Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

ЗАКОН

о улагањима

"Службени гласник РС", бр. 89 од 27. октобра 2015, 95 од 8. децембра 2018.

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет уређивања

Члан 1.

Овим законом уређује се општи правни оквир за улагања у Републици Србији, субјекти подршке улагањима за ефикасно пружање услуга улагачима, образовање и рад Савета за економски развој и оснивање и рад Развојне агенције Србије.

Циљеви закона

Члан 2.

Циљеви овог закона су унапређење инвестиционог окружења у Републици Србији и подстицање директних улагања ради јачања економског и привредног развоја, и раста запослености.

*Службени гласник РС, број 95/2018

Дефиниције

Члан 3.

Поједини изрази употребљени у овом закону имају следеће значење:

1) улагање у смислу овог закона јесте:

а) директно улагање, односно улагање у материјална и нематеријална средства привредног друштва;

б) индиректно улагање, односно стицање удела или акција у привредном друштву;

2) улагач, јесте домаће или страно, правно или физичко лице које је извршило улагање из тачке 1) овог члана, на територији Републике Србије, у складу са законом;

3) корисник средстава подстицаја јесте привредно друштво са седиштем у Републици Србији;

4) подстицаји јесу новчана средства која се додељују кориснику средстава као подршка улагањима ради финансирања инвестиционих пројеката у Републици Србији;

5) инвестициони пројекат јесте пројекат чијом се реализацијом остварује директнo улагање, у складу са овим законом;

6) орган власти, у смислу овог закона, јесте:

(а) орган државне управе, у смислу закона којим се уређује државна управа, орган аутономне покрајине, орган локалне самоуправе, као и организација којој је поверено вршење јавних овлашћења;

(б) правно лице које оснива или финансира у целини, односно у претежном делу орган државне управе или било који од органа власти наведених у подтачки (а) ове тачке;

7) Савет за економски развој је дефинисан у члану 25. овог закона;

8) Развојна агенција Србије је дефинисана у члану 27. овог закона;

9) јединица за локални економски развој и подршку улагањима јесте организациони део јединице локалне самоуправе или правно лице које пружа стручну помоћ и подршку улагачу у реализацији улагања;

10) Министарство у смислу овог закона јесте министарство надлежно за послове привреде;

11) период гарантованог улагања и запослености јесте период од три односно пет година након реализације инвестиционог пројекта, током кога је корисник средстава подстицаја у обавези да не смањује вредност основних средстава достигнуту реализацијом инвестиционог пројекта, као и достигнути број запослених и током кога је у обавези да, у складу са уговором о додели средстава подстицаја, сваком запосленом исплаћује уговорену зараду;

12) шема државне помоћи јесте скуп свих прописа који представљају основ за доделу државне помоћи, у смислу закона којим се уређује контрола и додела државне помоћи.

Улагањем, у смислу овог закона, не сматра се:

а) новчано или друго потраживање које непосредно произилази из комерцијалног уговора;

б) новчано потраживање које проистиче из кредита у вези са комерцијалним уговором.

*Службени гласник РС, број 95/2018

II. ПРАВА УЛАГАЧА

Слобода улагања

Члан 4.

Улагачи уживају слободу улагања, у складу са Уставом и законом.

Јемчи се заштита улагањима извршеним у складу са законом.

Подаци достављени од стране улагача у поступку доделе подстицаја представљају пословну тајну најкасније до доношења одлуке о одобравању доделе подстицаја.

*Службени гласник РС, број 95/2018

Заштита стечених права

Члан 5.

Улагач ужива пуну правну сигурност и правну заштиту у погледу права стечених улагањем.

Експропријација

Члан 6.

Улагање неће бити предмет експропријације било непосредно или посредно мерама које имају за циљ ефекат који је једнак експропријацији.

Изузетно од става 1. овог члана својина и друга стварна права улагача на непокретностима могу се одузети или ограничити само у јавном интересу, ако је таква могућност предвиђена законом којим се уређује експропријација, на недискриминаторан начин, по поступку прописаним тим законом, уз исплаћивање одговарајуће накнаде без одлагања.

