Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

ЗАКОН

о јавним медијским сервисима

"Службени гласник РС", бр. 83 од 5. августа 2014, 103 од 14. децембра 2015, 108 од 29. децембра 2016, 161 од 31. децембра 2020, 129 од 28. децембра 2021, 142 од 27. децембра 2022.

   

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

1. Предмет закона

Члан 1.

Овим законом уређује се, у складу са европским стандардима и међународним документима у области електронских медија, рад јавних медијских сервиса и то Јавне медијске установе „Радио-телевизија Србије” и Јавне медијске установе „Радио-телевизија Војводине”, њихова делатност и начела на којима се заснива обављање делатности, јавни интерес који остварују, јавност рада, начин избора органа и њихова надлежност, доношење аката, као и обезбеђивање средства за рад и начин њиховог финансирања.

2. Јавни медијски сервис

Члан 2.

Јавни медијски сервис је независан и самосталан правни субјект који, обављањем своје основне делатности, омогућава остваривање јавног интереса у области јавног информисања, и пружа опште и свеобухватне медијске услуге које подразумевају информативне, образовне, културне и забавне садржаје намењене свим деловима друштва.

Јавни медијски сервис из става 1. овог члана чине републички и покрајински јавни медијски сервис.

Републички јавни медијски сервис је Јавна медијска установа „Радио-телевизија Србије” (у даљем тексту: РТС), са седиштем у Београду.

Покрајински јавни медијски сервис је Јавна медијска установа „Радио-телевизија Војводине” (у даљем тексту: РТВ), са седиштем у Новом Саду.

РТС и РТВ сарађују у обављању своје основне делатности.

3. Делатност јавног медијског сервиса

Члан 3.

Основна делатност јавног медијског сервиса у функцији је остваривања јавног интереса дефинисаног овим законом, а подразумева производњу, куповину, обраду и објављивање радио, телевизијских и мултимедијалних садржаја, нарочито информативних, образовних, културно-уметничких, дечјих, забавних, спортских, верских и других који су од јавног интереса за грађане, а који за циљ имају остваривање људских права и слобода, размену идеја и мишљења, неговање вредности демократског друштва, унапређивање политичке, полне, међунационалне и верске толеранције и разумевања, као и очување националног идентитета српског народа и националних мањина, као и пружање аудио и аудио-визуелних медијских услуга и објављивање електронских издања као услуга од јавног интереса.

Поред делатности из става 1. овог члана јавни медијски сервис може обављати и комерцијалну делатност, којом се не сме угрозити обављање основне делатности, као што је :

1) уступање права на јавно саопштавање радијских, телевизијских или других медијских садржаја;

2) објављивања огласних порука или другог облика аудио-визуелне комерцијалне комуникације (нпр. спонзорство, пласирање производа и др.);

3) пружање интерактивних услуга које су у вези са медијским услугама или других интерактивних услуга;

4) организовање јавног извођења музичких садржаја и других приредби које нису саставни део услуга јавног медијског сервиса;

5) производња, давање у закуп и продаја фонограма и видеограма;

6) пружање техничких услуга и изнајмљивање производних и других капацитета;

7) друге комерцијалне делатности које служе обављању основне делатности, ако се оне у мањем опсегу или уобичајено обављају уз ту делатност (пружање интелектуалних услуга, издавачка делатност и сл.).

4. Основна начела рада јавног медијског сервиса

Члан 4.

Рад јавног медијског сервиса заснива се на следећим начелима:

1) истинито, непристрасно, потпуно и благовремено информисање;

2) независност уређивачке политике;

3) независност од извора финансирања;

4) забрана сваког облика цензуре и незаконитог утицаја на рад јавног медијског сервиса, редакције и новинара;

5) примена међународно признатих норми и принципа, а нарочито поштовање људских права и слобода и демократских вредности;

6) поштовање професионалних стандарда и кодекса.

5. Институционална аутономија

Члан 5.

У обављању основне делатности јавни медијски сервис има институционалну аутономију и уређивачку независност а нарочито у погледу:

1) утврђивања концепције и одређивања програмских садржаја, у складу са законом;

2) уређивања програмске шеме;

3) организације делатности;

4) избора руководилаца, главних и одговорних уредника и запошљавања;

5) набавке и продаје робе и услуга;

6) управљања финансијским средствима, у складу са законом;

7) припреме и извршавања финансијског плана;

8) преговарања, односно припреме и потписивања правних аката који се односе на пословање установа;

9) избора заступника у правним пословима и у другим правним стварима.

6. Однос јавног медијског сервиса према јавности

Члан 6.

У свом деловању јавни медијски сервис остварује јавни интерес, уважава захтеве јавности и за своје деловање одговара јавности.

Одговорност јавног медијског сервиса према јавности као и утицај јавности на његово деловање остварује се посебно:

– јавношћу поступка именовања органа јавног медијског сервиса;

– учешћем јавности у унапређивању радијског и телевизијског програма;

– обавезом јавног медијског сервиса да правовремено и истинито обавештава јавност о обављању своје делатности, о условима и начину пружања својих услуга и о другим питањима која се тичу обављања делатности за које је основан;

– објављивањем плана рада, финансијског плана и извештаја о раду и пословању;

– подношењем извештаја о раду и пословању јавног медијског сервиса Народној скупштини и Савету Регулатора;

– благовременим испуњавањем обавеза прописаним законом којим се уређује слободан приступ информацијама од јавног значаја.

II. ЈАВНИ ИНТЕРЕС КОЈИ ОСТВАРУЈЕ ЈАВНИ МЕДИЈСКИ СЕРВИС

Члан 7.

