Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

ЗАКОН

о јавном реду и миру

"Службени гласник РС", бр. 6 од 28. јануара 2016, 24 од 26. марта 2018.

 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Предмет уређења

Члан 1.

Овим законом уређује се јавни ред и мир на јавном месту, утврђују се противправна дела против јавног реда и мира, као и начин прикупљања добровољних прилога.

Надлежни орган

Члан 2.

Надлежни органи за одржавање јавног реда и мира су Министарство унутрашњих послова, комунална полиција, инспекцијски органи и други надлежни органи у складу са законом утврђеним делокругом.

Службена лица органа из става 1. овог члана заштићена су у обављању законом утврђених послова у складу са одредбама овог закона.

Значење израза

Члан 3.

У смислу овог закона употребљени изрази имају следеће значење:

1) јавни ред и мир – јесте усклађено стање међусобних односа грађана настало њиховим понашањем на јавном месту и деловањем органа и организација у јавном животу ради обезбеђења једнаких услова за остваривање људских и мањинских права и слобода грађана зајемчених Уставом;

2) јавно место – јесте простор доступан неодређеном броју лица чији идентитет није унапред одређен, под истим условима или без посебних услова;

3) прекршаји против јавног реда и мира – јесу противправна дела којима се на јавном месту угрожава или нарушава јавни ред и мир, ствара узнемирење или угрожава сигурност грађана, омета кретање грађана на јавним местима или остваривање њихових права и слобода, вређа морал, угрожава општа сигурност имовине, вређају или ометају службена лица или се на други начин нарушава јавни ред и мир;

4) свађа – је вербални сукоб два или више лица;

5) вика – је вербално изражавање јаког интензитета:

6) бука – је нежељен или штетан звук јаког интензитета;

7) дозвољена јачина буке – јесте максимална јачина буке чији интензитет је утврђен прописима о заштити животне средине од буке;

8) увреда (вређање) – јесте вршење радњи којима се омаловажава личност другог лица;

9) вршење насиља – јесте примена физичке или друге силе на телу другог лица, подобне да изазову патњу или болове;

10) претња – је угрожавање сигурности другог лица, стављањем у изглед да ће се учинити какво зло, или напасти на живот или тело тог или њему блиског лица;

11) туча – је узајамно вршење насиља између два или више лица које се састоји у задавању удараца руком, другим деловима тела или предметима;

12) непристојно, дрско, безобзирно понашање – јесте понашање лица или предузимање радњи на јавном месту, којима се угрожава сигурност грађана или нарушава јавни ред и мир, вређа морал грађана, уништава или оштећује имовина;

13) неовлашћено прикупљање доборовољних прилога – јесте свако прикупљање добровољних прилога супротно одредбама овог закона;

14) коцкање – је играње на срећу у новац или неку другу вредност, чији резултат зависи од случаја;

15) проституција – је пружање сексуалних услуга уз накнаду у новцу или другу вредност;

16) пуцање из ватреног и другог оружја – јесте свако пуцање из ватреног и другог оружја на јавном месту, којим се ствара бука, коришћењем муниције без пројектила.

Сматраће се да је прекршај или кривично дело из овог закона извршено на јавном месту и кад је радња извршења на месту које се у смислу става 1. тачка 2) овог члана не сматра јавним местом, ако је то место доступно погледу или чујности са јавног места или је последица наступила на јавном месту.

Члан 4.

У овом закону одређене именице су наведене у мушком роду, а користе се као неутралне за мушки и женски род.

II. ПРИКУПЉАЊЕ ДОБРОВОЉНИХ ПРИЛОГА

Члан 5.

Добровољни прилози грађана прикупљају се посредством хуманитарних и других удружења, уз обавештавање надлежне организационе јединице Министарства унутрашњих послова, по месту прикупљања добровољних прилога.

Рок за подношење обавештења из става 1. овог члана, је најкасније осам дана пре почетка прикупљања добровољних прилога.