У случају из става 2. овог члана одговарајућа накнада улагачу обухвата накнаду за експроприсану непокретност и накнаду за умањење вредности пословања које је таквим одузимањем проузроковано, у складу са законом. При одређивању вредности накнаде у обзир ће се узети вредност експроприсане имовине пре него што је објављена намера о експропријацији.

Накнаде из става 3. овог члана исплаћују се улагачу без одлагања и укључују законску затезну камату за случај доцње, обрачунату од дана када је одузимање извршено до дана исплате у складу с овим законом.

У случају из става 2. овог члана, улагач има право на правни лек, на хитно решавање поступка одузимања и на процену вредности предмета одузимања од стране судског или другог надлежног органа, у складу са законом.

Национални третман страних улагања

Члан 7.

Улагачи који су страна правна или физичка лица, у погледу свог улагања у свему уживају једнак положај и имају иста права и обавезе као и домаћи улагачи, ако овим или другим законом није другачије уређено.

Брисан је ранији став 2. (види члан 4. Закона - 95/2018-336)

Улагач који је страно правно или физичко лице може стећи право својине и друга стварна права на покретним стварима и непокретностима које се налазе на територији Републике Србије, у складу са Уставом и законом.

*Службени гласник РС, број 95/2018

Слобода плаћања према иностранству

Члан 8.

Улагач, ради плаћања према иностранству која су дозвољена законом којим се уређује девизно пословање, може купити девизе на девизном тржишту у Републици Србији.

Право на трансфер добити и имовине улагача који је страно правно или физичко лице

*Службени гласник РС, број 95/2018

Члан 9.

Улагач који је страно правно или физичко лице има право да, у складу са законом, након плаћања свих пореских и других обавеза по основу јавних прихода, слободно трансферише финансијска и друга средства у вези са улагањем, као што су:

1) приходи (дивиденде, накнаде за коришћење права интелектуалне својине и других сродних права, камате и др.);

2) имовина која му припадне после гашења привредног друштва, односно на основу престанка уговора о улагању;

3) износи добијени од продаје удела или акција у капиталу привредног друштва;

4) износи добијени по основу смањења основног капитала привредног друштва;

5) износи добијени од допунских уплата;

6) накнаде од експропријације, односно од друге мере са сличним дејством.

7) брисана је (види члан 5. Закона - 95/2018-336)

Новчана средства из става 1. овог члана могу се преносити у иностранство у валути у којој се може трговати на домаћем девизном тржишту, у складу са прописом којим се уређују врсте девиза и ефективног страног новца који се купује и продаје на девизном тржишту.

*Службени гласник РС, број 95/2018

Брисан је ранији наслов изнад члана 10. (види члан 6. Закона - 95/2018-336)

Члан 10.

Брисан је (види члан 6. Закона - 95/2018-336)

III. УЛАГАЊА ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА И ОБЛИЦИ ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ

*Службени гласник РС, број 95/2018

Појам улагања од посебног значаја

*Службени гласник РС, број 95/2018

Члан 11.

Улагање од посебног значаја за Републику Србију (у даљем тексту: улагање од посебног значаја) јесте улагање чијим би се спровођењем битно утицало на унапређење конкурентности привредне гране или сектора у Републици Србији или њен равномеран регионални развој или којим се у основна средства корисника средстава улаже најмање пет милиона евра или отвара више од 500 нових радних места повезаних са инвестиционим пројектом ако се улагање реализује у јединици локалне самоуправе која се разврстава у прву или другу групу према степену развијености, или којим се у основна средства корисника улаже више од два милиона евра или се отвара више од 100 нових радних места повезаних са инвестиционим пројектом, ако се улагање реализује у јединици локалне самоуправе која се разврстава у трећу или четврту групу према степену развијености, односно у девастирано подручје.

Улагање од посебног значаја је и улагање које се реализује на територији једне или више јединица локалне самоуправе и подстиче реализацију заједничких развојних приоритета једне или више јединица локалне самоуправе у функцији повећања нивоа њихове конкурентности, као и улагање на основу усвојених билатералних споразума.

Влада, надлежни орган аутономне покрајине или локалне самоуправе доносе различите шеме државне помоћи према којима се ближе одређују критеријуми за доделу подстицаја.

