Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

ЗАКОН

о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима

"Службени гласник РС", бр, 96 од 26. новембра 2015, 95 од 8. децембра 2018.

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Област примене

Члан 1.

Овим законом уређују се: радно време, паузе и одмори посаде возила у друмском превозу; време управљања возилом; услови које мора да испуни тахограф, односно граничник брзине, у погледу одобрења типа и начин коришћења тахографа, тахографских листића и тахографских картица као и возила у која мора бити уграђен тахограф, односно граничник брзине; издавање тахографских картица и услови за избор произвођача тахографских картица; послови у вези са тахографима и граничницима брзине (у даљем тексту: послови радионице) и услови за издавање дозволе радионице за тахографе (у даљем тексту: дозвола); службене евиденције и надзор над спровођењем овог закона у циљу повећања безбедности саобраћаја на путевима, безбедности и здравља на раду чланова посаде возила.

При обављању међународног превоза примењују се одредбе потврђеног Европског споразума о раду посаде на возилима која обављају међународне друмске превозе (AETR) (у даљем тексту: AETR споразум), одредбе овог закона и подзаконских аката донетих на основу овог закона.

Члан 2.

Овај закон се примењује на друмски превоз:

1) терета, када је највећа дозвољена маса возила већа од 3,5 t;

2) путника, возилима која су својом конструкцијом и опремом прилагођена за превоз више од девет лица, укључујући возача.

Изузетно од става 1. овог члана, одредбе овог закона се не примењују на друмски превоз:

1) возилима чија највећа конструктивна брзина не прелази 40 km/h;

2) возилима чији је власник односно корисник полиција, служба цивилне заштите и ватрогасна служба, када се превоз обавља у сврху извршавања задатака служби и под њиховим надзором;

3) возилима која се користе у ванредним ситуацијама или акцијама спашавања, укључујући и возила која се користе за превоз хуманитарне помоћи, када се за овакав превоз не остварује профит;

4) специјализованим возилима која се користе у медицинске сврхе;

5) возилима која се испитују на путу у сврху техничког развоја или одржавања, и новим или преправљеним возилима која нису регистрована за кретање у саобраћају;

6) возилима чија највећа дозвољена маса не прелази 7,5 t, која се користе за некомерцијални превоз терета;

7) возилима од историјског значаја (олдтајмер), по прописима државе у којој су регистрована, а која се користе за некомерцијални превоз путника или терета;

8) специјалним возилима за превоз оштећених и неисправних возила, а која се користе до 100 km од седишта, односно огранка превозника;

9) возилима чија највећа дозвољена маса не прелази 7,5 t, која се користе за превоз материјала, опреме или механизације коју возач користи у току свог рада и која се користе најдаље до 100 km од седишта односно огранка превозника, уколико управљање возилом није основно занимање возача.

Изузетно од става 1. овог члана, одредбе овог закона не примењују се на међународни друмски превоз возилима у јавном линијском превозу путника на линијама дужине до 50 km.

Изузетно од става 1. овог члана, одредбе овог закона не примењују се на друмски превоз који се обавља у целини на територији Републике Србије:

1) специјализованим возилима за превоз опреме циркуса и забавних паркова;

2) специјализованим возилима за превоз новца и/или драгоцености;

3) специјализованим возилима за превоз кошница.

Изузетно од става 1. овог члана, одредбе чл. 4–12. овог закона не примењују се на друмски превоз који се обавља у целини на територији Републике Србије:

1) возилима за одржавање канализационих система, за заштиту од поплава, за одржавање водоводних, гасоводних и електродистрибутивних инсталација, за сакупљање и одлагање смећа;

2) возилима за одржавање и управљање путевима;

3) возилима за одржавање телефонско-телеграфске мреже, за радио-телевизијску дифузију и возилима служби и органа безбедности Републике Србије за откривање радио или телевизијских предајника и/или пријемника;

4) возилима која се користе за прикупљање млека са сточних газдинстава и за допремање посуда за млеко или млечних производа намењених за животињску исхрану;

5) возилима чија највећа дозвољена маса не прелази 7,5 t, која се користе код пружалаца универзалних услуга, у складу са прописима из области поштанских услуга, за испоруку пошиљака као универзалне услуге која се користе најдаље до 100 km од седишта, односно огранка превозника, под условом да управљање возилом не представља основно занимање возача;

6) теретним возилима намењеним за вршење рада на начин да се возилом не може превозити никакав други терет.

Одредбе овог закона које се односе на услове које мора да испуни тахограф, односно граничник брзине, у погледу одобрења типа и начина коришћења тахографа и граничника брзине, тахографских листића и тахографских картица као и возила у која мора бити уграђен тахограф, односно граничник брзине, примењује се и на теретна возила и аутобусе којима се врши оспособљавање кандидата за возача.

Изузетно од става 1. овог члана, одредбе овог закона не примењују се на друмски превоз који се обавља возилима чији је власник или корисник Војска Србије, као и возилима војних снага других држава и организација које према посебном споразуму користе путеве Републике Србије.

Посебан пропис о радном времену, паузама и одморима посаде војних возила у друмском превозу, времену управљања војним возилом, условима које мора да испуни тахограф, односно граничник брзине, у погледу одобрења типа и начин коришћења тахографа, тахографских листића и тахографских картица доноси министар надлежан за послове одбране.

Возила у која мора бити уграђен тахограф и изузећа од уградње тахографа дефинисана су прописом којим се уређују услови које морају да испуњавају возила у саобраћају на путу у погледу димензија, техничких услова и уређаја, склопова и опреме и техничких норматива.

Одредбе овог закона примењују се и на друмски превоз путника возилима са 7+1 и 8+1 места за седење којима се обавља лимо сервис.

*Службени гласник РС, број 95/2018

Дефиниције

Члан 3.

Изрази коришћени у овом закону имају следеће значење:

1) Возило је свако моторно возило, вучно возило, приколица или полуприколица укључујући и скуп возила, и то:

(1) моторно возило је свако возило са сопственим погоном намењено и оспособљено за кретање по путу, осим шинских возила и трактора, које се у нормалним околностима користи за превоз путника и терета,

(2) вучно возило је свако возило са сопственим погоном, осим шинских возила и трактора, које је по конструкцији намењено и оспособљено да вуче, гура или на било који други начин покреће приколице, полуприколице, прикључке за извођење радова или механизацију,

(3) приколица је свако прикључно возило конструисано за спајање са моторним или вучним возилом,

(4) полуприколица је прикључно возило без предње осовине, која се са моторним или вучним возилом спаја на такав начин да се значајан део њене и тежине терета преноси на вучно или моторно возило.

1а) Возило које не спада у област примене овог закона је возило за превоз терета највеће дозвољене масе до 3,5 тоне, односно путничко возило изузев возила са 7+1 и 8+1 места за седење којима се обавља лимо сервис, односно возило које обавља друмски превоз из члана 2. ст. 2–5. овог закона.

2) Члан посаде возила је свако физичко лице, које се налази у возилу и које за превозника обавља услуге друмског превоза, независно од чињенице да ли је плаћено или не, и може да буде:

(1) возач, односно лице које макар и на кратко управља возилом или које се налази у возилу у оквиру својих послова, како би по потреби управљало возилом,

(2) сувозач, односно лице које прати возача да би му помогло приликом маневрисања возилом и узима редовно учешће у радњама које захтева превоз, а није возач у смислу подтачке (1) ове тачке,

(3) кондуктер, односно лице које прати возача возила за линијски превоз путника, које је посебно задужено за издавање или контролу карата или других исправа које дају право путницима да буду превезени тим возилом,

(4) приправник, односно лице које треба да се обучи за самосталан рад у струци.

3) Вишечлана посада представља најмање два возача која могу да управљају возилом, током сваког периода управљања возилом, између два узастопна дневна одмора или између дневног и недељног одмора. Присуство другог, односно других возача није обавезно једино током првог часа управљања возилом.

4) Превозник је правно лице или предузетник, удружење или група лица које нема статус правног лица, било профитно или непрофитно, или државни орган, орган територијалне аутономије и орган локалне самоуправе, које обавља друмски превоз, било јавни или за сопствене потребе.

5) Радионица за тахографе је привредно друштво, односно јавно предузеће које има дозволу за обављање послова радионице.

6) Тахограф је уређај који се уграђује у моторна возила, који се састоји од јединице у возилу, сензора кретања и каблова за повезивање сензора кретања и јединице у возилу, и може бити аналогни или дигитални.

7) Аналогни тахограф је уређај који се уграђује у моторна возила ради аутоматског или полуаутоматског приказа и евидентирања података о кретању возила и о трајању активности возача.

8) Дигитални тахограф је уређај који се уграђује у моторна возила ради аутоматског или полуаутоматског приказа, евидентирања, штампања, чувања и преузимања података, о кретању возила и о трајању активности возача.

8а) „Smartˮ тахограф је дигитални тахограф који задовољава услове из чл. 8, 9. и 10. Уредбе (ЕУ) број 165/2014 Европског парламента и Савета као и услове из Анекса 1Ц Спроведбене Уредбе Комисије (ЕУ) број 2016/799.

9) Јединица у возилу је тахограф без сензора кретања и каблова за повезивање сензора кретања.

10) Тахографска картица (у даљем тексту: картица) је носач података која се користи у дигиталном тахографу и која омогућава идентификацију власника картице, као и преузимање и чување података, и може бити:

(1) Тахографска картица прве генерације, која задовољава услове прописане Додатком 1Б Анекса AETR споразума;

(2) Тахографска картица друге генерације, која задовољава услове прописане Уредбом (ЕУ) број 165/2014 Европског парламента и Савета као и услове из Анекса 1Ц Спроведбене Уредбе Комисије (ЕУ) број 2016/799.

11) Тахографски листић је листић предвиђен за евидентирање и чување предвиђених записа, који се поставља у аналогни тахограф и по коме писач аналогног тахографа обавља континуално бележење предвиђених записа.

12) Картица возача је тахографска картица, коју издаје надлежни орган, којом се возач идентификује и која омогућава чување података о активностима возача.

13) Картица надзорног органа је тахографска картица, коју издаје надлежни орган, којом се идентификује надзорни орган односно овлашћено лице тог органа и која омогућава приступ подацима сачуваним у меморији тахографа, на картици возача, односно на картици радионице у циљу њиховог читања, штампања односно преузимања.

14) Картица превозника је тахографска картица, коју издаје надлежни орган, којом се идентификује власник картице и која омогућава приказ, преузимање и штампање података сачуваних у тахографу који се односе на тог превозника.

15) Картица радионице је тахографска картица, коју издаје надлежни орган, којом се идентификује власник картице и која омогућава преглед, калибрацију и активацију тахографа, односно преузимање података са тахографа.

16) Неважећа картица је тахографска картица са грешком или тахографска картица која није задовољила иницијалну проверу аутентичности, односно чији датум почетка важности још није наступио или чији је рок важности истекао.

17) Калибрација дигиталног тахографа је поступак ажурирања или потврде параметара возила, укључујући идентификацију и карактеристике возила, који се чувају у меморији тахографа, коришћењем картице радионице.

18) Преузимање података са дигиталног тахографа је поступак копирања, са дигиталним потписом, дела или свих података евидентираних у меморији јединице у возилу или у меморији тахографске картице, под условом да се овим процесом не мењају нити бришу сачувани подаци.

19) Уградња је поступак постављања тахографа у возило по спецификацији произвођача тахографа.

20) Активација је поступак којим дигитални тахограф, коришћењем картице радионице, постаје оспособљен да у потпуности реализује све функције.

21) Контрола је скуп активности којим се утврђује да ли се може приступити уградњи новог или оправљеног тахографа, односно прегледу тахографа, и утврђује и евидентира случајно или намерно проузрокована неисправност тахографа.

22) Преглед је скуп активности који се обавља ради провере: исправности тахографа, да ли подешавања одговарају параметрима возила и да ли је уређај или направа за манипулацију повезан са тахографом.

23) Демонтажа подразумева предузимање радњи којима се тахограф или део тахографа, осим јединице у возилу аналогног тахографа, скида са возила.

24) Оправка је довођење у исправно стање тахографа или дела тахографа које захтева прекид њиховог напајања или прекид њихове везе са осталим деловима тахографа или отварање сензора кретања, односно јединице у возилу.

25) Одобрење типа је поступак издавања сертификата, од надлежног органа, да тахограф, део тахографа, тахографски листић, односно тахографске картице испуњавају захтеве овог закона и AETR споразума, односно Уредбе (ЕУ) број 165/2014 Европског парламента и Савета и Анекса 1Ц Спроведбене Уредбе Комисије (ЕУ) број 2016/799 за „smartˮ тахографе и тахографске картице друге генерације.

26) Граничник брзине је уређај, дограђен на погонски агрегат или је саставни део система за управљање погонским агрегатом, који је намењен да ограничава највећу брзину кретања моторних возила.

27) Недеља је временски период који започиње у понедељак у 00:00 часова а завршава се у недељу у 24:00 часа.

28) Одмор је непрекидни временски период током кога члан посаде може слободно да располаже својим временом.

29) Дневни одмор је одмор који може да буде:

(1) пуни дневни одмор који непрекидно траје најмање 11 часова или се може поделити на два дела и то тако да први део одмора траје непрекидно најмање три часа, а други непрекидно не мање од девет часова;

(2) скраћени дневни одмор који непрекидно траје мање од 11 часова, али не мање од 9 часова.

30) Недељни одмор је одмор који може да буде:

(1) пуни недељни одмор који непрекидно траје најмање 45 часова;

(2) скраћени недељни одмор који непрекидно траје мање од 45 часова, али не мање од 24 часа.

31) Пауза је прекид управљања возилом током којег возач не сме да управља возилом, нити обавља остале послове и које се искључиво користи за одмор и опоравак.

32) Место рада члана посаде возила је:

(1) локација где се обавља основна делатност превозника који је ангажовао члана посаде возила, односно друге локације превозника, без обзира да ли су оне у истом месту где и седиште превозника или локација где се обавља основна делатност;

(2) возило у коме се налази члан посаде возила када је на дужности;

(3) остала места где се обављају послови везани за превоз који је у току.

33) Радно време је временски период од почетка до завршетка рада, током кога се члан посаде возила налази на свом месту рада, на располагању послодавцу и обавља своје послове, укључујући и сваки рад за превозника или другог послодавца, а посебно обухвата:

(1) време управљања возилом;

(2) остало радно време односно време за реализацију осталих послова у оквиру друмског превоза, у које спадају:

– утовар и истовар,

– пружање помоћи путницима при уласку и изласку из возила,

– нега возила и остале интервенције техничког одржавања,

– сви остали послови који имају за циљ да се осигура безбедност возила, терета и путника или да се задовоље законске или друге обавезе директно везане за превозни процес који је у току, укључујући контролу утовара и истовара, административне формалности са полицијом, царином, имиграционим органима итд.,

– времена током којих не може слободно да располаже својим временом и током којих се од њега захтева да буде на свом месту рада, спреман да започне са радом, односно извршавањем својих предвиђених задатака (време чекања), а посебно током чекања на утовар или истовар, када пре одласка или непосредно пре почетка самог периода време чекања није унапред познато.

34) Остали послови су све радне активности члана посаде возила у оквиру друмског превоза или изван њега осим управљања возилом, укључујући и сваки рад за превозника или другог послодавца.

35) Време управљања возилом је временски период током кога возач управља возилом, а које се евидентира аутоматски, полуаутоматски или ручно под условима предвиђеним у овом закону.

36) Период управљања возилом је укупно време управљања возилом од почетка управљања, од завршетка одмора или паузе па све до наредног одмора или паузе, а може бити непрекидан или подељен.

37) Дневно време управљања возилом је укупно време управљања возилом од завршетка последњег одмора, односно између два узастопна одмора.

38) Недељно време управљања возилом је укупно време управљања возилом током недеље.

39) Време расположивости је временски период који се не сматра радним временом и који обухвата:

(1) временске периоде током којих послодавац захтева од члана посаде да буде у приправности, односно спреман да започне или настави са управљањем возилом или обављањем осталих послова али не захтева да буде на свом месту рада, а посебно време када члан посаде прати возило које се превози трајектом или возом, време чекања на граничним прелазима, и време током забрана кретања возила; поменути периоди и њихово предвиђено трајање треба пре одласка или непосредно пре почетка самог периода да буду унапред познати члану посаде возила;

(2) у случају вишечланих посада, време које возач проведе, не управљајући возилом, на седишту или лежају у кабини возила у покрету.

40) Ноћно време је време између 00:00 и 04:00 часа.

41) Ноћни рад је рад који се обавља током ноћног времена.

42) Жиг је словно бројчана ознака која се утискује на пломбу тахографа.

43) Активности возача су радње које обухватају управљање возилом, остале послове, расположивост, паузу, одмор у току дневног рада, дневни и недељни одмор.

44) Некомерцијални превоз је сваки друмски превоз, осим јавног превоза или превоза за сопствене потребе, који се обавља искључиво за личне потребе возача, за који се не прима накнада за oбављање превоза, односно којим се не остварује приход.

45) Друмски превоз је превоз путника или терета, који обухвата све активности везане за превоз, укључујући и кретање празног возила, који се потпуно или делимично обавља на јавном путу.

*Службени гласник РС, број 95/2018

Члан 3а

На питања поступка која нису друкчије уређена овим законом примењују се одредбе закона који уређује општи управни поступак.

*Службени гласник РС, број 95/2018

II. РАДНО ВРЕМЕ И ВРЕМЕ УПРАВЉАЊА ВОЗИЛОМ

Члан 4.

Просечно недељно радно време члана посаде возила у периоду од било која четири узастопна календарска месеца не сме да буде дуже од 48 часова, укључујући и прековремени рад.

Најдуже дневно радно време члана посаде укључујући и прековремени рад не сме да буде дуже од 14 часова у периоду од 24 часа.

Најдуже недељно радно време члана посаде возила може да износи 60 часова, укључујући и прековремени рад.

Годишњи одмор, одсуство са рада због привремене спречености за рад у смислу прописа о здравственом осигурању и остала одсуства са рада уз накнаду зараде у смислу прописа о раду, у сврхе израчунавања просечног недељног радног времена из става 1. овог члана, своди се на највише осам часова дневно, односно највише 48 часова недељно, у зависности од уговореног радног времена.

Ако члан посаде возила обавља ноћни рад, радно време не сме да буде дуже од десет часова током периода од 24 часа.

Уколико је члан посаде возила ангажован код више превозника, односно послодаваца или је и сам превозник, радно време члана посаде возила представља збир свих часова рада код свих превозника, односно послодаваца код којих је ангажован.

Превозник, односно послодавац који је ангажовао члана посаде возила из става 6. овог члана, налаже члану посаде возила у писаном или електронском облику да му достави извод из евиденције о радном времену код другог или других превозника, односно послодаваца.

Члан посаде возила дужан је да извод из евиденције из става 7. овог члана достави најкасније до седмог у наредном месецу за календарски месец који претходи текућем месецу, у писаном или електронском облику.

Возач мора тачно и адекватно да евидентира време управљања возилом које не спада у област примене овог закона, остале послове дефинисане под осталим радним временом, времена расположивости, одморе и паузе. Ови подаци се уносе ручно на полеђину тахографских листића или термалног папира за испис, односно преко тастера за ручни унос дигиталног тахографа.

Време управљања возилом које не спада у област примене овог закона евидентира се као остало радно време.

Превозник је дужан да обавести чланове посаде возила о одредбама овог закона и интерним правилима предузећа у погледу радног времена и одмора, о чему поседује доказ.

Превозник је дужан да води прописану евиденцију о радном времену члана посаде возила, која искључиво садржи име, презиме, јединствени матични број грађана (у даљем тексту: ЈМБГ), датум и место рођења члана посаде као податке о личности.