Добровољни прилози не могу се прикупљати ако о томе није обавештен надлежни орган.

Прикупљање добровољних прилога може трајати најдуже 60 дана.

По истеку рока из става 4. субјекти из става 1. могу поново организовати прикупљање прилога за исту сврху уколико поново поднесу обавештење.

Члан 6.

Обавештење из члана 5. став 1. овог закона садржи: назив подносиоца обавештења; место и време почетка прикупљања добровољних прилога, сврху и начин прикупљања; име, презиме и број личне карте лица која ће прикупљати прилоге.

Ако обавештење не садржи прописане податке из става 1. овог члана, надлежни орган ће од подносиоца обавештења тражити допуну обавештења у року од три дана од дана његовог пријема.

Ако подносилац обавештења у року из става 2. овог члана не изврши допуну тражених података, сматраће се да надлежни орган о прикупљању добровољних прилога није обавештен.

III. ПРЕКРШАЈИ

Свађа, вика и бука на јавном месту

Члан 7.

Ко свађом или виком нарушава јавни ред и мир или ствара узнемирење грађана – казниће се новчаном казном од 5.000 до 20.000 динара.

Ко нарушава јавни ред и мир или ствара узнемирење грађана, извођењем музичких и других садржаја, коришћењем музичких инструмената, радио и телевизијских пријемника и других звучних уређаја, као и механичких извора буке и звучних сигнала (мотора, сирена и сл.) – казниће се новчаном казном од 5.000 до 30.000 динара.

Ко прекршај из ст. 1. и 2. овог члана изврши у групи од три и више лица – казниће се новчаном казном од 20.000 до 50.000 динара.

Непристојно, дрско и безобзирно понашање

Члан 8.

Ко непристојним, дрским или безобзирним понашањем нарушава јавни ред и мир или угрожава имовину или вређа морал грађана – казниће се новчаном казном од 10.000 до 150.000 динара или радом у јавном интересу од 80 до 360 часова.

Ко прекршај из става 1. овог члана изврши у групи од три и више лица – казниће се радом у јавном интересу од 240 до 360 часова или казном затвора од 30 до 60 дана.

Вређање, вршење насиља, претња или туча

Члан 9.

Ко вређањем другог или вршењем насиља над другим или претњом нарушава јавни ред и мир казниће се новчаном казном од 20.000 до 100.000 динара или казном затвора од 10 до 30 дана.

Ко изазивањем туче или учествовањем у њој нарушава јавни ред и мир – казниће се новчаном казном од 50.000 до 150.000 динара или казном затвора од 30 до 60 дана.

Ко прекршај из ст. 1. до 2. овог члана изврши у групи од три и више лица – казниће се казном затвора од 30 до 60 дана.

За покушај дела из ст. 1, 2. и 3. овог члана, казниће се.

Остављање опасних предмета

Члан 10.

Ко стави или држи испред зграде или ограде, односно на згради или огради предмет или уређај који може угрозити сигурност грађана или му нанети штету или ко такве предмете избаци на улицу – казниће се новчаном казном од 5.000 до 20.000 динара или радом у јавном интересу од 40 до 120 часова.

За прекршај из става 1. овог члана – казниће се правно лице новчаном казном од 50.000 до 100.000 динара, предузетник новчаном казном од 20.000 до 50.000 динара, а одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 5.000 до 20.000 динара.

Угрожавање сигурности уређајима на даљину

Члан 11.

Ко коришћењем уређаја којима се управља на даљину угрози сигурност грађана или наруши јавни ред и мир – казниће се новчаном казном од 50.000 до 150.000 динара или казном затвора од 30 до 60 дана.

Просјачење

Члан 12.

Ко просјачењем угрожава спокојство грађана или нарушава јавни ред и мир – казниће се новчаном казном од 5.000 до 10.000 динара или казном затвора до 30 дана.

Ко прекршај из става 1. овог члана, изврши у групи од три и више лица – казниће се новчаном казном од 10.000 до 30.000 динара или казном затвора до 30 дана.