*Службени гласник РС, број 95/2018

Брисан је ранији наслов изнад члана 12. (види члан 8. Закона - 95/2018-336)

Члан 12.

Брисан је (види члан 8. Закона - 95/2018-336)

Облици државне помоћи

*Службени гласник РС, број 95/2018

Члан 13.

Улагачи могу остварити право на следеће облике државне помоћи за улагања, у складу са прописима којима се уређују:

1) додела подстицаја;

2) порески подстицаји и олакшице и ослобођења од плаћања такси;

3) царинске повластице;

4) систем обавезног социјалног осигурања;

5) давање у закуп и отуђење непокретности и земљишта у јавној својини;

6) други облици државне помоћи, у смислу закона којим се уређује контрола и додела државне помоћи.

Приликом доделе државне помоћи посебно ће се водити рачуна о правилу кумулације државне помоћи у смислу закона којим се уређује контрола и додела државне помоћи.

О директним улагањима у Републику Србију и додељеној државној помоћи повезаној са тим улагањима води се јавни регистар.

Јавни регистар из става 3. овог члана уређује се посебним законом.

*Службени гласник РС, број 95/2018

Царинско ослобођење предмета улога

Члан 14.

Увоз опреме који представља улог улагача који је страно или домаће правно или физичко лице, у смислу овог закона, је слободан и ослобођен од плаћања царине и других увозних дажбина, осим путничких моторних возила и аутомата за забаву и игре на срећу, под условом да је опрема коју улагач увози у складу са прописима којима се уређују здравље и безбедност грађана и заштита животне средине.

Влада ближе уређује поступак, висину и рок за остваривање олакшица и ослобађање од царинских и других дажбина на увоз опреме страног улагача из става 1. овог члана, као и ограничења у погледу права располагања и забрану коришћења у друге сврхе тако увезене опреме.

*Службени гласник РС, број 95/2018

IV. СУБЈЕКТИ ПОДРШКЕ УЛАГАЊИМА

Одређење субјеката подршке улагањима

Члан 15.

Субјекти подршке улагањима јесу:

1) Савет за економски развој;

2) Министарство надлежно за послове привреде;

3) Развојна агенција Србије;

4) орган аутономне покрајине или организација којој је поверено вршење јавних овлашћења на нивоу аутономне покрајине, за улагања о којима у складу са чланом 11. став 2. овог закона одлучује надлежни орган аутономне покрајине;

5) јединица локалне самоуправе преко јединице за локални економски развој и подршку улагањима (у даљем тексту: јединица за локални економски развој и подршку улагањима), у складу са чланом 20. овог закона.

*Службени гласник РС, број 95/2018

Дужност органа власти и хитност у поступању

Члан 16.

Органи власти дужни су да, у оквиру својих надлежности, омогућавају несметано улагање, као и да прате и контролишу остваривање права улагача и извршавање обавеза улагача, као и преузетих обавеза Републике Србије у вези са улагањем.

Органи власти, осим Комисије за заштиту конкуренције, поступају у вези са остварењем и одржањем улагања и остварењем права и обавеза улагача, по хитном поступку.

Орган власти, осим Комисије за заштиту конкуренције, у управним стварима, у вези са остварењем и одржањем улагања и остварењем права и обавеза улагача дужан је да захтеве улагача решава са правом првенства и улагачу изда јавну исправу, у најкраћем могућем року, ако му је улагач благовремено поднео уредну и потпуну документацију.

Мере за подстицање конкурентности локалне самоуправе

Члан 17.

Надлежни орган јединице локалне самоуправе инструментима локалне развојне политике подстиче привлачење улагања, брине о постојећим улагањима и њиховом проширењу, броју и укупној вредности улагања и квалитету улагача, примењује стандарде повољног пословног окружења и доноси одлуке о мерама за подстицање конкурентности локалне самоуправе у привлачењу улагања.

