Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

ЗАКОН

о националним парковима

"Службени гласник РС", бр. 84 од 6 октобра 2015, 95 од 8. децембра 2018 - др. закон

 

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Престале су да важе одредбе члана 15. Закона даном почетка примене Закона о о накнадама за коришћење јавних добара ("Службени гласник РС", број 95/2018), односно 1. јануара 2019. године (види члан 279. Закона – 95/2018-267) (текст Закона пре измене из броја 95/2018 можете погледати са десне стране у делу "Верзије пречишћеног текста").

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим законом уређују се циљеви, вредности, површина, границе и режими заштите, управљање и одрживо коришћење Националног парка „Фрушка гора”, Националног парка „Ђердап”, Националног парка „Тара”, Националног парка „Копаоник” и Националног парка „Шар планина” (у даљем тексту: Национални парк).

На управљање, коришћење, чување и презентацију Националног парка, сходно се примењују одредбе закона којим се уређује заштита природе, ако овим законом није друкчије одређено.

ІI. ЦИЉ ЗАКОНА

Члан 2.

Циљеви који се остварују овим законом су:

1) очување и унапређење вредности биодиверзитета, геодиверзитета, као и културно-историјских вредности;

2) очување и унапређење еколошки значајних подручја и разноврсност предела;

3) очување објеката геонаслеђа;

4) очување и унапређење станишта, типова станишта и популације дивље флоре и фауне;

5) очување и унапређење адекватног квалитета живота људи у Националном парку кроз развој друштвене, културне и економске активности;

6) очување културно-историјских наслеђа;

7) очување традиционалног начина живота;

8) очување природних процеса и равнотеже између природних процеса и људске активности, односно одрживи развој Националног парка;

9) импресиван доживљај природе посетиоцима, образовање, истраживање, спорт и рекреација.

IІI. ВРЕДНОСТИ, ПОВРШИНА, ГРАНИЦЕ И РЕЖИМИ ЗАШТИТЕ

Вредности и површина

Члан 3.

Национални парк „Фрушка гора” основан је ради: одржања степских и шумо-степских станишта; одржања шумских екосистема са разноврсним типовима храстових шума, посебно реликтном термофилном шумом храстова са грабићем, медитеранског обележја; очувања станишта и популације дивље флоре националног и европског значаја са присуством панонских ендемских и бројних реликтних врста из терцијера и породице орхидеја; очувања станишта преко двеста врста птица, међу којима се истиче орао крсташ, орао кликташ, црна рода, голуб дупљаш, црна жуна, беловрата мухарица и црноглава стрнадица; очувања глобално угрожене врсте текуница; очувања налазишта фосила, изданака са откривеним геолошким творевинама значајним за сагледавање геолошке грађе и историјско-геолошког развоја литосфере; очувања јединственог брдског предела са гребенским делом под шумом и падинама; очувања реке Дунав, изворишта вода и влажних станишта; очувања културно-историјских споменика са 17 српских православних манастира и заштите и очувања спомен обележја.

Национални парк „Фрушка гора” налази се на северу Републике Србије у Аутономној покрајини Војводини и заузима Централни масив, Липик, Ворово, Надош и Опаљеник, и већи број мањих просторних целина: Чортановачка шума, Курјаковац 1, Курјаковац 2, Крушедолски пашњак, Нерадински до, Лединци – Старо Село, Врдник колонија, Јазачки пашњаци, Реметски до, Манђелошки пашњаци, Лежимирски пашњаци, Косаниште, Куњат, Аде и спрудови – Бразилија, Черевићке ливаде – Липска страна, Милованово брдо, Дангуба, Марков до и Шидско Церје.

Национални парк „Фрушка гора” простире се на деловима територија: града Новог Сада – општина Петроварадин, града Сремске Митровице, општина Бачка Паланка, Беочин, Инђија, Ириг, Сремски Карловци и Шид, у оквиру 45 катастарских општина: Беочин, Черевић, Раковац, Баноштор, Свилош, Грабово, Сусек, Луг, Шид, Привина Глава, Моловин, Ђипша, Сот, Љуба, Беркасово, Ердевик, Бингула, Нештин, Визић, Лежимир, Манђелос, Бешеново Прњавор, Шуљам, Чалма, Дивош, Гргуревци, Ириг, Врдник, Гргетек, Велика Ремета, Нерадин, Јазак Прњавор, Мала Ремета, Крушедол Прњавор, Лединци, Сремска Каменица, Петроварадин, Буковац, Сремски Карловци, Чортановци, Инђија, Стари Сланкамен, Нови Сланкамен, Љуково и Крчедин, укупне површине 26.672 ha, од чега је 19.308 hа у државној својини, а у приватној и другим облицима својине 7.364 hа, од чега је I степеном обухваћено 3%, II степеном 67% и III степеном 30% укупне површине, на дан ступања на снагу овог закона.

Члан 4.

Национални парк „Ђердап” основан је ради очувања: објеката карстног рељефа и хидрографије, Ђердапске клисуре, кањона Бољетинске реке, кањона Брњице и др.; станишних типова: полидоминантних реликтних заједница, осиромашених реликтних заједница, шибљака, савремених и других типова шума (букове шуме, храстово-грабове шуме, термофилне и супра-медитеранске храстове шуме, мешовите термофилне шуме и обалске формације врба); станишта и популације дивље флоре, посебно копривића, ораха, мечје леске, јоргована, маклена, црног јасена, грабића, сребрне липе, кавкаске липе, Панчићевог маклена, медунца, златне папрати, божиковине, тисе, брекиње, дивље крушке, дивље трешње и др.; станишта и популације дивље фауне, посебно птица (црна рода, белорепан, орао змијар, патуљасти орао, орао кликташ, сури орао, соко, буљина и мали вранац), сисара (рис, европски јелен, дивља свиња, медвед, видра, шарени твор, дивокоза и срна) и риба (сом, кечига, смуђ, деверика, мрена, балкански вијун, лињак, караш, велики и мали вретенар и јегуља) и др.; културно-историјског наслеђа, нарочито Голубачког града, Лепенског вира, Трајанове табле, Дијане Караташ и заштите и очувања спомен обележја и др.

Национални парк „Ђердап” налази се у североисточном делу Републике Србије и обухвата део подручја Ђердапске клисуре (Гвоздена врата) у средњем току Дунава. Обухвата делове масива Северног Кучаја, Мироча и Штрбца ширине 2–10 km, као и део Дунава, који припада Републици Србији.

Подручје Националног парка „Ђердап” простире се на територији општина: Голубац, Мајданпек и Кладово, у оквиру 17 катастарских општина: Голубац, Брњица, Добра, Бољетин, Мајданпек, Доњи Милановац, Мосна, Тополница, Голубиње, Мироч, Петрово Село, Текија, Нови Сип, Давидовац, Манастирица, Кладушница и Подвршка, укупне површине 63.786,48 hа, од чега је 45.454,87 hа у државној својини, а у приватној и другим облицима својине 18.331,60 hа, од чега је I степеном обухваћено 8,01%, II степеном 21,50% и III степеном 70,79% укупне површине, на дан ступања на снагу овог закона.

Члан 5.

Национални парк „Тара” основан је ради очувања: крашког рељефа (увале и долине, понорнице и вртаче), тресаве и др.; најквалитетнијих шумских екосистема лишћарских, четинарских и мешовитих заједница, на Балкану и у Европи, изванредне структуре, квалитета и здравственог стања састојина; станишта и популације дивље флоре, са бројним врстама биљака од значаја на националном, регионалном и европском нивоу, а посебно Панчићеве оморике на њеном исходном аутохтоном станишту и местима на којима је први пут пронађена и описана као за науку нова врста четинарског дрвета, као и дервентанског различка; станишта и популације дивље фауне, посебно птица (црна жуна, велики детлић, уралска сова, гаћаста кукумавка, дивља канаринка и планинска сеница), сисара (медвед, дивокоза, вук, дивља свиња, дивља мачка и куна златица), инсеката (ендемо-реликтни Панчићев скакавац) и др.; живописних и привлачних предела са низом карактеристичних обележја условљених стањем и одликама природних чиниоца, одмереним утицајем људи на природу, народним стваралаштвом и градитељством; богатог културно-историјског наслеђа, на првом месту манастира Рача, некрополе у Перућцу и у Растишту, скита Св. Ђорђа и заштите и очувања спомен обележја; адекватног квалитета живота људи у националном парку кроз развој друштвене, културне и економске активности.

Национални парк „Тара” налази се на крајњем западу Републике Србије, захвата подручје ограничено лактастим током реке Дрине, између Вишеграда и Бајине Баште, а чине га планински масиви Звезда, Црни врх и Равна Тара. Са источне стране подручје је одвојено Солотушком реком и висоравни Поникве, а са јужне Креманском и Мокрогорском котлином.

Подручје Националног парка „Тара” простире се на територији општине Бајина Башта, у оквиру 10 катастарских општина: Јагоштица, Растиште, Заовине, Коњска река, Перућац, Бесеровина, Зауглине, Рача, Мала река и Солотуша, укупне површине 24.991,82 ha, од чега је 13.588,51 hа у државној својини, а у приватној и другим облицима својине 11.403,36 hа, од чега је I степеном обухваћено 13,35%, II степеном 34,07% и III степеном 52,58% укупне површине, на дан ступања на снагу овог закона.

Члан 6.

Национални парк „Копаоник” основан је ради очувања: разноврсне геолошке грађе са стенама различитог настанка и старости (гранити, серпентинити, шкриљци, мермери, андезити и кречњаци); вегетацијских појасева високих планина централног дела Балкана; шумских вегетација, вегетација субалпијских жбунова, пашњака, тресавска вегетација и др.; флористичке хетерогености и ендемске планинске флоре, ендемске, субендемске и стеноендемске врсте биљака (Панчићева режуха, копаоничка чуваркућа, копаоничка љубичица, кохова генцијана и др.); богате фауне, међу којом се посебно истичу птице (балканска ушата шева и др.), већи број гмизаваца, водоземаца и сисара (вук, видра, срна, алпска ровчица, пух лешникар, шарени твор, дивља свиња и др.), риба (поточна пастрмка) и др.; објеката геонаслеђа, воде и предела (Панчићев врх, Козје стене, Беле стене, кањон Самоковке, Оштри крш, водопад Јеловарник, седам девојачких извора, Марине воде, Крчмар и др.); културно-историјских вредности (остаци цркве Св. Прокопија на Небеским столицама, црквиште у Метођу и црква Св. Петра и Павла у Кривој Реци) и заштите и очувања спомен обележја.

Национални парк „Копаоник” налази се у јужном делу Републике Србије и захвата највредније и највише делове планине Копаоник и то, сливове Самоковске, Гобељске, Брзећке и Барске реке, са низом врхова виших од 1600 m надморске висине и Панчићевим врхом од 2017 m.

Подручје Националног парка „Копаоник” простире се на територијама општина Рашка и Брус, у оквиру 16 катастарских општина: Копаоник, Црна Глава, Јошаничка Бања, Кремиће, Тиоџе, Семетеш, Бадањ, Лисина, Бозољин, Брзеће, Равниште, Кнежево, Гочманци, Ливађе, Паљевштица и Крива Река, укупне површине 11 969, 04 ha, од чега су у државној својини 9.862,6 ha, а у приватној и другим облицима својине 2.106,98 ha, од чега је I степеном обухваћено 12,38%, II степеном 29,94% и III степеном 57,68% укупне површине, на дан ступања на снагу овог закона.

Члан 7.

Национални парк „Шар планина” основан је ради очувања: различитих облика глацијалног (циркови, морене глацијална језера и др.), периглацијалног (снежанички циркови, клизећи блокови, микро-облици тундра мозаика са дробинама и др.), крашког и флувијалног рељефа; хидролошких објеката и појава (речни токови, извори, потоци, тресаве и језера); шумских и високопланинских вегетација и њихових станишта (заједнице мунике, молике, кривуља, тресаве и високе зелени и др.); станишта и популације дивље флоре (хајдучица краља Александра, Николићев пуцавац, борнмилера, шарпланински каранфил и др.) и фауне, посебно богате фауне дневних лептира, птица (сиви соко, велики тетреб, јаребица камењарка, прдавац, балканска ушата шева), сисара (снежна и динарска волухарица, мрки медвед, вук, дивокоза и др.); предела са низом карактеристичних обележја; бројних објеката културне баштине који потичу из средњевековне српске државе (манастири Св. Арханђела, Св. Петра Коришког, Св. Богородице и цркве Св. Николе, Св. Петке, Св. Ђорђа и др.) и заштите и очувања спомен обележја.

Национални парк „Шар планина” простире се на крајњем југу Србије, у Аутономној покрајини Косово и Метохија, дуж главног гребена, са врховима изнад 2000 m надморске висине и највећим врхом Бистра (2641 m). Обухвата северне и северозападне делове главног масива, на који се преко Превалаца надовезују шарпланински огранци Ошљак, Островица и Коџа Балкан.

Подручје Националног парка „Шар планина” налази се на територији општина Призрен, Штрпце, Сува Река и Качаник, у оквиру 31 катастарске општине: Заплужје, Манастирица, Стружје, Небрегоште, Доње Љубиње, Горње Љубиње, Драјчићи, Мушниково, Горње село, Јажинце, Беревце, Штрпце, Готовуша, Драјковце, Слатина, Бичевац, Севце, Средска, Плањане, Живињане, Врбичане, Скоробиште, Кабаш, Кориша, Селогржде, Мушутиште, Деловце, Букош ІІ, Горња Битина, Беревце І и Врбештица, укупне површине 22.805,43 ha, од чега је 10.359,00 ha у државној својини, а у приватној и другим облицима својине 12.446 ha, од чега је I степеном обухваћено 32,27%, II степеном 13,15% и III степеном 54,58% укупне површине, на дан ступања на снагу овог закона.

Границе заштите

Члан 8.

Границе Националних паркова појединачно, називи и оквирне границе просторних јединица на којима је утврђен режим заштите I, II, III степена и заштитне зоне, приказани су текстуално и графички у Прилогу – Опис граница Националног парка и прегледним картама националних паркова у умањеном приказу размере 1:300.000, који су одштампани уз овај закон и чине његов саставни део.

Границе из става 1. овог члана приказане су графички и на Ортофото карти Националног парка размере 1:5.000 чији се штампани и дигитални примерци налазе и чувају у министарству надлежном за послове заштите животне средине (у даљем тексту: Министарство), заводима за заштиту природе, Републичком геодетском заводу и јавним предузећима за управљање Националним парковима.

Члан 9.

Управљач Националног парка дужан је да, у сарадњи са Републичким геодетским заводом и надлежним заводом за заштиту природе, изврши идентификацију граница заштите на катастарском плану Националног парка, најкасније у року од 12 месеци од дана ступања на снагу овог закона.

Катастарски подаци неопходни за потребе управљања Националним парком, обезбеђују се из базе података катастра непокретности које издаје Републички геодетски завод, на захтев Управљача Националним парком.

На операт, односно записник о утврђивању граница заштите из става 1. овог члана, сагласност даје министарство надлежно за послове просторног планирања.

Режими заштите

Члан 10.

Заштита и одрживо коришћење Националног парка спроводи се према Плану управљања Националним парком за период од десет година и другим актима донетим на основу закона, којим се уређује заштита природе.

На подручју Националног парка утврђују се режими заштите I, II и III степена, на које се примењују забране и ограничења радова и активности, утврђене Планом управљања и прописима којима се уређује заштита природе.

План управљања и просторни план подручја посебне намене не смеју бити у супротности.

На подручју Националног парка, забрањује се изградња објеката, која је у супротности са просторним планом подручја посебне намене.

IV. УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА

Члан 11.

Управљање Националним парком и делатност управљача су послови од општег интереса.

Националним парком „Фрушка гора” управља Јавно предузеће „Национални парк Фрушка гора” са седиштем у Сремској Каменици, Националним парком „Ђердап” управља Јавно предузеће „Национални парк Ђердап” са седиштем у Доњем Милановцу, Националним парком „Тара” управља Јавно предузеће „Национални парк Тара” са седиштем у Бајиној Башти, Националним парком „Копаоник” управља Јавно предузеће „Национални парк Копаоник” са седиштем на Копаонику и Националним парком „Шар планина” управља Јавно предузеће „Национални парк Шар планина” са седиштем у Штрпцу (у даљем тексту: Управљач).

Права оснивача врши Влада.

Члан 12.

Очување, унапређење, одрживо коришћење, уређење и приказивање природних и других вредности подручја Националног парка, спроводи се према плану управљања који се доноси за период од десет година (у даљем тексту: План управљања), у складу са законом којим се уређује заштита природе.

План управљања садржи мере, забране и ограничења радова и активности сагласно прописаним режимима заштите.

Правна лица, предузетници и физичка лица, која обављају делатности, радове и активности или на други начин остварују своје интересе у Националном парку, дужна су да то чине у складу са Планом управљања и забранама и ограничењима из става 2. овог члана.

На План управљања, сагласност даје Влада по претходно прибављеним мишљењима надлежних министарстава.

План управљања реализује се годишњим програмом управљања Националним парком (у даљем тексту: Програм управљања).

Програм управљања за наредну годину, Управљач доставља надлежном органу до 15. новембра текуће године и садржи активности с динамиком извршавања послова и висином потребних средстава за следећу годину.

Програм управљања, поред елемената из става 6. овог члана садржи и финансијски план израђен у складу са прописима којима се уређује област финансија и финансијског пословања Управљача као правног субјекта.

На Програм управљања сагласност даје Министарство.

Члан 13.

Спровођење режима заштите, односно унутрашњи ред и чување Националног парка обезбеђује Управљач у складу са правилником о унутрашњем реду и чуварској служби, који доноси Управљач уз сагласност Министарства.

У складу са прописима којима се уређује заштита природе, правилником се ближе утврђују забрањени радови и активности, као и правила и услови обављања радова и активности који су допуштени.

Правилник из става 1. овог члана објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Члан 14.

Чувар заштићеног подручја обавља послове у складу са законом којим се уређује заштита природе.

Чуварску службу, Управљач формира посебно од служби чувања које се у Националном парку организују у складу са посебним законима.

Чувар заштићеног подручја носи значку чувара заштићеног подручја.

Министар надлежан за послове заштите животне средине ближе прописује изглед значке чувара заштићеног подручја и услове за коришћење значке чувара.

Члан 15.

Престао је да важи (види члан 278. Закона - 95/2018-267)

Члан 16.

У обављању послова заштите и развоја Националног парка Управљач:

1) спроводи режиме заштите у Националном парку и доноси План управљања;

2) газдује шумама у државној својини и управља шумама у Националном парку;

3) обавља послове заштите, гајења, унапређивања и коришћења ловне и риболовне фауне;

4) управља грађевинским земљиштем у државној својини, које му је пренето на коришћење;

5) даје у закуп земљиште и објекте којима управља, уз сагласност Владе;

6) организује и учествује у научним истраживањима у области заштите и развоја Националног парка;

7) даје сагласност за обављање научних истраживања, извођења истражних радова, снимање филмова, постављање привремених објеката на површинама у Националном парку и друга одобрења утврђена законом по претходно прибављеном мишљењу Министарства и надлежног завода за заштиту природе;

8) обавља послове презентације и популаризације Националног парка;

9) обавља послове пројектовања, изградње и одржавања објеката који су у функцији заштите, унапређивања, презентације природних и културних добара Националног парка;

10) сарађује са локалном заједницом, месним организацијама, удружењима грађана и становништвом у свим програмским и инвестиционим активностима на подручју Националног парка, даје сагласности и мишљења и координира активностима које се спроводе подстицајним средствима на основу овог закона;

11) спроводи едукацију и даје саветодавна мишљења локалном становништву у погледу развојних активности и очувања традиционалних делатности, културне баштине и народног стваралаштва;

12) прати и анализира стање флоре и фауне и других вредности Националог парка, води потребне евиденције и у сарадњи са надлежним заводом за заштиту природе предузима одговарајуће мере и активности;

13) сарађује са међународним организацијама исте или сличне делатности и спроводи међународне пројекте на подручју Националног парка;

14) организује, координира и планира све врсте посета и обилазака Националног парка преко своје чуварске службе или едуковане водичке службе других организација;

15) омогућава доступност информација од значаја за јавност;

16) обавља и друге активности у складу са законом и статутом.

Члан 17.

Ако се прекомерним или неадекватним коришћењем, угрожава или наноси већа штета Националном парку и природним процесима у њему, Управљач може забранити, ограничити или променити режим саобраћаја на јавним и некатегорисаним путевима и другим саобраћајницама унутар Националног парка или наложити друге мере прописане правилником о унутрашњем реду и чуварској служби.

Члан 18.

Управљач је дужан да достави Министарству и заводима Извештај о стању природних вредности и радом створених вредности до 31. марта текуће године за претходну годину, који садржи:

1) послове и задатке које у функцији заштите и развоја Управљач обавља у складу са дугорочним планским основама, Просторним планом подручја посебне намене Националног парка, Планом детаљне регулације за територију Националног парка, Планом управљања и Програмом управљања;

2) преглед радова и активности на заштити, одржавању, праћењу стања и унапређењу природних и радом створених вредности;

3) преглед радова и активности који представљају фактор угрожавања и оштећења Националног парка;

4) преглед научноистраживачких, образовних и културних активности;

5) преглед активности на промоцији вредности Националног парка, као и активности на успостављању сарадње са локалним становништвом и другим корисницима на подручју Националног парка;

6) преглед активности и делатности, које су у супротности са актом о заштити и представљају фактор угрожавања и девастације Националног парка, извршене у сарадњи са републичком инспекцијом и органима безбедности;

7) преглед непокретности са подацима који су од значаја за управљање Националним парком;

8) евиденцију о стању биљних и животињских врста, као и других вредности Националног парка;

9) евиденцију о кретању и активностима посетилаца и других корисника Националног парка;

10) податке о наплати и коришћењу накнада у складу са актом о накнадама.

Извештај из става 1. овог члана, Министарство са мишљењем подноси Влади.

Члан 19.

За подручје Националног парка доноси се просторни план подручја посебне намене са режимима заштите I, II и III степена, прописаним овим законом.

Урбанистички планови на подручју Националног парка доносе се по претходно прибављеној сагласности Министарства.

До доношења урбанистичких планова из става 2. овог члана, услови за уређење појединачних локација утврђују се по прибављеној сагласности Министарства.

Орган надлежан за издавање грађевинске дозволе за изградњу објекта у Националном парку доставља један примерак дозволе Управљачу.

Члан 20.

Заштита и унапређивање флоре, фауне (посебно ловне и риболовне) и вегетације, шума и вода, планирање коришћења и коришћење природних ресурса и простора, уређивање грађевинског и пољопривредног земљишта у Националном парку, спроводи се према посебним плановима, програмима, основама и пројектима, у складу са овим и другим посебним законима, као и Планом управљања.

На акта из става 1. овог члана за подручје Националног парка сагласност даје Министарство.

Члан 21.

Управљач може ангажовати специјализоване организације, правна и физичка лица, у складу са законом за поједине послове, којима се користе ресурси Националног парка, као што су послови из области шумарства, лова и друго, по добијању сагласности Министарства.

Стручни савет Националног парка

Члан 22.

Стручни савет Националног парка (у даљем тексту: Стручни савет) је стручно и консултативно тело које прати и анализира програме и пројекте из области заштите природе и одрживог коришћења природних ресурса, а нарочито:

1) План управљања Националним парком;

2) Програм управљања Националним парком;

3) програме и пројекте којима се спроводе мере и активности заштите и развоја Националног парка;

4) разматра друге активности Управљача које се односе на послове заштите и развоја Националног парка.

Стручни савет има пет чланова од којих је један председник.

За чланове Стручног савета именују се лица која својим научним и стручним радом прате и анализирају област заштите природе и одрживог коришћења природних ресурса, а један члан је представник Управљача.

Предлог за члана Стручног савета дају образовне и научне институције, заводи за заштиту природе и Управљач.

Министарство утврђује поступак за предлагање и именовање чланова Стручног савета.

Председника и чланове Стручног савета именује Министарство.

Чланови Стручног савета бирају се на период од четири године.

Административне послове Стручног савета обавља Управљач Националног парка.

Стручни савет доноси Пословник о свом раду који се усваја већином гласова чланова Стручног савета.

За рад у Стручном савету не прима се новчана накнада.

Савет корисника Националног парка

Члан 23.

У циљу обезбеђивања интереса локалног становништва и корисника Националног парка Управљач оснива Савет корисника Националног парка (у даљем тексту: Савет корисника).

Савет корисника чине представници локалних самоуправа, организација и удружења чија се активност одвија на подручју Националног парка или у заштитној зони и њега чине:

1) по један члан из сваке општине Националног парка, који се поименично делегира из сваке општине;

2) један члан представник ловства кога именује Ловачка комора Србије, из чланства регионалног одбора коморе коме територијално припада Национални парк;

3) један члан из риболовачких организација кога именује надлежна риболовачка организација;

4) један члан представник пољопривредника, са подручја Националног парка;

5) један члан представник туристичких организација, са подручја Националног парка;

6) један члан представник удружења грађана из области унапређења циљева и задатака Националног парка, кога заједнички предложе удружења грађана са подручја Националног парка а уколико се не постигне сагласност, овог члана именује Министар, водећи рачуна о репрезентативности удружења грађана.

На територији Националног парка на којој постоје војни комплекси и објекти, у Савет корисника именује се и један представник Министарства одбране и Војске Србије.

У рад Савета корисника могу се укључивати и други чланови носиоци права коришћења и експерти са саветодавним гласом.

Министарство утврђује и спроводи поступак за предлагање и именовање чланова Савета корисника.

Савет корисника доноси препоруке о локално значајним стварима у оквиру законом прописаних мера који се тичу Националног парка и упућује их Управљачу или Стручном савету.

Савет корисника доноси Пословник о раду.

Ради информисања становништва у општинама Националног парка и усаглашавање њихових интереса са интересима Националног парка, Управљач Националног парка, сазива најмање једном годишње Савет корисника.

Корисник Националног парка дужан је да поштује мере које налаже Управљач, а у циљу извршавања законом поверених послова.

Члан 24.

У поступку доношења Плана управљања и Програма управљања, активну улогу имају локална самоуправа, локално становништво, удружењa грађана и друга заинтересована лица.

У складу са Планом управљања, актом Владе, утврђује се наменски трансфер за јединице локалне самоуправе на чијој територији се успоставља подручје од националног значаја у циљу развоја оних делатности које погодују очувању Националног парка.

Влада утврђује висину наменског трансфера, мерила и критеријуме за његову расподелу по јединицама локалне самоуправе, критеријуме за учешће локалне самоуправе и динамику преноса средстава, као и услуге за локалну самоуправу и становништво на подручју Националног парка.

V. НАДЗОР

Члан 25.

Надзор над применом одредаба овог закона врши Министарство.

Управни надзор над радом Управљача врши Министарство.

У вршењу надзора над радом Управљача, Министарство:

1) захтева извештаје о раду;

2) захтева обавештења о вршењу поверених послова;

3) упозорава на неизвршавање поверених послова;

4) даје сагласност на акт о унутрашњој систематизацији;

5) издаје обавезне инструкције и врши друге послове у складу са законом којим се уређује државна управа.

Инспекцијски надзор врши Министарство, преко инспектора надлежних за послове заштите животне средине.

Одредбе о инспекцијском надзору, правима, дужностима и овлашћењима инспектора садржане у закону којим се уређује заштита природе, сходно се примењују у вршењу инспекцијског надзора у Националном парку.

VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 26.

Јавно предузеће „Национални парк Фрушка гора”, основанo Законом о националним парковима („Службени гласник РС”, бр. 39/93, 44/93 – исправка, 53/93 – др. закон, 67/93 – др. закон, 48/94 – др. закон, 101/05 – др. закон и 36/09 – др. закон), наставља са радом у складу са овим законом и Одлуком о усклађивању пословања Јавног предузећа „Национални парк Фрушка гора” са Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 46/13).

Јавно предузеће „Национални парк Ђердап”, основанo Законом о националним парковима („Службени гласник РС”, бр. 39/93, 44/93 – исправка, 53/93 – др. закон, 67/93 – др. закон, 48/94 – др. закон, 101/05 – др. закон и 36/09 – др. закон), наставља са радом у складу са овим законом и Одлуком о усклађивању пословања Јавног предузећа „Национални парк Ђердап” са Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 46/13).

Јавно предузеће „Национални парк Тара”, основанo Законом о националним парковима („Службени гласник РС”, бр. 39/93, 44/93 – исправка, 53/93 – др. закон, 67/93 – др. закон, 48/94 – др. закон, 101/05 – др. закон и 36/09 – др. закон), наставља са радом у складу са овим законом и Одлуком о усклађивању пословања Јавног предузећа „Национални парк Тара” са Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 46/13).

Јавно предузеће „Национални парк Копаоник” основанo Законом о националним парковима („Службени гласник РС”, бр. 39/93, 44/93 – исправка, 53/93 – др. закон, 67/93 – др. закон, 48/94 – др. закон, 101/05 – др. закон и 36/09 – др. закон), наставља са радом у складу са овим законом и Одлуком о усклађивању пословања Јавног предузећа „Национални парк Копаоник” са Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 46/13).

Јавно предузеће „Национални парк Шар планина”, основанo Законом о националним парковима („Службени гласник РС”, бр. 39/93, 44/93 – исправка, 53/93 – др. закон, 67/93 – др. закон, 48/94 – др. закон, 101/05 – др. закон и 36/09 – др. закон) наставља са радом у складу са овим законом и Одлуком о усклађивању пословања Јавног предузећа „Национални парк Шар планина” са Законом о јавним предузећима, („Службени гласник РС”, број 46/13).

Члан 27.

Управљач је дужан да усклади управљање Националним парком са одредбама овог закона, у року од 12 месеци од дана ступања на снагу овог закона.

Члан 28.

Даном ступања на снагу овог закона престају да важе одредбе чл. 6. и 7. и Опис подручја Националних паркова Закона о националним парковима („Службени гласник РС”, бр. 39/93, 44/93 – исправка, 53/93 – др. закон, 67/93 – др. закон, 48/94 – др. закон, 101/05 – др. закон и 36/09 – др. закон).

Члан 29.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Прилог

ОПИС ГРАНИЦА НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА

I. НАЦИОНАЛНИ ПАРК ФРУШКА ГОРА

I.1. ОПИС ГРАНИЦА НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА ФРУШКА ГОРА

1. Подручје Националног парка Фрушка гора налази се на територији града Новог Сада и општина Сремски Карловци, Беочин, Бачка Паланка, Шид, Сремска Митровица, Ириг и Инђија.

Површина Националног парка Фрушка гора износи 26.672 ha.

2. Национални парк Фрушка гора је фрагментисана целина и састоји се из 5 већих и 19 мањих комплекса. Највећи део Националног парка налази се унутар Централног масива.

2.1. Централни масив

Границе Националног парка обухватају граничне парцеле, које су у оквиру Националног парка, а то су: граница почиње на тромеђи кат. парц. бр. 7669/6, 7896/3 и 7912 (Партизански пут) општина Сремски Карловци, КО Сремски Карловци. Граница заштите иде на северозапад северном границом кат. парц. бр. 7912, 7708, западном границом кат. парц. бр. 7709, скреће на север, источном границом кат. парц. бр. 5402 до тромеђе кат. парц. бр. 5402, 5418 и 5419. Граница се ломи на исток јужном међном линијом кат. парц. бр. 5419, 5422, скреће на југ западном границом кат. парц. бр. 7865, 7514 и 7865 до наспрам северозападне међне тачке кат. парц. бр. 7510. Ту се ломи на исток, пресеца кат. парц. бр. 7865 и наставља на исток северном међном линијом кат. парц. бр. 7510, 7511 и 7504. Граница се ломи на југ, источном међном линијом кат. парц. бр. 7504 и наставља на запад јужном међном линијом кат. парц. бр. 7504, 7511 и 7510. Сече кат. парц. бр. 7865 наспрам југозападне међне тачке кат. парц. бр. 7510 и ломи се на југ до наспрам југозападне међне тачке кат. парц. бр. 7546. Ломи се на исток пресеца кат. парц. бр. 7865 и наставља јужном границом кат. парц. бр. 7546, скреће на југозапад границом кат. парц. бр. 7563, 7562, 7559, 7555 до кат. парц. бр. 7865. Ломи се на исток идући северном границом кат. парц. бр. 7865. На југоисточној међној тачки кат. парц. бр. 7556 ломи се на север пратећи источном међном линијом кат. парц. бр. 7556. Ломи се на југоисток и прати североисточну међну линију кат. парц. бр. 7557 и 7558. Скреће на североисток пратећи јужну међну линију кат. парц. бр. 7560 и 7567. скреће ка северу на јужној међној тачки кат. парц. бр. 7567 пратећи источну међну линију кат. парц. бр. 7567 до границе са парцелом 7566, где скреће на запад. Прати северну међну линију кат. парц. бр. 7567 и североисточну међну линију кат. парц. бр. 7560 до кат. парц. бр. 7559. Даље иде на северозапад границом кат. парц. бр. 7559 до јужне међне тачке кат. парц. бр. 7562 где се ломи и наставља на североисток границом кат. парц. бр. 7562, јужном међном линијом кат. парц. бр. 7565 и 7573. Наставља на север, источном међном линијом кат. парц. бр. 7573 до кат. парц. бр. 7496, где скреће на исток. Иде даље на исток, јужном границом кат. парц. бр. 7496, 7495 и 7497, до југоисточне међне тачке кат. парц. бр. 7497. Ломи се на север, пратећи источну међну линију кат. парц. бр. 7497 до границе са кат. парц. бр. 7499. Скреће на исток, па на север, пратећи јужну па источну међну линију кат. парц. бр. 7499. Наставља на север источном међном линијом кат. парц. бр. 5522 до југозападне међне тачке кат. парц. бр. 7478. Даље иде на исток, па на север, пратећи границу кат. парц. бр. 7478. Скреће на исток јужном међном линијом кат. парц. бр. 7477. Пресеца кат. парц. бр. 7476 и наставља ка северу, источном међном линијом кат. парц. бр. 7476. Наспрам северне међне тачке кат. парц. бр. 7477 пресеца кат. парц. бр. 7476 и 7841 и ломи се на југозапад границом кат. парц. бр. 7841 до кат. парц. бр. 5516. Наставља на запад, границом кат. парц. бр. 5516 до јужне међне тачке кат. парц. бр. 5513. Даље иде на север, границом кат. парц. бр. 5513 и 5508. Ломи се на исток пратећи северну међну линију кат. парц. бр. 5508. Ломи се на север, запад и југ, пратећи границу кат. парц. бр. 5498. Наставља на запад северном међном линијом до краја кат. парц. бр. 5507. Ломи се даље на југ, пратећи источну границу кат. парц. бр. 5506. Пресеца кат. парц. бр. 5506 и наставља на југ западном међном линијом кат. парц. бр. 5506, 5517 и 5519. Наспрам јужне међне тачке кат. парц. бр. 5518 пресеца кат. парц. бр. 7868 и наставља на југ западном међном линијом кат. парц. бр. 7868 до кат. парц. бр. 7506. Скреће на запад и северозапад пратећи северну међну линију кат. парц. бр. 7506 и 7507. Даље иде на север источном међном линијом кат. парц. бр. 7508. Даље иде на запад, северном међном линијом кат. парц. бр. 7508, 5459 и 5460. На северозападној међној тачки кат. парц. бр. 5460 скреће на север и даље иде на север источном границом кат. парц. бр. 7865. Даље иде на североисток, па северозапад, обухватајући кат. парц. бр. 5450. Наставља на север источном границом кат. парц. бр. 7865, 5437/2 и 5437/3. Наставља на запад, северном међном линијом кат. парц. бр. 5437/3, пресеца кат. парц. бр. 7865, даље границом кат. парц. бр. 5435, 5402, 5392, пресеца кат. парц. бр. 7865 и њеном источном граничном линијом иде на североисток, у истом правцу наставља источном линијом кат. парц. бр. 7839 до наспрам североисточне међне тачке кат. парц. бр. 4981. Скреће на југозапад пресеца кат. парц. бр. 4465 и наставља границом кат. парц. бр. 4981, пресеца кат. парц. бр. 7905 и иде на северозапад па на југозапад границом кат. парц. бр. 4983, 4997, скреће на север источном границом кат. парц. бр. 5011, 5013, 5014 ломи се на југ западном границом кат. парц. бр. 5014, 5011, 5012, 5011, 5317, 5316 до кат. парц. бр. 7848. Њеном северном граничном линијом скреће на запад до наспрам североисточне међне тачке кат. парц. бр. 5088. Ломи се на југозапад па на север границом кат. парц. бр. 5088, 5092, источном границом кат. парц. бр. 5099, скреће на запад северном границом кат. парц. бр. 7849 до међног камена са КО Буковац.

Граница заштите иде на север границом КО Сремски Карловци, КО Буковац до северне међне тачке кат. парц. бр. 3038 КО Буковац. Скреће на југ западном границом кат. парц. бр. 3325, ломи се на север источном границом кат. парц. бр. 2944/1 до њене крајње северне међне тачке. Скреће на југ западном границом кат. парц. бр. 2944/1, 2887, ломи се на запад северном границом кат. парц. бр. 2929/2, 2887, на север источном границом кат. парц. бр. 2886, 2885/2, 2939/1 до граничног камена грађевинске зоне. Граница заштите даље наставља границом грађевинске зоне до кат. парц. бр. 3333. Ломи се на југозапад јужном границом кат. парц. бр. 3333 до наспрам североисточне међне тачке кат. парц. бр. 2701. Скреће на северозапад границом кат. парц. бр. 2701, 2709, ломи се на југ западном границом кат. парц. бр. 2709, скреће на југозапад пресеца кат. парц. бр. 2712, иде границом кат. парц. бр. 2707, ломи се на север источном границом кат. парц. бр. 3317, пресеца исту и наставља источном границом кат. парц. бр. 2657/1, 2633, ломи се на југозапад границом кат. парц. бр. 2633, 2591 до међног камена са КО Сремска Каменица. Скреће на северозапад границом КО Буковац и КО Сремска Каменица до наспрам североисточне међне тачке кат. парц. бр. 3965/1 КО Сремска Каменица.

Подручје које се изузима из граница заштите у КО Буковац. Почетна тачка овог подручја је североисточна међна тачка кат. парц. бр. 3110. Граница иде на југ источном границом кат. парц. бр. 3110, 3111, скреће на исток пресеца кат. парц. бр. 3333 и иде северном границом кат. парц. бр. 3077, 3163, источном границом кат. парц. бр. 3163, 3165, 3166/1, 3166/2, 3171/1, 3172, 3176, ломи се на исток северном границом кат. парц. бр. 3180, 3192, 3191, 3202, 3201, 3200, скреће на југоисток границом кат. парц. бр. 3200, ломи се на југозапад границом кат. парц. бр. 3200, 3201, а затим на исток границом кат. парц. бр. 3201 и 3074. Даље иде на запад дуж кат. парц. бр. 3074 и 3208/2. Наставља на југ границом кат. парц. бр. 3208/2, 3208/3. Пресеца кат. парц. бр. 3217. Прати кат. парц. бр. 3222, 3221, 3227, 3228, скреће на северозапад границом кат. парц. бр. 3228, пресеца кат. парц. бр. 3333, ломи се на север, западном границом кат. парц. бр. 3333 до југоисточне међне тачке кат. парц. бр. 3267, скреће на исток јужном границом кат. парц. бр. 3267, 3269, 3256, 3269, 3270, скреће на север, западном границом кат. парц. бр. 3270, 3281/1, 3333, ломи се на исток јужном границом кат. парц. бр. 3149, 3150, 3134, скреће на север па на североисток границом кат. парц. бр. 3134, 3150, 3151, 3152, ломи се на северозапад границом кат. парц. бр. 3115/1, 3115/2, 3108, 3104, 3107, 3106, скреће на исток северном границом кат. парц. бр. 3106, 3109, 3110 до почетне тачке описа подручја које се изузима из граница Националног парка.

Граница у правцу северозапада пресеца кат. парц. бр. 3932 КО Сремска Каменица и иде западно северном границом кат. парц. бр. 3965/1, 3531, затим на север, источном границом кат. парц. бр. 3522, 3524, 3526, северном границом кат. парц. бр. 3508, 3507, ломи се на југ, западном границом кат. парц. бр. 3507, 3615/1, 3615/4, 3518, 3517, 3519, 3533, скреће на југозапад, па на северозапад границом кат. парц. бр. 3965/1, 3984, 3206, 3200, 3984, 3552, ломи се на југ западном границом кат. парц. бр. 3552, 3072, 3552, 3053, 3553, 3560, 3561, 3965/2, 3566, 3965/2, пресеца пут Рума – Нови Сад, скреће на север источном границом кат. парц. бр. 4010/1, 3613, 3612/1, ломи се на запад северном границом кат. парц. бр. 3612/1, 3613, ломи се на југ па на исток јужном границом кат. парц. бр. 3613, 3617/2, 3613, на југозапад границом кат. парц. бр. 3613, пресеца кат. парц. бр. 4001, наставља границом кат. парц. бр. 3952/1, ломи се на запад северним границама кат. парц. бр. 3933, 3923, 3916, 3906, 3904/1, 3902, 3865, 3864, скреће на север, источном границом кат. парц. бр. 3863/1, ломи се на запад северном границом кат. парц. бр. 3861/2, скреће на југ, западном границом кат. парц. бр. 3861/2, 3862, 3861/1, 3863/1, 3948/5, 3948/6, 3952/1, ломи се на северозапад источном границом кат. парц. бр. 3997, обухвата кат. парц. бр. 3847/1 и наставља источном границом кат. парц. бр. 3997, до кат. парц. бр. 3834. Изоставља кат. парц. бр. 3834, 3833 и наставља у правцу севера источном границом кат. парц. бр. 3997 до кат. парц. бр. 2499. У правцу севера иде границом кат. парц. бр. 2499, 2496, 2499, 2497, 2499, 2498, 2309, ломи се на запад северном границом кат. парц. бр. 2309, 3949, 1373, до међног камена са КО Лединци.

Граница заштите иде на запад северном границом кат. парц. бр. 2545/2, 2942, КО Лединци. Скреће на југ пресеца кат. парц. бр. 3621, обухвата кат. парц. бр. 2937, поново пресеца кат. парц. бр. 3621 и у правцу истока иде јужном међном линијом кат. парц. бр. 2942 до међног камена КО Сремска Каменица. Граница скреће на југ, границом КО Сремска Каменица: КО Лединци до североисточне међне тачке кат. парц. бр. 2977 КО Лединци. Граница скреће на запад северном границом кат. парц. бр. 2977, источном границом кат. парц. бр. 2976, поново на запад северном границом кат. парц. бр. 2977, 3432/1. Ломи се на југ западном границом кат. парц. бр. 3432/1 до југоисточне међне тачке кат. парц. бр. 3437/1. Скреће на запад па на северозапад, северном границом кат. парц. бр. 3437/2, 3438/1, 3610/3, 3574/1, на север, источном границом кат. парц. бр. 3574/1, 3475, 3462, 3461, 3574/1, 3572/2, 3490, 3496/2, 3487/2, ломи се на североисток границом кат. парц. бр. 3507, 3623/2, 3366/1, на запад, па на север границом кат. парц. бр. 3366/1, скреће на југозапад границом кат. парц. бр. 3303, 3306, 3309, ломи се на североисток, источном границом кат. парц. бр. 3311, 2757, 2755. На исток, јужном границом кат. парц. бр. 2749, 2751, источном границом кат. парц. бр. 2751, 2750, на северозапад границом 2750, 2745, 2735, ломи се на југоисток, пресеца кат. парц. бр. 2730 и иде на север до кат. парц. бр. 2701. Даље иде на исток јужном границом кат. парц. бр. 2701, 2705/1, 2705/4, 2707, 2716/1, скреће на север источном границом кат. парц. бр. 2716/1, 2719, 2683, ломи се на северозапад, северном границом кат. парц. бр. 2683, 2688, 2690, 2694, 2695, 2696, 2697, до КО Раковац, општина Беочин. Границом КО Раковац иде до кат. парц. бр. 2182 КО Лединци. На запад иде северном границом кат. парц. бр. 2182, 2181, 2178, 2169, 2168 до КО Раковац. Границом катастарских општина иде до тромеђе кат. парц. бр. 2164, КО Лединци, 2609 и 2608 КО Раковац, општина Беочин.

Граница иде на југозапад кроз КО Раковац западном границом кат. парц. бр. 2609, 2611, 2610/2, 2612, 2607/1, 2586, 2587, 2586, 2589, скреће на северозапад границом кат. парц. бр. 2589, 2573/2, ломи се на североисток границом кат. парц. бр. 2592/2, 2593, 2594, 2595, 2596, 2601, на северозапад, северном границом кат. парц. бр. 2601, 2561/2, 2562, 2556/5, 2557, 2552, 2544/3, 2542, 2541/1, 2537, 2538/1, 2538/2, 2521/2, 2521/3, 2518/2, 2519/8, пресеца кат. парц. бр. 4045, наставља на југ западном границом кат. парц. бр. 4045, 2438/1, поново пресеца кат. парц. бр. 4045 и иде на исток јужном границом кат. парц. бр. 4012 до кат. парц. бр. 2501. Ломи се на југ, границом кат. парц. бр. 2501, 2499, 2498, 4012 до наспрам југозападне међне тачке кат. парц. бр. 2579. Скреће на исток јужном границом кат. парц. бр. 2579, 2583, 2584, 2625, ломи се на југ западном границом кат. парц. бр. 2628, 2485, скреће на запад северном границом кат. парц. бр. 2475, 2476, обухвата кат. парц. бр. 2754 до северозападне међне тачке кат. парц. бр. 2761. Скреће на југозапад, западном границом кат. парц. бр. 2761, 2762, 2763, 2764, 2766, 4017, 2782, 2783, 2784, 2788, 2790, 2792, 2793, 2812, 2811, 2810, 4020, 4023, пресеца кат. парц. бр. 2968 и скреће на северозапад границом кат. парц. бр. 2952/3, 2970, 2972/1, 2973, 2972/1 у правцу југозапада до северозападне међне тачке кат. парц. бр. 2976. Граница иде на северозапад, пресеца кат. парц. бр. 2977, иде границом кат. парц. бр. 2980, пресеца кат. парц. бр. 2981, 4024, ломи се на североисток границом кат. парц. бр. 3002/1, 3002/2 скреће на запад северном границом кат. парц. бр. 3002/2, 3002/1, 3114, 3152, ломи се на север источном границом кат. парц. бр. 3152, 4051 до кат. парц. бр. 3198/2. Скреће на североисток па на југоисток границом кат. парц. бр. 3198/2, 3199/2, 3202, 3201/1, 3200, 3197/2, 3197/1, пресеца кат. парц. бр. 3190, наставља на југоисток јужном границом кат. парц. бр. 3186/13, 3186/17, 3186/9, 3186/4, 3186/3, 3186/2, 3186/1, 3181 ломи се на североисток границом кат. парц. бр. 3181, пресеца кат. парц. бр. 4031, наставља границом кат. парц. бр. 3412, 3411, 3410, 3414, скреће на северозапад границом 3414, 3424, 3425, 3426/1, 3430, 3431, 3432, 3433, 3441, пресеца кат. парц. бр. 4033 у истом правцу границом 3365, 3363, 3362, 3290/1, ломи се на север, пресеца кат. парц. бр. 3304 и иде источном границом кат. парц. бр. 3292 до кат. парц. бр. 4040. Скреће на северозапад границом 3292, 3290/1, ломи се на југ западном границом 3290/1, 3310, 3290/1, скреће на запад, северном границом кат. парц. бр. 3312, 3313, ломи се на југоисток границом кат. парц. бр. 3313, 3318, сече кат. парц. бр. 3320 и иде даље на исток границом кат. парц. бр. 3321, 3322, 3333/2, 3333/1, 3324, 3326, 3290/1, 3327. Пресеца 3338/1 и иде њеном јужном границом до кат. парц. бр. 3290/2. Ломи се на југозапад границом кат. парц. бр. 3346, 3290/2 и наставља на југоисток и југ, јужним и западним међним линијама кат. парц. бр. 3290/2, 3290/5, 3360, 3359/1, 3359/2, пресеца кат. парц. бр. 3369, у истом правцу границом кат. парц. бр. 3373/3, 3377/1, 3381, 3380, 3387, 3391, 3392, 3393, 3397, 3398/1, 3202, 3204 до кат. парц. бр. 4051. Скреће на северозапад источном границом кат. парц. бр. 4051 до преломне тачке кат. парц. бр. 3228. Граница скреће на запад пресеца кат. парц. бр. 4051 до међне тачке са КО Беочин, општина Беочин.

Граница заштите пресеца кат. парц. бр. 3947, КО Беочин, општина Беочин у правцу запада иде северном границом кат. парц. бр. 2626, 2623 до кат. парц. бр. 2630. Ломи се на север, источном границом кат. парц. бр. 2630 до југозападне међне тачке кат. парц. бр. 2614. Граница скреће на југ западно границом кат. парц. бр. 2646/3 до североисточне међне тачке кат. парц. бр. 2643/1. Ломи се на запад, северном границом кат. парц. бр. 2643/1, 2642/1, 2649/1, 2640. Ломи се на северозапад западном границом кат. парц. бр. 3926 до североисточне међне тачке кат. парц. бр. 2670. Скреће на запад, северном границом кат. парц. бр. 2670, 2679. Ломи се на југоисток, западном границом кат. парц. бр. 2679, 2666, 2667, 2664, 2663, 2685, 2684, 2683, 2689, 2690 до кат. парц. бр. 3926. Скреће на запад границом кат. парц. бр. 3926 до наспрам северозападне међне тачке кат. парц. бр. 3003. Ломи се на југ, пресеца кат. парц. бр. 3926 и наставља границом кат. парц. бр. 3003, 3926, ломи се на запад северном границом кат. парц. бр. 3012, 3011, 3010, 3014, 3015, 2990, до кат. парц. бр. 3930. Њеном источном граничном линијом иде на југ до југозападне међне тачке кат. парц. бр. 3021. Скреће на југоисток границом кат. парц. бр. 3021, 3022, 3023, 3049, пресеца кат. парц. бр. 3930. Ломи се на југозапад, западном границом кат. парц. бр. 3930, источном границом кат. парц. бр. 3879 до наспрам североисточне међне тачке кат. парц. бр. 3070. Скреће на запад, пресеца кат. парц. бр. 3879 и иде северном границом кат. парц. бр. 3070 и 3081. Скреће на север, источном границом кат. парц. бр. 3927, 3087, 2929, 3088/1, 2877, 2876, до међне тачке грађевинског реона.

Граница скреће на југоисток границом кат. парц. бр. 2877, 2878, 3090, 3089/1, 3094, ломи се на запад па на југ границом кат. парц. бр. 3096, до југоисточне међне тачке кат. парц. бр. 3173. У правцу југоистока пресеца кат. парц. бр. 3096 до преломне тачке кат. парц. бр. 3094. Наставља границом кат. парц. бр. 3094 у правцу југоистока, па југозапада до преломне тачке, где у истом правцу пресеца кат. парц. бр. 3094 до кат. парц. бр. 3918. Њеном источном граничном линијом иде на северозапад до кат. парц. бр. 3178/2. Границом исте парцеле иде до тромеђе кат. парц. бр. 3178/2, 3177 и 3096. У правцу североистока пресеца кат. парц. бр. 3096 до кат. парц. бр. 3174. Даље на север иде границом кат. парц. бр. 3096, па на југ границом исте парцеле до кат. парц. бр. 3914. Ломи се на северозапад пресеца кат. парц. бр. 3914 и иде границом кат. парц. бр. 3815, пресеца кат. парц. бр. 3817, наставља границом кат. парц. бр. 3802, 3801, 3792, 3782/1, 3784/1, 3230/2, 3230/1, 3269, 3270, 3276, 3277, ломи се на југ границом кат. парц. бр. 3277, 3267, 3230/1, 3231, 3230/1, 3230/2. Скреће на северозапад границом кат. парц. бр. 3737, 3735/8, 3735/4, 3731/1, 3735/4, ломи се на север, источном границом кат. парц. бр. 3380, 3381, 3384, 3385/1, скреће на северозапад границом кат. парц. бр. 3399/1, 3401/1, 3400/1, 3392/3, 3395, 3418/1, 3419/1, 3428/1, 3428/2, 3427/1, 3426/2, 3427/1, 3428/1. Ломи се на југ па на запад границом кат. парц. бр. 3425, 3532, пресеца кат. парц. бр. 3894, скреће на југ њеном западном границом до кат. парц. бр. 3535. Ломи сена запад пресеца кат. парц. бр. 3676 и наставља границом кат. парц. бр. 3712, 3710, 3756 до међног камена са КО Черевић, општина Беочин, односно до кат. парц. бр. бр. 3339 КО Черевић.