Јавни интерес, у складу са законом којим се уређује област јавног информисања, који јавни медијски сервис остварује кроз своје програмске садржаје, је:

1) истинито, благовремено, потпуно, непристрасно и професионално информисање грађана и омогућавање слободног формирања и изражавања мишљења слушалаца и гледалаца на територији Републике Србије, аутономне покрајине и локалне самоуправе;

2) поштовање и представљање основних људских права и слобода, демократских вредности и институција и унапређивање културе јавног дијалога;

3) поштовање приватности, достојанства, угледа, части и других основних права и слобода човека;

4) поштовање и подстицање плурализма политичких, верских и других идеја и омогућавање јавности да буде упозната са тим идејама, не служећи интересима појединих политичких странака и верских заједница, као ни било ком другом појединачном политичком, економском, верском и сличном становишту или интересу;

5) задовољавање потреба у информисању свих делова друштва без дискриминације, водећи рачуна нарочито о друштвено осетљивим групама као што су деца, омладина и стари, мањинске групе, особе са инвалидитетом, социјално и здравствено угрожени и др.;

6) задовољавање потреба грађана за програмским садржајима који обезбеђују очување и изражавање културног идентитета како српског народа тако и националних мањина, водећи рачуна да националне мањине прате одређене програмске целине и на свом матерњем језику и писму;

7) непристрасно обрађивање политичких, историјских, привредних, социјалних, здравствених, културних, образовних, научних, еколошких и других питања, омогућавајући равноправно сучељавање различитих становишта;

8) бесплатно и једнако представљање политичких странака, коалиција и кандидата који имају потврђене изборне листе за републичке, покрајинске или локалне изборе, у време изборне кампање;

9) афирмисање националних културних вредности српског народа и националних мањина који живе у Републици Србији, као и зближавања и прожимања њихових култура;

10) развој медијске писмености становништва;

11) производња домаћег документарног и играног програма;

12) благовремено обавештавање о актуелним збивањима у свету и о научним, културним и осталим цивилизацијским достигнућима;

13) унапређивање општег образовања, здравственог образовања и образовања у вези са заштитом животне средине;

14) развијање културе и уметничког стваралаштва;

15) неговање хуманих, моралних, уметничких и креативних вредности;

16) задовољавање забавних, рекреативних, спортских и других потреба грађана;

17) информисање наших грађана у иностранству, као и припадника српског народ који живи ван територије Републике Србије;

18) представљање културног наслеђа и уметничког стваралаштва у земљи и иностранству;

19) информисање иностране јавности о догађајима и појавама у Републици Србији.

Јавни медијски сервиси дужни су да у редовном информативном програму, као и у посебним емисијама које су посвећене изборној кампањи, поступају у складу са принципима непристрасног, правичног и уравнотеженог представљања политичких субјеката, односно изборних листа и кандидата на изборима.

Јавним медијским сервисима се посебно препоручује да у циљу обавештавања јавности о предизборним радњама кандидата, односно подносилаца изборних листа организују радио и телевизијске дуеле или сучељавања да би се у виду дискусије расправила одређена актуелна политичка питања.

*Службени гласник РС, број 129/2021

Члан 8.

У остваривању јавног интереса из члана 7. овог закона јавни медијски сервис дужан је да:

1) уважава језичке и говорне стандарде, како већинског становништва тако, у одговарајућој сразмери, и националних мањина на подручју на коме се програм емитује као и језичке и говорне стандарде глувих и наглувих особа;

2) на републичком, покрајинском и локалном нивоу користи све своје расположиве капацитете укључујући и дописничку мрежу у циљу остваривања права свих грађана на равноправно информисање;

3) обезбеди коришћење и развој савремених техничко-технолошких стандарда у производњи и објављивању програма и у предвиђеном времену реализују планове преласка на нове дигиталне технологије;

4) сарађује са другим јавним медијским сервисом и размењује програмске садржаје који су од интереса за грађане Републике Србије;

5) обезбеђује чување радијских и телевизијских записа као културног наслеђа од националног интереса.

Употреба језика и писма

Члан 9.

Јавни медијски сервис дужан је да у програмима користи српски језик, ћирилично писмо и знаковни језик као облик комунукације глувих и наглувих особа.

Употреба српског језика није обавезна у програму намењеном припадницима националних мањина, али се ови програми могу титловати на српски језик.

Употреба српског језика и ћириличког писма није обавезна ни:

1) ако се објављују филмови и друга аудио-визуелна и радијска дела у изворном облику;

2) ако се објављују музичка дела с текстом који је писан на страном језику;

3) ако су програми намењени учењу страног језика;

4) ако су програми намењени страним држављанима или грађанима Републике Србије који живе ван њене територије, који те програме не могу пратити на српском језику;

5) ако се у програму, ради веродостојности информације, објављују документ, име или изјава у изворном облику.

Европска независна продукција

Члан 10.

Јавни медијски сервис обезбеђује најмање 10% годишњег програмског времена или најмање 10% годишњег програмског буџета, за аудио-визуелна дела европске независне продукције, изузимајући време намењено за вести, спортске догађаје, игре, рекламе, телетекст и телевизијску продају.

Удео из става 1. овог члана достиже се постепено, у складу са одредбама закона којим се уређује област електронских медија, уважавајући обавезу јавног медијског сервиса да обезбеди остваривања јавног интереса кроз информативне, образовне, културне и забавне садржаје.

Програмски садржаји старији од пет година могу чинити највише половину удела из става 1. овог члана.

Програмски садржаји независних продукција из става 1. овог члана бирају се на основу јавног конкурса.

Поступак и критеријуми за одабир програмских садржаја из става 1. овог члана ближе се утврђује општим актом јавног медијског сервиса.

Критеријуми за одабир програмских садржаја из става 1. овог члана морају бити недискриминаторни и у складу са програмским обавезама прописаним овим законoм.

Оглашавање

Члан 11.

Оглашавање у програмима јавног медијског сервиса се уређује законом који регулише област електронских медија и област оглашавања.

Јавни медијски сервис има право да одбије објављивање огласних порука због садржаја који је супротан програмским обавезама утврђеним законом, другим прописима и правилима којима се уређује оглашавање.

III. УСТАНОВЕ ЈАВНОГ МЕДИЈСКОГ СЕРВИСА

1. Статус, програми и нове медијске услуге

Статус

Члан 12.

РТС и РТВ имају статус правног лица.

Програми

Члан 13.

РТС пружа медијске услуге на најмање два телевизијска и најмање три радијска програма на територији Републике Србије.

РТВ пружа медијске услуге на најмање два телевизијска и најмање три радијска програма на територији Аутономне покрајине Војводине.

РТС и РТВ пружа медијске услуге као електронско издање на интернету.

Најмање један телевизијски и један радијски програм јавног сервиса мора пружати опште медијске услуге.

Нове медијске услуге

Члан 14.