Подаци у евиденцији из става 12. овог члана морају да одговарају:

1) за возача: подацима преузетим са тахографа, односно тахографског листића, односно картице возача, односно потврде о активности возача односно штампаних исписа, односно ручних уноса;

2) за друге чланове посаде возила осим возача: подацима преузетим са путног налога, односно другог документа на којем члан посаде ручно бележи своје активности и који искључиво садржи име и презиме и ЈМБГ члана посаде возила као податке о личности, као и датум на који се односи ручни унос и потпис члана посаде возила.

Превозник мора да чува доказ из става 11. овог члана и евиденције из става 12. овог члана две године по истеку периода на који се односе и дужан је да, на захтев надлежног органа, исте пружи на увид.

На захтев члана посаде возила, у писаном или електронском облику, превозник је дужан да му изда извод из евиденције о радном времену.

Превозник је дужан да обавести члана посаде возила о распореду радног времена и промени распореда најмање 24 часа унапред.

Одредбе овог закона искључују примену одредаба прописа о раду које се односе на прерасподелу радног времена.

Због објективних или техничких разлога или разлога у вези организације рада, може се усвојити одступање од периода из става 1. овог члана, а на основу колективних уговора, договора између представника послодаваца и запослених, при чему период не сме бити дужи од шест месеци.

Ближи пропис о начину израчунавања просечног недељног радног времена из става 1. овог члана, као и садржају и начину вођења евиденције из става 12. овог члана доноси министар надлежан за послове саобраћаја (у даљем тексту: министар) уз сагласност министарства надлежног за послове рада.

*Службени гласник РС, број 95/2018

Време управљања возилом

Члан 5.

Дневно време управљања возилом не сме да буде дуже од девет часова. Изузетно, дневно време управљања возилом може да се продужи на десет часова највише два пута недељно.

Недељно време управљања возилом не сме да буде дуже од 56 часова.

Укупно време управљања возилом у току било које две узастопне недеље не сме да буде дуже од 90 часова.

Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана у јавном линијском градском и приградском превозу путника, односно у међумесном линијском превозу путника на линијама дужине до 50 km, који се обавља у целини на територији Републике Србије, дневно време управљања возилом не сме да буде дуже од осам часова.

Почетком дневног времена управљања сматра се тренутак завршетка непрекидног дела одмора у трајању од најмање седам часова.

Времена управљања возилом обухватају сва времена управљања возилом на територији страна уговорница AETR споразума и држава које нису стране уговорнице AETR споразума.

*Службени гласник РС, број 95/2018

Паузе

Члан 6.

Најкасније након периода управљања возилом од четири часа и 30 минута, возач мора да користи непрекидну паузу од најмање 45 минута, осим ако не започиње са коришћењем дневних или недељних одмора.

Пауза из става 1. овог члана не урачунава се у радно време.

Пауза из става 1. овог члана може да се замени првом паузом од најмање 15 минута и другом од најмање 30 минута, распоређеним током поменутог периода управљања возилом или непосредно након њега тако да буду у складу са одредбама става 1. овог члана.

Изузетно од ст. 1. и 3. овог члана, у јавном линијском градском и приградском превозу путника, односно у међумесном линијском превозу путника на линијама дужине до 50 km, који се обавља у целини на територији Републике Србије, возач мора да користи паузу у трајању од најмање пет минута на сваком полазном стајалишту пре сваког поласка.

Време расположивости може се сматрати паузом.

Време паузе се може сматрати одмором у току дневног рада.

Одмори у току дневног рада

Члан 7.

Члан посаде возила, најкасније након шест часова непрекидног рада, мора да прекине радно време одмором у току дневног рада.

Одмор у току дневног рада траје најмање 30 минута ако радно време члана посаде возила траје више од шест, а мање од девет часова.

Одмор у току дневног рада траје најмање 45 минута ако радно време члана посаде возила траје више од девет, а мање од дванаест часова.

Одмор у току дневног рада траје најмање 60 минута ако радно време члана посаде возила траје више од дванаест часова.

Одмор у току дневног рада може се користити у више делова у трајању од по најмање 15 минута распоређених током радног времена.

Одмор у току дневног рада не урачунава се у радно време.

Одредбе става 1. овог члана не односе се на јавни линијски градски и приградски превоз путника, односно на међумесни линијски превоз путника на линијама дужине до 50 km, који се обавља у целини на територији Републике Србије.

Дневни и недељни одмор

Члан 8.

Члан посаде возила мора да користи дневне и недељне одморе.

Члан посаде возила мора да искористи нови дневни одмор у року од 24 часа након завршетка претходног дневног или недељног одмора.

Дневни одмор може да се продужи тако да постане пун недељни одмор или скраћени недељни одмор.

Изузетно од става 2. овог члана возач који је члан вишечлане посаде мора да искористи нови дневни одмор у трајању од најмање девет часова у року од 30 часова од завршетка дневног или недељног одмора.

Члан посаде возила може имати највише три скраћена дневна одмора између свака два недељна одмора.

У току било које две узастопне недеље, члан посаде возила мора да користи најмање два пуна недељна одмора или један пуни недељни одмор и један скраћени недељни одмор.

Недељни одмор мора да започне најкасније по завршетку шестог 24-часовног периода од завршетка претходног недељног одмора.

Изузетно од става 7. овог члана, члан посаде возила који обавља међународни ванлинијски превоз путника, може да одложи коришћење недељног одмора најкасније до завршетка 12 узастопних 24-часовних периода од завршетка претходног пуног недељног одмора, уз истовремено испуњење следећих услова:

1) да међународни превоз траје најмање 24 узастопна часа ван државе у којој је превоз започет;

2) да након одлагања недељног одмора члан посаде користи два пуна недељна одмора или један пун недељни одмор и један скраћени недељни одмор;

3) да се превоз обавља возилом у које је уграђен дигитални тахограф;

4) да током временског периода између 22:00 и 6:00 часова, возилом управља вишечлана посада или период управљања без паузе из члана 6. овог закона не траје дуже од три часа.

У случају коришћења скраћеног недељног одмора, члан посаде је дужан да надокнади временску разлику до пуног недељног одмора најкасније до краја треће недеље рачунајући од недеље у којој је коришћен скраћени недељни одмор. Свака временска разлика која се користи за надокнађивање скраћеног недељног одмора мора да се искористи у целини тако да се надовеже на други одмор у трајању од најмање девет часова.

Изузетно од ст. 6. и 9. овог члана, посада возила у јавном линијском градском и приградском превозу путника, односно у међумесном линијском превозу путника на линијама дужине до 50 km, који се обавља у целини на територији Републике Србије користи најмање скраћени недељни одмор којем се додаје време дневног одмора.

Недељни одмор који се протеже у две недеље може да се рачуна у било којој, али искључиво у једној од те две недеље.

Члан посаде возила може да користи дневни одмор и скраћени недељни одмор у возилу, уколико у њему постоји лежај за спавање сваког члана посаде возила и ако је возило у стању мировања.

Пун дневни одмор који користи члан посаде возила које се превози трајектом или возом, може се прекинути, не више од два пута, осталим активностима које укупно не трају дуже од једног часа. Током овако коришћеног пуног дневног одмора члан посаде возила мора имати приступ лежају у кабини трајекта или кушет колима.

Време путовања члана посаде возила до места преузимања, односно од места предаје возила на које се овај закон односи, при чему се друго поменуто возило не налази у месту боравка члана посаде возила, нити у уобичајеном месту рада члана посаде возила рачуна се и евидентира као време расположивости.

Време  када члан посаде прати возило које се превози трајектом или возом се не сме рачунати и евидентирати као одмор , осим када члан посаде има приступ лежају у кабини трајекта или кушет колима.

Време управљања возилом које не спада у област примене овог закона до места преузимања, односно од места предаје возила на које се овај закон односи, при чему се друго поменуто возило не налази у месту боравка возача, нити у уобичајеном месту рада возача, рачуна се као остало радно време.

*Службени гласник РС, број 95/2018

Члан 9.

Члан посаде возила има права на одговарајућу зараду, односно накнаду зараде у складу са прописима о раду, односно у складу са прописима којима се уређују плате.

За време расположивости члан посаде остварује право на одговарајућу накнаду на начин утврђен прописом о раду, односно у складу са прописима којима се уређују плате, по основу времена приправности.

Превозник не сме исплаћивати награде или додатке на зараду возачима које ангажује на основу пређеног пута, односно количине превезеног терета, уколико се тиме угрожава безбедност саобраћаја на путевима, односно подстиче кршење овог закона.

Члан 10.

Превозник је дужан да организује рад возача тако да се возачи придржавају одредаба овог закона.

Превозник је дужан да да одговарајућа упутства возачу и да врши њихову редовну контролу како би се обезбедило поштовање одредаба овог закона.

Брисан је ранији став 3. (види члан 7. Закона - 95/2018-339)

Превозници, пошиљаоци терета, шпедиције, агенције и остали организатори превоза су одговорни да се превоз организује, односно обави у складу са одредбама овог закона.

*Службени гласник РС, број 95/2018

Члан 11.

Уколико је возач у одређеном периоду времена користио боловање, био на годишњем одмору, одсуствовао са посла, управљао возилом које није из области примене овог закона, обављао остале послове осим управљања возилом или био расположив, превозник је дужан да за сваки такав период возачу изда Потврду о активностима возача (у даљем тексту: Потврда).

Изузетно од става 1. овог члана Потврда се не издаје за времена, односно активности возача које се евидентирају помоћу тахографа или ручним уносом.

Потврду сачињава превозник у два примерка и попуњава је у штампаном облику, односно путем рачунара. Један примерак Потврде се издаје возачу, а други се чува по редоследу издавања у седишту превозника у периоду од две године од тренутка њеног издавања.

Потврда искључиво садржи презиме и име одговорног лица превозника, радно место одговорног лица превозника, презиме и име возача, датум рођења возача, број возачке дозволе, личне карте или пасоша возача, датум почетка рада возача код превозника и потписе одговорног лица и возача као податке о личности и мора да буде правилно попуњена пре почетка путовања.

Ближи изглед, садржај и начин попуњавања Потврде из става 1. овог члана прописује министар.

Члан 12.

Возач може да одступи од одредаба чл. 5–8. овог закона, односно чл. 6–8. AETR споразума, у мери у којој је то потребно да би се осигурала безбедност путника, возила или терета, уколико се тиме не угрожава безбедност саобраћаја, а како би се омогућило возилу да стигне до првог погодног простора за паркирање возила. Возач мора да назначи разлог за овакво одступање ручно на полеђини тахографских листића или термалног папира за испис или на другом валидном документу, најкасније по доласку на погодни простор за паркирање возила.

III. ТАХОГРАФИ

Одобрење типа тахографа

Члан 13.

Сертификат о одобрењу типа тахографа, дела тахографа, модела тахографског листића или тахографске картице издаје Агенција за безбедност саобраћаја (у даљем тексту: Агенција) на захтев произвођача или овлашћеног представника произвођача у Републици Србији у складу са одредбама овог закона и AETR споразума, односно Уредбе (ЕУ) број 165/2014 Европског парламента и Савета и Спроведбене Уредбе Комисије (ЕУ) број 2016/799 за „smartˮ тахографе и тахографске картице друге генерације.

Сертификат о одобрењу типа издат од овлашћеног органа друге државе потписнице AETR споразума признаје се у Републици Србији.

Агенција води евиденцију о издатим сертификатима о одобрењу типа који садржи податке о врсти одобрења и правном лицу коме је одобрење издато, као и друге неопходне податке који су садржани у сертификату о одобрењу типа.

Произвођач тахографа, овлашћени представник произвођача у Републици Србији или увозник дужан је да Агенцији, најкасније до испоруке достави податке о производима које испоручује на тржиште Републике Србије.

Послове из ст. 1. и 3. овог члана Агенција обавља као поверене.

*Службени гласник РС, број 95/2018

Коришћење тахографа

Члан 14.

У возило мора бити уграђен само један тахограф. Накнадна уградња тахографа врши се у радионици за тахографе која има одговарајућу дозволу.

Тахограф који је уграђен у возило мора бити одобреног типа.

Превозници и возачи возила у које је уграђен дигитални тахограф су одговорни за исправност тахографа и дужни су да обезбеде прописно коришћење дигиталног тахографа и картица возача.

Превозници и возачи возила у које је уграђен аналогни тахограф су одговорни за исправност тахографа и дужни су да обезбеде прописно коришћење аналогног тахографа и тахографских листића.

Забрањено је фалсификовање, брисање или уништавање података евидентираних на тахографском листићу, меморисаних у тахографу или на картици возача, као и на исписима са дигиталног тахографа.

Забрањено је коришћење уређаја или направе за манипулацију са тахографом, сигналом који се од извора сигнала шаље ка тахографу, тахографским листићем или картицом возача које могу да доведу до фалсификовања, брисања или уништавања меморисаних или евидентираних података. У возилу не сме да се налази уређај или направа која се може користити у сврху извршења наведених манипулација.

*Службени гласник РС, број 95/2018

Члан 15.

Када је у возило уграђен аналогни тахограф превозник мора да обезбеди довољан број тахографских листића имајући у виду трајање превоза и евентуалну обавезу замене оштећених листића или листића које је одузео надзорни орган. Превозник даје возачима само одговарајуће листиће чији модел има одобрење типа за коришћење у тахографу који је уграђен у возило.

Када је у возило уграђен дигитални тахограф превозник и возач морају да обезбеде довољно папира за испис за реализацију исписа у случају контроле, који мора да има одобрење типа за коришћење у тахографу који је уграђен у возило.

Превозник чува тахографске листиће и исписе по хронолошком реду и у читљивом облику две године након датума њиховог коришћења и дужан је да, на захтев надлежног органа, исте пружи на увид.

На захтев возача превозник даје копије тахографских листића, штампаних исписа и података преузетих са картица возача, односно извод из евиденције о радном времену возача.

Превозник чија су возила опремљена дигиталним тахографом дужан је да обезбеди да се одговарајући подаци са дигиталног тахографа и картице возача преузимају на рачунар или на друго самостално средство за чување података у прописаним роковима, који му морају бити приступачни.

Превозник је дужан да податке из става 5. овог члана чува две године након евидентирања и да, на захтев надлежног органа, исте пружи на увид.

Превозник је дужан да чува две године записнике и друге релевантне податке добијене од надзорних органа у вези са обављеним надзором у просторијама превозника и на путу.

*Службени гласник РС, број 95/2018

Члан 16.

Возач може поседовати највише једну важећу картицу возача и овлашћен је да користи само сопствену персонализовану картицу возача.

Возач не сме да користи оштећену, неисправну или неважећу картицу возача. Изузетно, неважећа картица возача сме да се користи у тахографу само за преглед, штампање односно преузимање података.

Возачи су дужни да користе тахографске листиће или картицу возача сваког дана током кога управљају возилом, од тренутка преузимања возила.

Тахографски листић или картица возача мора се налазити у тахографу кад год је возач у возилу, односно обавља остале активности у вези са возилом или текућим превозом.

Изузетно од става 4. овог члана, тахографски листић или картица возача може се извадити из тахографа на захтев надзорног органа, односно пре почетка коришћења дневног или скраћеног недељног одмора у возилу у случају када би тахографски листић био дуже коришћен од 24 часа, односно у случају из члана 12. овог закона, односно када возач није у стању да користи тахограф због удаљености од возила у складу са чланом 16. став 9. овог закона.

Тахографски листић не сме да се користи дуже од периода за који је предвиђен.

Возач мора адекватно да заштити тахографске листиће и картицу возача и не сме да користи запрљане или оштећене тахографске листиће или картицу возача.

Возач је дужан да правовремено користи одговарајуће преклопнике или тастере на аналогном тахографу, односно тастере на дигиталном тахографу за евидентирање времена управљања, осталог радног времена, времена расположивости, пауза и одмора возача.

Ако, због удаљености од возила, возач није у стању да користи тахограф уграђен у возило, активности возача осим управљања возилом се уписују на полеђину тахографског листића ручно, односно евидентирају аутоматски или другим средствима, читко и без прљања листића, ако је у возило уграђен аналогни тахограф, или по повратку у возило на картицу возача коришћењем апликације за ручни унос тахографа, ако је у возило уграђен дигитални тахограф. У том случају, надзорни орган приликом надзора на путу не сме захтевати од возача потврду о активностима из члана 11. овог закона.

Ако возилом у које је уграђен дигитални тахограф управља вишечлана посада, два возача су дужна да своје картице возача уметну у одговарајуће читаче на тахографу, а остали возачи дужни су да воде ручни унос о својим активностима, осим управљања возилом.

Тахографски листић мора бити читко попуњен свим прописаним подацима.

Ако возилом у које је уграђен аналогни тахограф управља вишечлана посада, два возача су дужна да правилно поставе и правовремено мењају тахографске листиће тако да се релевантни подаци везани за управљање возилом евидентирају на тахографском листићу возача, а остали возачи дужни су да воде ручни унос о својим активностима, осим управљања возилом.

Време на аналогном тахографу мора да се подудара са званичним временом државе у којој је регистровано возило, а на дигиталном тахографу мора да се подудара са универзалним (UTC) временом.

На почетку и по завршетку радног времена у возилу у које је уграђен дигитални тахограф, возач је дужан да у дигитални тахограф унесе стандардну словну ознаку државе у којој се возило у том тренутку налази.

Ближи пропис о начину коришћења тахографа доноси министар.

*Службени гласник РС, број 95/2018

Члан 17.

У случају оштећења тахографског листића, односно оштећења или неисправности картице возача, који садрже евидентиране податке, возач чува оштећени листић, односно оштећену или неисправну картицу возача заједно са резервним тахографским листићем који користи у сврху замене.

Ако је картица возача оштећена или неисправна, односно изгубљена или украдена, тада возач:

1) на почетку дневног времена управљања возилом, штампа дневни испис са возила којим управља и на полеђини тог штампаног исписа: уписује податке којима се утврђује његов идентитет (име и презиме, број возачке дозволе, односно број картице возача) и потписује се; правовремено евидентира остало радно време, време расположивости, време пауза и одмора;

2) по завршетку дневног времена управљања возилом, штампа дневни испис са возила који садржи времена која су евидентирана на тахографу или уписује на полеђини исписа време управљања возилом, остало радно време, време расположивости, време пауза и одмора која је користио од штампања исписа на почетку дневног времена управљања возилом уколико их тахограф није евидентирао, као и податке којима се утврђује његов идентитет (име и презиме, број возачке дозволе, односно број картице возача) и потписује се.

Члан 18.

Ако управља возилом у које је уграђен аналогни тахограф, на захтев надзорног органа, возач је дужан да носи са собом и пружи на увид:

1) тахографске листиће за текући дан и претходних 28 дана;

2) картицу возача, ако је поседује;

3) све ручне уносе или штампане исписе који се односе на текући дан и претходних 28 дана;

4) потврде о активностима возача, ако их поседује, и

5) доказ о изреченој санкцији за констатоване повреде AETR споразума, односно овог закона за текући дан и претходних 28 дана.

Ако управља возилом у које је уграђен дигитални тахограф, на захтев надзорног органа, возач је дужан да носи са собом и пружи на увид:

1) картицу возача;

2) све ручне уносе или штампане исписе који се односе на текући дан и претходних 28 дана;

3) тахографске листиће за текући дан и претходних 28 дана уколико је управљао возилом у који је уграђен аналогни тахограф;

4) потврде о активностима возача, ако их поседује;

5) доказ о изреченој санкцији за констатоване повреде AETR споразума, односно овог закона за текући дан и претходних 28 дана.

Ручни уноси, односно штампани исписи из става 1. тачка 3) и става 2. тачка 2) овог члана прилажу се у случајевима прописаним одредбама члана 12, члана 16. став 10, члана 17. став 2. и члана 20. став 2. овог закона за период када је возач управљао возилом у које је уграђен дигитални тахограф.

Возач је дужан да достави превознику носаче података из ст. 1. и 2. овог члана и доказе из ст. 1. и 2. тачка 5) овог члана, осим картице возача, првог наредног радног дана након 29 календарских дана, односно по повратку у седиште превозника.

Возач је дужан да достави превознику податке са картице возача, односно да му омогући њихово преузимање, најкасније у року од 28 календарских дана од претходног преузимања.