Граница заштите иде на северозапад, пресеца кат. парц. бр. 4074 КО Черевић, општина Беочин и наставља северном границом кат. парц. бр. 3339, западном границом кат. парц. бр. 3349, 3350. Северном границом кат. парц. бр. 3351, 3355, 3358/2, пресеца кат. парц. бр. 4065 и њеном западном границом иде до североисточне међне тачке кат. парц. бр. 3365. Граница скреће на запад, па на северозапад граничним кат.парц.бр. 3366, 3361, 3363, 3360, 3359, 2765/3, 3205, ломи се на југозапад, северном границом кат. парц. бр. 3205, 3204, пресеца кат. парц. бр. 3171 и иде на северозапад источном границом кат. парц. бр. 3203, 3190, 3189, 3186, 3184, 3183, 3182, 3181, ломи се на југ, западном границом кат. парц. бр. 3181, 3182, 3183, 3185, 3186, 3187, 3194. Скреће на запад, северном границом кат. парц. бр. 3179, источном границом кат. парц. бр. 2765/2, 2765/1 на север до наспрам југоисточне међне тачке кат. парц. бр. 2577. Скреће на југозапад, пресеца кат. парц. бр. 2765/1 и наставља у истом правцу западном границом кат. парц. бр. 2569, 2567/2, 2567/1, 2568, 2565/2, ломи се на запад, северном границом кат. парц. бр. 2565/1, 2555, скреће на север, источном границом кат. парц. бр. 2554, 2553, ломи се на запад северном границом кат. парц. бр. 2552, 2544, скреће на југ, западном границом кат. парц. бр. 3432, 3437, 4070, до североисточне међне тачке кат. парц. бр. 3562. Ломи се на југозапад, граничним кат.парц.бр. 3562, 3557/1, 3556, 3576/1. Скреће на северозапад границом кат. парц. бр. 3578, 3580, 3579, пресеца кат. парц. бр. 4037 и наставља њеном западном граничном линијом до североисточне међне тачке кат. парц. бр. 3727. У правцу северозапада, североистока иде западном границом кат. парц. бр. 3695 до наспрам међне тачке кат. парц. бр. 3698/1. Даље иде на северозапад, пратећи јужну границу кат. парц. бр. 3710/1, 3704, 3703. Скреће ка југоистоку границом кат. парц. бр. 3701, 3697 и 3696. Иде на север, источном границом кат. парц. бр. 3696, 3700, 2152, 2151 и 2150. Ломи се на запад пратећи северну границу кат. парц. бр. 2150, и даље на југ до кат. парц. бр. 2151. Наставља на запад, северном границом кат. парц. бр. 2151, 2153, 3701, 2146, 3701, 3705, 3707 и 2139. Даље иде на исток, јужним границама кат. парц. бр. 2139 и 3707, ломи се на југозапад границом кат. парц. бр. 3706, 3709/4, 3709/5, 3709/2, 3709/1, 3715/5, 3714/3, 3714/4, 3724/1, 3722, 3730, 3731. Ломи се на запад северном границом кат. парц. бр. 3759/2, 3796/1, 3797/2. Ломи се на запад северном границом кат. парц. бр. 3759/2, 3796/1, 3797/2.

Пресеца кат. парц. бр. 4036 и спушта се на југ западном границом кат. парц. бр. 4036. Скреће на запад северном границом кат. парц. бр. 3803/3, 3804/3, пресеца кат. парц. бр. 4072 и њеном западном граничном линијом иде на југ до кат. парц. бр. 3916/1. Скреће на запад границом кат. парц. бр. 3916/1, на север границом кат. парц. бр. 3796/1, 3913, 3907/2, ломи се на запад северном границом кат. парц. бр. 3907/1, 3796/1. Скреће на север источном границом кат. парц. бр. 3872, на североисток границом кат. парц. бр. 3904, 3903, 3902, 3900, на север источном границом кат. парц. бр. 3900, 3894, 3888, 3890, 3885, 3881, 3878/3, 3875, 3849 ломи се на запад северном границом кат. парц. бр. 3850, 3851, 3860, 3861, пресеца кат. парц. бр. 4073 до граничне линије са КО Баноштор, општина Беочин. Граница скреће на север границом катастарских општина до југоисточне међне тачке кат. парц. бр. 851 КО Баноштор.

Граница заштите иде на запад, граничним кат.парц.бр. 854, 855/1, скреће на северозапад границом кат. парц. бр. 855/1, 855/7, 855/6, 855/3, 855/4, 859, 855/5, 863, 864, ломи се на југоисток границом кат. парц. бр. 864, 855/5, 855/6, 855/7, 855/1 до наспрам североисточне међне тачке кат. парц. бр. 1055/1. Граница скреће на запад, пресеца кат. парц. бр. 3245 и иде северном границом кат. парц. бр. 1055/1, 1057, 1058, 1059, пресеца кат. парц. бр. 3223/1, 1187, 1235, 1236, 1239, 1242, 1236, 1176, пресеца кат. парц. бр. 3240, 1556, 1558, 1585, 1584, 1580/1, 1578, ломи се на југ западном границом кат. парц. бр. 1578, на запад северном границом кат. парц. бр. 1570, затим на југ до кат. парц. бр. 1567, па опет на запад северним рубом кат. парц. бр. 1567, пресеца 3238 и иде на север пратећи источне рубове кат. парц. бр. 1847, сече 3222, 2012, 2011, 2009, 2006, 3236 до југозападне међне тачке кат. парц. бр. 1991. Иде на исток јужним рубовима кат. парц. бр. 1991, 3222, па на север 3222, 1989, 1986. Сече 3236 и иде на југ западним границама кат. парц. бр. 3236, 2050/2. Скреће на исток јужном границом кат. парц. бр. 2050/2, ломи се на југоисток, границом кат. парц. бр. 2043, 2038, 2036, 2035, 2016/1, 2019, 2016/1 до међне линије са КО Грабово, односно до северозападне међне тачке кат. парц. бр. 141/1 КО Грабово, општина Беочин.

Граница заштите иде на југ, западном границом кат. парц. бр. 141/1, КО Грабово, општина Беочин. У истом правцу, западном границом кат. парц. бр. 172, 174, 168, 166, ломи се на запад границом кат. парц. бр. 166, 181, 183, на исток јужном границом кат. парц. бр. 183, 182, 166. Скреће на југ па на исток границом кат. парц. бр. 164/1 до наспрам северозападне међне тачке кат. парц. бр. 148. Ломи се на југ, пресеца кат. парц. бр. 968 и иде на исток па на југ западном границом кат. парц. бр. 146/1 иде до кат. парц. бр. 962. Њеном северном границом иде на североисток. Пресеца кат. парц. бр. 962 и наставља јужном, односно источном границом кат. парц. бр. 376, 962, пресеца кат. парц. бр. 961, јужном границом кат. парц. бр. 961. Ломи се на југ идући западном границом кат. парц. бр. 403, 943 до кат. парц. бр. 944. Граница скреће на југозапад, западном граничном линијом кат. парц. бр. 944, 645, 944, 732, 944, 912, 944 до кат. парц. бр. 923. Ломи се на запад, северном границом кат. парц. бр. 923, 924, пресеца кат. парц. бр. 989, северном границом кат. парц. бр. 844, пресеца кат. парц. бр. 1011 до граничне линије са КО Свилош, општина Беочин.

Граница заштите иде на северозапад границом катастарских општина до југозападне међне тачке 1944 КО Свилош, општина Беочин. Граница иде на запад, северном границом кат. парц. бр. 1862, 1864, 1938, 1866/3, 1868/1, 1886. Скреће на североисток јужном границом кат. парц. бр. 1886, 1587/1 на северозапад источном границом кат. парц. бр. 1588, на исток јужном границом кат. парц. бр. 1589/2, 1632 и 1921. Скреће на запад пратећи северну границу кат. парц. бр. 1921, па на север источним рубом кат. парц. бр. 1346, 1346/2, 1346/1, сече 1920/1, и иде источним, северним и западним рубом кат. парц. бр. 1350. Поново сече кат. парц. бр. 1920/1 и наставља јужном границом кат. парц. бр. 1589/1. Скреће на запад северном границом кат. парц. бр. 1589/2, на југ западном границом кат. парц. бр. 1595, 1593, 1591, 1588, 1587, скреће на северозапад границом кат. парц. бр. 1886, 1542, 1537, до 1894/2. Источном границом кат. парц. бр. 1894/2 иде до међног камена са КО Луг, општина Беочин. Ломи се на југозапад границом двеју катастарских општина до југозападне међне тачке кат. парц. бр. 2149 КО Луг.

Граница иде на запад, пресеца кат. парц. бр. 2645 КО Луг, општина Беочин и њеном западном границом иде до североисточне међне тачке кат. парц. бр. 1468. Скреће на северозапад северном границом кат. парц. бр. 1468, 1466, пресеца кат. парц. бр. 2622, ломи се на север, источном границом кат. парц. бр. 1426, 1425, 1407 до међног камена КО Сусек, општина Беочин.

Граница заштите иде на север кроз КО Сусек, општина Беочин, источном границом кат. парц. бр. 5531, 5528, 5526, 5524, 5521, 5531, 5499, 6142, пресеца исту и наставља у истом правцу источном границом кат. парц. бр. 5494, 5415, ломи се на запад северном границом кат. парц. бр. 5415, 5537, 5538, скреће на северозапад границом кат. парц. бр. 5723, ломи се на запад северном границом кат. парц. бр. 5833, на северозапад границом кат. парц. бр. 5834, 5835, пресеца кат. парц. бр. 6141 до међног камена КО Нештин, општина Бачка Паланка.

Граница заштите иде на запад кроз КО Нештин, општина Бачка Паланка, природном границом шуме, део кат. парц. бр. 3714 до североисточне међне тачке кат. парц. бр. 3688. Скреће на југоисток границом кат. парц. бр. 3688, ломи се на југозапад западном границом кат. парц. бр. 3685, на северозапад границом кат. парц. бр. 3692. Скреће на југозапад границом кат. парц. бр. 1808, на југоисток кат. парц. бр. 1817, ломи се на југозапад границом кат. парц. бр. 1818, на југоисток кат. парц. бр. 4781, скреће на запад северном границом кат. парц. бр. 2374, 2373, на југ западном границом кат. парц. бр. 2373, 2369, 2356, 2358, на исток јужном границом кат. парц. бр. 2358, 2361, 2357, 2369, 2364, 2365, 2372, 2432, 2424, 2426, 3032, 3031/2, 3031/3, на југ западном границом кат. парц. бр. 3030, 3017, 3016/2, 3016/1, 3008, 3003, 2909, 2996/2, 2995, 2994, 2993, 2991, 2989, 2979, 2969, 2967, 2966, 2965, 2955, 3211/1. Скреће на запад северном границом кат. парц. бр. 3211/1, 2793, 2791, 2790, 3211/1, 2603, 2537/2, 2605, 2600/1, 2598, 2597, 2537/2, ломи се на север источном границом кат.парц.бр. 2537/2, 2538, 2539, 2540, 2519, 2523/1, 2516, 2209/2, 2503 и 2494, ломи се на запад, северном границом кат.парц.бр. 2494, 2495/2, 2495/1, 2490/1, 2497, 2499/3, 2499/1 и 2209/2 скреће на север источном границом кат.парц.бр. 2209/2 до кат.парц.бр. 2209/1. Ломи се на запад северном границом кат.парц.бр. 2209/2 до међне линије КО Визић, општина Бачка Паланка. Скреће на југ границом катастарских општина до тромеђе КО Нештин, КО Визић, општина Бачка Планка и КО Ђипша, општина Шид.

Граница заштите иде на североисток границом КО Нештин, КО Ђипша у дужини од 710 м, где се ломи под правим углом, пресеца кат.парц.бр. 1008 до преломне тачке кат.парц.бр. 177. Скреће на исток северном границом кат.парц.бр. 177. Ломи се на југ западном границом кат.парц.бр. 174, 175 и 161, скреће на исток јужном границом кат.парц.бр. 161, 162, 163, 164 и 165, на север западном границом кат.парц.бр. 12, на исток северном границом кат.парц.бр. 12 и 11, ломи се на југ западном границом кат.парц.бр. 10, 1003/1, 908 и 907, ломи се на запад северном границом кат.парц.бр. 486 до међне линије КО Бингула, општина Шид. Ломи се на североисток до тромеђе КО Ђипша, КО Бингула, општина Шид и КО Визић, општина Бачка Паланка.

Граница иде на запад границом КО Бингула, општина Шид и КО Визић, општина Бачка Паланка, ломи се на југозапад границом истих катастарских општина до југозападне међне тачке кат.парц.бр. 788 КО Бингула општина Шид. Скреће на исток јужном границом кат. парц. бр. 788 до КО Дивош, општина Сремска Митровица. Ломи се на североисток границом КО Бингула, КО Дивош, КО Дивош, општина Сремска Митровица. Ломи се на североисток границом КО Бингула, КО Дивош, КО Дивош, КО Ђипша до кат. парц. бр. 486 КО Ђипша. Скреће на исток границом кат. парц. бр. 486 до кат. парц. бр. 1029, ломи се на североисток западном границом кат. парц. бр. 1029 до краја шуме. Ломи се на северозапад па на североисток границом шуме кроз кат. парц. бр. 486, 907, 908 до кат. парц. бр. 1019. Скреће на југоисток границом кат. парц. бр. 1019 до КО Дивош општина Сремска Митровица.

Граница иде на југ, југозапад границом КО Дивош и КО Ђипша до југозападне међне тачке кат. парц. бр. 484/2 КО Дивош, општина Сремска Митровица. Граница иде на исток јужном границом кат. парц. бр. 464/2, 465/2, 471, 470, 468/2, 468/13, 468/14, 468/11, 468/9, 468/10, 468/6, 468/7, 468/5, 467/15, 457/14, 467/13, 467/12, 467/10, западном границом кат. парц. бр. 467/9. Јужном границом кат. парц. бр. 467/9, 467/8, 467/3, ломи се на југ. Западном границом кат. парц. бр. 1385, 1391, 1888, 1887, 1888 јужном границом кат. парц. бр. 1890, 417, скреће на југ западном границом кат. парц. бр. 417, пресеца кат. парц. бр. 7698 и наставља у истом правцу западном границом кат. парц. бр. 2287, 1847, 1846, скреће на исток па на север граничним кат.парц.бр. 1846, 2287, 1962, пресеца кат. парц. бр. 7698, ломи се на североисток границом кат. парц. бр. 405, 414, 415, 412, 410, ломи се на северозапад, граничним кат.парц.бр. 410, 409, 405, 403, источном границом кат. парц. бр. на север 240, 239/2, 239/1, 237, 236, 234, 231. Ломи се на исток јужном границом кат. парц. бр. 228, 227, 221, 64/2, 65/2 до наспрам северозападне међне тачке кат. парц. бр. 136. Скреће на југ пресеца кат. парц. бр. 65/1 и иде западном границом кат. парц. бр. 136, 134, 129, 91, 2034, 2035/1, 2035/2, 2037/2, скреће на југ западном, па јужном границом кат. парц. бр. 2052/1, јужном границом кат. парц. бр. 2051, на југ западном границом кат. парц. бр. 2058, 2060„ 2062. Скреће на запад северном границом кат. парц. бр. 2426, 2421, 2071, 2421. Ломи се на север источном границом кат. парц. бр. 2084, скреће на запад па на југ граничним кат.парц.бр. 2209, 2210, на југ западног границом кат. парц. бр. 2421, 2228, 2421, 2418, 2420, 2421, скреће на исток јужном границом кат. парц. бр. 2431, 2572, 2559, 2431, 2461, 2466, 2465, ломи се на север, источном границом кат. парц. бр. 2465, 2458, 2454, 2453, 2452, 2448, ломи се на исток јужном границом кат. парц. бр. 2443, 2439 до КО Лежимир, општина Сремска Митровица.

Граница заштите иде на исток јужном границом кат. парц. бр. 1298, 1327, КО Лежимир, општина Сремска Митровица. Скреће на југоисток границом кат. парц. бр. 1237, 1347, 1348, 1349, ломи се на југ западном границом кат. парц. бр. 1273, 1351, скреће на исток, јужном границом кат. парц. бр. 1351, 1362, на североисток граничном парцелом 1362, 1366/2 до кат. парц. бр. 5316. Њеном западном границом иде на север до наспрам југозападне међне тачке кат. парц. бр. 1256. Ломи се на исток пресеца кат. парц. бр. 5316, иде јужном границом кат. парц. бр. 1256, скреће на северозапад па на североисток границом парцела 1256, 1260, 1273 до кат. парц. бр. 1250. Скреће на југоисток, запдном границом кат. парц. бр. 1250, ломи се на север источном границом кат. парц. бр. 1244, 1248, 1244, 1242, 1240, скреће на југоисток, западном границом кат. парц. бр. 400/1, јужном границом кат. парц. бр. 5295/1, 565, 443, 444, западном границом кат. парц. бр. 445, пресеца кат. парц. бр. 5308 и скреће на јуугоисток, јужном границом кат. парц. бр. 5308, на југозапад граничном парцелом 461, до кат. парц. бр. 5308. Ломи се на југ, пресеца кат. парц. бр. 461, 5308, 457, 5307 до тромеђе кат. парц. бр. 456, 5307 и 448. Скреће на исток јужном границом кат. парц. бр. 448, 3282, скреће на север границом кат. парц. бр. 3282, 3286, 3282, 3291, 455, скреће на југоисток граничним кат.парц.бр. 3294, до КО Манђелос. Општина Сремска Митровица. Ломи се на југ границом катастарских општина до југоисточне међне тачке кат. парц. бр. 3320. Скреће на запад јужном границом кат. парц. бр. 3320, 3319, па на југ западном границом кат. парц. бр. 3324, 3322, 3357 и 3350. Скреће на северозапад граничним кат.парц.бр. 3358, сече кат. парц. бр. 3279, западном границом кат. парц. бр. 3280, скреће на југ западном границом кат. парц. бр. 3414/1, враћа се на север источном границом кат. парц. бр. 3414/1 до северозападне међне тачке кат. парц. бр. 3404. У правцу севера граница иде катастарском линијом која припада парцели 3414/1 у дужини од 360 м где скреће на исток пресеца кат. парц. бр. 5332/1, ломи се на североисток источном границом кат. парц. бр. 5532/1 у дужини од 110м, где скреће на исток, пресеца кат. парц. бр. 3279. Скреће на југ источном границом кат. парц. бр. 3279, па на исток, јужним рубом кат. парц. бр. 3364 и 3358 до КО Манђелос, Општина Сремска Митровица.

Граница заштите иде пресеца кат. парц. бр. 453, КО Манђелос, општина Сремска Митровица, иде јужним рубом кат. парц. бр. 448 и западним рубом кат. парц. бр. 440 и 406/2 до кат. парц. бр. 439. Наставља на југозапад, западном границом кат. парц. бр. 439, 465, 466, 467, 468, 773, до крајње југозападне међне тачке кат. парц. бр. 773. Враћа се на североисток источном границом кат. парц. бр. 773, 468, 467, 466, 465, 439, 406/2, 406/1, 405, 442/2, 62, 61, 52, 48, 50, 35, 23/21, ломи сена северозапад граничним кат.парц.бр. 24, 37, 2, ломи се на исток јужном границом кат. парц. бр. 2,3,169, 183, 184 до кат. парц. бр. 2448. Скреће на југ западном границом кат. парц. бр. 2448 у дужини од 35м где скреће на исток, пресеца исту кат. парц. бр. до КО Гргуревци, општина Сремска Митровица.

Граница заштите иде на исток јужном границом кат. парц. бр. 43/1, КО Гргуревци, општина Сремска Митровица. Ломи се на југ, западном границом кат. парц. бр. 41/1, 40, враћа се на север источном границом кат. парц. бр. 40. Скреће на исток јужном границом кат. парц. бр. 71, 72, 73, 76, ломи се на југ западном границом кат. парц. бр. 77, 78, 33, скреће на исток јужном границом кат. парц. бр. 33, 4065/2, 115/1, 115/2, 116/2, 129/2, до кат. парц. бр. 4065/2. Ломи се на југоисток границом кат. парц. бр. 4065/2 у дужини од 52м где се ломи на исток пресеца кат. парц. бр. 4065/2 и наставља јужном границом кат. парц. бр. 158, пресеца кат. парц. бр. 153, 201, јужном границом кат. парц. бр. 200 скреће на север, источном границом кат. парц. бр. 200, ломи се на исток јужном границом кат. парц. бр. 196, 219, 221. Скреће на север па на исток пресеца кат. парц. бр. 4069, јужном границом кат. парц. бр. 230 до њене југоисточне међне тачке. Ломи се на север источном границом кат. парц. бр. 230, 229, 228, 227, 226, 225, 4069, до југозападне међне тачке кат. парц. бр. 265. Скреће на исток јужном границом кат. парц. бр. 265, 267, 271, пресеца кат. парц. бр. 4066 до кат. парц. бр. 306/44. Ломи се на југ западном границом кат. парц. бр. 306/44, 306/2. Враћа се на север источном границом кат. парц. бр. 306/2 до кат. парц. бр. 4071. Скреће на исток јужном границом кат. парц. бр. 4071, 310, 312. Ломи се на југ западном границом кат. парц. бр. 310, 308/1, 305, 307, 308/2, 309, 315. Скреће на исток јужном границом кат. парц. бр. 330/3, 348, 347, 346, 353, 362, 359, 408, 370, 369, 405, 382, ломи се на југ западном границом кат. парц. бр. 376, 377/1, на исток, јужном границом кат. парц. бр. 377/1, на исток, јужном границом кат. парц. бр. 377/1, 378/1, 389/1 до КО Шуљам, општина Сремска Митровица. Ломи се на југ источном границом кат. парц. бр. 389/2 до међног камена КО Шуљам.

Граница заштите иде на исток јужном границом кат. парц. бр. 730/1 КО Шуљам, општина Сремска Митровица. Наставља на исток јужном границом кат. парц. бр. 1237, 1238, 1190, 1191, 1156, 1155, 1161, ломи се на север источном границом кат. парц. бр. 1161, 1162, 1153, 1126, 1127, 1130, 1135, 1109, 1110, 1111, скреће на североисток граничним кат.парц.бр. 1053, 1054, 1057, 1047, 1046/2, 1043, 1042, 1041, 1038, 1037, 1036. Ломи се на исток јужном границом кат. парц. бр. 1034, 1012, 1011, 1010, скреће на југ западном границом кат. парц. бр. 2249 до југоисточне међне тачке кат. парц. бр. 1009/2, ломи се на исток пресеца кат. парц. бр. 2249 и наставља јужном границом кат. парц. бр. 734, 729, пресеца кат. парц. бр. 2251 до граничне линије са КО Бешеново Прњавор, општина Сремска Митровица.

Граница заштите иде на југ, западном границом кат. парц. бр. 95, КО Бешеново Прњавор, општина Сремска Митровица. Скреће на исток јужном границом исте кат. парц. бр. , пресеца кат. парц. бр. 90 и ломи се на север њеном источном граничном линијом. Скреће на исток јужном границом кат. парц. бр. 5, ломи се на југоисток западном границом кат. парц. бр. 83, 129, скреће на северозапад границом кат. парц. бр. 80, 78, ломи се на југоисток јужном границом кат. парц. бр. 157/1, скреће на југозапад, западном границом кат. парц. бр. 150, 155, 154, 153, 152, 148, враћа се на север источном границом кат. парц. бр. 148, 149, 183/1, 149, 150, 177, 150, 173, пресеца кат. парц. бр. 26 и скреће на исток, јужном границом кат. парц. бр. 25, 23, ломи се на југ, западном границом кат. парц. бр. 22, 21, 20, скреће на исток јужном границом кат. парц. бр. 20, пресеца кат. парц. бр. 1793 и иде на југ западном границом кат. парц. бр. 14, враћа се на север источном границом кат. парц. бр. 14, и скреће на исток јужном границом кат. парц. бр. 13, 9 ломи се на северозапад источном границом кат. парц. бр. 9, скреће на североисток границом кат. парц. бр. 8/2 до кат. парц. бр. 1/1. Граница заштите иде на југ западном границом кат. парц. бр. 1/1, 234, 233/1, пресеца кат. парц. бр. 1795 и у истом правцу иде западном границом кат. парц. бр. 255/2, 255/1, 256/1, 256/2, 1216, 1215, 1/1, до северозападне међне тачке кат. парц. бр. 625. Скреће на исток јужном границом кат. парц. бр. 1810/1, 266/1. Ломи се на југ источном границом кат. парц. бр. 266/2, скреће на североисток, јужном границом кат. парц. бр. 272, 273/1, 273/2, 1/1, ломи се на југ западном границом кат. парц. бр. 275, 274/2, скреће на исток јужном границом кат. парц. бр. 274/2, 275, 276, 282, 283, 284, 283, 285, 2888/1, 469, 470, ломи се на југозапад границом кат. парц. бр. 460/1, 502, 503, 504, 505 у правцу југоистока обухвата и кат. парц. бр. 507, 508 и 509 да би ишла на североисток границом кат. парц. бр. 460/1, 500, 501, 497, 498, 460/1 до кат. парц. бр. 1809/1. Пресеца исту и скреће на југозапад јужном границом кат. парц. бр. 1809/1 до кат. парц. бр. 730. Граница скреће на исток северном границом кат. парц. бр. 730, границом кат. парц. бр. 755/1, 732/2. Ломи се на југ, пресеца кат. парц. бр. 1974/1 и наставља западном границом кат. парц. бр. 755/4, 754, скреће на исток јужном границом кат. парц. бр. 754, ломи се на север до преломне тачке и скреће на исток, пресеца кат. парц. бр. 754 и скреће на север источном границом кат. парц. бр. 752 до југозападне међне тачке кат. парц. бр. 751. Граница скреће на исток јужном границом кат. парц. бр. 751, на југ, па на североисток границом кат. парц. бр. 762 до кат. парц. бр. 759. Скреће на исток границом кат. парц. бр. 759, 840, ломи се на југ западном границом кат. парц. бр. 839, скреће на исток јужном границом кат. парц. бр. 839, 820, 819, 755, 755/3, ломи се на север источном границом кат. парц. бр. 755/3, 755/2, 755/1, пресеца кат. парц. бр. 1797/1, ломи се на југ западном границом кат. парц. бр. 806/1, 812/4, скреће на исток јужном границом кат. парц. бр. 812/4, 816/1, обилази кат. парц. бр. 972 и скреће на југ, пресеца кат. парц. бр. 1974/1, западном границом кат. парц. бр. 872/1, ломи се на исток јужном границом кат. парц. бр. 972/1, 812/3, скреће на југ западном границом кат. парц. бр. 812/1, 976/2, 812/1, 984, ломи се на исток јужном границом кат. парц. бр. 984, 812/1, 991, скреће на север, источном границом кат. парц. бр. 991, ломи се на исток јужном границом кат. парц. бр. 815, скреће на југ западном границом кат. парц. бр. 993, до њене крајње југозападне међне тачке. Скреће на исток јужном границом кат. парц. бр. 993, пресеца кат. парц. бр. 1814/1 до граничне линије са КО Мала Ремета, општина Ириг. Граница скреће на север границом катастарских општина до наспрам југоисточне међне тачке кат. парц. бр. 375/1. Граница скреће на северозапад пресеца кат. парц. бр. пута, ломи се на север западном границом кат. парц. бр. пута до наспрам северозападне међне тачке кат. парц. бр. 1367, КО Мала Ремета, општина Ириг. Граница скреће на исток пресеца пут до границе двеју катастарских општина.

Граница заштите иде на југоисток кроз КО Мала Ремета, општина Ириг, западном границом кат. парц. бр. 1367, 1434, скреће на североисток границом кат. парц. бр. 1429 до наспрам југозападне међне тачке кат. парц. бр. 123. Скреће на југоисток, пресеца кат. парц. бр. 1429 и наставља јужном границом кат. парц. бр. 123, 120, 119, 1256, ломи се на север источном границом кат. парц. бр. 1256, 1401/1, 1401/2 до југоисточне међне тачке кат. парц. бр. 1203. Скреће на исток јужном границом кат. парц. бр. 1203, ломи се на југ, западном границом кат. парц. бр. 1208, 1209, на исток, јужном границом кат. парц. бр. 1209, 1195, 1192, на југ западном па јужном границом кат. парц. бр. 1189, јужном границом кат. парц. бр. 1188 до КО Јазак Прњавор, општина Ириг.

Граница заштите иде јужном границом кат. парц. бр. 787/25 КО Јазак Прњавор, општина Ириг, ломи се на југ прати границу кат. парц. бр. 787/1 до југозападне међне тачке кат. парц. бр. 787/8, скреће на исток јужном границом кат. парц. бр. 787/8, 702, 710, 787/7 до кат. парц. бр. 289. Скреће на север источном границом кат. парц. бр. 787/7, 787/6, 787/5. Скреће на југ западном границом кат. парц. бр. 682/10, 682/1, 683, враћа се на север источном границом кат. парц. бр. 683, 682/1, ломи се на исток јужном границом кат. парц. бр. 489/1. Скреће на југ, обухвата кат. парц. бр. 682/2, иде на север источном границом кат. парц. бр. 682/3, 682/4, 682/5, 679/1 до кат. парц. бр. 507. Скреће на исток јужном границом кат. парц. бр. 507, 501, 511, 512, на југ обухвата кат. парц. бр. , 387, 388/1, 386 даље на исток јужном границом кат. парц. бр. 513, 514, 521. Ломи се на север источном границом кат. парц. бр. 522/4, 522/2, 522/4 до северозападне међне тачке кат. парц. бр. 17. Скреће на исток границом исте кат. парц. бр. до кат. парц. бр. 19. Скреће на север границом кат. парц. бр. 19, 1083, ломи се на исток северном границом кат. парц. бр. 67, пресеца кат. парц. бр. 1044, северном границом кат. парц. бр. 68 скреће на југ западном границом кат. парц. бр. 1022/1, ломи се на исток јужном границом кат. парц. бр. 1022/1, 92, 93 скреће на југ западном границом кат. парц. бр. 1021/4 на североисток границом кат. парц. бр. 1021/4, 1021/19, ломи сена север граничним кат.парц.бр. 1021/18, 1021/17, 1021/15, 1021/3, 1025/1, 1022/2, 1021/4, 1026, 977, 976/7, 976/6, 979, 1002, ломи се на исток јужном границом кат. парц. бр. 993/15, скреће на север источном границом кат. парц. бр. 993/15, 993/16, 993/18, 994, 993/20, до кат. парц. бр. 903/6. Скреће на исток јужном границом кат. парц. бр. 903/6 до КО Врдник. Ломи се на југоисток границом катастарских општина до североисточне међне тачке кат. парц. бр. 993/16.

Граница заштите иде кроз КО Врдник. Општина Ириг јужном границом кат. парц. бр. 1329, 1328, 1325, ломи се на југ, западном границом кат. парц. бр. 1298, 1297 ломи се на исток јужном границом кат. парц. бр. 1297, 1295, 1296, скреће на југ границом кат. парц. бр. 1295 до границе грађевинског реона. Границом грађевинског реона иде на североисток, па на север до североисточне међне тачке кат. парц. бр. 1288. Ломи се на исток улази у грађевинску зону јужном границом кат. парц. бр. 1211, 1219, скреће на север источном границом кат. парц. бр. 1219 до кат. парц. бр. 1287, скреће на исток пресеца индустријску пругу до кат. парц. бр. 1227. Скреће на север границом кат. парц. бр. 1273, ломи се на североисток граничним кат.парц.бр. 1238, 1222, 1228, 1230, 1228, 1231, 1232, 1228, 1238, до границе грађевинског реона. На северозапад иде граничним кат.парц.бр. 2742, 2741, 2739, 2738, 2736, 2735, 2730, 2729, 1343 до кат. парц. бр. 1373. Скреће на југозапад, јужном границом кат. парц. бр. 1373. Ломи се на север источном границом кат. парц. бр. 1367, 1379/1 до кат. парц. бр. 1380. Скреће на исток до тромеђе кат. парц. бр. 2499, 2509, 2508. Граница иде на југ и све време прати границу кат. парц. бр. 2499, на северозапад, источна граница кат. парц. бр. 2502, даље у истом правцу граница кат. парц. бр. 2499, 7172. Ломи се на југ западном границом исте кат. парц. бр. до наспрам југозападне међне тачке кат. парц. бр. 2466. Скреће на исток пресеца кат. парц. бр. 7172 и иде јужном границом кат. парц. бр. 2466, 2468, 2469, ломи се на југ западном границом кат. парц. бр. 2448, 2449/2 до кат. парц. бр. 7173. Скреће на југоисток, јужном границом кат. парц. бр. 7173 до наспрам јужне међне тачке кат. парц. бр. 2360/2. Скреће на североисток, пресеца кат. парц. бр. 7173, 7156 и наставља граничним кат.парц.бр. 2360/2, 2360/1, 2361, ломи се на запад северном границом кат. парц. бр. 2360/1, 2360/2, 2358/1. Скреће на север источном границом кат. парц. бр. 7171, ломи се на северозапад северном границом кат. парц. бр. 2475, 2476, 7172, пресеца кат. парц. бр. 7162 и ломи се на југозапад границом проширења кат. парц. бр. 7162, до кат. парц. бр. 1410. Скреће на североисток границом кат. парц. бр. 1410, 1411, 1406, 1401 до кат. парц. бр. 1421. Ломи се на југ, западном границом кат. парц. бр. 1421, скреће на исток пресеца кат. парц. бр. 7162, иде јужном границом кат. парц. бр. 2487, 1444, 1446, 1449, 1456, 1455, 1457, 1458, 1432, на север источном границом кат. парц. бр. 1432, пресеца кат. парц. бр. 7170, 1467, пресеца кат. парц. бр. 1470 и иде на југ границом кат. парц. бр. 1506, ломи се на север источном границом кат. парц. бр. 1503, 1506, скреће на југ па на североисток јужном границом кат. парц. бр. 1519, ломи се на југ границом кат. парц. бр. 1517, 1541/1, 1540, 1541/1, 1548. Скреће на исток јужном границом кат. парц. бр. 1548, 1551, 1541/1, 1565, 1569, пресеца кат. парц. бр. 1561, наставља јужном границом кат. парц. бр. 1569, пресеца кат. парц. бр. 7158, њеном источном границом иде до северозападне међне тачке кат. парц. бр. 1585. На север, па на југоисток иде границом кат. парц. бр. 1569, западном границом кат. парц. бр. 1570, пресеца кат. парц. бр. 7167, иде на југ границом кат. парц. бр. 1645, 1663, 1670, 1665, 1666, 1687, 3057, ломи се на запад северном границом кат. парц. бр. 3057, 3054, скреће на југ западном границом кат. парц. бр. 3054, 3052, 3057, 3047, 3046, 3045/1, 3045/2, 3044/1, 3044/3, 3044/2, 3043, 3042, 3041, 3037, 3036, 3034, ломи се на исток јужном границом кат. парц. бр. 3034, 3040, пресеца кат. парц. бр. 7159, границом кат. парц. бр. 3070, 3593, 3592, 3587, 3586, 3584, 3585, 3583, 3070, на север источном границом кат. парц. бр. 3514, 3073, 1645 до КО Ириг. Граница иде на север границом катастарских општина до југозападне међне тачке кат. парц. бр. 915 КО Ириг, општина Ириг.

Граница заштите иде на североисток кроз КО Ириг граничним кат.парц.бр. 915, 3/1, 638/5, 3/1, 663, 664, 667, пресеца кат. парц. бр. 673 и њеном источном границом иде на север до кат. парц. бр. 615, ломи се на исток јужном границом кат. парц. бр. 615, 675, 590, скреће на југ, западном границом кат. парц. бр. 587, 9741, пресеца кат. парц. бр. 9723/2 и наставља на југоисток границом кат. парц. бр. 48, 1197, 1198/2, ломи се на североисток јужном границом кат. парц. бр. 1198/2, пресеца кат. парц. бр. 9713/1, скреће на североисток границом кат. парц. бр. 83/2, 84, 74/1, ломи се на исток јужном границом кат. парц. бр. 1679 до кат. парц. бр. 9734. Њеном западном границом иде на север, па скреће на исток пресеца исту кат. парц. бр. и иде јужном границом кат. парц. бр. 1690, 1717, 1718, 1727, 1722, 1723, пресеца кат. парц. бр. 9754, наставља у истом правцу јужном границом кат. парц. бр. 500, 499, 498, 1737, 1738, 1739, 486/2, 483/2 до кат. парц. бр. 9737. Ломи се на север западном границом исте кат. парц. бр. да би скренула на исток, пресеца кат. парц. бр. 9737 и иде јужном границом кат. парц. бр. 467/2, ломи се на југ западном границом кат. парц. бр. 456/1, 456/2. Скреће на север источном границом кат. парц. бр. 456/2, 456/1, 467/1, 470/2, 471/2, 472, 473, 90, 85, 239, 229 ломи се на исток пресеца кат. парц. бр. 9735 и иде јужном границом кат. парц. бр. 211, 210, 209, 208/1, 205, 193, 194, 190, 189. Скреће на југ западном границом кат. парц. бр. 187, 389, 390, 392, 381/2, 397, пресеца кат. парц. бр. 402, ломи се на исток њеном јужном границом да би скренула на југоисток границом кат. парц. бр. 401, 9736/2 до наспрам југозападне међне тачке кат. парц. бр. 358. Скреће на исток пресеца кат. парц. бр. 9736/2 иде на север источном границом кат. парц. бр. 358, 359, 366, 365, 367, 368, 370, ломи се на југ пресеца кат. парц. бр. 9759 јужном границом кат. парц. бр. 350, пресеца кат. парц. бр. 9710/2 до границе са КО Нерадин, општина Ириг. Граница иде на југ границом катастарских општина до северне међне тачке кат. парц. бр. 844 КО Нерадин.

Граница заштите иде на исток јужном границом кат. парц. бр. 843 КО Нерадин, општина Ириг. Скреће на север источном границом кат. парц. бр. 843, 842/2, 810, 843, до кат. парц. бр. 801. Скреће на исток јужном границом кат. парц. бр. 801, 797, 796, 795, 793, 794, ломи се на југ западном границом кат. парц. бр. 784, скреће на североисток границом кат. парц. бр. 403/2, 403/3, 403/4, 403/1, 412, 403/1, обухвата кат. парц. бр. 403/14, 403/13 на југ границом кат. парц. бр. 403/1, на североисток, границом кат. парц. бр. 449, поново кат. парц. бр. 403/1, пресеца кат. парц. бр. 3733, иде на исток јужном границом кат. парц. бр. 706, 686, 688, 653, 654, 650/2, 634, 633, 616, 617, пресеца кат. парц. бр. 3750, скреће на север њеном источном границом до међног камена са КО Гргетег, општина Ириг.

Граница заштите иде на исток кроз КО Гргетег, општина Ириг јужном границом кат. парц. бр. 423, 424, 425, 426, 428, 427, ломи се на југ, западном границом кат. парц. бр. 395, 430 на исток јужном границом кат. парц. бр. 430, 392, 391, 390 на југ западном границом кат. парц. бр. 382, 442 до међног камена грађевинског реона. Граница заштите иде на север и прати границу грађевинског реона, пресеца кат. парц. бр. 807, ломи се на југ западном границом кат. парц. бр. 376, 354, скреће на исток јужном границом кат. парц. бр. 322, 323, 321, ломи се на југ западном границом кат. парц. бр. 305, пресеца кат. парц. бр. 806 и скреће на запад северном границом кат. парц. бр. 769, до границе грађевинског реона. Границом грађевинског реона иде на запад, наставља границом кат. парц. бр. 766, ломи се на исток јужном границом кат. парц. бр. 766, на југ западном границом исте кат. парц. бр. , скреће на исток јужном границом кат. парц. бр. 764, 761, пресеца кат. парц. бр. 805, ломи се на југ, западном границом кат. парц. бр. 771/2 до КО Нерадин. У истом правцу иде западном границом кат. парц. бр. 3009, КО Нерадин до њене крајње југозападне међне тачке. Скреће на исток, па на север границом исте кат. парц. бр. ломи се на исток обухвата кат. парц. бр. 3042, 3041, даље на север источном границом кат. парц. бр. 3009 до КО Гргетег. У правцу севера наставља источном границом кат. парц. бр. 771/2, КО Гргетег, пресеца кат. парц. бр. 806 и у истом правцу иде источномн границом кат. парц. бр. 772, 292, 291, 293, 281, 279, 294, 305 ломи се на североисток границом кат. парц. бр. 815, 337, 812, 217, 220, 219, 217, на исток границом кат. парц. бр. 203 до КО Велика Ремета, општина Ириг. Границом катастарских општина иде на југ до југозападне међне тачке кат. парц. бр. 425 КО Велика Ремета.

Граница заштите иде на североисток кроз КО Велика Ремета. Општина Ириг јужном границом кат. парц. бр. 425, 1103, 1105, 1107, 1109 пресеца кат. парц. бр. 1231, ломи се на север њеном источном границом, скреће на североисток границом кат. парц. бр. 1112/1 до кат. парц. бр. 1230. Јужном границом кат. парц. бр. 1230 иде на запад до кат. парц. бр. 1231. Скреће на север источном границом исте кат. парц. бр. до кат. парц. бр. 487/1. У правцу североистока прати границу кат. парц. бр. 487/1, обухвата кат. парц. бр. 529 и наставља границом кат. парц. бр. 487/1, обухвата кат. парц. бр. 498/1, 498/2, 498/3, наставља на северозапад границом кат. парц. бр. 487/1, 433, до међне тачке грађевинског реона. Скреће на југ, па на север, прати границу грађевинског реона до југоисточне међне тачке кат. парц. бр. 356/2. Скреће на север источном границом кат. парц. бр. 356/2, 399, 398, 392, 397, на североисток границом кат. парц. бр. 393, 384/1, ломи се на југ западном границом кат. парц. бр. 384/1, 328. На исток границом кат. парц. бр. 384/1, 327, 384/1 до пута Иришки Венац – Партизански пут – Чортановци. Граница заштите пресеца поменути пут и иде до почетне тачке описа границе заштите локалитета.

2.2. Липик

Граница заштићеног подручја НП Фрушка гора почиње на североистоку кат. парц. бр. 1439/2 у КО Визић. Од те тачке граница иде северном границом кат. парц. бр. 1439/2 према западу и даље наставља исто северном границом кат. парц. бр. 1439/1, долази до границе кат. парц. бр. 1623 и идући према северозападу долази до кат. парц. бр. 1622 (пут) коју пресеца и границом кат. парц. бр. 1318/1 наставља у правцу северозапада и даље у истом правцу дуж границе кат. парц. бр. 1296, пролазећи дуж источне границе кат. парц. бр. 1313 и пресецајући кат. парц. бр. 1621 (пут) наставља у истом правцу дуж источне границе кат. парц. бр. 1296 до државне границе са Републиком Хрватском. Од ове тачке граница националног парка иде дуж државне границе са републиком Хрватском у правцу југозапада и долази до КО Љуба кат. парц. бр. 1515 и пратећи северну и западну границу кат. парц. бр. 1515 долази до кат. парц. бр. 1516, иде даље нјеном северном и западном границом и долази до кат. парц. бр. 1517. Пратећи северну границу кат. парц. бр. 1517 граница иде у правцу запада и иде даље дуж северних граница кат. парц. бр. 1117, кат. парц. бр. 1119, кат. парц. бр. 1115, кат. парц. бр. 1114 и кат. парц. бр. 1561/1. Пратећи у наставку западну границу кат. парц. бр. 1561/1 у правцу југа граница националног парка скреће на запад и долази до кат. парц. бр. 1563/1 чију северну и западну границу у наставку прати идући ка југу. У наставку граница долази до КО Ердевик и наставља западном страном кат. парц. бр. 2874 у правцу југоистока и даље наставља да прати јужну границу кат. парц. бр. 2874 идући према истоку до тачке спајања са КО Љуба и кат. парц. бр. 2598 (Топлица поток) и кат. парц. бр. 2597 (Млински поток) уз који се непосредно налазе кат. парц. бр. 1562/2 и кат. парц. бр. 1562/1. У наставку граница националног парка скреће према југу у КО Ердевик идући западном па јужном и на крају источном границом кат. парц. бр. 2744/1, затим наставља у правцу истока јужном и источном границом кат. парц. бр. 2667, долази поново до источног дела кат. парц. бр. 2744, обухватајући и границе кат. парц. бр. 2686 и продужавајући даље у правцу истока кат. парц. бр. 2744. Пратећи источну границу кат. парц. бр. 2744 граница националног парка скреће према северу, а затим поново скреће у правцу запада долазећи до границе са КО Љуба и пратећи источну границу кат. парц. бр. 2738 КО Ердевик продужава у правцу североистока до јужног дела границе кат. парц. бр. 1515 КО Љуба и наставља даље у правцу југоистока идући границом кат. парц. бр. 2459 КО Ердевик. У наставку, граница националног парка прати границу кат. парц. бр. 2459 у правцу према југу, иде јужном страном кат. парц. бр. 2459, скреће границом исте кат. парц. бр. према североистоку и долази до границе кат. парц. бр. 1439/1 КО Визић коју прати у правцу североистока, настављајући границама кат. парц. бр. 1441/1 и 1442 и поново границом кат. парц. бр. 1439/1, затим границом кат. парц. бр. 1439/2 КО Визић до полазне тачке.

2.3. Ворово

Граница заштићеног подручја Националног парка Фрушка гора полази од југоисточног краја кат. парц. бр. 1564/1 КО Љуба и креће према северу до кат. парц. бр. 1564/198, где даље скреће ка западу јужном страном кат. парц. бр. 1564/198 све до кат. парц. бр. 1564/203. Ту скреће ка северу и прати западну страну кат. парц. бр. 1564/203. Јужном границом кат. парц. бр. 2593 граница скреће ка западу. Код кат. парц. бр. 1695 граница скреће ка северу, сече кат. парц. бр. 2593 и источном међном линијом кат. парц. бр. 1695 наставља ка северу. Граница сече кат. парц. бр. 2583 и скреће ка западу северном међном линијом кат. парц. бр. 2583. Код источне границе кат. парц. бр. 1683 скреће ка северу до североисточног краја кат. парц. бр. 1684, где северном међном линијом кат. парц. бр. 1684 скреће ка западу. Код југозападног краја кат. парц. бр. 1685 граница скреће ка северу и прати источну међну линију кат. парц. бр. 1799/1 до кат. парц. бр. 2178 где јужном међном линијом скреће ка истоку и иде до краја кат. парц. бр. 2178. Ту граница даље скреће ка северу и сече кат. парц. бр. 2594 и кат. парц. бр. 2591. Полазећи од југоисточног краја кат. парц. бр. 1829 граница прати источну међну линију кат. парц. бр. 1829 и иде ка северу до јужне међне линије кат. парц. бр. 2567 где скреће ка северозападу. Граница заштићеног подручја на крају кат. парц. бр. 2567. даље прати државну границу Републике Србије са Републиком Хрватском, све до тројне границе КО Љуба, КО Сот и Републике Хрватске. Даље граница наставља ка северу државном границом до североисточног краја кат. парц. бр. 1246 КО Сот, одакле пратећи међну линију кат. парц. бр. 1246, затим границу КО Сот и КО Љуба до кат. парц. бр. 3308 ко Сот. Прати северну међну линију кат. парц. бр. 3308 до кат. парц. бр. 588/2 где се ломи на север источном границом кат. парц. бр. 588/2 и 588/1. Наставља јужном и западном границом кат. парц. бр. 3307 даље ка западу. Граница даље сече кат. парц. бр. 3306 и од североисточног обода кат. парц. бр. 509 прати јужну међну линију кат. парц. бр. 3309. Граница затим сече кат. парц. бр. 3309 и међном линијом између кат. парц. бр. 603 и кат. парц. бр. 602 даље прати границу кат. парц. бр. 603 ка западу. Затим скреће ка југоистоку. Код границе са кат. парц. бр. 10 скреће ка североистоку, затим на граници са кат. парц. бр. 2 иде даље ка југу и пресеца кат. парц. бр. 3309 и прати њену јужну међну линију у правцу истока. На тромеђи кат. парц. бр. 3309, кат. парц. бр. 11 и кат. парц. бр. 600/2 граница заштићеног подручја скреће ка југу и даље прати међну линију кат. парц. бр. 600/2 ка западу. Код границе са кат. парц. бр. 34/1, граница залама ка југу и прати међну линију кат. парц. бр. 122. Даље граница прво скреће ка истоку, па затим ка југу и поново ка истоку, сво време пратећи међну линију кат. парц. бр. 122. Затим граница прати јужну међну линију кат. парц. бр. 600/2 све до границе са кат. парц. бр. 600/1. Ту даље прати југозападну међну линију кат. парц. бр. 600/1, па затим скреће ка југозападу међном линијом кат. парц. бр. 600/2. На тромеђи кат. парц. бр. 600/2, кат. парц. бр. 953 и кат. парц. бр. 997 граница нагло залама ка североистоку и даље пратећи међну линију кат. парц. бр. 600/2. граница даље иде у правцу истока, и затим нагло скреће ка северу правећи оштру кривину код кат. парц. бр. 599. граница скреће ка истоку истом међном линијом све до границе кат. парц. бр. 600/2 и кат. парц. бр. 601. Одатле јужном међном линијом кат. парц. бр. 590 граница креће ка југоистоку. На граници кат. парц. бр. 594 и кат. парц. бр. 593 граница скреће ка југу међном линијом кат. парц. бр. 594, све до пресецања кат. парц. бр. 997. Граница даље наставља ка југу западном међном линијом кат. парц. бр. 1126 и кат. парц. бр. 3306. На граници кат. парц. бр. 1194 и кат. парц. бр. 1193 граница заштићеног подручја скреће ка западу пратећи јужну међну линију кат. парц. бр. 1194, пресецајући кат. парц. бр. 1192 даље скреће ка југу међном линијом кат. парц. бр. 1191. На граници са кат. парц. бр. 251 скреће ка западу, па на граници са кат. парц. бр. 570 ка југу. Даље прати међну линију кат. парц. бр. 3306 и скреће ка истоку. Југозападном међном линијом кат. парц. бр. 3308 се даље надовезује на западну међну линију кат. парц. бр. 1196 и код границе са кат. парц. бр. 1200 скреће и иде ка истоку међном линијом кат. парц. бр. 1195. На граници са кат. парц. бр. 1358 скреће ка југу и затим ка западу ка граници са кат. парц. бр. 1359. Северозападном међном линијом иде ка граници са кат. парц. бр. 1358 и скреће ка истоку јужном међном линијом кат. парц. бр. 1358. На граници са кат. парц. бр. 1297 скреће ка југу и затим ка западу сво реме пратећи међну линију кат. парц. бр. 1297. На тромеђи кат. парц. бр. 1297, КОП 2187 и кат. парц. бр. 3317 граница се наставља западном међном линијом кат. парц. бр. 3317 и затим пресеца кат. парц. бр. 3316. Одатле у правцу југозапада наставља северозападном међном линијом кат. парц. бр. 2072. На југозападном крају кат. парц. бр. 2072 граница скреће ка југу пратећи западну међну линију кат. парц. бр. 2189. На граници са кат. парц. бр. 3319 даље скреће ка истоку даље пратећи међну линију кат. парц. бр. 2189 све до пресецања кат. парц. бр. 3316, одакле наставља даље ка истоку јужном међном линијом кат. парц. бр. 2188. Граница затим скреће ка југу и на тромећи кат. парц. бр. 2188, кат. парц. бр. 2342/1 и кат. парц. бр. 2342/2 скреће ка западу наслањајући се на јужну границу кат. парц. бр. 2343. Даље наставља ка западу и на граници са кат. парц. бр. 3316 скреће ка југу. Затим скреће ка западу и сече кат. парц. бр. 3316 и даље наставља међном линијом кат. парц. бр. 2368 и кат. парц. бр. 2369 до кат. парц. бр. 2372 где скреће даље ка југу источним међним линијама кат. парц. бр. 2372, кат. парц. бр. 2373, кат. парц. бр. 2374 и кат. парц. бр. 3320. Граница даље наставља ка југу источним међним линијама кат. парц. бр. 2519, кат. парц. бр. 2508 све до кат. парц. бр. 2493 где скреће ка истоку до границе кат. парц. бр. 2494 и кат. парц. бр. 2521. Граница затим под оштрим углом скреће ка североистоку пратећи међне линије кат. парц. бр. 2713, кат. парц. бр. 2712, па затим наставља ка северу западном међном линијом кат. парц. бр. 3316. На граници са кат. парц. бр. 2523 скреће ка западу, па ка северу пратећи западну међну линију кат. парц. бр. 2524, кат. парц. бр. 2525. Граница затим скреће ка истоку северном мећном линијом кат. парц. бр. 2527, па затим скреће ка северу источном границом кат. парц. бр. 2528. Сече кат. парц. бр. 3316 и западном међном линијом кат. парц. бр. 2534 наставља ка северу. Пратећи међну линију кат. парц. бр. 2529 граница скреће ка истоку, југу и затим ка северу до границе са кат. парц. бр. 3321. Међном линијом између кат. парц. бр. 2575 и кат. парц. бр. 2574 наставља ка истоку где скреће ка југу пратећи западне границе кат. парц. бр. 2188 све до границе КО Сот са КО Ердевик, где сече кат. парц. бр. 3331 у КО Сот.

Од границе између КО Сот са КО Ердевик, граница заштићеног подручја наставља ка истоку границом кат. парц. бр. 5037. Граница скреће ка северу и затим ка истоку где сече кат. парц. бр. 6300 и наставља ка северу источном међном линијом кат. парц. бр. 5039 ка северу до границе са кат. парц. бр. 6300 где скреће ка истоку јужном међном линијом, па затим скреће ка југу до кат. парц. бр. 6298. Граница затим скреће ка истоку северном међном линијом кат. парц. бр. 6298 која скреће ка северу до границе са кат. парц. бр. 5017, где скреће ка истоку са јужне стране кат. парц. бр. 5017 до тачке где скреће ка северу и наставља источним границама кат. парц. бр. 5037, кат. парц. бр. 5018, кат. парц. бр. 5019. Даље прати границу кат. парц. бр. 5037 која скреће ка истоку и затим ка северу све до границе КО Ердевик са КО Љуба.