Јавни медијски сервис може започети пружање нове медијске услуге радија или телевизије или аудио, односно аудио-визуелне медијске услуге на захтев, ако је њен укупан утицај на тржиште оправдан додатном вредношћу у смислу испуњавања демократских, социјалних и културних потреба друштва и програмских обавеза предвиђених одредбама члана 7. овог закона.

Новом медијском услугом, у смислу овога закона, сматра се услуга која се битно разликује од услуга које установа јавног медијског сервиса већ пружа у погледу садржаја, приступа или групе корисника којима је намењена.

Постојећа медијска услуга сматраће се новом медијском услугом ако је тако измењена да испуњава мерила из става 2. овог члана.

Генерални директор јавног медијског сервиса утврђује предлог за увођење нове медијске услуге који садржи јасан и потпун опис нове медијске услуге и образложење оправданости њеног увођења, техничких услова, означење групе корисника којима је намењена, опис начина финансирања и оцену могућег утицаја на конкуренцију на релевантном тржишту електронских медија.

Предлог за увођење нове медијске услуге доставља се на мишљење Регулатору у вези са могућим утицајем нове медијске услуге на конкуренцију на релевантном тржишту.

Регулатор анализира могући утицај нове медијске услуге на релевантно тржиште у сарадњи са органом надлежним за заштиту конкуренције.

Регулатор доставља мишљење јавном медијском сервису са извештајем о анализи у року од 90 дана од дана достављања предлога.

Јавни медијски сервис организује и спроводи јавну расправу о предлогу за увођење нове медијске услуге која не може трајати краће од 30 дана.

Након спроведене јавне расправе, Управни одбор јавног медијског сервиса доноси одлуку о увођењу нове медијске услуге.

Члан 15.

Јавни медијски сервис пружа медијске услуге преко оператора електронске комуникационе мреже за терестричко емитовање као и преко других оператора који пружају услугу дистрибуције медијских садржаја.

Услови дистрибуције из става 1. овог члана регулишу се уговором.

Јавни медијски сревис има право да му оператор електронске комуникационе мреже за терестричко емитовање обезбеди квалитетан пријем аналогног сигнала за најмање 90% становништва односно дигиталног сигнала за најмање 95% становништва на подручју на коме се пружа услуга јавног медијског сервиса као и да му обезбеди капацитете мултиплекса за емитовање и дистрибуцију програма, техничке услове за емитовање у стандардној и високој резолуцији слике и техничку подршку за друга техничко-технолошка, програмска и сервисна унапређења уз плаћање услуга оператору елекронске комуникационе мреже за дистрибуцију и емитовање програма, у складу са уговором из става 2. овог члана.

Јавни медијски сервис стиче право пружања медијских услуга из става 1. овог члана непосредно на основу овог закона и није дужан да прибави дозволу за пружање медијских услуга у складу са законом којим се регулише област електронских медија.

2. Органи јавног медијског сервиса

Члан 16.

Органи јавног медијског сервиса су Управни одбор, генерални директор и Програмски савет.

2.1 Управни одбор

Члан 17.

Орган управљања јавног медијског сервиса је Управни одбор који има девет чланова.

Чланове Управног одбора именује и разрешава Савет Регулатора двотрећинском већином укупног броја чланова.

Савет Регулатора расписује јавни конкурс за именовање чланова Управног одбора шест месеци пре истека мандата чланова Управног одбора у складу са критеријумима прописаним овим законом.

Чланови Управног одбора именују се из реда угледних стручњака из области које су од значаја за обављање послова установа јавног медијског сервиса (стручњаци из области медија, културе, менаџмента, права и финансија).

За чланове Управног одбора РТВ-а Савет Регулатора именује лица која живе и раде на подручју Аутономне покрајине Војводине.

Чланови Управног одбора не могу бити носиоци јавних функција и функција у политичкој странци, запослени код пружаоца медијске услуге, као ни лица чије би чланство у Управном одбору могло да доведе до сукоба интереса у складу са прописом који регулише спречавање сукоба интереса при обављању јавне функције.

Чланови Управног одбора не смеју обављати услуге и друге послове за установу јавног медијског сервиса.

Мандат чланова Управног одбора је пет година.

Једно лице може бити именовано за члана Управног одбора највише два пута.

У свом раду чланови Управног одбора су самостални и старају се о доследној примени закона.

Регулатор ближе уређује поступак именовања чланова Управног одбора.

Члан 18.

Управни одбор доноси Пословник о раду.

Управни одбор одлуке доноси већином гласова укупног броја чланова, осим ако је овим законом и Статутом предвиђено да се поједине одлуке доносе двотрећинском већином гласова укупног броја чланова.

Услове за рад Управног одбора обезбеђује јавни медијски сервис.

Чланови Управног одбора имају право на накнаду за свој рад у висини просечне нето зараде у јавном медијском сервису.

Члан 19.

У делокруг рада Управног одбора спадају следећи послови:

1) усваја Статут јавног медијског сервиса, двотрећинском већином гласова укупног броја чланова;

2) усваја стратегију развоја јавног медијског сервиса, двотрећинском већином гласова укупног броја чланова;

3) утврђује програмску концепцију јавног медијског сервиса, двотрећинском већином гласова укупног броја чланова;

4) усваја план рада;

5) усваја финансијски план;

6) усваја план набавки и план пословања;

7) доноси одлуку о усклађивању висине таксе;

8) именује и разрешава генералног директора јавног медијског сервиса, двотрећинском већином гласова укупног броја чланова, а образложену одлуку о именовању доноси након спроведеног јавног конкурса и чини је доступном јавности;

9) именује и разрешава главне и одговорне уреднике, као и директоре програма, ако су они предвиђени Статутом, двотрећинском већином гласова укупног броја чланова, a образложену одлуку о именовању доноси на предлог генералног директора након спроведеног јавног конкурса и чини је доступном јавности;

10) даје сагласност на акт генералног директора о систематизацији послова и задатака и организацији рада јавног медијског сервиса;

11) доноси инвестиционе планове;

12) контролише финансијско пословање и именује интерног ревизора, на предлог генералног директора;

13) врши надзор над законитошћу обављања делатности;

14) разматра предлоге и препоруке Програмског савета;

15) усваја извештај о раду и пословању јавног медијског сервиса и доставља га Народној скупштини, Савету Регулатору и обавештава јавност;

16) обавља и друге послове утврђене законом и Статутом.

