 1), 2) и 4) овог члана обавесте надлежну полицијску управу.

*Службени гласник РС, број 87/2018

Члан 14.

Садржину, изглед и начин употребе детективске легитимације прописује министар.

За издавање детективске легитимације плаћа се такса.

4. Ватрено оружје

Члан 15.

Детектив може добити дозволу за ношење личног оружја, у складу са законом којим се уређује оружје и муниција.

Правна лица за детективску делатност не могу, у смислу закона о оружју и муницији, поседовати оружје.

Члан 16.

Детектив може приликом вршења послова да употреби физичку снагу, гасни спреј и ватрено оружје искључиво у сврху заштите сопственог живота и телесног интегритета, само ако на други начин не може да одбије истовремени непосредни противправни напад.

Приликом употребе овлашћења из става 1. овог члана, детектив је дужан да се придржава принципа законитости, пропорционалности и да делује са што мање штетних последица по лице.

Детектив је дужан да пружи прву помоћ лицу које је повредио употребом физичке снаге, гасног спреја и ватреног оружја, као и да о повреди одмах обавести лекарску службу.

О употреби физичке снаге, гасног спреја и ватреног оружја, детектив, правно лице за детективску делатност или предузетник за детективску делатност одмах обавештава полицију.

Извештај о употреби физичке снаге, гасног спреја и ватреног оружја детектив у року од 12 часова доставља одговорном лицу у правном лицу за детективску делатност односно предузетнику.

Правно лице за детективску делатност, односно предузетник за детективску делатност извештај о употреби физичке снаге, гасног спреја и ватреног оружја одмах евидентира у евиденцији коју води у складу са овим законом и на захтев је доставља полицији или надлежном јавном тужиоцу.

*Службени гласник РС, број 87/2018

5. Начин прикупљања и обраде података

Члан 17.

Детектив може прикупљати и обрађивати податке о другим лицима у складу са прописима којима се уређује заштита података о личности и слободан приступ информацијама од јавног значаја.

Детектив је дужан да лицу од кога прикупља податке, на његов захтев, покаже детективску легитимацију и овлашћење за вршење посла.

Обрада без пристанка је дозвољена у складу са прописима којима се уређује заштита података о личности.

Члан 18.

Детектив који је у току вршења посла сазнао за кривично дело које се гони по службеној дужности дужан је да о сазнању одмах обавести полицију или надлежног јавног тужиоца.

Члан 19.

На захтев овлашћеног полицијског службеника, правно лице или предузетник за детективску делатност дужан је омогућити увид у све евиденције предвиђене овим законом и доказе са којима располаже када за то постоји одлука надлежног суда, а без одлуке суда доказе и предмете који се могу одузети као предмети кривичног дела у складу са законом којим се уређује кривични поступак.

Овлашћени полицијски службеник о извршеном увиду сачињава записник.

Члан 20.

Орган државне управе, правно лице које на основу јавних овлашћења води одређене евиденције или други руковаоци збирком података детективу, на образложен писани захтев, дају податке о:

1) боравиштима и пребивалиштима лица;

2) власницима моторних возила и пловила;

3) полисама осигурања;

4) власницима непокретности;

5) пензијском и инвалидском осигурању;

6) подацима из судских списа у случајевима када на то право има корисник услуга;

7) подацима из државних архива.

Захтев за давање података из става 1. овог члана обавезно садржи:

1) назив, име, седиште и адресу правног лица и предузетника за детективску делатност;

2) врсту тражених података;

3) датум започињања обраде, односно успостављања збирке података;

4) сврху обраде (образложење);

5) правни основ обраде (овлашћење корисника услуге);

6) назив, име, седиште и адресу корисника услуге.

Орган, правно лице и други руковаоци из става 1. овог члана дужни су да одбију давање података који су, на основу прописа о тајности података, одређени као тајни.

Члан 21.

Детектив може, путем средстава јавног информисања, објављивати фотографије несталих лица и предмета, нудити награде за добијање података, информација и доказа.

IV. НАДЗОР, ЕВИДЕНЦИЈЕ И ЗАШТИТА ПОДАТАКА

1. Надзор

Члан 22.

Надзор над спровођењем овог закона врши Министарство.

Полицијски службеници приликом вршења надзора овлашћени су да прегледају општа акта и пословне књиге, евиденције, просторије и простор у којем се врше детективски послови, траже обавештења, налажу мере у циљу примене прописа, и по потреби, спроводе и друге радње којима се остварује непосредан и ненајављен увид у вршење детективских послова.