2.4. Надош

Граница заштићеног подручја Национални Парк Фрушка гора почиње на североистоку кат. парц. бр. 1998/1 у КО Сот и наставља у правцу запада до граничне линије са КО Привина Глава и кат. парц. бр. 1138 од те тачке граница наставља у правцу северозапада пратећи границу кат. парц. бр. 1138 која је гранична линија КО Привина Глава и КО Сот до тачке на којој се граница кат. парц. бр. 1138 одваја од граничне линије са КО Сот и наставља у правцу запада идући даље северним границама кат. парц. бр. 1138, кат. парц. бр. 1139, кат. парц. бр. 1141. Пратећи северну границу кат. парц. бр. 1141 граница националног парка скреће у правцу југозапада, пресеца кат. парц. бр. 2335 (пут) и наставља северном границом кат. парц. бр. 1069, пресеца део кат. парц. бр. 1062 и наставља северном страном кат. парц. бр. 1061 и кат. парц. бр. 1060. Граница у наставку скреће у правцу југа западном и затим у правцу истока јужном страном кат. парц. бр. 1060, а затим и јужном станом кат. парц. бр. 1061, кат. парц. бр. 1062 и кат. парц. бр. 1069, пресеца кат. парц. бр. 2335 (пут), долази до границе са кат. парц. бр. 1141 и скреће у правцу југа дуж ове границе. У наставку граница националног парка прати границу кат. парц. бр. 1141 генерално у правцу југоистока и долази до кат. парц. бр. 1138 чију границу у наставку прати са источне, јужне и западне стране до границе са КО Сот и кат. парц. бр. 1998/2. Граница националног парка продужава у правцу североистока дуж кат. парц. бр. 1998/2, долази до границе кат. парц. бр. 1998/1 КО Сот и пратећи ову границу долази до полазне тачке.

2.5. Опаљеник

Граница заштићеног подручја Национални Парк Фрушка гора полази од крајње североисточне тачке кат. парц. бр. 1431 у КО Привина Глава и креће у правцу запада дуж северне границе кат. парц. бр. 1431 и долази до КО Беркасово кат. парц. бр. 3057, наставља северном границом кат. парц. бр. 3057, скреће у правцу југа и долази до границе кат. парц. бр. 3058 и даље наставља у правцу југозапада северном границом кат. парц. бр. 3058, пресеца кат. парц. бр. 3403 (пут) и наставља даље у истом правцу дуж северне границе кат. парц. бр. 3059 идући до граничне линије КО Беркасово са КО Шид. Од те тачке граница скреће у правцу истока, пролази крајњом јужном границом кат. парц. бр. 3403 (пут) и наставља даље границом кат. парц. бр. 3057/1 до границе КО Беркасово са КО Привина глава. Од те тачке се граница националног парка креће дуж јужне и западне границе кат. парц. бр. 1431. Идући у правцу севера границом кат. парц. бр. 1431, граница Националног парка скреће на запад и долази до полазне тачке кат. парц. бр. 1431 КО Привина Глава.

У оквиру Националног парка Фрушка гора укључују се и следећи мањи комплекси планине Фрушке горе:

1.1. Чортановачка шума – обухвата комплекс шуму поред Дунава на подручју две катастарске општине у дужини од 5 000м и просечној ширини од 500м. Граница се поклапа са границом поседа Националног парка, а обухвата кат. парц. бр. 3479, 3478, 3477/1, 3477/1, 3476, 4470 и део кат. парц. бр. 7907/1 /река Дунав у КО Сремски Карловци, општина Сремски Карловци. Опис границе дела комплекса који припада КО Чортановци, општина Инђија је природна граница шуме у правцу југоистока од КО Сремски Карловаца која се налази у кат. парц. бр. 3370 (река Дунав), граница заштите иде до северозападне међне тачке кат. парц. бр. 3360. У истом правцу иде северном границом кат. парц. бр. 3360 до тачке где природна граница (ТК 25) скреће на североисток улазећи у кат.парц.бр. 3369/1 и 3369/3 реке Дунав. Природном границом иде до источне границе кат. парц. бр. 3369/1 где се ломи на југ источном границом кат. парц. бр. 3369/1, 3368 и 3367, скреће на запад јужном границом кат.парц.бр. 3367, 3366, 3363, 3339, 3337, 3335, 3330, 3329, 3328, 3325/1, 3325/3 и 1003. Ломи се на север западном границом кат.парц.бр. 1003, 3325/2 и 3325/3, до КО Сремски Карловци.

1.2. Курјаковац 1 – обухвата комплекс у КО Сремски Карловци, општина Сремски Карловци. Почетна тачка описа границе овог комплекса је јужна међна тачка кат. парц. бр. 7460 КО Сремски Карловци. Наспрам ове тачке, границе у правцу југозапада пресеца кат. парц. бр. 7461 и њеном западном границом међе иде на југ до кат. парц. бр. 7629. Даље иде на исток до кат. парц. бр. 7644. Наставља на југ и југозапад, источном и североисточном границом кат. парц. бр. 7644, 7643, 7679, 7677 ломи се на југ западном границом кат. парц. бр. 7677 до кат. парц. бр. 7877/4. Границом кат. парц. бр. 7877/4 иде на север до наспрам југозападне међне тачке кат. парц. бр. 7651. Скреће на исток пресеца кат. парц. бр. 7877/4 и наставља јужном међном линијом кат. парц. бр. 7651 и 7653/1 до кат. парц. бр. 7649. Ломи се на југ границом кат. парц. бр. 7649 и 7376, скреће на исток границом кат. парц. бр. 7376 и 7378. Наставља на север, источном међном линијом кат. парц. бр. 7378, 7382, 7648, 7646, 7647/3 и 7645. Наспрам североисточне међне тачке кат. парц. бр. 7645 скреће на исток обухватајући кат. парц. бр. 7394 и 7395. Даље иде на север, пратећи источне међне линије кат. парц. бр. 7395 и 7401 до кат. парц. бр. 7870. Ломи се на исток па на север границом кат. парц. бр. 7870. На јужној граничној тачки кат. парц. бр. 7419 ломи се на исток северном границом кат. парц. бр. 7418. Скреће на северозапад границом кат. парц. бр. 7418, 7419, 7423, 7431, 7433 и 7434 до кат. парц. бр. 6135. Граница скреће на исток, јужном границом кат. парц. бр. 6135, 6133 и 6138, ломи се на североисток источном границом кат. парц. бр. 6138, 6139, 6145 и 6147. Ломи се на запад и прати северне међне линије кат. парц. бр. 6147, 6148, 6143, 6142 и 6132. Даље иде на југ, западном међном линијом кат. парц. бр. 6132 и 6134 до крајње јужне тачке кат. парц. бр. 6134. Даље иде на југозапад северозападном границом кат. парц. бр. 6135 и 5590 до тромеђе кат. парц. бр. 5590, 5591 и 5588. Даље иде на северграницом кат. парц. бр. 5588, 5587, 5584 и 5582/2. Ломи се на запад северном границом кат. парц. бр. 5581/4 и 5574/3. Скреће на север источном границом кат. парц. бр. 5573, 5575/1 и 5575/2. Наставља на југозапад и југ, западном границом кат. парц. бр. 5575/2 и 5572 до кат. парц. бр. 5571. Даље иде на запад, северном границом кат. парц. бр. 5571 и 5554. Наспрам северозападне међне тачке кат. парц. бр. 5570 пресеца кат. парц. бр. 5554 и иде на југ западном међном линијом кат. парц. бр. 5570, 7442 и 7447 до југозападне међне тачке кат. парц. бр. 7447. Ломи се на запад северном међном линијом кат. парц. бр. 7444 и 7869 до северне међне тачке кат. парц. бр. 7463. Даље иде на југ пратећи западну међну линију кат. парц. бр. 7463 и 7464/1 до западне међне тачке кат. парц. бр. 7464/1. Ломи се на исток, пратећи јужну међну линију кат. парц. бр. 7464/1 до њене источне међне тачке. Пресеца кат. парц. бр. 7461 и ломи се на север пратећи је до границе са парцелом 7459. Даље иде на исток и југ обухватајући кат. парц. бр. 7459 до почетне тачке описа комплекса.

1.3. Курјаковац 2 – обухвата комплекс у КО Сремски Карловци, општина Сремски Карловци. Почетна тачка описа границе комплекса је тромеђа кат. парц. бр. 6114, 6113 и 6115 КО Сремски Карловци. Граница се даље ломи на североисток источном границом кат. парц. бр. 6114, 6111, 6104 и 6101. Иде на исток јужном границом кат. парц. бр. 6102, 5834, 6095 и 6090, скреће на север, источном границом кат. парц. бр. 6090. Ломи се на запад, и прати северну границу кат. парц. бр. 6090, 6096 и 5834. Даље иде на исток, јужном границом кат. парц. бр. 5830 и 5823. Ломи се на северозапад обухватајући кат. парц. бр. 5823, а затим на југозапад границом кат. парц. бр. 5823 и 5830, западном границом кат. парц. бр. 5828, 6105, 6106, 6107, 6104, 6110, 6121, 5615, 5614, 5613 и 5612. Ломи се на исток, пратећи јужну границу кат. парц. бр. 5612, 6124 и 6150. Даље иде на запад, пратећи северну границу кат. парц. бр. 6150. Ломи се на север уз границе кат. парц. бр. 6123 и 6121 и даље иде на запад јужном међном линијом кат. парц. бр. 6120 и 6114 до почетне тачке описа границе комплекса.

1.4. Крушедолски пашњак – налази се у КО Крушедол Село, општина Ириг. Почетна тачка описа границе овог комплекса је североисточна међна тачка кат. парц. бр. 1826. Граница иде на југ источном границом кат. парц. бр. 1826, 1821/1 и 1848, враћа се на север западном границом кат. парц. бр. 1848, ломи се на југозапад границом кат. парц. бр. 1615 до кат. парц. бр. 2063. Скреће на северозапад источном границом исте кат. парц. бр. , ломи се на запад, западном границом кат. парц. бр. 2064, јужном границом кат. парц. бр. 1821/1, 1827 и 1821/1, ломи се на север западном границом кат. парц. бр. 1821/1 до тромеђе кат. парц. бр. 1821/1,1801 и 1878. Граница скреће на север, пресеца кат. парц. бр. 1821/1 до југозападне међне тачке кат. парц. бр. 1821/65. Враћа се на југ источном границом кат. парц. бр. 1821/1 и све време је прати до кат. парц. бр. 1821/2, обухвата кат. парц. бр. 1821/2 и иде до почетне тачке описа комплекса.

1.5. Нерадински до – налази се у КО Нерадин у Општини Ириг. Простире се на четири одвојене целине. Почетна тачка описа комплекса I целине је тромеђа кат. парц. бр. 1737, 1736/2 и 1719. граница иде на југ границом кат. парц. бр. 1719, ломи се на исток северном границом кат. парц. бр. 1733 на југ источном границом кат. парц. бр. 3806. Скреће на југозапад северном границом кат. парц. бр. 3805. Ломи се на северозапад западном граничном линијом кат. парц. бр. 3805. Наспрам кат. парц. бр. 1722, где пресеца кат. парц. бр. 3727 и наставља на северозапад западном границом кат. парц. бр. 1719. Ломи се на северозапад границом кат. парц. бр. 1719 до наспрам почетне тачке описа комплекса I целине. Скреће на североисток пресеца кат. парц. бр. 1719 и иде до почетне тачке описа границе. У границе комплекса II целине улази кат. парц. бр. 3722 КО Нерадин. У границе комплекса III целине улази кат. парц. бр. 3009 КО Нерадин. У границе комплекса IV целине улази кат. парц. бр. 2670 КО Нерадин.

1.6. Лединци – Старо Село – налазе се у КО Лединци, град Нови Сад. Простире се на 5 одвојених целина и у већој мери су у поседу Националног парка у ГЈ 3804. Прва целина обухвата кат. парц. бр. 2559 и 2560. Друга целина обухвата кат. парц. бр. 2578, 2558, 2579, 2557, 2580 и 2556. Почетна тачка описа треће целине је северозападна међна тачка кат. парц. бр. 2636. Граница иде на југ, прати источну границу исте кат. парц. бр. , у истом правцу иде источном границом кат. парц. бр. 2871/1, 2871/8, 2871/1, 2615 и 2905/5, скреће на запад јужном границом кат. парц. бр. 2905/5, 2905/4. Скреће на северозапад границом кат. парц. бр. 2905/4, 2905/3, 2905/2 и 2871/1, на север западном границом кат. парц. бр. 2903 , 2871/1, 2884, 2881, 2880/2, 2877/2, 2871/1, 2864/2, 2865, 2871/1 и 2636 до почетне тачке описа комплекса треће целине. У четврту целину улази кат. парц. бр. 2554. У пету целину улазе кат. парц. бр. 3022 и 3023.

1.7. Врдник колонија – налази се у КО Врдник, општина Ириг, у границама је поседа националног парка, ГЈ 3803. Почетна тачка описа границе комплекса је североисточна међна тачка кат. парц. бр. 1927. Граница иде на југоисток источном границом кат. парц. бр. 1927, 1921, 1936, 1636/2, 1636/1, 1943, 1944, 1946, 1947, 1950, 1901, 1902, 1903, 11904 и 1883, ломи се на запад јужном границом кат. парц. бр. 1882, изоставља кат. парц. бр. 1880, јужном па западном границом кат. парц. бр. 1881, скреће на североисток границом кат. парц. бр. 1881, 1918, 1927, 1928 и 19227 до почетне тачке описа границе комплекса.

1.8. Јазачки пашњаци – налазе се у КО Јазак Село, општина Ириг. Почетна тачка описа границе комплекса је северозападна међна тачка кат. парц. бр. 1097 (на путу за Ривицу). Граница иде на исток у дужини од 63м да би скренула на југ, пресеца кат. парц. бр. 1097 до северозападне међне тачке кат. парц. бр. 858. У истом правцу иде источном границом кат. парц. бр. 1097 и 1098/6, скреће на запад јужном границом кат. парц. бр. кат. парц. бр. 1099, на север источном границом кат. парц. бр. 1799/23, ломи се на запад јужном границом кат. парц. бр. 1799/1, ломи се на север западном границом кат. парц. бр. 1797/1 и даље у правцу запада, па северозапада иде границом кат. парц. бр. 1797/1, на југоисток границом кат. парц. бр. 1797/1, на север западном границом кат. парц. бр. 1797/1, 1420/1, скреће на југ источном границом кат. парц. бр. 1420/1 до наспрам северозападне међне тачке кат. парц. бр. 1296/1, ломи се на исток пресеца парцеу 3753/1 и њеном источном границом иде на југ у истом правцу источном границом кат. парц. бр. 2082 и 3807. У правцу истока пресеца кат. парц. бр. 3803, ломи се на север западном границом кат. парц. бр. 1099, 1298, 1098/6 и 1097 до почетне тачке описа границе комплекса.

1.9. Реметски до – налази се у КО Мала Ремета општина Ириг, обухвата кат. парц. бр. 1000/3 и 1001.

1.10. Манђелошки пашњаци – налазе се у КО Манђелос, општина Сремска Митровица. Почетна тачка описа границе комплекса је североисточна међна тачка кат. парц. бр. 834/2 ломи се на југоисток, северном границом кат. парц. бр. 834/2, обухвата кат. парц. бр. 1592, источном границом кат. парц. бр. 834/2, даље на југ источном границом кат. парц. бр. 834/2 до југозападне међне тачке кат. парц. бр. 1871 скреће на запад, пресеца кат. парц. бр. 834/2 до југоисточне међне тачке кат. парц. бр. 1815 ломи се на северозапад западном границом кат. парц. бр. 834/2 обухвата кат. парц. бр. 1614/6, даље на северозапад границом кат. парц. бр. 834/2 и 834/5 до њене крајње северозападне међне тачке. Ломи се на североисток па на југ границом кат. парц. бр. 834/5 и 834/2 до почетне тачке описа границе комплекса.

1.11. Лежимирски пашњаци – налазе се у КО Лежимир општина Сремска Митровица. Почетна тачка описа границе комплекса је северна међна тачка кат. парц. бр. 3841. граница иде на југоисток границом кат. парц. бр. 3841 до наспрам северозападне међне тачке кат. парц. бр. 3794 скреће на исток, пресеца кат. парц. бр. 5339 и 3789, ломи се на југоисток источном границом кат. парц. бр. 3789 и 3774. Ломи се на југ источном границом кат. парц. бр. 5288/3 и 5293 и иде јужном границом кат. парц. бр. 3916 и 3925. Скреће на југ источном границом кат. парц. бр. 3925, обухвата је са југа и наставља на север границама кат. парц. бр. 3925 и 3841, до почетне тачке описа границе комплекса.

1.12. Косаниште – Налази се у КО Лежимир, општина Сремска Митровица у границама је поседа Националног парка ГЈ 3809. Обухвата следеће кат. парц. бр. 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1902, део 5317 и 1901.

1.13. Куњат – Налази се у КО Дивош, општина Сремска Митровица. У границама је поседа Националног парка ГЈ 3809. Комплекс обухвата две одвојене целине. Прва целина обухвата кат. парц. бр. 108, 109 и 110, док друга целина обухвата кат. парц. бр. 2001, 1010, 2136, 2138/1 и 2139.

1.14. Аде и спрудови – Бразилија – Налазе се у КО Черевић, општина Беочин. Обухвата кат. парц. бр. део 1, део 2, 105/51 и део кат. парц. бр. 4075/1 (река Дунав). Део кат. парц. бр. 4075/1 (река Дунав), оивичен шпором (напер) наспрам кат. парц. бр. 111, северном границом кат. парц. бр. 4075/1 (река Дунав), шпором (напер) који спаја Љубавно острво и обалу и јужном границом кат. парц. бр. 4075/1 (река Дунав).

1.15. Черевићке ливаде – Липска страна – Налази се у КО Черевић, општина Беочин. Почетна тачка описа граница комплекса је југоисточна међна тачка кат. парц. бр. 2302 КО Черевић. Граница комплекса иде на исток, пратећи јужну границу кат. парц. бр. 2302. пресеца кат. парц. бр. 4038 наспрам јужна међна тачке кат. парц. бр. 2455. Наставља на исток јужном међном линијом кат. парц. бр. 2455, пресеца кат. парц. бр. 4070 и иде даље на исток јужном границом кат. парц. бр. 2491 и 2492 пресеца кат. парц. бр. 4039/1, скреће на југоисток границом кат. парц. бр. 2657/1 и 2617, ломи се на исток јужном границом кат. парц. бр. 2617 до кат. парц. бр. 4061. Граница заштите иде на југ западном границом кат. парц. бр. 4061 пресеца кат. парц. бр. 4061 наспрам западне међне тачке кат. парц. бр. 2652/3. Даље иде на исток и југ, јужном границом кат. парц. бр. 2657/1, 4040/4 и 2765/1 пресеца кат. парц. бр. 2765/1, 4040/4 и 2764 наспрам јужног руба кат. парц. бр. 2761 ломи се на север, пратећи источне границе кат. парц. бр. 2764, 4041 и 2695 до наспрам кат. парц. бр. 2697, где се ломи на запад и пресеца кат. парц. бр. 2695 даље иде на север, источним рубовима кат. парц. бр. 4041, 2694 и 2659 поново пресеца кат. парц. бр. 4041 и иде на југ западном међном линијом до кат. парц. бр. 2658/1 ту се ломи на запад пратећи северне рубове кат. парц. бр. 2658/1 и 2657/1 скреће на север, источном границом кат. парц. бр. 2656, ломи се на запад северном границом кат. парц. бр. 2488, на југ западном границом кат. парц. бр. 2488 скреће на запад северном границом кат. парц. бр. 2489, пресеца кат. парц. бр. 4070 и спушта се на југ западном границом кат. парц. бр. 4070, скреће на запад северном границом кат. парц. бр. 2457, на север источном границом кат. парц. бр. 4038. до наспрам југоисточне међне тачке кат. парц. бр. 1121 ломи се на запад пресеца кат. парц. бр. 4038 и иде на север граничним кат.парц.бр. 1122 и 2302. Враћа се на југ границом кат. парц. бр. 2302, на северозапад границом кат. парц. бр. 4037 ломи се на југ, пратећи западне границе кат. парц. бр. 4037 и 2260 и опет кат. парц. бр. 4037 до наспрам кат. парц. бр. 2317., где пресеца кат. парц. бр. 4037. Даље иде на исток, јужном међном линијом кат. парц. бр. 2305. до почетне тачке описа границе комплекса.

1.16. Милованово брдо – Налази се у КО Свилош, општина Беочин. У границама је поседа Националног парка ГЈ 3809. Обухвата кат. парц. бр. 440, део 1911, 439, 448 и део 1912. Такође, обухвата и суседну целину коју чине кат. парц. бр. 785, 801 803 и део 1911.

1.17. Дангуба – налази се у КО Беркасово, општина Шид. У поседу је Националног парка ГЈ 3812. Комплекс се простире на две одвојене целине. Прва целина обухвата кат. парц. бр. 2458, 2461 и део 3368, док друга целина обухвата кат. парц. бр. 2537 и 2536.

1.18. Марков до – Налази се у КО Привина Глава, општина Шид. У поседу је Националног парка ГЈ 3812. У овај комплекс улазе кат. парц. бр. 1627, 1631, 1632 и 1633.

1.19. Шидско Церје – Налази се у КО Шид, општина Шид. У поседу је Националног парка ГЈ 3812. Почетна тачка описа овог комплекса је тромеђа кат. парц. бр. 5421, 8488 и 8574. Граница иде на југоисток границом кат. парц. бр. 5421, 5427 (границом са Републиком Хрватском) и 5444 до тромеђе кат. парц. бр. 5444 и 5445 и граничног камена са Републиком Хрватском. Скреће на југозапад границом кат. парц. бр. 5444, ломи се на северозапад границом исте парцеле, у истом правцу западном границом кат. парц. бр. 5440, 5442, 5441, 5430, 5431, 5430 и 8490, скреће на североисток границом кат. парц. бр. 5419 и 5421 до почетне тачке описа комплекса.

I.2. ОПИС ГРАНИЦЕ ЗАШТИТНЕ ЗОНЕ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА ФРУШКА ГОРА

Заштитна зона обухвата површину од 56.650 хектара.

Граница заштитне зоне Националног парка Фрушка гора почиње на државној граници са Републиком Хрватском и у правцу истока прати ток Дунава, односно северном границом катастарских општина, Нештин, Сусек, Баноштор, Черевићј, Беочин, Раковац, лединци, Сремска каменица, Петроварадин, део Сремски Карловци до тромеђе катастарских општина Чортановци, Бешка и Ковиљ. Од тромеђе граница скреће у правцу југа и иде границом катастарских општина Чортановци и Бешка, а затим кроз КО Бешку путевима кат.парц.бр. 2999 и 3002, границом катастарских општина Бешка и Марадик. Кроз КО Марадик у правцу запада прати путеве, кат. парц. бр. 3957 и 3434 а затим у правцу југозапада путевима, кат. парц. бр. 3712, 594, 711, 667, 469, 969, 966 и 1012 обилази село Марадик јужном међом кат.парц.бр. 4271 и 4275 и путевима, кат.парц.бр. 4323 и 4308 прелази у КО Крушедол село. Скреће на југ иде границом катастарских општина КО Марадин, и КО Крушедол Село до југоисточне међне тачке кат. парц. бр. 1838 КО Крушедол, ломи се на југозапад границом кат. парц. бр. 1846 и 1849 до кат.парц.бр. 2063 (поток Шелевренац). Скреће на северозапад границом кат. парц. бр. 2063 до северозападне међне тачке кат. парц. бр. 1757 ломи се на југозапад, пресеца кат. парц. бр. 2063 и иде јужном границом кат. парц. бр. 1486 и 1161 до КО Крушедол – Прњавор. У правцу севера иде границом катастарских општина, кроз КО Крушедол Село иде на севедрозапад, западном границом кат. парц. бр. 1160, 1156, 1155, 1150, 1149, 1148, 1145 и 1142/2, на запад па на север границом грађевинске зоне да се северозападне међне тачке кат. парц. бр. 1132. Ломи се на југозапад границом исте парцеле до КО Крушедол–Прњавор. Кроз КО Крушедол Прњавор граница у правцу запада иде путевима, кат. парц. бр. 2072 и 2071 и прелази у КО Нерадин. Кроз КО Нерадин иде северном границом кат. парц. бр. пута 3730 и 3731, до југоисточне међне тачке кат. парц. бр. 2570 ломи се на југ, пресеца кат. парц. бр. 3731, скреће на запад јужном границом пута до границе комплекса „Нерадински до”, ломи се на југ обухвата границу комплекса, пресеца кат. парц. бр. 3731 и скреће на запад северном границом кат. парц. бр. 3731 до КО Ириг. Кроз КО Ириг иде северном границом кат. парц. бр. 9780, 9728/2 и 5014/4, ломи се на северозапад, северном границом кат. парц. бр. 5014/1, 5012/2, 5014/3 и 11996. Ломи се на југ западном границом кат. парц. бр. 11996, 11997 и 9724/1, на југозапад северном границом кат. парц. бр. 9727/1 и 9727/2 до КО Ривица. Граница даље иде у правцу запада путевима кат. парц. бр. 3838, 3837 и 3852 (КО Ривица), кат. парц. бр. 7217 и 7216 (КО Врдник), кат. парц. бр. 1672 и 1796, јужном међом кат. парц. бр. 1318 и 1343 (КО Павловци), путевима кат. парц. бр. 3769, 3768 и 3765 (КО Јазак), кат. парц. бр. 1419 (КО Мала Ремета), кат. парц. бр. 1927 (КО Стејановци), кат. парц. бр. 1500, 1609/3, 1598, пресеца кат. парц. бр. 1589 и 1586, западном међом кат. парц. бр. 1853 и путем кат. парц. бр. 1813 (КО Бешеново село), источном међом кат. парц. бр. 2379/2, пресеца исту, јужном међом границе села, пресеца кат. парц. бр. 2379/1 и 2382/1, јужном међом кат. парц. бр. 1341, скреће ка северупутем кат. парц. бр. 1341 (КО Шуљам), ка западу јужном међом 3162, 3159 путем 1093, 4040 1087, 3395, 1086, 2816 и 2164 (КО Гргуревци). Кроз КО Манђелос у правцу запад иде до кат. парц. бр. 952 пута, скреће на север до кат. парц. бр. 946 пута. Ломи се на запад северном границом кат. парц. бр. 946 и 944. Скреће на југозапад западном границом кат. парц. бр. 949, скреће на север до југоисточне међне тачке кат. парц. бр. 901/2, ломи се на запад јужном границом кат. парц. бр. 901/2, 867/4, 845 и 842 до кат. парц. бр. 834/1. Иде на север па на запад границом исте парцеле до границе заштите комплекса „Манђелоски пашњаци”, иде границом комплекса до североисточне међне тачке кат. парц. бр. 1677/8, скреће на југозапад до кат. парц. бр. 1678 на северозапад до КО Лежимир. Иде путем Лежимир – Сремска Митровица, кат. парц. бр. 5297, путевима, кат. парц. бр. 5348, 5345, 4441, 5344 и 5346 (КО Лежимир), северном међом кат. парц. бр. 6833, потоком, путем, кат. парц. бр. 7762, јужном међом кат. парц. бр. 7079, 7080, 71081, 7086, 7286, 7263, путем кат. парц. бр. 7766, јужном међом кат. парц. бр. 7362, путевима кат. парц. бр. 7769, 7697, северном међом кат. парц. бр. 7606, 7602, 7655, путевима кат. парц. бр. 5277, 4679 и 5173 (КО Дивош). Овде граница прелази на територију општине Шид и наставља у правцу запада путем, кат. парц. бр. 2097, западном међом кат. парц. бр. 910, путевима, кат. парц. бр. 2115, 2113, 2075, 2105, 2109, 2106, 1199, 2108, 2098 (КО Бингула), путевима, кат. парц. бр. 6258, 2443, 2442, 2445, 2456, 2457, 6265 и 6314 (КО Ердевик), 3324 (КО Сот), 4953 (КО Кукујевци), 3357 (КО Бачинци), 3227, 3228, 3229, 3221, 3223, 3222, 3220, 3205, 3199 и ка северу границом са КО Шид (КО Гибарац), ка северозападу путевима кат. парц. бр. 8545 и 8541, границом катастарских општина Шид и Беркасово, путем кат. парц. бр. 3384 у КО Беркасово и даљеграницом катастарских општина Шид и Беркасово, путем, кат. парц. бр. 8489 (КО Шид) до државне границе са Републиком Хрватском. Одавде граница иде даље у правцу истока пратећи државну границу са Републиком Хрватском до почетне тачке описа границе заштитне зоне Националног парка Фрушка гора.

I. 3. ГРАНИЦЕ ПОВРШИНА СА РЕЖИМОМ ЗАШТИТЕ I И II СТЕПЕНА

1. Површине са режимом заштите I степена:

1.1. Локалитет „Стражилово” – 15,12 ha

Налази се на територији општине Сремски Карловци, КО Сремски Карловци, у ГЈ 3801 – Стражилово Парагово, одељења: 16, одсек а и 17, одсек д.

1.2. Локалитет „Суви поток” – 6,35 ha

Налази се на територији општине Сремски Карловци, КО Сремски Карловци, у ГЈ 3801 – Стражилово Парагово, одељење: 14, одсеци д и ф.

1.3. Локалитет „Роков поток – Папрадине” – 36,83 ha

Налази се на територији града Нови Сад, КО Сремска Каменица, у ГЈ 3801 – Стражилово Парагово, одељења: 31, одсеци а, б и ц, чистине 1 и3; 34, одсеци ц и д.

1.4. Локалитет „Калин поток” – 82,66 ha

Налази се на територији општине Ириг, КО Гргетег, у ГЈ 3802 Чортановачка шума – Хопово, одељења: 9, одсеци а и б; 10, одсеци б, ц, д, e, ф, г и х, чистина 1; 18.

1.5. Локалитет „Игњатов храст” – 28,52 ha

Налази се на територији општине Ириг, КО Гргетег, у ГЈ 3802 Чортановачка шума – Хопово, одељење: 16.

1.6. Локалитет „Врбица” – 2,58 ha

Налази се на територији општине Ириг, КО Врдник у ГЈ3803 Врдник – Моринтово, одељење: 50, одсек х.

1.7. Локалитет „Срнећи поток – Татарица” – 36,03 ha

Налази се на територији општине Ириг, КО Јазак – Прњавор, у ГЈ3803 Врдник – Моринтово, одељења: 83, одсеци а, б, ц и д; 84.

1.8. Локалитет „Јазак” – 5,14 ha

Налази се на територији општине Ириг, КО Јазак – Прњавор, у ГЈ 3803 Врдник – Моринтово, одељење: 67, одсек г.

1.9. Локалитет „Поповица” – 18,70 ha

Налази се на територији града Нови Сад, КО Лединци, КО Сремска Каменица, у ГЈ 3804 Поповица – Мајдан – Змајевац, одељење: 11, одсеци е, ф, г, х, и, ј, к, л и м.

1.10. Локалитет „Јаворнати до” – 20,67 ha

Налази се на територији града Нови Сад, КО Лединци, у ГЈ3804 Поповица – Мајдан – Змајевац, одељења: 28, одсеци д и е; 33, одсек ф; 34, одсек а.

1.11. Локалитет „Змајевац – Каменар” – 50,90 ha

Обухвата две одвојене целине.

Прва целина је површине 4,59 ha и налази се на територији града Нови Сад, КО Лединци, у ГЈ 3804 Поповица – Мајдан – Змајевац.

Друга целина је је површине 46,31 ha и налази се на територији града Нови Сад, КО Лединци, у ГЈ 3804 Поповица – Мајдан – Змајевац, одељења: 25, одсеци е и г; 29, одсеци б и е; 30, одсеци а и б осим пута; 31, одсеци а, б, ц и д.

1.12. Локалитет „Краљеве столице” – 12,82 ha

Налази се на територији града Нови Сад, КО Лединци, у ГЈ 3804 Поповица – Мајдан – Змајевац, одељење: 20, одсеци х и ј .

1.13. Локалитет „Велики Градац” – 0,93 ha

Налази се на територији општине Беочин, КО Раковац, у ГЈ3804 Поповица – Мајдан – Змајевац, одељење: 48, чистина 1.

1.14. Локалитет „Раковачки мали поток” – 72,39 ha

Налази се на територији општине Беочин, КО Раковац, у ГЈ 3804 Поповица – Мајдан – Змајевац, одељења: 53, одсеци б, ц, д, е, ф, г, х, и, ј и к; 54, одсеци б, ц, д, е, ф, г, х, и, ј, к, л и м; 56, одсеци б, ц, д, е, ф, г, х, и и ј.

1.15. Локалитет „Чендревити чот (Кобила)” – 0,81 ha

Налази се на територији општине Беочин, КО Беочин, одељење: 67, чистина 1. Удружење власника приватних шума „Шумска заједница Беочин”.

1.16. Локалитет „Црвене кречане – Козарски поток” – 21,93 ha

Налази се на територији општине Беочин, КО Беочин у ГЈ 3805 Беочин манастир – Катанске ливаде – Осовље, одељења: 11, одсеци а, б, ц, д, е и ф; 12, одсек а.

1.17. Локалитет „Орловац” – 28,65 ha

Налази се на територији општине Беочин, КО Беочин, КО Черевић, у ГЈ 3805 Беочин манастир – Катанске ливаде – Осовље, одељење: 52, одсеци б, ц и д, чистина 1.

1.18. Локалитет „Равни брег” – 16,20 ha

Налази се на територији општине Беочин, КО Беочин, у ГЈ3805 Беочин манастир – Катанске ливаде – Осовље, одељење: 44, одсеци ц, е и д.

1.19. Локалитет „Дреновац” – 3,90 ha

Налази се на територији општине Беочин, КО Беочин, у ГЈ 3805 Беочин манастир – Катанске ливаде – Осовље, одељење: 30, одсеци г и ф.

1.20. Локалитет „Грабић на Кестенском путу” – 10,27 ha

Налази се на територији општине Беочин, КО Черевић, у ГЈ 3805 Беочин манастир – Катанске ливаде – Осовље, одељење: 62, одсеци г и х.

1.21. Локалитет „Черевићки поток – Ђерова коса” – 102,51 ha

Налази се на територији општине Беочин, КО Черевић, у ГЈ3805 Беочин манастир – Катанске ливаде – Осовље, одељења: 49, 55, 56 и 57.

1.22. Локалитет „Широки цер”

Налази се на територији општине Беочин, КО Черевић, обухвата три одвојене целине:

Прва целина – 1,92 ha, друга целина– 1,50 ha, трећа целина– 0,67 ha,

Налази се у ГЈ3806 Андревље – Тестера – Хајдучки брег, одељење: 10, одсеци ц, ф, г и д.

1.23. Локалитет „Градац” – 19,51 ha

Налази се на територији општине Беочин, КО Черевић и општине Сремска Митровица КО Шуљам, у ГЈ 3806 Андревље – Тестера – Хајдучки брег, одељење: 20.

1.24. Локалитет „Ђурђин граб” – 43,99 ha

Налази се на територији општине Сремска Митровица, КО Шуљам, у ГЈ 3806 Андревље – Тестера – Хајдучки брег, одељења: 59 и 60.

1.25. Локалитет „ Краљевац”

Обухвата четири одвојене целине. Налази се у општини Сремска Митровица, КО Бешеново Прњавор.

Прва целина – 2,24 ha, Друга целина – 1,17 ha, Трећа целина – 1,65 ha, Четврта целина – 1,02 ha. Налази се у ГЈ 3807 Шуљамачка главица – Краљевац, одељења: 21, одсеци б и ф; 22, одсек и; 26, одсек ф.

1.26. Локалитет „Шуљам” – 15,63 ha

Налази се на територији општине Сремска Митровица, КО Гргуревци, у ГЈ 3807 Шуљамачка главица – Краљевац, одељење: 48, одсеци ц, д, е, ф и г.

1.27. Локалитет „Гргуревачка пећина на Поповом чоту” – 0,89 ha

Налази се на територији општине Сремска Митровица, КО Гргуревци, у ГЈ 3807 Шуљамачка главица – Краљевац, одељење: 49, чистина 1.

1.28. Локалитет „Папратски до” – 71,35 ha

Налази се на територији општине Сремска Митровица, КО Гргуревци у ГЈ 3808 Равне, одељења: 5, одсеци а, б, д и е; 6, одсеци ц, д, е, ф и х; 7, одсеци а и б; 8, одсеци а и б.

1.29. Локалитет „Лежимир” – 28,93 ha

Налази се на територији општине Сремска Митровица, КО Лежимир, у ГЈ 3808 Равне, одељења: 41, одсеци ј, к, л и м; 42, одсеци ф и г.

1.30. Локалитет „Равне” – 95,69 ha

Налази се на територији општине Беочин, КО Грабово и општине Сремска Митровица, КО Манђелос, у ГЈ 3808 Равне, одељења: 18, одсеци е, ф, г, х и и; 19, одсеци б, ц, д, е и ф; 20, одсек ц; 21.

1.31. Локалитет „Биклав” – 11,09 ha

Налази се на територији општине Беочин, КО Свилош и општине Сремска Митровица, КО Лежимир, у ГЈ 3809 Биклав, одељење: 2, одсеци а и ц.

1.32. Локалитет „Јанок – Кишелез” – 62,15 ha

Налази се на територији општине Беочин, КО Сусек и КО Луг, у ГЈ 3809 Биклав. одељења: 26, одсеци а, б, ц, д, е, ф и г; 27, одсеци а, б и ц, чистина 1; 28, одсек д.

2. Површине са режимом заштите II степена:

2.1. Газдинске јединице у Националном парку Фрушка гора”

1) ГЈ Стражилово – Парагово 3801 – одељење 1, одсеци a, б, ц, е, ф, г део и и; одељење 2, одсеци б, ц и д; одељење 3, одсеци б, ц, д, е и ф и чистина 1; одељење 4, одсеци а, б, ц, д, е и ф и чистина 1; одељење 5, одсеци б и е и чистина 1; одељење 6, одсеци а, б, ц, д, е, ф, г и х; одељење 7, одсеци а и б; одељење 8, одсеци а, б и ц; одељење 9, одсеци а, б, ц, д и г; одељење 10, одсеци а, б, ц, д, е, ф, г, х, и, ј, к и л и чистина 1; одељење 11, одсек а; одељење 12, одсеци а, б, ц, д, е, ф и г; одељење 13, одсеци а, б, ц, д и е и чистина 1; одељење 14, одсеци а, б, ц, е и г и чистина 1; одељење 15, одсеци а, б, ц, д, е, ф и г и чистина 1; одељење 16, одсеци б, ц, д, е, ф и к; одељење 18, одсеци а, б, ц, д, е, ф, г, х, и, ј и к; одељење 19, одсеци а, б, ц и д и чистина 1; одељење 20, одсеци а, б, ц, д, е, ф, г, х и и, и чистина 1; одељење 21, одсеци а, б, ц, д, е, ф и г; одељење 22, одсеци б, ц, д, е, ф и г; одељење 23, одсеци ц, д, г, х, и, ј, к, л и м и чистина 1; одељење 24, одсеци а, б, ц и д и чистина 1; одељење 25, одсеци а, б, ц, д, е, ф и г и чистина 1; одељење 26, одсеци а, б, ц, д, е, ф и г и чистина 1; одељење 27, одсеци а, б, ц, д, е и ф и чистина 1; одељење 28, одсеци а, б, ц, д и е и чистина 1; одељење 29, одсеци а, б, ц део, д, е, ф и г и чистина 1; одељење 30, одсеци а и е и чистина 1; одељење 31, одсеци д и е и чистина 4; одељење 32, одсеци а, б, ц, д и е и чистина 1; одељење 33, одсеци а, б, ц, д, е и ф и чистина 1; одељење 34, одсеци а, б и е; одељење 35, одсеци а, б, ц, д, е, ф, г, х, и, ј и к и чистина 1; одељење 36, одсеци е, ф, г, х, и, ј и к; одељење 37, одсеци а, б, ц, д, е и ф; одељење 39, одсеци а, б и ц и чистина 1; одељење 40, одсек а и чистина 1; одељење 41, одсеци а, б, ц, д и е и чистина 1; одељење 42, одсеци а, б, ц, д, е, ф, г, х, и, ј, к и л и чистина 1; одељење 43, одсеци б, ц, д, е, ф, г, х и и; одељење 44, одсеци а, б и ц; одељење 45, одсеци а, б, ц, д, е, ф, г, х и и; одељење 46, одсеци а, б и ц и чистине 1 и 2; одељење 47, одсеци а, б, ц, д, е, ф, г, и, к и л и чистине 1 и 2; одељење 48, одсеци ц, д и е; одељење 49, одсеци а, б, ц, д, е, ф и х и чистина 1; одељење 50, одсеци а, б, ц, д, е, ф, г, х, и, ј и к и чистина 1; одељење 52, одсеци а, б, ц, д, е, ф, г и х и чистина 1; одељење 53, одсеци а, б, ц и д и чистине 1 и 2; одељење 54, одсеци а, б, ц, д, е и ф; одељење 55, одсеци б, е, г и х и чистине 1 и 6; одељење 56, одсеци а, б, ц, д и е и чистина 1; одељење 57, одсеци а, б, ц, д, е, ф, г, х и и, и чистина 1; одељење 58, одсеци а, б, ц, д, е, ф, г и х и чистина 1; одељење 60, одсеци а, б, ц, д, е, ф, г, х, и, ј, к, л и м и чистина 1; одељење 61, одсеци а, б, ц, д, е, ф, г, х, и, ј, к, л и м и чистина 1; одељење 62, одсеци а, б, ц, д, е, ф, г, х, и, ј, к и л и чистина 1; одељење 63, одсеци а, б, ц, д, е, ф, г, х, и, ј и к и чистина 2; одељење 64, одсеци а, б, ц, д, е, ф, г, х, и, ј и к; одељење 65, одсеци а и б; одељење 66, одсеци а, б, ц, д, е, ф, г и х; одељење 67, одсеци а, б, ц, д, е, ф, г, х, и, ј, к, л и с.

2) ГЈ Чортановачке шуме – Хопово – В. Ремета 3802 – одељење 8, одсеци a, б, ц и д, чистина 1; одељење 9, одсеци ц, д и e, чистина 1; одељење 10, одсек a и чистина 1; одељење 11, одсеци a, б, ц, д и e, чистина 1; одељење 12, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х и и, чистина 1; одељење 13, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и, j, к, л, м и н; одељење 14, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и, j, к, л, м и н; одељење 15, одсеци a и б; одељење 17, одсеци a, б и ц и чистина 1; одељење 18, одсеци х, и и j; одељење 19, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистина 2; одељење 21, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и чистина 2; одељење 22, одсеци a, б и ц и чистина 1; одељење 23, одсеци a и б и чистина 1; одељење 24, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и х и чистина 7; одељење 25, одсеци a, б, ц и д; одељење 26, одсеци a, б и ц и чистина 1; одељење 27, одсеци a, б, ц, д и e и чистина 1; одељење 28, одсеци a, б, ц, д и e и чистина 1; одељење 29, одсеци a, б, ц, д и e и чистина 1; одељење 30, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и, j, к, л, м, н, o, п, ку и р, 5; одељење 31, одсеци a, б, ц и д; одељење 32, одсеци д, e, ф, г, х, и, j, к, л, м и н; одељење 33, одсеци a, б, ц и д и чистина 1; одељење 34, одсеци a, б, ц и д; одељење 35, одсеци a, б, ц део, д, e и ф и чистине 1 и 3; одељење 36, одсеци a и б; одељење 37, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистина 1; одељење 38, одсеци ц, д, e, ф, г и х и чистина 1; одељење 39, одсеци a, б, ц, д, e, ф, х и и; одељење 40, одсеци a, б, ц и д; одељење 41, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и х и чистина 4; одељење 42, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и х и чистина 1; одељење 43, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г; одељење 45, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и х и чистина 1; одељење 46, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и, j, к и л и чистине 1 и 2; одељење 47, одсеци ц, д, e, ф, г, х, и и j и чистина 2; одељење 49, одсек e; одељење 51, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и х и чистина 4; одељење 52, одсеци a, б и ц; одељење 53, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и чистина 1; одељење 54, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и х и чистина 1; одељење 55, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х и j и чистине 1 и 2.

3) ГЈ Врдник – Воринтово (Раваница) 3803 – одељење 1, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и и j; одељење 2, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и чистина 2; одељење 3, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и х и чистина 1; одељење 4, одсеци a, б, ц и д; одељење 5, одсеци a, б, ц и д и чистина 1; одељење 6, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистина 3; одељење 7, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и чистина 1; одељење 8, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и х и чистина 1; одељење 9, одсеци a, б, ц, д и e и чистина 3; одељење 10, одсеци a, б и ц и чистина 2; одељење 11, одсеци a, б, ц и д и чистина 1; одељење 12, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и х и чистина 1; одељење 13, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и х и чистина 1; одељење 14, одсеци a, б, ц, д и e и чистина 1; одељење 20, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и чистина 1; одељење 21, одсеци a, б, ц, д и e и чистина 1; одељење 22, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистина 1; одељење 27, одсеци a и б и чистина 1; одељење 28, одсеци б и ц; одељење 29, одсеци б, ц и д; одељење 30, одсеци a, б и ц и чистина 1; одељење 31, одсеци a, б, ц, д и e; одељење 32, одсеци a, б, ц, д и e; одељење 33, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г; одељење 34, одсеци a, б и ц; одељење 35, одсеци a и б и чистина 1; одељење 39, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х и и, и чистина 1; одељење 40, одсеци a, б и ц и чистина 1; одељење 41, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и х и чистина 1; одељење 42, одсеци a, б, ц, д и e; одељење 43, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х и и, и чистина 1; одељење 44, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и х и чистина 1; одељење 45, одсеци б, ц, д и e и чистина 1; одељење 46, одсеци a, б, ц, д, e и ф; одељење 47, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и чистина 1; одељење 48, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистина 1; одељење 49, одсеци a, б, ц, д и e и чистине 1 и 2; одељење 50, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, и и j и чистина 1; одељење 51, одсеци a, б, ц и д и чистина 1; одељење 52, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х и и, и чистина 1; одељење 53, одсеци a, б, ц, д и e и чистина 1; одељење 54, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и, j и к и чистина 1; одељење 55, одсеци a, б, ц, д и e; одељење 56, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистина 1; одељење 57, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистина 1; одељење 58, одсеци a, б и ц и чистина 1; одељење 59, одсеци a, б, д и e и чистина 1; одељење 60, одсеци б и ц; одељење 65, одсек б; одељење 66, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и х и чистине 1 и 2; одељење 67, одсеци a, б, ц, д, e, ф, х, и и j; одељење 68, одсеци a и б; одељење 69, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и х и чистина 1; одељење 70, одсеци a, б, ц и д и чистина 1; одељење 71, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистина 1; одељење 72, одсеци a и б и чистине 1 и 2; одељење 73, одсеци a, б и ц и чистина 1; одељење 74, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и чистина 1; одељење 75, одсеци a, б и ц и чистине 1 и 2; одељење 76, одсеци a, б и ц и чистине 1 и 2; одељење 77, одсеци a, б и ц и чистина 1; одељење 78, одсеци a, б, ц, д и e и чистина 1; одељење 79, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и х и чистина 1; одељење 80, одсеци a и б и чистина 1; одељење 81, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистина 1; одељење 82, одсеци a, б, ц, д, e, и ф и чистина 1; одељење 83, одсеци e, ф и г и чистина 1; одељење 85, одсеци a, б, ц, д и e и чистина 1; одељење 86, одсеци a, б, ц, д и e и чистина 2; одељење 87, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и, j, к, л, м, н, o, п и ку; одељење 88, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и чистина 1; одељење 89, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и х и чистина 1; одељење 90, одсеци a, б, ц, д и e и чистина 1; одељење 91, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистина 1; одељење 92, одсеци a, б и ц и чистина 1; одељење 93, одсеци a, б, ц и д и чистина 1; одељење 94, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и х и чистина 1; одељење 95, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г; одељење 96, одсеци a, б и ц и чистина 1; одељење 97, одсеци a, б и ц и чистина 2; одељење 98, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и х и чистина 1; одељење 99, одсеци a и б и чистина 1; одељење 100, одсеци a, б, ц, д и e и чистина 1; одељење 101, одсеци a, б, ц и д и чистина 1; одељење 102, одсеци a, б и ц и чистина 1; одељење 103, одсеци a, б и ц и чистина 1; одељење 104, одсеци a, б и ц и чистина 2; одељење 105, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и чистина 4; одељење 106, одсеци e, ф, г и х; одељење 107, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и чистина 1; одељење 108, одсек a; одељење 109, одсек a; одељење 113, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и и.

4) ГЈ Поповица – Мајдан – Змајевац 3804 – одељење 1, одсек j; одељење 3, одсеци a, ц, д, e, ф, г, х, и, j, к, л и м; одељење 4, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х и и; одељење 5, одсеци a, б, ц, д, e и ф; одељење 6, одсеци a, б, ц, д, e и ф; одељење 7, одсеци a, б, ц, д, e и ф; одељење 13, одсеци a, б и ц и чистина 1; одељење 14, одсеци a, б, ц, д, e и ф; одељење 15, одсеци a, б, ц, д и e; одељење 16, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х део и и део; одељење 17, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г; одељење 18, одсеци a, б, ц, д и e и чистина 1; одељење 19, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г; одељење 20, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и и, и чистина 2; одељење 21, одсеци a, б, ц, д, e, ф и х; одељење 22, одсеци a, б и ц и чистина 1; одељење 23, одсеци a, б и ц; одељење 24, одсеци a, б, ц, д и e; одељење 25, одсеци a, б, ц, д и ф и чистина 2; одељење 26, одсеци a, б, ц, д, e и ф; одељење 27, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистина 2; одељење 28, одсеци a, б, ц и ф и чистина 1; одељење 29, одсеци a, ц, д, ф, г, х и и, и чистина 2; одељење 30, одсек ц; одељење 31, одсеци e, ф, г, х, и и j; одељење 32, одсеци a, б, ц и д; одељење 33, одсеци a, б, ц, д, e и г и чистина 2; одељење 34, одсеци б, ц, д, e, ф и и; одељење 35, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и, j и к; одељење 37, одсеци e, к, л, м и н; одељење 38, одсеци a, б, ц, д, e, ф, j, к, л, м и н; одељење 39, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и, j, к, л, м, н и o и чистина 4; одељење 40, одсеци б, ц, д, e, ф, г део и х; одељење 41, одсеци a, б, ц, д, e и ф; одељење 42, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и и j и чистина 1; одељење 43, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х и и, и чистина 1; одељење 44, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и и j и чистина 2; одељење 45, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и и j и чистине 1 и 2; одељење 46, одсеци e, и и j; одељење 47, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и, j, к, л, м, н, o, п, ку, р и с и чистине 1 и 2; одељење 48, одсеци a, б, ц, д, e и ф; одељење 49, одсеци a, ц, д, e, ф, г, х и и; одељење 50, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистина 1; одељење 51, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и, j, к и л и чистина 1; одељење 52, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и, j, к, л, м, н и o; одељење 55, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и х; одељење 57, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и и j; одељење 58, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и и j; одељење 59, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и, j, к и л; одељење 60, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г; одељење 61, одсеци a, б, ц и д.

5) ГЈ Беочин, Манастир, Катанске Ливаде, Осовље 3805 – одељење 1, одсеци a, б, ц, д део, e, ф, г и х и чистина 1; одељење 2, одсеци a, б, ц, д и e и чистина 1; одељење 3, одсеци a, б, ц и д; одељење 4, одсеци a и б део; одељење 5, одсеци б део, ц и д; одељење 6, одсеци a, б, ц део, д, e део и ф; одељење 7, одсеци a, б, ц, д, e и ф део; одељење 8, одсеци a, б и ц и чистина 2; одељење 9, одсеци a, б, ц, д и e и чистина 1; одељење 10, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и чистина 1; одељење 11, одсек г и чистина 1; одељење 12, одсеци б, ц, д, e, ф, г, х и и, и чистине 1 и 2; одељење 13, одсеци a и б и чистина 1; одељење 14, одсеци a, б, ц, д и e и чистина 1; одељење 15, одсеци a, б, ц и д и чистина 1; одељење 16, одсеци a, б, ц и д и чистина 1; одељење 17, одсеци a, б и ц и чистина 1; одељење 18, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и х и чистина 3; одељење 19, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и чистина 1; одељење 20, одсеци a, б, ц, д и e и чистина 2; одељење 21, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х и и, и чистина 1; одељење 22, одсеци a, б и ц; одељење 23, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и и j и чистина 2; одељење 24, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и чистина 2; одељење 25, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и и j и чистина 1; одељење 26, одсеци a, б, ц, д и e и чистина 2; одељење 27, одсеци a, б и ц и чистина 2; одељење 28, одсеци a, б, ц и д; одељење 29, одсеци a, б и ц; одељење 30, одсеци a, б, ц, д, e, х, и, j, к и л; одељење 31, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и, j, к, л, м и н; одељење 32, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и чистина 2; одељење 33, одсеци a, б, ц, д и e и чистина 4; одељење 34, одсеци a, б, ц, д и e и чистина ; одељење 35, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х и и, и чистина 2; одељење 36, одсек a и чистина 1; одељење 37, одсеци a, б, ц и д и чистина 2; одељење 38, одсеци a, б, ц и д; одељење 39, одсеци a и б и чистина 2; одељење 40, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х и и, и чистина 7; одељење 41, одсеци a, б, ц, д и e и чистина 4; одељење 42, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и, j, к и л и чистина 3; одељење 43, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и чистина 4; одељење 44, одсеци a, б, ф и г и чистина 1; одељење 45, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и чистина 2; одељење 46, одсеци a, б, ц, д и e; одељење 47, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистина 3; одељење 48, одсеци a, б, ц, д и e и чистина 3; одељење 50, одсеци a, б и ц и чистина 1; одељење 51, одсеци a и д; одељење 52, одсек a; одељење 53, одсеци a, б и ц; одељење 54, одсеци a и б и чистина 1; одељење 58, одсеци a, б, ц и д и чистина 4; одељење 59, одсеци a, б, ц, д, e и ф; одељење 60, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистина 3; одељење 61, одсеци a, б, ц, д и e и чистина 2; одељење 62, одсеци a, б, ц, д, e, ф и и, и чистина 2; одељење 63, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и чистина 2; одељење 64, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и и j; одељење 65, одсеци a, б, ц, д, e и ф.