Мере за подстицање конкурентности из става 1. овог члана садрже нарочито следеће елементе:

1) опредељивање органа, као јединице за подршку улагањима из члана 15. овог закона;

2) јачање аналитичке основе за прецизније и на подацима засновано креирање развојних политика, инструмената и мера у области локалног економског развоја;

3) успостављање транспарентних механизама сталне комуникације и сарадње са привредом;

4) поједностављивање локалних процедура за реализацију улагања;

5) уравнотежавање локалног тржишта рада;

6) развој комуналне и локалне економске инфраструктуре;

7) коришћење информационе и комуникационе технологије у циљу остваривања ефикасније комуникације;

8) прописивање локалних олакшица и подстицаја на основу локалних стрaтешких докумената.

Стандарде повољног пословног окружења, одређује министар надлежан за послове привреде (у даљем тексту: министар).

Брисан је ранији наслов изнад члана 18. (види члан 12. Закона - 95/2018-336)

Члан 18.

Брисан је (види члан 12. Закона - 95/2018-336)

Поступање јединице за локални економски развој и подршку улагањима

Члан 19.

Јединица за локални економски развој и подршку улагањима пружа стручну помоћ и подршку улагачу у реализацији улагања, ако то затражи улагач у складу са чланом 16. овог закона.

Уговоре о додели подстицајних средстава обезбеђених из буџета аутономне покрајине са улагачем закључује орган аутономне покрајине.

Члан 20.

Послове јединице за локални економски развој и подршку улагањима обавља канцеларија за локални економски развој, или орган управе, или носилац јавних овлашћења, или правно лице основано од јединице локалне самоуправе, или физичко лице из редова запослених или именованих лица, или комора, асоцијација или удружење, које знањем и искуством може да пружи стручну помоћ улагачу, а које је актом јединице локалне самоуправе одређено да те послове обавља.

Две и више јединица локалне самоуправе, могу заједнички одредити тело у складу са ставом 1. овог члана ради обављања послова јединице за локални економски развој и подршку улагањима за територију тих јединица локалне самоуправе.

Улагач може у складу са чланом 16. овог закона, захтеве подносити и исправе преузимати преко јединице за локални економски развој.

Комуникација између улагача и јединице за локални економски развој и подршку улагањима поверљива је, осим ако је давање информација обавезно у складу са законом.

Брисан је ранији наслов изнад члана 21. (види члан 13. Закона - 95/2018-336)

Члан 21.

Брисан је (види члан 13. Закона - 95/2018-336)

Брисан је ранији наслов изнад члана 22. (види члан 14. Закона - 95/2018-336)

Члан 22.

Брисан је (види члан 14. Закона - 95/2018-336)

Брисан је ранији наслов изнад члана 23. (види члан 15. Закона - 95/2018-336)

Члан 23.

Брисан је (види члан 15. Закона - 95/2018-336)

Информације од јавног значаја

Члан 24.

Приступ информацијама од јавног значаја у области улагања остварује се у складу са законом којим се уређује слободан приступ информацијама од јавног значаја.

V. САВЕТ ЗА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Члан 25.

Образује се Савет за економски развој (у даљем тексту: Савет).

Председника и чланове Савета, именује Влада, у складу са овим законом.

Савет чине министар, министар надлежан за послове финансија, министар надлежан за послове рада и запошљавања, представник Привредне коморе Србије и директор Развојне агенције Србије.

Председник Савета је министар.

Савет може, на предлог председника Савета, на своје седнице позвати и друге министре, ако се по процени Савета, за тим укаже потреба везано за конкретно питање и у зависности од области која је предмет разматрања Савета, с тим да ти министри немају право гласа у Савету.

Административне и стручно-техничке послове Савета обавља Развојна агенција Србије.

*Службени гласник РС, број 95/2018

Надлежности Савета

Члан 26.

Савет има следеће надлежности:

1) прати стање у области улагања и привредног развоја, јавно промовише циљеве привредног развоја Републике Србије и подстиче њихову реализацију;

2) доноси одлуку о додели подстицаја за улагања, у складу са овим законом и законом којим се уређује контрола и додела државне помоћи;

3) доноси Пословник о свом раду;

4) подноси Влади једном годишње извештај о свом раду, који се објављује на интернет страници Владе;

5) обавља и друге послове у складу са овим законом.