Код налагања мере из става 2. овог члана полицијски службеник ће правном лицу за детективску делатност, предузетнику за детективску делатност, односно детективу (у даљем тексту: надзирани субјекат), одредити меру која је блажа, ако се том мером постиже сврха ради које се мера одређује.

Надзирани субјекат дужан је да полицијском службенику омогући вршење надзора, стави на располагање одговарајућу документацију и да да све потребне податке и обавештења.

У току надзора полицијски службеници могу, уз потврду, привремено одузети пословне књиге, евиденције, другу документацију или исправе које могу послужити као доказ у прекршајном и кривичном поступку.

*Службени гласник РС, број 87/2018

Члан 23.

Полицијски службеник сачињава записник о обављеном надзору.

У записник се уноси налаз чињеничног стања са описом утврђених незаконитости, неправилности и недостатака у раду, предлог мера за отклањање утврђених незаконитости, неправилности и недостатака у раду, рок за поступање по предложеним мерама и рок за достављање извештаја о предузетим мерама.

Записник се по правилу сачињава у службеним просторијама Министарства најкасније у року од три дана од дана извршеног надзора.

Одговорно лице у правном лицу, предузетник за детективску делатност, односно детектив, има право да стави примедбе у писаном облику на записник о обављеном надзору у року од три дана од дана обавештавања о записнику.

Ако се записник саставља на месту и у току обављања надзора примедбе се стављају истовремено са сачињавањем записника.

Примедбе на записник, односно изјава надзираног субјекта да нема примедби, уносе се у записник.

Овлашћени полицијски службеник дужан је да размотри примедбе на записник о обављеном надзору и да, према потреби, допуни радње на које се примедбе односе, односно да измени или одустане од предложене мере.

О примедбама на записник овлашћени полицијски службеник не одлучује посебно, већ их цени све заједно, и сваку посебно, у образложењу решења донетог у предмету надзора.

*Службени гласник РС, број 87/2018

Члан 24.

Ако надзирани субјекат у остављеном року није отклонио записником утврђене незаконитости, неправилности и недостатке, полицијски службеник дужан је да донесе решење којим се налажу мере и одређује рок за њихово отклањање.

Решење из става 1. овог члана доноси се ако се у поновном надзору утврди да незаконитости, неправилности и недостаци нису отклоњени у року од осам дана од дана извршеног надзора.

Решењем из става 1. овог члана може се, зависно од предмета надзора и природе утврђених незаконитости и недостатака у раду:

1) наложити предузимање одговарајућих мера и радњи потребних ради отклањања утврђених незаконитости, неправилности и недостатака у раду у року који не може бити дужи од 30 дана;

2) забранити надзираном субјекту обављање детективске делатности у периоду до 60 дана ако делатност врши без лиценце или ако за вршење детективских послова ангажује физичка лица без лиценце.

Решење из става 3. тачка 2) овог члана доноси се без одлагања, односно без претходног предлагања мере у смислу члана 23. став 2. овог закона.

Надзирани субјекат коме је привремено забрањено обављање делатности може наставити са обављањем делатности тек када орган који је донео решење изврши надзор и утврди да су недостаци отклоњени.

*Службени гласник РС, број 87/2018

Члан 25.

Против решења из члана 24. овог закона може се изјавити жалба министру.

Жалба не одлаже извршење решења.

*Службени гласник РС, број 87/2018

2. Стручни савет за унапређење детективске делатности

Члан 26.

Министар, у складу са прописима којима се уређује државна управа, ради праћења области детективске делатности, унапређења обављања послова у тој области у складу са новим стандардима и остваривања сарадње са удружењима правних лица и предузетника за детективску делатност и детектива решењем оснива посебну радну групу – Стручни савет за унапређење детективске делатности.

Регистрована удружења правних лица и предузетника за детективску делатност и детектива, из реда својих чланова предлажу министру кандидата за члана Стручног савета за унапређење детективске делатности.

3. Евиденције

Члан 27.

Брисан је (види члан 13. Закона - 87/2018-27)

Члан 28.