6) ГЈ Андревље, Тестера, Хајдучки Брег 3806 – одељење 1, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и, j, к, л, м, н, o, п, ку, р, с, т, у, в, дабл ве и икс; одељење 2 , одсеци a, ц, д, e, ф, г, х и и; одељење 3, одсек ц; одељење 4, одсеци б, ц, д, e и ф; одељење 5, одсеци б, ц и д; одељење 6, одсеци б, ц и д; одељење 7, одсеци б, ц, д, e, ф и г; одељење 8, одсеци б, ц, д, e, ф, г, х, и, j и к и чистина 2; одељење 9, одсеци a, б, ц и д и чистина 2; одељење 10, одсеци б, д и e и чистина 3; одељење 11, одсеци a, б, ц, д, e и ф; одељење 12, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и х и чистина 1; одељење 13, одсеци a и б и чистина 1; одељење 14, одсеци a, б, ц, д и e и чистина 1; одељење 15, одсеци a, б, ц, д и e и чистина 1; одељење 16, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и чистина 2; одељење 17, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистина 3; одељење 18, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и, j, к, л и м и чистина 1; одељење 19, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и, j и к и чистина 2; одељење 21, одсеци a, б, ц, д, e и ф; одељење 22, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистина 2; одељење 23, одсеци a, б, ц и д и чистина 1; одељење 24, одсеци a, б, ц и д и чистина 1; одељење 25, одсеци a и б и чистина 1; одељење 26, одсеци a и б и чистина 1; одељење 27, одсеци a, б и ц и чистина 1; одељење 28, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и х и чистина 1; одељење 29, одсеци a, б, ц, д и e и чистина 1; одељење 30, одсеци б, ц и д и чистина 2; одељење 31, одсеци a, б, ц и д и чистина 2; одељење 32, одсеци a, б, ц и д; одељење 33, одсеци б, ц, д, e, ф и г и чистина 1; одељење 34, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистина 1; одељење 35, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистина 2; одељење 36, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистина 1; одељење 37, одсеци a, б, ц, д и e; одељење 38, одсеци a, б, ц, д и e и чистина 2; одељење 39, одсеци a, б, ц, д и e; одељење 41, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистина 2; одељење 42, одсеци a, б, ц и e; одељење 43, одсеци a и б и чистина 1; одељење 44, одсеци a, б и ф; одељење 45, одсеци д, e и ф; одељење 47, одсеци a, б и ц; одељење 48, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х и и; одељење 49, одсеци a, б, ц, д и e; одељење 50, одсеци и и j; одељење 51, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и чистина 2; одељење 52, одсеци a, б, ц, д и e и чистина 2; одељење 53, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г; одељење 54, одсеци a, б, ц, д и e и чистина 1; одељење 55, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и чистина 1; одељење 56, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистина 2; одељење 57, одсеци б, ц, д, e, ф, г, х и и, и чистина 2; одељење 58, одсеци a, б, ц, д и e и чистина 2; одељење 61, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистина 1; одељење 62, одсеци a, б, ц и д и чистина 2; одељење 63, одсеци a, б и ц и чистина 1; одељење 64, одсеци a, б, ц, д, e и ф; одељење 65, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и и j; одељење 66, одсеци a, б, ц, д и e и чистина 2; одељење 67, одсеци ц, д, e, ф и г; одељење 71, одсеци a, б, ц, д и e; одељење 72, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистина 2; одељење 73, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и чистина 1; одељење 74, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и чистина 2; одељење 75, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х и и, и чистина 1; одељење 76, одсеци б, ц, д, e, ф и г; одељење 77, одсеци б, д, e, ф и г и чистина 3; одељење 78, одсеци a, б и ц и чистина 1; одељење 79, одсеци a и б и чистина 1; одељење 80, одсеци a, б, ц и д и чистина 1; одељење 81, одсеци a, б, ц, д, e и ф; одељење 82, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистина 3; одељење 83, одсеци a, б и ц и чистина 2; одељење 84, одсеци a, б, ц, д и e; одељење 85, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и чистина 2; одељење 86, одсеци a, б и ц; одељење 87, одсеци a, б, e, ф, г и и; одељење 88, одсеци a, б, ц, д, e, ф, j, к и л; одељење 89, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистина 3; одељење 90, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистина 2.

7) ГЈ Шуљамачка Главица, Краљевац 3807 – одељење 1, одсеци a део, б, ц, д, e, ф, г, и, j и к; одељење 2, одсеци д, e, ф, и, j, л и м; одељење 3, одсеци ф, г, и, j, л, н, o, п, ку, р и с; одељење 4, одсеци a, б, ц, д и e и чистина 1; одељење 5, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г; одељење 6, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х и и, и чистина 1; одељење 7, одсеци a, б, ц, д, e, ф, х, и, j, к, м, н, o и п; одељење 8, одсеци и, j, л, м и н; одељење 9, одсеци a, б, ц и д; одељење 10, одсеци a, б, ц и д; одељење 11, одсеци a, б, ц, д и e; одељење 12, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г; одељење 13, одсеци a, б и ц; одељење 14, одсеци a, б, ц, д и e; одељење 15, одсеци a, б, ц, д, e и ф; одељење 16, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и и j и чистина 1; одељење 17, одсеци a, б, ц, д и e; одељење 18, одсеци a, б, ц, д и e; одељење 19, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г; одељење 20, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г; одељење 21, одсеци a, ц, д, e, г, х, и, j и к; одељење 22, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х и j; одељење 23, одсеци a, б и ц; одељење 24, одсеци a, б, ц, д и e; одељење 25, одсеци д, e, ф, г, j, к, м и o; одељење 26, одсеци a, б, ц, д, e, г, х, и, j и к и чистина 2; одељење 27, одсеци a, д, e, ф, г, х, к део, л, м део, н и o и чистина 4; одељење 28, одсеци б, ц, д, e, ф, г, х, j, к и л; одељење 29, одсеци e, ф, г, х, и, j и к и чистина 2; одељење 30, одсеци a, б и ц; одељење 31, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и х и чистина 3; одељење 32, одсеци a, б, ц и д и чистина 2; одељење 33, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и чистина 1; одељење 34, одсеци a, б, ц, д, e, ф, и и j и чистина 1; одељење 35, одсеци б, ц, д, e, ф, г, х, и и j и чистина 2; одељење 36, одсеци a, б, ц, д и e; одељење 37, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и, j, к и л; одељење 38, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и, j и к; одељење 39, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и х; одељење 40, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г; одељење 41, одсеци a, б, ц и д и чистина 2; одељење 42, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и чистина 1; одељење 43, одсеци a, ц, д, e, ф, г, х и и, и чистина 2; одељење 44, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистина 1; одељење 45, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и, j и к; одељење 46, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и х; одељење 47, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х и и; одељење 48, одсеци a, б, х, и, j, к, л, м, н, o, п, ку и р и чистине 3 и 7; одељење 49, одсеци a, б, ц и д; одељење 50, одсеци a, б, ц, д и e и чистина 2; одељење 51, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и, j, к и л и чистина 2; одељење 52, одсеци a, б, ц, д, e, ф и и, и чистина 1; одељење 53, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х и и; одељење 54, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и и j; одељење 55, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистина 1; одељење 56, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х и и, и чистина 1; одељење 57, одсеци a, б и ц; одељење 58, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и чистина 2; одељење 59, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г.

8) ГЈ Равне 3808 – одељење 1, одсеци a, б, ц, д и e; одељење 2, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г; одељење 3, одсеци a и б и чистина 2; одељење 4, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и, j, к и л и чистина 2; одељење 5, одсек ц и чистина 1; одељење 6, одсеци a, б и г и чистина 2; одељење 7, одсек ц; одељење 8, одсек д и чистина 1; одељење 9, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистина 1; одељење 10, одсеци a, б, ц, д и e и чистина 1; одељење 11, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и и j и чистине 1 и 2; одељење 12, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистине 1 и 2; одељење 13, одсеци a, б и ц и чистина 1; одељење 14, одсеци a, б и ц и чистина 1; одељење 15, одсеци a, б и ц и чистина 1; одељење 16, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и х и чистине 1, 2, 3 и 4; одељење 17, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и и j, и чистина 1; одељење 18, одсеци a, б, ц и д; одељење 19, одсек a; одељење 20, одсеци a, б и д и чистина 4; одељење 22, одсеци a, б и ц и чистина 1; одељење 23, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и х и чистина 1; одељење 24, одсеци a, б, ц, д и e део и чистина 1; одељење 25, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и х и чистина 1; одељење 26, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и чистина 1, 2 и 3; одељење 27, одсеци a, б, ц и д и чистина 1; одељење 28, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и чистина 1; одељење 29, одсеци ц, д, e, ф и г и чистина 3; одељење 30, одсеци a, б и ц и чистина 3; одељење 31, одсеци a део, б, ц, д, г и х и чистина 3; одељење 32, одсеци a, б, ц, д и е и чистина 1; одељење 33, одсеци a, б, ц и д и чистина 1; одељење 34, одсеци б, ц и e и чистина 3; одељење 35, одсеци б, ц, д, e, г и х и чистине 2 и 3; одељење 36, одсеци a и б и чистина 1; одељење 37, одсеци a и б и чистина 1; одељење 38, одсеци a, б, ц, д и e и чистина 1; одељење 39, одсеци a, б и ц и чистина 2; одељење 40, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и х и чистина 2; одељење 41, одсеци б, ц, д, e, ф, г, х, и, н, o, п, ку, р и с и чистине 2 и 3; одељење 42, одсеци a, б, ц, д и e и чистине 3 и 4; одељење 43, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и, j, к, л и м и чистина 3; одељење 44, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и х и чистина 3; одељење 45, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и и к и чистина 3; одељење 46, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и, j, к, л и м и чистина 2; одељење 47, одсеци a, ц, д, e и ф.

9) ГЈ Биклав 3809 – одељење 1, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х и и, и чистине 1 и 2; одељење 2, одсеци б, д, e и ф и чистине 1 и 2; одељење 3, одсеци a, б и ц и чистине 1 и 2; одељење 4, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и, j, к и л и чистине 1, 2 и 3; одељење 5, одсеци a и б и чистине 1 и 2; одељење 6, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х и и, и чистина 1; одељење 7, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистина 2; одељење 8, одсеци a, б и ц и чистине 3, 4 и 5; одељење 9, одсеци a, б, ц и д и чистине 1 и 2; одељење 10, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистине 1 и 2; одељење 11, одсеци a, б, ц и д и чистина 1; одељење 12, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и чистине 1 и 2; одељење 13, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и чистине 1, 2 и 3; одељење 14, одсеци a, б, ц, д и e и чистине 1 и 2; одељење 15, одсеци a, б, ц, д, e, г и х и чистина 1; одељење 16, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистине 1, 2 и 3; одељење 17, одсеци б, ц, д, e, ф и г и чистине 1 и 2; одељење 18, одсеци ц и e; одељење 19, одсеци б, ц, д, e, ф, г, х, и и j и чистина 1; одељење 22, одсеци a, б, ц и д и чистина 1; одељење 23, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и чистине 1 и 2; одељење 24, одсеци a, б и ц и чистине 1 и 2; одељење 25, одсеци a, б, ц и д и чистина 2; одељење 28, одсеци a, б, ц, e, ф и г и чистине 1 и 2; одељење 29, одсеци a, б, ц и д и чистине 1 и 2; одељење 30, одсеци a, б, ц и д и чистине 1 и 2; одељење 31, одсеци a, б, ц и д и чистине 1 и 2; одељење 32, одсеци a, б, ц, д и e и чистине 1 и 2; одељење 33, одсеци a, б и ц и чистина 1; одељење 34, одсек б; одељење 35, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистина 1; одељење 36, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и х и чистине 1 и 2; одељење 37, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и чистине 1 и 2; одељење 38, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и чистине 1, 2, 3 и 4; одељење 39, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и, j и к и чистине 1 и 2; одељење 40, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и и j и чистине 3 и 4; одељење 41, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и чистине 2 и 3; одељење 42, одсеци a, б, ц и д део и чистина 1; одељење 43, одсеци a, б, ц, д и e и чистина 1; одељење 44, одсек a и чистина 2; одељење 45, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и х и чистина 2; одељење 46, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и и j и чистина 3; одељење 47, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г; одељење 48, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и чистина 3; одељење 49, одсеци a, б, ц, ф, г, х и и, и чистина 1; одељење 50, одсеци б, ц и д и чистина 2; одељење 52, одсеци a, б, ц, д и e и чистине 1 и 2; одељење 53, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистина 4; одељење 54, одсеци ц, д, e, ф, г, х, и и j и чистина 1; одељење 55, одсеци a, ц и д; одељење 57, одсеци a део, б део, ц, д, e, ф, г и х и чистина 1; одељење 60, одсеци a и б; одељење 61, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и, j, к и л; одељење 66, одсеци б, ц и д и чистина 2; одељење 67, одсеци д, e, ф и г.

10) ГЈ Јанок 3810 – одељење 1, одсеци a, б, ц, д, e и ф; одељење 2, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистине 1 и 2; одељење 3, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и х и чистина 1; одељење 4, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и х и чистине 1 и 2; одељење 5, одсеци a, б, ц, д и e и чистина 1; одељење 6, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и х; одељење 7, одсек ф; одељење 8, одсеци б, ц, д, e и г; одељење 9, одсеци a, б и ц и чистине 1 и 2; одељење 10, одсеци б, ц, д, e, ф, г и х и чистине 1 и 2; одељење 11, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и х и чистина 1; одељење 12, одсеци a, б, ц, д и e и чистине 1 и 2; одељење 13, одсеци a, б, ц, д и e и чистина 1; одељење 14, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и чистине 1 и 2; одељење 15, одсеци a, б, ц, д и e и чистине 3 и 4; одељење 16, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистина 1; одељење 17, одсеци a и б и чистине 3 и 4; одељење 18, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и чистине 3 и 4; одељење 19, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистина 2; одељење 20, одсеци a, б, ц и г и чистина 2; одељење 21, одсеци a, б, ц и д и чистине 3 и 4; одељење 22, одсеци a, б и ц и чистине 2 и 3; одељење 23, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и чистине 2 и 3; одељење 24, одсеци a, б и ц и чистина 6; одељење 25, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и х део и чистина 1; одељење 26, одсеци a, б, ц, e, ф и г и чистине 3 и 4; одељење 28, одсеци a, б, д, e, ф, г и х и чистина 1; одељење 29, одсеци a, б, ц, д и e и чистине 1 и 8; одељење 30, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и, j, к и л и чистина 2; одељење 31, одсеци a, б, ц, д и e и чистина 1; одељење 32, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х део, и део, j део, к, л и м и чистина 1; одељење 33, одсеци a, б и ц и чистина 2; одељење 34, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и и j и чистине 2, 3 и 4; одељење 35, одсеци a, б и д.

11) ГЈ Гвоздењак, Лице 3811 – одељење 1, одсеци б, ц део, д, e, ф, г, х, и, j, к, л, м и н и чистина 1; одељење 2, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и чистина 1; одељење 3, одсеци a, б, ц и д и чистина 1; одељење 4, одсеци a, б, ц и д и чистина 1; одељење 5, одсеци a, б, ц, д и e и чистина 1; одељење 6, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и х и чистина 1; одељење 7, одсеци a, б, ц, д и e и чистина 1; одељење 8, одсеци a, б, ц и д и чистина 3; одељење 9, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистина 1; одељење 10, одсеци б, ц, д, e, ф, г, х и и, и чистина 3; одељење 12, одсеци a и б и чистина 1; одељење 13, одсеци д, e, ф, г и х и чистине 1 и 2; одељење 14, одсеци ц, д и e и чистина 1; одељење 15, одсеци б и ц и чистина 1; одељење 16, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и, j, к, л, м и н и чистине 1 и 2; одељење 17, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и х и чистина 1; одељење 18, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистина 1; одељење 19, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и х и чистине 1 и 2; одељење 20, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и, j, к, л и м и чистине 1, 2 и 3; одељење 21, одсеци д, e, ф и г и чистина 1; одељење 22, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и, j, к, л, м, н, o, п, ку и р и чистине 2 и 3; одељење 23, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и х и чистине 1 и 2; одељење 24, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х и и, и чистине 1, 7 и 8; одељење 25, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и, j и к и чистине 2 и 3; одељење 26, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и х и чистине 1 и 2; одељење 27, одсеци a, б, ц и д и чистине 1 и 2; одељење 28, одсеци a, б, ц и д и чистина 1; одељење 29, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистине 1, 2 и 3; одељење 30, одсеци a, б, ц, д и e и чистина 1; одељење 31, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и чистине 1 и 2; одељење 32, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистине 1 и 2; одељење 33, одсеци a, б, ц и д и чистине 1 и 2; одељење 34, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и, j, к, л, м и н и чистине 1 и 2; одељење 36, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и х и чистине 1 и 2; одељење 37, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и х и чистине 1 и 2; одељење 38, одсеци a, б, ц и д и чистине 1 и 2; одељење 39, одсеци a, б, ц, д и e и чистина 1; одељење 40, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и и, и чистина 1; одељење 41, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и и, и чистине 1 и 2; одељење 42, одсеци a, ц, д и e и чистина 1; одељење 43, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х и и, и чистине 2 и 3; одељење 44, одсек б и чистина 1; одељење 45, одсеци a, б, ц, д, ф, г, х и и, и чистине 1 и 2; одељење 46, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистине 1 и 2; одељење 47, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и чистине 1 и 2; одељење 48, одсеци a, б, д, e, ф, г, х, и, j, к, л и м и чистине 1 и 2; одељење 49, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, л и м; одељење 50, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х и и, и чистине 1, 2 и 3; одељење 51, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и, к, л, м и н и чистине 6 и 7; одељење 52, одсеци a, б, e, ф, г, х, и, j, к, л, ку и р; одељење 53, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и, j, к и л и чистине 1 и 2; одељење 54, одсеци ц, д, ф, г, х, и, j, к и л и чистине 2 и 3.

12) ГЈ Липовача, Ворово, Шидско церје 3812 – одељење 1, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и, j и к и чистина 2; одељење 2, одсеци a, б, ц и д и чистине 2 и 3; одељење 7, одсеци a, б, ц, д и e и чистине 1 и 2; одељење 10, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и, j и к и чистине 4 и 5; одељење 11, одсеци a, б, ц и д и чистине 2 и 3; одељење 14, одсек ц; одељење 15, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и чистине 3 и 4; одељење 34, одсеци a, б, ц и д и чистине 1 и 2; одељење 35, одсеци a, б, ц и д и чистине 1 и 2; одељење 37, одсеци a, б и ц и чистине 1 и 2; одељење 38, одсеци a, б, ц, д и e и чистине 1 и 2; одељење 39, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистине 1 и 2; одељење 55, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и, j и к и чистине 1 и 2; одељење 56, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистина 1; одељење 57, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х и и, и чистине 1 и 2; одељење 58, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и чистине 1 и 2; одељење 59, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и чистине 1 и 2; одељење 60, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистине 1 и 2; одељење 61, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистине 1 и 2; одељење 62, одсеци a, б, ц, д и e и чистина 1; одељење 63, одсеци д, ф и г.

2.2 Удружење власника приватних шума у НП „Фрушка гора”, Удружење власника приватних шума „Шумска заједница Беочин” 3804 62 цело, 63 цело, 64 цело, 65 цело, 66 цело, 67 без чистине 1, 68 цело, 69 цело.

2.3. Мала Санча, општина Сремска Митровица, КО Гргуревци кат. парц. бр. 33 и 153 део.

2.4. Грабовачки пашњаци, општина Беочин, КО Грабово. Почетна тачка описа локалитета је југозападна међна тачка 696. Граница иде на северозапад границом кат. парц. бр. 696, 645 и 944 и скреће на исток пресеца кат. парц. бр. 944, ломи се на север западном границом кат. парц. бр. 666, 665 и 944. У правцу североистока иде северном границом кат. парц. бр. 975 ломи се на југ источном границом кат. парц. бр. 1010. Скреће на запад јужном границом кат. парц. бр. 686, 687 и 689/1. Скреће на југ источном границом кат. парц. бр. 943, 693, 1002, на југозапад јужном границом кат. парц. бр. 1000 до почетне тачке описа границе локалитета.

2.5. Лежимирски пашњаци – налазе се у КО Лежимир општина Сремска Митровица. Почетна тачка описа границе комплекса је северна међна тачка кат. парц. бр. 3841. Граница иде на југоисток границом кат. парц. бр. 3841 до наспрам северозападне међне тачке кат. парц. бр. 3794. Скреће на исток, пресеца кат. парц. бр. 5339 и 3789, ломи се на југоисток источном границом кат. парц. бр. 3789 и 3774. Ломи се на југ источном границом кат. парц. бр. 5288/3 и 5293 и иде јужном границом кат. парц. бр. 3916 и 3925. Скреће на југ источном границом кат. парц. бр. 3925, обухвата је са југа и наставља на север границама кат. парц. бр. 3925 и 3841, до почетне тачке описа границе комплекса.

2.6. Манђелошки пашњаци – налазе се у КО Манђелос, општина Сремска Митровица. Почетна тачка описа границе комплекса је североисточна међна тачка кат. парц. бр. 834/2. Ломи се на југоисток, северном границом кат. парц. бр. 834/2, обухвата кат. парц. бр. 1592, источном границом кат. парц. бр. 834/2, даље на југ источном границом кат. парц. бр. 834/2 до југозападне међне тачке кат. парц. бр. 1871. Скреће на запад, пресеца кат. парц. бр. 834/2 до југоисточне међне тачке кат. парц. бр. 1815. Ломи се на северозапад западном границом кат. парц. бр. 834/2. Обухвата кат. парц. бр. 1614/6, даље на северозапад границом кат. парц. бр. 834/2, 834/5 до њене крајње северозападне међне тачке. Ломи се на североисток па на југ границом кат. парц. бр. 834/5 и 834/2 до почетне тачке описа границе комплекса.

2.7. Реметски до – налази се у КО Мала Ремета општина Ириг. Обухвата кат. парц. бр. 1000/3 и 1001.

2.8. Јазачки пашњаци – налазе се у КО Јазак Село, општина Ириг. Састоји се из два комплекса. Почетна тачка описа границе првог комплекса је северозападна међна тачка кат. парц. бр. 1097 (на путу за Ривицу). Граница иде на исток у дужини од 63м да би скренула на југ, пресеца кат. парц. бр. 1097 до северозападне међне тачке кат. парц. бр. 858. У истом правцу иде источном границом кат. парц. бр. 1097 и 1098/6. Скреће на северозапад и север источном границом кат. парц. бр. 3756 (пут), 1298, 1098/6 и 1097 до почетне тачке описа границе комплекса.

Почетна тачка описа границе другог комплекса је североисточна међна тачка кат. парц. бр. 1797/4. Граница иде у правцу запада, па северозапада иде границом кат. парц. бр. 1797/1, на југоисток границом кат. парц. бр. 1797/1, на север западном границом кат. парц. бр. 1797/1 и 1420/1, скреће на југ источном границом кат. парц. бр. 1420/1 и 1797/1 до почетне тачке описа.

2.9. Нерадински до – налази се у КО Нерадин у општини Ириг. Простире се на четири одвојене целине. Почетна тачка описа комплекса I целине је тромеђа кат. парц. бр. 1737, 1736/2 и 1719. граница иде на југ границом кат. парц. бр. 1719, ломи се на исток северном границом кат. парц. бр. 1733 на југ источном границом кат. парц. бр. 3806. Скреће на југозапад северном границом кат. парц. бр. 3805. Ломи се на северозапад западном граничном линијом кат. парц. бр. 3805. Наспрам кат. парц. бр. 1722, где пресеца кат. парц. бр. 3727 и наставља на северозапад западном границом кат. парц. бр. 1719. Ломи се на северозапад границом кат. парц. бр. 1719 до наспрам почетне тачке описа комплекса I целине. Скреће на североисток пресеца кат. парц. бр. 1719 и иде до почетне тачке описа границе. У границе комплекса II целине улази кат. парц. бр. 3722 КО Нерадин. У границе комплекса III целине улази кат. парц. бр. 3009 КО Нерадин. У границе комплекса IV целине улази кат. парц. бр. 2670 КО Нерадин.

2.10. Крушедолски пашњак – налази се у КО Крушедол Село, општина Ириг. Почетна тачка описа границе овог комплекса је североисточна међна тачка кат. парц. бр. 1826. Граница иде на југ источном границом кат. парц. бр. 1826, 1821/1 и 1848, враћа се на север западном границом кат. парц. бр. 1848, ломи се на југозапад границом кат. парц. бр. 1615 до кат. парц. бр. 2063. Скреће на северозапад источном границом исте кат. парц. бр. , ломи се на запад, западном границом кат. парц. бр. 2064, јужном границом кат. парц. бр. 1821/1, 1827, 1821/1, ломи се на север западном границом кат. парц. бр. 1821/1 до тромеђе кат. парц. бр. 1821/1,1801 и 1878. Граница скреће на север, пресеца кат. парц. бр. 1821/1 до југозападне међне тачке кат. парц. бр. 1821/65. Враћа се на југ источном границом кат. парц. бр. 1821/1 и све време је прати до кат. парц. бр. 1821/2, обухвата кат. парц. бр. 1821/2 и иде до почетне тачке описа комплекса.

II. НАЦИОНАЛНИ ПАРК ЂЕРДАП

II.1. ОПИС ГРАНИЦА НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА ЂЕРДАП

1. Подручје Националног парка Ђердап налази се на територији општина Голубац, Мајданпек и Кладово.

Површина Националног парка Ђердап износи 63.786,48 ha.

2. Опис границе почиње од тромеђе кат. парц. бр. 772/4, 772/3 и 5862/1 (река Дунав) у КО Голубац. Одатле се граница протеже у правцу југа, сече пут Голубац-Доњи Милановац (кат. парц. бр. 5766) и наставља источном страном кат. парц. бр. 850/1, пролазећи међом са кат. парц. бр. 850/27, 850/25 и 850/26. Наставља јужном страном кат. парц. бр. 850/26 и сече пут кат. парц. бр. 5775. Иде у правцу југа путем кат. парц. бр. 5775 до тромеђе пута кат. парц. бр. 5775, 896 и 893 чијом међом наставља у правцу југа, а даље међом кат. парц. бр. 895 и 894. Граница излази на пут кат. парц. бр. 5773 кога сече и правом линијом сече кат. парц. бр. 883/1 у правцу пута кат. парц. бр. 5776. Наставља у правцу југоистока путем кат. парц. бр. 5767, пролазећи међом поред кат. парц. бр. 883/1, 3859, 3836, 4108, 4106, 5772, 4103, 4102, 4095, 4094, 4093, 4085, 4325, 4326, 4327, 4328, 4332/1, 4333, 4340, 4341, 4343, 4344, 4345, 4346, 4350, 4349, 4348, 4347, 4478, 4477, 4476, 4474, 4473, 4472, 4471, 4470, 4468, 4467, 4464, 4463, 4462, 4460, 4459, 4456/2, 4456/1, 4542, 4539, 4538/1, 4538/3 и 4537. Долази до пута кат. парц. бр. 5845 кога прати у правцу југоистока све до границе КО Голубац и КО Двориште. Одатле граница иде границом КО Голубац и КО Двориште, а затим границом КО Голубац и КО Кривача, КО Голубац и КО Раденка до тромеђе КО Голубац, КО Раденка и КО Брњица. У правцу истока, граница иде границом КО Брњица и КО Раденка, а затим КО Раденка и КО Добра, даље границом КО Добра и КО Волуја и долази до тромеђе КО Волуја, КО Добра и КО Бољетин. Граница одатле иде у правцу југа пратећи границу КО Волуја и Бољетин, а затим границу КО Волуја и КО Мајданпек до места званог „Испод Чока Фрасен”. Одатле граница иде у правцу истока кроз КО Мајданпек јужном страном ГЈ „Бољетинска река” (сече кат. парц. бр. 562/1) до кат. парц. бр. 616 и северним странама кат. парц. бр. 603, 602, 599, 598 и 527 где излази на пут кат. парц. бр. 578 кога прати до места званог „Штацион Капетанска” изостављајући кат. парц. бр. 691 излази на пут Мајданпек – Доњи Милановац кат. парц. бр. 1513 и пратећи њега долази до раскрснице са путем кат. парц. бр. 700 којим даље иде у правцу југа ка званом месту „Лишковац” до званог места „Велики Шопот” где излази на границу КО Рудна Глава и КО Мајданпек. Граница иде границом КО Мајданпек и КО Рудна Глава, затим КО Мајданпек и КО Тополница, даље КО Мосна и КО Тополница до места званог „Краку Петри”. Одатле граница иде кроз КО Тополницу у правцу места званог „Краку Трифеј” од тромеђе кат. парц. бр. 216, 150 и потока Косовица (кат. парц. бр. 5086) међом кат. парц. бр. 150 и 216, 152 и 198, 199 и 151 до пута кат. парц. бр. 5098. Прати пут кат. парц. бр. 5098 у правцу истока до раскрснице са путем кат. парц. бр. 3427 којим наставља до тромеђе кат. парц. бр. 3428/2, 3428/4 и пута 3427. Граница наставља међама кат. парц. бр. 3428/4 и 3428/2, 3428/4 и 1906/2, 1906/2 и 1913/1, 1906/2 и 1913/2, 1913/2 и 3444, 1913/2 и 3447/1, 1911/2 и 3451/1 и 1911/3 и 3452/1. Од тромеђе кат. парц. бр. 1911/3, 3452/1 и 5085/3 (Поречка река) сече Поречку реку у правцу тромеђе кат. парц. бр. 5085/3 (Поречка река), 1657/1 и потока Количан (кат. парц. бр. 1663). Иде даље међама кат. парц. бр. 1657/1 и 1660/2, 1657/1 и 1656/2, 1655/2 и 1656/2, 1656/1 и 1656/2, затим сече пут Доњи Милановац – Неготин кат. парц. бр. 5102/1 и наставља јужном страном кат. парц. бр. 1647/1, 1644 и 1643. Иде даље међама кат. парц. бр. 1601/4 и 3824/3, 1609 и 3837/2,1601/5 и 3814/1, 1601/5 и 3845, 1608 и 3845, 1606 и 3850, 3850 и 3856 и 3855 и 3856 где излази на пут 5105. Тим путем иде у правцу истока до КО Вратна, а даље наставља у правцу севера преко места званог „Циганско гробље” границом КО Тополница и КО Вратна, затим границом KО Тополница и КО Уровица. Долази до КО Мосна и наставља у правцу север а границом КО Мосна и КО Уровица, а затим границом КО Мосна и КО Мироч, границом КО Голубиње и КО Мироч. Код места званог „Шупаљка” се одваја од границе КО Голубиње и наставља кроз КО Мироч путем Доњи Милановац – Велика Паланка ка селу Мироч. Долази до села путем, а затим се одваја од пута на тромеђи кат. парц. бр. 869/2, 932/1, 932/17 и иде у правцу севера источном страном кат. парц. бр. 932/1 до границе са КО Голубиње коју прати до најсеверније тачке кат. парц. бр. 932/2, а затим прелази у КО Голубиње. У КО Голубиње граница иде у правцу пута кат. парц. бр. 5673 међом кат. парц. бр. 4170 и 4168, 4171 и 4169. Прати пут у правцу севера, пролази поред места званог „Бељевине” све до места званог „Голубињска главица” где граница под оштрим углом прелази на пут кат. парц. бр. 5645 обилазећи око кат. парц. бр. 3557. У правцу истока, а затим севера иде путем кат. парц. бр. 5645 до раскрснице са путем кат. парц. бр. 5658. Граница наставља путем кат. парц. бр. 5658 у правцу истока а затим се одваја путем кат. парц. бр. 5654, до пута кат. парц. бр. 5644 кога сече и наставља путем кат. парц. бр. 2020 до раскрснице са путем кат. парц. бр. 933 којим наставља до међе кат. парц. бр. 935 и 934 чијом међом иде у правцу северозапада. Граница даље наставља у правцу севера пратећи источну страну кат. парц. бр. 958 до места званог „Мали вис” где долази до пута кат. парц. бр. 925 кога прати а затим путем кат. парц. бр. 5640 до кат. парц. бр. 3/1 где мења правац у северни и иде западном страном кат. парц. бр. 3/1 до пута кат. парц. бр. 907. Наставља у правцу севера западном страном кат. парц. бр. 3/1 до места званог „Каланфиров чукар” где од тригонометра бр. 191 сече кат. парц. бр. 3/1 у правцу истока јужном страном ГЈ „Штрбачко корито” до границе са КО Петрово Село. Наставља у правцу истока кроз КО Петрово село кроз локалитет „Штрбац” пратећи јужну страну ГЈ „Штрбачко корито” и сече кат. парц. бр. 978/1 до пута кат. парц. бр. 3432 који је и граница са КО Велика Каменица. Наставља том границом а затим границом КО Петрово село и КО Подвршка до међе кат. парц. бр. 269 и 481/2 у КО Подрвшка. У КО Подвршка граница обилази са унутрашње стране кат. парц. бр. 269 и поново излази на границу КО Подвршка и КО Петрово село којом иде до међе кат. парц. бр. 59 и 42. Одатле граница иде у правцу истока пролазећи међама кат. парц. бр. 59 и 42, 59 и 46, 46 и 47/1, 45 и 47/2, 45 и 47/3, 44 и 58 до међног камена бр. 1 одакле у правцу истока сече пут Петрово село-Кладово кат. парц. бр. 5479, и излази на границу КО Манастирица. Граница кроз КО Манастирицу пролази путем кат. парц. бр. 2158/2 до званог места „Калфа” где се одваја од пута и пролази међом кат. парц. бр. 2 и 6, а затим 3 и 6 и излази на границу са КО Кладушница. Граница пролази кроз КО Кладушница путем кат. парц. бр. 4 и долази до КО Давидовац. Наставља путем кат. парц. бр. 1939 кроз КО Давидовац од којег се одваја на тромеђи кат. парц. бр. 1039, 1365 и пута кат. парц. бр. 1939. Од тромеђе граница иде у правцу севера а затим истока, пратећи источну, а затим јужну страну кат. парц. бр. 1039 до места званог „Кисељача”, односно тромеђе кат. парц. бр. 1039, 867/2 и 867/1. Граница се протеже југоисточно међом кат. парц. бр. 867/1 и 867/2, 867/1 и 869, 867/1 и 870, 867/1 и 866 и 868 и 866 до пута кат. парц. бр. 1935 којим иде у правцу истока до тромеђе кат. парц. бр. 518, 515/4 и пута кат. парц. бр. 1935. Даље иде југоисточном страном кат. парц. бр. 515/4, сече пут и обилази кат. парц. бр. 375 и 373 са северне стране и наставља границом КО Давидовац и КО Сип до кат. парц. бр. 1692 у КО Сип. Кроз КО Сип граница иде међом кат. парц. бр. 1692 и 1797, сече пут кат. парц. бр. 1627 од међе кат. парц. бр. 1797 и 1798 у правцу међе кат. парц. бр. 1698 и 1693. Граница међом кат. парц. бр. 1697 и 1693, 1697 и 1695 долази до улице кат. парц. бр. 2122 коју сече од тромеђе улице кат. парц. бр. 2122, 1697 и 1697, у правцу тромеђе улице кат. парц. бр. 2122, 1728 и 1727/1. Од те тромеђе, правом линијом, граница сече кат. парц. бр. 1727/1 и магистрални пут Голубац-Кладово кат. парц. бр. 2121, у правцу тромеђе магистралног пута кат. парц. бр. 2121, 1609 и 1608. Граница иде југоисточно магистралним путем кат. парц. бр. 2121 све до пута кат. парц. бр. 1726 који представља и границу са КО Давидовац. Граница мења правац у северни и иде границом КО Давидовац до државне границе са Румунијом. Иде узводно Дунавом, пратећи државну границу све до почетне тачке описа границе.

II.2. ГРАНИЦЕ ПОВРШИНА СА РЕЖИМОМ ЗАШТИТЕ I И II СТЕПЕНА

1. Површине са режимом заштите I степена

Укупна површина са режимом заштите I степена износи око 5.106,27 ha, односно 8,01% од укупне површине Националног парка.

1.1. Локалитет „Голубачки град”, површине 86,86 ha

Налази се на територији Oпштине Голубац, КО Голубац, обухвата одељења: део 96а, 96б, 96ц и део 96д ГЈ „Чезава”.

Опис почиње у КО Голубац, од источне тачке кат. парц. бр. 112/4, односно Стари град Голубац. Граница иде путем кат. парц. бр. 5766/3 Велико Градиште – Доњи Милановац, и одваја се од њега међом кат. парц. бр. 770 и 769/1. Даље иде међом кат. парц. бр. 771/1 источно, и мења правац у јужни пратећи источну страну кат. парц. бр. 764. Обилази са северне стране кат. парц. бр. 763/1, затим 746 и долази до пута кат. парц. бр. 5770. Иде у правцу југа путем, а затим га сече под правим углом и излази на међу кат. парц. бр. 640/39 и 640/1. Граница даље наставља пратећи међу кат. парц. бр. 640/1 и следећих кат. парц. бр. 640/29, 649/28, 640/34, 640/33, 640/32, 640/25, 640/23, 640/22, 640/21, 640/20, 640/19, 640/30, 640/26, 640/24 и 640/8. Поново излази на пут Велико Градиште-Доњи Милановац кога прати до тромеђе пута, кат. парц. бр. 640/2 и 640/40. Наставља у правцу југа, а затим запада, пратећи међу кат. парц. бр. 640/2 са источне, а затим јужне стране. Граница задржава правац запада и пролази јужном страном кат. парц. бр. 640/1 и 745/1, долази до пута кат. парц. бр. 5769/1, сече га и мења правац у северозападни, крећући се западном страном кат. парц. бр. 744. Даље прати међе кат. парц. бр. 763/1 и 761, 763/1 и 762/1, 771/3 и 762/1, а затим међом кат. парц. бр. 771/1 пролази са западне стране кат. парц. бр. 762/1, 761, 760, 759 и 758. Граница даље сече пут кат. парц. бр. 5769/1, обухвата целу кат. парц. бр. 774, поново сече пут кат. парц. бр. 5769/1 и наставља у правцу запада кат. парц. бр. 771/1 до места званог „Ливазујка”. Даље граница обухвата целу кат. парц. бр. 851/1, затим пресеца пут кат. парц. бр. 5769/1 и прати међу кат. парц. бр. 771/1 и 771/2, а затим 772/1 и 771/1 долази до почетне тачке описа.

1.2. Локалитет „Бојана”, површине 98,14 ha

Налази се на територији Oпштине Голубац, КО Голубац.

Локалитет „Бојана” налази се у пределу Горње Голубачке клисуре, између Голубачког града и Јеленских стена, близу места Ливадице у општини Голубац. Обухвата 90а, 90б, 90ц, 90д, 91и, 91ј, 94а, 94д, део 94ц, 95а, 95б, 95ц и 95д ГЈ „Чезава”.

Опис почиње на тромеђи пута кат. парц. бр. 5766/3 Велико Градиште – Доњи Милановац и кат. парц. бр. 609/2 и 609/39. Од почетне тачке граница иде у правцу југозапада пратећи међу кат. парц. бр. 609/2, 609/39 и 609/5, долази до кат. парц. бр. 680, и наставља у правцу југа међом кат. парц. бр. 609/5, а затим 609/1 до тромеђе кат. парц. бр. 609/1, 3974 и 3975. На тромеђи граница иде кроз кат. парц. бр. 609/1 и 609/40 границама одељења 95д, 95а, 90а, 91и, 94а, 94д, 91ј, 90б и 90ц ГЈ „Чезава” и излази на пут Велико Градиште – Доњи Милановац којег прати у правцу северозапада, одваја се пратећи међе кат. парц. бр. 609/38, 619/1, 620 и 617/1, остављајући их ван режима заштите I степена. Граница у правцу југа иде путем кат. парц. бр. 5768, сече га под правим углом и излази на најјужнију тачку кат. парц. бр. 609/26. Наставља западном страном кат. парц. бр. 609/26, 609/25, 609/17 и 609/15 до тромеђе кат. парц. бр. 609/15, 609/14 и 609/1. Од тромеђе граница иде западно, сече кат. парц. бр. 609/1 и прати јужну страну кат. парц. бр. 609/12, 609/11, 609/10, 609/9, 609/16 и 609/24, обилази око кат. парц. бр. 609/3 и долази до пута кат. парц. бр. 609/4 кога прати до кат. парц. бр. 609/18. Граница прати западну страну кат. парц. бр. 609/18, најкраћим путем долази до кат. парц. бр. 609/31 коју обилази и наставља у правцу североистока северном страном кат. парц. бр. 609/31, 609/30, 609/29, 609/28, 609/27, 609/22, 609/23 и 609/33. Граница излази на пут Велико Градиште – Доњи Милановац и прати га, у правцу северозапада до почетне тачке описа.

Ван режима заштите I степена налазе се кат. парцеле на потесу „Ливадица”. Граница је дефинисана међом кат. парц. бр. 609/1 и следећих кат. парцела бр. 623, 627, 628, 629, 630, 638, 639, 4621, 636, 4624, 4627, 4628, 4633, 633, 621, 622, 625, дела пута 5768 и 624.

1.3. Локалитет „Клисура реке Брњице”, површине 693,74 ha

Локалитет се налази у општини Голубац.

По шумској подели локалитет улази у састав ГЈ „Чезава” и обухвата одељења 71, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, део 83а, 83б, 83/1, 83/2, 84а, 84б, 84ц и 84д.

Опис границе почиње на тромеђи КО Двориште, КО Голубац и пута кат. парц. бр. 5847 (КО Голубац). Граница прати спољну границу Националног парка Ђердап, односно, границу КО Голубац и КО Двориште, КО Кривача и КО Раденка до међног камена бр. 11, кат. парц. бр. 1 у КО Раденка. Одатле граница иде у правцу запада, сече кат. парц. бр. 4717 (КО Голубац) границама одељења 78, 77, 76 и 71 ГЈ „Чезава” и долази до границе КО Голубац и КО Брњица, прати је у правцу севера до пута кат. парц. бр. 5847. Прати пут кат. парц. бр. 5847 у правцу запада и долази до почетне тачке описа.

1.4. Локалитет „Татарски вис” , површине 34,01 ha

Према шумској подели „Татарски вис” се налази у ГЈ „Лева река”, обухватајући одељења 51ц, 51д, 52б, 53б, 54б, 54ц и 54д.

Локалитет обухвата део кат. парц. бр. 3880, КО Добра.

Опис границе почиње на тромеђи КО Добра, КО Дубока и КО Бољетин. Граница од почетне тачке иде североисточно, границом КО Добра и КО Бољетин, а затим сече кат. парц. бр. 3880 пролазећи границом одељења 51ц, 51д, 52б, 53б, 54б, 54ц и 54д ГЈ „Лева река” и долази до спољне границе Националног парка Ђердап, односно КО Добра и КО Дубока, коју прати до почетне тачке описа.

1.5. Локалитет „Шомрда”, површине 20,34 ha

Локалитет обухвата део катастарске парцеле бр. 710, КО Бољетин и налази се унутар истоимене природне предеоне целине и обухвата одељење 128 ГЈ „Бољетинска река”.

Граница локалитета се поклапа са спољном границом одељења 128 ГЈ „Бољетинска река”.

1.6. Локалитет „Тилва Тома”, површине 231,90 ha

По шумској подели локалитет улази у састав ГЈ „Бољетинска река” и обухвата одељења 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 и 89.

Локалитет обухвата део катастарске парцеле бр. 562/1, КО Мајданпек.

Опис почиње на спољној граници Националног парка Ђердап, односно граници КО Мајданпек и КО Волуја, код места званог „Чока Грљај” и полигонске тачке бр. 317. Граница прати спољну границу Националног парка Ђердап у правцу југа, пролазећи поред потеса „Тилва Томе”, источно поред „Испод Чока Фрасен” до границе одељења 82, одатле иде северно и сече кат. парц. бр. 562/1 (КО Мајданпек), пратећи источну страну одељења 82 ГЈ „Бољетинска река”, долази до потока Исења, иде западно потоком, а затим сече кат. парц. бр. 561/1 границама одељења 89 ГЈ „Бољетинска река” и долази до почетне тачке описа.

1.7. Локалитет „Цигански поток”, површине 206,69 ha

По важећој шумској подели „Цигански поток” улази у састав ГЈ „Бољетинка” и обухвата 51, 52, 53, 57а, 57б, део 57ц, 57д, 57е, 57(1–6) и 60.

Опис границе почиње у КО Бољетин, на тромеђи кат. парц. бр. 724, 696/1 и пута кат. парц. бр. 3397. Граница иде у правцу званог места „Каменити рт”, пратећи међу кат. парц. бр. 696/1 до најјужније тачке кат. парц. бр. 729/2 где пресеца кат. парц. бр. 696/1 западном страном одељења 60 ГЈ „Бољетинка”, а затим пресеца Цигански поток и кат. парц. бр. 862/1. Граница даље прати кат. парц. бр. 862/1 са јужне стране у правцу истока, обухватајући и кат. парц. бр. 862/2 и излази на пут кат. парц. бр. 3398, сече га и наставља у правцу запада, јужним странама кат. парц. бр. 858, 859, 857, 856, 853/3, 696/97, 696/96, 696/95, 696/94, затим излази на пут кат. парц. бр. 3398 и прати га до границе са одељењем 57, затим иде јужно зпадним странама одељења 57 и 53 ГЈ „Бољетинка” и излази на пут кат. парц. бр. 3399. Граница даље наставља путем, а затим северним странама кат. парц. бр. 696/32, 696/132, 696/133, 696/134, 1633, 1632/2, 1632/1, 1631/2, пресеца пут кат. парц. бр. 6969/138 обилази око кат. парц. бр. 696/139, 1629/1, 1628, 696/140, 696/141, 696/142, 696/143. Даље граница наставља међом кат. парц. бр. 865/1, обухватајући и кат. парц. бр. 1622 и 865/10. Граница иде кат. парц. бр. 865/1 и 867/1, надаље граница наставља источном страном одељења 51 ГЈ „Бољетинка” и сече кат. парц. бр. 867/1 и 866 и пут кат. парц. бр. 3400. Наставља међом кат. парц. бр. 865/1, 819/2 и 819/1, а затим путем кат. парц. бр. 815 до тромеђе пута кат. парц. бр. 815, 825 и 696/1. Одатле иде западним странама кат. парц. бр. 825, 829/1, 829/2, 3420, 846, 844 где избија на пут кат. парц. бр. 3421, сече га и иде источном страном кат. парц. бр. 696/1 а затим сече кат. парц. бр. 696/1 границом одељења 60 ГЈ Бољетинка и прати јужну страну кат. парц. бр. 696/44, 745/2, 744, обилази око кат. парц. бр. 696/50, 742, 741/1, а затим међом кат. парц. бр. 740 и 745/1 излази на пут кат. парц. бр. 3397 и прати га у правцу запада до почетне тачке описа.

1.8. Локалитет „Босман–Соколовац”, површине 266,87 ha

Према шумској подели Босман–Соколовац се налази у ГЈ „Кожица”. Обухвата одељења 8а, 8б, 9а, 9б, 9/2, 9/3, 10а, 10б, 10ц, 10/1, 10/2, 11а, 12а, 14а, 14б и 15а.

Локалитет се налази на КО Добра и обухвата следеће кат. парц.: 2941/1део, 4480, 4481, 4476, 4432, 3030.

Почетна тачка описа се налази на тромеђи кат. парц. бр. 2882/1, пута Голубац-Доњи Милановац, кат. парц. бр. 5737/2 и кат. парц. бр. 2941/1 у КО Добра. Граница иде западном страном кат. парц. бр. 2941/1 и пролази међом поред кат. парц. бр. 2882/1, 2942, 2943, 2944, 2889/1, пут кат. парц. бр. 4698, 2955/2, 2956, 2959, 2960, 2967, 2976/1, 2977, 2978, 2979, 2980, 2981, пут кат. парц. бр. 4698, 2993, 2994, 2998, 3000, 3004, 3006, 3005, 3011, 3007, 3008, 3009, 3010, 3012, 3013, 3014, 3020 и 3029. Граница обухвата кат. парц. бр. 3030 и наставља међом кат. парц. бр. 4432 и 4433, а затим поново излази на међу са кат. парц. бр. 2941/1 и иде јужно пролазећи око кат. парц. бр. 4433, 4434, 4435, 4484, 4485, 4484, 4483, 4482 излази на пут кат. парц. бр. 4658. У правцу југа, граница иде путем кат. парц. бр. 4658, а затим скреће ка истоку северном страном кат. парц. бр. 4479. Мења правац у јужни и иде западном страном кат. парц. бр. 4180 и опет излази на кат. парц. бр. 2941/1 којом се спушта јужно до границе КО Добра и КО Бољетин. Мења правац у североисточни и реком Песача, која је уједно и граница КО Добра и КО Бољетин, иде до пута Голубац – Доњи Милановац. Иде у правцу северозапада путем, а затим сече кат. парц. бр. 2941/1 на месту првог и другог тунела. При уласку у трећи тунел прати границу одељења 11 Г.Ј „.Кожица”, а затим поново излази на пут Голубац – Доњи Милановац кога прати до почетне тачке описа.

1.9. Локалитет „Чока Њалта са Песачом”, површине 628,98 ha

Локалитет припада газдинској јединици „Бољетинка” и обухвата одељења 69а, 69б, 69ц, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, део 79а, 79б, 79ц и 79 (1–6).

Почетна тачка описа границе се налази у КО Бољетин, на тромеђи кат. парц. бр. 156, пута 3391/6 и 164/1. Од тромеђе се граница креће северно међом кат. парц. бр. 164/1 и обилази око кат. парц. бр. 156, 149/1, 149/4, 160, 159, 148, 147 и 145. Граница даље иде северном страном кат. парц. бр. 137 а затим међом кат. парц. бр. 164/3 и 164/4 поново излази на кат. парц. бр. 164/1. Прати у правцу југа западну страну кат. парц. бр. 164/1 до места званог „Штрбин” где савија према истоку пратећи и даље међу кат. парц. бр. 164/1, затим долази до пута кат. парц. бр. 200, којег сече под правим углом излазећи на међу кат. парц. бр. 205/1 и 212/1. Пратећи западну страну кат. парц. бр. 212/1 долази до локалитета „Кошо брдо” где сече кат. парц. бр. 212/1 по јужној страни одељења 69 ГЈ „Бољетинка” и излази на обалу реке Дунав. Наставља обалом у правцу северозапада до реке Песаче, односно границе К.О Бољетин и КО Добра. Граница даље прати границу КО Добра и КО Бољетин, односно реку Песачу до моста, где се одваја путем кат. парц. бр. 1103 до границе одељења 79 и сече кат. парц. бр. 20/1 јужном страном одељења 79 ГЈ „Бољетинка”. Наставља међом кат. парц. бр. 20/1 и 75, 20/1 и 73/1, 62 и 73/1, опет 20/1 и 73/1, 20/1 и 66, 66 и 48, 48 и 73/1, 48 и 54, 48 и 53, 48 и 52, 48 и 51, 48 и 50, 48 и 49, 49 и 42, где пресеца пут 3391/6, а затим га прати у правцу југоистока до међне линије кат. парц. бр. 156 и 164/1 која је и почетна тачка описа.

1.10. Локалитет „Лепенски вир”, површине 62,06 ha

Локалитет „Лепенски вир” обухвата 68 одељење ГЈ „Бољетинка”.

Почетак описа границе почиње у КО Бољетин, на тромеђи пута кат. парц. бр. 3402/2, 966 и 212/1. Граница креће у правцу севера, обалом реке Дунав, односно источним странама кат. парц. бр. 212/1, 948/1 и 212/12. Граница излази на источну страну пута кат. парц. бр. 212/19 и прати га у правцу севера, а затим источном страном кат. парц. бр. 212/18 до међе кат. парц. бр. 212/4 и 956/4 где савија према истоку и излази на обалу реке Дунав. Граница даље иде у правцу севера пратећи обалу реке Дунав до границе одељења 68, прати га са северне стране, а затим мења правац у јужни, пратећи западну страну кат. парц. бр. 212/1. На јужном делу кат. парц. бр. 212/1 мења правац у источни и обилази пут 212/20, обилази око њега при уласку у тунел, пролазећи међом кат. парц. бр. 992. Граница се надаље креће међом кат. парц. бр. 212/1 и путем кат. парц. бр. 212/20, 212/1 и 987, 212/1 и 991/3 и 212/1 и путем 3402/3 којим долази до почетне тачке описа. Из режима I степена заштите на овом локалитету је изузета кат. парц. бр. 216/2 у целини.

1.11. Локалитет „Кањон Бољетинске реке са Гребеном”, површине 102,48 ha

Локалитет се налази у општини Мајданпек.

По шумској подели улази у састав ГЈ „Бољетинка” и обухвата одељења 67а, 67б, 67ц, 67е, 1, 2 и 3.

Почетна тачка описа је тромеђа реке Дунав и граница КО Бољетин и КО Доњи Милановац. Граница иде узводно, обалном линијом реке Дунав кроз КО Бољетин, у правцу северозапада до тромеђе реке Дунав и кат. парц. бр. 1132/1 и 1136. Пратећи кат. парц. бр. 1132/1 обилази око кат. парц. бр. 1136, 1135 и 1134 где поново излази на обалу реке Дунав, којом наставља у правцу северозапада до места званог „Лепена” где прати границу кат. парц. бр. 1099. У правцу запада иде северном страном кат. парц. бр. 1100/1 и излази на пут 3402/1. Граница иде путем кат. парц. бр. 3402/1 до тромеђе пута и кат. парц. бр. 1018 и 1101 а затим прати границу кат. парц. бр. 1101 преко локалитета „Кошо брдо” до кат. парц. бр. 3422/1. Граница се кат. парц. бр. 3422/1 креће у правцу југа до моста и кат. парц. бр. 1104/2, а затим у правцу истока сече кат. парц. бр. 1104/2 у правцу тромеђе кат. парц. бр. 1104/2, 1132/14 и 1132/13. Даље се граница креће међом кат. парц. бр. 1132/13 и 1132/14, затим сече кат. парц. бр. 1132/13 под правим углом, а затим 1132/13 и 1132/1, 1132/13 и 1131, и опет 1132/13 и 1132/1. Граница наставља пратећи међу кат. парц. бр. 132/1 у правцу југоистока, обилази око кат. парц. бр. 2798, а затим границом одељења 1 ГЈ „Бољетинка” долази до почетне тачке описа.