Одлучивање Савета

*Службени гласник РС, број 95/2018

Члан 26а

Развојна агенција Србије (у даљем тексту: Агенција) доставља Савету пријаву за доделу подстицаја, обавештење о могућем нивоу подстицаја, заједно са стручном анализом инвестиционог пројекта, предлогом висине подстицаја и нацртом уговора о додели подстицаја, а у случају улагања од посебног значаја из члана 11. став 2. овог закона, Агенција доставља и одлуку скупштине, односно већа јединице локалне самоуправе.

Савет одлучује о додели подстицаја на основу документације из става 1. овог члана.

Одлука Савета којом се додељују подстицаји садржи податке о инвестиционом пројекту и његовим битним елементима, о улагачу и кориснику средстава и о висини додељених подстицаја.

Одлуку Савета којом се додељују подстицаји, Агенција доставља Министарству, заједно са нацртом уговора о додели средстава подстицаја.

Министарство доставља одлуку Савета и текст нацрта уговора о додели подстицаја Влади ради давања претходне сагласности.

Уговоре о додели подстицаја обезбеђених из буџета Републике Србије са улагачем закључује Министарство уз претходну сагласност Владе.

Савет одлучује и о предлозима мера којима се на најефикаснији начин постижу циљеви улагања и привредног развоја, а које захтевају измену начина реализације инвестиционог пројекта по закљученим уговорима о додели подстицаја, измену рокова, смањење износа додељених средстава сразмерно признавању делимичног испуњења уговорних обавеза, а по образложеном предлогу корисника средстава, укључујући и предлоге који се односе на измену, допуну или раскид уговора о додели подстицаја.

Предлог мера из става 7. овог члана припрема Министарство и преко Агенције доставља Савету.

Министарство, по одлуци Савета из става 7. овог члана, припрема текст анекса уговора о додели подстицаја или раскид уговора.

Током периода гарантованог улагања и запослености, односно по истеку тог периода, ако је корисник средстава испунио већи део обавеза из уговора о додели подстицаја и ако је то у интересу Републике Србије, а постижу се циљеви улагања и привредног развоја, Савет може, по образложеном предлогу Министарства да одлучи да се са корисником средстава закључи уговор о међусобном регулисању права и обавеза, односно поравнање.

Анексе уговора о додели средстава подстицаја, споразумне раскиде уговора и уговоре о међусобном регулисању права и обавеза, односно поравнања из ст. 9. и 10. овог члана, закључује Министарство уз претходну сагласност Владе.

*Службени гласник РС, број 95/2018

VI. РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА СРБИЈЕ

Оснивање Развојне агенције Србије

Члан 27.

За обављање развојних, стручних и оперативних послова подстицања и реализације директних улагања, промоције и повећања извоза, развоја и унапређења конкурентности привредних субјеката, угледа и развоја Републике Србије у области привреде и регионалног развоја, оснива се Развојна агенција Србије .

Надзор над радом Агенције врши министарство.

*Службени гласник РС, број 95/2018

Статус Агенције

Члан 28.

Агенција има својство правног лица, са правима, обавезама и одговорностима утврђеним овим законом и статутом.

Агенција послује у складу са законом којим се уређују јавне агенције.

Агенција има рачун.

Седиште Агенције

Члан 29.

Седиште Агенције је у Београду.

Агенција може имати организационе јединице и ван свог седишта.

Организационе јединице Агенције немају својство правног лица.

Статут Агенције

Члан 30.

Статутом Агенције, ближе се уређују:

1) организација и начин обављања послова Агенције;

2) делокруг органа Агенције;

3) заступање и представљање Агенције;

4) подаци и исправе који се одређују као тајни и начин поступања с тим подацима и исправама;

5) друга питања значајна за рад Агенције.

Статут Агенције објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Органи Агенције

Члан 31.

Органи Агенције јесу управни одбор и директор.

Управни одбор има пет чланова.

Чланове управног одбора, на предлог министра именује и разрешава Влада, од којих три члана из реда државних службеника или из реда државних службеника на положају у министарству, а два члана из реда пословне заједнице.

Управни одбор

Члан 32.

Управни одбор:

1) усваја статут Агенције;

2) усваја годишњи програм рада, финансијски план, финансијски извештај и извештај о раду Агенције;

3) доноси опште акте Агенције осим правилника којим се уређује унутрашња организација и систематизација радних места у Агенцији;

4) усмерава рад директора Агенције и издаје му упутства за рад;

5) надзире пословање Агенције;

6) на предлог директора Агенције, одлучује о захтевима који су, у складу са прописима, Агенцији поднети ради давања сагласности;

7) доноси пословник о раду Агенције;

8) обавља друге послове у складу са законом.