Коцкање

Члан 13.

Ко позива другог на коцку или се коцка, уступа просторије ради коцкања или организује коцкање – казниће се новчаном казном од 50.000 до 150.000 динара или радом у јавном интересу од 120 до 360 часова.

Ко се коцка са малолетним лицем или на други начин омогућава коцкање малолетном лицу – казниће се казном затвора од 30 до 60 дана.

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се правно лице новчаном казном од 500.000 до 2.000.000 динара, предузетник новчаном казном од 150.000 до 500.000 динара, а одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 50.000 до 150.000 динара.

Неовлашћена препродаја улазница

Члан 14.

Ко неовлашћено нуди, продаје или препродаје улазнице за културне, спортске или друге приредбе и манифестације – казниће се новчаном казном од 10.000 до 50.000 динара или радом у јавном интересу од 40 до 120 часова.

Ко неовлашћено организује или омогућава препродају улазница за културне, спортске или друге приредбе и манифестације – казниће се новчаном казном од 50.000 до 150.000 динара или радом у јавном интересу од 120 до 360 часова.

За прекршај из става 2. овог члана, казниће се правно лице новчаном казном од 500.000 до 2.000.000 динара, предузетник новчаном казном од 150.000 до 500.000 динара, а одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 50.000 до 150.000 динара.

Узнемиравање грађана врачањем, прорицањем или сличним обмањивањем

Члан 15.

Ко се бави врачањем, прорицањем судбине, тумачењем снова или сличним обмањивањем на начин којим узнемирава грађане или нарушава јавни ред и мир – казниће се новчаном казном од 10.000 до 50.000 динара или радом у јавном интересу од 40 до 120 часова.

Проституција

Члан 16.

Ко се одаје проституцији, користи услуге проституције или уступа просторије ради проституције – казниће се новчаном казном од 50.000 до 150.000 динара или казном затвора од 30 до 60 дана.

Ко малолетном лицу уступа просторије ради проституције – казниће се затвором од 30 од 60 дана.

Паљење пиротехничких производа или пуцање

Члан 17.

Ко паљењем пиротехничких производа нарушава јавни ред и мир или угрожава сигурност грађана – казниће се новачном казном од 50.000 до 100.000 динара или радом у јавном интересу од 40 до 120 часова.

Ко пуцањем из ватреног или другог оружја или имитације оружја нарушава јавни ред и мир или угрожава сигурност грађана – казниће се новчаном казном од 100.000 до 150.000 динара или казном затвора од 30 до 60 дана.

Ко прекршај из ст. 1. и 2. овог члана изврши у групи од три и више лица – казниће се казном затвора од 30 до 60 дана.

*Службени гласник РС, број 24/2018

Прикупљање добровољних прилога без обавештавања

Члан 18.

Ко прикупља добровољне прилоге без обавештавања надлежног органа или у току прикупљања добровољних прилога угрози спокојство грађана или наруши јавни ред и мир – казниће се новчаном казном од 10.000 до 50.000 динара или радом у јавном интересу од 40 до 120 часова.

Ко без обавештавања надлежног органа организује прикупљање добровољних прилога или прекршај из става 1. овог члана изврши у групи од три и више лица или за прикупљање добровољних прилога користи децу или малолетна лица – казниће се новчаном казном од 50.000 до 150.000 динара или казном затвора од 30 до 60 дана.

За прекршај из ст. 1. и 2. овог члана, казниће се правно лице новчаном казном од 250.000 до 1.000.000 динара, предузетник новчаном казном од 50.000 до 250.000 динара и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 10.000 до 50.000 динара.

Пропуштање обавештавања о нарушавању јавног реда и мира

Члан 19.

Ко у обављању угоститељске или друге услужне делатности пропусти да без одлагања обавести полицију о нарушавању јавног реда и мира у угоститељском објекту – казниће се новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се правно лице новчаном казном од 200.000 до 500.000 динара, предузетник новчаном казном од 50.000 до 200.000 динара, а одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара.