1.12. Локалитет „Ковилово”, површине 365,98 ha

По важећој шумској подели „Ковилово” улази у састав ГЈ „Поречке шуме” и обухвата одељења 55, 56, 57, 58, 59, 60а, 60б, 60ц, 60д, 63, 64, 65, 66, 67.

Почетна тачка описа границе је тромеђа КО Бољетин и кат. парц. бр. 861 и 872/1 (КО Доњи Милановац). Граница се протеже северном страном кат. парц. бр. 872/1 долази до пута Бољетин-Доњи Милановац кат. парц. бр. 3055/5. Прати пут у правцу истока изузимајући кат. парц. бр. 336/1 и 3363/2 до кат. парц. бр. 872/19, а затим у правцу југа прати кат. парц. бр. 872/1, пресеца пут 3060, наставља путем 1201, затим спушта у правцу југа кат. парц. бр. 1127/1 до јужне стране одељења 56 и 55 ГЈ „Поречке шуме” до тромеђе пута 3060, 1241 и 1127/1. Потом границом кат. парц. бр. 872/1, а затим одељењима 58, 59, 60, 64 и 65 ГЈ „Поречке шуме” до границе са КО Бољетин. Граница се креће у правцу севера, западном страном кат. парц. бр. 3184/2, а затим кат. парц. бр. 872/1, пролазећи међом са кат. парц. бр. 3184/1, 869, 871, 870, 869, 868/1, 868/2867, 866, 865, 864, 863, 862 и 3258. Граница излази на границу са КО Бољетин и у правцу североистока прати је до почетне тачке описа.

1.13. Локалитет „Градашница”, површине 354,38 ha

По важећој шумској подели „Градашница” улази у састав ГЈ „Црни врх” и обухвата одељења 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 23.

Опис границе почиње на граници КО Мосна и КО Голубиње и пута Неготин – Доњи Милановац. Граница пролази кроз КО Мосна, преко моста на реци Градашници и иде јужно до северне стране кат. парц. бр. 158/2. Граница прати до јужне стране кат. парц. бр. 27 и иде у правцу истока, обухватајући у целости и кат. парц. бр. 1339, 1350 и 1351, све до границе одељења 17 ГЈ „Црни врх”, прати га и иде северно и излази на границу КО Мосна и КО Голубиње, односно реку Градашницу. Иде узводно реком Градашницом у правцу североистока, сече реку и надаље иде кроз КО Голубиње пратећи североисточну страну кат. парц. бр. 5375/1 до пута 5690. Граница наставља путем кат. парц. бр. 5690. до међе са кат. парц. бр. 5375/2. Надаље граница прати међу кат. парц. бр. 5375/2 све до пута кат. парц. бр. 5622, наставља путем, а затим га сече под правим углом у правцу тромеђе кат. парц. бр. 5513/1, 5234 и пута. Граница иде у правцу истока јужном страном кат. парц. бр. 5234 све до границе одељења 7 ГЈ „Црни врх”, сече кат. парц. бр. 5234 границом одељења и иде северозападно, а затим наставља јужном страном кат. парц. бр. 5523 и 5524. Граница наставља са северне стране кат. парц. бр. 5541 у правцу запада и излази до Реке Градашнице и међе кат. парц. бр. 5589/10, а затим мостом преко реке Градашнице долази на почетну тачку описа.

1.14. Локалитет „Велики и Мали Штрбац са Трајановом таблом”, површине 1953,83 ha

Локалитет обухвата одељења 41 (део 41а), 42 (део 42а), 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 и 70 ГЈ „Штрбачко корито”.

Опис границе почиње у КО Текија, на тромеђи кат. парц. бр. 2595, 2594 и 2702/1. Граница пресеца кат. парц. бр. 2702/1 источним странама одељења 45, 46, 50 и 51 ГЈ „Штрбачко корито” у правцу југа и долази до границе КО Текија и КО Голубиње. Прати границу катастарских општина у правцу југоистока, затим прати границу КО Голубиње и КО Петрово село у истом правцу. Граница даље наставља кроз КО Голубиње пресецајући кат. парц. бр. 3/1 по границама одељења 60, 61, 62, 63 и 70 и долази на звано место „Јењић” на међу кат. парц. бр. 3/1 код пологонске тачке бр. 1649. Одатле, граница иде западно, пратећи јужну страну кат. парц. бр. 3/1, до пута кат. парц. бр. 5629, пресеца га и прати јужну страну кат. парц. бр. 2/1, а затим кат. парц. бр. 19/2 до пута кат. парц. бр. 5699/1. Граница прати пут у правцу североистока све до границе са КО Текија, одакле наставља кроз КО Текија, границама одељења 59 и 55 ГЈ „Штрбачко корито”. Граница даље прати обалу реке Дунав, иде у правцу североистока, низводно све до границе одељења 41 ГЈ „Штрбачко корито” где пресеца кат. парц. бр. 1201/1 коју прати у правцу југозапада са њене јужне стране. На међи кат. парц. бр. 1201/1 граница наилази на полигонску тачку бр. 2263 одакле пресеца пут кат. парц. бр. 2745/5 у правцу међе кат. парц. бр. 2674/1 и 2671/1. Граница наставља пратећи северну страну кат. парц. бр. 2674/1 у правцу истока и долази до кат. парц. бр. 2702/1. Даље граница прати кат. парц. бр. 2702/1 у правцу североистока до почетне тачке описа.

2. Површине са режимом заштите II степена

Укупна површина са режимом заштите II степена износи 13.715,39 ha, односно 21,50% од укупне површине Националног парка.

2.1. Локалитет „Голубачка клисура”, површине 197,77 ha

На простору овог локалитета налазе се одељења 96е, 96ф, 96г и 96х ГЈ „Чезава”.

Опис границе почиње на тромеђи кат. парц. бр. 4344, 4345 и пута кат. парц. бр. 5767, на спољној граници Националног парка Ђердап у КО Голубац. Граница иде у правцу севера пролазећи међом кат. парц. бр. 4344 и 4345, 4481 и 4339, 4481 и 4338, 4481 и 4482, а затим излази на пут кат. парц. бр. 4475, прати га северно и излази на пут кат. парц. бр. 5772. На раскрсници са путем кат. парц. бр. 5834, граница савија према истоку, иде путем кат. парц. бр. 5834, а затим путем кат. парц. бр. 5833. Граница се ломи пратећи источну страну кат. парц. бр. 3972, а затим јужне стране кат. парц. бр. 3973 и 3974. У правцу севера, граница прати западну страну кат. парц. бр. 609/1 и 609/5, а затим источном страном кат. парц. бр. 609/2 излази на пут Велико Градиште-Доњи Милановац. Затим путем иде у правцу северозапада, одваја се од пута међом кат. парц. бр. 640/40 и 640/2, прати јужну страну кат. парц. бр. 640/2, 640/1 и 745/1, потом западном страном кат. парц. бр. 744 и 763/1. Спушта се у правцу југа западном страном кат. парц. бр. 762/1, 761, 760, 759 и 758, затим пресеца пут и иде око кат. парц. бр. 774, поново пресеца пут кат. парц. бр. 5769 и обухвата кат. парц. бр. 775 и 842. Граница иде у правцу запада путем кат. парц. бр. 5769, одваја се од пута северном страном кат. парц. бр. 848. Граница мења правац у јужни, пресеца пут кат. парц. бр. 5769 и излази на међу кат. парц. бр. 851, прати њену јужну страну до спољне границе Националног парка Ђердап, односно тромеђе кат. парц. бр. 851, 893 и 892. У правцу југа, граница иде међом кат. парц. бр. 896 и 893, 895 и 894 и излази на пут кат. парц. бр. 5767 кога прати до почетне тачке описа.

2.2. Локалитет „Кукурек”, површине 422,67 ha

На простору овог локалитета налазе се одељења 73, 74, 75, 85, 86, 87, 88, 89, 92, део 93а, 93б и 93ц ГЈ „Чезава”.

Опис границе почиње у КО Голубац, на тромеђи КО Голубац, КО Двориште и пута кат. парц. бр. 5847 и иде источно путем до границе са К.О Брњица. Кроз КО Брњица граница иде путем кат. парц. бр. 1958, одваја се од њега међом кат. парц. бр. 795 и 808/2 и прати у правцу севера северозападну страну кат. парц. бр. 810, западном страном кат. парц. бр. 833/4, јужном страном кат. парц. бр. 833/6. Граница излази на пут кат. парц. бр. 1955/1 обухватајући кат. парц. бр. 741, креће се путем 1955/1 у правцу истока, одваја се од пута јужном страном кат. парц. бр. 724, 40/1 и 40/5, а затим источном страном кат. парц. бр. 40/1 долази на пут Голубац-Доњи Милановац, кога прати у правцу запада, излази из КО Брњица и улази у КО Голубац. Граница наставља истим путем кроз КО Голубац, одваја се од њега спољном страном кат. парц. бр. 608/8 и 608/6, сече кат. парц. бр. 4712 и наставља спољном страном кат. парц. бр. 608/7 до пута кат. парц. бр. 5767, сече га и западним странама кат. парц. бр. 609/43 и 609/42, излази на пут Голубац-Доњи Милановац којим наставља све до границе одељења 89 ГЈ Чезава, затим прати западну страну одељења 89 и 88 и сече кат. парц. бр. 609/40 и 609/1 у правцу југа, а затим запада и долази до кат. парц. бр. 4643. Граница наставља у правцу југа међом кат. парц. бр. 609/1 преко потеса „Кукурек”, затим долази до пута кат. парц. бр. 5767 и прати га у правцу запада до међе кат. парц. бр. 4639 и 608/1. Граница даље прати западну страну кат. парц. бр. 608/1 све до почетне тачке описа.

2.3. Локалитет „Љубковска котлина”, површине 580,39 ha

На простору овог локалитета налазе се одељења 40, део 41, део 42, 43, 44, 45, 46, 47 и део 48 ГЈ „Чезава”.

Опис граница почиње у КО Брњица, код потеса „Село”, на тромеђи пута Голубац – Доњи Милановац, кат. парц. бр. 175/1 и 177/5. Граница иде јужно пратећи западну страну кат. парц. бр. 175/1, затим савија ка истоку и иде јужном страном кат. парц. бр. 174/1. Поново излази на кат. парц. бр. 175/1 и прати њену јужну страну у правцу истока, а затим наставља јужном страном кат. парц. бр. 224/1. Међом кат. парц. бр. 241/1 и 224/3 излази на пут кат. парц. бр. 1946. Наставља путем кат. парц. бр. 1946 све до тромеђе пута, кат. парц. бр. 1426 и КО Добра. Граница савија у правцу југоистока, прати границу са КО Добра, обухватајући и кат. парц. бр. 1476 (КО Брњица). Иде границом катастарске општине до северне стране кат. парц. бр. 1528 и тригонометра 202, улази у КО Добра и сече кат. парц. бр. 1661/1 границом одељења 42 (источном страном) ГЈ „Чезава”, излази на пут кат. парц. бр. 4643, а затим наставља северно, пратећи међу кат. парц. бр. 1661/1. Граница мења правац у источни и наставља јужном страном кат. парц. бр. 1651/1 и долази до пута Голубац – Доњи Милановац. Граница и даље наставља да прати кат. парц. бр. 1651/1 али сада са северне стране и пролази међом кат. парц. бр. 1651/8, 1651/7, 1651/6, 1651/5, 1651/4, 1651/3 и 1651/2, где наставља путем Голубац-Доњи Милановац у правцу запада, излази из КО Добра и улази у КО Брњица, даље наставља путем до места званог „Велика Орлова” где се одваја од пута и иде западном страном кат. парц. бр. 308/1. Граница сече поток Велика Орлова кат. парц. бр. 996 под правим углом и излази на међу кат. парц. бр. 307/8 и 309/1, а затим се у правцу севера протеже кат. парц. бр. 309/1, прави заокрет и иде међом кат. парц. бр. 301/1 са јужне стране. Преко локалитета „Велика Орлова” граница иде северном страном кат. парц. бр. 241/1 и 224/1 све до почетне тачке описа.

2.4. Локалитет „Црни врх”, површине 166,54 ha

Локалитет обухвата део катастарске парцеле бр. 4717 на КО Голубац.

На простору овог локалитета налазе се одељења 72а, 72б, 72ц, 72д, део 72е, 73, 74 и 75 ГЈ „Чезава”.

Граница овог локалитета иде спољном границом одељења 72, 73, 74 и 75 ГЈ „Чезава”.

2.5. Локалитет „Татарски вис-Шомрда-Тилва Тома”, површине 6.070,67 ha

На простору овог локалитета налазе се одељења: 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 55 и 56 ГЈ „Десна река”; 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51(а, б), 52а, 53а, 54а, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93 и 94 ГЈ „Лева река”; 1, 2, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 и 49 ГЈ „Кожица”; 82, 83 и 84 ГЈ „Бољетинка” и 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 133 и 134 ГЈ „Бољетинска река”.

Граница локалитета почиње од укрштања спољне границе Националног парка Ђердап и одељења 45 ГЈ „Десна река”, наставља спољном границом одељења 45, 48, 52, 51, 53, 56, 10, 11 и 5 ГЈ „Десна река”; одељења 93, 94, 91 и 90 ГЈ „Лева река”; одељења 13, 16, 23, 22, 50, 46, 43, 42 и 3 ГЈ „Кoжица”, одељења 82 ГЈ „Бољетинка”; одељења 43 ГЈ „Лева река”; одељења 127, 130, 133, 134, 112, 111, 110, 6, 65, 58, 57, 56, 60 и 75 ГЈ „Бољетинска река” до укрштања са спољном границом Националног парка Ђердап и даље до почетне тачке.

2.6. Локалитет „Босман”, површине 1.056,94 ha

На простору овог локалитета налазе се одељење 6, 7, 13, део 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, део 28, део 29, део 30 и део 31 ГЈ „Кожица”.

Почетак описа границе је тромеђа потока Кожица кат. парц. бр. 4693/1, 2787 и 2772/1 у КО Добра, на потесу „Кожица”. Граница се креће јужно, потоком кат. парц. бр. 4693/1, затим прелази на пут кат. парц. бр. 4656, потом на кат. парц. бр. 4665, где излази на западну страну кат. парц. бр. 3220 и наставља у правцу југа западним странама кат. парц. бр. 3268 и 3299. Граница иде путем кат. парц. бр. 4666, потом следи западну страну кат. парц. бр. 4349, 4344, 4359/1 и 4359/2. Граница сече пут и западном страном кат. парц. бр. 3880 иде до најјужније тачке кат. парц. бр. 4334 одакле сече кат. парц. бр. 3880 и излази на међну тачку кат. парц. бр. 4375 на њеној северној страни. Граница иде источно, прати међну линију кат. парц. бр. 3880, а затим савија јужно преко потеса „Мали Сечински”, до најјужније тачке кат. парц. бр. 4379 одакле наставља западном границом одељења 29б, 29а, 30б, 30а, 31а, 31б, 31ц, 7 и 6 ГЈ Кожица и сече кат. парц. бр. 3880, затим сече реку Песачу, улази у КО Бољетин и излази на пут кат. парц. бр. 1103 у КО Бољетин на потесу „Песача”. Граница у правцу севера иде путем, прелази мост и наставља реком Песачом, која је и граница КО Бољетин и КО Добра. Граница долази до кат. парц. бр. 2941/1 у КО Добра и прати њену западну страну преко потеса „Хладна вода”, међом кат. парц. бр. 4480 и 4478 и 4480 и 4479, где се поново враћа на западну страну кат. парц. бр. 2941/1 све до пута Голубац-Доњи Милановац и искључујући кат. парц. бр. 4432 и 3030 (у режиму заштите првог степена). Путем Голубац-Доњи Милановац, граница иде у правцу запада и одваја се од пута обилазећи кат. парц. бр. 2771 (ван режима заштите другог степена) и међом кат. парц. бр. 2788 и 2772/1 све до почетне тачке описа на потесу „Кожица”.

2.7. Локалитет „Песача”, површине 194,39 ha

На простору овог локалитета налазе се одељења део 67, део 68 и део 80 ГЈ „Бољетинка”.

Опис границе дела око Песаче почиње у КО Бољетин, на граници режима заштите првог степена, на тромеђи кат. парц. бр. 20/1, 48 и 66. Граница прати границу режима првог степена и иде јужном, а затим источном страном кат. парц. бр. 48, затим међом кат. парц. бр. 42 и 49, пресеца пут кат. парц. бр. 3391/6 и прати га у правцу југоистока до међе кат. парц. бр. 164/1 и 156. Граница се одваја од пута и иде међом кат. парц. бр. 164/1 и пролази поред кат. парц. бр. 156, 149/1, 149/2, 160, 159, 148, 147 и 145, затим обухвата кат. парц. бр. 164/3 и 164/2, наставља даље поред кат. парц. бр. 164/4, 138, 139, 140, 133, 164/5, 125/1, 164/6, 164/7, 164/8, 125/1 и 126 јужном страном кат. парц. бр. 125/1, долази до пута кат. парц. бр. 1103. Прати пут у правцу северозапада све до локалитета „Песача” где се одваја од пута и прати границу режима заштите првог степена, односно иде јужном страном границе одељења 79 ГЈ „Кожица” и сече кат. парц. бр. 20/1. Граница даље наставља међом кат. парц. бр. 20/1 и 75, 20/1 и 79/1, 62 и 79/1, 20/1 и 79/1, 20/1 и 66 и долази до почетне тачке описа.

Почетна тачка описа границе дела око Лепенског вира се налази у КО Бољетин, на потесу „Штрбин” на тромеђи кат. парц. бр. 164/1 и 164/9 и пута Доњи Милановац – Добра, кат. парц. бр. 1103. Граница се протеже у правцу југа, пратећи пут Доњи Милановац-Добра кат. парц. бр. 1103, све до места званог „Кошо брдо” где се источном страном кат. парц. бр. 1080 одваја од пута, сече пут кат. парц. бр. 3391/1 и излази на границу режима заштите првог степена коју надаље прати. Граница иде западном, а затим северном страном кат. парц. бр. 1101 и путем 3402/1, а затим међом кат. парц. бр. 1101/1 и прелази на међу кат. парц. бр. 1099 коју прати до локалитета „Лепена”, односно обале реке Дунав. Граница прати обалу реке Дунав у правцу севера, до границе режима заштите првог степена, односно, најсеверније тачке кат. парц. бр. 966, затим прави оштар заокрет и иде међом кат. парц. бр. 212/1 и поред кат. парц. бр. 966, 3402/3, 991/3, 982/1 и 987 и долази до пута кат. парц. бр. 212/20, обилази око улаза у тунел, а затим наставља међом кат. парц. бр. 212/1 до потеса „Штрбин” и пута кат. парц. бр. 200 и сече га. Граница затим наставља у правцу запада, пратећи јужну страну кат. парц. бр. 164/1 све до почетне тачке описа.

2.8. Локалитет „Гребен”, површине 192,93 ha

На простору овог локалитета налазе се одељење део 43 ГЈ „Бољетинка” и 68 ГЈ „Поречке шуме”.

Опис границе почииње у КО Бољетин, на тромеђи кат. парц. бр. 1260, 1250 и пута кат. парц. бр. 1328. Граница прати пут са северне стране и иде у правцу југоистока преко потеса „Бољетинско брдо” до раскрснице са путем кат. парц. бр. 3403/1, прелази на њега, а затим на пут кат. парц. бр. 2396. Путем кат. парц. бр. 2396 иде у правцу југа и одваја се међом кат. парц. бр. 2405/3 и 2405/2 и излази на северну страну пута кат. парц. бр. 3413, прати га у правцу југоистока, а затим прелази на пут кат. парц. бр. 2695. Прати пут кат. парц. бр. 2695 до Деминог потока, пресеца га и наставља западном страном кат. парц. бр. 2861 до границе са КО Доњи Милановац. Граница даље иде границом КО Бољетин и КО Милановац у правцу југозапада до пута Доњи Милановац – Добра. Путем граница иде кроз КО Доњи Милановац, одваја се од њега на најзападнијој тачки кат. парц. бр. 530/1, прави оштар заокрет и иде међама кат. парц. бр. 530/1 и 530/17, 530/1 и 530/20, 530/20 и 530/22, 530/22 и 530/12, 530/22 и 530/6, 530/1 и 530/6, 530/15 и 530/6, затим пресеца пут 3055/2 и прати источну страну кат. парц. бр. 551/1, 528 и 529 и опет долази на границу КО Бољетин и КО Доњи Милановац. Прати границу катастарских општина у правцу североистока, а затим иде кат. парц. бр. 480/1 преко потеса „Бољетински гребен” до границе КО Бољетин и КО Доњи Милановац. Граница поново пролази кроз КО Бољетин пратећи кат. парц. бр. 1132/1 са њене југозападне стране, преко потеса „Гребен”, затим „Бољетинско брдо” све до петље на путу Голубац – Доњи Милановац. Граница обилази око петље пратећи међу кат. парц. бр. 1132/1, затим пресеца пут Голубац – Доњи Милановац на почетку моста (са јужне стране), а затим прати кат. парц. бр. 1132/4 са западне стране. Граница даље пресеца кат. парц. бр. 1104/2 у правцу запада, затим прелази преко Бољетинске реке мостом и прави заокрет ка југу и наставља Бољетинском реком са западне стране. Граница поново сече Бољетинску реку под правим углом излазећи на тромеђу кат. парц. бр. 3404/2, пута кат. парц. бр. 1291/1 и Бољетинске реке. Граница се даље креће путем кат. парц. бр. 1291/1, а затим прелази на пут кат. парц. бр. 1288. Путем кат. парц. бр. 1288 граница долази до пута Добра – Доњи Милановац, пресеца га у правцу међе кат. парц. бр. 1269/2 и 1265/2, иде том међом и долази до пута Голубац-Доњи Милановац, сече га у правцу међе кат. парц. бр. 1269/1 и 1265/1. Граница иде у правцу североистока југоисточним странама кат. парц. бр. 1262 и 1261, пресеца пут кат. парц. бр. 1328, те долази на почетну тачку описа.

2.9. Локалитет „Штрпско корито”, површине 4.831,93 ha

Налази се на територији општине Кладово.

На простору овог локалитета налазе се одељења 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 14ГЈ „Пецка бара”; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 и 40 ГЈ „Штрбачко корито” и део 87, 88, 90, 91, 92, 93 и 94 ГЈ „Ђердап”.

Почетна тачка описа границе налази се на спољној граници Националног парка Ђердап, на раскрсници путева кат. парц. бр. 5645 и 5658 и кат. парц. бр. 2532 у КО Голубиње, прати спољну границу Националног парка Ђердап кроз КО Голубиње, затим наставља кроз КО Петрово село до места званог „Штрбац”. Граница се одваја од спољне границе Националног парка Ђердап и прати међу кат. парц. бр. 978/1 и пролази поред кат. парц. бр. 3163, 3164, 3165, 988 и 3166. У правцу севера граница сече кат. парц. бр. 978/1 источном страном границе одељења 11 ГЈ „Штрбачко корито”, затим прати западне стране кат. парц. бр. 3112/7, 3112/8 и 3112/4. Граница наставља у правцу истока, а затим југоистока пратећи међу кат. парц. бр. 978/1 и пролази поред кат. парц. бр. 3112/4, 3112/5, 3108, 3000, 3001, 2991, 2974/3, 2974/2 и 2974/1, оштро савија ка западу и даље поред кат. парц. бр. 2932, 2933/1, 2933/2, 2935/1 и 2936, обилази око кат. парц. бр. 987/2, 2964, 2966, 2965, 2964, 978/2, 2937, 2938, 2939, 2940, 2948, 2954, 2952, 2953, 2952, 2951, 2950, 2951, 2949, 2946, 2945, 2944, 2943, 2939, 2938, 2936, 2927, 2923, 1040, 1039 и 1038, обухвата кат. парц. бр. 992 (међом са кат. парц. бр. 1037), 1036, 1033 и 1020. Граница даље наставља у правцу северозапада северном страном одељења 90 ГЈ „Штрбачко корито” и сече кат. парц. бр. 978/1, излази на јужну страну кат. парц. бр. 1018 и прати њену јужну страну, затим сече пут кат. парц. бр. 3406 и у правцу севера прати западну страну кат. парц. бр. 973. Наставља јужном страном кат. парц. бр. 963/8 до њене најзападније тачке одакле иде северном страном границе одељења 88 ГЈ „Штрбачко корито” и сече кат. парц. бр. 963/1, 963/3, 963/6 и 963/5. Граница прати са јужне, а затим западне стране кат. парц. бр. 965/1, 965/3 и 965/2, а затим наставља границом одељења 87 ГЈ „Штрбачко корито” и сече кат. парц. бр. 963. Граница даље наставља кроз КО Текију и даље пратећи границе одељења 87 ГЈ „Штрбачко корито” и сече кат. парц. бр. 1422/1 и излази на њену северну страну. Даље у правцу запада прати северну страну кат. парц. бр. 1422/1, обухвата кат. парц. бр. 1422/13, наставља северном страном кат. парц. бр. 2702/1 и обухвата кат. парц. бр. 2578 у целости. На тромеђи кат. парц. бр. 2595, 2594 и 2702/1 граница се ломи у правцу југа границама одељења 30, 3, 6, 16 и 17 ГЈ „Штрбачко корито”, пратећи границу режима заштите првог степена, сече кат. парц. бр. 2702/1 до границе са КО Голубиње. Граница наставља пратећи границу КО Голубиње и КО Петрово село, одваја се северном страном границе одељења 29, 30, 31 и 32 ГЈ „Штрбачко корито” и сече кат. парц. бр. 3/1 до полигонске тачке 1649 и међе кат. парц. бр. 78, где мења правац у западни и пратећи северну страну кат. парц. бр. 78, 63 и 59, пресеца пут 5629, и иде јужном страном кат. парц. бр. 2/1, сече је по граници одељења 69 ГЈ „Штрбачко корито” и северном страном кат. парц. бр. 19/1 долази до пута и прати га у правцу југа. Одваја се од пута северном страном кат. парц. бр. 256 а затим источном страном кат. парц. бр. 258, 257, 259/2, 259/1 и 259/3 где поново излази на пут и прати га у правцу југа. Границе се одваја од пута међом кат. парц. бр. 275/1 и 280, прави заокрет и иде источном страном кат. парц. бр. 275/1, 275/2 и 272/1, затим прати пут кат. парц. бр. 267, 312/1 и 5629. Од пута кат. парц. бр. 5629 се граница одваја међом кат. парц. бр. 219 и 220, 219 и 368 и излази на пут кат. парц. бр. 397, прати га у правцу југа, затим прелази на пут кат. парц. бр. 5637, затим на пут кат. парц. бр. 5638, на пут кат. парц. бр. 707 до потеса „Ламури”. Граница иде у правцу југа и креће се западном страном кат. парц. бр. 698, 713, 726, 706, 705 и 698. Код потеса „Чисти рт” граница прати јужну, а затим западну страну кат. парц. бр. 734/2 и излази на пут кат. парц. бр. 736, а затим прелази на пут кат. парц. бр. 5638 и прати га у правцу југа. Граница даље наставља путем кат. парц. бр. 5645 и прати га у правцу југа све до почетне тачке описа.

2.10. Локалитет „Велика Пештера”, површине 1,18 ha

Налази се на територији општине Кладово.

Локалитет обухвата делове кат. парц. бр. 2736 и 2224 на КО Текија и део кат. парц. бр. 54 на КО Петрово село.

III. НАЦИОНАЛНИ ПАРК „ТАРА”

III.1. ОПИС ГРАНИЦА НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА ТАРА

1. Подручје Националног парка Тара простире се на територији општине Бајина Башта.

Површина Националног парка Тара износи 24.991,82 ha.

2. Опис границе почиње од ушћа Брусничког потока у реку Дрину и иде у правцу тока и матицом тока реке Дрине, уз државну границу Републике Србије, истом долазећи до круне бране ХЕ Бајина Башта – Перућац. Са круне бране граница излази на пут Перућац–Растиште и даље иде путем у правцу Перућца до раскрснице за Митровац, а даље путем за Митровац и долази до границе кат. парц. бр. 1450/1 и 1453 и даље иде источном страном кат. парц. бр. 1450/1, 1451/1, 1451/3 и излази на пут Перућац–Митровац и истим иде у правцу Перућца, долазећи до кат. парц. бр. 1484/1 КО Растиште. Од овог места, граница иде у правцу југоистока јужном страном кат. парц. бр. 1490/1, 1490/2 и 1491 долазећи до КО Перућац, одакле скреће у правцу севера и то границом КО Растиште, долазећи до кат. парц. бр. 1656 КО Перућац, обухватајући корито реке Врело и то кат. парц. бр. 4451/1 КО Растиште и 1056 КО Перућац, у истом правцу границом између кат. парц. бр. 31 и 873, а потом скреће у правцу истока границом између кат. парц. бр. 34, 24, 23, 35, 60, 61, 63, 65, 67 и 873. Граница затим иде према југу границом кат. парц. бр. бр. 88, 97 и 873 долазећи до полигоне тачке 369 КО Перућац где скреће ка истоку границом кат. парц. бр. 97 и 873 преко полигоне тачке 370 и 371 КО Перућац, а потом скреће ка североистоку границом кат. парц. бр. 97 и 93 долазећи до четворомеђе између кат. парц. бр. 93, 92, 98 и 873, одакле скреће према истоку границом кат. парц. бр. 98 долазећи до полигоне тачке 362 КО Перућац, одакле скреће ка југу, а затим истоку границом кат. парц. бр. 104 и 873 долазећи до сеоског пута који се води под бројем 1047, одакле скреће ка југу истим путем до кат. парц. бр. 869 где пресеца пут и кат. парц. бр. 1047 у правцу југоистока пратећи спољну границу кат. парц. бр. 869 све до до пута бр. 110, који пресеца и одатле правцем североисток креће до кат. парц. бр. 774, онда иде границом између кат. парц. бр. 774, 772, 771, 770, 760, 759, 752/3, 752/2, 751/1, 757, 744/1, 742 и 743 са јужне стране и кат. парц. бр. 653 са друге стране долазећи на сеоски пут који носи број 741, иде према истоку у дужини од 30 m, а онда скреће на југ међом између кат. парц. бр. 698 и 653, затим скреће на северозапад и иде међом кат. парц. бр. 695 и 652/1. Затим продужава међом између кат. парц. бр. 652/1 и 4049, онда прави лом у правцу југоисток и иде међом између кат. парц. бр. 693, 692, 659/2, 694, 650, 655 и 654 са једне стране и кат. парц. бр. 652/1, 659/1 и 654 са друге стране. Продужава према истоку и иде међом између кат. парц. бр. 654, 625, 626 и 627/1 са једне стране и кат. парц. бр. 650 са друге стране. Ту скреће правцем југозапад-североисток међом између кат. парц. бр. 627/1 и 627/2, 623 и 628 и 622 затим ка североистоку међом кат. парц. бр. 658 и 622, 621 и 650/1. Скреће на исток међом између кат. парц. бр. 634/1 и 634/2 са једне стране и 650/1 са друге стране. Ту скреће на југ међом између кат. парц. бр. 643 и 650/1. Иде према истоку међом између истих катастарских парцела ту скреће на југ, затим исток, па на север између кат. парц. бр. 644/2, 644/1, 646 и 647 са једне стране и кат. парц. бр. 650/1 са друге стране. Ту излази на сеоски пут број 604 и продужава на исток сеоским путем све до краја КО Перућац. Наставља истим правцем, путем који се наставља на досадашњи пут, а иде кроз КО Бесеровину и има кат. парц. бр. 1588. Тим путем иде све до другог сеоског пута који скреће на југ па онда северозапад-југоисток, а носи број 1589. Он долази на други сеоски пут број 1584, а све у правцу истока. Тим путем иде све до кат. парц. бр. 579 где пресеца пут и прати међу кат. парц. бр. 579 и 578 са једне стране и 571, 572 и 577 са друге стране до границе са КО Зауглине. Од тог места прати пут границом кат. парц. бр. 1224 КО Зауглине, а затим иде међом између КО Бесеровине и кат. парц. бр. 795 и 935 КО Зауглине. Ту се ломи и скреће на исток међом између кат. парц. бр. 935, 934, 933, 932, 931, 930 и 929/2 са северне стране и кат. парц. бр. 936, 927/3, 927/1, 927/2, 927/5, 927/6 и 927/7 са јужне стране. Затим се ломи иде правцем североисток, излази међом између кат. парц. бр. 929/2 и 928 и излази на сеоски пут који носи катастарски број 945. Даље наставља сеоским путем који се ломи правцем северозапад-југоисток, потом се ломи према западу, затим јужно до краја пута број 945. Затим у истом правцу пресеца сеоски пут 1209 и продужава међом између кат. парц. бр. 984, 983, 988, 982, 980, 979 и 1097/2 са једне стране и кат. парц. бр. 974/9, 974/8, 974/7, 974/6, 974/2, 974/3, 976, 978, 1128, 1121 и 1116 са друге стране, а све у КО Зауглине. Даље се ломи и иде правцем југозапад-североисток међом између КО Зауглине и КО Рача. Одатле скреће на исток и иде међом између КО Зауглине, односно кат. парц. бр. 1098/3 и КО Рача све до полигоне тачке 136 КО Рача. Даље скреће у правцу југа и иде међом између кат. парц. бр. 1496 и 1495 са једне стране и кат. парц. бр. 1497 са друге стране, а све КО Рача, до изласка на сеоски пут број 1991. Затим иде наведеним сеоским путем према истоку све до кат. парц. бр. 1550 са једне стране и кат. парц. бр. 1552 са друге пресецајући пут и наставља прека истоку пратећи међу кат. парц. бр. 1552 са једне и кат. парц. бр. 1492, 1491, 1474, 1473 и 1472 поново до истог пута пресецајући га и спуштајући се на друи сеоски пут који носи катастарски број 1986, све до кат. парц. бр. 1588 одакле пресеца пут и прати међу кат. парц. бр. 1588 са једне и 1589 са друге стране, а затим се поново враћа на пут и наставља даље према истоку до другог пута катастарски број 1592. Иде наведеним путем до тромеђе између кат. парц. бр. 1591, 1593 и 1594, скреће у правцу истока међом између кат. парц. бр. 1591 и 1593, пресеца пут број 1986 и даље иде правцем југа, затим се ломи на исток па опет се ломи на југ све до изласка на сеоски пут број 1993 – а све међом између кат. парц. бр. 1661, 1662, 1698/1, 1698/2, 1698/3, 1699/1 и 1699/2 са једне стране и кат. парц. бр. 1544/1 са друге стране. Затим иде даље сеоским путем према југу (кат. парц. бр. 1993) и иде до кат. парц. бр. 1713. Даље иде на исток пратећи реку Рачу и међу кат. парц. бр. 2000 са једне стране и кат. парц. бр. 1713, 1711 и 1710 до моста одакле креће у правцу североисток и даље пратећи реку Рачу са једне и кат. парц. бр. 1706/2, 1706/1, 1705/1, 1705/2, 1691, 1690/1, 1682, 1681, 1637, 1636/2, 1636/1 и 1624 до кат. парц. бр. 1094 КО Рача одакле креће ка западу међом кат. парц. бр. 1094, 1623/2, 1623/3 и 1623/4 са једне и 1624, 1627/2, 1627/1 и 1627/3 са друге стране све до пута и кат. парц. бр. 1993 који пресеца и даље наставља у правцу северозапада међом кат. парц. бр. 1622/1 и 1622/2 са једне и 1621/2 са друге стране до другог пута кат. парц. бр. 1986 који пресеца пратећи га на запад до међе кат. парц. бр. 1426/20 и 1619/1 одакле наставља у правцу северозапада међом кат. парц. бр. 1426/20, 1426/19 и 1426/16 са једне и кат. парц. бр. 1618, 1619/1, 1575, 1459, 1458 и 1457 са друге стране до кат. парц. бр. 1433. Одавде граница прати међу кат. парц. бр. 1433, 1426/13 и 1432 са једне стране кат. парц. бр. 1426/16, 1426/14 и 1426/12 у правцу североистока све до пута и кат. парц. бр. 1991/2 настављајући у смеру североистока све до кат. парц. бр. 1428 одакле нагло скреће ка југу пратећи нови пут и кат. парц. бр. 1989 све до међе кат. парц. бр. 1426/6 и 1427 где се одваја од пута и прати међу кат. парц. бр. 1427 и кат. парц. бр. 1426/6, 1426/5 и 1426/7. Сече сеоски пут број 1990 и у истом правцу међом између кат. парц. бр. 1421 и 1423/21. Иде у правцу севера међом између кат. парц. бр. 1420 и 1421 са једне стране, а са друге стране кат. парц. бр. 1422/2 и 1423/3, затим југо-источно међом између кат. парц. бр. 1419 и 1401 са једне стране, а са друге стране кат. парц. бр. 1422/3, 1422/4, 1422/1 и 1423/24. Одатле иде правцем североисток међом између кат. парц. бр. 1401, 1402, 1395 и 1396 са једне и 1097/1 са друге стране. Скреће у правцу истока међом између кат. парц. бр. 1097/1 са једне стране и 1098 и 1099 са друге стране. Ту излази на сеоски пут број 1985 и сече га настављајући ка северу међом кат. парц. бр. 1091, 1090/5, 1090/4, 1090/3, 1090/1, 1067/1, 1065/3, 1065/2 и 1065/1 са једне стране и кат. парц. бр. 987/2 са друге стране све до сеоског пута кат. парц. бр. 1984 коју сече и даље наставља прво на севера затим на исток границом пута и кат. парц. бр. 987/2 све до кат. парц. бр. 988, затим међом између ње и кат. парц. бр. 987/2 и 989. Граница се даље наставља у правцу севера и то са једне стране је кат. парц. бр. 987/3, а са друге стране 989, 990, 980, 979, 981, 982 и 972, затим иде међом између кат. парц. бр. 972 и кат. парц. бр. 983 и кат. парц. бр. 983 и 971 где долази до реке Раче и КО Мала Река. Граница се даље наставља низ реку Рачу све до краја јаза, затим јазом до пута катастарски број 383, 380 излази на пут 1976 и продужава правцем југа до кат. парц. бр. 373/4, 373/5 и 373/1 и кат. парц. бр. 420/1 иде међом између поменутих катастарских парцела правцем југо-исток где излази на сеоски пут број 1980 и пресеца га на тромеђи кат. парц. бр. 373/1, 420/1 и 1980. Граница даље иде правцем југа обухватајући кат. парц. бр. 440 и 439 са једне стране и међом са кат. парц. бр. 441 све до тромеђе кат. парц. бр. 441, 439 и 447/1 где опет пресеца сеоски пут 1980 и наставља на југ границом пута све до границе са другим сеоским путем и кат. парц. бр. 1981 одакле наставља њиме даље ка југу све до кат. парц. бр. 628. Одатле граница нагло скреће ка западу међом кат. парц. бр. 420/1 са једне стране и кат. парц. бр. 628, 627, 425 и 424 до кат. парц. бр. 422 одакле поново креће према југу међом кат пар. 422 и 420 са једне и кат. парц. бр. 424, 423, 1227, 1228 и 1262 са друге стране где излази на сеоски пут број 1983. Прелази преко пута и даље наставља границом између кат. парц. бр. 418 и 1269 са једне и кат. парц. бр. 1266 са друге стране све до сеоског пута број 1983. Наставља путем правац истока све до међе између кат. парц. бр. 418 и 1270 чијом међом излази на сеоски пут број 1982 где мења правац кретања према југу путем број 1982 све до раскрснице гробља, одакле наставља путем број 2006 и даље у правцу југа све до краја поменутог пута који се завршава на граници између кат. парц. бр. 418, куда се наставља граница и кат. парц. бр. 1272, 1273 и 1274. Даље иде према југу границом кат. парц. бр. 1274 и 1451 где излази на пут број 1980 код тригонометра 255 КО Мала Река. Наставља према југу путем број 1993 и даље правцем југо-исток међом између кат. парц. бр. 1542 са десне стране, а са леве кат. парц. бр. 1569, 1571, 1574, 1575 и 1576 где излази на сеоски пут број 1980 и наставља путем у правцу југа, до пута 2010 прелази преко њега и наставља даље према истоку путем 1607 све до пута 1605, а затим њим јужно до уласка у КО Солотушу. Граница даље креће ка северу спољном границом кат. парц. бр. 3957/2 и уједно границом КО Солотуша и КО Мала река а затим путем број 4918/1 до пута Бајина Башта-Кремна и тромеђе кат. парц. бр. 4918/1, 4918/2 и 4930 одакле прати границу кат. парц. бр. пута 4930 и 3957/2 према североистоку државним путем све до серпентине у кат. парц. бр. 3957/1 коју сече спољна граница Националног парка Тара са средине серпентине према кат. парц. бр. 1519/4 у дужини око 30 m. Граница ту мења правац и наставља даље међом између кат. парц. бр. 1519/4 и 1519/1 и кат. парц. бр. 3957/1. Поново мења правац крећући се даље према југо-истоку границом катастарских парцела и то са леве стране кат. парц. бр. 1519/2, 3935, 3936, 3939/2, 3940, 3948, 3947/3, 3947/2, 3947/1, 3944, 3904, 3903, 3902/1, 3902/2, 3901, 4005, 4009, 4010, 4021, 3836, 3837, 3835, 3834, 3820, 3819, 3783, 3779/5, 3779/4, 3779/3, 3779/2, 3779/1, 3778, 3767 и 3761, а са десне стране кат. парц. бр. 3950/4, 3950/3, 3950/2, 3950/1, 3949, 3971, 3972, 3973, 3976, 3977, 3979/1, 3979/2, 3984/3, 3984/4, 3985/2, 3988, 3989/1, 3989/4, 4002, 4004, 4042, 4041, 4039, 4038, 4037, 4022, 4023, 4024, 3782, 3781, 3780, 4373/1, 4373/3, 4373/4, 4373/5, 4376/2, 4387/2, 4387/1 и 4429/1 где граница долази до сеоског пута број 3760, прелази пут и затим додирује почетак изворишта реке Солотуше. Наставља правцем истока међом између кат. парц. бр. 4430 и кат. парц. бр. 4909, 4448/1, 4448/2, 4449, 4446, 4445/1 и 4444 са друге стране где излази на сеоски пут број 4443. Истим путем иде до раскрснице са путем број 4442, а затим њиме до међе између кат. парц. бр. 4430 са једне стране и кат. парц. бр. 4437, 4431 и 4573 са друге стране и то правцем запад где долази до „Куле” на граду. Ту мења правац према југу, такође међом између кат. парц. бр. 4430 и кат. парц. бр. 4573 где поново мења правац крећући се према западу међом кат. парц. бр. 4430 са једне стране, а са друге кат. парц. бр. 4576, 4582 и 4583. Затим поново мења правац крећући се према југу и то са десне стране кат. парц. бр. 4140/1, 4140/47 и 4140/31 а са леве кат. парц. бр. 4140/29 и 4630, затим са десне стране кат. парц. бр. 4631, а са леве стране кат. парц. бр. 4643 и 4640. Даље иде међом између, са десне стране, кат. парц. бр. 4140/88, а са леве стране кат. парц. бр. 4640, 4639 и 4636 где спољна граница Националног парка Тара долази до КО Биоска општине Ужице. Даље граница наставља границом између КО Солотуша и КО Биоска до тромеђе КО Биоска, Солотуша и Кремна тј. границе општине Бајина Башта и општине Ужице, настављајући том границом односно путем Поникве – Калуђерске Баре на запад до раскрснице са путем Бајина Башта – Кремна, затим истим путем на југозапад до раскрснице пута Бајина Башта – Кремна – Митровац. Даље граница наставља путем на запад до раскрснице пута за хотел „Тару” и пута за Добро Поље. Одавде се граница поклапа са општинском границом Бајина Башта и Ужице до пута број 1144, односно до међе КО Бесеровина, КО Кремна и КО Коњска река, а потом даље наставља на југ границом КО Коњска река кат. парц. бр. 870/2, 871, 872/1, 875/2, 875/1, 879/2, 879/1, 862 и 861и даље граница прати границу КО Кремна и КО Коњска Река, у правцу југозапада, а затим наставља границом КО Мокра Гора и КО Коњска Река до тромеђе КО Заовине, КО Коњска Река и КО Мокра Гора. Граница наставља даље и прати границу политичких општина Бајина Башта и Ужице, односно, границу између КО Заовине и КО Мокра Гора све до државне границе са БиХ. Одатле граница наставља у правцу северозапада, пратећи државну границу све до почетне тачке описа. Од граничне белеге број 44 граница Националног парка иде у правцу севера и то границом КО Заовине и КО Влаовић (општина Вишеград), долазећи до тромеђе КО Заовине, КО Растиште и КО Влаовић. Од ове тромеђе граница иде даље у правцу северо-запада, границом КО Растиште и КО Жљеб (општина Вишеград), долази до тромеђе КО Растиште, КО Јагоштица и КО Вишеград. Од напред наведене тромеђе граница Националног парка продужава у истом правцу и то границом КО Јагоштица и КО Жљеб, долазећи до тромеђе КО Јагоштице, КО Жљеб и Брусничког потока. Од овог места граница наставља у истом правцу Брусничким потоком све до ушћа Брусничког потока, све до почетне тачке описа границе.

III.2. ГРАНИЦЕ ПОВРШИНА СА РЕЖИМОМ ЗАШТИТЕ I И II СТЕПЕНА

1. Површине са режимом заштите I степена

Укупна површина са режимом заштите I степена износи око 3323,92 ha, односно 13,35% од укупне површине Националног парка.

1.1. Локалитет „Кањон Бруснице”, површине 407,87 ha

По шумској подели овај резерват се налази у ГЈ „Звезда” на простору одељења: 26, 27 и 28 као и ГЈ „Црни Врх” у одељењу 74/д.

Локалитет обухвата кат. парц. бр. 2335 и делове кат. парц. бр. 1031, 2457 и 2339 КО Јагоштица.

Опис границе почиње од полигоналне тачке 703 и прати државну границу према северозападу, тј. иде обалом реке Брусничког потока све до ушћа са Дрином одакле обалом и током реке Дрине наставља према североистоку све до границе кат. парц. бр. 103 и 5, затим скреће ка југоистоку до међе са кат. парц. бр. 1106 одакле креће на југу пратећи спољну границу кат. парц. бр. 1031, 2335 па опет 1031 до Галинске реке коју пресеца у полигоналној тачки 319 и затим креће на југ пратећи обалу реке и кат. парц. бр. 2457 до полигоналне тачке 1045 одакле сече кат. парц. бр. 2339 до државне границе и полигоналне тачке 703 која је уједно и почетна тачка описа границе овог локалитета.

1.2. Локалитет „Звезда”, површине 2.025,72 ha

По шумској подели резерват се налази у ГЈ Звезда и покрива следећа одељења: 4/а, 5/a, 6/a, 7/a, 8/a, 9/a, 10/a, 11/a, 12/a, 12/1, 13/a, 13/1, 14/a, 14/1, 15/a, 16/a, 17/a, 18/a, 19/a, 20/a и 25/a.

По катастарској подели резерват Звезда налази се у КО Јагоштица кат. парц. бр. 1 део, 2 део, 5 део, 930 и КО Растиште кат. парц. бр. 1/1 део, 371 део, 293, 295, 296, 297, 298, 4405 део, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 и 294/1.

Опис граница почиње од границе кат. парц. бр. 5 и 1031 на самој државној граници, тј. обали реке Дрине, и наставља обалом реке ка северу, а затим ка југоистоку све до локалитета II степена заштите „Џанићи”, одакле прати његову југозападну страну границе и поново излази на обалу Таре све до локалитета II степена заштите „Клисура Дервенте и Дрине-Тара север” пратећи његову југозападну границу ка југоистоку и границу кат. парц. бр. 230/1 и 243/1 до границе са локалитетом II степена заштите „Клисура Дервенте”. Граница даље скреће ка западу пресецајући кат. парц. бр. 1/1 КО Растиште до међе са кат. парц. бр. 745 чијом границом наставља на запад све до границе са локалитетом II степена заштите „Звезда-Божурна”. Граница даље скреће на север пратећи границу овог локалитета и спољну границу кат. парц. бр. 1/1 до кат. парц. бр. 297, одакле наставља на запад границом кат. парц. бр. 297, 298, 1/1 и границом већ наведеног локалитета II степена заштите, а затим кат. парц. бр. 371 до границе КО Растиште и КО Јагоштица одакле наставља ка северозападу и западу пресецајући кат. парц. бр. 1 КО Јагоштицa све до међне тачке 189 и границе са кат. парц. бр. 200. Одавде граница наставља спољном границом кат. парц. бр. 1 и локалитета II степена заштите „Јагоштица” ка северозападу, а затим ка југу све до границе кат. парц. бр. 1 и 5, тј. границе тог и локалитета I степена заштите „Звезда”. Даље граница прати ка југоистоку границу наведених локалитета и катастарских парцела све до државне границе, тј. почетне тачке описа границе овог локалитета.

1.3. Локалитет „Клисура Дервенте”, површине 235,67 ha

По шумској подели резерват се налази у ГЈ Звезда и покрива следећа одељења: 1/а, 1/б, 1/ц, 1/д, 1/е, 1/ф и 1г и на простору ГЈ „Мелиоративно заштитне шуме-Рача” 38/2, 40/а и 40/c одсека.

По катастарској подели природни резерват клисура Дервенте налази се на простору КО Растиште кат. парц. бр. 1/1 део, 684, 961/1 део, 982, 4405 део, 4414, 4416, 4417 и 4445/1 део.

Граница овог локалитета је подељена на леви и десни део. Опис граница левог дела локалитета почиње од најисточније тачке кат. парц. бр. 243/1, тј. границе са локалитетом II степена заштите „Клисура Дервенте и Дрине – Тара север” одакле креће ка северозападу а одређена је на северу границом локалитета I степена заштите „Звезда” са запада границом локалитета II степена заштите „Звезда – Божурна” све до кат. парц. бр. 912 одакле наставља ка југоистоку кат. парц. бр. 1/1 све до реке Дервенте одакле креће низводно пратећи обалу и кат. парц. бр. 4413 а затим поново кат. парц. бр. 1/1 све до почетне тачке описа овог дела локалитета.

Опис граница десног дела локалитета почиње од међе кат. парц. бр. 961/1 и 994, тј. полигоналне тачке 776 КО Растиште. Одавде граница прати спољну границу кат. парц. бр. 961/1 ка југу до кат. парц. бр. 1817 а одатле наставља ка северозападу све до међе са кат. парц. бр. 4445/1, тј. реком Дервентом. Одавде граница прати ову реку и кат. парц. бр. 961/1 до кат. парц. бр. 4413 где пресеца кат. парц. бр. 4445/1 и наставља клисуром реке Дервенте, тј. спољном границом те катастарске парцеле ка северу и границом са локалитетом II степена заштите „Клисура Дервенте и Дрине-Тара север” све до полигоналне тачке 2686 пресецајући ову катастарску парцелу и настављајући границом кат. парц. бр. 961/1 на североисток до полигоналне тачке 171. Одавде граница нагло мења смер ка југу и пресеца кат. парц. бр. 961/1, све до почетне тачке описа овог дела локалитета тј. полигоналне тачке 776.

1.4. Локалитет „Клисура Раче”, површине 301,80 ha

По шумској подели резерват се налази на подручју ГЈ MЗ „Рача” и покрива следећа одељења: 28/а, 29/ц, 30/ц, 31/ц и покрива СПЦ ГЈ „Рача” 17/а, 17/б, 17/ц, 18/a, 18/б, 19/а, 19/б, 19/ц, 20/a, 20/б и 20/1.

По катастарској подели овај локалитет се налази на простору КО Рача кат. парц. бр. 1544/1 део, 2000 део и КО Мала река у црквеном власништву кат. парц. бр. 1543/1 део.

Опис граница почиње од моста на реци Рачи, тј. међе кат. парц. бр. 2000 и 1710. Граница даље прати корито реке Раче узводно до међе кат. парц. бр. 1713 и 1544/1 где скреће ка северу пратећи спољну границу кат. парц. бр. 1544/1 са једне и пута кат. парц. бр. 1993, а затим кат. парц. бр. 1699/2, 1699/1, 1698/3, 1698/2, 1698/1, 1662 и 1661 са друге стране све до међе кат. парц. бр. 1661, 1544/1 и пута кат. парц. бр. 1896 који пресеца настављајући у правцу запада границом кат. парц. бр. 1593 и 1591, а затим пратећи пут кат. парц. бр. 1992 скреће на северозапад пратећи границу кат. парц. бр. 1589 и 1588 до полигонске тачке 648 у којој пресеца пут 1986 пратећи га све до међе кат. парц. бр. 1553, 1544/1 и пута 1986, одакле креће на запад границом кат. парц. бр. 1553 и 1544/1 до пута кат. парц. бр. 1991 пратећи га све до међе са кат. парц. бр. 1551 одакле граница наставља према југозападу границом кат. парц. бр. 1551, 1548/4, 1546/1, 1547 и 1545 и кат. парц. бр. 1544/1 све до пут кат. парц. бр. 1991. Одавде граница прати пут ка југозападу, а затим у смеру југа све до кат. парц. бр. 1543 где се одваја на тренутак од пута и скреће ка југоистоку излазећи поново на пут и пратећи га све до тачке са координатама Y=7380246 X=4864350 одакле сече кат. парц. бр. 1544/1 у смеру ка југоистоку, све до реке Раче (кат. парц. бр. 2000) коју пресеца. Одавде граница мења нагло смер и обалом реке Раче и кат. парц. бр. 2000 креће узводно све до тачке Y=7381027 X=4863571 одакле граница креће прво према северу а затим према истоку пресецајући кат. парц. бр. 1543 КО Мала река до границе са кат. парц. бр. 1542 одакле наставља на северозапад границом кат. парц. бр. 1542, 1495 и 1543 све до границе са локалитетом II степена заштите „Рача” одакле граница поново пресеца кат. парц. бр. 1543,све до почетне тачке описа границе овог локалитета.

