Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

ЗАКОН

о привременом уређивању начина наплате таксе за јавни медијски сервис

"Службени гласник РС", бр. 112 од 30. децембра 2015, 108 од 29. децембра 2016, 95 од 8. децембра 2018, 86 од 6. децембра 2019, 153 од 21. децембра 2020, 129 од 28. децембра 2021, 142 од 27. децембра 2022.

Члан 1.

Овим законом привремено се уређује начин наплате таксе за јавни медијски сервис, с циљем отклањања околности које би могле да доведу у питање рад и функционисање јавних медијских сервиса и обављања њихове основне делатности, која је у функцији остваривања јавног интереса.

Члан 2.

Од 1. јануара 2016. године до 31. децембра 2023. године јавни медијски сервиси и то: Јавна медијска установа „Радио телевизија Србије” (у даљем тексту: РТС) и Јавна медијска установа „Радио телевизија Војводине” (у даљем тексту: РТВ) делимично се финансирају из таксе за јавни медијски сервис, а делимично из буџета Републике Србије.

Висина таксе за јавни медијски сервис и буџетска средства, њихов укупан износ и сразмера утврђују се у складу са законом којим се уређује јавни медијски сервис, а у функцији обављања основне делатности јавних медијских сервиса, обезбеђивања стабилног система финансирања основне делатности јавних медијских сервиса, њихове уређивачке независности и институционалне аутономије, истовремено водећи рачуна о економском амбијенту и економској снази обвезника.

*Службени гласник РС, број 142/2022

Члан 3.

Таксу за јавни медијски сервис (у даљем тексту: такса) наплаћује ЈП „Електропривреда Србије”, Београд и привредни субјекти који врше снабдевање крајњих купаца електричном енергијом (у даљем тексту: снабдевач), обједињено и истовремено са наплатом испоручене електричне енергије.

Такса се наплаћује корисницима мерила електричне енергије, преко рачуна за испоручену електричну енергију, испостављеног од стране снабдевача.

РТС и РТВ обезбеђују ажурне податке о крајњим купцима и њиховим снабдевачима за све кориснике мерила електричне енергије преко оператора дистрибутивног система електричне енергије, са којим ће закључити уговор о ближем регулисању начина и рокова преузимања ових података.

Члан 4.

Такса је обавезни елемент месечно испостављеног рачуна за испоручену електричну енергију за све снабдеваче који обављају делатност снабдевања крајњих купаца електричном енергијом на територији Републике Србије.

Износ таксе исказан на рачуну из става 1. овог члана не улази у основицу за обрачун акцизе и пореза на додату вредност.

Члан 5.

Месечно фактурисан износ таксе снабдевач уплаћује на рачуне РТС и РТВ отворене код пословне банке, најкасније до 15-ог у месецу за претходни месец.

Члан 6.

Средства од уплаћене таксе на подручју Републике Србије ван територије Аутономне покрајине Војводина приход су РТС.

Средства уплаћена по основу таксе на територији Аутономне покрајине Војводине распоређују се тако да 70% уплаћених средстава су приход РТВ, а 30% уплаћених средстава су приход РТС.

Члан 7.

Снабдевачу на име обављања послова фактурисања и наплате таксе РТС и РТВ плаћају месечну накнаду у висини од 3% од износа пренетих средстава РТС-у и РТВ-у по основу таксе.

Члан 8.

Ослобађање од обавезе плаћања таксе врше РТС и РТВ у складу са Законом о јавним медијским сервисима.

Члан 9.

Висина таксе јединствена је на целој територији Републике Србије, утврђује се у месечном износу од 299,00 динара.

*Службени гласник РС, број 153/2020

Члан 10.

Буџетска средства из члана 2. став 1. овог закона за финансирање основне делатности јавног медијског сервиса опредељују се на годишњем нивоу, на позицији министарства надлежног за послове јавног информисања.

Члан 11.

РТС и РТВ ће са снабдевачем закључити уговор којим ће се ближе уредити поступак у вези са фактурисањем таксе, уплатом средстава и ослобађањем корисника мерила електричне енергије од обавезе плаћања, као и начин и рокове за плаћање накнаде, рокове за доставу потребних података и контролне механизме.

У погледу питања која се односе на финансирање основне делатности јавног медијског сервиса која нису посебно уређена овим законом сходно се примењују одговарајуће одредбе Закона о јавним медијским сервисима.

Члан 12.

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У „ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ“ ЗАКОНА

Закон о измени Закона о привременом уређивању начина наплате таксе за јавни медијски сервис: „Службени гласник РС“, број 108/2016-3

Члан 2.

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Закон о измени Закона о привременом уређивању начина наплате таксе за јавни медијски сервис: „Службени гласник РС“, број 86/2019-37

Члан 2.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. јануара 2020. године.

Закон о измени Закона о привременом уређивању начина наплате таксе за јавни медијски сервис: „Службени гласник РС“, број 129/2021-137

Члан 2.

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Закон о измени Закона о привременом уређивању начина наплате таксе за јавни медијски сервис: „Службени гласник РС“, број 142/2022-3

Члан 2.

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.