Изузетно, возач када управља возилом у јавном линијском градском и приградском превозу путника, односно у међумесном линијском превозу путника на линијама дужине до 50 km не мора да носи са собом носаче података из става 1. тач. 1) и 3) и става 2. тач. 2) и 3) овог члана.

*Службени гласник РС, број 95/2018

Члан 19.

Возила у која мора бити уграђен граничник брзине, када учествују у саобраћају на путу, морају имати исправан, укључен и одговарајуће подешен граничник брзине.

Граничник брзине који се накнадно уграђује, односно који је уграђен у возило мора бити у складу са једнообразним техничким условима прописаним UNECE правилником број 89.

Након накнадне уградње или оправке граничника брзине, односно након оправки на систему за довод горива мора се извршити контрола усклађености брзине одређене граничником брзине са вредношћу брзине уписаном на информативној налепници.

Забрањено је коришћење уређаја или направе за манипулацију који може да доведе до неовлашћене измене сигнала који се шаље граничнику брзине. У возилу не сме да се налази уређај или направа која се може користити у сврху извршења наведених манипулација.

Ближе услове које морају да испуњавају возила у саобраћају на путу у погледу уградње и употребе граничника брзине прописује министар.

Члан 20.

Неисправан тахограф у возилу које се користи оправља се у радионици за тахографе најкасније у року од седам дана од дана настанка неисправности тахографа.

За период током кога није могуће користити тахограф или је исти неисправан, возач уписује на полеђину тахографског листића, на полеђину термалног папира за испис или на одговарајући листић који се прилаже уз тахографски листић, податке којим се утврђује његов идентитет (име и презиме, број возачке дозволе, односно број картице возача) и потписује се и правовремено бележи сва времена, односно активности, која тахограф више не евидентира или не штампа на исправан начин.

Члан 21.

Ако је картица возача оштећена или неисправна, односно изгубљена или украдена, возач подноси захтев за издавање картице возача Агенцији у року од седам дана.

Возач је дужан да пријави губитак или крађу картице возача надлежним органима државе у којој су се губитак или крађа догодили.

Уз захтев из става 1. овог члана, возач је дужан да оштећену или неисправну картицу возача врати Агенцији.

Уз захтев из става 1. овог члана, возач је дужан да Агенцији приложи доказ о пријави губитка или крађе картице возача.

За случај из става 1. овог члана, возач може да настави да управља возилом без картице возача највише 15 календарских дана, односно до повратка у седиште превозника, под условом да поднесе доказ да током тог периода не може да користи картицу возача, односно да је не може пружити на увид.

IV. КАРТИЦЕ

Члан 22.

Картица возача издаје се возачу на период не дужи од пет година.

Картица превозника издаје се превознику, на име лица које је превозник овластио, на период не дужи од пет година.

Картица надзорног органа издаје се надзорном органу који врши надзор на путу или у просторијама превозника у складу са одредбама овог закона, на име овлашћеног лица, на период не дужи од две године.

Картица радионице издаје се техничару запосленом у радионици за тахографе на период не дужи од једне године.

Надлежност за издавање картица

Члан 23.

Картице издаје Агенција у складу са одредбама овог закона и AETR споразума, односно Уредбе (ЕУ) број 165/2014 Европског парламента и Савета и Анекса 1Ц Спроведбене Уредбе Комисије (ЕУ) број 2016/799 за тахографске картице друге генерације.

Послове из става 1. овог члана Агенција обавља као поверене.

*Службени гласник РС, број 95/2018

Поступак издавања картица

Члан 24.

Картице из члана 22. овог закона издају се на захтев подносиоца.

Захтев за издавање картице возача искључиво садржи име и презиме подносиоца захтева, име једног родитеља, ЈМБГ, датум, место и државу рођења, адресу пребивалишта, град, поштански број и државу, број телефона, адресу електронске поште, рег. број личне карте, односно пасоша, важност и назив органа који је издао личну карту, односно пасош, број меморијске картице (уколико је већ поседује), број возачке дозволе, назив органа који је издао возачку дозволу, државу која је издала возачку дозволу, важност возачке дозволе, категорије возила за које има возачку дозволу, број мобилног телефона, фотографију и потпис као податке о личности.

Захтев за издавање картице превозника искључиво садржи име и презиме одговорног лица за меморијске картице превозника, име једног родитеља, ЈМБГ, датум, место и државу рођења, адресу пребивалишта, град, поштански број и државу, број телефона, адресу електронске поште, рег. број личне карте, односно пасоша, важност и назив органа који је издао личну карту, односно пасош, број мобилног телефона и потпис одговорног лица као податке о личности.

Захтев за издавање картице надзорног органа искључиво садржи име и презиме службеног лица, име једног родитеља, ЈМБГ, датум, место и државу рођења, адресу пребивалишта, град, поштански број и државу, број телефона, адресу електронске поште, рег. број личне карте, односно пасоша, важност и назив органа који је издао личну карту, односно пасош, број мобилног телефона, фотографију и потпис као податке о личности.

Захтев за издавање картице радионице искључиво садржи име и презиме одговорног лица радионице, име и презиме техничара, име једног родитеља, ЈМБГ, датум, место и државу рођења, адресу пребивалишта, град, поштански број и државу, број телефона, адресу електронске поште, рег. број личне карте, односно пасоша, важност и назив органа који је издао личну карту, односно пасош, број меморијске картице (уколико је већ поседује), број мобилног телефона, фотографију и потпис као податке о личности.

Послови Агенције у вези са издавањем картица обухватају:

1) одлучивање по захтеву за издавање картице;

2) послове израде картице (производња, персонализација и генерисање потребних електронских кључева);

3) уручивање картице;

4) вођење евиденције у складу са овим законом.

Послове из става 6. овог члана Агенција обавља као поверене.

Израда картица

Члан 25.

Израда картица врши се у Републици Србији.

Послове израде картица врши правно лице које је одабрано у посебном поступку, на период од десет година (у даљем тексту: произвођач картица).

Члан 26.

Поступак избора произвођача картица из члана 25. овог закона спроводи Агенција, најкасније годину дана пре истека рока важећег уговора за послове израде картица. Поступак избора произвођача картица спроводи се сходном применом одредаба закона којим је регулисана област јавних набавки, ако овим законом није другачије прописано.

Услови које произвођач картица мора да испуни, поред обавезних услова из става 1. овог члана, су:

1) да располаже одговарајућим просторијама за обављање послова израде картица;

2) да на располагању има одговарајућу неопходну опрему и средства за обављање послова израде картица;

3) брисана је (види члан 14. Закона - 95/2018-339)

4) да располаже одговарајућим финансијским осигурањем у погледу врсте и висине у сврху законитог и примереног обављања послова дефинисаних уговором;

5) да се не ради о радионици за тахографе у смислу овог закона;

6) да против њега није покренут стечајни поступак, поступак принудне наплате или ликвидације;

7) да њему или лицу чији је произвођач картица правни следбеник у последњих пет година нису забрањени или на други начин одузети послови израде картица, односно да у истом периоду није једнострано раскинуо уговор о обављању послова израде картица.

Услове из става 2. овог члана произвођач картица мора испуњавати током времена за које је изабран.

Уколико произвођач картица престане да испуњава неки од услова из става 2. овог члана може наставити са издавањем картица док се не оконча нови поступак избора произвођача картица, а не дуже од шест месеци.

Врста и висина финансијског осигурања из става 2. тачка 4. овог члана мора да буде таква да покрије очекиване трошкове Агенције у вези са евентуалним раскидањем уговора, расписивањем новог поступка избора произвођача картица и формирањем новог уговора за послове израде картица, до тренутка када нови произвођач картица почне да издаје картице.

Садржај конкурсне документације, рокове за подношење и јавно отварање понуда, начин и поступак отварања понуда утврђује Агенција.

Мерило за избор произвођача картица

Члан 27.

Избор произвођача врши се према критеријуму економски најповољније понуде.

Раскид уговора за послове израде картица

Члан 28.

Агенција раскида уговор за послове израде картица са произвођачем картица ако утврди:

1) да произвођач картица не испуњава неки од услова из члана 26. овог закона, односно да је истекао рок из члана 26. став 4. овог закона;

2) да произвођач картица, односно запослени, приликом обављања послова дефинисаних уговором крши одредбе овог закона;

3) да је правноснажном пресудом произвођач картица или запослени код произвођача картица, осуђен за кривично дело из области послова дефинисаних уговором;

4) да је произвођач картица дао лажне изјаве, податке или документа у понуди, односно у поступку провере услова из члана 26. овог закона.

У случају раскида уговора и у случају престанка уговора услед истека рока уговора, односно у случају избора новог произвођача картица произвођач картица дужан је да новом произвођачу картица, даном раскида уговора или даном истека уговореног рока, без наплате трошкова, преда комплетну документацију коју поседује у електронском и папирном облику. Ако дотадашњи произвођач картица не поступи у складу са одлуком, наведена документација му се одузима. Решење о одузимању документације доноси министар.

Цена издавања картице

Члан 29.

Цену издавања картице одређује Влада на предлог Агенције.

Картица се плаћа унапред. У случају одбијања захтева за издавање картице, уплаћени новац за трошкове израде картице враћа се подносиоцу захтева у року од 15 дана.

Произвођач картица дужан је да развија и одржава систем, током читавог периода израде картица, без додатног утицаја на повећање цене картице.

Евиденције о картицама

Члан 30.

Агенција води евиденцију о издатим картицама, у складу са прописом о заштити података о личности, која садржи податке о:

1) картици возача (име и презиме возача, име једног родитеља, ЈМБГ, датум, место и држава рођења, адреса пребивалишта, град, поштански број, држава, број телефона, адреса електронске поште, рег. број личне карте, односно пасоша, важност и назив органа који је издао личну карту, односно пасош, рег. број возачке дозволе, назив органа који је издао возачку дозволу, држава која је издала возачку дозволу, важност возачке дозволе, категорије возила за које поседује возачку дозволу, адреса на коју жели да му се достави картица, број мобилног телефона, дигитална фотографија и скенирани потпис);

2) картици превозника (број картица за издавање, назив превозника, име и презиме одговорног лица, адреса, односно седиште превозника, поштански број, град, матични број, порески идентификациони број, адреса електронске поште, број телефона превозника, име и презиме одговорног лица за меморијске картице превозника, име једног родитеља, ЈМБГ, датум, место и држава рођења, адреса пребивалишта, град, поштански број и држава, број телефона, адреса електронске поште, рег. број личне карте, односно пасоша, важност и назив органа који је издао личну карту, односно пасош, број мобилног телефона и скенирани потпис одговорног лица превозника);

3) картици надзорног органа (назив надзорног органа, адреса односно седиште надзорног органа, поштански број, град, контакт особа, број телефона надзорног органа, име и презиме службеног лица, име једног родитеља, ЈМБГ, датум, место и држава рођења, адреса пребивалишта, град, поштански број и држава, број телефона, адреса електронске поште, рег. број личне карте, односно пасоша, важност и назив органа који је издао личну карту, односно пасош, адреса на коју жели да му се достави картица, број мобилног телефона, дигитална фотографија и скенирани потпис);

4) картици радионице (назив радионице за тахографе, име и презиме одговорног лица, адреса односно седиште радионице за тахографе, поштански број, град, матични број, порески идентификациони број, ознака радионице за тахографе, адреса електронске поште, број телефона радионице за тахографе, име и презиме техничара - власника картице, име једног родитеља, ЈМБГ, датум, место и држава рођења техничара, адреса пребивалишта техничара, град, поштански број и држава, број телефона, адреса електронске поште, рег. број личне карте, односно пасоша, важност и назив органа који је издао личну карту, односно пасош, адреса на коју жели да му се достави картица и ПИН код, која није адреса радионице за тахографе, број мобилног телефона, дигитална фотографија и скенирани потпис техничара);

5) свим врстама картица (број картице, датум почетка важења картице, датум престанка важења картице, статус картице - важећа, заплењена од стране надлежног надзорног органа, поништена, привремено одузета, трајно одузета, неважећа, у поступку замене, изгубљена, украдена, неисправна, оштећена, отказана);

6) укупном стању свих врста картица (персонализованих картица, отпремљених картица, грешака приликом израде, залиха картица, картица у оптицају, непреузетих картица, оштећених картица).

Агенција је дужна да води и евиденцију о електронским кључевима и другим електронским записима на картицама у електронском облику.

Агенција, податке које води у складу са одредбама овог члана, прослеђује и размењује са надлежним надзорним органима и органима надлежним за послове саобраћаја других држава путем заједничке мреже.

Орган надлежан за повезивање са комуникационом мрежном инфраструктуром и сервисом за пренос података између државних администрација Европске уније обавља послове техничке подршке у успостављању и вођењу приступа заједничкој мрежи, као и послове који се односе на спровођење мера заштите и обезбеђивања сигурности и безбедности података који се прослеђују и размењују путем заједничке мреже.

Ради вршења надзора, надзорни органи имају приступ подацима из евиденција из ст. 1. и 2. овог члана, и одговарајућим подацима надлежних органа других држава путем заједничке мреже, у складу са законом и одредбама међународних уговора.

Евиденције из ст. 1. и 2. овог члана чувају се трајно.

Послове из ст. 1. и 2. овог члана Агенција обавља као поверене.

*Службени гласник РС, број 95/2018

V. РАДИОНИЦА ЗА ТАХОГРАФЕ

Послови радионице

Члан 31.

Радионица за тахографе обавља послове у вези са тахографима, који су делатност од општег интереса, и то:

1) уградња и активација тахографа;

2) контрола и преглед тахографа;

3) демонтажа и оправка тахографа.

Радионица за тахографе мора обављати послове из става 1. тачка 2) овог члана и за аналогне и за дигиталне тахографе.

Изузетно од става 2. овог члана, радионица за тахографе не мора да обавља послове из става 1. тачка 2) овог члана за „smartˮ тахографеˮ.

Послови из става 1. овог члана морају се обављати на прописан начин и у складу са одредбама AETR споразума за аналогне и дигиталне тахографе, односно Уредбе (ЕУ) број 165/2014 Европског парламента и Савета и Анекса 1Ц Спроведбене Уредбе Комисије (ЕУ) број 2016/799 за „smartˮ тахографе, који су у употреби.

Приликом вршења послова из става 1. тачка 2) овог члана радионица за тахографе за исправан тахограф, чија подешавања одговарају параметрима возила и са којим није повезан уређај или направа за манипулацију издаје Уверење о исправности тахографа и информативну налепницу. Уверење о исправности тахографа искључиво садржи име и презиме и адресу власника, односно корисника возила, регистарску ознаку возила, и број картице радионице, као податке о личности.

Радионица за тахографе која обавља преглед тахографа истовремено врши и посао контроле граничника брзине.

Радионица за тахографе обавља посао накнадне уградње граничника брзине.

Радионица за тахографе води Евиденцију о пословима радионице из става 1. овог члана за аналогне тахографе, Евиденцију о пословима радионице из става 1. тач. 1) и 3) овог члана за дигиталне тахографе и Евиденције о пословима радионице из ст. 6. и 7. овог члана које искључиво садрже име, презиме и матични број власника, односно корисника возила, регистарску ознаку возила и име и презиме техничара, као и податке о личности и чува их две године.

Радионица за тахографе води Евиденцију о пословима радионице из става 1. тачка 2) овог члана за дигиталне тахографе, која искључиво садржи име, презиме и матични број власника, односно корисника возила, регистарску ознаку возила и име и презиме техничара и број картице радионице, као податке о личности и чува их три године.

Ближи опис послова из ст. 1, 6. и 7. овог члана садржину Уверења о исправности тахографа и информативне налепнице и начин вођења евиденција из ст. 8. и 9. овог члана доноси министар на предлог Агенције.

*Службени гласник РС, број 95/2018

Дозвола

Члан 32.

Послове из члана 31. овог закона може да обавља привредно друштво, односно јавно предузеће које испуњава прописане услове и које има дозволу издату у складу са одредбама овог закона.

Дозвола из става 1. овог члана је јавна исправа (решење) коју издаје Агенција са роком важења од пет година.

Дозволом се одређује које од послова из члана 31. радионица за тахографе обавља и у складу са тим пословима додељује се жиг за преглед тахографа, односно жиг за оправку тахографа.

Привредно друштво, односно јавно предузеће може послове радионице обављати на више локација, при чему се за сваку локацију мора добити посебна дозвола.

Дозвола из става 1. овог члана неће се издати привредном друштву, односно јавном предузећу над којим је покренут поступак принудне наплате.

Жалба на решење из става 2. овог члана не одлаже извршење.

Послове из става 2. овог члана Агенција обавља као поверене.

Услови за издавање дозволе

Члан 33.

Дозвола из члана 32. став 1. овог закона се издаје на захтев подносиоца, који искључиво садржи име, презиме и ЈМБГ руководиоца радионице за тахографе и техничара као податке о личности.

Привредно друштво, односно јавно предузеће које подноси захтев за издавање дозволе мора да испуњава следеће услове:

1) да је регистровано у Агенцији за привредне регистре;

2) да има запосленог руководиоца радионице за тахографе;

3) да има запослена најмање два техничара;

4) да поседује одговарајуће објекте за обављање послова за које подноси захтев;

5) да је прилаз објектима изграђен, означен и не омета одвијање саобраћаја;

6) да поседује одговарајуће просторије и опрему који омогућавају да документација о пословима радионице и подаци са тахографа, буду евидентирани и сачувани на одговарајући начин, да буду доступни надзорним органима, и да обезбеди заштиту података о личности у складу са прописима;

7) да поседује одговарајућу мерну опрему која има доказ о следивости;

8) да поседује одговарајуће уређаје, опрему и алат за обављање послова за које подноси захтев;

9) да има запосленог техничара који има потврду о стручној оспособљености код произвођача „smartˮ тахографа, односно његовог представника, из које се мора видети за који тип „smartˮ тахографа је техничар стручно оспособљен, уколико подноси захтев да обавља послове за „smartˮ тахографе из члана 31. став 1. овог закона;

10) да је пословање усклађено са стандардом система менаџмента квалитетом;

11) да има уређен однос са произвођачем тахографа, односно његовим представником у Републици Србији, уколико подноси захтев да обавља послове из члана 31. став 1. тач. 1) и 3) овог закона, односно послове за „smartˮ тахографе из члана 31. став 1. овог закона;

12) да има уређен однос са произвођачем граничника брзине, односно његовим представником, уколико подноси захтев да обавља посао накнадне уградње граничника брзине из члана 31. став 7. овог закона;

13) да има запосленог техничара који има потврду о стручној оспособљености код произвођача граничника брзине, односно његовог представника, из које се мора видети за који тип граничника брзине је техничар стручно оспособљен, уколико подноси захтев да обавља накнадну уградњу граничника брзине из члана 31. став 7. овог закона;

14) да није у поступку ликвидације или да над њим није отворен поступак стечаја који се спроводи банкротством;

15) доказ о извршеној уплати таксе, односно накнаде.

Дозвола се неће издати привредном друштву, односно јавном предузећу коме је у последњих пет година до дана подношења захтева одузета дозвола због непрописног обављања послова из члана 31. овог закона.

Дозвола је непреносива.

У току периода важења дозволе радионица за тахографе је дужна да обезбеди испуњеност прописаних услова из овог члана за обављање послова за које има дозволу.

Када престане да испуњава неки од услова из става 2. тач. 2) до 9) овог члана радионица за тахографе привремено престаје са радом и не сме да обавља послове радионице, о чему је дужна да обавести Агенцију најкасније у року од три радна дана.

Привремени престанак рада може трајати најдуже три месеца.

Радионица за тахографе која је привремено престала са радом може наставити са радом тек када отклони недостатке и о томе обавести Агенцију.

Ближе прописе о условима које мора да испуни привредно друштво, односно јавно предузеће, начин доказивања испуњавања услова и садржину захтева за издавање, продужетак и измену дозволе доноси министар на предлог Агенције.