Бука у угоститељским и другим објектима

Члан 20.

Ко у обављању уметничке, угоститељске или друге делатности нарушава јавни ред и мир, извођењем музичких и других садржаја, коришћењем музичких инструмената, радио и телевизијских пријемника и других звучних уређаја, као и механичких извора буке и звучних сигнала, преко дозвољене јачине која је уређена прописима о заштити животне средине од буке – казниће се новчаном казном од 20.000 до 100.000 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се правно лице новчаном казном од 200.000 до 500.000 динара, предузетник новчаном казном од 50.000 до 200.000 динара, а одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 20.000 до 100.000 динара.

Продаја алкохолних пића лицима под очигледним утицајем и малолетницима

Члан 21.

Ко продаје алкохолно пиће лицу које под очигледним утицајем алкохола наруши јавни ред и мир или малолетном лицу које није навршило 16 година живота – казниће се новчаном казном од 20.000 до 100.000 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се правно лице новчаном казном од 200.000 до 500.000 динара, предузетник новчаном казном од 50.000 до 200.000 динара, а одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 20.000 до 100.000 динара.

Вређање службеног лица у вршењу службене дужности

Члан 22.

Ко увреди службено лице надлежних органа из члана 2. овог закона у вршењу службене дужности – казниће се новчаном казном од 50.000 до 150.000 динара или казном затвора од 30 до 60 дана.

IV. КРИВИЧНА ДЕЛА

Ометање службеног лица у вршењу службене дужности

Члан 23.

Ко прети да ће напасти, покуша да нападне или нападне или на други начин омета службено лице надлежних органа из члана 2. овог закона у вршењу службене дужности – казниће се затвором од шест месеци до две године.

Ако приликом извршења дела из става 1. овог члана, учинилац службеном лицу прети употребом оружја, или се маши за оружје, или му нанесе лаку телесну повреду – казниће се затвором од једне до пет година.

Ако приликом извршења дела из става 1. овог члана учинилац на службено лице потегне оружје или га употреби или му нанесе тешку телесну повреду – казниће се затвором од три до десет година.

V. ПРИВРЕМЕНО ОДУЗИМАЊЕ ПРЕДМЕТА

Члан 24.

Службена лица полиције, комуналне полиције и надлежних инспекцијских органа привремено ће, у складу са законом, одузети предмете који су употребљени за извршење прекршаја или су прибављени прекршајем или који су настали извршењем прекршаја.

VI. ЗАШТИТНЕ МЕРЕ

Члан 25.

Заштитне мере одузимања предмета, обавезног лечења зависника од алкохола и других психоактивних супстанци, обавезно психијатријско лечење, забрана приступа оштећеном, објектима или месту извршења прекршаја за прекршаје из овог закона, поред казне, могу се изрећи под условима утврђеним законом којим се уређују прекршаји.

За прекршаје из чл. 10, 13, 14, 18, 19, 20. и 21. овог закона поред казне, може се изрећи заштитна мера забрана вршења одређених делатности.

За прекршаје из чл. 10, 13, 14, 18, 19, 20. и 21. овог закона поред казни може се изрећи заштитна мера забрана правном лицу да врши одређене делатности.

За прекршаје из чл. 10, 13, 14, 18, 19, 20. и 21. овог закона поред казни може се изрећи заштитна мера забрана одговорном лицу да врши одређене послове.

VII. ОДУЗИМАЊЕ ИМОВИНСКЕ КОРИСТИ ПРИБАВЉЕНЕ ПРЕКРШАЈЕМ

Члан 26.

Имовинска корист прибављена вршењем прекршаја одузима се.

VIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 27.

Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о јавном реду и миру („Службени гласник РС”, бр, 51/92, 53/93, 67/93, 48/94, 101/05 – др. закон и 85/05 – др. закон).

Члан 28.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.