1.5. Локалитет „Рачанска Шљивовица”, површине 17,81 ha

Према шумској подели резерват се налази на простору ГЈ Тара и покрива 156/1 и 156/а.

По катастарској подели резерват „Рачанска Шљивовица” налази се на КО Рача кат. парц. бр. 1830/1 део.

Граница овог локалитета је одређена тачкама које секу кат. парц. бр. 1830/1

1.6. Локалитет „Црвени поток”, површине 20,09 ha

По шумској подели резерват се налази у ГЈ Тара, одељење 67а и 67/б.

По катастарској подели резерват Црвени Поток налази се у КО Коњска река, кат. парц. бр. 4/1 део и КО Перућац кат. парц. бр. 875/1 део.

Опис граница почиње са источне стране границом пута кат. парц. бр. 1045 КО Перућац и кат. парц. бр. 1139 КО Коњска река, затим са југа кат. парц. бр. 38/1, 37 и 39 и са запада и севера тачкама које пресецају кат. парц. бр. 4/1 КО Коњска река и кат. парц. бр. 851/1 КО Перућац.

1.7. Локалитет „Горушице”, површине 11,26 ha

По шумској подели налази се на подручју ГЈ „Тара”, обухваћен границама 30/б одељења.

Према катастарској подели резерват „Горушице” налази се у КО Растиште кат. парц. бр. 1535/1 део.

Граница је одређена тачкама које секу кат. парц. бр. 1535/1.

1.8. Локалитет „Црвене стене”, површине 45,72 ha

По шумској подели налази се у ГЈ „Црни врх” покривајући одсеке 104/а, 105/а и 105/2.

По катастарској подели налази се у КО Растиште на кат. парц. бр. 3881 део.

Опис граница почиње од најзападније тачке кат. парц. бр. 3881, тј. полигоналне тачке 1633, крећући се спољном границом ове катастарске парцеле ка југоистоку одакле мења правац у смеру североисток пресецајући ову катастарску парцелу све до најзападније тачке кат. парц. бр. 4046 одакле прати границу кат. парц. бр. 4046, 4045, 4042, 4043, 4022 и 3881, одакле наставља према истоку поново пресецајући кат. парц. бр. 3881. до границе са путем кат. парц. бр. 4433. Одавде прати пут ка северозападу спољном границом кат. парц. бр. 3881 до раскрснице, а путем кат. парц. бр. 4434 и затим наставља да прати овај други пут ка западу спољном границом кат. парц. бр. 3881, затим се одваја од пута и даље прати границу кат. парц. бр. 3881 до почетне тачке описа границе овог локалитета.

1.9. Локалитет „Било”, површине 14,72 ha

По шумској подели налази се у ГЈ „Црни Врх”, обухваћен је одељењем 100/a.

По катастарској подели налази у КО Растиште кат. парц. бр. 2812/део.

Граница овог локалитета одређена је тачкама које секу кат. парц. бр. 2812.

1.10. Локалитет „Љути брег”, површине 15,22 ha

По шумској подели налази се у ГЈ „Црни врх” заузимајући 99/a одељење.

По катастарској подели налази у КО Растиште кат. парц. бр. 2812/део.

Граница овог локалитета одређена је тачкама које секу кат. парц. бр. 2812.

1.11. Локалитет „Змајевачки поток”, површине 6.79 ha

По катастарској подели налази се у КО Заовине кат. парц. бр. 5167 део, 2067/1 део, 2067/2 део, 2067/3 део, 2067/4 део и 2067/5.

Опис границе почиње од северозападне тачке на тромеђи кат. парц. бр. 2067/6, 2067/5 и 6585. Од почетне тачке граница се протеже источно дуж границе кат. парц. бр. 6585 (поток Змајевац) пролазећи међом поред кат. парц. бр. 2067/5, 2067/4, 2067/3, 2067/2, 2067/1 и 5167 где се ломи на тромеђи кат. парц. бр. 5167, 5168 и 6585 јужно, међом кат. парц. бр. 5167 и 5168. На тромеђи кат. парц. бр. 5168, 5167 и 5159/12 скреће западно пратећи и даље кат. парц. бр. 5167. Мења правац у северни код тромеђе кат. парц. бр. 5167, 2067/1 и 5159/12 и наставља међом кат. парц. бр. 5167 и 2067/1 у дужини од 126 метара где мења правац у западни и сече кат. парц. бр. 2067/1 у правцу полигонске тачке 3569. Пратећи полигонски влак у правцу запада наставља ка полигонској тачки 3568, затим ка 3567, 3644 до полигонске тачке 3645 секући тако кат. парц. бр. 2067/1, 2067/2, 2067/3 и 2067/4. Од полигонске тачке 3645 секући кат. парц. бр. 2067/4 у правцу југозапада излази на тромеђу кат. парц. бр. 2067/4, 2067/5 и 5159/7 одакле наставља јужном, а затим западном страном кат. парц. бр. 2067/5 до почетне тачке.

1.12. Локалитет „Врањак”, површине 6,10 ha

Налази се на катастарској парцели 2502/1 део КО Заовине.

Опис граница почиње на тромеђи кат. парц. бр. 2506, 2502/1 и 2508/2 одакле иде источно међом 2508/2 и 2502/1 и наставља границом 6559/1 и 2502/1 до полигонске тачке 1109. Од полигонске тачке 1109 иде јужно ка полигонометријској тачки 3393 секући кат. парц. бр. 2502/1, затим мења правац у југозападни ка полигонској тачки 1509 и пратећи полигонски влак иде до тачке 1508, а затим до 1507 која се налази на међи кат. парц. бр. 2503. Наставља западно, секући кат. парц. бр. 2502/1 ка полигонској тачки 2397 која се налази на међи 2506 и 2502/1 и мења правац у северни пратећи међу између 2506 и 2502/1 до почетне тачке.

1.13. Локалитет „Студенац”, површине 2,74 hа

Налази се на кат. парц. бр. 651/2 КО Заовине.

Границу овог локалитета чини граница кат. парц. бр. 651/2.

1.14. Локалитет „Кањон Склопови”, површине 111,79 ha

Налази се у КО Заовине.

Опис граница почиње од међе кат. парц. бр. 6415 и 6416 КО Заовине на самој граници КО Мокра Гора и КО Заовине. Крећући се северозападно до кат. парц. бр. 6364 одакле креће ка северу границом кат. парц. бр. 6364 и 6365 са једне и кат. парц. бр. 6397 до тромеђе кат. парц. бр. 6397, 6365 и 6375 где сече ову кат. парц. бр. 6397 до тромеђе кат. парц. бр. 6397, 6389 и 6391 одакле наставља према истоку границом кат. парц. бр. 6391 и 6392 са једне и 6397 са друге стране, па даље на север границом кат. парц. бр. 6392 и 6383 до међе ове две катастарске парцеле са кат. парц. бр. 6402/1. Одатле граница наставља према северу секући кат. парц. бр. 6402/1, 6402/6, 5604, 5600 и 5607/1 скреће на југ секући кат. парц. бр. 6584/1, 5603/3, 6408/3, 6408/2, 6408/1, 6410/1, 6410/2, 6410/3 и 6418, све до полигонске тачке 2243 на граници кат. парц. бр. 6418 и 6417 одакле наставља према југу границом те две катастарске парцеле до тромеђе кат. парц. бр. 6418, 6417 и 6415 одакле пресеца кат. парц. бр. 6415 све до најсеверније тачке кат. парц. бр. 6412 одакле наставља према југу границом кат. парц. бр. 6412, 6414, 6416 и 6415 до почетне тачке.

1.15. Локалитет „Алушка планина”, површине 98,32 ha

Локалитет „Алушка планина” налази се у КО Растиште и обухвата кат. парц. бр. 1564 део, 3857 и 3858.

По шумској подели налази се у ГЈ Тара и то одсеке 1/а, 2/а, 3/а део, 4/а, 5/б, 7/а.

Опис граница почиње из полигоналне тачке 619 одакле креће ка југу границом кат. парц. бр. 3839/3, 3839/4, 3832/3 и 3832/2 одакле наставља ка југу пресецајући кат. парц. бр. 1564. до кат. парц. бр. 3853/6 одакле наставља ка југу границом кат. парц. бр. 3853/6, 3853/5, 3853/4, 3853/3, 3853/1, 3853/2, 3856/1, 3856/2, 3946, 3945, 3944, 3942 и кат. парц. бр. 1564, 3858 и 3857 до тромеђе кат. парц. бр. 3857, 3942 и 3939 одакле граница скреће ка југозападу границом кат. парц. бр. 3939, 3923 и 3857 до тромеђе кат. парц. бр. 3857, 3924 и 3922. Одавде граница поново креће ка северозападу границом кат. парц. бр. 3922, 3859, 3861/1, 3863 и кат. парц. бр. 3857, 3858 и 1564 одакле поново пресеца кат. парц. бр. 1564 настављајући ка северозападу, до границе са кат. парц. бр. 3822 одакле наставља ка северу границом кат. парц. бр. 3822, 3823/4, 3823/3, 3823/2, 3823/1, 3824, 3825/2, 3825/1, 3825/3, 38263827/1, 3827/2, 1620, 1619, 1618, 1616/10 и 1564 одакле скреће право ка североистоку а затим нагло поново ка југу секући поново кат. парц. бр. 1564 до кат. парц. бр. 3837/3, тј. почетка описа границе овог локалитета.

1.16. Локалитет „Пушине”, површине 1,64 ha

Локалитет „Пушине” налази се у КО Солотуша кат. парц. бр. 4140/1 део, 4140/47 и 4140/31 део.

По шумској подели налази се у „Мелиоративно заштитне шуме – Рача” и то део одсека 9/б (део).

Опис граница почиње на самом југу овог локалитета, тј. међи кат. парц. бр. 4140/31, 4631, 4630 и 4643 одакле креће у правцу северозапада границом кат. парц. бр. 4631 и 4140/31 одакле мења смер ка северу пресецајући кат. парц. бр. 4140/31, а затим ка истоку пресецајући кат. парц. бр. 4140/1 до границе са кат. парц. бр. 4140/29 одакле наставља ка југозападу границом кат. парц. бр. 4140/29, 4630 и кат. парц. бр. 4140/1 и 4140/47 до почетне тачке описа границе овог локалитета, тј. међи кат. парц. бр. 4140/31, 4631, 4630 и 4643.

1.17. Локалитет „Кремићи”, површине 8,07 ha

Налази се у КО Растиште кат. парц. бр. 3484 део.

Обухвата шумска ГЈ „Црни Врх” и то део одсека 107/а, 108/а, 109/а и 110/а.

Чине га две целине. Границу мање целине одређују тачке које пресецају кат. парц. бр. 3484. Границу веће целине одређују тачке које пресецају кат. парц. бр. 348.

2. Површине са режимом заштите II степена

Укупна површина са режимом заштите II степена износи 8.514,39 ha, односно 34,07% од укупне површине Националног парка.

2.1. Предеона целина „Јагоштица”, површине 1.295,21 ha

Ова предеона целина обухвата шумска одељења ГЈ „Црни врх” и то: 88, 89, 90, 91 и ГЈ „Звезда” 21/а, 22/a, 22/б, 22/1, 22/2, 23/a, 23/б, 23/ц, 23/1, 24 (а, б, ц, e, ф, г, х, 1, 2), 29 (а, б, ц, д, e, ф, г)

Граница овог локалитета је утврђена са запада и севера локалитетима I степена заштите „Кањон Бруснице” и „Звезда”, тј. кат. парц. бр. 1031, 2335, 5 и 1 које улазе у ове локалитете, са истока локалитетом II степена заштите „Звезда II”, тј. кат. парц. бр. 1683 КО Јагоштица и границом КО Растиште и кат. парц. бр. 2812 деломо по граници одакле наставља према југу границом КО Јагоштица и КО Растиште, одакле прати границу локалитета II степена заштите „Црни Врх” до границе са локалитетом I степена заштите „Кањон Бруснице”. Са унутрашње стране граница почиње од најсеверније тачке кат. парц. бр. 394 и одређена је спољном границом кат. парц. бр. 244, 407, 409, 411, 414, 413, 418, 421, 426, 430, 429, 428, 633, 634, 637, 350, 349, 347, 346, 339, 330, 329, 321, 297, 296, 295, 294, 292, 289, 286, 285, 284, 283, 279, 275, 271, 268, 265, 262, 261, 260, 142, 141, 139, 138, 137, 136, 722, 861, 860, 742, 743, 744, 746, 749, 750, 751, 752/1, 739, 737, 732, 736, 734, 785, 796, 795, 794, 792, 793, 1278, 1294, 1296, 1560, 1558, 1562, 1565, 1571, 1574, 1609, 1577, 1622, 1639, 1624, 1625, 1626, 1627, 1826, 1828, 1553, 1552, 1551, 1550, 1548, 1547, 1543, 1840, 1534 и 2446, па натраг на север кат. парц. бр. 1526, 1525, 2447, 1495, 1494/2, 1493/2, 1493/1, 1498, 1503, 1041, 1042, 1043, 1047, 1048, 1049, 1051, 1055, 1056, 1063, 1064, 1074, 1082, 1088, 1090, 1142, 1143, 1145, 1155, 1163, 1160, 1159, 1158, 1220, 1219, 1216, 1214, 1199, 1169, 1170, 1173, 1174, 1175, 1006, 1005, 1002, 1001, 1003, 1010, 1021, 1020, 1017, 1016, 967, 965, 966, 956/1, 956/2, 950, 951, 952, 936, 920, 919, 918, 906, 905, 907, 908, 910, 911, 913, 567, 566, 565, 561, 553, 551, 530, 529,459, 457, 461, 465, 470, 471, 472, 474, 309, 307, 506, 505, 483, 485, 496, 400, 401, 394 и 395 до почетне тачке описа унутрашње границе.

2.2. Предеона целина „Звезда II”, површине 599,94 ha

Ова предеона целина обухвата шумска одељења ГЈ „Звезда” и то: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 и 52.

По катастарској подели налази у КО Јагоштица кат. парц. бр. 1 део, 1964, 1966, 1683, 1970, 2450 део и 2458, у КО Растиште кат. парц. бр. 371 део, 394 део, 2680 део, 2705/1, 2705/2, 2706/1, 2706/2, 2681/1, 2681/2, 2679, 2676, 2677 и 2678.

Граница је одређена на северу границом локалитетом заштите I степена заштите „Звезда” са истока границом локалитетом заштите II степена заштите „Звезда – Божурна” и то спољном границом кат. парц. бр. 394 КО Растиште ка југу па затим ка западу границом кат. парц. бр. 2681/2 и 2706/2 до границе КО Растиште и КО Јагоштица. Одавде креће границом тих општина на север до међе са кат. парц. бр. 1970 КО Јагоштица одакле креће ка северозападу границом те и кат. парц. бр. 1683, 1966 и 1964, па опет кат. парц. бр. 1683 и 1 до међне тачке 189 и границе са локалитетом I степена заштите „Кањон бруснице” одакле наставља овом границом на североисток до границе КО Јагоштица и КО Растиште.

2.3. Предеона целина „Звезда – Божурна”, површине 237,05 ha

Ова предеона целина обухвата шумска одељења ГЈ „Звезда” и то одсек 3/1.

Граница овог локалитета почиње од границе КО Јагоштица и КО Растиште, тј. међне тачке 6 одакле прати ову границу на северозапад све до међе са кат. парц. бр. 371 КО Растиште. Одавде прати границу са овом катастарском парцелом до границе са локалитетом I степена заштите „Звезда”. Одавде наставља ка истоку границом овог локалитета, тј. кат. парц. бр. 1/1 до границе другим локалитетом I степена заштите „Клисура Дервенте” одакле наставља на југ том границом, тј. кат. парц. бр. 1/1, 684 па опет 1/1 до међе са кат. парц. бр. 918 одакле наставља ка југу путем кат. парц. бр. 4418, а затим спољном границом кат. парц. бр. 721, 753, 759 и 760 па на северозапад кат. парц. бр. 760, 761 и 762, опет 761, 717, 716, 714 и 707 одакле наставља у правцу југозапада спољном границом кат. парц. бр. 707, 608, 609, 611, 613, 620/1, 578 и 579, одакле наставља ка западу кат. парц. бр. 571, 575, 641, 642, 411, 428, 420 и 421 до границе са локалитетом II степена заштите „Звезда II” и међне тачке 141 одакле наставља границом ова два локалитета ка северу све до границе КО Јагоштица и КО Растиште и почетне тачке, тј. међне тачке 6.

2.4. Предеона целина „Рачанска Шљивовица II”, површине 75,89 ha

Обухвата одељења 155, 157, 158 и 162 ГЈ „Тара”.

По катастарској подели налази у КО Рача кат. парц. бр. 1830/1 део.

Граница почиње од најсеверније тачке овог локалитета, одакле прати пут кат. парц. бр. 1997 са једне и спољну границу кат. парц. бр. 1830/1 са друге стране ка југу, одакле мења правац ка југоистоку пресецајући кат. парц. бр. 1830/1, па натраг све до почетне тачке описа границе овог локалитета.

Са унутрашње стране граница овог локалитета је одређена границом локалитета I степена заштите „Рачанска Шљивовица”.

2.5. Предеона целина „Борово брдо – Настијење”, површине 193,95 ha

Обухвата одељења следећих газдинских јединица ГЈ „Калуђерске баре”: 14/1, 14/а део, 15, 16, 17/а, 17/б, 17/ц део, 17/1, 18/а, 19/а, 20/а, 20/ц, 21/а, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 22/а и ГЈ „Мелиоративно заштитне шуме-Рача”: 15/3, 15/а, 15/б, 16/а, 16/б, 17/ц део,

Граница овог локалитета почиње на најјужнијој тачки овог локалитета, тј. граници КО Мала Река и КО Рача, међи кат. парц. бр. 2030 река Рача и кат. парц. бр. 1734 КО Рача. Одавде граница прати реку Рачу на северозапад границом ових двеју КО одакле граница креће прво према северу а затим према истоку пресецајући кат. парц. бр. 1543 КО Мала река до границе са кат. парц. бр. 1542 одакле наставља на северозапад границом кат. парц. бр. 1542 до међе са кат. парц. бр. 1495 одакле мења смер у правцу истока границом кат. парц. бр. 1495, 1499, 1500, 1511, 1512, 1540/1, 1540/2, 1540/3, 1542/1, 1541/2, 1541/3, 1544/1, 1544/3, 1444/2, 1447 и 1542, одакле мења смер ка југоистоку границом кат. парц. бр. 1443, 1442, 1435, 1430, 1429 и 1542 до спољне границе Националног парка Тара даље настављајући истом и спољном границом кат. парц. бр. 1542 до пута 1980 па даље све до међе са кат. парц. бр. 1614, 1616 и 1617, одакле скреће на северозапад пратећи спољну границу кат. парц. бр. 1542, 1629 и 1628, па опет 1542 до међе са кат. парц. бр. 1672 одакле наставља спољном границом кат. парц. бр. 1542 ка западу до пута кат. парц. бр. 1996/2 који даље прати на север до кат. парц. бр. 1563 одваја се од пута ка североистоку пратећи и даље спољну границу кат. парц. бр. 1542 а затим се поново враћа на пут ка западу који прати све до кат. парц. бр. 1549 и даље ка западу спољном границом кат. парц. бр. 1542 све до почетне тачке описа границе овог локалитета, тј. границе КО Мала река и Рача.

2.6. Предеона целина „Црвени поток II”, површине 86,25 ha

Обухвата одељења: 63, 65, 66, и 67/ц, 68/a, 68/б, 68/5, 69/а, ГЈ „Тара” и кат. парц. бр. 4/1 део, 5 део, 1139/1 део КО Коњска река и кат. парц. бр. 1000 део, 1045 део, 875/1 део, 875/2 део, 875/4 и 875/8 КО Перућац.

Овај локалитет се састоји из 2 дела. Граница левог дела овог локалитета почиње од тромеђе кат. парц. бр. 1030/1, 1031 и 875 КО Перућац у правцу југоисток спољном границом кат. парц. бр. 875 пресеца пут 1935/2, наставља границом кат. парц. бр. 875/4 и 875/8 па скреће ка југозападу опет спољном границом кат. парц. бр. 875/4 пресецајући пут 975/2 код међе са кат. парц. бр. 538 одакле наставља на југ одакле пресеца кат. парц. бр. 538 у правцу југозапада до границе са КО Коњска река одакле наставља ка југу пресецајући кат. парц. бр. 4/1 КО Коњска река. Одавде граница наставља да сече кат. парц. бр. 4/1 ка западу па онда натраг ка северу до границе КО Коњска река и Перућац одакле наставља у правцу североистока пресецајући кат. парц. бр. 87 до почетне међе са кат. парц. бр. 1025/13 одакле креће на југ границом кат. парц. бр. 1025/13 и 1025/4 до почетне тачке описа овог дела локалитета, тј. тромеђе кат. парц. бр. 1030/1, 1031 и 875.

Граница десног дела овог локалитета почиње од међе кат. парц. бр. 5, 34/1 и 35/3 КО Коњска река у смеру ка југозападу границом кат. парц. бр. 5 и 32 до пута кат. парц. бр. 1139 мења смер ка северу уз пут и пресеца га у висини најјужнијег дела кат. парц. бр. 4/1. Одавде граница наставља уз пут кат. парц. бр. 1139 и 4/1, тј. границу локалитета I степена заштите „Црвени поток” све до границе са КО Перућац настављајући сада путем 1045, одакле скреће у правцу северозапада пресецајући кат. парц. бр. 875/1, до међе са кат. парц. бр. 875/3 одакле наставља на североисток спољном границом кат. парц. бр. 875/1 до међе кат. парц. бр. 875/1, 875/2 и 1045 одакле пресеца пут 1045 и кат. парц. бр. 1000 мењајући смер ка истоку до границе са кат. парц. бр. 1001/1 одакле наставља према југоистоку, одакле мења смер ка југу и пресеца кат. парц. бр. 1000 КО Перућац и кат. парц. бр. 5 КО Коњска река, до границе са кат. парц. бр. 35/5. Одавде граница поново мења смер ка северу границом кат. парц. бр. 35/5, 35/1, 35/2, 36/1, 36/2, 36/3, 36/7, 36/4, 36/5 и 5 па опет на југ границом кат. парц. бр. 36/4, 36/3, 36/2, 36/6, 35/3 и 5 до почетне тачке описа границе овог локалитета, тј. међе кат. парц. бр. 5, 34/1и 35/3.

2.7. Предеона целина „Горушице II”, површине 100,55 ha

Обухвата простор око истоименог резервата, односно обухвата одељења 27, 30/а, 31а, 31/б, 36/а, 37, 51/1, 51/а ГЈ „Тара”.

Припада КО Растиште кат. парц. бр. 1535/1, 3845, 3843, 3844, 3846/1, 3846/2 и 3846/3.

Граница овог локалитета почиње од међе кат. парц. бр. 3849 и 1535/1 КО Растиште, тј. границе КО Перућац и Растиште. Одавде граница креће на североисток, исток па на југ пресецајући кат. парц. бр. 1535/1, до границе са кат. парц. бр. 3847/1 одакле наставља на југ границом кат. парц. бр. 3847/1, 3849 и 1535/1 до почетне тачке описа границе овог локалитета, тј. међе кат. парц. бр. 3849 и 1535/1 КО Растиште, тј. границе КО Перућац и Растиште. Унутрашња граница овог локалитета је одређена границом локалитета I степена заштите „Горушице”.

2.8. Предеона целина „Црни врх”, површине 2.669,13 ha

Обухвата целу ГЈ „Црни врх” са свим приватним енклавама, осим одељења и одсека (74/д, 88, 89, 90, 91, 99/a, 100/a, 104 и 105).

Граница овог локалитета почиње на тромеђи КО Растиште кат. парц. бр. 3991/2, КО Коњска река кат. парц. бр. 1152/1 и КО Заовине кат. парц. бр. 4449, тј. ушћу река Рзав и креће се ка југозападу границом шумских одсека 13/а, 12/а ГЈ Црни Врх, тј границом кат. парц. бр. 86 КО Заовине и кат. парц. бр. 130, 136, 156/2, 156/1, 156/3, 157/1, 157/2, 157/3, 158/1 и делом пута кат. парц. бр. 6550 до међе са кат. парц. бр. 440/1 и даље наставља ка југу границом кат. парц. бр. 440/1 и 442, па опет 440/1 и кат. парц. бр. 86/1 до полигонске тачке 2316 одакле наставља на запад границом кат. парц. бр. 1457/2, 1457/7 и 86/1, а затим путем кат. парц. бр. 1457/1 пратећи га до раскрснице са другим путем и кат. парц. бр. 6580/1 одакле наставља тим путем ка северозападу до међе са кат. парц. бр. 483 одакле наставља границом кат. парц. бр. 483, 484/а, 484/2, 484/3 и 86/1 до пута кат. парц. бр. 496. Одавде граница локалитета наставља границом кат. парц. бр. 499, 503, 502, 506, 505 и 86/1 до међе са кат. парц. бр. 507 одакле наставља ка северозападу границом кат. парц. бр. 507 и 509 и кат. парц. бр. 86/1, 86/2 и 510 секући пут 508 до сеоског пута 6578 који даље прати све до међне тачке 249 одакле креће ка западу границом кат. парц. бр. 511/3, 511/4, 543, 544, 545, 546, 547 и 651/9 и кат. парц. бр. 18 и 1 до пута кат. парц. бр. 6552 одакле наставља ка северозападу границе границом кат. парц. бр. 675, 674, 671, 670, 664, 663, 655/1 и 654 и кат. парц. бр. 1, 13, 1 и 14 све до државне границе одакле наставља истом и границом КО Заовине, КО Растиште и КО Јагоштица до полигонске тачке 703 где скреће прво на исток па на север пресецајући кат. парц. бр. 2339 КО Јагоштица полигонске тачке 66 одакле границом кат. парц. бр. 2347 и 2339 наставља ка истоку кат. парц. бр. 2403 и 2344 до полигонске тачке 60. Одавде граница креће ка југу границом кат. парц. бр. 2404, 2390/1, 2394, 2396, 2401/2, 2401/1 и 2344 до полигонске тачке 51 одакле наставља ка североистоку границом 2401, 2400, 2399, 2398, 2393, 2392, 2424 и 2344 до полигонске тачке 39 одакле граница наставља ка севером границом 2424, 2423/3, 2423/1 и 2423/2 до међе са кат. парц. бр. 2425 одакле наставља на југоисток границом кат. парц. бр. 2423/2 и 2425 до полигонске тачке 1093. Одавде граница креће ка североисток границом кат. парц. бр. 2425, 2426 и 2346 до међне тачке 27 одакле граница креће на североисток границом кат. парц. бр. 2438/1, 2438/2, 2440 и 2346 до пута кат. парц. бр. 2461 и границе КО Јагоштица и КО Растиште одакле прати пут на север до полигонске тачке 1353. Одавде граница наставља пресецањем кат. парц. бр. 2812 КО Растиштедо границе са кат. парц. бр. 2823 одакле граница наставља ка југоистоку границом кат. парц. бр. 2823, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 2831, 2832, 2835, 2837, 2840, 2845, 2846, 2847, 2848/1, 2848/2, 4232, 4233, 4234, 4235, 4236, 4237, 4238/2, 4238/2, 4239/2, 4253/4, 4240, 4241, 4242, 4244, 4245, 4248, 4249, 4252, 4247, 4246, 4243, 4253/3, 4253/1, 4253/12, 4253/13, 443 и 4128/1 и кат. парц. бр. 2812 и 4239/1, па опет 281 одакле наставља пресецајући кат. парц. бр. 2812. Одавде граница наставља ка североистоку границом кат. парц. бр. 4128/5, 4128/7, 4128/8, 4128/9, 4128/14, 4128/16, 4128/18, 4128/25, 4128/21, 4128/23 и 4429 и кат. парц. бр. 2812 и 4128/15 па путем 4429, 4128/22 и 3484 све до пута и кат. парц. бр. 3219. Граница затим мења смер у југоисточни границом кат. парц. бр. 3183, 3189, 3193, 3194, 3195, 3196, 3197, 3198, 3204/1, 3204/2, 3204/3, 3202, 3201 и 3484 све до другог пута кат. парц. бр. 4430 који прати све до међе са кат. парц. бр. 3485 одакле граница нагло скреће ка југу пратећи границу кат. парц. бр. 3485, 3486, 3487, 3488, 3489, 3495/1, 3495/2, 4113, 4114, 4121/2, 4121/1 и 4122 и кат. парц. бр. 3484 све до пута кат. парц. бр. 4437 који даље прати на југ пресецајући га у полигонсој тачки 1633 и даље пратећи га све до раскрснице и полигонске тачке 1670 одакле пресеца кат. парц. бр. 3881 у правцу североистока. До међе са кат. парц. бр. 4046 одакле граница наставља на североисток границом кат. парц. бр. 4046, 4045, 4042, 4043, 4041, 4020, 4022 и 3881 до раскрснице путева кат. парц. бр. 4436 и 4436 одакле наставља путем кат. парц. бр. 4433 ка северозападу, затим путем 4434 ка западу окружујући кат. парц. бр. 3880 и враћајући се на исток, пресецајући пут 4433 а затим се спуштајући ка југоистоку споњном границом кат. парц. бр. 3879 поново до пута 4433 где пресеца тај пут у полигонској тачки 1847 и међној тачки 1 и затим наставља ка југоистоку спољном границом кат. парц. бр. 3989 све до границе КО Коњска река и КО Растиште одакле наставља границом те 2 општине ка југу до међне тачке 5 па затим до полигонске тачке 720 а затим даље на југ границом кат. парц. бр. 127/3, 239, 1/1 и 231/1 до полигонске тачке 842 где скреће на северозапад пратећи границу кат. парц. бр. 231/1 и 268/1 до реке Рзав кат. парц. бр. 1/2 одакле иде узводно све до почетне тачке описа овог локалитета, тј. тромеђи КО Растиште кат. парц. бр. 3991/2, КО Коњска река кат. парц. бр. 1152/1 и КО Заовине кат. парц. бр. 4449.

2.9. Предеона целина „ГЛОГ”, површине 262,81 ha

Припада КО Заовине кат. парц. бр. 1956/1, 1966, 1971, 1975, 1977/2, 1979, 1995, 2033, 2036, 2046, 2047, 5175/2, 5176/1, 5188, 5194, 5225, 5231, 6585 део и 6560 део.

Почетна тачка описа границе овог локалитета је тромеђа кат. парц. бр. 2004, 2031 и 6582 (Јајачки поток). Одатле граница иде источно међом кат. парц. бр. 2031, 2033, 2048/2, 2051, 2053, 2055, 2060, 2061, 2062, 1995, 1980, 1979, 1978, 1976/6, 1976/5, 1976/4, 1976/3, 1976/7, 1956/3, 1956/2, 1956/1, 1955 и 1954/1 са десне стране и кат. парц. бр. 2004, 2052, 2054, 1997, 1996, 1994, 1981/1, 1981/2, 1934/1, 1935, 1936/1, 1936/2, 1937, 1946, 1948, 1949 и 1950 са леве стране. Наставља међом кат. парц. бр. 1955 и 1953, 1956/1 и 1953, 1954/2 и 1974 и 1952 и 1974 и излази на границу КО Мокра Гора и КО Заовине одакле се спушта југоисточно том границом до међног камена бр. 20. Одатле граница иде северозападно међом кат. парц. бр. 5162, 5159/37, 5159/35 и 5186 са десне стране и кат. парц. бр. 5159/39, 5159/40, 5159/41, 5159/34 и 5185 са леве стране. На најзападнијој тачки кат. парц. бр. 5186, граница сече кат. парц. бр. 5185 у правцу северозапада, излазећи на тромеђу кат. парц. бр. 5185, 5184 и 5175. Граница наставља у правцу запада крећући се међом кат. парц. бр. 5175 и 6585 (поток Змајевац) са десне стране, и кат. парц. бр. 5184, 5183 и 5182, са леве стране. На тромеђи кат. парц. бр. 5174,5182 и потока Змајевац (кат. парц. бр. 6585) мења правац у јужни и иде десном страном кат. парц. бр. 5174 и 5159/15 до најјужније тачке кат. парц. бр. 5159/15 где мења правац у северозападни пролазећи међом кат. парц. бр. 5159/15, 5159/14, 5159/13, 5159/12, 5159/11, 5159/10, 5159/9, 5159/8,5159/7, 5159/6, 5159/5 са десне стране, и кат. парц. бр. 2095/3, 2095/2, 2095/1 и 2094 са леве стране. На тромеђи кат. парц. бр. 2094, 5159/5 и 5159/4 граница мења правац у северни и иде међом кат. парц. бр. 5159/5 и 5159/4, затим савија источно, међом кат. парц. бр. 5159/5 и 2068, 5159/6 и 2068, 2068 и 5159/7. Граница мења правац у северни на тромеђи кат. парц. бр. 5159/7, 2067/6 и 2068, крећући се међом кат. парц. бр. 2068 и 2067/6, затим сече поток Змајевац (кат. парц. бр. 6585) и пут кат. парц. бр. 6560 ка тромеђи кат. парц. бр. 2044, 2063 и пута кат. парц. бр. 6560. Даље се граница протеже десном страном пута кат. парц. бр. 6560, пролазећи поред кат. парц. бр. 2044 и 2043, где се одваја од пута (кат. парц. бр. 6560). У правцу запада наставља међом кат. парц. бр. 2132 и 2042/2, затим 2137 и 2040/1 и излази на десну страну Јајачког потока (кат. парц. бр. 6582) и пратећи га пролази поред кат. парц. бр. 2038, 2039, 2037, 2033, 2032 и 2031, где долази до почетне тачке.

2.10. „Јањач”, површине 293,88 ha

Почетна тачка описа граница овог локалитета је међна тачка бр. 44 на државној граници. Граница се протеже од почетне тачке јужно пратећи државну границу пролазећи поред кат. парц. бр. 654, 655/1, 655/2, 656, 657, 658, 659, 668, 677, 678, 679, 681, 682, 693/2, 694/1, 694/2, 695 и 811. Граница мења правац у источни и иде јужном страном кат. парц. бр. 811 пролазећи поред кат. парц. бр. 3802, 3805, 3804 и 3803, а затим скреће у правцу североистока пролазећи међом пута кат. парц. бр. 6554 и кат. парц. бр. 811, где пратећи кат. парц. бр. 811, мења правац у северни. Даље граница пролази међом пута кат. парц. бр. 6553 и кат. парц. бр. 811 у правцу северозапада до кат. парц. бр. 810 где наставља међом кат. парц. бр. 811, 770, 768, 769, 747 и 746, са једне и 810, 807, 803, 802, 801, 776, 774, 767, 766, 755 и 748 са друге стране до тромеђе кат. парц. бр. 6552, 748 и 746 где сече кат. парц. бр. 6552 до најјужније тачке кат. парц. бр. 633 одакле наставља према северу уз сеоски пут кат. парц. бр. 6552 и 632 са једне и кат. парц. бр. 633 са друге стране до тромеђе кат. парц. бр. 633, 632 и 631 одакле поново креће ка југоисотку пратећи границу кат. парц. бр. 631, 630 и 629 опет излази на сеоски пут 6552 пратећи га прво на југоисток а затим на североисток све до кат. парц. бр. 527. Одатле граница наставља према северу међом кат. парц. бр. 526 и 527 и избија на сеоски пут 6551 одакле наставља на север све до кат. парц. бр. 519 одакле нагло пресеца пут и кат. парц. бр. 6551 и долази до најзападније тачке кат. парц. бр. 504 настављајући ка североистоку пратећи границу кат. парц. бр. 505 и 506 до тромеђе кат. парц. бр. 505, 507 и 86/2 одакле мења правац и креће ка северозападу границом кат. парц. бр. 507 и 86/2 пресецајући сеоски пут 508 и настављајући у правцу северозапада границом кат. парц. бр. 509 и 510 изалазећи поново на пут 6551 и пратећи га а затим у наставку кат. парц. бр. 6578 у правцу запада све до међне тачке 249. Одатле наставља према југозападу границом кат. парц. бр. 18 са једне и кат. парц. бр. 511/3, 511/4, 543, 545, 546 и 547 са друге стране, пресеца пут 6546 и даље кат. парц. бр. 651/9 до тормеђе кат. парц. бр. 18, 651/9 и 675 одакле наставља у правцу северозапада границом кат. парц. бр. 18, 13 и 14 са једне и кат. парц. бр. 675, 674, 671, 664, 663, 655/1 и 654 до међне тачке 44 и државне границе. тј. почетне тачке описа.

Унутрашња граница овог локалитета подразумева изузимање кат. парц. бр. 651/2 која је уједно и локалитет I степана заштите под називом „Студенац кат. парц. бр. .

2.11. „Поповића поток (Тренице)”, површине 33,62 ha

Овај локалитет састоји се из два одвојена локалитета уз Поповића Поток.

Локалитет „Поповића поток” (леви део) обухвата површину од 11,63 ha. Овај локалитет налази се у доњем току Поповића потока у непосредној близини засеока Поповићи и обухвата кат. парц. бр. 4676 део, 4677 део, 4678, 4679, 5157/6, 5157/8, 5157/9, 5157/10, 5157/11, 5157/12 и 6561 део КО Заовине.

Граница овог локалитета почиње од тромеђе кат. парц. бр. 2094, 5157/6 и 5157/19. Граница иде јужно, међом кат. парц. бр. 5157/6, 5157/19, 5157/6 и 5157/16 до тромеђе кат. парц. бр. 5157/6, 5157/16 и 5148/1. Ту мења правац у западни и наставља северним делом кат. парц. бр. 5148/1 и 5147 са леве стране и кат. парц. бр. 5157/6, 5157/8, 5157/9, 5157/10, 5157/11 и 5157/12 са десне стране, до пута кат. парц. бр. 6561 и прати десну страну тог пута до најсеверније тачке кат. парц. бр. 5157/12 где у правцу севера, најкраћим путем, пресеца пут кат. парц. бр. 6561 и излази на тромеђу кат. парц. бр. 4672, 4676 и пута кат. парц. бр. 6561. Даље прати међу кат. парц. бр. 4676 са десне стране и кат. парц. бр. 4672, 4675/1 и 4675/2 са леве стране, до најисточније тачке кат. парц. бр. 4675/2. На том месту сече кат. парц. бр. 4676 и 4677 у правцу североистока најкраћим путем по преломним тачкама катастарских парцела и излази на леву страну пута кат. парц. бр. 6561 прекопута тромеђе пута кат. парц. бр. 6561, 2101 и 2100. Прати пут кат. парц. бр. 6561 у правцу југоистока пролазећи поред кат. парц. бр. 4677 и 4679 до тромеђе кат. парц. бр. 4679 и 4678 и пута кат. парц. бр. 6561, где сече пут у правцу истока крећући се јужним делом међе кат. парц. бр. 2094 и пролази поред кат. парц. бр. 5157/9, 5157/8 и 5157/6 све до почетне тачке описа.

Локалитет „Тренице” (десни део) обухвата површину од 21,99 ha и налази се на левој обали а у горњем току Поповића потока, који се улива у Спаића језеро и јужно од коте 1142 m. Овај локалитет обухвата кат. парц. бр. 5148/1, 5149/1, 5149/2, 5150/1, 5152, 5153, 5157/2, 5157/5, 5157/15, 5157/16 део и 5157/20 КО Заовине.

Опис границе овог локалитета почиње на тромеђи кат. парц. бр. 2095/1, 5157/2 и 5157/19. Граница иде у правцу истока, међом кат. парц. бр. 2095/1 и 2095/2, са десне стране, и кат. парц. бр. 5157/2, 5157/16, 5157/15, 5157/5 и 5157/20, са леве стране до тромеђе кат. парц. бр. 5157/20, 2095/2 и 5157/3 где наставља јужно међом кат. парц. бр. 5157/20 и 5157/3, затим кат. парц. бр. 5157/20 и 5157/18, 5157/15 и 5157/18. Потом скреће западно, јужном страном кат. парц. бр. 5157/15 крећући се међом у дужини од 378 метара где у правцу југозапада сече кат. парц. бр. 5148/1 ка најсевернијој тачки кат. парц. бр. 5153. Наставља јужно међом кат. парц. бр. 5153, 5152 и 5150/1 са леве стране, и кат. парц. бр. 5148/1, 5154, 5151 и 5150/2 са десне стране. Мења правац у северозападни и иде међом кат. парц. бр. 5145 и 5148/1 до тромеђе кат. парц. бр. 5148/1, 5148/4 и 5145. На том месту сече кат. парц. бр. 5148/1 у правцу североистока, у дужини од 122 метра, ка преломној тачки на међи кат. парц. бр. 5148/1 и 5157/16, десно од полигонске тачке 1744. У истом правцу сече и кат. парц. бр. 5157/16 ка тромеђи кат. парц. бр. 5157/16, 5157/7 и 5157/19 и прати кат. парц. бр. 5157/19 до почетне тачке.

2.12. „Врањак”, површине 165,16 ha

Граница почиње од међе 4 катастарске кат. парц. бр. 2506, 2587, 2586 и 2588 и креће према североистоку границом кат. парц. бр. 2588, 2508/3 и 2506 све до полигонске тачке 2397 одакле пресеца кат. парц. бр. 2506 по полигонским тачкама 1507, 1508, 1509 и 3393 до полигонске тачке 1109 и реке Рзав кат. парц. бр. 6559/1 одакле скреће према југу пратећи реку до кат. парц. бр. 4649 а затим наставља према југозападу границом кат. парц. бр. 4649, 4635/1, 4634 и путева 4648/9, 4635/2, 4636 до међе кат. парц. бр. 4633, 4634 и 4636 одакле наставља ка западу пратећи границу кат. парц. бр. 4633, 4631, 4624, 4623, 4622/3, 4617, 4616, 4612 и 4610 и кат. парц. бр. 4634 и 4611 одакле скреће поново на југ границом кат. парц. бр. 4610, 4609 и 4634 до сеоског пута кат. парц. бр. 6569 који пресеца на раскрсници са путем кат. парц. бр. 6568 даље пратећи њега до међе кат. парц. бр. 4568, 4578 и 6569 одакле се одваја према југу границом кат. парц. бр. 4568 и 4578, 4577 и 4576 до границе са кат. парц. бр. 4566/1. Одавде граница креће на североисток границом кат. парц. бр. 4576, 4580, 4581, 4583 и 4584 и кат. парц. бр. 4566/1 и 4564 до сеоског пута 6569 којима наставља истоку све до кат. парц. бр. 4563 где се одваја и границом те катастарке парцеле и кат. парц. бр. 4561 и 4564 долази до пута кат. парц. бр. 4636 одакле наставља ка југу пратећи овај пут све до међе са кат. парц. бр. 4565 и 4550 где се одваја и прати границу те две катастарске парцеле до следећег пута кат. парц. бр. 6586/2 одакле наставља тим путем на запад до међе са кат. парц. бр. 4567/1 где се поново одваја од пута у смеру северозапада пратећи границу те катастарске парцеле и кат. парц. бр. 4566/1, 4568 и 4569 до тромеђе те и кат. парц. бр. 4567/1, затим прати кратко пут 6568/1 а онда нагло скреће ка северозападу границом кат. парц. бр. 4571,4419, 4409, 4410, 4411, и 4412 и кат. парц. бр. 4570, 4421, 4418 и 4413 при томе пресецајући пут кат. парц. бр. 6568 све до пута 4399. Одавде граница наставља путем кат. парц. бр. 4399 на север до раскрснице и границе са другим путем кат. парц. бр. 6569 који пресеца и прати даље све до међе са кат. парц. бр. 4602 одакле наставља на север границом кат. парц. бр. 4602, 4601, 4599, 4595, 4594 и 4592/2 и кат. парц. бр. 4585, 4591/1, 4591/2 и 4592/1 до дела сеоског пута кат. парц. бр. 2609 који прати прво на југ а затим на север до међе са кат. парц. бр. 2605/1 и 2603. Граница се затим одваја на север границом кат. парц. бр. 2605/1 и 2607/3 и кат. парц. бр. 2603, 2602 и 2605/3 до сеоског пута кат. парц. бр. 2597 одакле наставља пратећи руб пута ка југоистоку до границе са кат. парц. бр. 2506 и међе 4 катастарске кат. парц. бр. 2506, 2587, 2586 и 2588 која је уједно и почетна тачка описа границе овог локалитета.

2.13. „Џанићи”, површине 18,40 ha.

Границу енклаве на југу чине отсеци 2/а, 2/д, 3/a, ГЈ „Звезда”, а на северу обала Дрине (Перућачког језера).

Граница овог локалитета почиње од њјегове најзападније тачке тј. међе кат. парц. бр. 1/1 и кат. парц. бр. 292/1 одакле прати обалу према истоку и спољну границу кат. парц. бр. 292/1, 6/1, 7/1, 10, 14/1, 18/1, 65/1, 68/1, 70/1, 77/1, 79/1, 86/1, 90/1, 99, 101/1, 102/1, 107/1, 111/1, 113/1 и 255/1. Одавде граница нагло скреће у правцу северозапада границом кат. парц. бр. 255/1, 256, 259, 263, 264, 267, 268, 270, 276, 280, 281, 285, 286, 289 и 292/1 и кат. парц. бр. 1/1 до почетне тачке описа овог локалитета.

2.14. „Бели Рзав – Заовине”, површине 395,74 ha

Граница овог локалитета почиње од међе катастарских кат. парц. бр. 6364 и 6397 обилазећи локалитет I степена заштите „Кањон Склопови”. Граница креће ка северу границом кат. парц. бр. 6364 и 6365 са једне и кат. парц. бр. 6397 до тромеђе кат. парц. бр. 6397, 6365 и 6375 где сече ову кат. парц. бр. 6397, до тромеђе кат. парц. бр. 6397, 6389 и 6391 одакле наставља према истоку границом кат. парц. бр. 6391 и 6392 са једне и 6397 са друге стране па даље на север границом кат. парц. бр. 6392 и 6383 до међе ове две катастарске парцеле са кат. парц. бр. 6402/1. Одатле граница наставља према северу секући кат. парц. бр. 6402/1, 6402/6, 5604, 5600 и 5607/1, скреће на југ секући кат. парц. бр. 6584/1, 5603/3, 6408/3, 6408/2, 6408/1, 6410/1, 6410/2, 6410/3 и 6418, на граници кат. парц. бр. 6418 и 6417 одакле наставља према југу границом те две катастарске парцеле до тромеђе кат. парц. бр. 6418, 6417 и 6415 одакле пресеца кат. парц. бр. 6415 све до најсеверније тачке кат. парц. бр. 6412 одакле наставља према југу границом кат. парц. бр. 6412, 6414, 6416 и 6415 до границе КО Заовине и КО Мокра Гора. Одавде граница скреће ка североистоку границом ове две општине и спољном границом кат. парц. бр. 6415 и 6417 до међе кат. парц. бр. 6417 и 6501/1 одакле наставља ка северу границом те две катастарске парцеле, пресецајући кат. парц. бр. 6501/1 и даље наставља на север границом кат. парц. бр. 6490, 6491, 6489, 6488, 6482 и 6484 са једне и кат. парц. бр. 6501/1 са друге стране. Потом граница иде границом кат. парц. бр. 6482 и 6501/6 до сеоског пута кат. парц. бр. 6457 и наставља пратећи га све до границе са кат. парц. бр. 6453. Одавде граница наставља ка северу границом кат. парц. бр. 6453 и кат. парц. бр. 5597 до сеоског пута кат. парц. бр. 6452 који даље прати пресецајући други пут кат. парц. бр. 6574 и даље пратећи овај пут а затим и 6573 до тромеђе ове и катастарских кат. парц. бр. 5555 и 5551. Граница овог локалитета затим скреће ка југозападу границом кат. парц. бр. 5551 и 5553 и кат. парц. бр. 5555 и 5554, а затим скреће према северозападу границом кат. парц. бр. 5542/2, 5542/1 и 5540 и кат. парц. бр. 5553, 5546, 5546 и 5535 одакле наставља на запад границом кат. парц. бр. 5540, 5539, 5538 и 5537 и кат. парц. бр. 5535 и 5536 и даље пресецајући пут кат. парц. бр. 6584/1 наставља границом кат. парц. бр. 5666 и 5665 са једне и кат. парц. бр. 5664 са друге стране све до пута кат. парц. бр. 6572. Одавде граница мења правац ка југу уз пут а затим од међе кат. парц. бр. 5664 и 5661 креће границом ове две катастарске парцеле и кат. парц. бр. 5656/1 до међе са кат. парц. бр. 5657/2 одакле поново мења смер према истоку границом кат. парц. бр. 5656/1 и 5659/1 и кат. парц. бр. 5657/2 и 5656/2 до тромеђе кат. парц. бр. 5659/2, 5656/2 и 5655 мењајући смер и настављајући према југозападу, пресецајући пут кат. парц. бр. 5640 границом кат. парц. бр. 5656/2, 5653, 5633, 5634, 5631, 5629, 5623, 5616 и 5609 са једне и кат. парц. бр. 5659/1, 5655, 5638, 5639, 5636, 5635, 5630, 5621/3, 5621/2, 5621/1, 5622, 5619, 5618 и 5607/2 са друге страни све до пута кат. парц. бр. 6576. Одавде граница креће ка југу путем кат. парц. бр. 6576 и даље пратећи границу између кат. парц. бр. 5897/1, 6320, 6318, 6299, 6306, 6283 и 6279 и кат. парц. бр. 6398, 6399, 6400/1, 6327, 6326, 6321, 6317, 6316/2, 6316/1, 6311, 6307 и 6282 до тромеђе кат. парц. бр. 6279, 6282 и 6283. Одавде граница креће ка југу границом кат. парц. бр. 6279, 6280, 6274, 6270, 6271, 6309/3, 6254/1, 6309/1, 6255, 6250, 6571, 6242, 6241, 6240, 6239, 6238, 6237, 6236 и 6577 са једне и и кат. парц. бр. 6282, 6281, 6273, 6272, 6310, 6254/2, 6308, 6254/3, 6249, 6248 и 6358 до међе кат. парц. бр. 6358, 6516 и 6577. Одавде граница пресеца кат. парц. бр. 6577 и скреће ка западу границом кат. парц. бр. 6215 и 6210/1 и кат. парц. бр. 6220, 6214 и 6210/2 пресецајући пут кат. парц. бр. 6231 и наставља ка северозападу границом кат. парц. бр. 6231 и 6203 са једне и кат. парц. бр. 6211/1, 6211/2, 6205 и 6204/1 са друге стране до границе КО Заовине која је уједно и државна граница. Одавде граница прати границу КО Заовине и државну границу према југоистоку све до најјужније тачке кат. парц. бр. 6540 и овог локалитета а уједно и најужније тачке самог Националног парка. Одавде граница се враћа ка североистоку границом КО Заовине и КО Мокра Гора до почетне таке и међе катастарских кат. парц. бр. 6364 и 6397.

2.15. „Солотуша”, површине 240,14 ha

Обухвата одељења у ГЈ „Калуђерске баре”: 23/а, 24/а, 24/б и у ГЈ „Мелиоративно заштитне шуме – Рача”: 9/а, 9/б, 9/ц, 9/д, 10/а, 10/б, 10/ц.

Граница овог локалитета креће од тромеђе КО Солотуша, КО Биоска и КО Кремна и креће у правцу запада пратећи границу КО Солотуша и КО Кремна што је уједно и граница општина Ужице и Бајина Башта све до кат. парц. бр. 4875/2 где се граница одваја одваја од граница општина и иде границом кат. парц. бр. 4875/1 и 4140/1 са једне и кат. парц. бр. 4875/2 и 4140/75 са друге стране настављајући ка северозападу поново границом КО Солотуша и КО Кремна и путем кат. парц. бр. 4925 све до тромеђе кат. парц. бр. 4925, 4140/160 и 4140/1. Одавде граница прво наставља према северу границом кат. парц. бр. 4140/160, 4140/89, 4140/159 и 4140/18 са једне и кат. парц. бр. 4140/1 са друге стране, а затим према југозападу границом између кат. парц. бр. 4140/18, 4140/17, 4140/142, 4140/102, 4140/49, 4140/68 и 4140/1, одакле сече кат. парц. бр. 4140/1 и међе са кат. парц. бр. 4161 и 4162 одакле граница наставља према североистоку ганицом кат. парц. бр. 4162, 4163, 4173, 4172, 4184 и 4230/1 све до тромеђе кат. парц. бр. 4230/1, 4184 и 4209 одакле поново мења правац и иде у правцу југоистока границом кат. парц. бр. 4230/1, 4230/2, 4140/1 и 4428 са једне и кат. парц. бр. 4209, 4215, 4228, 4229, 4226, 4225, 4222, 4221, 4218, 4219/6, 4232, 4244/2, 4246, 4249, 4250, 4254, 4255, 4323, 4324, 4325/1, 4325/3, 4326, 4429/1 и 4427 са друге стране. Граница скреће у правцу североистока секући кат. парц. бр. 4429/1 до кат. парц. бр. 4390/3 одакле наставља у правцу североистока границом кат. парц. бр. 4390/3, 4390/2, 4389, 4387 и 4429/1 до тромеђе кат. парц. бр. 4387, 4429/1 и 3767. Одатле граница креће у правцу истока границом кат. парц. бр. 3767, 3766, 3760, 4909, 4448/1, 4448/2, 4449, 4446, 4445/1 и 4444 и кат. парц. бр. 4429/1 и 4430 све до сеоског пута кат. парц. бр. 4443 одакле наставља путем у смеру југоисток до раскрснице са путем 4442, тј. крајње источне тачке локалитета а уједно и спољне границе Националног парка Тара, а затим њиме до међе између кат. парц. бр. 4430 са једне стране и кат. парц. бр. 4437, 4431 и 4573 са друге стране и то правцем запад где долази до „Куле” на граду. Ту мења правац према југу, такође међом између кат. парц. бр. 4430 и 4573 где поново мења правац крећући се према западу међом кат. парц. бр. 4430 са једне стране, а са друге кат. парц. бр. 4576, 4582 и 4583. Затим поново мења правац крећући се према југу и то са десне стране кат. парц. бр. 4140/1, 4140/47 и 4140/31 а са леве кат. парц. бр. 4140/29 и 4630, затим са десне стране кат. парц. бр. 4631, а са леве стране кат. парц. бр. 4643 и 4640. Даље иде међом између, са десне стране, кат. парц. бр. 4140/88, а са леве стране кат. парц. бр. 4640, 4639 и 4636 где граница Националног парка долази до КО Биоска општине Ужице. Даље граница наставља границом између КО Солотуша и КО Биоска до тромеђе КО Биоска, Солотуша и Кремна, тј. границе општине Бајина Башта и општине Ужице која је уједно и почетна тачка описа овог локалитета.