Правна лица за детективску делатност, односно предузетници за детективску делатност воде евиденције:

1) о запосленим детективима, која садржи:

(1) редни број,

(2) име, презиме, ЈМБГ, датум и место рођења, адресу пребивалишта/боравишта, стручну спрему детектива,

(3) датум закључења уговора о раду, датум пријаве на обавезно социјално осигурање, врсту радног односа, датум престанка радног односа и одјаве са обавезног социјалног осигурања,

(4) податке надлежног здравственог органа о психофизичкој способности за обављање послова детективске делатности и датуму када је издато уверење;

2) о закљученим уговорима са корисницима, која садржи:

(1) редни број,

(2) предмет и основ уговора, податке о кориснику услуга (назив, седиште, ПИБ и матични број правног лица и предузетника, име, презиме, адреса и ЈМБГ физичког лица), датум закључења уговора и датум престанка уговора,

(3) број и датум издатог овлашћења за вршење уговорних услуга;

3) о примењеним овлашћењима употребе физичке снаге, гасног спреја и ватреног оружја запослених детектива, која садржи:

(1) редни број,

(2) име и презиме детектива који је употребио средство принуде,

(3) датум, време и место употребе средства принуде,

(4) име, презиме, надимак лица према коме је употребљено средство принуде ако је такав податак познат,

(5) назив средства принуде које је употребљено,

(6) детаљан опис догађаја (начин извршеног напада, начин употребе средстава принуде и када се престало са употребом средства принуде),

(7) податке о врсти и степену телесних повреда лица и детектива,

(8) податке о времену и месту пружања медицинске помоћи повређенима,

(9) податке о времену када је обавештена полиција,

(10) име, презиме, адреса и бројеви личних карата сведока догађаја,

(11) датум, час и минут подношења извештаја и датум и време достављања извештаја полицији односно надлежном тужилаштву на њихов захтев;

4) о збиркама личних података, која садржи:

(1) редни број,

(2) назив збирке података, датум, основ успостављања збирке података,

(3) име и презиме руковаоца збирком података, његову адресу пребивалишта или боравишта и број телефона,

(4) начин вођења и коришћења збирке података,

(5) начин чувања података,

(6) датум предаје података кориснику или брисања података, записнике о предаји или записнике о брисању или уништењу података.

Евиденције из става 1. овог члана воде се ажурно и чувају се трајно.

*Службени гласник РС, број 87/2018

Члан 29.

Правна лица за детективску делатност, односно предузетници за детективску делатност нису дужни да образују и воде евиденције из члана 28. став 1. тачка 4) овог закона, односно да врше обраду података:

1) који се обрађују искључиво у породичне и друге личне потребе;

2) који се обрађују ради вођења регистара чије је вођење законом прописано;

3) за збирку података коју чине само јавно објављени подаци;

4) који се односе на лице чији идентитет није одређен, а руковалац, обрађивач, односно корисник није овлашћен да идентитет одреди.

Евиденцију из члана 28. став 1. тачка 4) овог закона правна лица за детективску делатност, односно предузетници за детективску делатност воде у складу са прописима којима се уређује заштита података о личности.

*Службени гласник РС, број 87/2018

4. Заштита података

Члан 30.

Подаци који су прикупљени у вршењу детективске делатности, односно послова могу се користити само у сврху за коју су прикупљени и не могу се уступати трећим лицима или јавно објављивати, осим ако је другачије прописано.

Ако је збирка података успостављена уговором, или на основу пристанка у писменом облику, у случају испуњења или раскида уговора, односно повлачења писменог пристанка правно лице за детективску делатност, односно предузетник за детективску делатност обавезни су да податке предају кориснику или их бришу у року од 15 дана од дана раскида уговора, односно повлачења пристанка, а друге податке који нису од значаја или које корисник одбије да преузме, униште у року од осам дана.

Члан 31.

Правно лице за детективску делатност, односно предузетник за детективску делатност, као и запослени детектив дужни су да као тајну, у складу са законом и другим прописима којима се уређује тајност података, чувају све податке које сазнају у вршењу послова, осим ако је другачије прописано или уговорено.

Обавеза из става 1. овог члана траје и по престанку обављања делатности правног лица за детективску делатност или предузетника за детективску делатност, односно по престанку радног односа детектива.

Члан 32.

Правно лице за детективску делатност, односно предузетник за детективску делатност дужни су да закључене уговоре са корисником чувају пет година.

V. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 33.