Управни одбори РТС и РТВ доносе заједничку одлуку о садржају и форми јединственог обрасца за наплату таксе и јединственог обрасца о ослобађању плаћања таксе.

Престанак мандата члана Управног одбора

Члан 20.

Мандат члана Управног одбора престаје:

1) протеком времена на које је именован;

2) подношењем оставке у писменој форми регулаторном телу надлежном за област електронских медија;

3) разрешењем из разлога предвиђених овим законом;

4) смрћу.

Савет Регулатора без одлагања покреће поступак за именовање новог члана Управног одбора у случају из става 1. тач. 1)–4) овог члана.

Разрешење члана Управног одбора

Члан 21.

Савет Регулатора доноси одлуку о разрешењу члана Управног одбора:

1) ако је због болести, на основу налаза надлежне здравствене установе, неспособан за обављање дужности члана Управног одбора у периоду дужем од шест месеци;

2) ако утврди да у поступку именовања није дао тачне податке о себи;

3) ако неоправдано није присуствовао на три седнице Управног одбора у току једне године;

4) ако постане носилац јавне или политичке функције, или ако се запосли код пружаоца медијских услуга;

5) ако је поступао противно одредбама закона, Статута и других прописа који уређују обављање делатности установе јавног медијског сервиса;

6) ако је осуђен на безусловну казну затвора.

Одлуку о разрешењу члана Управног одбора, са образложењем, доноси Савет Регулатора, двотрећинском већином гласова укупног броја чланова Савета.

У поступку разрешења члану Управног одбора даје се могућност да се изјасни о разлозима за разрешење.

Члан 22.

Седницама Управног одбора присуствују, без права одлучивања, генерални директор, и друга лица на позив Управног одбора.

Лица из става 1. овог члана дужна су да на захтев Управног одбора дају информације, објашњења и стручна образложења о питањима која су на дневном реду.

2.2. Генерални директор

Овлашћења

Члан 23.

Генерални директор јавног медијског сервиса:

1) заступа и представља јавни медијски сервис;

2) организује и управља процесом рада и води пословање установе;

3) предлаже Управном одбору стратегију развоја и план рада;

4) израђује и предлаже Управном одбору, заједно са главним и одговорним уредницима, директорима програма и уредницима организационих целина програмску концепцију којом се остварује јавни интерес и одговара за њено остваривање;

5) предлаже Управном одбору увођење нове медијске услуге;

6) обезбеђује законитост рада и пословања;

7) одговара за спровођење одлуке Управног одбора и подноси Управном одбору извештаје о раду и пословању;

8) разматра препоруке Програмског савета;

9) предлаже Управном одбору именовање и разрешење главних и одговорних уредника, као и директоре програма, ако су директори програма предвиђени Статутом;

10) прибавља мишљење националног савета националне мањине о кандидатима за одговорног уредника програма на језику националне мањине пре подношења предлога за његово именовање Управном одбору;

11) доноси акте о систематизацији послова и задатака и организацији рада јавног медијског сервиса на која сагласност даје Управни одбор;

12) обавља и друге послове утврђене законом и Статутом.

Именовање и трајање мандата

Члан 24.

Одлуку о именовању генералног директора, са образложењем, доноси Управни одбор, двотрећинском већином гласова укупног броја чланова, након спроведеног јавног конкурса.

Мандат генералног директора је пет година и исто лице може бити именовано за генералног директора највише два пута.

Услови за именовање

Члан 25.

За генералног директора може бити именовано лице из реда угледних стручњака из области које су од значаја за обављање послова установе јавног медијског сервиса.

За генералног директора не може бити именовано лице које не може бити члан Управног одбора, изузев запослених код пружалаца медијских услуга.

За генералног директора може бити именовано лице које има пребивалиште на територији Републике Србије и држављанин је Републике Србије, има високу стручну спрему и 10 година искуства на руководећим пословима.

Кандидати за генералног директора приликом конкурисања дужни су да поред доказа о испуњавању услова доставе програм рада и управљања установом јавног медијског сервиса за предстојећи период.

Престанак мандата генералног директора

Члан 26.

Мандат генералног директора престаје:

1) протеком времена на које је именован;

2) подношењем оставке у писменој форми Управном одбору;

3) разрешењем из разлога предвиђених овим законом;

4) смрћу.

Управни одбор без одлагања именује вршиоца дужности и покреће поступак за именовање новог генералног директора у случају из става 1. тач. 1)–4) овог члана.

Разрешење генералног директора

Члан 27.

Управни одбор доноси одлуку о разрешењу генералног директора ако:

1) је због болести, на основу налаза надлежне здравствене установе, неспособан за обављање функције генералног директора у периоду дужем од шест месеци;

2) утврди да у поступку именовања није дао тачне податке о себи;

3) поступа противно одредбама закона, статута и других прописа који уређују обављање делатности установе јавног медијског сервиса,

4) је осуђен на безусловну казну затвора.

Одлуку о разрешењу генералног директора, са образложењем, доноси Управни одбор, двотрећинском већином гласова укупног броја чланова.

У поступку разрешења генералном директору даје се могућност да се изјасни о разлозима за разрешење.

2.3. Програмски савет

Члан 28.

Програмски савет је саветодавни орган.

Програмски савет има 15 чланова које бира Управни одбор из реда стручњака у области медија и медијских посленика, научника, стваралаца у области културе и представника удружења чији је циљ заштита људских права и демократије.

Чланови Програмског савета не могу бити носиоци јавних и политичких функција.

Мандат чланова Програмског савета траје четири године и они не могу бити поново изабрани.

Члан 29.

Чланове Програмског савета РТС-а бира Управни одбор РТС-а, на предлог одбора Народне скупштине надлежног за област јавног информисања.

Чланове Програмског савета РТВ-а бира Управни одбор РТВ-а, на предлог одбора Скупштине Аутономне Покрајне Војводине надлежног за област јавног информисања.

Надлежни одбор скупштине за област јавног информисања предлаже управном одбору листу од 30 кандидата за чланове Програмског савета која одражава територијалну, националну, верску, полну и другу структуру становништва.

Листа кандидата из става 3. овог члана утврђује се на основу јавног конкурса за избор чланова Програмског савета.

Јавни конкурс из става 3. овог члана расписује надлежни одбор скупштине шест месеци пре истека мандата члановима Програмског савета који обављају функцију.