*Службени гласник РС, број 95/2018

Измена дозволе

Члан 34.

Дозвола се може изменити, по службеној дужности или на захтев радионице за тахографе, у случају:

1) промене објекта радионице за тахографе;

2) промене послова радионице;

3) губитка алата за жигосање.

Агенција доноси решење о измени дозволе које садржи податке о измени, док дозвола у осталим деловима остаје непромењена.

Жалба на решење из става 2. овог члана не одлаже извршење.

Послове из става 2. овог члана Агенција обавља као поверене.

Одузимање дозволе

Члан 35.

Агенција може решењем привремено одузети дозволу радионици за тахографе, на период не дужи од три месеца, ако се утврди да је обављала послове радионице у периоду када није испуњавала неки од прописаних услова из члана 33. овог закона за обављање послова за које има дозволу, односно уколико радионица за тахографе не обавља послове радионице на прописан начин.

Агенција решењем одузима дозволу радионици за тахографе ако утврди:

1) да након истека привременог престанка са радом из члана 33. овог закона није испунила прописане услове;

2) да након истека периода на који је привремено одузета дозвола није испунила прописане услове;

3) да је престала да испуњава прописане услове из члана 33. став 2. тач. 1) или 14) овог закона.

Агенција решењем одузима дозволу радионици за тахографе ако је радионици у року од пет година најмање два пута привремено одузета дозвола.

Агенција може решењем одузети дозволу радионици за тахографе на сопствени захтев радионице за тахографе.

Привредно друштво, односно јавно предузеће, односно предузетник коме је решењем одузета дозвола, обавезно је да Агенцији достави све картице радионице, жигове и неискоришћене обрасце уверења о исправности тахографа у решењем остављеном року.

У случају одузимања дозволе, сву документацију и евиденције које води према овом закону привредно друштво, односно јавно предузеће, односно предузетник дужан је да чува до истека за то прописаног рока. У случају да привредно друштво, односно јавно предузеће, односно предузетник престане да постоји одговорно лице о томе обавештава Агенцију и доставља сву документацију и евиденције које је радионица за тахографе водила.

Жалба на решења из ст. 1–4. овог члана не одлаже извршење.

Послове из ст. 1–4. овог члана Агенција обавља као поверене.

*Службени гласник РС, број 95/2018

Обавезе радионице за тахографе

Члан 36.

Радионица за тахографе може обављати само послове за које поседује важећу дозволу издату од стране Агенције.

Радионица за тахографе је обавезна да послове радионице обавља на локацији и у објектима за коју је добила дозволу.

Изузетно, радионица за тахографе може, уз сагласност Агенције, обављати послове радионице, осим оправке тахографа и накнадне уградње граничника брзине, и на другој локацији.

Радно време радионице за тахографе мора трајати најмање осам сати у току сваког радног дана.

Радионица за тахографе мора обезбедити да се послови радионице могу обавити током целог радног времена.

У случају промене одговорног лица, руководиоца радионице за тахографе или  запослених техничара, радионица за тахографе је дужна да о томе обавести Агенцију у року од седам дана од дана настале промене.

Уколико радионица за тахографе престане да испуњава неки од услова из члана 33. став 2. тач. 10)–13) овог закона, привремено престаје да обавља послове радионице на које се односи наведени услов, о чему је дужна да обавести Агенцију најкасније у року од три радна дана.

У случају губитка алата за жигосање радионица за тахографе је дужна да најкасније првог следећег радног дана о томе обавести Агенцију.

Радионица за тахографе је, у случају демонтаже дигиталног тахографа, дужна да преузме све податке који су на њему евидентирани, за последња три месеца, закључно са даном када је дошло до неисправности или грешке, укључујући име и презиме возача и број картице возача као податке о личности.

Брисан је ранији став 10. (види члан 19. Закона - 95/2018-339)

Податке из става 9. овог члана радионица за тахографе доставља превознику, у чијем је возилу био дигитални тахограф или код којег је запослен возач на ког се односе подаци о времену управљања возилом и одморима .

О преузимању података из става 9. овог члана радионица за тахографе води евиденцију, која искључиво садржи име и презиме возача и број картице возача и име и презиме техничара, као податке о личности.

Евиденција из става 11. овог члана чува се две године од дана преузимања.

*Службени гласник РС, број 95/2018

Немогућност преузимања или исписа података

Члан 37.

Ако није могуће извршити преузимање података, али је могуће направити исписе из дигиталног тахографа, радионица за тахографе о томе обавештава превозника.

Радионица за тахографе прави исписе из става 1. овог члана за последња три месеца и доставља их превознику.

Уколико није могуће направити ни исписе из дигиталног тахографа, радионица за тахографе издаје потврду о немогућности преузимања података.

Потврда о немогућности преузимања података, поред редног броја потврде и места и датума њеног издавања, садржи и податке:

1) о радионици за тахографе (назив, адреса и ознака жига за преглед тахографа и подаци о техничару који је покушао да обави преузимање или испис података, његов потпис и број картице радионице као податке о личности);

2) о моторном возилу (идентификациона ознака возила - VIN ознака, регистарска ознака, марка (произвођач) и тип);

3) о дигиталном тахографу (произвођач, тип, серијски број, година производње, место уградње у кабини моторног возила, ознака одобрења типа, видљивост података са информативне налепнице или плочице, односно утврђивање њене читљивости и опис неисправности);

4) о превознику и возачу (назив и седиште превозника и број картице возача као податак о личности).

Потврду о немогућности преузимања података радионица за тахографе је дужна да изради у три примерка, од којих један примерак потврде издаје превознику, односно власнику возила, један шаље Агенцији, а један примерак чува у радионици за тахографе две године.

Дигитални тахограф из става 3. овог члана радионица за тахографе шаље на анализу код овлашћеног представника произвођача тахографа у Републици Србији или Агенцији уколико не постоји овлашћени представник произвођача тахографа у Републици Србији.

Овлашћени представник произвођача тахографа доставља Агенцији извештај о анализи и, уколико је могуће, преузете податке или исписе из дигиталног тахографа.

Ако се утврди да је дошло до издавања потврде о немогућности преузимања података за тахограф са кога је могуће преузети податке или направити исписе, трошкове додатног прегледа сноси радионица за тахографе која је поменуту потврду издала.

Руководилац радионице за тахографе

Члан 38.

Руководилац радионице за тахографе јесте лице које мора да испуњава следеће услове:

1) да је именовано од органа управљања или одговорног лица у привредном друштву, односно јавном предузећу;

2) да је запослено у радионици за тахографе на неодређено време с пуним радним временом;

3) да у претходних пет година, док је обављало послове руководиоца радионице, радионици за тахографе није одузета дозвола због непрописног обављања послова из члана 31. овог закона;

4) да у претходних пет година није правноснажно осуђивано за кривично дело из група кривичних дела против привреде, против државних органа, против правног саобраћаја и против службене дужности;

5) да није у радном односу код другог послодавца и не обавља исте или сличне послове изван радионице за тахографе.

Руководилац радионице за тахографе одговоран је да:

1) техничари користе своје картице радионице;

2) чува на сигурном месту картице радионице, алат за жигосање и неискоришћене обрасце уверења о исправности тахографа, када нису у употреби;

3) се стара о безбедности и чувању електронских и других података у вези послова радионице;

4) најкасније првог следећег радног дана обавести Агенцију о нестанку (губитку или крађи) картице радионице;

5) се стара да се подаци са картице радионице редовно преузимају;

6) се стара о следивости мерне опреме;

7) обавести Агенцију о промени података са огласне табле радионице за тахографе;

8) најкасније у року од седам дана од дана настале промене обавести Агенцију о промени одговорног лица, руководиоца радионице за тахографе или запослених техничара.

Руководилац радионице за тахографе може да обавља и послове техничара уколико испуњава услове за техничара.

*Службени гласник РС, број 95/2018

Техничар

Члан 39.

Послове радионице може обављати само техничар запослен у радионици за тахографе који поседује важећу лиценцу техничара и који нема решење о суспензији лиценце техничара.

Техничар мора послове из члана 31. овог закона обављати савесно, на прописан начин и у складу са одредбама AETR споразума, за тахографе који су у употреби.

Техничар је дужан да:

1) користи своју картицу радионице и алат за жигосање;

2) издаје одговарајућа прописана документа;

3) редовно преузима податке са своје картице радионице;

4) се током коришћења картице стара о физичкој безбедности своје картице радионице;

5) обавести руководиоца радионице за тахографе о нестанку (губитку или крађи), односно неисправности своје картице радионице.

Техничар може поседовати највише једну важећу картицу радионице.

Лиценца техничара

Члан 40.

Лиценцу техничара, која искључиво садржи име, презиме, име једног родитеља, ЈМБГ техничара и број лиценце као податке о личности, издаје Агенција на период од пет година.

Лиценца техничара издаће се на захтев, који искључиво садржи име, презиме, име једног родитеља, ЈМБГ и потпис подносиоца захтева као податке о личности, лицу које има положен испит из области познавања, контроле и прегледа тахографа и познавања прописа којима је уређена област тахографа (у даљем тексту: испит), коме у претходних годину дана није одузета лиценца техничара.

Уз пријаву за полагање испита лице прилаже доказ да има најмање средње образовање у трогодишњем трајању у подручју рада саобраћај, електротехника или машинство и обрада метала.

Испит организује и спроводи Агенција.

Лиценца техничара из става 1. овог члана обновиће се на захтев техничару ако је у претходних пет година од предаје захтева присуствовао на најмање четири семинара унапређења знања за техничара у радионици за тахографе (у даљем тексту: семинар), са различитим наставним планом од којих најмање два организује и спроводи Агенција.

За обнављање лиценце техничар може присуствовати семинару који не организује и спроводи Агенција, а реализује се према наставном плану на који је Агенција дала сагласност.

Начин организовања и спровођења испита, садржину програма испита и начин издавања и обнављања лиценце прописује Агенција.

Начин организовања и спровођења семинара и садржину програма семинара прописује Агенција.

Висину трошкова полагања испита и накнаду за похађање семинара прописује Влада на предлог Агенције.

Послове из ст. 1, 4, 5, 7. и 8. овог члана Агенција обавља као поверене.

*Службени гласник РС, број 95/2018

Члан 41.

У случају да утврди непрописан  рад техничара, Агенција доноси решење о суспензији лиценце техничара на временски период који не може бити дужи од годину дана.

Ако је техничару у року од пет година лиценца техничара била суспендована најмање два пута Агенција доноси решење о одузимању лиценце техничара.

Жалба изјављена против решења о суспензији лиценце техничара из става 1. овог члана, односно решења о одузимању лиценце техничара из става 2. овог члана не одлаже извршење решења.

Послове из ст. 1. и 2. овог члана Агенција обавља као поверене.

*Службени гласник РС, број 95/2018

Евиденција о радионицама за тахографе и техничарима

Члан 42.

Агенција води евиденцију о:

1) издатим дозволама, изменама дозвола и одузетим дозволама;

2) жиговима и отиску печата радионице за тахографе;

3) техничарима;

4) решењима донетим у складу са овим законом.

Евиденција из става 1. тачка 1) овог члана искључиво садржи име и презиме руководиоца радионице за тахографе и име и презиме техничара као податке о личности.

Евиденција из става 1. тачка 3) овог члана искључиво садржи име, презиме, име једног родитеља, ЈМБГ, адресу пребивалишта, број телефона, адресу електронске поште, степен и врсту стручне спреме, као податке о личности.

Агенција објављује на својој интернет страници списак радионица за тахографе, издатих картица радионице, жигова за преглед тахографа и жигова за оправку тахографа.

Агенција има обавезу да надлежним надзорним органима и органима надлежним за послове саобраћаја других држава, на њихов захтев, достави податке из евиденције, у складу са одредбама AETR споразума.

Евиденције из става 1. овог члана чувају се трајно.

Ближе прописе о садржини и начину вођења евиденција из става 1. овог члана прописује Министар на предлог Агенције.

Послове из става 1. овог члана Агенција обавља као поверене.

VI. НАДЗОР

Члан 43.

Надзор над спровођењем овог закона и прописа донетих на основу овог закона врше министарство надлежно за послове саобраћаја преко републичких инспектора за друмски саобраћај и Министарство унутрашњих послова, свако у оквиру свог делокруга.

Надзор на путу врше министарство надлежно за послове саобраћаја и Министарство унутрашњих послова.

Надзор у просторијама превозника врше министарство надлежно за послове саобраћаја и Министарство унутрашњих послова.

Надзор над радом радионице за тахографе врши министарство надлежно за послове саобраћаја преко републичких инспектора за друмски саобраћај.

Стручни надзор над радом радионице за тахографе врши Агенција самостално или у сарадњи са републичким инспектором за друмски саобраћај. У случају утврђене неправилности приликом стручног надзора над радом радионица за тахографе, републички инспектор за друмски саобраћај је надлежан за подношење захтева за покретање прекршајног поступка.

Послове координације надзора обавља министарство надлежно за послове саобраћаја.

Надзор над радом Агенције обавља министарство надлежно за послове саобраћаја.

Министарство из става 7. овог члана решава по жалбама изјављеним на решења Агенције.

Послове из става 5. овог члана Агенција обавља као поверене.

На питања инспекцијског надзора над применом овог закона и прописа донетих на основу овог закона, која нису посебно уређена овим законом, примењује се закон којим се уређује инспекцијски надзор.

*Службени гласник РС, број 95/2018

Поверавање послова инспекцијског надзора

*Службени гласник РС, број 95/2018

Члан 43а

Поверава се органу аутономне покрајине вршење послова инспекцијског надзора над применом овог закона и прописа донетих на основу овог закона.

Овлашћено лице органа аутономне покрајине у вршењу послова инспекцијског надзора из става 1. овог члана има дужности и овлашћења као републички инспектор за друмски саобраћај.

*Службени гласник РС, број 95/2018

Члан 44.

Надзор над радом посаде возила и превозника се врши на путу и у просторијама превозника и обухвата најмање 3% од укупног броја дана рада возача на које се овај закон односи у превозу путника и терета, од чега се најмање 30% контролише на путу, а најмање 50% у просторијама превозника.

О спроведеном надзору, надзорни органи достављају годишњи извештај Министарству надлежном за послове саобраћаја најкасније до 15. марта текуће године за претходну годину.

Министарство надлежно за послове саобраћаја размењује податке прикупљене из надзора с надлежним надзорним органима и органима надлежним за послове саобраћаја других држава.

Надзорни органи су овлашћени да санкционишу односно покрећу прекршајни поступак против возача и превозника за прекршај одредаба овог закона, односно AETR споразума, који је уочен на територији Републике Србије, без обзира на државу у којој је прекршај учињен, уколико за тај прекршај возач, односно превозник није претходно санкционисан.

*Службени гласник РС, број 95/2018

Члан 45.

Извештај из члана 44. садржи податке о броју контролисаних возача на путу, броју извршених надзора у просторијама превозника, броју контролисаних радних дана, као и броју и врсти откривених прекршаја, разврстано у зависности од тога да ли се ради о превозу путника или терета.

Подаци у извештају разврставају се:

1) за надзор на путу по:

(1) категорији пута, односно да ли се ради о аутопуту, осталим путевима првог реда или путу другог реда, локалним путевима и улицама;

(2) држави у којој је регистровано возило;

(3) врсти тахографа: аналогни или дигитални;

2) за надзор у просторијама превозника по:

(1) врсти превоза, односно да ли се ради о међународном или превозу који се обавља у целини на територији Републике Србије, превозу путника или терета, превозу за сопствене потребе или јавном превозу;

(2) величини возног парка превозника;

(3) врсти тахографа: аналогни или дигитални.

Члан 46.

Веродостојна исправа којом се доказује извршење прекршаја у смислу овог закона је:

1) Тахографски листић;

2) Штампани испис са дигиталног тахографа или картице возача;

3) Подаци са дигиталног тахографа или картице возача или картице радионице у електронском облику;

4) Ручни уноси на полеђини тахографског листића или папира за испис из дигиталног тахографа;

5) Потврда о активностима возача;

6) Фото запис возила, тахографа, уређаја или направе за манипулацију, на коме се виде битна обележја прекршаја;

7) Уверење о исправности тахографа, односно информативна налепница;

8) Записник о надзору извршеном на основу овог закона;

9) Записник о стручном надзору извршеном на основу овог закона;

10) Записник о уградњи и оправци тахографа;

11) Записник о прегледу аналогног тахографа;

12) Записник о калибрацији дигиталног тахографа;

13) Записник о контроли тахографа;

14) Потврда о немогућности преузимања података.

Члан 47.

Надзор на путу се организује на различитим локацијама и у различито време тако да се покрије довољан проценат путне мреже како би се спречило избегавање надзора.

Надзор на путу обухвата најмање:

1) дневно и недељно време управљања возилом, паузе, дневно и недељно време одмора, евиденције које се морају налазити у возилу, односно тахографске листиће, податке на картици возача, у меморији тахографа, односно на штампаним исписима највише за текући дан и претходних 28 дана;

2) сва прекорачења брзине возила евидентирана тахографом, током којих брзина возила прелази 90 km/h за возила врсте N3 или 100 km/h за возила врсте М3 највише за текући дан и претходних 28 дана;

3) ако је могуће, тренутне брзине возила које евидентира тахограф током највише 24 претходна часа коришћења возила;

4) исправност тахографа односно постојање уређаја или направе за манипулацију са тахографом, тахографским листићем, исписом или картицом возача које могу да доведу до фалсификовања, брисања или уништавања меморисаних или евидентираних података, односно до ометања размене података између саставних делова тахографа или њихове измене.

Надзор на путу може да се усмери на поједине тачке из става 2. овог члана.

О извршеном надзору на путу сачињава се записник који се уручује возачу, као писани доказ о извршеном надзору, а чији изглед и садржину прописује Министар уз сагласност Министарства унутрашњих послова.

Приликом надзора на путу утврђује се:

1) држава регистрације возила;

2) држава пребивалишта возача;

3) држава седишта превозника;

4) место почетка и краја путовања;

5) врста тахографа (аналогни или дигитални).

Надзорни органи се оспособљавају и опремају за вршење надзора на путу и у просторијама превозника. Опрема за надзор обухвата уређаје за:

1) преузимање података са дигиталног тахографа и картице возача, учитавање, анализу односно пренос података у централну базу података ради анализе;

2) проверу тахографских листића;

3) анализу са програмском подршком за проверу и потврду дигиталног потписа електронских података, као и анализу детаљног профила брзине возила.

Надзорни органи, најмање шест пута годишње, учествују у вршењу заједничких надзора на путу возача и возила обухваћених овим законом. Заједнички надзор на путу врше истовремено надзорни органи две или више држава, сваки на територији своје државе.

Ако се приликом надзора на путу возача возила регистрованог у другој држави посумња да је почињен прекршај који се не може установити током надзора због недостатка података, надлежни надзорни органи предметних држава се међусобно испомажу у циљу разјашњења ситуације.

Члан 48.

Приликом надзора на путу надзорни орган има овлашћење да:

1) искључи возило из саобраћаја уколико тахограф није уграђен у возило, односно тахограф није прописно уграђен, односно уграђени тахограф нема одобрење типа, није прегледан у прописаном року или неисправност тахографа није отклоњена, а истекао је рок од седам дана од дана настанка неисправности;

2) упути возило на контролни преглед у радионицу за тахографе уколико посумња да тахограф, односно граничник брзине, и други елементи повезани са тахографом, односно граничником брзине, не раде исправно, односно у возилу постоји уређај или направа за манипулацију са тахографом, односно са сигналом ка граничнику брзине, тахографским листићем или картицом возача, уколико се утврди неслагање података са информативне налепнице са стварним стањем на возилу односно тахографу и искључи возило по доласку у радионицу за тахографе;

3) захтева од возача да омогући контролу тахографа, односно граничника брзине, и пружи на увид тахографске листиће са евидентираним подацима, картицу возача или испис са тахографа, односно омогући преглед тахографских листића са евидентираним подацима, картице возача или штампање исписа са тахографа;

4) привремено одузме тахографски листић са евидентираним подацима или испис с тахографа као доказ о извршењу прекршаја, односно у исту сврху направи копију података са картице возача или тахографа;

5) искључи возача из саобраћаја уколико приликом надзора утврди да је возач премашио дозвољено дневно време управљања возилом, односно није започео прописани дневни или недељни одмор;

6) одузме сопствену персонализовану картицу возача и искључи возача из саобраћаја уколико открије да је важећа картица возача фалсификована или да је картица возача у поседу возача прибављена на основу лажних изјава односно фалсификованих докумената, односно одузме персонализовану картицу возача коју возач користи, а која није његова сопствена;

7) одузме уређај или направу за манипулацију са тахографом, односно са сигналом ка граничнику брзине, тахографским листићем или картицом возача.

