Редакцијски пречишћен текст

 

 

ЗАКОН

о употреби Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама ван граница Републике Србије

"Службени гласник РС", бр. 88 од 28. октобра 2009, 36 од 10. маја 2018.

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим законом уређују се употреба и припрема Војске Србије и других снага одбране за учешће у мултинационалним операцијама ван граница Републике Србије, права и обавезе надлежних органа и учесника у тим операцијама, финансирање трошкова учешћа и друга питања за извршавање мисија и задатака у очувању безбедности и мира у свету и пружању хуманитарне помоћи другим државама у кризним ситуацијама.

На све што непосредно није уређено овим законом примењују се прописи о одбрани, цивилној заштити и Војсци Србије и закључени међународни уговори у области безбедности, одбране и војне сарадње, као и прописи којима се уређује надлежност и рад других снага одбране.

Члан 2.

Мултинационалне операције ван граница Републике Србије (у даљем тексту: мултинационалне операције), у смислу овог закона, обухватају мисије и задатке у очувању националне, регионалне и глобалне безбедности и мира у свету, и то:

1) операције очувања, одржавања и изградње мира у свету;

2) операције спречавања сукоба и успостављања мира;

3) заједничке одбрамбене операције у складу са прописима о одбрани;

4) операције пружања помоћи у отклањању последица међународног тероризма и терористичких напада већих размера;

5) учествовање у хуманитарним операцијама у случају природних, техничко-технолошких и еколошких несрећа већих размера и пружање помоћи у кризним ситуацијама.

Друге снаге одбране, у смислу овог закона, су запослени у Министарству одбране, Министарству унутрашњих послова и другим органима државне управе, особље цивилне заштите и лица која се могу ангажовати на пословима пружања помоћи у оквиру мултинационалних операција, односно пружању хуманитарне помоћи угроженим државама у кризним ситуацијама, као и материјални потенцијал Републике Србије.

Под хуманитарним операцијама, у смислу овог закона, сматра се ангажовање припадника Војске Србије и других снага одбране на отклањању и ублажавању последица природних катастрофа, техничко-технолошких несрећа и других несрећа које обимом и интензитетом угрожавају здравље и животе људи, материјална добра и животну средину, а које није могуће отклонити ангажовањем органа државе на чијој је територији догађај настао.

Члан 3.

Упућивање Војске Србије и других снага одбране у мултинационалне операције заснива се на следећим принципима:

1) да је учешће припадника Војске Србије и других снага одбране у конкретној операцији у складу са Уставом Републике Србије и међународним правом;

2) да је учешће припадника Војске Србије и других снага одбране у конкретној операцији у складу са националним, безбедносним, одбрамбеним и спољнополитичким интересима Републике Србије;

3) да се активности Војске Србије и других снага одбране у вези са учешћем у мултинационалним операцијама у јавности објективно представљају;

4) да је обезбеђена адекватна правна заштита учесника у мултинационалним операцијама и поштовање уговорних обавеза у погледу процена безбедносних ризика.

*Службени гласник РС, број 36/2018

Члан 4.

Обавезе које је Република Србија преузела закљученим међународним уговорима у области безбедности, одбране и војне сарадње извршавају се у складу с тим уговорима и актима донетим за њихово спровођење.

Извршење обавеза из става 1. овог члана обезбеђују Влада и Министарство одбране, у складу са прописима о одбрани, односно надлежни органи према овлашћењима из закључених међународних уговора.

Члан 5.

Припадници Војске Србије се могу ангажовати у мултинационалним операцијама и учествовати у активностима из члана 2. став 1. овог закона и дужни су да поступају у складу са Уставом Републике Србије, законом, одлукама надлежних органа, принципима међународног права о употреби силе и правилима ангажовања донетим за конкретну мултинационалну операцију.

Припадници других снага одбране, у складу са потребама, могу се ангажовати у мултинационалним операцијама из члана 2. став 1. овог закона и дужни су да поступају у складу са законом, одлукама надлежних органа и принципима и правилима међународног хуманитарног права.

Члан 6.

Статус припадника Војске Србије ангажованих у мултинационалним операцијама из члана 2. став 1. овог закона уређује се у складу са овим законом и прописима којима је уређена служба у Војсци Србије.

Статус припадника других снага одбране у мултинационалним операцијама из члана 2. став 1. овог закона уређује се у складу са овим законом, прописима о цивилној заштити и прописима о државним службеницима.