Надлежни одбор скупштине за област јавног информисања утврђује листу свих пријављених кандидата који испуњавају услове из члана 28. ст. 2. и 3. овог закона, у року од 30 дана од дана расписивања конкурса.

Правила о спровођењу конкурса из става 5. овог члана, прописује се актом скупштине.

Члан 30.

Програмски савет стара се о задовољењу интереса слушалаца и гледалаца у погледу програмског садржаја.

Програмски савет разматра остваривање програмске концепције и разматра квалитет програмског садржаја јавног медијског сервиса и у вези са тим даје препоруке и предлоге генералном директору и Управном одбору.

Програмски савет, најмање једном годишње, организује јавну расправу о програмском садржају јавног медијског сервиса у трајању од 15 дана, а извештај о одржаној јавној расправи, заједно са препорукама за његово унапређивање које су изражене у току јавне расправе, подноси генералном директору и Управном одбору.

Програмски савет прати спровођење програмских начела и обавеза утврђених законом, а у случају њиховог непоштовања писаним путем обавештава Управни одбор, генералног директора и одговорне уреднике.

Члан 31.

Начин рада и средства за рад Програмског савета ближе се уређује Статутом јавног медијског сервиса.

На питања везана за престанак мандата члана Програмског савета сходно се примењују одредбе које се односе на престанак мандата генералног директора.

3. Статут јавног медијског сервиса

Члан 32.

Статут јавног медијског сервиса доноси управни одбор и на њега сагласност даје Савет Регулатора.

Статутом се ближе уређује унутрашња организација, начин рада јавног медијског сервиса и његових органа, доношење општих аката, овлашћења у располагању средствима којима послује, поступак именовања генералног директора, главних и одговорних уредника и директора медија и друга питања значајна за његов рад и функционисање.

Статут се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије”.

IV. СРЕДСТВА ЗА РАД И ФИНАНСИРАЊЕ ЈАВНОГ МЕДИЈСКОГ СЕРВИСА

1. Средства за рад јавног медијског сервиса

Члан 33.

Средства за рад јавног медијског сервиса чине непокретне и покретне ствари (даље: средства) прибављена од оснивача, стечена куповином, пружањем услуга и продајом производа или прибављена из других извора.

Средства која јавни медијски сервис користи су у својини Републике Србије, односно Аутономне Покрајине Војводине.

На питања стицања, оптерећивања или отуђивања средстава јавног медијског сервиса примењују се одредбе закона којим се уређује јавна својина.

Члан 34.

Јавни медијски сервис одговара за обавезе целокупним својим средствима.

2. Финансирање делатности јавног медијског сервиса

Члан 35.

Република Србија обезбеђује стабилно и довољно финансирање основне делатности јавнoг медијскoг сервиса.

Начин и услови обезбеђивања средстава за финансирање делатности из става 1. овог члана не смеју утицати на уређивачку независност и институционалну аутономију јавног медијског сервиса.

3. Извори финансирања

Члан 36.

Јавни медијски сервис финансира се из:

1) таксе за јавни медијски сервис;

2) из средстава буџета;

3) нето користи од комерцијалне експлоатације садржаја произведеног у оквиру основне делатности;

4) комерцијалних прихода;

5) осталих прихода.

Приходи из става 1. тач. 1), 2) и 3) представљају државну помоћ у смислу прописа о контроли државне помоћи.

3.1 Такса за јавни медијски сервис

Члан 37.

Основна делатност јавног медијског сервиса финансира се из таксе, у складу са овим законом.

Висина таксе је јединствена на целој територији Републике Србије и не може износити више од 500,00 динара.

Одлуку о утврђивању висине таксе утврђену ставом 2. овог члана, доносе Управни одбори РТС и РТВ заједнички, на основу анализе нeтo трoшкoва обављања основне делатност јавног медијског сервиса из члана 3. став 1. овог закона, узимајући у обзир нeтo-кoрист од комерцијалне експлоатације садржаја произведених у оквиру основне делатности јавног медијског сервиса, најкасније до 30. јуна 2015. године.

Одлука о утврђивању висине таксе објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Висина таксе усклађује се, једном годишње, на основу индекса раста потрошачких цена у Републици Србији, према званично објављеним подацима органа надлежног за послове статистике.

Одлуку о усклађивању висине таксе доноси Управни одбор РТС-а у року од 15 дана од дана објављивања Индекса потрошачких цена за месец септембар у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Одлука о усклађивању висине таксе из става 6. овог члана примењује се од 1. јануара 2017. године.

Одлука о усклађивању висине таксе објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Обвезник плаћања таксе

Члан 38.

Обвезник плаћања таксе је свако физичко и правно лице које је корисник мерила електричне енергије по стамбеној јединици, односно пословном простору.

Eвиденција о обвезницима плаћања таксе

Члан 39.

Јавни медијски сервис води евиденцију обвезника плаћања таксе са свим личним и другим потребним подацима, и то за:

1) физичка лица:

– име и презиме обвезника;

– јединствени матични број;

– целокупни подаци о адреси становања (назив насеља, општина, место, ПТТ број, пак, поштански рејон, назив улице, кућни број, допунски кућни број, улаз, спрат, број стана);

– датум евидентирања обвезника;

– датум извршених промена података;

– специфична обележја (власник, корисник, основ ослобађања, облик плаћања месечно или унапред, износ задужења, контакт телефон и/или и-мејл адреса);

– ЕД број.

2) правно лице:

– пун назив;

– матични број;

– ПИБ;

– број пословног рачуна;

– седиште;

– целокупна адреса;

– одговорно лице;

– лице за контакт;

– контакт телефон или и-мејл адреса;

– специфична обележја (власник, корисник, основ ослобађања, облик плаћања месечно или унапред, износ задужења, контакт телефон и/или и-мејл адреса)

– ЕД број.

Члан 40.

Подаци из члана 39. овог закона прикупљају се непосредно, на основу писаног захтева, од обвезника, од привредних друштава за дистрибуцију електричне енергије, министарства надлежног за унутрашње послове, органа пореске управе Републике Србије, регистра привредних субјеката, Републичког катастра непокретности и јавних комуналних предузећа.