Искључење из става 1. тач. 1), 2), 5) и 6) овог члана траје до отклањања разлога за искључење.

У случају привременог одузимања тахографског листића са евидентираним подацима или исписа с тахографа из става 1. тачка 4) овог члана надзорни орган је дужан да изда одговарајућу потврду.

Уколико се приликом контролног прегледа из става 1. тачка 2) овог члана утврди постојање уређаја или направе за манипулацију са тахографом, односно са сигналом ка граничнику брзине, тахографским листићем или картицом возача радионица за тахографе ће исти одузети и ставити на располагање надзорном органу који је упутио возило на контролни преглед у радионицу за тахографе.

Уколико се приликом контролног прегледа из става 1. тачка 2) овог члана утврди неисправност тахографа, односно граничника брзине, и других елемената повезаних са тахографом, односно граничником брзине, постојање уређаја или направе за манипулацију са тахографом, односно са сигналом ка граничнику брзине, тахографским листићем или картицом возача или неслагање података са информативне налепнице са стварним стањем на возилу односно тахографу, односно граничнику брзине, трошкове контролног прегледа сноси власник односно корисник возила, а уколико се не утврде неисправности односно неслагања трошкове контролног прегледа сноси министарство чији је надзорни орган наложио контролни преглед.

Одузету картицу возача из става 1. тачка 6) овог члана надзорни орган доставља Агенцији. Уколико је одузету картицу возача издала друга држава, Агенција враћа картицу надлежном органу државе која је издала картицу, наводећи разлоге за њено одузимање. Уколико се очекује да повраћај картице траје дуже од две недеље, Агенција обавештава надлежни орган државе која је издала картицу о разлозима за одузимање картице у року од две недеље.

За прекршаје предвиђене овим законом, надзорни орган има овлашћење да привремено одузме путну исправу или другу исправу за прелазак државне границе, односно саобраћајну дозволу лицу које нема пребивалиште или стални боравак у Републици Србији, лицу које би одласком у иностранство на дуже време избегло одговорност за прекршај прописан овим законом, односно лицу које прекршај учини возилом за које нису издате регистарске таблице Републике Србије. Задржавање одузетих исправа траје до престанка разлога због којих су одузете.

*Службени гласник РС, број 95/2018

Члан 49.

Када се приликом надзора чланова посаде возила из држава уговорница AETR споразума открије и санкционише повреда одредаба AETR споразума и одредаба овог закона, у акту којим се изриче прекршајна санкција, поред одредаба овог закона наводе се и одредбе AETR споразума, уколико их садржи.

Члан 50.

Надзор у просторијама превозника, поред надзора из члана 47. став 2. овог закона обухвата и надзор:

1) недељних одмора и времена управљања возилом између недељних одмора;

2) придржавања ограничења времена управљања возилом током две узастопне недеље;

3) радних времена чланова посаде возила;

4) тахографских листића, података и штампаних исписа са дигиталног тахографа и са картице возача;

5) потврда о активностима возача.

Током надзора надзорни органи могу проверавати и заједничку одговорност превозника, пошиљаоца терета, шпедиција и осталих учесника у организацији превоза, што обухвата проверу да уговори о превозу омогућавају поштовање одредаба овог закона.

Надзорни органи су дужни да приликом надзора у просторијама превозника узму у обзир све информације добијене од надлежних органа других држава о почињеним прекршајима одредаба овог закона односно AETR споразума који се односе на датог превозника или његове возаче.

Надзор који се врши у просторијама надзорних органа на основу тражених докумената, исправа или података које је превозник предао на захтев надзорног органа сматра се надзором у просторијама превозника.

Стручни надзор над радом радионице за тахографе

Члан 51.

Приликом стручног надзора Агенција проверава:

1) да ли радионица за тахографе испуњава прописане услове за издавање дозволе из члана 33. овог закона;

2) да ли се послови радионице за тахографе обављају на прописан начин и у складу са одредбама AETR споразума односно Уредбе (ЕУ) број 165/2014 Европског парламента и Савета и Спроведбене уредбе Комисије (ЕУ) број 2016/799.

Лица запослена у радионици за тахографе дужна су да Агенцији омогуће несметано предузимање радњи из става 1. овог члана.

Након извршеног стручног надзора Агенција доставља републичком инспектору за друмски саобраћај записник о стручном надзору.

*Службени гласник РС, број 95/2018

Надзор над издавањем тахографских картица

Члан 52.

Надзор над издавањем тахографских картица врши министарство надлежно за послове саобраћаја.

Процена ризика

Члан 53.

Министарство надлежно за послове саобраћаја уводи критеријуме за процену ризика за превознике засноване на броју и озбиљности прекршаја овог закона које почини превозник односно његови возачи, као и информацијама о прекршајима добијеним од других држава.

Систем за процену ризика искључиво садржи име, презиме, ЈМБГ, датум и место рођења члана посаде као податке о личности.

У сврху процене ризика користиће се категоризација прекршаја по озбиљности у складу са овим законом.

Ризик према степену може бити незнатан, низак, средњи, висок и критичан.

Надзор је сразмеран процењеном ризику, односно превозници који су високог и критичног степена ризика се контролишу чешће и детаљније.

Критеријуме за процену ризика, поступак спровођења процене ризика и учесталост вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика ближе уређује министар.

VII. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 54.

Новчаном казном у фиксном износу од 200.000 динара казниће се за прекршај правно лице:

1) ако не води прописану евиденцију о радном времену чланова посаде возила, супротно члану 4. став 12. овог закона;

2) ако на захтев надлежног органа не пружи на увид прописану евиденцију о радном времену чланова посаде возила, супротно члану 4. став 14. овог закона;

3) ако је дневно време управљања возилом возача дуже од дозвољеног за најмање 50%, а возач током овог периода није користио део одмора у непрекидном трајању од најмање 4 часа и 30 минута, супротно члану 5. став 1. овог закона (члан 6. став 1. AETR споразума);

4) ако је недељно време управљања возилом возача најмање 70 часова, супротно члану 5. став 2. овог закона (члан 6. став 2. AETR споразума);

5) ако је време управљања возилом возача у току две узастопне недеље најмање 112 часова и 30 минута, супротно члану 5. став 3. овог закона (члан 6. став 3. AETR споразума);

6) ако у возило, чији је власник или корисник, не угради тахограф или угради више од једног тахографа, супротно члану 14. став 1. овог закона (члан 10. став 1. AETR споразума);

7) ако у возило, чији је власник или корисник, не изврши накнадну уградњу тахографа у радионици за тахографе која има одговарајућу дозволу, супротно члану 14. став 1. овог закона (члан 10. став 1. AETR споразума);

8) ако је у возило, чији је власник или корисник, уграђен тахограф који није одобреног типа, односно није у складу са захтевима AETR споразума, супротно члану 14. став 2. овог закона (члан 10. став 2. AETR споразума);

9) ако се утврди фалсификовање, брисање или уништавање података евидентираних на тахографском листићу или на испису са дигиталног тахографа, односно меморисаних у тахографу или на картици возача, супротно члану 14. став 5. овог закона (члан 12. став 8. Анекса AETR споразума);

10) ако се у возилу, чији је власник или корисник, налази уређај или направа за манипулацију са тахографом, сигналом који се од извора сигнала шаље ка тахографу, тахографским листићем или картицом возача која може да доведе до фалсификовања, брисања или уништавања меморисаних или евидентираних података, супротно члану 14. став 6. овог закона (члан 12. став 8. Анекса AETR споразума);

11) ако на захтев надлежног органа не пружи на увид тахографске листиће и исписе, супротно члану 15. став 3. овог закона (члан 11. став 2. Анекса AETR споразума);

12) ако не преузима податке са дигиталног тахографа и картице возача, супротно члану 15. став 5. овог закона (члан 11. став 2. Анекса AETR споразума);

13) ако на захтев надлежног органа не пружи на увид податке са дигиталног тахографа и картице возача, супротно члану 15. став 6. овог закона (члан 11. став 2. Анекса AETR споразума);

14) ако у возило, чији је власник или корисник, у које мора бити уграђен граничник брзине, када учествује у саобраћају на путу, није уграђен граничник брзине, супротно члану 19. став 1. овог закона;

15) ако је у возило, чији је власник или корисник, у које мора бити уграђен граничник брзине, када учествује у саобраћају на путу, накнадно уграђен граничник брзине који није у складу са једнообразним техничким условима прописаним UNECE правилником број 89, супротно члану 19. став 2. овог закона;

16) ако се утврди да у возилу, чији је власник или корисник, постоји уређај или направа за манипулацију који може да доведе до неовлашћене измене сигнала који се шаље граничнику брзине, супротно члану 19. став 4. овог закона;

17) ако накнадну уградњу граничника брзине не обави у радионици за тахографе, супротно члану 31. став 6. овог закона.

Новчаном казном у фиксном износу од 120.000 динара казниће се за прекршај из става 1. овог члана предузетник.

Новчаном казном у фиксном износу од 25.000 динара казниће се за прекршај из става 1. овог члана одговорно лице у правном лицу.

*Службени гласник РС, број 95/2018

Члан 55.

Новчаном казном у фиксном износу од 120.000 динара казниће се за прекршај правно лице:

1) ако је просечно недељно радно време члана посаде возила у било ком четворомесечном периоду, укључујући и прековремени рад, најмање 60 часова, супротно члану 4. став 1. овог закона;

2) ако је дневно радно време члана посаде, укључујући и прековремени рад, најмање 16 часова у периоду од 24 часа, супротно члану 4. став 2. овог закона;

3) ако је недељно радно време члана посаде возила, укључујући и прековремени рад, најмање 70 часова, супротно члану 4. став 3. овог закона;

4) ако је радно време члана посаде возила који обавља ноћни рад, укључујући и прековремени рад, најмање 13 часова током периода од 24 часа, супротно члану 4. став 5. овог закона;

5) ако возач не евидентира, нетачно или неадекватно евидентира време управљања возилом које не спада у област примене овог закона, односно остало радно време, односно време расположивости, односно одморе, супротно члану 4. став 9. овог закона;

6) ако подаци у евиденцији за возача не одговарају подацима преузетим са тахографских листића, картице возача, потврде о активности возача, штампаних исписа, супротно члану 4. став 13. овог закона;

7) ако подаци у евиденцији за друге чланове посаде возила осим возача не одговарају подацима преузетим са путног налога, односно другог документа, супротно члану 4. став 13. овог закона;

8) ако не чува евиденције о радном времену чланова посаде возила две године по истеку периода на који се односе, супротно члану 4. став 14. овог закона;

9) ако је дневно време управљања возилом возача дуже од дозвољеног за најмање 2 часа, супротно члану 5. став 1. овог закона (члан 6. став 1. AETR споразума) и члану 5. став 4. овог закона;

10) ако је недељно време управљања возилом возача најмање 65 часова, а краће од 70 часова, супротно члану 5. став 2. овог закона (члан 6. став 2. AETR споразума);

11) ако је време управљања возилом возача у току две узастопне недеље најмање 105 часова, а краће од 112 часова и 30 минута, супротно члану 5. став 3. овог закона (члан 6. став 3. AETR споразума);

12) ако је период управљања возилом возача најмање шест часова, супротно члану 6. став 1. овог закона (члан 7. став 1. AETR споразума);

13) ако члан посаде возила, најкасније након шест часова непрекидног рада, не прекине радно време одмором у току дневног рада, супротно члану 7. став 1. овог закона;

14) ако за радно време члана посаде возила које траје дуже од шест, а најдуже девет часова, одмор у току дневног рада члана посаде возила траје највише 10 минута, супротно члану 7. став 2. овог закона;

15) ако за радно време члана посаде возила које траје дуже од девет, а највише 12 часова, одмор у току дневног рада члана посаде возила траје највише 20 минута, супротно члану 7. став 3. овог закона;

16) ако за радно време члана посаде возила које траје дуже од 12 часова, одмор у току дневног рада члана посаде возила траје највише 30 минута, супротно члану 7. став 4. овог закона;

17) ако члан посаде возила не искористи пуни дневни одмор у року од 24 часа након завршетка претходног дневног или недељног одмора, а део одмора који улази у наведени рок од 24 часа је краћи од осам часова и 30 минута, под условом да коришћење скраћеног дневног одмора није дозвољено, супротно члану 8. став 2. овог закона (члан 8. став 2. AETR споразума);

18) ако члан посаде возила не искористи скраћени дневни одмор у року од 24 часа након завршетка претходног дневног или недељног одмора, а део одмора који улази у наведени рок од 24 часа је краћи од седам часова, под условом да је коришћење скраћеног дневног одмора дозвољено, супротно члану 8. став 2. овог закона (члан 8. став 2. AETR споразума);

19) ако члан посаде возила не искористи подељени дневни одмор у року од 24 часа након завршетка претходног дневног или недељног одмора, а други део одмора који улази у наведени рок од 24 часа је краћи од седам часова, супротно члану 8. став 2. овог закона (члан 8. став 2. AETR споразума);

20) ако члан вишечлане посаде не искористи дневни одмор у року од 30 часова након завршетка претходног дневног или недељног одмора, а део одмора који улази у наведени рок од 30 часова је краћи од седам часова, супротно члану 8. став 4. овог закона (члан 8. став 3. AETR споразума);

21) ако у току било које две узастопне недеље члан посаде не искористи најмање два пуна недељна одмора или један пун недељни одмор и један скраћени недељни одмор, супротно члану 8. став 6. овог закона (члан 8. став 6. AETR споразума);

22) ако уместо скраћеног недељног одмора члан посаде возила искористи одмор краћи од 20 часова, супротно члану 8. став 6. овог закона (члан 8. став 6. AETR споразума);

23) ако уместо пуног недељног одмора члан посаде возила искористи одмор краћи од 36 часова, супротно члану 8. став 6. овог закона (члан 8. став 6. AETR споразума);

24) ако по завршетку шестог 24-часовног периода од завршетка претходног недељног одмора члан посаде возила започне коришћење недељног одмора након најмање 12 часова, супротно члану 8. став 7. овог закона (члан 8. став 6.а) и c) AETR споразума);

25) ако по завршетку дванаестог 24-часовног периода од завршетка претходног недељног одмора члан посаде возила започне коришћење недељног одмора након најмање 12 часова, супротно члану 8. став 8. овог закона (члан 8. став 6.b) AETR споразума);

26) ако по завршетку дванаестог 24-часовног периода од завршетка претходног недељног одмора члан посаде возила користи један пун и један скраћени недељни одмор који у збиру трају краће од дозвољеног, а највише 65 часова, супротно члану 8. став 8. тачка 2) овог закона (члан 8. став 6.b)(2) AETR споразума);

27) ако возач који није члан вишечлане посаде по завршетку шестог 24-часовног периода током временског периода између 22:00 и 6:00 часова управља возилом најмање четири часа и 30 минута, супротно члану 8. став 8. тачка 4) овог закона (члан 8. став 6.b)(4) AETR споразума);

28) ако члан посаде не надокнади временску разлику до пуног недељног одмора најкасније до краја треће недеље рачунајући од недеље у којој је коришћен скраћени недељни одмор, односно не надовеже временску разлику до пуног одмора на други одмор у трајању од најмање девет часова, супротно члану 8. став 9. овог закона (члан 8. ст. 6.а)(2) и 7. AETR споразума);

29) ако уместо скраћеног недељног одмора који се додаје времену дневног одмора члан посаде возила у јавном линијском градском и приградском превозу путника, односно у међумесном линијском превозу путника на линијама дужине до 50 km, који се обавља у целини на територији Републике Србије искористи одмор краћи од дозвољеног за више од 4 часа, супротно члану 8. став 10. овог закона;

30) ако се награде или додаци на зараду исплаћују возачима на основу пређеног пута, односно количине превезеног терета, чиме се угрожава безбедност саобраћаја на путевима, односно подстиче кршење овог закона, супротно члану 9. став 3. овог закона (члан 11. став 3. AETR споразума);

31) ако је рад возача организован тако да возачи не могу да се придржавају одредаба овог закона, односно не да одговарајућа упутства возачу или не врши њихову редовну контролу, супротно члану 10. ст. 1. и 2. овог закона (члан 11. ст. 1. и 2. AETR споразума);

32) ако се превоз не организује, односно не обави у складу са одредбама овог закона, супротно члану 10. став 3. овог закона (члан 11. став 5. AETR споразума);

33) ако изда Потврду за времена односно активности возача за период у коме та времена односно активности нису утврђене за тог возача, супротно члану 11. став 1. овог закона (Анекс – Додатак 3 став 1. AETR споразума);

34) ако изда Потврду за времена односно активности возача које се евидентирају, односно које су евидентиране помоћу тахографа или ручним уносом, супротно члану 11. став 2. овог закона (Анекс – Додатак 3 став 1. AETR споразума);

35) ако се не стара о исправности и о прописном коришћењу дигиталног тахографа који није пломбиран, односно нема информативну налепницу, односно није прегледан у радионици након уочавања одступања времена од универзалног (UTC) времена за више од 20 минута, супротно члану 14. став 3. овог закона (члан 10. став 1. Анекса AETR споразума);

36) ако се не стара о исправности и о прописном коришћењу тахографа који није прегледан у радионици након промене димензије погонских точкова, односно након промене регистрационе ознаке возила, супротно члану 14. ст. 3. и 4. овог закона (члан 10. став 1. Анекса AETR споразума);

37) ако се не стара о прописном коришћењу тахографа који има могућност евидентирања података за само једног возача, а користи га вишечлана посада, супротно члану 14. ст. 3. и 4. овог закона (члан 10. став 1. Анекса AETR споразума);

38) ако се не стара о исправности и о прописном коришћењу аналогног тахографа који није пломбиран, односно нема информативну налепницу, односно нема натписну плочицу или налепницу, супротно члану 14. став 4. овог закона (члан 10. став 1. Анекса AETR споразума);

39) ако не чува тахографске листиће и исписе по хронолошком реду и у читком облику у прописаном року, супротно члану 15. став 3. овог закона (члан 11. став 2. Анекса AETR споразума);

40) ако не преузима податке са дигиталног тахографа и картице возача, у прописаном року, услед чега долази до губитка релевантних података, односно немогућности читања података са тахографа, супротно члану 15. став 5. овог закона (члан 11. став 2. Анекса AETR споразума);

41) ако не чува податке са дигиталног тахографа и картице возача у прописаном року, супротно члану 15. став 6. овог закона (члан 11. став 2. Анекса AETR споразума);

42) ако возач не чува оштећени листић, односно оштећену или неисправну картицу возача, који садрже евидентиране податке, супротно члану 17. став 1. овог закона (члан 12. став 1. Анекса AETR споразума);

43) ако возач не штампа дневни испис са возила на почетку, односно по завршетку управљања возилом или не уписује прописане податке на полеђини штампаног исписа, супротно члану 17. став 2. овог закона уколико је картица возача оштећена или неисправна, односно изгубљена или украдена (члан 13. став 2.b) Анекса AETR споразума);

44) ако у возилу, чији је власник или корисник, у које мора бити уграђен граничник брзине, када учествује у саобраћају на путу, граничник брзине није исправан, односно није укључен, супротно члану 19. став 1. овог закона;

45) ако се, након накнадне уградње или оправке граничника брзине, односно након оправки на систему за довод горива, не изврши контрола усклађености брзине одређене граничником брзине са вредношћу брзине уписаном на информативној налепници, супротно члану 19. став 3. овог закона;

46) ако се неисправан тахограф у возилу које се користи, чији је власник или корисник, не оправи у радионици за тахографе, супротно члану 20. став 1. овог закона (члан 9. став 1. и члан 13. став 1. Анекса AETR споразума);

47) ако се неисправан тахограф у возилу које се користи не оправи у року од седам дана од дана настанка неисправности тахографа, супротно члану 20. став 1. овог закона (члан 13. став 1. Анекса AETR споразума);

48) ако, уколико је тахограф неисправан или га није могуће користити, возач не уписује прописане податке на полеђини тахографског листића, на полеђини термалног папира за испис или на одговарајући листић који се прилаже уз тахографски листић, или не бележи правовремено сва времена, односно активности које тахограф више не евидентира или не штампа на исправан начин, супротно члану 20. став 2. овог закона (члан 13. став 2.а) Анекса AETR споразума).