Новчаном казном од 500.000 до 2.000.000 динара, казниће се за прекршај правно лице:

1) ако врши послове који су у искључивој надлежности државних органа или примењује оперативне методе и средства, односно оперативно-техничка средства и методе које надлежни органи примењују на основу посебних прописа (члан 2);

2) ако обавља детективску делатност, а нема лиценцу за обављање детективске делатности издату од стране Министарства или за вршење детективских послова ангажује физичко лице без лиценце (члан 4);

3) ако о насталој промени не обавести или неблаговремено обавести надлежну полицијску управу (члан 9. став 12);

4) ако обрађује податке који нису утврђени као подаци које може да обрађује (члан 10. став 1);

5) ако копију писаног извештаја не чува најмање пет година од дана предавања странци (члан 11. став 7);

6) ако врши детективску делатност или ангажује детектива да врши детективске послове, а да са корисником услуга није закључило писани уговор о ангажовању за вршење детективских послова (члан 12. став 1);

7) ако од корисника услуга не прибави писано овлашћење за вршење уговорених услуга (члан 12. став 3);

8) ако не одбије захтев корисника за закључење уговора за вршење истражних и детективских услуга када ти послови нису у његовој надлежности, када се тражи обрада података који се не смеју обрађивати и када је вршење тих услуга супротно интересима корисника услуга са којима већ има закључен уговор (члан 12. став 4);

9) ако о употреби физичке снаге, гасног спреја и ватреног оружја одмах не обавести полицију (члан 16. став 4);

10) ако не евидентира у евиденцији извештај о употреби физчке снаге, гасног спреја и ватреног оружја или исти не достави на захтев полиције или надлежног јавног тужиоца (члан 16. став 6);

11) ако на захтев овлашћеног полицијског службеника, у складу са одлуком суда или законом којим се уређује кривични поступак, не да на увид све евиденције и прикупљене доказе са којима располаже (члан 19. став 1);

12) ако полицијском службенику онемогући вршење надзора, не стави на располагање одговарајућу документацију и не пружи све потребне податке и обавештења (члан 22. став 4);

13) ако прописане евиденције не води или их води на начин који није прописан (члан 28);

14) ако податке који су прикупљени у вршењу посла користи у сврху за коју нису прикупљени или их уступи трећим лицима или јавно објави (члан 30. став 1);

15) ако у случају испуњења или раскида уговора, односно повлачења пристанка у писаном облику, прикупљене податке не преда кориснику или их не избрише у року од 15 дана од дана раскида уговора, односно ако не уништи прикупљене податке које корисник одбије да преузме (члан 30. став 2);

16) ако у току обављања и по престанку обављања детективске делатности, као тајну, у складу са законом и другим прописима којима се уређује тајност података, не чува све тајне податке које сазна у вршењу послова (члан 31);

17) ако не чува евиденције закључених уговора са корисником у прописаном временском периоду (члан 32).

За радње из става 1. овог члана, казниће се за прекршај и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 25.000 до 150.000 динара.

За радње из става 1. тач. 1), 2), 6) и 12) овог члана, поред новчане казне, правном лицу може се изрећи и заштитна мера забране вршења одређене делатности у трајању од шест месеци до три године, а одговорном лицу у правном лицу може се изрећи заштитна мера забране да врши одређене послове, у трајању од три месеца до једне године.

*Службени гласник РС, број 87/2018

Члан 34.

Новчаном казном од 100.000 до 1.000.000 динара, казниће се за прекршај правно лице:

1) ако не обезбеди касу или сеф, у складу с прописима о тајности података (члан 8. став 2);

2) ако не поднесе или неблаговремено поднесе захтев за издавање легитимације детективу (члан 13. став 3);

3) ако надлежној полицијској управи не достави или неблаговремено достави обавештење о наступању околности за враћање легитимације (члан 13. став 5).

*Службени гласник РС, број 87/2018

Члан 35.

За радње из члана 33. став 1. овог закона казниће се за прекршај и предузетник новчаном казном од 150.000 до 500.000 динара.

За радње из члана 33. став 1. тач. 1), 2), 6) и 12), поред новчане казне, предузетнику за детективску делатност може се изрећи и заштитна мера забране вршења одређене делатности у трајању од шест месеци до три године.

За радње из члана 34. овог закона казниће се за прекршај и предузетник новчаном казном од 50.000 до 250.000 динара.

*Службени гласник РС, број 87/2018

Члан 36.