2.16. Предеона целина „Рача”, површине 244,197 ha

Обухвата шуме СПМ ГЈ „Рача”, и то одељења 21/а, 21/б, 21/ц, 21/д, 21/е, 21/ф, 22/а, 22/б, 22/ц, 22/д, 22/ф, 22/г, 22/х, 22/а, 23/б, 24/а, 24/б, 24/ц, 24/д, 24/е, 24/г, 25/а, 25/б, 26/2, 26/а, 26/б, 26/ц.

Граница почиње од моста преко реке Раче на југозападу овог локалитета, тј. међе кат. парц. бр. 1543/1 КО Мала река и кат. парц. бр. 2000 КО Рача одакле прелази мост и креће у правцу североисток пратећи реку Рачу са једне и кат. парц. бр. 1706/2, 1706/1, 1705/1, 1705/2, 1691, 1690/1, 1682, 1681, 1637, 1636/2, 1636/1 и 1624 до кат. парц. бр. 1094 КО Рача одакле креће ка западу међом кат. парц. бр. 1094, 1623/2, 1623/3 и 1623/4 са једне и 1624, 1627/2, 1627/1 и 1627/3 са друге стране све до пута и кат. парц. бр. 1993 којим даље наставља у правцу североистока а затим границом пута 1986 све до крајње источне тачке кат. парц. бр. 1423/8 где пресеца пут и прати у смеру северозапад границом кат. парц. бр. 1423/8, 1423/9, 1423/10 и 1097/1 до тромеђе кат. парц. бр. 1423/10, 1423/13 и 1097/1 одакле наставља према северу границом кат. парц. бр. 1423/15, 1423/22, 1423/23, 1423/24 и 1097/1 до тормеђе кат. парц. бр. 1097/1, 1423/24 и 1401. Одатле иде правцем североисток међом између кат. парц. бр. 1401, 1402, 1395 и 1396 са једне и 1097/1 са друге стране. Скреће у правцу истока међом између кат. пар 1097/1 са једне стране и 1098 и 1099 са друге стране. Ту излази на сеоски пут број 1985 и сече га настављајући ка северу међом кат. парц. бр. 1091, 1090/5, 1090/4, 1090/3, 1090/1, 1067/1, 1065/3, 1065/2 и 1065/1 са једне стране и кат. парц. бр. 987/2 са друге стране све до сеоског пута кат. парц. бр. 1984 коју сече и даље наставља прво на севера затим на исоток границом пута и кат. парц. бр. 987/2 све до кат пар. 988, затим међом између ње и кат. парц. бр. 987/2 и 989. Граница се даље наставља у правцу севера и то са једне стране је кат. парц. бр. 987/3, а са друге стране 989, 990, 980, 979, 981, 982 и 972 све до тромеђе кат. парц. бр. 972, 987/3 и 983. Одавде граница нагло скреће ка југозападу пратећи кат. парц. бр. 983, 2000, 984/2 са једне и 987/3 и 987/ 2 са друге стране до кат. парц. бр. 984/3 одакле креће на исток границом кат. парц. бр. 984/2 и 984/3 одакле граница креће према истоку пресецајући кат. парц. бр. 2000 КО Рача а затим и кат. парц. бр. 420/3 КО Мала река одакле поново мења правац и креће на североисток границом кат. парц. бр. 420/3 и 420/2, са једне стране и 420/1 са друге до тромеђе кат. парц. бр. 420/1, 373/4 и 373/5. Одавде граница поново креће ка југоистоку границом кат. парц. бр. 373/5, 373/1 и 420/1 па излази на сеоски пут број 1980 и пресеца га на тромеђи кат. парц. бр. 373/1, 420/1 и 1980. Граница даље иде правцем југа обухватајући кат. парц. бр. 440 и 439 са једне стране и међом са кат. парц. бр. 441 све до тромеђе кат. парц. бр. 441, 439 и 447/1 где опет пресеца сеоски пут 1980 и наставља на југ границом пута све до границе са другим сеоским путем и кат. парц. бр. 1981 одакле наставља њиме даље ка југу све до кат. парц. бр. 628. Одатле граница нагло скреће ка западу међом кат. парц. бр. 420/1 са једне стране и кат. парц. бр. 628, 627, 425 и 424, до кат. парц. бр. 422 одакле поново креће према југу међом кат пар. 422 и 420 са једне и кат. парц. бр. 424, 423, 1227, 1228 и 1262 са друге стране где излази на сеоски пут број 1983. Прелази преко пута и даље наставља границом између кат. парц. бр. 418 и 1269 са једне и кат. парц. бр. 1266 са друге стране све до сеоског пута број 1983. Наставља путем правац истока све до међе између кат. парц. бр. 418 и кат. парц. бр. 1270 чијом међом излази на сеоски пут број 1982 где мења правац кретања према југу путем број 1982 све до раскрснице гробља, одакле наставља путем број 2006 и даље у правцу југа све до краја поменутог пута који се завршава на граници између кат. парц. бр. 418, куда се наставља граница и кат. парц. бр. 1272, 1273 и 1274. Даље иде према југу границом кат. парц. бр. 1274 и 1451 где излази на пут број 1980 код тригонометра 255 КО Мала Река. Наставља према југу путем број 1993 до међе са путем 1994 одакле граница нагло скреће ка западу пратећи овај пут и кат. парц. бр. 1994 до кат. парц. бр. 1463. Овде граница поново мења смер у северозапдни и иде границом кат. парц. бр. 1463, 1464, 1461, 1436, 1452/3, 1460, 1459/2, 1459/1, 1466, 1467, 1473 и 1475 са једне и кат. парц. бр. 1455, 1453, 1452/2, 1452/1, 418 и 1465 па опет 418 све до међе кат. парц. бр. 418, 1475, 414 и 1480/1 одакле скреће према југу границом кат. парц. бр. 1480/1, 1484/1 и 1488 и кат. парц. бр. 1475, 1479/1, 1479/2, 1478, 1485, 1486 и 1487 до пута кат. парц. бр. 1994 одакле наставља путем у правцу југозапада све горбља и кат. парц. бр. 1492. Одавде граница скреће на југ границом кат. парц. бр. 1495 и кат. парц. бр. 1543/1 до тачке са координатама Y=7382426 X=4864770 одакле граница прави нагли заокрет и креће у правцу северозапада секући кат. парц. бр. 1543/1 и враћајући се на почетну тачку описа овог локалитета тј. међи кат. парц. бр. 1543/1 КО Мала река и кат. парц. бр. 2000 КО Рача и мосту преко реке Раче.

2.17. Предеона целина „Клисура Дервенте и Дрине”, површине 1008,19 ha

Ова предеона целина обухвата шумска одељења ГЈ Мелиоративно заштитне шуме – Рача и то: 33, 34, 35, 36, 37, 38 (сем одсека 38/4) и, 39 (сем одсека 39/б, као и 40/б (изиев одсека 40/а и 40/ц), као и шумска одељења ГЈ Тара и то: одсеке 47/1, 47/б и 86/а.

Граница овог локалитета почиње од међе КО Бесеровина и КО Зауглине на истоку овог локалитета тј. од тромеђе кат. парц. бр. 935 и 936 КО Зауглине и кат. парц. бр. 1347 КО Бесеровина и креће на исток међом између кат. парц. бр. 935, 934, 933, 932, 931, 930 и 929/2 са северне стране и кат. пар 936, 927/3, 927/1, 927/2, 927/5, 927/6 и 927/7 са јужне стране. Затим се ломи иде правцем североисток, излази међом између кат. парц. бр. 929/2 и 928 и излази на сеоски пут који носи катастарски број 945. Даље наставља сеоским путем који се ломи правцем северозапад-југоисток, потом се ломи према западу, затим јужно до кат. парц. бр. 937/1 одакле скреће према југозападу границом кат. парц. бр. 937/1, 937/2 и 941/1 и кат. парц. бр. 927/1, 927/3 и 927/4 где излази поново на границу КО Бесеровина и Зауглине. Одавде граница наставља на запад границом ове две општине до кат. парц. бр. 1350/1 КО Бесеровани где се одваја од границе и наставља у смеру северозапада границом кат. парц. бр. 1349, 692/1, 699/2, 699/1, 700/2, 703, 1345/2, 1345/1, 1345/3, 728, 733, 734, 740/1, 741/2, 741/3, 741/4, 765/1 и 766/1 и кат. парц. бр. 1350,/1, 1344, 1343, 1342, 1341, 740/2, 741/5, 1338/6, 1338/4, 767/2, 766/3 и 766/2, пресеца пут 766/7 и наставља границом кат. парц. бр. 771, 782 и 799 и кат. парц. бр. 770, 769, 784, 783 и 785, пресеца пут 785 и наставља у смеру северозапада границом кат. парц. бр. 804, 805, 810, 814, 813, 814 и 815/9 и кат. парц. бр. 1590, 797, 1591, 798/1, 1302, 811 и 812, пресеца пут 1584 и наставља границом кат. парц. бр. 1154/27, 1154/24, 1154/23, 1154/20, 1154/19, 1154/16, 1154/15, 1154/12, 1154/11, 1154/9, 1154/8 и 1154/1 и кат. парц. бр. 1155, 1156/1, 1157/1, 1154/28, 1158/2, 1159/2, 1159/6, 1159/7, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164/1 и 1164/2 све до границе КО Бесеровина и КО Перућац. Одавде граница наставља у правцу југозапада границом ове две општине до кат. парц. бр. 975 одакле се одваја од границе општина и иде у правцу југозапада границом кат. парц. бр. 650, 652/1, 652/2 и 653 и кат. парц. бр. 975, 974, 973, 984, 972, 992, 971, 970, 969, 965, 963/1, 963/2, 962/4, 957, 956/3, 956/2, 956/1, 955, 953/6 и 954 одакле скереће на југ секући кат. парц. бр. 946/1, 946/2 и 1047/ одавде граница мења смер ка северу пресецајући кат. парц. бр. 874/1до границе са кат. парц. бр. 892/2 и даље наставља према северу границом кат. парц. бр. 874/1 и кат. парц. бр. 892/2, 892/12 и 892/1 до најсеверније тачке кат. парц. бр. 892/8 одакле поново пресеца кат. парц. бр. 871/1 одакле наставља правцем сверозапад границом кат. парц. бр. 873/1 и кат. парц. бр. 875/1 све до границе КО Растиште и КО Перућац. Одавде граница наставља у смеру северозапад границом кат. парц. бр. 1494/1, 1494/2, 1494/3, 1494/4, 1494/5, 1497, 1500, 1501, 1512/2, 1512/1, 1512/3, 1594/2, 1515/1, 1516, 1515/4, 1517, 1524/1, 1524/2, 1525/1, 1526/2, 1526/3, 1534/1, 1531, 1532, 1534/1, 1534/6, 1534/5, 1533/1, 1534/4, 1534/6, 1534/5, 1533/1 и 1534/4 и кат. парц. бр. 961/1, 961/13 и 961/12, и опет 961/1 а затим наставља у смеру запада и пресеца кат. парц. бр. 961/1. Одавде граница наставља у правцу северозапада границом кат. парц. бр. 1007, 1006, 996, 995, 994 и кат. парц. бр. 961/1 одакле поново пресеца кат. парц. бр. 961/1 до пута кат. парц. бр. 4413 одакле пратећи пут и границу локалитета I степена заштите „Клисура Дервенте” креће на запад а затим ка југу све до тачке са координатама Y=7368579 X=4868808 где пресеца овај пут на запад све до кат. парц. бр. 1/1 тј. тачке са координатама Y=7368557 X=4868805 одакле се враћа другом страном пута прво на север па затим на северозапад пратећи границу локалитета I степена заштите „Клисура Дервенте” и кат. парц. бр. 1/1 а затим кат. парц. бр. 4445/1 настављајући на исток путем све до пута кат. парц. бр. 4421/1 чијом границом наставља на исток све до границе са кат. парц. бр. 1251/1 одакле прати границу кат. парц. бр. 1251/1, 1251/2, 1252/2, 1253, 1254, 1255, 1258/3, 1258/2, 1258/1, 1263, 1266/2, 1266/1, 1267, 1275/1 и 961/1 ка југоистоку до кат. парц. бр. 1275/1 где скреће на југ до границе са кат. парц. бр. 1275/3, а затим прати пут Перућац-Митровац и истим иде у правцу Перућца кат. парц. бр. 4459 на југоисток долазећи до кат. парц. бр. број 1484/1 КО Растиште. Од овог места, граница иде у правцу југоистока јужном страном кат. парц. бр. 1490/1, 1490/2 и 1491 долазећи до КО Перућац, одакле скреће у правцу севера и то границом КО Растиште тј. границом кат. парц. бр. 4451/1 КО Растиште и кат. парц. бр. 873/1 КО Перућац. Граница затим скреће у правцу истока границом између кат. парц. бр. 31 и 873/1, а потом границом између кат. парц. бр. 34, 24, 23, 35, 60, 61, 63, 65, 67 и 873. Граница затим иде према југу границом кат. парц. бр. 88, 97 и 873 долазећи до полигоне тачке 369 КО Перућац где скреће ка истоку границом кат. парц. бр. 97 и 873 преко полигоне тачке 370 и 371 КО Перућац, а потом скреће ка североистоку границом кат. парц. бр. 97 и 93 долазећи до четворомеђе између кат. парц. бр. 93, 92, 98 и 873, одакле скреће према истоку границом кат. парц. бр. 98 долазећи до полигоне тачке 362 КО Перућац, одакле скреће ка југу, а затим истоку границом кат. парц. бр. 104 и 873 долазећи до сеоског пута који се води под бројем 1047, одакле скреће ка југу истим путем до кат. пар 869 где пресеца пут и кат. парц. бр. 1047 у правцу југоистока пратећи спољну границу кат. пар 869 све до пута бр. 110, који пресеца и одатле правцем североисток креће до кат. парц. бр. 774, онда иде границом између кат. парц. бр. 774, 772, 771, 770, 760, 759, 752/3, 752/2, 751/1, 757, 744/1, 742 и 743 са јужне стране и кат. парц. бр. 653 са друге стране долазећи на сеоски пут који носи број 741, иде према истоку у дужини од 30 m, а онда скреће на југ међом између кат. парц. бр. 698 и 653, затим скреће на северозапад и иде међом кат. парц. бр. 695 и 652/1. Затим продужава међом између кат. парц. бр. 652/1 и 4049, онда прави лом у правцу југоисток и иде међом између кат. парц. бр. 693, 692, 659/2, 694, 650, 655 и 654 са једне стране и кат. парц. бр. 652/1, 659/1 и 654 са друге стране. Продужава према истоку и иде међом између кат. парц. бр. 654, 625, 626 и 627/1, са једне стране и кат. парц. бр. 650 са друге стране. Ту скреће правцем југозапад-североисток међом између кат. парц. бр. 627/1 и 627/2, 623 и 628 и 622 затим ка североистоку међом кат. парц. бр. 658 и 622, 621 и 650/1. Скреће на исток међом између кат. парц. бр. 634/1 и 634/2 са једне стране и 650/1 са друге стране. Ту скреће на југ међом између кат. парц. бр. 643 и 650/1. Иде према истоку међом између истих кат. парц. бр. ту скреће на југ затим исток па на север између кат. парц. бр. 644/2, 644/1, 646 и 647 са једне стране и кат. парц. бр. 650/1 са друге стране. Ту излази на сеоски пут број 604 и продужава на исток сеоским путем све до краја КО Перућац. Наставља истим правцем, путем који се наставља на досадашњи пут, а иде кроз КО Бесеровину и има кат. парц. бр. 1588. Тим путем иде све до другог сеоског пута који скреће на југ па онда северозапад-југоисток, а носи број 1589. Он долази на други сеоски пут број 1584, а све у правцу истока. Тим путем иде све до кат. парц. бр. 579 где пресеца пут и прати међу кат. парц. бр. 579 и 578 са једне стране и 571, 572 и 577 са друге стране до границе са КО Зауглине. Од тог места прати пут границом кат. парц. бр. 1224 КО Зауглине а зати, иде међом између КО Бесеровине и кат. парц. бр. 795 и 935 КО Зауглине све до почетне тачке описа границе овог локалитета и тромеђе кат. парц. бр. 935 и 936 КО Зауглине и кат. парц. бр. 1347 КО Бесеровина.

2.18. „Алушка планина II”, површине 521,35 ha

Локалитет „Алушка планина” налази се у КО Растиште и КО Коњска река.

Ова предеона целина обухвата шумска одељења ГЈ Мелиоративно заштитне шуме – Рача и то: 38/4 и 39/б, шумска одељења ГЈ Тара и то: одсеке 3/а (део), 5/1, 5/а, 6/а, 8/а, 14/а, 15/а, 16/а, 19/3.

Граница локалитета почиње од међне тачке бр. 400 тј. од саме границе КО Коњска река и КО Растиште тј. тромеђе кат. парц. бр. 208/1 КО Коњска Река, кат. парц. бр. 3962 и 3961 КО Растиште и креће на северозапад границом кат. парц. бр. 3961 и 3962 одакле наставља према североистоку границом кат. парц. бр. 3961, 3960 и 3958 до међне тачке 373. Одавде граница скреће ка северу границом кат. парц. бр. 3958, 3957, 3856, 3953, 3952, 3949, 3947 и 1535/1 до сеоског пута кат. парц. бр. 4422 и међне тачке 351 одакле наставља према северу ус овај пут са једне и кат. парц. бр. 3855/2, 3855/1, 3854/3, 3854/2, 3854/1, 3853/2, 3853/1, 3853/3, 3853/4, 3853/5, 3853/6 и 1564 са друге стране заобилазећи кат. парц. бр. 3852 све до раскрснице са путем кат. парц. бр. 3831. Овде граница скреће нагло на југозапад пратећи границу кат. парц. бр. 3832/1 и 1564 до међне тачке 411 одакле креће на запад све до границе локалитета „Алушка планина” у I степену заштите, одакле креће ка југу пресецајући кат. парц. бр. 1564 до кат. парц. бр. 3853/6 одакле наставља ка југу границом кат. парц. бр. 3853/6, 3853/5, 3853/4, 3853/3, 3853/1, 3853/2, 3856/1, 3856/2, 3946, 3945, 3944 и 3942 и кат. парц. бр. 1564, 3858 и 3857 до тромеђе кат. парц. бр. 3857, 3942 и 3939 одакле граница скреће ка јуозападу границом кат. парц. бр. 3939, 3923 и 3857 до тромеђе кат. парц. бр. 3857, 3924 и 3922. Одавде граница поново креће ка северозападу границом кат. парц. бр. 3922, 3859, 3861/1 и 3863 и кат. парц. бр. 3857, 3858 и 1564, одакле поново пресеца кат. парц. бр. 1564 настављајући ка северозападу до границе са кат. парц. бр. 3822 одакле наставља ка северу границом кат. парц. бр. 3822, 3823/4, 3823/3, 3823/2, 3823/1, 3824, 3825/2, 3825/1, 3825/3, 38263827/1, 3827/2, 1620, 1619, 1618, 1616/10 и 1564, одакле скреће право ка североистоку а затим нагло поново ка југу секући поново кат. парц. бр. 1564 до кат. парц. бр. 3837/3. Одавде граница поново креће на североисток границом кат. парц. бр. 3837/3, 3837/2, 3837/1, 3838 и 1564 све до сеоског пута кат. парц. бр. 4422. Одавде граница прати пут ка северозападу, одакле пресеца кат. парц. бр. 961/1, а затим скреће ка западу, до кат. парц. бр. 1007 одакле наставља ка северозападу границом кат. парц. бр. 1007, 1006, 996, 995, 994 и 961/1 до границе са локалитетом I степена заштите „Клисура Дервенте” и међном таком 776. Одавде граница скреће ка југу пратећи границу кат. парц. бр. 994, 988, 987, 976, 970, 969, 963, 964, 965, 973, 975, 974, 980, 981, 979, 983, 992, 985 и 961/1 до пута кат. парц. бр. 1764 пратећи га на југ па на исток а ѕатим на север границом кат. парц. бр. 985, 991, 986/1 и 990 до међе са кат. парц. бр. 989 одакле креће поново на југ границом кат. парц. бр. 989, 994 и 993 поново до пута кат. парц. бр. 1754 и даље наставља уз пут ка југу а затим даље уз пут 4422 до међе са кат. парц. бр. 1597/2 одакле наставља у правцу југа границом кат. парц. бр. 1597/2, 1596, 1595, 1603, 1613/2, 1610, 1611, 1608 и 1607 и кат. парц. бр. 1589/3, 1584, 1604, 1616/4, 1616/5, 1616/8, 1616/9 и 1616/10 где опет излази на сеоски пут кат. парц. бр. 4442 пратећи га на југ све до међе кат. парц. бр. 3827/2 и 3827/1 одакле пресеца пут ка западу и прати границу кат. парц. бр. 3797/1, 3802/1, 3803, 3806, 3807 и 3783 и кат. парц. бр. 3800, 3801 и 3808 излазећи на Алушки поток и скрећући ка југу уз његову обалу а затим пресецајући га удо најисточније тачке кат. парц. бр. 3744/2 и почетка сеоског пута кат. парц. бр. 4432 који прати поново на север а затим скреће на северозапад пратећи други сеоски пут кат. парц. бр. 4432 до тромеђе кат. парц. бр. 3748/2, 3749 и 3738/2. Одавде граница поново мења смер ка југу пратећи кат. парц. бр. 3738/2 и 3739/1 са једне и кат. парц. бр. 3749, 3750, 3752 и 3753 до сеоског пута 4433 одакле наставља према југу пратећи овај пут све до тромеђе кат. парц. бр. 3730/16, 3879 и 4433 одакле мења смер ка југоистоку пратећи границу кат. парц. бр. 3879 и кат. парц. бр. 3730/16, 3730/15, 3730/14, 3730/13, 3730/12, 3730/11, 3730/10, 3730/9, 3730/8, 3730/7, 3730/6, 3730/5, 3730/4, 3730/3, 3730/2, 3730/1 и 3873 до кат. парц. бр. 3817 коју заобилази ка северу а затим опет ка југу настављајући границом кат. парц. бр. 3879 и кат. парц. бр. 3878, 3919, 3916 и 3915/1 до пута кат. парц. бр. 4433, који пресеца у међној тачки 1 пратећи даље границу кат. парц. бр. 3989 и кат. парц. бр. 3988, 3987, 3983 и 3977 до границе са КО Коњска река одакле наставља границом те општине и КО Растиште на југ до међне тачке 719 одакле прелази на терирорију КО Коњска река и пратећи границу кат. парц. бр. 1/1 и кат. парц. бр. 227/3 и 230 а затим ка југоистоку пратећи границу кат. парц. бр. 230 и 231/1 све до тромеђе са кат. парц. бр. 231/5. Одавде граница поново креће ка југу границом кат. парц. бр. 231/1 и 231/5 до границе са кат. парц. бр. 268/1 где нагло мења смер ка северозападу пратећи границу кат. парц. бр. 268/1 и 231/1 све границе са кат. парц. бр. ½ одакле креће поново ка југоистоку границом кат. парц. бр. 1/2 и кат. парц. бр. 268/1, 268/8 и 282/1 одакле поново мења смер ка северу и прати границу кат. парц. бр. 275/1, 258, 251/2, 251/1, 243/1, 243/2, 244, 244/3, 243/1, 227/1, 227/2, 222/1 и 212 и кат. парц. бр. 276/1, 1142/1, 260, 250/2, 250/1, 249, 247, 243/3, 232, 233, 242, 226/2, 226/2, 223, 211 и 208/1 до почетне тачке описа овог локалитета међне тачке бр. 400 тј. саме границе КО Коњска река и КО Растиште тј. тромеђе кат. парц. бр. 208/1 КО Коњска Река, кат. парц. бр. 3962 и 3961 КО Растиште.

2.19. „СОКОЛИНА” , површине 72,33 ha

Локалитет „Соколина” налази се у КО Рача.

Ова предеона целина обухвата шумска одељења ГЈ Мелиоративно заштитне шуме-Рача и то: 29/а, 29/б, 30/а, 30/б, 31/а (део), 31/б.

Овај локалитет чине 2 целине. Граница горње целине почиње од најисточније тачке ове целине и то међе кат. парц. бр. 1553, 1544/1 и пута 1986 одакле креће на запад границом кат. парц. бр. 1553 и 1544/1 до пута кат. парц. бр. 1991 пратећи га све до међе са кат. парц. бр. 1551 одакле граница наставља према југозападу границом кат. парц. бр. 1551, 1548/4, 1546/1, 1547, 1545 и 1544/1 све до пута кат. парц. бр. 1991. Одавде граница прати пут ка југозападу до најсеверније тачке кат. парц. бр. 1508/1 где пресеца пут 1991 и од тромеђе кат. парц. бр. 1508/1, 1505 и 1506 креће ка северу границом кат. парц. бр. 1505 и к.п 1506 до пута кат. парц. бр. 1992одакле наставља према северу границом кат. парц. бр. 1500 и кат. парц. бр. 1501 до границе КО Зауглине и КО Рача одакле наставља у смеру североисток до међе са кат. парц. бр. 1496 одакле граница мења смер ка југоистоку границом кат. парц. бр. 1496, 1495/2 и кат. парц. бр. 1497 све до пута кат. парц. бр. 1991. Одавде граница наставља путем према истоку а затим се одваја од њега у полигоналној тачки 627 пратећи границу кат. парц. бр. 1552 и кат. парц. бр. 1493/5, 1492, 1491, 1474, 1473 и 1472 поново до пута кат. парц. бр. 1991 одакле мења смер ка југозападу и пресеца овај пут у најсевернијој тачки кат. парц. бр. 1553 пратећи границу исте и пута кат. парц. бр. 1986 до почетне тачке описа границе ове целине.

Граница доње целине овог локалитета почиње од тромеђе кат. парц. бр. 1748/3, 1544/1 и реке Раче кат. парц. бр. 2000 КО Рача у смеру ка југозападу и прати границу кат. парц. бр. 1748/3, 1749, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761 и 1544/1 до тромеђе кат. парц. бр. 1956, 1544/1 и 1761 одакле наставља ка северу границом кат. парц. бр. 1955, 1544/15, 1544/13, 1544/12, 1766, 1779/3, 1780/4, 1780/3 и1544/10 и кат. парц. бр. 1544/1 и 1544/16, опет 1544/1, 1544/14 и 1544/11 до тромеђе кат. парц. бр. 1544/10, 1544/1 и 1726 одакле наставља у правцу северозапада границом кат. парц. бр. 1726, 1715, 1716, 1544/9, 1544/8, 1544/7 и кат. парц. бр. 1544/1, одакле пресеца кат. парц. бр. 1544/1 до међе са кат. парц. бр. 1544/5 одакле наставља у правцу северозапада пратећи границу кат. парц. бр. 1544/4, 1825, 1826 и 1828 и кат. парц. бр. 1544/5 и 1544/6 до сеоског пута кат. парц. бр. 1991/2 одакле наставља овим путем на север, одакле поново сече кат. парц. бр. 1544/1 у смеру ка југоистоку, све до реке Раче кат. парц. бр. 2000 одакле прати реку ка југоистоку све до почетне тачке описа границе овог локалитета и тромеђе кат. парц. бр. 1748/3, 1544/1 и реке Раче кат. парц. бр. 2000.

IV. НАЦИОНАЛНИ ПАРК „КОПАОНИК”

IV.1. ОПИС ГРАНИЦА НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА КОПАОНИК

1. Подручје Националног парка Копаоник налази се на територији општина Рашка и Брус.

Површина Националног парка Копаоник износи 11 969, 04 ha.

2. Опис граница почиње у тачки где се додирују КО Бело Брдо, Брзеће, Гувниште и Равниште, од које у КО Брзеће у правцу северозапада прати кат.парц.бр. 1880, 1879 и 1877/1, од које прелази у КО Копаоник и прати границе кат.парц.бр. 101, 100, 102, 106, 110, 111, 112, 113, 115, 108, 109, 118, 122/2, 122/1, 136/1, 136/2, 136/3, 136/4, 135/3, 134/2, 135/2, 121/2, 197,4, 107/2, 106/2, 110/4, 110/2, 104/2, 102/7, 24/1, 25, 2457/1, 69, 2443, 2444, 2436/2, 2436/1, 2436/2, 2443, 2442, 2441, 2440, 69, 66, 632, 635, 632 и 66, коју прати до границе са КО Лисине (заједничка преломна тачка за кат.парц.бр. 66, КО Копаоник и кат.парц.бр. 1532, 1530 и 1528 КО Лисине). Одатле наставља границом кат.парц.бр. 1530, 1529, опет границом кат.парц.бр. 1530, затим границом кат.парц.бр. 1528 све до границе са КО Копаоник у којој прати границу кат.парц.бр. 66 све до границе са КО Лисине. Прелазећи у КО Лисине прати границу кат.парц.бр. 78 и 79, наставља ивицом пута кат.парц.бр. 898 КО Копаоник, којим долази до источнe преломнe тачкe кат.парц.бр. 1496 КО Лисине, прати границу парцеле све до западне преломне тачке одакле пресеца пут кат.парц.бр. 2452 Ко Лисине у којој даље прати границе кат.парц.бр. 1493, 1489, 1488, 1494, 1490 и 1491 до западне преломне тачке, од које у правој линији пресеца кат.парц.бр. 1464 избијајући на коту 1394 која је и тригонометријска тачка 508 (на граници кат.парц.бр. 1460). Одатле прати границу кат.парц.бр. 1460 а потом границу кат.парц.бр. 1457 до пресека кат.парц.бр. 2448 (пут), наставља границама кат.парц.бр. 140, 142, 141, 145, 155/1, 157/2, 158/1, 176/1, 179/1, 1355/1, 1354, 1357/1, 1352/1, 1351/1, 1347/1, 1341/1, 547/1, 539/1, 538/2, 535/1, 532, 531, 284, 283, 282, 281, 280/2, 277, 276, 274, 264, 263, 257, 256, 251/2, 251/1, 249, 215 и 218, до пресека са кат.парц.бр. 2459 (пут). Пресеца га и затим пелази на границу кат.парц.бр. 43 у КО Тиоџе. Прати границу кат.парц.бр. 43, затим кат.парц.бр. 45 и 47 до њене најсеверније преломне тачке и наставља границом кат.парц.бр. 45, затим у правој линији пресеца кат.парц.бр. 147 и излази на границу кат.парц.бр. 79 коју прати до границе између КО Семетеш и КО Тиоџе. Наставља том границом у дужини од 280 m, након чега долази до преломне тачке кат.парц.бр. 35/1, прати границу кат.парц.бр. 35/1 и 42/2 избијајући на пут кат.парц.бр. 57, пресеца га и наставља границом кат.парц.бр. 29 и 57 (пут), 27/1 и 27/2, затим опет 27/1 све до ушћа Семетешке реке и безименог потока (кота 1064). Од те коте у правој линији пресеца кат.парц.бр. 56 (Семетешка река) и наставља у правцу севера границом кат.парц.бр. 56 (Семетешка река), затим прелази на кат.парц.бр. 16/1, а потом и 12/2. Надаље наставља границом кат.парц.бр. 27/1 до кат.парц.бр. 125 КО Бадањ (пут) и излази на границу између КО Семетеш и Бадањ. Од те тачке наставља границом између поменутих катастарских општина, односно границом кат.парц.бр. 125 (пут) све до најсеверније преломне тачке КО Семетеш, одакле прати западну границу кат.парц.бр. 4, коју прати до границе између КО Бадањ и Кремиће. У КО Кремиће наставља да прати границу кат.парц.бр. 73, 72, 50, 51 и 70/2 и пресеца у правој линији кат.парц.бр. 57 (пут) и наставља границом кат.парц.бр. 50/2 до границе између КО Јошаничка бања и Кремиће. Из те тачке у КО Јошаничка бања пресеца кат.парц.бр. 6281 спуштајући се на ушће (кота 956) два безимена потока од којих настаје Дашнички поток. Од те коте (956) пресеца кат.парц.бр. 6281 пратећи Дашнички поток све до ушћа у Самоковску реку. Од ушћа у правцу југа прати границу кат.парц.бр. 6281 до тромеђе кат.парц.бр. 6562, 6563 и 6281. Од тромеђе наставља пресецајући кат.парц.бр. 6563 у правој линији и наставља границом кат.парц.бр. 6564, а потом у правцу севера границом кат.парц.бр. 6570, те прелази на границе кат.парц.бр. 6510 и 6511 којом опет излази на границу кат.парц.бр. 6570. Затим прати границу кат.парц.бр. 6487 и њоме излази на границу кат.парц.бр. 6570, и наставља границама кат.парц. бр. 6576/2, 6575/2 и 6578/2 којом излази на границу кат.парц.бр. 6570. Прати границу поменуте парцеле све до границе кат.парц.бр. 7855 (пут) коју пресеца и наставља границама кат.парц.бр. 6736, 7628, 6816/2, 6820/2, 6821/2, 7628, 6823/2, 6824/2, 6828/2 и 6827/3 којом опет излази на кат.парц.бр. 6824/2. Надаље прати границу поменуте парцеле, затим наставља границама кат.парц.бр. 6823/2, 7628 и 7629 којом излази на границу кат.парц.бр. 7628. Наставља границама кат.парц.бр. 7631, 7627, 7643, 7644/1, 7644/2, 7743, 7744, 7745, 7747, 7643, 7754, 7755 и 7640, затим јужном границама кат.парц.бр. 7761, 7762 и 7764 и западном и северном границом кат.парц.бр. 7764, затим иде западном и северном границом кат.парц.бр. 7762 којом излази на кат.парц.бр. 7640, прати границу поменуте катастарске кат. парц. бр. и наставља границама кат.парц.бр. 7775, 7776, 7730, 7731, 7725, 7724, 7723, 7722, 7709, 1949, 7709, 7717, 7722, 7724, 7778, 7780, 7720, 7781 и 7640. Прати северну границу кат.парц.бр. 1915 и 1914 којом опет излази на границу кат.парц.бр. 7640. Прати је и наставља границама кат.парц.бр. 1908, 1907, 1906, 1892, 1893, 1890, 1883, 1671, 1884/2, па границама кат.парц.бр. 1671, 1883 и 1862 до кат.парц.бр. 7851 (пут). Од те тачке у правцу севера граница наставља кат.парц.бр. 1801, 1800, 1803 и 1802 којом излази на кат.парц.бр. 1803, па наставља границом кат.парц.бр. 1801 и 1805 којом излази на кат.парц.бр. 7851 (пут) и прати је до тромеђе кат.парц.бр. 1856, 1855 (које не припадају НП) и кат.парц.бр. 7851. Из те тачке у правој линији граница пресеца кат.парц.бр. 7851 (пут) и излази на границу кат.парц.бр. 1860 те наставља границом кат.парц.бр. 1876, 1877 и 1863 којом долази до границе КО Јошаничке бање и КО Црне Главе. Граница наставља у КО Црна Глава пратећи границе кат.парц.бр. 5430, 5374, 5373, 5366, 5369, 5368/1, 5327, 5326, 5174 и 5170/1. Од преломне тачке исте парцеле праволинијски пресеца кат.парц.бр. 5167 и излази на преломну тачку кат.парц.бр. 5166/1. Надаље прати границу кат.парц.бр. 5166/1 затим границе кат.парц.бр. 5163/2, 5162/2, 5151/1, 4107/1, 5043/2, 5042/2 и 5039/2 којом излази на границу кат.парц.бр. 4107/1 и њоме наставља до кат.парц.бр. 5024/2, до укрштања са кат.парц.бр. 5921 (пут), пресеца га у правој линији и наставља пратећи границе кат.парц.бр. 5023/2, 4107/1, 5019/2, 5018/2, 5008/2, 4107/1, 4990/2, 4989/2, 4988/2, 4987/2, 4986/2, 4978/2, 4977/3 и 4107/1 а потом границом кат.парц.бр. 5922 (Гобељска река). Наставља границом кат.парц.бр. 5922 (Гобељска река) до најзападније преломне тачке кат.парц.бр. 2218. Од те тачке наставља границом кат.парц.бр. 4107/1, 2298/2, 4107/1, 4331/2, 4329/2, 4327/2, 4306/2, 4305/2, 4107/1, 4215/2, 4214/2, 4213/2, 4211/3, 4209/2 и 4190/2 са које прелази на границу кат.парц.бр. 4189/2 којом се враћа на границу кат.парц.бр. 4190/2 са које прелази на границу кат.парц.бр. 4166/2, а потом на границе кат.парц. бр. 3656/2, 3657/2, 3666/2, 3667/2, 3668/2, 3677/2, 3678/2, 3679/2, 3680/2, 3696/2, 3697/3, 3697/1, 3698, 3705, 3747, 3752, 3753, 3754 и 3781 којом долази до кат.парц.бр. 5918 (пут) пресеца је и излази на јужнију преломну тачку кат.парц.бр. 3485. Затим наставља кат.парц.бр. 3485, 3493, 3555, 3556, 3557, 3558, 3560, 3551, 3550, 3548, 3562, 3563, 3424, 3426 и 3425 којом излази на границу кат.парц.бр. 3424 и њоме наставља преко границе кат.парц.бр. 3383 и 3381. Излази опет на кат.парц.бр. 3383, коју прати до пресека са кат.парц.бр. 5917 (пут) пресеца је под правим углом и наставља да је прати све до пресека са кат.парц.бр. 3440/1. Граница парка даље наставља границама кат.парц.бр. 3422, 3418, 3417, 3440/1, пресеца кат.парц.бр. 5919 (пут) и наставља границом кат.парц.бр. 3439/1 и 3439/3 којом опет излази на границу кат.парц.бр. 3439/1. Прати је и наставља границом кат.парц.бр. 2922 и 2920 и кат.парц.бр. 2918 којом излази на границу између КО Раковац и КО Црна Глава. Прати границу катастарских општина до тромеђе КО Црна Глава, Крива Река и Раковац која се налази на граници општина Рашка и Брус. У општини Брус граница наставља у КО Крива Река границом кат.парц.бр. 1152, 1156/1, 1157 и 1158, којом долази до кат.парц.бр. 3806 (пут), пресеца га и наставља границом кат.парц.бр. 1246 којом опет излази на пут кат.парц.бр. 1251, пресеца га правој линији и наставља границом кат.парц.бр. 1453/1, до њене северне преломне тачке, одакле пресеца пут кат.парц.бр. 3807/4 (пут) и наставља да прати границе кат.парц.бр. 700/4, 700/3, 700/1, 702 и 701/1, долази до границе кат.парц.бр. 701/2 којом излази на кат.парц.бр. 3804 (пут), пресеца га и наставља границама кат.парц.бр. 697 и 699, све до раскрснице путева кат.парц.бр. 3804 и 3807/4, наставља пресецајући пут кат.парц.бр. 3807/4 и прелази на границу кат.парц.бр. 1453/1. Прати је и преко кат.парц.бр. 1446, 1453/21, 1453/20, 1453/18, 1453/17, 1453/16, 1453/15, 1453/14, 1449, 1453/13, 1450, 1453/1, 1451, 1453/10, 1453/9, 1453/6, 1453/2, 1453/5, 1453/3, 1453/4, 1453/27, 1453/28, 1453/29, 1453/1, 1454, 1455 и 1456/1, долази до кат.парц.бр. 1457/1, коју прати до северне преломне тачке кат.парц.бр. 1458/1, из које пресеца пут кат.парц.бр. 3808/1 и излази на кат.парц.бр. 1458/1 и прати је до укрштања са путем кат.парц.бр. 3808/1 од које наставља границама кат.парц.бр. 2834 и 2833. Долази до пута кат.парц.бр. 3808, пресеца га и наставља границом кат.парц.бр. 2830/1, прати је и прелази на кат.парц.бр. 2828 и 2829, којом поново излази на границу кат.парц.бр. 2828. Прати је до кат.парц.бр. 3808 (пут) а затим исти пресеца и наставља да прати границе кат.парц.бр. 2839, 2833/12 и 2844 којом долази до преломне тачке заједничке за кат.парц.бр. 2845/1, 2864 и 2865. У тој тачки пресеца пут кат.парц.бр. 3808 и наставља да прати границу кат.парц.бр. 2865. Прати њену границу и наставља границама кат.парц.бр. 2833/12, 2842/2, 2842/3, 2842/4, 2842/5, 2843, 2842/6, 2833/13, 2833/17, 2833/18, 2939/2 и 2939/1 којом сече кат.парц.бр. 3802 (Цигански поток) и наставља границом кат.парц.бр. 3041/14, 3041/9, 3043, 3044/1, 3049/1, 3049/8 и 3049/9. Границом кат.парц.бр. 3049/9 излази опет на границу кат.парц.бр. 3049/1 којом наставља и сече кат.парц.бр. 3813 (пут). Након тога прати границу кат.парц.бр. 3273/3, поново се враћајући и пресецајући кат.парц.бр. 3813 (пут). Затим прати границу кат.парц.бр. 3049/4, 3427/7, 3427/3, 3427/2, 3426, 3425, 3424, 3423, 3422/2, 3422/1, 3421/2, 3421/1, 3420, 3413, 3414, 3415, 3416/1, 3417, 3418/1, 3419/2, 3428/29, 3428/40, 3428/39 и 3428/38 којом сече у правој линији кат.парц.бр. 3816 (пут). Излази на кат.парц.бр. 3640/2, прати њену границу и надаље прати границе кат.парц.бр. 3639/2, 3645 и 3624 којом излази на границу КО Крива Река и КО Ливађе, прати је до југозападне преломне тачке кат.парц.бр. 3757 од које следи границе у КО Крива река кат.парц.бр. 3757, 3754, 3716, 3754 и 3755, затим опет кат.парц.бр. 3754, којом излази на границу између КО Ливађе и Крива Река све до укрштања са Сребрначком реком и прати границу између кат.парц.бр. 996 и 729 КО Ливађе и надаље у КО Ливађе прати границе кат.парц.бр. 996, 724, 722/1, 722/5, 722/1, 721, 719/2 и 720, којом опет излази на границу кат.парц.бр. 719/2, прати је и долази до кат.парц.бр. 991 (пут) сече је под правим углом и излази на кат.парц.бр. 715. Прати њену границу, као и границе кат.парц.бр. 713/2 и 711/2, а потом сече под правим углом кат.парц.бр. 988 (пут). Од пута кат.парц.бр. 988, прати кат.парц.бр. 45, 42/3, 42/2 и 47, којом поново излази на кат.парц.бр. 42/2 и њоме долази до границе између КО Ливађе и Гочманци. Граница националног парка даље прати парцеле у КО Гочманци и то границу кат.парц.бр. 24/9, којом излази на водоток кат.парц.бр. 145, пресеца га и надаље прати границу кат.парц.бр. 52/1 и 152/1, којом поново изађе на 52/1 (јужна преломна тачка на граници измеђи КО Гочманци и КО Брзеће, прати је до југоисточне преломне тачке кат.парц.бр. 247, од које наставља границама катастарских кат. парц. бр. које припадају КО Брзеће, и то границама кат.парц.бр. 247, 248/1, 260, 259, 259/1 и 259/3, па западним границама кат.парц.бр. 259/1, 259, 260, 265, 248/2 и 247 којом излази на границу између КО Гочмаци и Брзеће, прати је у дужини од 64 м односно до преломне тачке кат.парц.бр. 207, прати њену источну, јужну и западну границу којом излази на границу између КО Гочманци и Брзеће, коју прати дуж границе кат.парц.бр. 207 у дужини од 63 м односно до преломне тачке кат.парц.бр. 51/5 КО Гочманци. Од те тачке у КО Гочманци прати границу кат.парц.бр. 51/5, 52/16, 52/2, 52/3, 52/2, 51/1 и 51/3 којом долази до границе између КО Брезеће и КО Гочманци. Прелази у КО Брзрће и прати границе кат.парц.бр. 65/3, 65/1, 65/7, 65/8, 65/9, 65/10 и 173, којом долази до кат.парц.бр. 189/2 (пут), пресеца га под правим углом и даље прати границу кат.парц.бр. 172 и 171/2, затим пресеца кат.парц.бр. 1892/2 (пут) под правим углом и наставља да прати границу кат.парц.бр. 65/1 све до северозападне преломне тачке кат.парц.бр. 65/21, прати њену западну границу и од преломне тачке прати на даље границу између кат. парц. бр. 65/1 и 1891/2 којом излази на преломну тачку кат.парц.бр. 76, од које наставља да прати јужне границ кат.парц.бр. 1891/1 и 75 у дужини од 180 м, када граница нагло скреће ка југу пресецајући кат.парц.бр. 1882/1 (Брзећка река) и излази на преломну тачку кат.парц.бр. 84/1 и прати њену границу у у правцу југо истока када прелази на границу кат.парц.бр. 146/3 затим прати границе кат.парц.бр. 109/1, 146/3, са које прелази на границу кат.парц.бр. 165 и поново излази на границу кат.парц.бр. 146/3, прати је и прелази на границу кат.парц.бр. 924. Пратећи је поново излази на границу кат.парц.бр. 146/3. Затим прати границу кат.парц.бр. 146/1, излазећи на границу кат.парц.бр. 146/3 и преко граница кат. парц. бр. 146/51 опет излази и прати границу кат.парц.бр. 146/3. Прати је и наставља границом кат.парц.бр. 84/9 до чворне тачке те парцеле и кат.парц.бр. 1089, где под правим углом пресеца ту кат.парц.бр. 1089 (Бела река), и наставља да прати границу кат.парц.бр. 1073, а потом границе кат.парц.бр. 1094/1, 1094/6, 1064/7, 1063/8, 1061/9, 1048, 1053/7, 1046/3, 1046/2, 1044/2, 1044/5, 1044/6, 1044/7, 1044/3, 1044/4, 1030/7, 1030/2, 1030/6, 1030/5, 1664/3, 1664/1, 1662/2, 1662/3, 1662/8, 1662/6, 1661, 1644, 1643, 1625/11, 1641/4, 1638/8, 1638/7, 1639/3, 1638/2, 1637/1, 1637/2, 1635/4, 1635/3, 1635/2, 1635/1, 1634/2, 1634/2, 1634/1, 1560, 1559/1, 1559/2, 1559/3, 1559/4, 1559/5, 1393/1, 1390/3, 1390/2, 1390/4, 1390/5, 1389/3, 1389/2, 1389/5, 1389/4, 1389/6, 1389/7, 1389/11, 1389/12, 1389/14, 1389/15, 1387/2, 1387/1, 1386, 1379, 1378, 1377, 1367/4, 1369/5, 1369/3, 1901, 1358, 1359 и 1905 којом граница парка долази до границе између КО Брезеће и КО Кнежево. Граница прелази у КО Кнежево и прати границе кат.парц.бр. 5, 14, 15 и 16, којом долази до границе између КО Кнежево и КО Равниште. У КО Равниште прати границу кат.парц.бр. 380 до тромеђе кат.парц.бр. 380, 738 и 1850 где под правим углом сече кат.парц.бр. 1850 и даље прати границу кат.парц.бр. 385/1 и 385/2. Када граница кат.парц.бр. 385/2 дође до границе кат.парц.бр. 1851, сече је под правим углом и даље прати границу кат.парц.бр. 1851 и 378/1 којом пресеца под правим углом кат.парц.бр. 1855 и излази на кат.парц.бр. 370. Граница парка прати границу кат.парц.бр. 370 до кат.парц.бр. 1854, коју пресеца под правим углом. Даље граница Националног парка прати границу кат.парц.бр. 158, 159/1 и 160, којом долази до кат.парц.бр. 1854 (пут) коју сече под правим углом, затим наставља да прати границом кат.парц.бр. 441, пресеца кат.парц.бр. 442, под правим углом и излази на кат.парц.бр. 146, прати њену границу у правцу истока и југа и надаље прати границу кат.парц.бр. 145, којом излази на кат.парц.бр. 1851 (пут) и прати је у правцу североистока и код северне преломне тачке кат.парц.бр. 463 сече пут и прати у правцу југоистока и југа границу кат.парц.бр. 463, јужну границу кат.парц.бр. 464, 140 и 136/1, долази до кат.парц.бр. 1859, сече је под правим углом и излази на границу кат.парц.бр. 136/1, прати њену границу, а затим границе кат.парц.бр. 129, 1861, 1705, 1703, 1702 и поново излази на кат.парц.бр. 1703. Пресеца кат.парц.бр. 1861 под правим углом и прати кат.парц.бр. 129 и 1655, којом поново излази на границу кат.парц.бр. 129. Затим прати границу кат.парц.бр. 1604, 129, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1737/1, 1738, 1739, 129 и 128. Из јужне преломне тачки кат.парц.бр. 128, граница пресеца кат.парц.бр. 1863 и прелази у КО Бозољин пратећи кат.парц.бр. 5/1, која излази на границу између КО Бозољин и КО Бело Брдо, прати је све до тромеђе КО Равниште, Бозољин и Бело Брдо, наставља границом између КО Бело Брдо и Равниште до почетне тачке.

IV. 2. ГРАНИЦЕ ПОВРШИНА СА РЕЖИМОМ ЗАШТИТЕ I И II СТЕПЕНА

Локалитети у I степену заштите:

На подручју општине Рашка су локалитети: „Барска река”, „Козје стене”, „Јанкове баре”, „Самоковска река”, „Вучак”, „Мркоња” и „Гобеља”.

На подручју општине Брус су локалитети: „Беле стене”, „Метође”, „Јелак”, „Дубока”, „Јеловарник” и „Суво рудиште”.

Укупна површина подручја са режимом заштите I степена износи 1.477,79 ha, односно 12,23% од укупне површине Националног парка.

1. Локалитет „Барска река”

Укупна површина износи 87,21 ha, од чега је у државном власноштву 82,24 ha (94,31%), а у приватном власништву у КО Бадањ 4,97 ha (5,69%).

Према шумској подели резерват обухвата одељења 27/део, 28, 29, 30, 31 и 34/део ГЈ Барска река.

Према катастарској подели налази се у КО Бадањ у којој обухвата целу кат. парц. бр. 122 и делове кат. парц. бр. 121 и 123, све у државном власништву.

Граница резервата полази од тромеђе КО Копаоник, Тиџе и Бадањ, одакле у правцу казаљке на сату, односно у правцу севера сече кат.парц.бр. 121 линијом која прати западну ивицу одељења 28 до кат.парц.бр. 123 коју пресеца пратећи границу одељења 27 ГЈ „Барска река”, долази до пута кат.парц.бр. 125/1 и прати га до тачке у којој се сучељавају одељења 27 и 34 ГЈ „Барска река” (кат.парц.бр. 123), у истој парцели наставља границом између поменутих одељења до најсеверније тачке одељења 30, одакле праволинијски у правцу југоистока долази до тачке где се додирују КО Бадањ и Копаоник (Стрбачки поток), даље прати границу између КО Бадањ и Копаоник до почетне тачке.

2. Локалитет „Козје стене”

Укупна површина износи 485,24 ha. Према структури власништва све припадају државном земљишту.

Према шумској подели резерват „Козје стене” обухвата одељења 1, 2, 3, 4 и 5 ГЈ Барска река и одељења: 119, 120, 121, 122, 1023, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 12, 13, 141, 142 и 140 одсек б и чистина 1, 139 чистина 1 и део одсека а ГЈ Самоковска река.

Према катастарској подели налази се у општина Рашка. У КО Јошаничка бања обухвата целе кат. парц. бр. 6283/1, 6283/2 и 6565, и делове кат.парц.бр. 6281 и 6563. У КО Бадањ обухвата целе кат. парц. бр. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 и 14 и делове кат.парц.бр. 4, 16, 69 и 127, а у КО Кремиће целе кат. парц. бр. 71, 72, 73 и 74.