Новчаном казном у фиксном износу од 80.000 динара казниће се за прекршај из става 1. овог члана предузетник.

Новчаном казном у фиксном износу од 15.000 динара казниће се за прекршај из става 1. овог члана одговорно лице у правном лицу.

*Службени гласник РС, број 95/2018

Члан 56.

Новчаном казном у фиксном износу од 60.000 динара казниће се за прекршај правно лице:

1) ако је просечно недељно радно време члана посаде возила у било ком четворомесечном периоду, укључујући и прековремени рад, најмање 56 часова, а краће од 60 часова, супротно члану 4. став 1. овог закона;

2) ако је дневно радно време члана посаде, укључујући и прековремени рад, најмање 15 часова, а краће од 16 часова у периоду од 24 часа, супротно члану 4. став 2. овог закона;

3) ако је недељно радно време члана посаде возила, укључујући и прековремени рад, најмање 65 часова, а краће од 70 часова, супротно члану 4. став 3. овог закона;

4) ако је радно време члана посаде возила који обавља ноћни рад, укључујући и прековремени рад, најмање 11 часова, а краће од 13 часова током периода од 24 часа, супротно члану 4. став 5. овог закона;

5) ако не наложи члану посаде возила у писаном или електронском облику да му достави извод из евиденције о радном времену код другог или других превозника, односно послодаваца, супротно члану 4. став 7. овог закона;

6) ако не обавести чланове посаде возила, у писаном или електронском облику, о одредбама овог закона и интерним правилима предузећа у погледу радног времена и одмора, супротно члану 4. став 11. овог закона;

7) ако на захтев члана посаде возила, у писаном или електронском облику, не изда извод из евиденције о радном времену, супротно члану 4. став 15. овог закона;

8) ако је дневно време управљања возилом возача дуже од дозвољеног за најмање 1 час, а краће од 2 часа, супротно члану 5. став 1. овог закона (члан 6. став 1. AETR споразума) и члану 5. став 4. овог закона;

9) ако је недељно време управљања возилом возача најмање 60 часова, а краће од 65 часова, супротно члану 5. став 2. овог закона (члан 6. став 2. AETR споразума);

10) ако је време управљања возилом у току две узастопне недеље возача најмање 100 часова а краће од 105 часова, супротно члану 5. став 3. овог закона (члан 6. став 3. AETR споразума);

11) ако је период управљања возилом возача најмање пет часова, а краћи од шест часова, супротно члану 6. став 1. овог закона (члан 7. став 1. AETR споразума);

12) ако у јавном линијском градском или приградском превозу путника, односно у међумесном линијском превозу путника на линијама дужине до 50 km, који се обавља у целини на територији Републике Србије, возач не искористи паузу од најмање пет минута на сваком полазном стајалишту пре сваког поласка, супротно члану 6. став 4. овог закона;

13) ако за радно време члана посаде возила које траје дуже од шест, а највише девет часова, одмор у току дневног рада члана посаде возила траје дуже од 10 минута, а највише 20 минута, супротно члану 7. став 2. овог закона;

14) ако за радно време члана посаде возила које траје дуже од девет, а највише 12 часова, одмор у току дневног рада члана посаде возила траје дуже од 20 минута, а највише 30 минута, супротно члану 7. став 3. овог закона;

15) ако за радно време члана посаде возила које траје дуже од 12 часова, одмор у току дневног рада члана посаде возила траје дуже од 30 минута, а највише 45 минута, супротно члану 7. став 4. овог закона;

16) ако члан посаде возила не искористи пуни дневни одмор у року од 24 часа након завршетка претходног дневног или недељног одмора, а део одмора који улази у наведени рок од 24 часа је најмање осам часова и 30 минута, а краћи од 10 часова, под условом да коришћење скраћеног дневног одмора није дозвољено, супротно члану 8. став 2. овог закона (члан 8. став 2. AETR споразума);

17) ако члан посаде возила не искористи скраћени дневни одмор у року од 24 часа након завршетка претходног дневног или недељног одмора, а део одмора који улази у наведени рок од 24 часа је најмање седам часова, а краћи од осам часова под условом да је коришћење скраћеног дневног одмора дозвољено, супротно члану 8. став 2. овог закона (члан 8. став 2. AETR споразума);

18) ако члан посаде возила не искористи подељени дневни одмор у року од 24 часа након завршетка претходног дневног или недељног одмора, а други део одмора који улази у наведени рок од 24 часа је најмање седам часова, а краћи од осам часова, супротно члану 8. став 2. овог закона (члан 8. став 2. AETR споразума);

19) ако члан вишечлане посаде не искористи дневни одмор у року од 30 часова након завршетка претходног дневног или недељног одмора, а део одмора који улази у наведени рок од 30 часова је најмање седам часова, а краћи од осам часова, супротно члану 8. став 4. овог закона (члан 8. став 3. AETR споразума);

20) ако уместо скраћеног недељног одмора члан посаде возила искористи одмор од најмање 20 часова, а краћи од 22 часа, супротно члану 8. став 6. овог закона (члан 8. став 6. AETR споразума);

21) ако уместо пуног недељног одмора члан посаде возила искористи одмор од најмање 36 часова, а краћи од 42 часа, супротно члану 8. став 6. овог закона (члан 8. став 6. AETR споразума);

22) ако по завршетку шестог 24-часовног периода од завршетка претходног недељног одмора члан посаде возила, након најмање 3 часа, а краће од 12 часова, започне коришћење недељног одмора, супротно члану 8. став 7. овог закона (члан 8. став 6.а) и c) AETR споразума);

23) ако по завршетку дванаестог 24-часовног периода од завршетка претходног недељног одмора члан посаде возила, након најмање 3 часа, а краће од 12 часова, започне коришћење недељног одмора, супротно члану 8. став 8. овог закона (члан 8. став 6.b) AETR споразума);

24) ако по завршетку дванаестог 24-часовног периода од завршетка претходног недељног одмора члан посаде возила користи један пун и један скраћени недељни одмор који у збиру трају дуже од 65 часова, а највише 67 часова, супротно члану 8. став 8. тачка 2) овог закона (члан 8. став 6.b)(2) AETR споразума);

25) ако возач који није члан вишечлане посаде по завршетку шестог 24-часовног периода током временског периода између 22:00 и 6:00 часова управља возилом дуже од три часа и 15 минута, а краће од четири часа и 30 минута, супротно члану 8. став 8. тачка 4) овог закона (члан 8. став 6.b)(4) AETR споразума);

26) ако уместо скраћеног недељног одмора који се додаје времену дневног одмора члан посаде возила у јавном линијском градском и приградском превозу путника, односно у међумесном линијском превозу путника на линијама дужине до 50 km, који се обавља у целини на територији Републике Србије користи одмор краћи од дозвољеног за више од 2 часа, а мање од 4 часа, супротно члану 8. став 10. овог закона;

27) ако не изда потврду о активностима возача за одређене периоде времена из члана 11. став 1. овог закона (Анекс – Додатак 3 став 1. AETR споразума);

28) ако не сачини потврду о активностима возача у два примерка или је не попуни у штампаном облику, односно путем рачунара, супротно члану 11. став 3. овог закона (Анекс – Додатак 3 став 1. AETR споразума);

29) ако не чува, по редоследу издавања, потврду о активностима возача у седишту превозника у периоду од две године од тренутка њеног издавања, супротно члану 11. став 3. овог закона (Анекс – Додатак 3 став 1. AETR споразума);

30) ако потврда о активностима возача није попуњена, односно није прописно попуњена пре почетка путовања, супротно члану 11. став 4. овог закона (Анекс – Додатак 3 став 1. AETR споразума);

31) ако се не стара о исправности тахографа и о прописном коришћењу тахографа који није прегледан у прописаном року, супротно члану 14. ст. 3. и 4. овог закона (члан 10. став 1. Анекса AETR споразума);

32) ако се време на аналогном тахографу возила чији је власник или корисник не подудара са званичним временом државе у којој је регистровано возило, односно на дигиталном тахографу са универзалним (UTC) временом уз дозвољено одступање до 20 минута, супротно члану 16. став 13. овог закона (члан 12. став 3. прва алинеја Анекса AETR споразума);

33) ако у возилу, чији је власник или корисник, у које мора бити уграђен граничник брзине, када учествује у саобраћају на путу, граничник брзине није одговарајуће подешен, супротно члану 19. став 1. овог закона.

Новчаном казном у фиксном износу од 40.000 динара казниће се за прекршај из става 1. овог члана предузетник.

Новчаном казном у фиксном износу од 10.000 динара казниће се за прекршај из става 1. овог члана одговорно лице у правном лицу.

*Службени гласник РС, број 95/2018

Члан 57.

Новчаном казном у фиксном износу од 30.000 динара казниће се за прекршај правно лице:

1) ако је просечно недељно радно време члана посаде возила у било ком четворомесечном периоду, укључујући и прековремени рад, дуже од дозвољених 48 часова, а краће од 56 часова, супротно члану 4. став 1. овог закона;

2) ако је дневно радно време члана посаде возила, укључујући и прековремени рад, дуже од дозвољених 14 часова, а краће од 15 часова у периоду од 24 часа, супротно члану 4. став 2. овог закона;

3) ако је недељно радно време члана посаде возила, укључујући и прековремени рад, дуже од дозвољених 60 часова, а краће од 65 часова, супротно члану 4. став 3. овог закона;

4) ако је радно време члана посаде возила који обавља ноћни рад, укључујући и прековремени рад, дуже од дозвољених десет часова, а краће од 11 часова током периода од 24 часа, супротно члану 4. став 5. овог закона;

5) ако је дневно време управљања возилом возача дуже од дозвољеног за више од 15 минута, а мање од једног часа, супротно члану 5. став 1. овог закона (члан 6. став 1. AETR споразума) и члану 5. став 4. овог закона;

6) ако је недељно време управљања возилом возача дуже од дозвољених 56 часова за више од 15 минута, а краће од 60 часова, супротно члану 5. став 2. овог закона (члан 6. став 2. AETR споразума);

7) ако је време управљања возилом у току две узастопне недеље возача дуже од дозвољених 90 часова за више од 15 минута, а краће од 100 часова, супротно члану 5. став 3. овог закона (члан 6. став 3. AETR споразума);

8) ако је период управљања возилом возача дужи од дозвољених четири часа и 30 минута за више од 15 минута, а краћи од пет часова, супротно члану 6. став 1. овог закона (члан 7. став 1. AETR споразума);

9) ако за радно време члана посаде возила које траје дуже од шест, а највише девет часова, одмор у току дневног рада члана посаде возила траје дуже од 20 минута, а краће од 30 минута, супротно члану 7. став 2. овог закона;

10) ако за радно време члана посаде возила које траје дуже од девет, а највише 12 часова, одмор у току дневног рада члана посаде возила траје дуже од 30 минута, а краће од 45 минута, супротно члану 7. став 3. овог закона;

11) ако за радно време члана посаде возила које траје дуже од 12 часова, одмор у току дневног рада члана посаде возила траје дуже од 45 минута, а краће од 60 минута, супротно члану 7. став 4. овог закона;

12) ако члан посаде возила не искористи пуни дневни одмор у року од 24 часа након завршетка претходног дневног или недељног одмора, а део одмора који улази у наведени рок од 24 часа је најмање десет часова, а краћи од дозвољеног за више од 15 минута, под условом да коришћење скраћеног дневног одмора није дозвољено, супротно члану 8. став 2. овог закона (члан 8. став 2. AETR споразума);

13) ако члан посаде возила не искористи скраћени дневни одмор у року од 24 часа након завршетка претходног дневног или недељног одмора, а део одмора који улази у наведени рок од 24 часа је најмање осам часова, а краћи од дозвољеног за више од 15 минута, под условом да је коришћење скраћеног дневног одмора дозвољено, супротно члану 8. став 2. овог закона (члан 8. став 2. AETR споразума);

14) ако члан посаде возила не искористи подељени дневни одмор у року од 24 часа након завршетка претходног дневног или недељног одмора, а други део одмора који улази у наведени рок од 24 часа је најмање осам часова, а краћи од дозвољеног за више од 15 минута, супротно члану 8. став 2. овог закона (члан 8. став 2. AETR споразума);

15) ако члан вишечлане посаде не искористи дневни одмор у року од 30 часова након завршетка претходног дневног или недељног одмора, а део одмора који улази у наведени рок од 30 часова је најмање осам часова, а краћи од дозвољеног за више од 15 минута, супротно члану 8. став 4. овог закона (члан 8. став 3. AETR споразума);

16) ако уместо скраћеног недељног одмора члан посаде возила искористи одмор од најмање 22 часа, а краћи од 24 часа, супротно члану 8. став 6. овог закона (члан 8. став 6. AETR споразума);

17) ако уместо пуног недељног одмора члан посаде возила искористи одмор од најмање 42 часа, а краћи од 45 часова, супротно члану 8. став 6. овог закона (члан 8. став 6. AETR споразума);

18) ако по завршетку шестог 24-часовног периода од завршетка претходног недељног одмора члан посаде возила, након мање од 3 часа започне коришћење недељног одмора, супротно члану 8. став 7. овог закона (члан 8. став 6.а) и c) AETR споразума);

19) ако по завршетку дванаестог 24-часовног периода од завршетка претходног недељног одмора члан посаде возила, након мање од 3 часа започне коришћење недељног одмора, супротно члану 8. став 8. овог закона (члан 8. став 6.b) AETR споразума);

20) ако по завршетку дванаестог 24-часовног периода од завршетка претходног недељног одмора члан посаде возила користи један пун и један скраћени недељни одмор који у збиру трају краће од дозвољеног, а дуже од 67 часова, супротно члану 8. став 8. тачка 2) овог закона (члан 8. став 6.b)(2) AETR споразума);

21) ако уместо скраћеног недељног одмора који се додаје времену дневног одмора члан посаде возила у јавном линијском градском и приградском превозу путника, односно у међумесном линијском превозу путника на линијама дужине до 50 km, који се обавља у целини на територији Републике Србије, користи одмор краћи од дозвољеног за највише два часа, супротно члану 8. став 10. овог закона;

22) ако у возилу у који је уграђен аналогни тахограф возач нема довољан број тахографских листића, односно одговарајуће тахографске листиће који имају одобрење типа за коришћење у аналогном тахографу који је уграђен у возило, супротно члану 15. став 1. овог закона (члан 11. став 1. Анекса AETR споразума);

23) ако у возилу у које је уграђен дигитални тахограф возачу не обезбеди довољну количину одговарајућег папира за испис који има одобрење типа за дигитални тахограф који је уграђен у возило, супротно члану 15. став 2. овог закона;

24) ако не преузима податке са дигиталног тахографа и картице возача, у прописаном року услед чега не долази до губитка релевантних података, супротно члану 15. став 5. овог закона (члан 11. став 2. Анекса AETR споразума);

25) ако не чува годину дана записнике и друге релевантне податке добијене од надзорних органа у вези са обављеним надзором у просторијама превозника и на путу, супротно члану 15. став 7. овог закона.

Новчаном казном у фиксном износу од 20.000 динара казниће се за прекршај из става 1. овог члана предузетник.

Новчаном казном у фиксном износу од 5.000 динара казниће се за прекршај из става 1. овог члана одговорно лице у правном лицу.

*Службени гласник РС, број 95/2018

Члан 58.

Новчаном казном у фиксном износу од 50.000 динара казниће се за прекршај физичко лице:

1) чије је дневно време управљања возилом дуже од дозвољеног за најмање 50%, а које током овог периода није користило део одмора у непрекидном трајању од најмање 4 часа и 30 минута, супротно члану 5. став 1. овог закона (члан 6. став 1. AETR споразума);

2) чије је недељно време управљања возилом најмање 70 часова, супротно члану 5. став 2. овог закона (члан 6. став 2. AETR споразума);

3) чије је време управљања возилом у току две узастопне недеље најмање 112 часова и 30 минута, супротно члану 5. став 3. овог закона (члан 6. став 3. AETR споразума);

4) ако у возило, чији је власник или корисник, не угради тахограф или угради више од једног тахографа, супротно члану 14. став 1. овог закона (члан 10. став 1. AETR споразума);

5) ако у возило, чији је власник или корисник, не изврши накнадну уградњу тахографа у радионици за тахографе која има одговарајућу дозволу, супротно члану 14. став 1. овог закона (члан 10. став 1. AETR споразума);

6) ако је у возило, чији је власник или корисник, уграђен тахограф који није одобреног типа, односно није у складу са захтевима AETR споразума, супротно члану 14. став 2. овог закона (члан 10. став 2. AETR споразума);

7) код кога се утврди фалсификовање, брисање или уништавање података евидентираних на тахографском листићу или на испису са дигиталног тахографа, односно меморисаних у тахографу или на картици возача, супротно члану 14. став 5. овог закона (члан 12. став 8. Анекса AETR споразума);

8) ако се у возилу налази уређај или направа за манипулацију са тахографом, тахографским листићем или картицом возача који могу да доведу до фалсификовања, брисања или уништавања меморисаних или евидентираних података, супротно члану 14. став 6. овог закона (члан 12. став 8. Анекса AETR споразума);

9) које поседује више од једне важеће сопствене персонализоване картице возача, супротно члану 16. став 1. овог закона (члан 11. став 4.а) Анекса AETR споразума);

10) које поседује, односно користи персонализовану картицу возача која није његова сопствена, супротно члану 16. став 1. овог закона (члан 11. став 4.а) Анекса AETR споразума);

11) које користи оштећену, неисправну или неважећу картицу возача у дигиталном тахографу, супротно члану 16. став 2. овог закона (члан 11. став 4.а) Анекса AETR споразума);

12) које не користи свој тахографски листић у аналогном тахографу, односно картицу возача у дигиталном тахографу, супротно члану 16. став 3. овог закона (члан 12. став 2.а) Анекса AETR споразума);

13) које, у случају вишечлане посаде, не уметне своју картицу возача у одговарајући читач на дигиталном тахографу, односно не води ручни унос о својим активностима осим управљања возилом када други возачи користе дигитални тахограф, супротно члану 16. став 10. овог закона (члан 12. став 2.а) Анекса AETR споразума);

14) које на тахографском листићу не попуни или не попуни читко своје презиме, односно своје име, супротно члану 16. став 11. овог закона (члан 12. став 5.а) Анекса AETR споразума);

15) које, у случају вишечлане посаде, неправилно постави, односно неправовремено мења позицију тахографских листића тако да се релевантни подаци везани за управљање возилом не евидентирају на тахографском листићу возача возила у које је уграђен аналогни тахограф, односно не води ручни унос о својим активностима осим управљања возилом када други возачи користе аналогни тахограф, супротно члану 16. став 12. овог закона (члан 12. став 2.c) Анекса AETR споразума);

16) које не чува оштећени листић, односно оштећену или неисправну картицу возача, који садрже евидентиране податке, супротно члану 17. став 1. овог закона (члан 12. став 1. Анекса AETR споразума);

17) које не штампа дневни испис са возила на почетку, односно по завршетку управљања возилом или не уписује прописане податке на полеђини штампаног исписа, супротно члану 17. став 2. овог закона уколико је картица возача оштећена или неисправна, односно изгубљена или украдена (члан 13. став 2.b) Анекса AETR споразума);

18) које приликом надзора на путу не пружи захтеване исправе на увид овлашћеном лицу надзорног органа, супротно члану 18. овог закона (члан 12. став 7. Анекса AETR споразума);

19) ако у возилу постоји уређај или направа за манипулацију који може да доведе до неовлашћене измене сигнала који се шаље граничнику брзине, супротно члану 19. став 4. овог закона.