На годишњи програм рада, финансијски план, финансијски извештај и извештај о раду Агенције из става 1. тачка 2) овог члана, сагласност даје Влада.

Директор Агенције

Члан 33.

Агенција има директора (у даљем тексту: Директор) који заступа и представља Агенцију и руководи њеним радом.

Директора бира Влада, на предлог министра, после спроведеног јавног конкурса у складу са законом којим се уређују јавне агенције.

Јавни конкурс спроводи министарство.

Министар може одредити критеријуме и мерила у погледу стручне оспособљености и радног искуства које морају испуњавати кандидати за директора Агенције.

Директор се именује на период од пет година и може поново бити именован.

Надлежности директора

Члан 34.

Директор Агенције:

1) заступа и представља Агенцију;

2) организује и руководи радом и пословањем Агенције;

3) одговара за законитост рада, као и за стручни рад и коришћење средстава Агенције;

4) закључује уговоре из делокруга рада Агенције;

5) доноси акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Агенцији;

6) одговоран је за обављање административних и стручно-техничких послова за потребе Савета;

7) одлучује о правима и обавезама запослених;

8) врши и друге послове утврђене законом и статутом.

Права и обавезе директора и запослених

Члан 35.

На права, обавезе и одговорности из радног односа запослених у Агенцији и Директора примењују се општи прописи о раду, ако овим законом није другачије одређено.

Послови Агенције

Члан 36.

Агенција:

1) сарађује са државним органима и организацијама и носиоцима јавних овлашћења, органима територијалне аутономије и локалне самоуправе, ради обезбеђивања услова за примену овог закона и других прописа којима се уређују питања од значаја за унапређење привредног развоја и улагања;

2) прати примену овог закона и предлаже одговарајуће мере;

3) учествује у припреми програма и пројеката привредног и регионалног развоја;

4) врши анализе и обезбеђује податке и информације за потребе унапређења политике привредног и регионалног развоја;

5) врши акредитацију и координацију регионалних развојних агенција;

6) обавља стручне и административно-оперативне послове у вези са пројектима привлачења директних инвестиција и улагања и прати њихову реализацију у складу са законом и прописима;

7) спроводи програме и пројекте са циљем унапређења извозних активности привредних субјеката;

8) спроводи програме и пројекте са циљем унапређења положаја, активности и конкурентности малих и средњих привредних субјеката и предузетника;

9) предлаже, координира и спроводи активности стратешког маркетинга привредних потенцијала и угледа Републике Србије;

10) пружа стручну и саветодавну подршку привредним друштвима и предузетницима;

11) извршава и координира спровођење програма и пројеката привредног и регионалног развоја за подстицање директних инвестиција;

12) обезбеђује услове за приступ и реализацију пројеката који се финансирају из међународне развојне помоћи;

13) прати и анализира услове улагања и привредне услове на појединачним тржиштима и у појединачним секторима и даје предлоге за њихово унапређење;

14) остварује сарадњу у области улагања и прикупља информације о стању улагања у другим државама;

15) предлаже доделу подстицаја;

16) обавља и друге послове, у складу са законом и Статутом Агенције.

Послове из тачке 5) Агенција обавља као поверене послове.

*Службени гласник РС, број 95/2018

Средства за оснивање и рад Агенције

Члан 37.

Средства за оснивање Агенције обезбеђују се из:

1) буџета Републике Србије;

2) других извора финансирања у складу са законом.

Средства за рад Агенције обезбеђују се из:

1) прихода које оствари обављањем послова из своје надлежности;

2) буџета Републике Србије;

3) других извора финансирања, у складу са законом.

Сукоб интереса и забрана конкуренције

Члан 38.

Директор Агенције има статус функционера у смислу закона којим се уређује сукоб интереса при вршењу јавних функција.