Граница почиње на тромеђи КО Кремићи, Јошаничка бања и Бадањ, одакле у правцу севера наставља границом КО Јошаничка бања и Бадањ у дужини од 200 м, где прелази у КО Јошабичка бања и пресеца кат.парц.бр. 6281 пратећи границу одељења 129 и 130 ГЈ Самоковска река и излази на пут кат.парц.бр. 6563 (северна граница кат.парц.бр. 6565), одатле у правцу југа прати границу кат.парц.бр. 6565, 6563, 6283/2 и 6281 до места где се дотичу КО Јошаничка бања и Бадањ и прелази у КО Бадањ пратећи Самоковску реку (кат.парц.бр. 127) у дужини од 308 м (тачка где се сусрећу одељења 128, 12 и 11 ГЈ Самоковска река, на кат.парц.бр. 16). Од те тачке прати границу кат.парц.бр. 127 и прелази у кат.парц.бр. 69 пратећи границу одељења 12, 13 (међом кат.парц.бр. 69 и 25, 26, 27, 30 и 31 у дужини од 40 м), одакле праволинијски у правцу југа пресеца поново кат.парц.бр. 69 и избија на Самоковску реку коју пресеца и излази на тачку где се дотичу одељења 13, 14, 120 и 121. Од те тачке у кат.парц.бр. 16 прати границу одељења 120, затим 119 ГЈ Самоковска река (укључујући целу кат. парц. бр. 14) и излази на кат.парц.бр. 4 (КО Бадањ) коју такође пресеца пратећи одељења 119, долази до одељења 5 ГЈ Барска река, прати њену источну границу и долази до границе општина Семетеш и Бадањ, надставља границом те две општине до најсеверније тачке општине Семетеш од које у правцу југозапада наставља границом кат.парц.бр. 6 затим кат.парц.бр. 4 и 5, којом опет излази на кат.парц.бр. 4, прати границу парцеле излазећи на тачку где се дотичу КО Бадањ и Кремићи. Од те тачке наставља западном границом кат.парц.бр. 73, затим кат.парц.бр. 72, долазећи до тачке где се додирују КО Кремићи и Јошаничка бања, наставља границом између поменутих КО и долази до почетне тачке.

3. Локалитет „Јанкове баре”

Укупна површина износи 106,67 ha, и у целости је у државном власништву.

Према шумској подели резерват „Јанкове баре” обухвата одељења 21, 22, 23, 28, 29, 24 одсек „а” ГЈСамоковска река.

Према катастарској подели налази се у општини Рашка, КО Бадањ и обухвата кат. парц. бр. 47, и делове кат. парц. бр. 48, 69 и 126.

Граница почиње на коти 1531m н.в. где се додирују ГЈ Самоковса река и Гобељска река (кат.парц.бр. 69), од које у правцу североистока пресеца кат.парц.бр. 69 пратећи границу одељења 22 ГЈ Самоковска река, којом долази до кат.парц.бр. 48 коју пресеца пратећи границу одељења 22 и 23 и долази до кат.парц.бр. 69 коју пресеца пратећи границу одељења 23, затим границом истог одељења пресеца и кат.парц.бр. 126. Границом истог одељења пресеца кат.парц.бр. 69 и поново излази на пут (кат.парц.бр. 126), пресеца га и опет улази у кат.парц.бр. 69, пресеца је пратећи источну границу одељења 24 одсек а, затим наставља источном границом одељења 22, 28, 29 којом излази на границу кат.парц.бр. 47, прати границу поменуте парцеле до њене најзапније тачке од које опет прелази у кат.парц.бр. 69 и пресеца је пратећи границу одељења 21 којом излази на почетну тачку.

4. Локалитет „Самоковска река”

Укупна површина износи 72,41 ha, и у целости је у државном власништву.

Према шумској подели резерват „Самоковска река” обухвата одељења: 93, 94, 95, 96 одсек б ГЈСамоковска река.

Према катастарској подели припада општини Рашка – КО Копаоник и обухвата кат. парц. бр. 21, 22 и део кат. парц. бр. 77.

Граница почиње у тачки где се додирују КО Бадањ и Копаоник (кота 1567) од које у правцу североистока иде границом поменутих катастарских општина до тачке где избија на Мурску реку (кат.парц.бр. 899), од које наставља у правцу југа источном границом кат.парц.бр. 77 КО Копаоник, затим границом кат.парц.бр. 22, којом опет излази на границу кат.парц.бр. 77, наставља североисточном границом кат.парц.бр. 21 којом опет излази на источну границу кат.парц.бр. 77 и долази до најјужније тачке одељења 93, граница надаље пресеца кат.парц.бр. 77 пратећи границу одељења 93 у правцу запада и долази до пута (кат.парц.бр. 900) и од ње прати западну границу кат.парц.бр. 77 и њоме долази до почетне тачке.

5. Локалитет „Вучак”

Укупна површина износи 66,28 ha, све у државном власништву.

Према шумској подели резерват „Вучак” обухвата одељења 99 одсек а, 101 одсек а, 104, 105 одсек б, 106 одсек а, ГЈГобељска река.

Према катастарској подели налази се у КО Јошаничка бања на кат.парц.бр. 7515, 7575, 7576, 7577, 7578 и делу кат. парц. бр. 7523 и КО Бадањ на делу кат. парц. бр. 69.

Граница почиње у тачки где се додирују КО Јошаничка бања и Бадањ (преломна тачка кат.парц.бр. 7515 КО Јошаничка бања) од које у правцу североистока прати границу кат.парц.бр. 7515 којом излази на кат.парц.бр. 7523, пресеца је праволинијски и излази на кат.парц.бр. 7515 и прати њену северну границу, и наставља северном границом кат.парц.бр. 7576, затим прати границу кат.парц.бр. 7575, 7577, 7578, 7577 и 7576 па кат.парц.бр. 7515 и долази до границе између КО Јошаничка бања и Бадањ и прати је у правцу истока у дужини од 170 м када улази у КО Бадањ и пресеца кат.парц.бр. 69 пратећи источну границу одељења 99 одсек а, затим границу одељења 101 одсек а, границу одељења 104, 105 одсек б, 106 одсек а и северну границу одељења 105 одсек б (све у кат.парц.бр. 69), којом излази на тачку где се додирују КО Јошаничка бања и Бадањ и њоме до почетне тачке.

6. Локалитет „Мркоња”

Укупна површина износи 29,88 ha и у државном власништву.

Према шумској подели резерват „Мркоња” обухвата одељења 45 и 46 одсек а ГЈ Гобељска река.

Према катастарској подели налази се у КО Црна глава на делу кат. парц. бр. 4107/1.

Граница је дефинисана границом одељења 45 и 46 одсек а ГЈ Гобељска река и комплетно се налази у средишњем делу кат.парц.бр. 4107/1 КО Црна глава.

7. Локалитет „Гобеља”

Укупна површина износи 130,95 ha, све у државном власништву.

Према шумској подели резерват „Гобеља” обухвата одељења 30, 31, 32, 33, 34 ГЈ Гобељска река.

Према катастарској подели налази се у КО Црна глава на целим кат.парц.бр. 4107/3, 4107/4 и 4119 и деловима кат. парц. бр. 4107/1 и 4118.

Граница почиње на тромеђи КО Крива река, Бадањ и Цена глава, одакле прати границу Црне главе и Бадња све до коте 1845 (Мала Гобеља), одакле у правцу североистока пресеца кат.парц.бр. 4118 пратећи одељење 34 ГЈ Гобељска река, којом долази до границе кат.парц.бр. 4107/1 и пресеца је пратећи границу одељења 34, 30 и 31 којом излази на границу КО Црна глава и Крива река (истовремено је то и граница општина Рашка и Брус), коју прати до почетне тачке.

8. Локалитет „Беле стене”

Укупна површина износи 59,70 ha.

Према шумској подели резерват „Беле стене” обухвата одељења 81 део одељења 78 (а, б, ц и чистина 1), обе у ГЈ Брзећка река и део територије северно од њих.

Према катастарској подели припада КО Брзеће и обухвата целе кат. парц. бр. 4, 5, 32, 33, 34, 35, 37 и 38 и делове кат. парц. бр. 3/10, 9/1, 31 и 1889.

Граница полази од тачке где се додирују КО Брзеће и Крива река (западно од коте 1772), и њоме наставља у КО Брзеће, у правцу истока границом кат.парц.бр. 38 све до пута (кат.парц.бр. 1889) који пресеца и наставља пресецајући кат.парц.бр. 31 границом одељења 81, наставља затим кроз кат.парц.бр. 9/1 секући је границом одељења 81 све до Брзећке реке (кат.парц.бр. 1882) и наставља узводно Брзећком реком односно границом кат.парц.бр. 9/1 до коте 1425 (Гвоздац). Одатле сече кат.парц.бр. 9/1 пратећи одељење 81 и 78 све до заједничке преломне тачке кат.парц.бр. 9/1 и 9/9 од које у правцу севера прати границу кат.парц.бр. 9/1 и 33, а потом прелази на границу кат.парц.бр. 9/1, 35 и 34 и прелази на северну границу кат.парц.бр. 35, којом након лакат кривине у десно на удаљености од 163 м долази до тачке у којој пресеца пут (кат.парц.бр. 1889) и наставља праволинијски у правцу југоистока где пресеца кат.парц.бр. 3/10 у дужини од 200 м и долази до северне преломне тачке кат.парц.бр. 37, прати границу кат.парц.бр. 37 до јужне преломне тачке кат.парц.бр. 36, одатле наставља да прати границу кат.парц.бр. 38 и долази до почетне тачке.

9. Локалитет „Метође”

Укупна површина износи 117,62 ha, све у државном власништву.

Према шумској подели резерват „Метође” обухвата одељења 67, 69, 70, 71, 82 и 83 одсек б, ц, и чистине 1 и 2 и ГЈ Брзећка река.

Према катастарској подели припада КО Брзеће и обухвата целе кат. парц. бр. 30 и 40 и делове кат.парц.бр. 9/1, 31, 1882 и 1889.

Граница полази од коте 1425 (Гвоздац) и иде у правцу североистока границом кат.парц.бр. 1882 (Брзећка река) до тачке где се на Брзећкој реци додирују одељење 81 и 82, од те тачке сече кат.парц.бр. 9/1 пратећи границу одељења 82, све до пута (кат.парц.бр. 1889) којег пресеца и излази на кат.парц.бр. 40, прати границу исте парцеле и поново излази на пут (кат.парц.бр. 1889), пресеца га и излази на границу кат.парц.бр. 31 и на даље прати границу кат.парц.бр. 31 све до кат.парц.бр. 9/1, прати њену границу и прелази на северну границу кат.парц.бр. 30, прати је до кат.парц.бр. 9/1 коју затим сече пратећи границе одељења 82 и 83 све до пресека са Брзећком реком где наставља границом кат.парц.бр. 9/1 (односно јужном границом одељења 67 и 69), а потом у правцу севера исту парцелу сече границом одељења 71 све до почетне тачке.

10. Локалитет „Јелак” („Панићки Јелак)

Укупнa површина износи 60,39 ha.

Према шумској подели обухвата одељења 64, 65 и 66 ГЈ Брзећка река.

Према катастарској подели припада КО Брзеће и обухвата целе катастарске кат.парц.бр. 12, 14 и 16, и делове катастарских кат.парц.бр. 9/11 и 1882, све у државном власништву.

Граница полази од моста на путу (кат.парц.бр. 22) преко Брзећке реке у лакат кривини (кат.парц.бр. 1882) и у правцу североистока прати границу кат.парц.бр. 9/11, пресеца границу кат.парц.бр. 1882 (река) и потом прати границу кат.парц.бр. 16, којом опет долази до реке, пресеца је и прати северну границу кат.парц.бр. 12, надаље прелази и прати границу кат.парц.бр. 9/11 све до коте 1508, одакле сече кат.парц.бр. 9/11 пратећи западну границу одељења 66 ГЈ Брзећка река, њоме долази до Брзећке реке, прати њену леву обалу све до почетне тачке.

11. Локалитет „Дубока”

Укупна површина износи 144,03 ha, све у државном власништву.

Према шумској подели резерват „Дубока” обухвата одељења 23, 24, 25, 26, 49 и 50 и делове одељења 46 и 47 ГЈ Брзећка река.

Према катастарској подели обухвата целе кат.парц.бр. 1325, 1353, 1354, 1355, 1360, 1361, 1362, 1365, 1366, 1367 и 1368 и делове кат.парц.бр. 1319/1, 1328, 1346, 1885 и 1888, све у КО Брзеће.

Граница полази од тромеђе КО Кнежево, Брзеће и Равниште и прати границу кат.парц.бр. 1346 до пута (кат.парц.бр. 1888), пресеца га и наставља кат.парц.бр. 1319/1 коју сече пратећи границу 25 и 26 одељења долазећи до коте 1782 (Шиљак) где нагло скреће ка северу секући кат.парц.бр. 1328 пратећи границу одељења 26 све до укрштања са путем (кат.парц.бр. 1888), пресеца пут и надаље пролази кроз кат.парц.бр. 1346 пратећи границу одељења 26 којом долази до реке (кат.парц.бр. 1885), прати леву обалу реке и излази на преломну тачку кат.парц.бр. 1361, прати њену северну границу, затим границе кат.парц.бр. 1354 и 1361, и наставља граничном линијом између кат.парц.бр. 1355 и 1901, долази до преломне тачке кат.парц.бр. 1361, прати њену границу, а потом је сече пратећи границу одељења 50 све до укрштања путем (кат.парц.бр. 1905) што је и граница између КО Брзеће и Кнежево и наставља пратећи ту границу до почетне тачке.

12. Локалитет „Јеловарник”

Укупна површина износи 66,69 ha, од чега је у државној својини 66,42 (99,58%), а у приватној 0,28 ha (0,42%).

Према шумској подели резерват „Јеловарник” обухвата одељења 16, 17 и 15 одсек б и чистина 1 и 18 одсек а ГЈ Брзећка река.

Према катастарској подели обухвата целе кат. парц. бр. 1865, 1867, 1874, 1875 и 1876 и делове кат.парц.бр. 1868/1, 1868/4, 1868/5 и 1887 у КО Брзеће као и целе кат. парц. бр. 115, 116 и 117 у КО Равниште.

Граница почиње од западне преломне тачке кат.парц.бр. 115 КО Равниште и иде у правцу запада пратећи границу између КО Брзеће и Равниште, све до источне преломне тачке кат.парц.бр. 1881 у КО Брзеће. Од ње наставља пратећи границу кат.парц.бр. 1868/5 КО Брзеће до укрштања са путем (кат.парц.бр. 1897 КО Брзеће), наставља кроз кат.парц.бр. 1868/5 пратећи границу одељења 16, којом излази на кат.парц.бр. 1876, прати њену северну границу и наставња пратећи границе кат.парц.бр. 1875 и 1874, долази до ушћа два потока од којих настаје поток Јеловарник (кат.парц.бр. 1887 КО Брзрће). Од ушћа наставља кроз кат.парц.бр. 1868/1 и 1868/4 пратећи границу одељења 17 и излази на преломну тачку кат.парц.бр. 1867 КО Брзеће, од које нагло скреће ка западу и прати границу кат.парц.бр. 1867 све до укрштања са потоком. Надаље прати поток и пресецајући кат.парц.бр. 1867 и излази на границу између КО Равниште и Брзеће. Од те тачке граница наставља кроз КО Равниште пратећи источне границе кат.парц.бр. 117 и 116, а потом пратећи источну и јужну границу кат.парц.бр. 115 долази до почетне тачке.

13. Локалитет „Суво Рудиште”

Укупна површина износи 50,72 ha и у државном је власништву.

Према шумској подели резерват „Суво рудиште” обухвата одељења, 31 одсек а и л, 32 одсек а и л, 33 одсек а и л ГЈБрзећка река.

Према катастарској подели обухвата целе кат. парц. бр. 1319/2, 1878 и делове кат. парц. бр. 1319/7, 1328/1, 1868, 1877/1, 1897 и 1903 све у КО Брзеће.

Граница почиње од тачке на граници између КО Копаоник и Брзеће (источно од коте 1976) наставља пратећи западну границу одсека л и одсека а одељења 33, секући кат.парц.бр. 1877/1, 1897 и 1319/7 и 1328/1 и долази до коте 1595 од које нагло скреће ка југу пратећи источне границе одељења 33 одсек а, одељења 31 одсек а, одељења 31 одсек л и одељења 32 одсек л и пресецајући кат.парц.бр. 1328/1, 1319/7, 1903, 1868 и 1897 и долази до границе између кат.парц.бр. 1877/2 и 1877/1. Од те тачке иде ка западу пратећи границу кат.парц.бр. 1877/1 и долази до почетне тачке.

Локалитети заштите II (другог) степена

Други степен заштите обухвата 3.604,74 ha, односно 29,84% од укупне површине Националног парка.

У оквиру општине Рашка у режиму заштите II степена издвојене су: „Предеона целина сливова Барске и Самоковске реке, Речице и Гобељске реке” (са подцелинама 1а, 1б и 1ц), „Локалитет на Панчићевом врху” (5а).

У оквиру општине Брус у II степену заштите издвојени су локалитети: „Локалитет Дубока”, Локалитет Јарам – Брзећка река”, која има две подцелине (4а и 4б) и „Локалитет Панчићев врх” (5б).

У оквиру општине Рашка издвојене су целине:

1. Предеона целина сливова Барске и Самоковске Реке, Речице и Гобељске Реке

Издвојене су три подцелине укупне површине 3.084,83 hа (општина Рашка), од чега је на државном земљишту 2.725,89 hа (88,26%), а у приватној својини 362,06 hа (11,74%).

Подцелина 1а:

– Површина ове подцелине је 201,79 ha, од чега на државном земљишту 201,72 ha (99,96%), а на приватном 0,05 ha (0,04%);

– Обухвата одељења 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 11 и 131 ГЈ„Самоковска река”;

– Налази се на катастарској општини Јошаничка бања и Бадањ.

Граница почиње од тачке на Челинарском потоку која је истовремено и граница КО Јошаничка Бања и Бадањ и преломна тачка кат.парц.бр. 6570 и 7929, од ње у правцу југа прати границу КО Јошаничка Бања и Бадањ до источне преломне тачке кат.парц.бр 26 у КО Бадањ, на даље у КО Бадањ прати границу кат.парц.бр. 26 до њене западне преломне тачке од које на даље прати границу резервата „Козје стене” све до преломне тачке одељења 131 које пресеца кат.парц.бр. 6281 у КО Јошаничка бања. Од те тачке у КО Јошаничка бања у кат.парц.бр. 6281 граница прати границу одељења 131 којом избија на спољну границу НП Копаоник, прати је до северне чворне тачке кат.парц.бр. 6510 и 6511. Од те тачке нагло скреће у правцу југоистока пресецајући кат.парц.бр. 6511 и 6570 пратећи источну границу одељења 1, 2, 3 и 4 све до коте 1322 од које у правцу запада прати северну границу кат.парц.бр. 7089 и 7088 и наставља источном границом кат.парц.бр. 6570 све до почетне тачке.

Подцелина 1б:

– Површина ове подцелине је 332,77 ha, од чега државном земљишту припада 308,84 ha (92,81%), а у приватном је 24,93 ha (7,19%);

– Обухвата одељења 26, 27, 28 део, 29 део, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 46 део, 47, 48, 49, 50 део ГЈ Гобељска река.

Граница почиње од коте 1581 у КО Црна глава, од које прати источну и јужну границу кат.парц.бр. 5623/2, наставља границом између кат.парц.бр. 4107 и 5577/2, 5577/1, 5576/1 од које прати источну границу кат.парц.бр. 5576/2, 5580/2, 5581/2, 5575, 5583/2 и 5584/2, наставља источном границом кат.парц.бр. 4107/1 и њоме долази до границе резервата Гобеља, прати њену северну границу све до коте 1845 од које наставља да прати границу КО Црна глава и Бадањ све до јужне преломне тачке одељења 37, наставља кроз кат.парц.бр. 4107/1 пратећи границу одељења 37 и 39 све до чворне тачке кат.парц.бр. 5128/ и 5128/4, наставља да прати западне границе кат.парц.бр. 5128/4, 5129/1, 5130/1, 5112/1, 5111/1, 5110/1, 5104/1, 5101/1, 5100/1, затим нагло скреће ка југу пратећи границе кат.парц.бр. 5146/2, 5144, 5140/3, 5137/2, којом излази на западну преломну тачку кат.парц.бр. 5135/2 од које у кат.парц.бр. 4107/1 прати границу одељења 47, 48 и 49 којом долази до западне преломне тачке кат.парц.бр. 5024/2 и од које наставља границом НП све до преломне тачке (северозападне) кат.парц.бр. 5008/2, прати њену северну границу а потом сече у дужини од 170м кат.парц.бр. 4107/1 и долази до Гобељске реке и њоме узводо долази до тачке где се сустичу одељења 50, 49, 45 и 44. Од те тачке прати границу резервата Мркоња и опет долази до исте тачке од које кат.парц.бр. 410771 сече пратећи источну границу одељења 44 и 26 којом долази до северне преломне тачке кат.парц.бр. 4105. Од те тачке надаље прати западне границе кат.парц.бр. 4105, 4104, 4101, 4100, 4098, 4094, 4073, 4092 и њеном јужном границом до почетне тачке.

Подцелина 1в:

Површина ове подцелине износи 2.549,25 ha. Од површине ове подцелине на државном земљишту је 2212,19 ha (86,78%), а у приватном 337,08 ha (13,22%) у КО Јошаничка бања, КО Копаоник и КО Црна глава.

Обухвата одељења ГЈ Барска река, ГЈ Самоковска река и ГЈ Гобељска река и то: ГЈ Барска река одељења: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 52, 53, 54 и 55 и делове 11, 12, 13, 14, 18, 19 и 56. ГЈ Самоковска река одељења: 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 82, 83, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 и 118 и деолове 24 и 67. ГЈГобељска река одељења: 66, 67, 100, 102, 103, 107, 108, 109, 110, 111 и делове одељења 101, 106, 112.

Налази се на територији катастарских општина КО Тиоџе, КО Лисина, КО Семетеш, КО Јошаничка бања, КО Копаоник, КО Бадањ и КО Црна глава.

Граница полази из тачке у којој се сустичу КО Бадањ, КО Крива река и КО Црна глава, одакле у правцу југа прати границу између општина Брус и Рашка све до тачке где се додирују КО Бадањ, КО Копаоник, КО Крива река и КО Брзеће. Од те тачке граница наставља границом између КО Бадањ и КО Копаоник у дужини од 560 м и под правим углом скреће ка југу пресецајући кат.парц.бр. 902 КО Копаоник, затим излази и прати источну границу кат.парц.бр. 6 КО Копаоник, и у КО Копаоник прати границу одељења 59 и 66 ГЈ Самоковска река пресецајући кат.парц.бр. 13 и 19, а потом границом одељења 82 и јужном границом одељења 83 пресеца кат.парц.бр. 13 и излази на Мурску реку (кат.парц.бр. 899) коју пресеца и долази до границе резервата „Самоковска река” од које у потпуности прати њену границу и долази до тачке у којој јужна граница одељења 93 долази на пут (кат.парц.бр. 900). Од те тачке нагло скреће на југ секући кат.парц.бр. 66 границам одељења 45, 4751, 55 ГЈ „Барска река” и долази на границу између КО Копаоник и КО Лисина, прати границу све до северне преломне тачке кат.парц.бр. 1530 КО Лисине. Наставља у правцу југа пратећи границу исте парцеле, затим границу кат.парц.бр. 1529 КО Лисине, па западну границу кат.парц.бр. 1530 и 1528 КО Лисине и долази до границе између КО Лисине и КО Копаоник коју прати у дужини од 76 м након чега прати западне границе кат.парц.бр. 78 и 79 обе у КО Лисине. Граница са прелази у КО Копаоник пратећи ивицу пута (кат.парц.бр. 898), пресеца пут и излази на јужну преломну тачку кат.парц.бр. 45 КО Копаоник. Од те тачке улази у КО Лисине и прати границе кат.парц.бр. 1494, 1489, 1488, 1494, 1490, 1494 и 1491, којом излази на границу између КО Копаоник и КО Лисине. У КО Копаоник наставља и прати границу кат.парц.бр. 904, 43, 42 и 897 и долази до тромеђе КО Копаоник, КО Лисина и КО Тиџе. Одатле у КО Тиџе прати јужну границу кат.парц.бр. 43 до раскрснице путева (кат.парц.бр. 2459 и 50 КО Тиоџе), наставља путем (кат.парц.бр. 50) у дужини од 70 м и у правцу севера пресеца кат.парц.бр. 43 и 45 пратећи западну границу одсека ц и б одељења 19 ГЈ Барска река све до пресека са путем (кат.парц.бр. 146), пресеца га и надаље праволинијски пресеца кат.парц.бр. 4, затим наставља западном границом кат.парц.бр. 17, 18 и 14, пресеца пут (Рудница-Копаоник кат.парц.бр. 147), наставља у правцу севера пресецајући кат.парц.бр. 56 и долази до границе између КО Тиоџе и КО Семетеш. Надаље у КО Семетеш, граница вертикално у правцу севера пресеца кат.парц.бр. 27 све до коте 1311 (Гарине), затим пресеца праволинијски кат.парц.бр. 19, 17 и 125 (пут) идући од коте 1311 преко коте 1514 све до границе између КО Семетеш и КО Бадањ (раскрсница путева кат.парц.бр. 125 и 96 КО Бадањ). Од раскрснице, граница прати границу између КО Бадањ и Семетеш, све до јужне преломне тачке кат.парц.бр. 95. Од те тачке прати границу кат.парц.бр. 95 до заједничке преломне тачке за кат.парц.бр. 95 и 4 што је истовремено и заједничка тачка за одељење 111, 114 и 118, одатле пресеца кат.парц.бр. 4 пратећи границу одељења 118 ГЈ Самоковска река којом излази на границу резервата „Козје стене”, наставља да прати источну границу резервата све до коте 1291 што је преломна тачка одељења 14. Од те тачке граница прати границу између кат.парц.бр. 69/3 КО Бадањ и кат.парц.бр. 31, 34, 35, 37/2, 37/1 и 38 када излази на Челинарски поток и границу између КО Бадањ и Јошаничка бања. Надаље прати границу између КО до укрштања са путем (кат.парц.бр. 2586 КО Бадањ), наставља путем и излази на границу резервата „Вучак”, прати је у правцу југа а потои севера све до тачке која је заједничка преломна за кат.парц.бр. 7589, 7577, 7578 и 7588 све у КО Јошаничка бања, одатле прати северну границу кат.парц.бр. 7588 којом излази на границу између КО Јошаничка бања и Бадањ, прати је до јужне преломне тачке кат.парц.бр. 7627 КО Јошаничка бања, затим у правцу севера и северо запада прати границу исте парцеле до заједничке преломне тачке са кат.парц.бр. 7587, од ње наставља кроз кат.парц.бр. 7627, 7638, 7830 и 7831 пратећи границу одељења 100 ГЈ Гобељска река све до преломне тачке кат.парц.бр. 7832, наставља њеном источном границон и потом границом кат.парц.бр. 7833, 7834, 7835, 7836/2, 7841, 7840 којом излази на границу између КО Јошаничка бања и Црна глава, прати је у правцу југозапада до северне преломне тачке кат.парц.бр. 5552 КО Црна Глава. Од те тачке прати источне границе кат.парц.бр. 5552, 5553, 5554, 5555 и 5557 којом излази на границу између КО Црна Глава и КО Бадањ, прати је до јужне преломне тачке кат.парц.бр. 5574 КО Црна глава. Од те тачке пресеца кат.парц.бр. 49, 69 и 126 КО Бадањ пратећи одељење 102 ГЈ Гобељска река чија се јужна преломна тачка налази на граници резервата „Јанкове баре” кота 1607), одатле наставља у правцу северозапада и надаље границом резервата све до тачке која се налази јужно од коте 1607 на удаљености од 280 м. Од те тачке у правцу југа пресеца кат.парц.бр. 69 пратећи источну границу одељења 24 ГЈ Самоковска река, затим северну границу одељења 67 и 66 ГЈ Гобељска река, северну границу 40 и 41 одељења ГЈ Самоковска река којом долази до границе резервата „Гобеља”, наставља њеном западном и јужном границом и долази до границе између КО Бадањ и КО Крива река и прати је до почетне тачке.

2. Локалитет на Панчићевом врху

Површина овог локалитета износи 28,9 ha и у целости се налази на државном земљишту.

Обухвата: део одељења 70 ГЈ Барска река, део одељења 88 ГЈ Самоковска река и део одељења 34 и 35 ГЈ Брзећка река.

Налази се на подручју КО Копаоник (општина Рашка) и КО Брзеће (општина Брус).

Граница почиње од тачке на граници између КО Копаоник и Брзеће (источно од коте 1976 – идентично са описом за резерват „Суво Рудиште”), прати границу поменутих КО у дужини од 70 м одатле прелази у КО Копаоник и наставља јужном границом кат.парц.бр. 95 до укрштања са путем (кат.парц.бр. 107), а одатле скреће ка северу и прати десну ивицу пута у дужини од 340 м и одатле нагло скреће на исток и сече праволинијски пкат.парц.бр. 95 долази на границу између КО Копаоник и Брзеће и прелази у КО Брзеће праволинијски секући кат.парц.бр. 1877/1 и излази на границу резервата „Суво рудиште” у тачки која је 150 м јужно од пута (кат.парц.бр. 1897) и даље у правцу југа прати границу одељења 33 ГЈ Брзећка река и излази на границу КО Брзеће и КО Копаоник до почетне тачке.

У оквиру општине Брус у II степену заштите издвојене су целине:

1. Локалитет „Дубока”

Површина износи 167,79 ha и комплетно се налази на државном земљишту.

Обухвата одељења 27, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ГЈ„Брзећка река”.

Налази се на територији КО Брзеће.

Граница почиње од коте 1782 (Шиљак) и иде у правцу севера кроз кат.парц.бр. 1328 пратећи западну границу одељења 27 до њеног изласка на речицу Дубока односно границу кат.парц.бр. 1339, одакле праволијнијски у правцу севера сече кат.парц.бр. 1339, 1338 и 1885 тако да излази на леву обалу реке Дубока (кат.парц.бр. 1885) и наставља њоме до преломне тачке одељења 42. Од ње нагло скреће у правцу северозапада и пресеца кат.парц.бр. 1333 и 1319 пратећи границе одељења 42, 43 и 44, а потом североисточну границу одељења 45, којом долази до преломне тачке кат. парц. бр. 1297, потом прати исту и границу кат.парц.бр. 1319, 1324, опет кат.парц.бр. 1319 све док не изађе на пут (кат.парц.бр. 1901), и у правцу запада прати његову десну ивицу све до јужне преломне тачке кат.парц.бр. 1350. Од те тачке пресеца пут праволинијски и наставља јужном границом кат.парц.бр. 1352, затим наставља левом ивицом пута (кат.парц.бр. 1301), док не дође до преломне тачке кат.парц.бр. 1351, прати њену источну границу до изласка на водоток – Брзећку реку (кат. парц.бр. 1885) прати њену леву обалу 110 м пресеца је и улази у кат.парц.бр. 1346 и пресеца је пратећи одељење 27, пресеца пут (кат.парц.бр. 1888) и кат.парц.бр. 1328 пратећи и даље одељење 27 и излази на почетну тачку.

2. Локалитет „Јарам – Брзећка река”.

Локалитет „Јарам – Брзећка река” има две подцелине. Укупна површина ове предеоне целине износи 267,94 ha, на државном земљишту је 259,47 ha, (96,84%), а 8,47 ha (3,16%) се налази на приватном земљишту.

Подцелина 4а:

Површина износи 59,15 ha, све на државном земљишту. Обухвата делове одељења: 72, 79, 80 ГЈ Брзећка река и припада КО Брзеће, општине Брус.

Граница резервата дефинисана је границом одељења 72, 79 и 80 које се налазе унутар кат.парц.бр. 9/1 КО Брзеће.

Подцелина 4б:

Површина подцелине износи 208,79 ha, на државном земљишту 206,02 ha (98,67%), а на приватном земљишту налази се 2,77 ha (1,33%). Обухвата одељења 61, 62, 63, 84, 85, 86, 87, 88, 89 и 90 ГЈ Брзећка река. Налази се на територији КО Брзеће и КО Ливађе, општина Брус.

Граница почииње у тачки где се додирују КО Брзеће и КО Ливађе и прати је у правцу истока дуж северне и источне границе кат.парц.бр. 888 КО Ливађе, долази до чворне тачке КО Ливађе и КО Брзеће и прати је до чворне тачке за КО Ливађе, Гочманци и Брзеће, наставља у КО Брзеће пресецајући кат.парц.бр. 9/1 пратећи границу одељења 90 ГЈ Брзећка река, наставља надаље границом између одељења 90 и кат.парц.бр. 66/15, 66/16, 127, 126/1, 121, 65/39, 120/3, 65/17, 120/1, 65/19, 65/36, 65/20, 65/21, 1891/2, 1891/1, 78, и 76, којом излази на Брзећку реку (кат.парц.бр. 1882/1) пресеца је и долази до преломне тачке кат.парц.бр. 87, надаље иде границом између кат.парц.бр. 84/1 и кат.парц.бр. 87, 88, 91/3, 91/4, 91/1, 92, 93, 94, 98/3, 102, 101/2, 101/1, 103/5, 103/9 и 84/4, затим наставља источном границом кат.парц.бр. 146/3, 148 и од преломне тачке кат.парц.бр. 148 наставља кроз кат.парц.бр. 146/3 прати границу одељења 61 до коте 1469 (Оштра чука), одатле наставља кроз кат.парц.бр. 84/1 пратећи одељење 63 све до изласка на јужну преломну тачку кат.парц.бр. 84/2 од које у правцу запада па севера прати исту и излази на Брзећку реку (кат.парц.бр. 1882/1), прати узводно њену границу (десна долинска страна) све до моста (почетна тачка резервата Јелак), наставља источном а потом и северном границом резервата Јелак, источном а потом северном границом резервата Метође све до кривине на путу (кат.парц.бр. 1889), прати границу пута све до североисточне преломне тачке кат.парц.бр. 58, одакле наставља дуж пута још 20 м а потом га пресеца и излази на преломну тачку кат.парц.бр. 54, прати њену источну границу до пута (кат.парц.бр. 1890), сече га и излази на границу КО Ливађе и КО Брзеће и прати је до почетне тачке.

3. Локалитет „Панчићев врх”

Површина износи 56,28 ha, на државном земљишту је 50,58 ha (89,87%). На приватном земљишту је 5,70 ha (10,13%), обухвата делове одељења 30, 31 и 32 ГЈ Брзећка река, припада КО Брзеће, општина Брус.

Граница почиње од тачке у којој се додирују КО Бело брдо, КО Гувниште, КО Брзеће и КО Равниште, од те тачке граница иде границом КО Гувниште и КО Брзеће, затим наставља у КО Брзеће пратећи границу кат.парц.бр. 1877/2 КО Брзеће све до тачке на граници резервата „Суво рудиште”, од које прати границу резервата све до источне преломне тачке одељења 31 одсек а и потом наставља границом између одељења 30 и 31, потом скеће у правцу југозапада и прати границу одељења 31 одсек 5, све до укрштања са путем (кат.парц.бр. 1897), одакле прати у правцу југа десну ивицу поменутог пута све до границе између КО Брзеће и КО Равниште, затим прати ту границу све до почетне тачке.

V. НАЦИОНАЛНИ ПАРК ШАР ПЛАНИНА

V.1. ОПИС ГРАНИЦА НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА ШАР ПЛАНИНА

1. Подручје Националног парка Шар планина налази се на територији општина Призрен, Штрпце, Сува Река и Качаник.

Површина Националног парка Шар планина износи 22.805,43 ha.

2. Опис границе почиње у јужном и југоисточном делу и поклапа се с административним границама између Републике Македоније и Републике Србије и иде преко кота, односно врхова највиших планина Шаре, почев од врха Љуботен (2.490 m), па преко Куле (2.314 m), Ливадице (2.491 m), Језерачке чуке (2.604 m), Бистре (2.640 m), Црног врха (2.584 m), Кобилице (2.526 m), па све до Кара Николе (2.106 m), у правцу југозапада, где се спушта покрајинска граница и граница Националног парка скреће северозападно до коте 1.626 m. Од ове коте граница скреће на исток изнад села Манастирица и избија на коту 1.071 m, одакле даље иде до коте 1.310 m. Граница затим скреће на североисток до коте 1.485 m. (Јаворовица), одатле скреће на исток до коте 1.765 m (Млаке), одатле наставља на североисток преко Мисове планине до коте 1.522. Затим граница скреће на северозапад до коте 1.271 m, пружајући се изнад Горњег Села, где границу даље чини пут Призрен-Брезовица све до Краљевог двора и коте 1.120 m. Од ове коте граница се протеже на запад изнад села Света Богородица изохипсом 1.212 m, до коте 1.130 m, одакле на запад, преко коте 931 m избија на коту 1.507 m. Од ове коте граница скреће на североисток до коте 1.656 m, обухвативши Голем Бор са западне стране и избија на север на коту 1.509 m, а одатле се пружа на североисток и избија на коту 1.598 m. (Гранзон), па наставља даље на север до коте 1.931 m и даље до коте 1710 m, а одатле на северозапад до коте 1.456 m. (Русеница). Даље се граница спушта до коте 841 m, обухвативши манастир Света Тројица, затим граница скреће на исток на коту 1.498 m изнад С. Беловце, па се пружа северно до Болован камена, обухвативши Цареву воду и Букашка бачила на истоку до коте 1.654 m. Од ове коте граница се пружа у правцу југоистока до коте 1.441 m, изнад села Горња Битиња, Поповце и Доња Битиња, одавде скреће на југ и избија на коту 1.276 m (чука), а потом се граница спушта изнад Орличева па избија на коту 1.150 m, па под правим углом на југ пење се до коте 1.516 m (Мало Борче), а затим скреће на запад до коте 1.440 m (Сведске Ливаде), па се затим спушта на југ где пресеца реку Лепенац, па се пење на Бегову главу до изохипсе 1.600 m. Одатле граница скреће на исток изнад села Севце и избија на коту 1.312 m, а одавде даље иде на североисток и избија на коту пресецајући пут Брезовица-Призрен 1.232 m (бурљи). Затим скреће на југоисток до коте 1.453 m где наставља даље на североисток до коте 1.485 m, и даље истим правцем до коте 1.541 m, па даље наставља на исток до Црног врха (1.562 m), и коте 1.712 m, обухвативши Тупан и Бачила, па скреће на југозапад до полазне тачке у опису границе Љуботен, где се завршава.

V.2. ГРАНИЦЕ ПОВРШИНА СА РЕЖИМОМ ЗАШТИТЕ I И II СТЕПЕНА

1. Површине са режимом заштите I степена

Укупна површина са режимом заштите I степена износи око 7.359,64 ha, односно обухваћено 32,27%, од укупне површине Националног парка.

1.1. Локалитет „Љуботен”, површине 452,68 ha

Источна граница почиње од државне границе с Македонијом на југу, и то на преседлини испод пирамидалног гребена Љуботена на граници са одељењем 4 ГЈ „Штрбачко-Готовушке шуме”. Од југа према северу по изохипси долази до коте 2.226 m и локалитета Кафеџија. Одатле лучно обухвата локалитет Бела вода и спушта се до Три камена на висини од 1.762 m. Од овог локалитета почиње северна граница која у правцу запада сече највиши изворишни крак Дубравске реке испод Беле воде и по изохипси допире до коте од 1.818 m, обухвата изворишну челенку Ропот потока изнад Бродских бачила и скреће према северозападу до коте 2.061 m која представља најзападнију тачку. Од ове коте скреће према југоистоку и по изохипси долази до коте 2.231 m која се налази на граници са Македонијом. Од ове тачке почиње јужна граница која представља и државну границу. Она се пење до самог врха Љуботена (2.488 m), одакле се према југоистоку такође државном границом спушта до почетне тачке.

1.2. Локалитет „Цирк Ливадичког језера”, површине 184,92 ha

Опис границе почиње од најисточније тачке на гребенском врху Кула (2.324 m) који се налази на државној граници с Македонијом. Од ове тачке граница уоквирује Криви рид, источни гребен обода глацијалног цирка у чијем се дну налази Ливадичко језеро. На најистуренијој североисточној тачки граница скреће према западу изнад локалитета Демиркапија, сече изворишни крак Калуђерске реке који отиче из Ливадичког језера, уоквирује северне гребене и чеоне морене цирка, па скреће према северозападу до врха Тумба (2.346 m). Даље обухвата западни ободни гребен цирка и пење се до коте 2.497 m на државној граници. Од ове коте, па до почетне тачке Кула, граница има северозападни правац пружања и поклапа се са државном границом која иде најистуренијим гребеном масива обухватајући јужне и југоисточне гребенске ободе цирка.

1.3. Локалитет „Клисура”, површине 72,66 ha

Границе су идентичне границама одељења 49 ГЈ „Штрбачко – Готовушке шуме” кроз чије средиште пролази изохипса 1.400 m. Најјужнија граница овог одељења се налази на коти 1.189 m од које се у правцу југоистока спушта клисуром Готовушке речице усечене у северозападне падине Љуботена. Затим скреће према западу, сече мањи гребен и према западу се завршава још једним мањим гребеном. Одатле скреће у правцу југа до Калуђерске реке која представља југозападни обод све до почетне коте 1.189 m.

1.4. Централни део шарског гребена: циркови у изворишту Дурловог потока, Јажиначког језера, Големог језера, Дупница и Кобилица, површине 4.166,60 ha

Југоисточна граница се поклапа са државном границом која прати највиши гребенски део масива почев од превоја Љубинске уши, гребена Кобилице (2.528 m), превоја на котама 2.174 m и 2.228 m, гребена Јовин камен (2.312 m н.в.), Црног врха (2.585 m н.в.), гребена Коњушке (2.571 m н.в.), гребена Гужбабе (2.609 m н.в.), врха Бистре (Пескови) (2.651 m н.в.), Језерске чуке (2.586 m н.в.), Црног камена (2.536 m н.в.), Рафше (2.454 m н.в.), Беле Ројне (2.421 m н.в.) на којој је изворишна челенка Дурловог потока, до Кучиногледског врха (2.521 m н.в.) који представља најисточнију гребенску тачку. Са ове тачке граница напушта државну границу и спушта се према северозападу секући југозападне падине Беревачких планина (2.421 m н.в., 2.395 m н.в.) и допирући до стрме падине прекривене каменим блоковима ограничене асфалтним путем који од Брезовице води према Скијашком центру. Мањим делом граница прати асфалтни пут који представља њен северни обод. Обухватајући стрме падине Врбештичке црне чуке изнад пута, граница се даље одваја од пута, уоквирује Јаловарник (1.802 m н.в.), пење се према југу и сече речицу Блатештицу по средини њеног тока. Одатле се спушта према североистоку, обухвата зараван Горња Шија (1.946 m н.в.) и спушта се на спољашње границе одељења 68, 69 и 61 ГЈ „Шара” које се налазе на локалитету Паљенска ледина. Затим се спољшњим границама одељења 60 спушта на асфалтни пут Штрпце-Призрен и прати правац пута доњим границама одељења 60, 61, 62 и 63 обухватајући локалитет Цареве ливаде. Напуштајући правац пута, граница се даље пење према главном гребену у правцу југа пратећи спољашњу границу одељења 65, пролази испод гребена Деведенице, обухвата горњи део Јаловарника и по изохипси се према северу спушта на Павлов камен (2.087 m н.в.), а затим на спољашње границе одељења 95, 94 и 91 ГЈ „Шар-планина” које се спуштају на превој Превалац (1.515 m н.в.). Даље се поново пење спољашњим, западним границама одељења 91 и 92, долази до локалитета Мала планина, пролази непосредно испод гребена Коњушке, долази до коте 2.358 m и Црног извора, обухвата овај извор, изохипсом према западу досеже до Малог врха (2.075 m), иде спољашњом границом одељења 78 и 79 ГЈ „Шар-планина” изнад Дупничке реке, заобилази локалитет Лазови, сече средњи ток Слапске реке и долази до коте 1.697 m на локалитету Данчово. Од ове коте се пење према врху главног гребена и долази до почетне тачке, односно, преседлине Љубинске уши на граници с Македонијом.

1.5. Локалитет „Попово прасе – Ошљак – Голем Бор – Букоасат”, површине 2.397,20 ha

Источне границе се подударају са спољашњим границама одељења 56 и 57 ГЈ „Шара” које обухватајући источне падине Поповог прасета и прате трасу регионалног пута Штрпце-Призрен. Затим граница скреће према западу северним ободом одељења 56 пресецајући Суви поток. Ова северна граница даље према западу прати северне ободе одељења 55 које овухвата и сам врх Поповог прасета, а затим и спољашње границе одељења 54, 53, 52 и 51 ГЈ „Коџа Балкан”. Граница наведених одељења пресецају коте 1.810 m и 1.911 m (Сувобор) и налазе се на највишем јужном гребенском делу Ошљака који се по границама наведених одељења ломи и прелази у северу експонирани део гребена познат под називом Струга. На крајњој северозападној тачки одељења 51, граница се са гребена праволинијски спушта према северу прелазећи на северне гребенске падине Ошљака и прати спољашње ободе одељења 35, 34, 31, 30 и 29 ГЈ „Коџа Балкан”. Ова одељења обухватају локалитет Биволи. Даље северна граница иде спољашњим ободима одељења 27, 26, 25 и 24 ГЈ „Коџа Балкан”. Ова одељења обухватају локалитете Цветков гроб и Вирови. Затим граница по изохипси уоквирује Череначки врх (2.043 m) и изворишни део Череначке реке, спушта се на врх Било (2.035 m) који се налази на ширем простору Голем бора и даље према западу долази до врха Изгореница (1.901 m) на ширем потезу локалитета Копане воде. Од Изгоренице граница скреће према западу до коте Булац (1.650 m) обухватајући локалитет Бела вода и пратећи спољашњу границу одељења 32, 33, 34, 35 и 36 која оивичују локалитет Букоасат, југозападну падину Ошљака. Граница даље уоквирује јужну експозицију и прати јужне границе одељења 37, 38, 41, 44, 45, 48, 49, 51, 52,53, 54, 55 и 56. Ова одељења обухватају највиши јужни гребенски део јужних страна Ошљака и Поповог прасета (одељења 55 и 56) полазећи од самог гребена и стрмо се спуштајући до изохипсе од 1.500 m. Доње границе одељења 51, 52,53, 54, 55 и 56 се спуштају до близине регионалног пута Штрпце-Призрен, при чему граница одељења 56 скреће према истоку и долази до почетне тачке.

1.6. Локалитет „Островица”, површине 106,37 ha

Источне границе обухватају локалитет Девет корита у правцу Језерина и Равне горе. Оне су ограничене спољашњим границама одељења 147 ГЈ „Букова глава-Мушутишке шуме”. Даље према североистоку и северу граница прати спољне границе одељења 147, 146 и 161 до тачке Мусин камен. Од ове тачке граница заузима западни положај и иде спољном границом одељења 160 на локалитету Чајско. Према југу граница је такође одређена јужним границама одељења 160, 146 и 147 која се граниче са Костадиничким ридом. Границе одељења 147 обухватају и сам врх Островице (2.092 m) одакле скреће према североистоку и долази до почетне тачке, односно, локалитета Девет корита.

1.7. Локалитет „Русеница”, површине 299,53 hа

Најистуренију тачку према истоку представља спољашња граница одељења 12 ГЈ „Букова глава-Мушутишке шуме” која полази са локалитета Никопољана, пролази испод коте 1.436 m, затим иде западним рубом Лешчице и наставља границама одељења 72 испод Белих рудина. Спољашњим границама истог одељења оштро се ломи у току речице Душнице и из североисточног прелази у северозападни правац крећући се југоисточним ободом локалитета Крушчица, прелази преко коте 904 m и даље према западу прати границе одељења 71. Крајња западна тачка пада у корито повременог потока који представља јужни обод и самог одељења 71 до коте 1.446 m када граница даље почиње да прати границе одељења 57 које се налазе непосредно испод ниског гребена Бубрец на ободу Горњих Никопољана. Даље граница прати и источне границе одељења 57, а затим јужне спољне границе одељења 121, 122 и 12 које се завршавају на западном ободу Никопољане.

2. Површине са режимом заштите II степена

Укупна површина са режимом заштите II степена износи 2.999,61 ha, односно 13,15 % од укупне површине Националног парка.

2.1. Локалитет „Плавље – Демиркапија – Гувниште – Тумба – Црвена Карпа – Пирибрег”, површине 775,59 ha

Овај део шарског масива у режиму заштите II степена обухвата сам гребенски део на државној граници између Љуботенске купе, преко цирка Ливадичког језера до цирка Дурловог потока који се налазе у режиму заштите I степена. Почетна тачка је на државној граници, на коти 2.231 m. Затим граница обухвата југозападни обод Љуботена који се налази у режиму заштите I степена до коте 2.061 која представља најзападнију тачку љуботенске купе, спушта се на доњи део изворишне челенке Ропот потока изнад Бродских бачила, прати изохипсу која пролази изнад Браимових бачила, затим скреће према западу до Цветковог гроба лучно га обухватајући испод коте 1.762 m. Од Цветковог гроба граница по средини, изохипсом сече Прави рид обухватајући Плавље, а затим пратећи изохипсу лучно обухвата Демиркапију испод цирка Ливадичког језера и такође лучно, по изохипси обухвата Гувниште које се налази северозападно од цирка. Од Гувништа граница по изохипси преко Шиљежарника долази до гребена Меарце, од Меарца се наставља на гребен Црвена карпа, спушта се на изворишни крак реке Муржице и пење се на гребен Пирибрега (2.449, 2.440 m) завршавајући се на Кукиногледском врху (2.521 m), односно, на државној граници одакле даље према југозападу почиње цирк Дурловог потока који се налази под режимом заштите I степена.

2.2. Локалитет „Јеловарник”, површине 208,52 ha

Јеловарник се налази између цирка Јажиначког и цирка Големог језера. Границе овог локалитета су према главном гребену масива ограничене горњим западним падинама Деведенице, горњим северним падинама Бистре и Гужбабе и североисточним падинама Велике планине које се налазе у режиму заштите I степена и које овај простор потковичасто уоквирују остављајући га отвореним према преседлини Превалац. Његове границе према Превалцу прате границе одељења 98 ГЈ „Шар-планин”а које се од Деведенице лучно савијају до Црног извора. Од Црног извора границе прате његов изворишни крак који се спушта према Горњем селу.

2.3. Локалитет „Јужне падине Ошљака”, површине 568,24 ha

Горња граница прати горње границе одељења 39, 40, 42, 43, 46, 47 и 50 ГЈ „Коџа Балкан”, односно, доње границе одељења 37, 38, 41, 44, 45, 48, 49 и 51 која се налазе у режиму заштите I степена и пролазе преко локалитета Гаџова рупа, Гливница и Габар, као и дела регоналног пута Штрпце-Призрен изнад локалитета Царев двор. Другим степеном заштите је обухваћено и одељење 31 на локалитету Равно поље испод Белих вода које се са горње стране граничи одељењима 31 и 32.

2.4. Локалитет „Копане воде – Тумба – Мравинац – Тромеђа”, површине 783,68 ha

Овај локалитет представља део Коџа Балкана и представља спону између локалитета Голем бор и Островице који се налазе у режиму заштите I степена. Северне границе се поклапају са границама одељења 32, 33 и 34 ГЈ „Коџа Балкан” која су под режимом заштите I степена. Ове границе истовремено чине јужне границе одељења 9, 10, 11, 12 и 13 која се налазе на локалитетима Копане воде, Тумба, Аран извор и Мравинац. Западна граница почиње на Копаним водама изнад локалитета Булац, на граници између одељења 32 (I степен) и 13 (I степен). Лучно пратећи изохипсу према северу граница долази до коте Тумба (1.834 m н.в.), а затим од севера према југу се поклапа са северним границама одељења 12, 10, 11 и 9. Потом скреће према североистоку пролазећи испод коте Уши по ободу Суљиних ливада (1.739), долази до Тромеђе (1.835 m н.в.) и Мусиног камена пратећи северне границе одељења 157 и 159 ГЈ „Букова глава – Мушутишке шуме”. На Мусином камену почиње зона са режимом заштите I степена. После прекида, граница другог режима се наставља испод Девет корита и иде пешачком стазом до Језерина где по изохипси из североисточног нагло скреће у југозападни правац, прелази преко ликалитета Завој, па даље по изохипси обухата северни обод Костадиничког рида. Даље према северу такође прати стазу обухватајући изнад горњег дела стазе изворе које хране водом Тисову реку, и истом стазом долази до подножја коте 1.769 m н.в. (Уши), лучно се савијајући према југоистоку, до изворишта Лепенца и Череначког врха, такође лучно заобилазећи Тис-орман.

2.5. Локалитет „Лешчица”, површине 146,61 ha

Граница полази од најисточније тачке одељења 123, пролази преко коте 1.436 m н.в., затим пролази средином гребена Лешчице по границама одељења 110 и 111 ГЈ „Букова глава – Мушутишке шуме”. Даље по изохипси обавија североисточни обод гребена и спушта се на манастир Свете Тројице одакле се такође по изохипси спушта на граничну тачку одељења 123 и 72.

2.6. Локалитет „Вртоп – Караниколица”, површине 982,44 ha

На овом делу се Шар-планина ломи према северозападу. Граница заштите II степена се овде надовезује на границу режима заштите I степена којом је обухваћена Кобилицa. Она дуж главног гребена и врхова прати државну границу почев од превоја Љубињске уши (2.215 m н.в.), преко Царевог гумна, Вртопа (2.335 m н.в.), коте 2.478 m н.в. изнад Жаркових ливада, коте 2.122 m н.в. изнад Зелене Ројнедо Караниколице (2.409 m н.в.). Даље се граница одваја од главног гребена и државне границе, спушта се ниже, на обронке гребена Црни камен (1.799 m н.в.) до локалитета Синовна рупе, а одатле по изохипси иде у правцу запада и прати доње границе одељења 41 и 50 (преко Жаркових ливада), одељења 49, 64 и 65 (Вртоп) и одељења 68, 69 и 70 којима иде и пешачка стаза (изнад Оштрог камена). Ова одељења припадају ГЈ „Шар-планина”. Даље према истоку граница долази до локалитета Данчово и коте 1.697 m н.в. одакле се праволинијски пење према почетној тачки на Љубињским ушима.

nacionalni-parkovi_Page_1.tiff

nacionalni-parkovi_Page_2.tiff

nacionalni-parkovi_Page_3.tiff

nacionalni-parkovi_Page_4.tiff

nacionalni-parkovi_Page_5.tiff