*Службени гласник РС, број 95/2018

Члан 59.

Новчаном казном у фиксном износу од 40.000 динара казниће се за прекршај физичко лице:

1) чије је просечно недељно радно време у било ком четворомесечном периоду, укључујући и прековремени рад, најмање 60 часова, супротно члану 4. став 1. овог закона;

2) чије је дневно радно време, укључујући и прековремени рад најмање 16 часова у периоду од 24 часа, супротно члану 4. став 2. овог закона;

3) чије је недељно радно време, укључујући и прековремени рад, најмање 70 часова, супротно члану 4. став 3. овог закона;

4) чије је радно време када обавља ноћни рад, укључујући и прековремени рад, најмање 13 часова током периода од 24 часа, супротно члану 4. став 5. овог закона;

5) које не евидентира, нетачно или неадекватно евидентира време управљања возилом, које не спада у област примене овог закона, остало радно време, време расположивости, одморе и паузе, супротно члану 4. став 9. овог закона;

6) чије је дневно време управљања возилом дуже од дозвољеног за најмање 2 часа, супротно члану 5. став 1. овог закона (члан 6. став 1. AETR споразума) и члану 5. став 4. овог закона;

7) чије је недељно време управљања возилом најмање 65 часова, а краће од 70 часова, супротно члану 5. став 2. овог закона (члан 6. став 2. AETR споразума);

8) чије је време управљања возилом у току две узастопне недеље најмање 105 часова, а краће од 112 часова и 30 минута, супротно члану 5. став 3. овог закона (члан 6. став 3. AETR споразума);

9) чији је период управљања возилом најмање шест часова, супротно члану 6. став 1. овог закона (члан 7. став 1. AETR споразума);

10) које у јавном линијском приградском и градском превозу путника, односно у међумесном линијском превозу путника на линијама дужине до 50 km, који се обавља у целини на територији Републике Србије, не искористи паузу од најмање 5 минута на сваком полазном стајалишту пре сваког поласка, супротно члану 6. став 4. овог закона;

11) које најкасније након шест часова непрекидног рада, не прекине радно време одмором у току дневног рада, супротно члану 7. став 1. овог закона;

12) које за радно време које траје дуже од шест, а највише девет часова, користи одмор у току дневног рада од највише 10 минута, супротно члану 7. став 2. овог закона;

13) које за радно време које траје дуже од девет, а највише 12 часова, користи одмор у току дневног рада од највише 20 минута, супротно члану 7. став 3. овог закона;

14) које за радно време које траје дуже од 12 часова, користи одмор у току дневног рада од највише 30 минута, супротно члану 7. став 4. овог закона;

15) које не искористи пуни дневни одмор у року од 24 часа након завршетка претходног дневног или недељног одмора, а део одмора који улази у наведени рок од 24 часа је краћи од осам часова и 30 минута, под условом да коришћење скраћеног дневног одмора није дозвољено, супротно члану 8. став 2. овог закона (члан 8. став 2. AETR споразума);

16) које не искористи скраћени дневни одмор у року од 24 часа након завршетка претходног дневног или недељног одмора, а део одмора који улази у наведени рок од 24 часа је краћи од седам часова, под условом да је коришћење скраћеног дневног одмора дозвољено супротно члану 8. став 2. овог закона (члан 8. став 2. AETR споразума);

17) које не искористи подељени дневни одмор у року од 24 часа након завршетка претходног дневног или недељног одмора, а други део одмора који улази у наведени рок од 24 часа је краћи од седам часова, супротно члану 8. став 2. овог закона (члан 8. став 2. AETR споразума);

18) које, као члан вишечлане посаде, не искористи дневни одмор у року од 30 часова након завршетка претходног дневног или недељног одмора, а део одмора који улази у наведени рок од 30 часова је краћи од седам часова, супротно члану 8. став 4. овог закона (члан 8. став 3. AETR споразума);

19) које у току било које две узастопне недеље не искористи најмање два пуна недељна одмора или један пун недељни одмор и један скраћени недељни одмор, супротно члану 8. став 6. овог закона (члан 8. став 6. AETR споразума);

20) које уместо скраћеног недељног одмора искористи одмор краћи од 20 часова, супротно члану 8. став 6. овог закона (члан 8. став 6. AETR споразума), односно члану 8. став 10. овог закона;

21) које уместо пуног недељног одмора искористи одмор краћи од 36 часова, супротно члану 8. став 6. овог закона (члан 8. став 6. AETR споразума);

22) које по завршетку шестог 24-часовног периода од завршетка претходног недељног одмора започне коришћење недељног одмора након најмање 12 часова, супротно члану 8. став 7. овог закона (члан 8. став 6.а) и c) AETR споразума);

23) које по завршетку дванаестог 24-часовног периода од завршетка претходног недељног одмора започне коришћење недељног одмора након најмање 12 часова, супротно члану 8. став 8. овог закона (члан 8. став 6.b) AETR споразума);

24) које по завршетку дванаестог 24-часовног периода од завршетка претходног недељног одмора користи један пун и један скраћени недељни одмор који у збиру трају краће од дозвољеног, а највише 65 часова, супротно члану 8. став 8. тачка 2) овог закона (члан 8. став 6.b)(2) AETR споразума);

25) које као возач који није члан вишечлане посаде по завршетку шестог 24-часовног периода током временског периода између 22:00 и 6:00 часова управља возилом најмање четири часа и 30 минута, супротно члану 8. став 8. тачка 4) овог закона (члан 8. став 6.b)(4) AETR споразума);

26) које не надокнади временску разлику до пуног недељног одмора најкасније до краја треће недеље рачунајући од недеље у којој је користило скраћени недељни одмор, односно не надовеже временску разлику до пуног одмора на други одмор у трајању од најмање девет часова, супротно члану 8. став 9. овог закона (члан 8. ст. 6.а)(2) и 7. AETR споразума);

27) које користи Потврду за времена односно активности возача за период у коме та времена односно активности нису утврђене за тог возача, супротно члану 11. став 1. овог закона (Анекс – Додатак 3 став 1. AETR споразума);

28) које користи Потврду за времена односно активности возача које се евидентирају, односно које су евидентиране помоћу тахографа или ручним уносом, супротно члану 11. став 2. овог закона (Анекс – Додатак 3 став 1. AETR споразума);

29) које се не стара о исправности и о прописном коришћењу дигиталног тахографа који није пломбиран, односно нема информативну налепницу, односно није прегледан у радионици након уочавања одступања времена од универзалног (UTC) времена за више од 20 минута, супротно члану 14. став 3. овог закона (члан 10. став 1. Анекса AETR споразума);

30) које се не стара о прописном коришћењу дигиталног тахографа услед непрописног коришћења функције „ОUT OF SCOPEˮ, супротно члану 14. став 3. овог закона (члан 10. став 1. Анекса AETR споразума);

31) које се не стара о исправности и о прописном коришћењу тахографа који није прегледан у радионици након промене димензије погонских точкова, односно након промене регистрационе ознаке возила, супротно члану 14. ст. 3. и 4. овог закона (члан 10. став 1. Анекса AETR споразума);

32) које се не стара о прописном коришћењу тахографа који има могућност евидентирања података за само једног возача, а користи га вишечлана посада, супротно члану 14. ст. 3. и 4. овог закона (члан 10. став 1. Анекса AETR споразума);

33) које се не стара о исправности и о прописном коришћењу аналогног тахографа који није пломбиран, односно нема информативну налепницу, односно нема натписну плочицу или налепницу, супротно члану 14. став 4. овог закона (члан 10. став 1. Анекса AETR споразума);

34) које се не стара о прописном коришћењу тахографских листића у погледу истовременог коришћења више сопствених тахографских листића, супротно члану 14. став 4. овог закона;

35) које се не стара о прописном коришћењу тахографских листића у погледу непрописног назначавања на полеђини тахографског листића натписа „ВАН ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕˮ, односно натписа „ЛИНИЈСКИˮ, супротно члану 14. став 4. овог закона;

36) чији се тахографски листић или картица возача не налази у тахографу када је у возилу, односно обавља остале активности у вези са возилом или текућим превозом услед чега нису забележене активности возача на тахографском листићу или картици возача, супротно члану 16. став 4. овог закона (члан 12. став 2.а) Анекса AETR споразума);

37) које користи тахографски листић у аналогном тахографу дуже од периода за који је предвиђен услед чега долази до губитка релевантних података, односно немогућности читања забележених података, супротно члану 16. став 6. овог закона (члан 12. став 2.а) Анекса AETR споразума);

38) које користи запрљан или оштећен тахографски листић или картицу возача, а евидентирани подаци на тахографском листићу или картици возача нису читки, супротно члану 16. став 7. овог закона (члан 12. став 1. Анекса AETR споразума);

39) које не користи одговарајуће преклопнике или тастере на аналогном тахографу, односно тастере на дигиталном тахографу, односно не користи их правовремено за евидентирање времена управљања, односно осталог радног времена, односно времена расположивости, односно одмора возача, супротно члану 16. став 8. овог закона (члан 12. став 3. друга алинеја Анекса AETR споразума);

40) које не уписује на тахографски листић ручно своје активности осим управљања возилом, читко и без прљања листића, ако је у возило уграђен аналогни тахограф, односно не врши ручни унос својих активности у дигитални тахограф коришћењем апликације за ручни унос, супротно члану 16. став 9. овог закона (члан 12. став 2.b) Анекса AETR споразума);

41) које приликом надзора на путу нема тахографске листиће за текући дан и претходних 28 дана, супротно члану 18. овог закона (члан 12. став 7. Анекса AETR споразума);

42) које приликом надзора на путу нема картицу возача, ако је поседује, са подацима за текући дан и претходних 28 дана, супротно члану 18. овог закона (члан 12. став 7. Анекса AETR споразума);

43) које приликом надзора на путу нема ручне уносе или штампане исписе или доказе о изреченим санкцијама који се односе на текући дан и претходних 28 дана или потврде о активности возача, супротно члану 18. овог закона (члан 12. став 7. Анекса AETR споразума);

44) ако уграђени граничник брзине није укључен, супротно члану 19. став 1. овог закона;

45) које, уколико је тахограф неисправан или га није могуће користити, не уписује прописане податке на полеђини тахографског листића, на полеђини термалног папира за испис или на одговарајући листић који се прилаже уз тахографски листић, или не бележи правовремено сва времена, односно активности које тахограф више не евидентира, односно не штампа на исправан начин, супротно члану 20. став 2. овог закона (члан 13. став 2.а) Анекса AETR споразума);

46) које не пријави губитак или крађу картице возача надлежним органима државе у којој су се губитак или крађа догодили, супротно члану 21. став 2. овог закона (члан 13. став 3. Анекса AETR споразума).

*Службени гласник РС, број 95/2018

Члан 60.

Новчаном казном у фиксном износу од 20.000 динара казниће се за прекршај физичко лице:

1) чије је просечно недељно радно време у било ком четворомесечном периоду, укључујући и прековремени рад, најмање 56 часова, а краће од 60 часова супротно члану 4. став 1. овог закона;

2) чије је дневно радно време, укључујући и прековремени рад, најмање 15 часова, а краће од 16 часова у периоду од 24 часа, супротно члану 4. став 2. овог закона;

3) чије је недељно радно време, укључујући и прековремени рад, најмање 65 часова, а краће од 70 часова супротно члану 4. став 3. овог закона;

4) чије је радно време када обавља ноћни рад, укључујући и прековремени рад, најмање 11 часова, а краће од 13 часова током периода од 24 часа, супротно члану 4. став 5. овог закона;

5) које не достави, односно не достави правовремено превознику извод из евиденције о радном времену код другог или других превозника, односно послодаваца у писаном или електронском облику, супротно члану 4. став 8. овог закона;

6) чије је дневно време управљања возилом дуже од дозвољеног за најмање 1 час, а краће од 2 часа, супротно члану 5. став 1. овог закона (члан 6. став 1. AETR споразума) и члану 5. став 4. овог закона;

7) чије је недељно време управљања возилом најмање 60 часова, а краће од 65 часова, супротно члану 5. став 2. овог закона (члан 6. став 2. AETR споразума);

8) чије је време управљања возилом у току две узастопне недеље најмање 100 часова, а краће од 105 часова, супротно члану 5. став 3. овог закона (члан 6. став 3. AETR споразума);

9) чији је период управљања возилом најмање пет часова, а краћи од шест часова, супротно члану 6. став 1. овог закона (члан 7. став 1. AETR споразума);

10) које за радно време које траје дуже од шест, а највише девет часова, користи одмор у току дневног рада дужи од 10 минута, а највише 20 минута, супротно члану 7. став 2. овог закона;

11) које за радно време које траје дуже од девет, а највише 12 часова, користи одмор у току дневног рада дужи од 20 минута, а највише 30 минута, супротно члану 7. став 3. овог закона;

12) које за радно време које траје дуже од 12 часова, користи одмор у току дневног рада дужи од 30 минута, а највише 45 минута, супротно члану 7. став 4. овог закона;

13) које не искористи пуни дневни одмор у року од 24 часа након завршетка претходног дневног или недељног одмора, а део одмора који улази у наведени рок од 24 часа је најмање осам часова и 30 минута, а краћи од 10 часова, под условом да коришћење скраћеног дневног одмора није дозвољено, супротно члану 8. став 2. овог закона (члан 8. став 2. AETR споразума);

14) које не искористи скраћени дневни одмор у року од 24 часа након завршетка претходног дневног или недељног одмора, а део одмора који улази у наведени рок од 24 часа је најмање седам часова, а краћи од осам часова, под условом да је коришћење скраћеног дневног одмора дозвољено, супротно члану 8. став 2. овог закона (члан 8. став 2. AETR споразума);

15) које не искористи подељени дневни одмор у року од 24 часа након завршетка претходног дневног или недељног одмора, а други део одмора који улази у наведени рок од 24 часа је најмање седам часова, а краћи од осам часова, супротно члану 8. став 2. овог закона (члан 8. став 2. AETR споразума);

16) које као члан вишечлане посаде не искористи дневни одмор у року од 30 часова након завршетка претходног дневног или недељног одмора, а део одмора који улази у наведени рок од 30 часова је најмање седам часова, а краћи од осам часова, супротно члану 8. став 4. овог закона (члан 8. став 3. AETR споразума);

17) које уместо скраћеног недељног одмора искористи одмор од најмање 20 часова, а краћи од 22 часа, супротно члану 8. став 6. овог закона (члан 8. став 6. AETR споразума), oдносно члану 8. став 10. овог закона;

18) које уместо пуног недељног одмора искористи одмор од најмање 36 часова, а краћи од 42 часа, супротно члану 8. став 6. овог закона (члан 8. став 6. AETR споразума);

19) које по завршетку шестог 24-часовног периода од завршетка претходног недељног одмора, након најмање 3 часа, а краће од 12 часова, започне коришћење недељног одмора, супротно члану 8. став 7. овог закона (члан 8. став 6.а) и c) AETR споразума);

20) које по завршетку дванаестог 24-часовног периода од завршетка претходног недељног одмора, након најмање 3 часа, а краће од 12 часова, започне коришћење недељног одмора, супротно члану 8. став 8. овог закона (члан 8. став 6.b) AETR споразума);

21) које по завршетку дванаестог 24-часовног периода од завршетка претходног недељног одмора користи један пун и један скраћени недељни одмор који у збиру трају дуже од 65 часова, а највише 67 часова, супротно члану 8. став 8. тачка 2) овог закона (члан 8. став 6.b)(2) AETR споразума);

22) који као возач који није члан вишечлане посаде, по завршетку шестог 24-часовног периода током временског периода између 22:00 и 6:00 часова управља возилом дуже од три часа, а краће од четири часа и 30 минута, супротно члану 8. став 8. тачка 4) овог закона (члан 8. став 6.b)(4) AETR споразума);

23) чија потврда о активностима возача није попуњена, односно није прописно попуњена пре почетка путовања, супротно члану 11. став 4. овог закона (Анекс – Додатак 3 став 1. AETR споразума);

24) које се не стара о исправности тахографа и о прописном коришћењу тахографа који није прегледан у прописаном року, супротно члану 14. ст. 3. и 4. овог закона (члан 10. став 1. Анекса AETR споразума);

25) које на тахографском листићу не попуни или не попуни читко датум почетка рада на возилу, супротно члану 16. став 11. овог закона (члан 12. став 5.b) Анекса AETR споразума);

26) које на тахографском листићу не попуни или не попуни читко датум завршетка рада на возилу, супротно члану 16. став 11. овог закона (члан 12. став 5.b) Анекса AETR споразума);

27) које на тахографском листићу не попуни или не попуни читко стање одометра на почетку рада на возилу, супротно члану 16. став 11. овог закона (члан 12. став 5.d) Анекса AETR споразума);

28) ако се време на аналогном тахографу не подудара са званичним временом државе у којој је регистровано возило, односно са универзалним (UTC) временом на дигиталном тахографу уз дозвољено одступање до 20 минута, супротно члану 16. став 13. овог закона (члан 12. став 3. прва алинеја Анекса AETR споразума);

29) које се не потпише на полеђини штампаног исписа, супротно члану 17. став 2. овог закона уколико је картица возача оштећена или неисправна, односно изгубљена или украдена (члан 13. став 2.b) Анекса AETR споразума);

30) које не достави правовремено превознику носаче података и доказе, осим картице возача, супротно члану 18. став 4. овог закона;

31) које не достави превознику податке са картице возача или му не омогући њихово преузимање најкасније у року од 28 календарских дана од претходног преузимања, супротно члану 18. став 5. овог закона;

32) које није поднело захтев за издавање нове картице возача Агенцији у року од седам дана од када је картица возача постала оштећена или неисправна, односно изгубљена или украдена, супротно члану 21. став 1. овог закона (члан 12. став 1. Анекса AETR споразума);

33) које није вратило оштећену или неисправну картицу возача Агенцији, супротно члану 21. став 3. овог закона, приликом подношења захтева за издавање картице возача (члан 13. став 3. Анекса AETR споразума).

*Службени гласник РС, број 95/2018

Члан 61.