Директор Агенције и запослени у Агенцији не могу да заснују радни однос, односно пословну сарадњу са правним лицем, предузетником или међународном организацијом која обавља делатности у вези са функцијом коју је директор, односно запослени вршио у Агенцији, у року од две године по престанку радног односа Директора и запослених у Агенцији, осим по добијеној сагласности Агенције за запослене, односно сагласности Агенције за борбу против корупције за Директора.

Забрана злоупотребе информација

Члан 39.

Лица у Агенцији која располажу информацијама које представљају пословну тајну у смислу прописа о чувању пословне тајне или поверљиве информације у смислу прописа о тржишту капитала, не смеју исте да употребе ради стицања имовинске користи или других погодности за себе и трећа лица, или да на такав начин нанесу штету институцијама или привредним друштвима на које се односе и имају обавезу њиховог чувања.

Лицима из става 1. овог члана сматрају се лица која су у обављању својих радних дужности или функција сазнала за информације које представљају пословну тајну.

Брисан је ранији наслов изнад члана 40. (види члан 20. Закона - 95/2018-336)

Члан 40.

Брисан је (види члан 20. Закона - 95/2018-336)

Брисан је ранији наслов изнад члана 41. (види члан 21. Закона - 95/2018-336)

Члан 41.

Брисан је (види члан 21. Закона - 95/2018-336)

 

VII. НАДЗОР

Надзор над спровођењем закона

Члан 42.

Надзор над применом овог закона врши министарство.

Извршење обавеза Републике Србије за контролу извршења уговорених обавеза и исплату средстава по уговорима којима су додељена подстицајна средства за или у вези са директним улагањем врши министарство у складу са прописима.

VIII. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 43.

Новчаном казном од 50.000 до 150.000 динара, казниће се за прекршај одговорно лице у надлежном органу власти, ако:

1) у управним стварима не решава захтеве улагача у складу са правом првенства (члан 16. став 3);

2) не изда јавну исправу у законом предвиђеном року, ако је улагач благовремено поднео уредну и потпуну документацију (члан 16. став 3).

IX. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Примена закона

Члан 44.

Инвестициони пројекти код којих су, у складу са међународним уговорима и прописима којима се уређује државна помоћ и привлачење директних инвестиција, додељена подстицајна средства за директна улагања који су у току, настављају да се реализују у складу са прописима по којима су додељена.

Рок за доношење подзаконских аката

Члан 45.

Подзаконски акти на основу овлашћења из овог закона донеће се у року од 120 дана од дана ступања на снагу овог закона.

Престанак важења постојећих прописа

Члан 46.

Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о страним улагањима („Службени лист СРЈ”, бр. 3/02 и 5/03 и „Службени гласник РС”, број 107/14).

Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи глава VIII „Промоција извоза и страних улагања” у Закону о спољнотрговинском пословању („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 36/11 – др. закон и 88/11).

Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи глава V, одељак 6, чл. 27. до 30. Закона о регионалном развоју („Службени гласник РС”, бр. 51/09 и 30/10).

Престанак рада јавних агенција

Члан 47.

Агенција за страна улагања и промоцију извоза основана у складу са Законом о спољнотрговинском пословању („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 36/11 – др. закон и 88/11) и Национална агенција за регионални развој основана у складу са Законом о регионалном развоју („Службени гласник РС”, бр. 51/09 и 30/10), престају са радом, најкасније у року од 120 дана од дана ступања на снагу овог закона, односно на дан почетка рада Развојне агенције Србије.

Развојна агенција Србије преузима правне послове, осим уговора о раду, предмете, опрему, средства за рад, архивску грађу и регистраторски материјал Агенције за страна улагања и промоцију извоза и Националне агенције за регионални развој, најкасније у року од 120 дана од дана ступања на снагу овог закона.

Средства која су у 2015. години обезбеђена на разделу министарства за финансирање рада Агенције за страна улагања и промоцију извоза и Националне агенције за регионални развој преусмеравају се за финансирање рада Развојне агенције Србије.

Даном престанка са радом Агенције за страна улагања и промоцију извоза и Националне агенције за регионални развој престаје и радни однос запослених у Агенцији за страна улагања и промоцију извоза и Националној агенцији за регионални развој и почиње са радом Развојна агенција Србије.

Ступање на снагу

Члан 48.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.