Јединственом евиденцијом података о обвезницима заједно рукују РТС и РТВ, а на основу одлука о Правилнику о руковању подацима које у истоветном тексту доносе управни одбори РТС и РТВ.

Начин прикупљања података из става 1. овог члана, који обрађују органи јавне власти, прописује се посебним актом који доноси Влада.

Обвезник плаћања таксе у обавези је да јавном сервису пријави промену података из члана 39. у року од 15 дана од дана настанка промене.

Јавни медијски сервис податке прикупљене из става 1. овог члана може употребљавати само у сврху законом прописане обавезе вођења евиденције обвезника, обрачуна и наплате таксе.

На прикупљање и друге радње обраде података садржаних у евиденцији, из става 1. овог члана, примењују се одредбе закона којим се уређује заштита података о личности.

Начин плаћања таксе

Члан 41.

Такса се уплаћује на евиденциони рачун код Управе за трезор.

Садржину и форму обрасца на основу којег се такса уплаћује утврђују заједничком одлуком РТС и РТВ.

Јавни медијски сервис сваком обвезнику, до краја текуће календарске године, доставља дванаест образаца за плаћање таксе за наредну календарску годину.

РТВ доставља образац из става 2. овог члана обвезнику који је корисник мерила електричне енергије по стамбеној јединици, односно пословном простору, који се налази на територији Аутономне Покрајине Војводина.

РТС доставља образац из става 2. овог члана обвезнику који је корисник мерила електричне енергије по стамбеној јединици, односно пословном простору који се налази ван територије Аутономне Покрајине Војводина.

Обвезник плаћа таксу на месечном нивоу и то до петог у месецу за претходни месец.

Средства прикупљена по основу таксе уплаћују се на подрачун РТС и РТВ отвореног код Управе за трезор.

Средства уплаћена на подручју Републике Србије ван територије Аутономне Покрајине Војводина су приход РТС.

Средства наплаћена на подручју територије Аутономне покрајине Војводина распоређују се тако да 70% уплаћених средстава се распоређује РТВ а 30% уплаћених средстава се распоређује РТС.

За неизвршeње обавезе плаћања таксе, РТС и РТВ покрећу поступак наплате у складу са законом.

На доспеле а неизмирене обавезе обрачунава се камата, у складу са законом.

Oслобађање од обавезе плаћања таксе

Члан 42.

Од обавезе плаћања таксе ослобађа се физичко лице, власник мерила електричне енергије, које живи у једночланом домаћинству или је хранилац породице у вишечланом домаћинству, уколико је:

1) особа са инвалидитетом са 100% телесног оштећења;

2) особа са инвалидитетом са мање од 100% телесног оштећења, ако јој је, у складу са одредбама посебних прописа, признато право на додатак за туђу негу и помоћ;

3) лице које је трајно изгубило слух или слепо лице;

4) корисник права на новчану социјалну помоћ;

5) пензионер са минималном пензијом;

6) физичко лице корисник више мерила електричне енергије, за мерило електричне енергије у стамбеној јединици, односно пословном простору, који се не користи.

Од обавезе плаћања таксе ослобађају се и:

1) установе које се у смислу закона који уређује област социјалне заштите сматрају установама за смештај корисника, образовно-васпитне установе, здравствене установе и организације особа са инвалидитетом и предузећа за радно оспособљавање и запошљавање особа са инвалидитетом;

2) дипломатско-конзуларна представништва, под условом реципроцитета.

Право на ослобађање од обавезе плаћања таксе остварује се на основу захтева који се подноси на обрасцу за ослобађање од плаћања таксе са потребном документацијом.

Решење о ослобађању обавезе плаћања таксе из става 3. овог члана доноси јавни медијски сервис у складу са законом којим се уређује општи управни поступак.

Решење из става 4. овог члана је коначно и против њега се може покренути управни спор.

Образац за ослобађање од плаћања таксе јединствен је и његову садржину и форму утврђују заједничком одлуком РТС и РТВ.

Потребна документација за лица из става 1. тач. 1)–4) овог члана јесте решење надлежнoг органа.

Потребна документација за лица из става 1. тачка 5. овог члана јесте доказ о висини пензије, доказ о броју чланова домаћинства и доказ о статусу храниоца домаћинства.

Потребна документација за лица из става 1. тачка 6. овог члана јесте доказ о власништву на непокретности, доказ да нико не користи објекат и доказ о потрошњи електричне енергије.

Потребна документација за установе и дипломатско конзуларна представништва из става 2. тач. 1)–2) овог члана је извод из јавног регистра.

Свака измена статуса по коме је остварено право на ослобађање од обавезе плаћања таксе мора се пријавити јавном медијском сервису у року од 15 дана од дана настанка промене.

3.2 Финасирање из средстава буџета

Члан 43.

Део средстава за финансирање основне делатности јавног медијског сервиса може се обезбедити и из буџета Републике Србије и буџета Аутономне Покрајине Војводина, и то за пројекте:

1) производње, емитовања и дистрибуције програма за иностранство, програма намењених дијаспори, као и програма намењеног становништву на територији АП Косова и Метохије;

2) намењене развоју нових технологија, дигитализације архива, дигитализације технолошке опреме, развоја нових дистрибутивних сервиса у складу са могућностима које доноси дигитализација;

3) друге пројекте од посебног друштвеног значаја у складу са законом којим се регулише јавно информисање.

Одлуку о предлогу пројекта доноси управни одбор јавног медијског сервиса до 1. марта текуће године за наредну годину и доставља га републичком, односно покрајинском органу надлежном за послове јавног информисања.

Предлог пројеката које јавни медијски сервис намерава да реализује у наредној години мора садржати прецизан износ недостајућих финансијских средстава који ће се финансирати из буџета, a који не сме да прелази нeтo трoшкoвe реализације предвиђеног пројекта, и који је сачињен на основу пројекције наплате таксе и пројекције остваривања комерцијалних прихода.

Након доношења акта о буџету орган надлежан за послове јавног информисања на републичком, односно покрајинском нивоу закључује уговор са јавним медијским сервисом.

3.3 Нето-корист

Члан 44.

Приходом јавног медијског сервиса сматра се и нeтo-кoрист од комерцијалне експлоатације садржаја произведених у оквиру основне делатности (у даљем тексту: нето-корист).

Унакрсно обједињавање

Члан 45.