Новчаном казном у фиксном износу од 10.000 динара казниће се за прекршај физичко лице:

1) чије је просечно недељно радно време у било ком четворомесечном периоду, укључујући и прековремени рад, дуже од дозвољених 48 часова, а краће од 56 часова супротно члану 4. став 1. овог закона;

2) чије је дневно радно време, укључујући и прековремени рад, дуже од дозвољених 14 часова, а краће од 15 часова у периоду од 24 часа, супротно члану 4. став 2. овог закона;

3) чије је недељно радно време, укључујући и прековремени рад, дуже од дозвољених 60 часова, а краће од 65 часова супротно члану 4. став 3. овог закона;

4) чије је радно време када обавља ноћни рад, укључујући и прековремени рад, дуже од дозвољених десет часова, а краће од 11 часова током периода од 24 часа, супротно члану 4. став 5. овог закона;

5) чије је дневно време управљања возилом дуже од дозвољеног зa мање од једног часа, супротно члану 5. став 1. овог закона (члан 6. став 1. AETR споразума) и члану 5. став 4. овог закона;

6) чије је недељно време управљања возилом дуже од дозвољених 56 часова, а краће од 60 часова, супротно члану 5. став 2. овог закона (члан 6. став 2. AETR споразума);

7) чије је време управљања возилом у току две узастопне недеље дуже од дозвољених 90 часова, а краће од 100 часова, супротно члану 5. став 3. овог закона (члан 6. став 3. AETR споразума);

8) чији је период управљања возилом дужи од дозвољених четири часа и 30 минута, а краћи од пет часова, супротно члану 6. став 1. овог закона (члан 7. став 1. AETR споразума);

9) које за радно време које траје дуже од шест, а највише девет часова, користи одмор у току дневног рада дужи од 20 минута, а краћи од 30 минута, супротно члану 7. став 2. овог закона;

10) које за радно време које траје дуже од девет, а највише 12 часова, користи одмор у току дневног рада дужи од 30 минута, а краћи од 45 минута, супротно члану 7. став 3. овог закона;

11) које за радно време које траје дуже од 12 часова, користи одмор у току дневног рада дужи од 45 минута, а краћи од 60 минута, супротно члану 7. став 4. овог закона;

12) које не искористи пуни дневни одмор у року од 24 часа након завршетка претходног дневног или недељног одмора, а део одмора који улази у наведени рок од 24 часа је краћи од дозвољених 11 часова, а најмање десет часова, под условом да коришћење скраћеног дневног одмора није дозвољено, супротно члану 8. став 2. овог закона (члан 8. став 2. AETR споразума);

13) које не искористи скраћени дневни одмор у року од 24 часа након завршетка претходног дневног или недељног одмора, а део одмора који улази у наведени рок од 24 часа је краћи од дозвољених девет часова, а најмање осам часова, под условом да је коришћење скраћеног дневног одмора дозвољено, супротно члану 8. став 2. овог закона (члан 8. став 2. AETR споразума);

14) које не искористи подељени дневни одмор у року од 24 часа након завршетка претходног дневног или недељног одмора, а други део одмора који улази у наведени рок од 24 часа је краћи од дозвољених девет часова, а најмање осам часова, супротно члану 8. став 2. овог закона (члан 8. став 2. AETR споразума);

15) које као члан вишечлане посаде не искористи дневни одмор у року од 30 часова након завршетка претходног дневног или недељног одмора, а део одмора који улази у наведени рок од 30 часова је краћи од дозвољених девет часова, а најмање осам часова, супротно члану 8. став 4. овог закона (члан 8. став 3. AETR споразума);

16) које уместо скраћеног недељног одмора искористи одмор од најмање 22 часа, а краћи од 24 часа, супротно члану 8. став 6. овог закона (члан 8. став 6. AETR споразума), односно члану 8. став 10. овог закона;

17) које уместо пуног недељног одмора искористи одмор од најмање 42 часа, а краћи од 45 часова, супротно члану 8. став 6. овог закона (члан 8. став 6. AETR споразума);

18) које по завршетку шестог 24-часовног периода од завршетка претходног недељног одмора, након највише 3 часа, започне коришћење недељног одмора, супротно члану 8. став 7. овог закона (члан 8. став 6. AETR споразума);

19) које по завршетку дванаестог 24-часовног периода од завршетка претходног недељног одмора, након највише 3 часа, започне коришћење недељног одмора, супротно члану 8. став 8. овог закона (члан 8. став 6.b) AETR споразума);

20) које по завршетку дванаестог 24-часовног периода од завршетка претходног недељног одмора користи један пун и један скраћени недељни одмор који у збиру трају краће од дозвољених 69 часова, а дуже од 67 часова, супротно члану 8. став 8. тачка 2) овог закона (члан 8. став 6.b)(2) AETR споразума);

21) које у возилу у који је уграђен аналогни тахограф нема довољан број тахографских листића, односно одговарајуће тахографске листиће који имају одобрење типа за коришћење у аналогном тахографу који је уграђен у возило, супротно члану 15. став 1. овог закона (члан 11. став 1. Анекса AETR споразума);

22) које у возилу у који је уграђен дигитални тахограф нема довољно одговарајућег папира за испис који има одобрење типа за дигитални тахограф који је уграђен у возило, супротно члану 15. став 2. овог закона;

23) чији се тахографски листић или картица возача не налази у тахографу кад је возач у возилу, односно обавља остале активности у вези са возилом или текућим превозом, али су ипак забележене све активности возача на тахографском листићу или картици возача, супротно члану 16. став 4. овог закона (члан 12. став 2.а) Анекса AETR споразума);

24) које користи тахографски листић у аналогном тахографу дуже од периода за који је предвиђен услед чега не долази до губитка релевантних података, односно постоји могућност читања забележених података, супротно члану 16. став 6. овог закона (члан 12. став 2.а) Анекса AETR споразума);

25) које користи запрљан или оштећен тахографски листић или картицу возача, а евидентирани подаци на тахографском листићу или картици возача су читки, супротно члану 16. став 7. овог закона (члан 12. став 1. Анекса AETR споразума);

26) које на тахографском листићу не попуни или не попуни читко место почетка рада на возилу у коме се користи тахографски листић, супротно члану 16. став 11. овог закона (члан 12. став 5.b) Анекса AETR споразума);

27) које на тахографском листићу не попуни или не попуни читко место завршетка рада на возилу у коме се користи тахографски листић, супротно члану 16. став 11. овог закона (члан 12. став 5.b) Анекса AETR споразума);

28) које на тахографском листићу не попуни или не попуни читко регистарски број возила у коме се користи тахографски листић, супротно члану 16. став 11. овог закона (члан 12. став 5.c) Анекса AETR споразума);

29) које на тахографском листићу не попуни или не попуни читко стање на одометру на завршетку рада на возилу у коме се користи тахографски листић, супротно члану 16. став 11. овог закона (члан 12. став 5.d) Анекса AETR споразума);

30) које на тахографском листићу не попуни или не попуни читко разлику стања одометра између завршетка и почетка рада на возилу у коме се користи тахографски листић, супротно члану 16. став 11. овог закона (члан 12. став 5.d) Анекса AETR споразума);

31) које на тахографском листићу не попуни или не попуни читко време промене возила у коме се користи тахографски листић, супротно члану 16. став 11. овог закона (члан 12. став 5.e) Анекса AETR споразума);

32) које у дигитални тахограф не унесе податке о држави почетка, односно завршетка рада на возилу, супротно члану 16. став 14. овог закона (члан 12. став 5.bis. Анекса AETR споразума).

*Службени гласник РС, број 95/2018

Члан 62.

Новчаном казном у износу од 200.000 до 500.000 динара казниће се за прекршај правно лице или предузетник:

1) ако не достави Агенцији податке о производима које испоручи на тржиште Републике Србије, супротно члану 13. став 4. овог закона;

2) ако граничник брзине који накнадно угради у возило није у складу са једнообразним техничким условима, супротно члану 19. став 2. овог закона;

3) ако послове радионице обавља за тахографе који нису у употреби, супротно члану 31. став 4. овог закона;

4) ако изда Уверење о исправности тахографа за тахограф који није исправан или чија подешавања не одговарају параметрима возила или са којим је повезан уређај или направа за манипулацију, супротно члану 31. став 5. овог закона;

5) ако за време док не испуњава неки од услова из члана 33. став 2. тач. 2)–9) обавља послове радионице, супротно члану 33. став 5. овог закона;

6) ако након одузимања дозволе не достави Агенцији све картице радионице или жигове или неискоришћене обрасце уверења о исправности тахографа, супротно члану 35. став 5. овог закона;

7) ако, у случају одузимања дозволе, не чува до истека за то прописаног рока сву документацију или евиденције које води према овом закону, супротно члану 35. став 6. овог закона;

8) ако обавља послове за које не поседује важећу дозволу издату од стране Агенције, супротно члану 36. став 1. овог закона;

9) ако послове радионице обавља на локацији или у објектима за које није добило дозволу, супротно члану 36. став 2. овог закона;

10) ако за време док не испуњава неки од услова из члана 33. став 2. тач. 10)–13) обавља послове радионице на које се односи наведени услов, супротно члану 36. став 7. овог закона;

11) ако у случају демонтаже дигиталног тахографа, не преузме све податке који су на њему евидентирани, за последња три месеца, закључно са даном када је дошло до неисправности или грешке, укључујући и личне податке, супротно члану 36. став 9. овог закона;

12) ако изда потврду о немогућности преузимања података супротно члану 37. став 3. овог закона, а овлашћени представник произвођача тахографа преузме податке или направи исписе из дигиталног тахографа у складу са чланом 37. став 8. овог закона;

13) ако један примерак потврде о немогућности преузимања података не пошаље Агенцији, супротно члану 37. став 5. овог закона;

14) ако послове радионице обавља лице које не поседује важећу лиценцу техничара или техничар који има решење о суспензији лиценце техничара, супротно члану 39. став 1. овог закона;

15) ако лице запослено у радионици не омогући или спречи Агенцију да несметано предузме радње из члана 51. став 1. овог закона, супротно члану 51. став 2. овог закона.

Новчаном казном од 30.000 до 60.000 динара или радом у јавном интересу у трајању од најмање 240 часова казниће се за прекршај из става 1. овог члана одговорно лице у правном лицу.

Новчаном казном од 30.000 до 60.000 динара или радом у јавном интересу у трајању од најмање 240 часова казниће се одговорно лице у правном лицу ако, у случају да привредно друштво, односно јавно предузеће, односно предузетник престану да постоје, о томе не обавести Агенцију или не достави сву документацију или евиденције које је радионица за тахографе водила, супротно члану 35. став 6. овог закона.

*Службени гласник РС, број 95/2018

Члан 63.

Новчаном казном у износу од 80.000 до 200.000 динара казниће се за прекршај правно лице или предузетник:

1) ако послове контроле или прегледа тахографа не обавља за аналогне или дигиталне тахографе, осим за „smartˮ тахографе супротно члану 31. став 2. овог закона;

2) ако послове радионице не обавља на прописан начин, супротно члану 31. став 4. овог закона;

3) ако обавља послове прегледа тахографа а истовремено не врши и посао контроле граничника брзине, супротно члану 31. став 6. овог закона;

4) ако не води евиденцију о пословима радионице, супротно члану 31. ст. 8. и 9. овог закона;

5) ако не обезбеди да се послови радионице могу обавити током целог радног времена, супротно члану 36. став 5. овог закона;

6) ако о промени одговорног лица или руководиоца радионице за тахографе или запослених техничара не обавести Агенцију најкасније у року од седам дана од дана настале промене, супротно члану 36. став 6. овог закона;

7) ако најкасније у року од три дана не обавести Агенцију да је престало да испуњава услов из члана 33. став 2. тач. 10) или 11) или 12) или 13), супротно члану 36. став 7. овог закона;

8) ако најкасније првог следећег радног дана не обавести Агенцију о губитку алата за жигосање, супротно члану 36. став 8. овог закона;

9) ако превознику, у чијем је возилу био дигитални тахограф или код којег је запослен возач на ког се односе подаци о времену управљања возилом и одморима, не достави податке које је преузело или пренело приликом демонтаже дигиталног тахографа, супротно члану 36. став 10. овог закона;

10) ако, у случају да није могуће извршити преузимање података, али је могуће направити исписе из дигиталног тахографа, не направи исписе за последња три месеца или их не достави превознику, супротно члану 37. став 2. овог закона;

11) ако потврду о немогућности преузимања података не изда превознику, односно власнику возила или не чува један примерак у радионици за тахографе две године, супротно члану 37. став 5. овог закона.

Новчаном казном од 10.000 до 30.000 динара или радом у јавном интересу у трајању од 80 до 240 часова казниће се за прекршај из става 1. овог члана одговорно лице у правном лицу.

*Службени гласник РС, број 95/2018

Члан 64.

Новчаном казном у износу од 50.000 до 80.000 динара казниће се за прекршај правно лице или предузетник:

1) ако, након отклањања недостатака, настави са радом а да о томе не обавести Агенцију, супротно члану 33. став 8. овог закона;

2) ако дигитални тахограф за који је издало потврду о немогућности преузимања података не пошаље на анализу код овлашћеног представника произвођача тахографа или Агенцији уколико не постоји овлашћени представник произвођача тахографа у Републици Србији, супротно члану 37. став 6. овог закона.

Новчаном казном од 5.000 до 10.000 динара или радом у јавном интересу у трајању од 40 до 80 часова казниће се за прекршај из става 1. овог члана одговорно лице у правном лицу.

Члан 65.

Новчаном казном у износу од 50.000 до 80.000 динара или радом у јавном интересу у трајању од 360 часова казниће се за прекршај физичко лице:

1) ако техничари приликом обављања послова не користе своје картице радионице, супротно члану 38. став 2. тачка 1) овог закона;

2) ако не чува на сигурном месту картице радионице или алат за жигосање, када нису у употреби, или неискоришћене обрасце уверења о исправности тахографа, супротно члану 38. став 2. тачка 2) овог закона;

3) ако се не стара о безбедности или чувању електронских или других података у вези послова радионице, супротно члану 38. став 2. тачка 3) овог закона;

4) ако најкасније првог следећег радног дана не обавести Агенцију о нестанку (губитку или крађи)  картице радионице, супротно члану 38. став 2. тачка 4) овог закона;

5) ако послове радионице обавља за тахографе који нису у употреби, супротно члану 39. став 2. овог закона;

6) ако приликом вршења послова не користи своју картицу радионице или алат за жигосање, супротно члану 39. став 3. тачка 1) овог закона;

7) ако изда неодговарајући или непрописан документ, супротно члану 39. став 3. тачка 2) овог закона;

8) ако поседује више од једне важеће картице радионице, супротно члану 39. став 4. овог закона.

9) ако не омогући или спречи Агенцију да несметано предузме радње из члана 51. став 1. овог закона, супротно члану 51. став 2. овог закона.

*Службени гласник РС, број 95/2018

Члан 66.

Новчаном казном у износу од 30.000 до 50.000 динара или радом у јавном интересу у трајању од најмање 240 часова казниће се за прекршај физичко лице:

1) ако се не стара да се подаци са картице радионице  преузимају редовно, супротно члану 38. став 2. тачка 5) овог закона;

2) ако се не стара о следивости мерне опреме, супротно члану 38. став 2. тачка 6) овог закона;

2а) ако о промени одговорног лица или руководиоца радионице за тахографе или запослених техничара не обавести Агенцију најкасније у року од седам дана од дана настале промене, супротно члану 38. став 2. тачка 8) овог закона;

3) ако послове радионице не обавља савесно или не обавља на прописан начин или обавља супротно одредбама AETR споразума, супротно члану 39. став 2. овог закона;

4) ако не преузима редовно податке са своје картице радионице, супротно члану 39. став 3. тачка 3) овог закона;

5) ако се током коришћења не стара о физичкој безбедности своје картице радионице, супротно члану 39. став 3. тачка 4) овог закона;

6) ако не обавести руководиоца радионице за тахографе о нестанку (губитку или крађи) или неисправности своје картице радионице, супротно члану 39. став 3. тачка 5) овог закона.

*Службени гласник РС, број 95/2018

Члан 67.

Новчаном казном у износу од 15.000 до 30.000 динара или радом у јавном интересу у трајању од 120 до 240 часова казниће се за прекршај физичко лице ако не обавести Агенцију о промени података са огласне табле радионице за тахографе, супротно члану 38. став 2. тачка 7) овог закона.

VIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 68.

Дозволе издате до дана ступања на снагу овог закона, на основу Уредбе о времену одмора и управљања возача моторних возила када обављају међународни превоз, и о примени система дигиталних тахографа („Службени гласник РС”, број 54/10), важе до истека рока на које су издате.

Лиценце техничара издате до дана ступања на снагу овог закона, на основу Уредбе о времену одмора и управљања возача моторних возила када обављају међународни превоз, и о примени система дигиталних тахографа („Службени гласник РС”, број 54/10), важе најдуже пет година од дана ступања на снагу овог закона.

Произвођач картица који је изабран на јавном тендеру до дана ступања на снагу овог закона, на основу Уредбе о времену одмора и управљања возача моторних возила када обављају међународни превоз, и о примени система дигиталних тахографа („Службени гласник РС”, број 54/10), врши послове израде картица најдуже до истека рока на који је изабран.

Лицу које има положен испит, до дана ступања на снагу овог закона, из области познавања, контроле и прегледа тахографа и познавања прописа којима је уређена област тахографа издаје се лиценца, ако уз захтев за издавање лиценце приложи доказ о испуњавању услова да има најмање средње образовање у трогодишњем трајању у подручју рада саобраћај, електротехника или машинство и обрада метала.

Члан 69.

Новопроизведена возила на која се односи овај закон и са којима се превоз обавља у целини на територији Републике Србије први пут регистрована након 1. јула 2011. године у Републици Србији, морају да имају уграђен дигитални тахограф.

Аналогни тахограф који се налази у употреби са националном ознаком одобрења B-03-022, може да се користи до истека Уверења о исправности тахографа, а најкасније годину дана од дана ступања на снагу овог закона.

Аналогни тахограф који се налази у употреби са националном ознаком одобрења B-03-004 може да се користи до истека Уверења о исправности тахографа, а најкасније две године од дана ступања на снагу овог закона.

Члан 70.

Возила из члана 19. став 1. овог закона, која се први пут региструју у Републици Србији после 1. јула 2011. године, морају да имају уграђен граничник брзине.

Возила у која мора бити уграђен граничник брзине, када учествују у саобраћају на путу, а која су први пут регистрована у Републици Србији пре 1. јула 2011. године, морају да се прилагоде условима из члана 19. овог закона почев од дана приступања Републике Србије Европској унији.

Члан 71.

Прописи за спровођење овог закона биће донети у року од 12 месеци од дана ступања на снагу овог закона.

Члан 72.

До доношења прописа из члана 71. примењиваће се прописи донети на основу Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС”, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – УС и 55/14) и Уредбе о времену одмора и управљања возача моторних возила када обављају међународни превоз, и о примени система дигиталних тахографа („Службени гласник РС”, број 54/10), ако нису у супротности са одредбама овог закона.

Члан 73.

Одлука о цени издавања меморијске картице за дигиталне тахографе („Службени гласник РС”, број 100/11) остаје на снази док Влада не одреди цену издавања картице из члана 29. став 1. овог закона.

Члан 74.

Решавање захтева поднетих до дана ступања на снагу овог закона, у складу са Уредбом о времену одмора и управљања возача моторних возила када обављају међународни превоз, и о примени система дигиталних тахографа („Службени гласник РС”, број 54/10), решавају се по прописима који су важили до дана ступања на снагу овог закона.

Члан 75.

Спровођење надзора у складу са чланом 44. вршиће се од 1. јануара 2016. године.

Члан 76.

Брисан је (види члан 40. Закона - 95/2018-339)

Члан 77.

Одредба члана 47. став 7. примењиваће се почев од дана приступања Републике Србије Европској унији.

Члан 78.

Даном ступања на снагу овог закона престају да важе одредбе члана 45. став 2, чл. 243, 244. и 245, члан 279. став 1. тачка 7) и члан 301. став 1. тачка 4) Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС”, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – УС и 55/14) и Уредба о времену одмора и управљања возача моторних возила када обављају међународни превоз и о примени система дигиталних тахографа („Службени гласник РС”, број 54/10).

Члан 79.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У „ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ“ ЗАКОНА

Закон о изменама и допунама Закона о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима: „Службени гласник РС“, број 95/2018-339

Члан 41.

Возила која ступањем на снагу овог закона имају обавезу уградње тахографа, морају уградити тахограф најкасније у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона.

Превозници и возачи који ступањем на снагу овог закона добијају обавезу коришћења тахографа морају да почну са коришћењем тахографа најкасније у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона.

Истеком рока од годину дана од дана ступања на снагу овог закона, превозник мора пружити на увид тахографске листиће и податке са дигиталног тахографа, за последње две године.

Лиценце техничара издате до дана ступања на снагу овог закона обновиће се први пут на захтев техничару који је у претходних пет година од предаје захтева присуствовао на најмање два семинара унапређења знања за техничара у радионици за тахографе, са различитим наставним планом, које организује и спроводи Агенција.

Члан 42.

Овај закон ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.