II. ПРИПРЕМА И УПУЋИВАЊЕ У МУЛТИНАЦИОНАЛНЕ ОПЕРАЦИЈЕ И ПОВЛАЧЕЊЕ ИЗ МУЛТИНАЦИОНАЛНИХ ОПЕРАЦИЈА

Члан 7.

Народна скупштина, на предлог Владе, доноси одлуку о употреби Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама ван граница Републике Србије.

Одлука из става 1. овог члана садржи називе мултинационалних операција у које се могу упутити припадници Војске Србије и других снага одбране, мандат мултинационалних операција, укупан број припадника Војске Србије који се могу ангажовати у мултинационалним операцијама.

У случају промене мандата или назива мултинационалнe операцијe у којој су ангажовани припадници Војске Србије, одлука из става 1. овог члана примењује се до доношења одлуке о наставку ангажовања или повлачењу из мултинационалне операције.

Народна скупштина, на предлог Владе, одлучује о наставку ангажовања, односно повлачењу припадника Војске Србије из мултинационалне операције пре истека мандата.

*Службени гласник РС, број 36/2018

Члан 8.

На основу одлуке Народне скупштине о употреби Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама, Влада усваја Годишњи план реализације учешћа Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама (у даљем тексту: Годишњи план).

Годишњи план садржи: називе одобрених мултинационалних операција, преглед мултинационалних операција у којима је учешће у току са оценом стања; преглед мултинационалних операција у којима се очекује почетак учешћа, њихов мандат и циљ који се постиже употребом Војске Србије и других снага одбране; снаге које се стављају на располагање за учешће у мултинационалним операцијама; материјална и финансијска средства која су обезбеђена за коришћење и утрошак, као и друге елементе од значаја за учешће Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама.

Годишњи план припрема Министарство одбране у сарадњи са надлежним органима.

Министарство одбране у сарадњи са Министарством спољних послова и другим надлежним органима, у случају потребе, може утврдити национална ограничења учешћа Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама у циљу заштите живота ангажованих лица и заштите интереса Републике Србије, која се посебно дефинишу за конкретну мултинационалну операцију, у складу са принципима из члана 3. овог закона.

*Службени гласник РС, број 36/2018

Члан 9.

Председник Републике, на основу одлуке Народне скупштине, у складу са законом, одлучује о упућивању припадника Војске Србије у мултинациналне операције, на предлог министра одбране.

Извршавање одлуке из става 1. овог члана, у складу са законом, обезбеђују Министарство одбране и Војска Србије.

Члан 10.

Влада, на основу усвојеног Годишњег плана, у складу са законом, одлучује о учешћу и упућивању припадника Министарства унутрашњих послова, особља цивилне заштите и запослених у органима државне управе у мултинационалне операције, продужетку времена њиховог ангажовања и повлачењу из мултинационалне операције, на предлог надлежног министра.

Извршавање одлуке из става 1. овог члана, у складу са законом, обезбеђују надлежна министарства.

Изузетно, Влада може одобрити учешће других снага одбране у хуманитарним операцијама које нису предвиђене Годишњим планом, у случају неодложног отклањања последица природних, техничко-технолошких и еколошких несрећа већих размера, као и пружања помоћи цивилним органима у кризним ситуацијама.

*Службени гласник РС, број 36/2018

Члан 11.

Одлуку председника Републике из члана 9. овог закона извршава министар одбране, у складу са законом и прописима о одбрани и Војсци Србије.

Одлуку Владе из члана 10. овог закона извршавају надлежни министри, у складу са законом и прописима којима се уређује надлежност и рад других снага одбране.

Члан 12.

У мултинационалне операције могу се упућивати само припадници Војске Србије и других снага одбране који су завршили обуку у земљи или иностранству, који су оспособљени за одговарајућу специјалност и који имају одговарајући сертификат о оспособљености за учешће у мултинационалним операцијама.

Изузетно, на период не дужи од 45 дана у континуитету, у зону мултинационалне операције могу бити упућени припадници Војске Србије и других снага одбране који не испуњавају услове из става 1. овог члана, ако је то неопходно ради пружања подршке снагама ангажованим у мултинационалној операцији у извршавању мандата мисије.

*Службени гласник РС, број 36/2018

Члан 13.

У мултинационалне операције не могу бити упућени војници док се налазе на служењу војног рока, у складу са прописима о војној обавези, односно цивилној служби.

У случају проглашења ратног или ванредног стања, у мултинационалне операције не могу се упућивати припадници Војске Србије до укидања ратног или ванредног стања, осим у мултинационалне операције из члана 2. став 1. тачка 3) овог закона.