Средства наплаћена од таксе и нето-користи користе се искључиво за финансирање основне делатности јавног медијског сервиса и не могу се користити за финансирање комерцијалне делатности (унакрсно субвeнциoнисaњe).

Aкo јавни медијски сервис поступи супротно забрани унакрсног субвeнциoнисaња из става 1. овог члана, Савет Регулатора, на основу информација добијених у поступку контроле који врши над његовим радом, из извештаја Државне ревизорске институције, независног овлашћеног ревизора или интерног ревизора, рeшeњeм нaлаже пoврaћaj износа коришћеног супротно забрани унакрсног субвeнциoнисaња уплатом нa пoсeбaн зa ту нaмeну oтвoрeн пoдрaчун Регулатора.

Уплаћена средства из става 2. овог члана, Савет Регулатора вратиће јавном медијском сервису за финансирање основне делатности у следећој години.

Јавни медијски сервис може задржати наплаћену таксу преко износа нето трошкова обављања основне делатности у износу до 10% гoдишњим финaнсиjским плaнoм прoрaчунaтих трoшкoвa oбaвљaњa основне делатности, a срeдствa изнaд тoгa, дужaн je да уплaти нa пoсeбaн зa ту нaмeну oтвoрeн пoдрaчун Регулатора.

Уплаћена средства из става 4. овог члана, Савет Регулатора вратиће јавном медијском сервису за финансирање основне делатности у следећој години.

Укупни гoдишњи изнoс таксе плaнирaн зa слeдeћу гoдину, умaњићe сe зa срeдствa из ст. 2. и 4. oвoгa члaнa.

3.4 Комерцијални приходи

Члан 46.

Комерцијални приход јавни медијски сервис остварује обављањем комерцијалне делатности из члана 3. став 2. овог закона, осим изузетно у случајевима из члана 44. овог закона.

Јавни медијски сервис кoристи кoмeрциjaлнe прихoдe зa одржавање и развој комерцијалне делатности изричито наведене и у члану 3. став 2. овог закона а може да их употреби и за суфинансирање своје основне делатности, у складу са усвојеним програмом рада и финансијским планом.

Јавни медијски сервис обавља комерцијалну делатност поштујући прописе о заштити конкуренције, а посебно не пружа комерцијалне услуге, укључујући и услуге објављивања огласних порука или другог облика аудио-визуелне комерцијалне комуникације, по ценама које су ниже од тржишних, нити при куповини права за преносе спортских догађаја нуди цену која је изнад тржишне.

Средства прибављена обављањем комерцијалне делатности не смеју угрожавати обављање основне делатности јавног медијског сервиса нити утицати на његову независност.

У случajу куповине искључивих прaвa на емитовање радијских, телевизијских или других медијских садржаја од изузетног значаја, укључујући и преносе спортских догађаја, јавни медијски сервис је дужан да неискоришћена права благовремено и на недискриминаторан начин уступи другим пружаоцима одговарајућих медијских услуга.

Прaвилa o уступaњу неискоришћених права на садржаје из става 5. овог члана, прописује Савет Регулатора.

Aкo Савет Регулатора на основу информација добијених у поступку контроле коју врши над радом јавног медијског сервиса утврди повреде обавеза из ст. 2. и 5. овог члана, пoднeће телу надлежном за заштиту конкуренције, инициjaтиву зa испитивaњe пoврeдe кoнкурeнциje.

3.5 Остали приходи

Члан 47.

Јавни медијски сервис може прибављати средства и из фондова међународних организација.

Средства прибављена као „остали приходи” не смеју угрожавати обављање основне делатности јавног медијског сервиса нити утицати на његову независност.

4. Расходи јавног медијског сервиса

Члан 48.

Рaсхoди јавног медијског сервиса дeлe сe нa основне, кoмeрциjaлнe и зajeдничкe рaсхoдe.

Основни рaсхoди јавног медијског сервиса су трoшкoви кojи нaстajу или су пoвeзaни с oбaвљaњeм основне делатности јавног медијског сервиса, а кoмeрциjaлни рaсхoди јавног медијског сервиса су трoшкoви кojи нaстajу или су пoвeзaни с oбaвљaњeм кoмeрциjaлнe и других делатности које не спадају у основне делатности јавног медијског сервиса.

Зajeднички рaсхoди јавног медијског сервиса дeлe сe нa основне или кoмeрциjaлнe прeмa сразмери кojа сe утврђуje Стaтутoм јавног медијског сервиса и oпштим aктoм o финaнсиjскoм пoслoвaњу јавног медијског сервиса.

Методологија праћења прихода и расхода

Члан 49.

Јавни медијски сервис дужaн je да изрaди мeтoдoлoгиjу прaћeњa директних и индиректних прихода и расхода кojи сe oднoсe нa обављање основне и кoмeрциjaлнe делатности јавног медијског сервиса, која омогућава да се у пословним књигама директни и индиректни приходи, расходи и пoслoвни рeзултaти кojи сe oднoсe нa обављање основне делатности јавног медијског сервиса, рачуноводствено раздвајају од директних и индиректних прихода, расхода и пoслoвних рeзултaта кojи сe oднoсe нa обављање кoмeрциjaлнe делатности јавног медијског сервиса.

Нaчин рaчунoвoдственог раздвајања из става 1. овог члана, јавни медијски сервис ближе уређује oпштим aктoм o финaнсиjскoм пoслoвaњу.

Интeрни рeвизор јавног медијског сервиса рeдoвно прaти примену oдрeдaбa oвoгa члaна и o тoмe извeштaвa Управни oдбoр.

V. РЕВИЗИЈА

Члан 50.

Сви обрачуни прихода и расхода и финансијски извештаји јавног медијског сервиса подлежу периодичној и годишњој ревизији интерног ревизора и годишњој ревизији од стране независног овлашћеног ревизора.

VI. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ

Члан 51.

РТС и РТВ једном годишње подносе Народној скупштини, ради разматрања и одлучивања, а Савету Регулатора ради информисања, Извештај о раду и пословању за претходну годину, са извештајем независног овлашћеног ревизора.

Извештај о раду и пословању из става 1. овог члана саставља се на начин да јасно раздвоји основну делатност јавног медијског сервиса од комерцијалне делатности, као и изворе финансирања тих делатности.

VII. ПРИМЕНА ОДРЕДАБА ДРУГОГ ЗАКОНА

Члан 52.