Новчаном казном од 10.000 до 80.000 динара или казном затвора до 30 дана, казниће се за прекршај физичко лице:

1) ако врши послове који су у искључивој надлежности државних органа и примењује оперативне методе и средства, односно оперативно-техничка средства и методе које надлежни органи примењују на основу посебних прописа (члан 2);

2) ако обавља детективске послове а нема лиценцу за обављање детективских послова издату од стране Министарства (члан 4);

3) ако обрађује податке који нису утврђени као подаци које може да обрађује (члан 10. став 1);

4) ако омета обављање послова који су у надлежности државних органа (члан 10. став 2);

5) ако прикупљене податке у облику писаног извештаја не преда странци након обављеног уговореног посла (члан 11. став 6);

6) ако овлашћеним полицијским службеницима не покаже детективску легитимацију и овлашћење за вршење посла (члан 13. став 1);

7) ако не врати или неблаговремено врати легитимацију Министарству (члан 13. став 4);

8) ако не пружи прву помоћ лицу које је повредио употребом физичке снаге, гасног спреја или ватреног оружја, као и ако о повреди одмах не обавести лекарску службу (члан 16. став 3);

9) ако о употреби физичке снаге, гасног спреја и ватреног оружја одмах не обавести полицију (члан 16. став 4);

10) ако, у року од 12 часова од догађаја, не достави извештај о употреби физичке снаге, гасног спреја или ватреног оружја (члан 16. став 5);

11) ако обрађује податке супротно прописима којима се уређује заштита података о личности (члан 17. ст. 1. и 3);

12) ако на захтев лица од кога прикупља податке не покаже детективску легитимацију и овлашћење за вршење посла (члан 17. став 2);

13) ако о сазнању о извршеном кривичном делу одмах не обавести полицију или надлежног јавног тужиоца (члан 18);

14) ако полицијском службенику онемогући вршење надзора, не стави на располагање одговарајућу документацију и не пружи све потребне податке и обавештења (члан 22. став 4);

15) ако податке који су прикупљени у вршењу посла користи у сврху за коју нису прикупљени или их уступи трећим лицима или јавно објави (члан 30. став 1);

16) ако у току обављања и по престанку обављања детективске делатности, као тајну, у складу са законом и другим прописима којима се уређује тајност података, не чува све тајне податке које сазна у вршењу послова (члан 31).

За радње из става 1. тач. 1), 2), 4) и 14) физичком лицу може се изрећи заштитна мера забране вршења одређених делатности у трајању од три месеца до једне године.

*Службени гласник РС, број 87/2018

VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 37.

Прописи за извршавање овог закона донеће се у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона.

Члан 38.

Правна лица и предузетници за детективску делатност који на дан ступања на снагу овог закона обављају детективску делатност ускладиће свој рад са одредбама овог закона у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона.

Члан 39.

Лица која на дан ступања на снагу овог закона врше детективске послове могу наставити са вршењем тих послова, с тим што су дужна да услове прописане овим законом за обављање тих послова испуне у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона.

Изузетно од става 1. овог члана, лица која на дан ступања на снагу овог закона имају најмање пет година радног искуства на пословима детективске делатности не морају испуњавати услов из члана 6. став 1. тачка 5) овог закона.

Члан 40.

Правна лица за детективску делатност, односно предузетници за детективску делатност који на дан ступања на снагу овог закона држе аутоматско и полуаутоматско оружје и муницију могу отуђити то оружје и муницију, непосредно или посредством привредног субјекта овлашћеног за промет оружја и муниције, у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона.

По истеку рока из става 1. овог члана оружје које није отуђено постаје својина Републике Србије.

Члан 41.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У „ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ“ ЗАКОНА

Закон о изменама и допунама Закона о детективској делатности: „Службени гласник РС“, број 87/2018-27

Члан 20.

Подзаконски акти на основу овог закона донеће се у року од 12 месеци од дана ступања на снагу овог закона.

Подзаконски акти донети на основу Закона о детективској делатности („Службени гласник РС”, број 104/13) остају на снази до доношења прописа којима се стављају ван снаге, ако нису у супротности са одредбама овог закона.

Члан 21.

Стручни испит положен пре ступања на снагу овог закона, остаје да важи.

Лиценце издате пре ступања на снагу овог закона остају да важе до истека рока на који су издате.

Поступци по захтевима за издавање лиценце започети пре ступања на снагу овог закона, окончаће се по одредбама прописа према којима су започети.

Правна лица и предузетници којима су издате лиценце из члана 5. Закона о детективској делатности („Службени гласник PC”, број 104/13) ускладиће своје пословање са одредбама овог закона у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона.

Члан 22.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.