На питања која се односе на јавни медијски сервис а која нису регулисана одредбама овог закона, примењују се одредбе закона којим се регулише област јавног информисања и електронских медија.

VIII. НАДЗОР

Члан 53.

Надзор над применом одредаба овог закона врши министарство надлежно за послове јавног информисања.

IX. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 54.

Новчаном казном у висини од 3.000 динара казниће се за прекршај физичко лице које не пријави промену података у складу са чланом 40. став 4. овог закона.

Новчаном казном у висини од 10.000 динара казниће се за прекршај правно лице које не пријави промену података у складу са чланом 40. став 4. овог закона.

Члан 55.

Новчаном казном у висини од 3.000 динара казниће се за прекршај физичко лице које не пријави промену података у складу са чланом 42. став 11. овог закона.

Новчаном казном у висини од 10.000 динара казниће се за прекршај правно лице које не пријави промену података у складу са чланом 42. став 11. овог закона.

X. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 56.

Даном ступања на снагу овог закона Радиодифузна установа Србије, односно Радиодифузна установа Војводине, основане Законом о радиодифузији („Службени гласник РС”, бр. 42/02, 97/04, 76/05, 79/05 – др. закон, 62/06, 85/06 и 41/09), настављају са радом као Јавна медијска установа „Радио телевизија Србије”, односно као Јавна медијска установа „Радио телевизија Војводине”.

Даном ступања на снагу овог закона лице именовано или изабрано на основу одредби Закона о радиодифузији („Службени гласник РС”, бр. 42/02, 97/04, 76/05, 79/05 – др. закон, 62/06, 85/06 и 41/09), наставља да обавља своју функцију до истека мандата на који је изабрано, односно именовано.

Лице из става 2. овог члана не може бити поново именовано ако је већ именовано, односно изабрано онолико пута колико према овом закону може бити највише пута именовано на одговарајућу функцију.

Даном ступања на снагу овог закона запослени у Радиодифузној установи Србије, односно Радиодифузној установи Војводине настављају са радом као запослени у Јавној медијској установи „Радио телевизија Србије”, односно као запослени у Јавној медијској установи „Радио телевизија Војводине” на пословима на којима су радили.

Члан 57.

РТС и РТВ су дужни су да у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона ускладе своја акта са одредбама овог закона.

Члан 58.

РТС и РТВ су дужни да до 1. октобра 2015. године формирају јединствену евиденцију обвезника плаћања таксе и донесу одлуку о садржају и форми јединственог обрасца за наплату таксе и јединственог обрасца за ослобађање од таксе.

Члан 59.

Народна скупштина ће у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог закона донети акт којим се прописују правила о спровођењу јавног конкурса за избор кандидата за чланове Програмског савета предвиђеног чланом 29. овог закона.

Влада ће у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог закона донети акт о начину прикупљања података обвезника плаћања таксе предвиђеног чланом 40. овог закона.

Регулатор ће у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог закона донети акт којим ће ближе уредити поступак именовања чланова Управног одбора јавних медијских сервиса предвиђеног чланом 17. овог закона.

Члан 60.

Влада ће у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона решити питање располагања непокретностима и средствима емисионе инфраструктуре која користи РТВ на основу деобног биланса са РТС објављеном у „Службеном гласнику РС”, број 25/06 а нису обухваћена Одлуком Владе о оснивању Јавног предузећа за управљање емисионом инфраструктуром („Службени гласник РС”, број 84/09).

Јавно предузеће Емисиона техника и везе преузима у року из става 1. овог члана, запослене Радио телевизије Војводине, који обављају послове управљања, организовања, одржавања и развоја емисионе технике и веза.

Члан 61.

Одредбе чл. 37–42. овог закона примењју се од 1. јануара 2016. године.

Члан 62.

Од 1. јануара 2016. године до 31. децембра 2018. године Јавна медијска установа „Радио телевизија Србије” и Јавна медијска установа „Радио телевизија Војводине”, делимично се финансирају из буџета Републике Србије, за обављање основне делатности.

Буџетска средства за рад Јавне медијске установе „Радио телевизија Србије” и Јавне медијске установе „Радио телевизија Војводине”, опредељују се на позицији министарства надлежног за послове јавног информисања.

Влада уредбом ближе уређује начин преноса средстава.

Влада доноси уредбу из става 3. овог члана најкасније 15 дана од дана усвајања буџета Републике Србије.

*Службени гласник РС, број 103/2015

**Службени гласник РС, број 108/2016

Члан 62а

За обављање основне делатности, која је у функцији остваривања јавног интереса, Јавна медијска установа „Радио-телевизија Србије” и Јавна медијска установа „Радио-телевизија Војводине”, до 31. децембра 2021. године, делимично се финансирају из буџета Републике Србије.

Начин преноса средстава из става 1. овог члана, уређује Влада посебним актом.

*Службени гласник РС, број 161/2020

Члан 62б

За обављање основне делатности, која је у функцији остваривања јавног интереса, Јавна медијска установа „Радио-телевизија Војводине” до 31. децембра 2022. године делимично се финансира из буџета Републике Србије.

Начин преношења средстава из става 1. овог члана уређује Влада посебним актом.

*Службени гласник РС, број 129/2021

Члан 62в

За обављање основне делатности, која је у функцији остваривања јавног интереса, Јавна медијска установа „Радио-телевизија Војводине” до 31. децембра 2023. године делимично се финансира из буџета Републике Србије.

Начин преношења средстава из става 1. овог члана, уређује Влада посебним актом.

*Службени гласник РС, број 142/2022

Члан 63.

Даном на ступања на снагу овог закона престају да важе одредбе чл. 76–94. Закона о радиодифузији ( „Службени гласник РС”, бр. 42/02, 97/04, 76/05, 79/05 – др. закон, 62/06, 85/06 и 41/09).

Члан 64.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У „ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ“ ЗАКОНА

Закон о допуни Закона о јавним медијским сервисима: „Службени гласник РС“, број 161/2020-3

Члан 2.

Овај закон ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Закон о измени и допунама Закона о јавним медијским сервисима: „Службени гласник РС“, број 129/2021-137

Члан 3.

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Закон о допуни Закона о јавним медијским сервисима: „Службени гласник РС“, број 142/2022-3

Члан 2.

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.