У мултинационалне операције из члана 2. став 1. овог закона могу бити упућени припадници активне резерве чија се права и обавезе у вези са учешћем у мултинационалним операцијама уређују уговором.

Члан 14.

План припрема за учешће у мултинационалној операцији утврђују и спроводе:

1) министар одбране – за припаднике Војске Србије;

2) министар унутрашњих послова – за полицијске службенике;

3) надлежни министар – за запослене у органима државне управе.

Критеријуме за избор и начин избора припадника Војске Србије, припадника Министарства унутрашњих послова, особља цивилне заштите и запослених у органима државне управе који се припремају и обучавају за учешће у мултинационалним операцијама и начин издавања сертификата о оспособљености уређује надлежни министар из става 1. овог члана, у складу са захтевима мултинационалне операције.

Члан 15.

Изабрани припадник цивилне заштите, припадник Министарства унутрашњих послова, државни службеник и намештеник за време које проведе на припремама у земљи и иностранству ради учешћа у мултинационалним операцијама има право на плаћено одсуство у складу са овим законом.

Припаднику Војске Србије и лицу из става 1. овог члана за време припрема и обуке за учешће у мултинационалној операцији припада право и на накнаду трошкова, у складу са прописима о накнади путних и других трошкова.

Влада прописује услове за припреме и обучавање лица из става 1. овог члана за учешће у мултинационалним операцијама ван граница Републике Србије.

Припремање и обучавање за учешће у мултинационалним операцијама припадника Војске Србије обавља се у складу са прописима о одбрани и Војсци Србије.

*Службени гласник РС, број 36/2018

Члан 16.

Ако у времену одређеном за спровођење мултинационалне операције дође до нарушавања мандата мисије, озбиљног угрожавања безбедности и одбрамбених интереса Републике Србије, или буду угрожени животи припадника Војске Србије и других снага одбране, или настану неприхватљиви ризици и опасност по њихову безбедност, а Народна скупштина није у могућности да се састане, на основу заједничке процене са надлежним министрима, министар одбране предлаже председнику Републике доношење одлуке о тренутном повлачењу дела или свих припадника Војске Србије, односно других снага одбране и пре окончања активности на коју су упућени.

О одлуци из става 1. овог члана, без одлагања обавештавају се председник Народне скупштине и председник Владе.

Члан 17.

Влада у првом тромесечју текуће године усваја Извештај о учешћу Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама за претходну годину који ради информисања подноси Народној скупштини и председнику Републике.

Извештај из става 1. овог члана припрема Министарство одбране у сарадњи са надлежним министарствима.

Извештај из става 1. овог члана садржи: податке о карактеру мултинационалних операција у којима су учествовали припадници Војске Србије и других снага одбране; преглед структуре ангажованих снага одбране; преглед утрошених средстава по наменама за припремање и извођење операција, односно повлачења из тих операција; анализу стања у зони извођења операција, односно активности и остварених резултата у конкретној операцији и друге податке од значаја за остваривање безбедносних и одбрамбених интереса Републике Србије.

Приликом усвајања извештаја из става 1. овог члана, Влада разматра остварене резултате ради предузимања одговарајућих активности у ангажовању људских и материјалних ресурса у мултинационалној операцији.

Влада најкасније у року од тридесет дана од дана сазнања писмено обавештава Народну скупштину и председника Републике о окончању или превременом завршетку мултинационалне операције, промени њеног мандата, односно промени других битних околности које утичу на мандат мултинационалне операције.

*Службени гласник РС, број 36/2018

Члан 17а

У циљу усмеравања активности надлежних органа државне управе, Влада оснива Тело за координацију послова и усмеравање активности у вези са учешћем Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама (у даљем тексту: Тело за координацију послова).

Тело за координацију послова усмерава активности надлежних органа у циљу ефикаснијег планирања, припреме, ангажовања, редовних ротација, повлачења и других активности припадника Војске Србије и других снага одбране, у складу са националним, безбедносним и одбрамбеним интересима Републике Србије.

Тело за координацију послова чине представници Министарства спољних послова, Министарства одбране, Министарства унутрашњих послова, Министарства финансија и Министарства здравља, а по потреби и других надлежних органа.

*Службени гласник РС, број 36/2018

Члан 18.

Надлежна министарства и други државни органи дужни су да у оквиру својих надлежности пруже стручну и техничку помоћ за извршавање одобрених мултинационалних операција.

III. ПОСЕБНА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ УЧЕСНИКА У МУЛТИНАЦИОНАЛНИМ ОПЕРАЦИЈАМА

Члан 19.

Министарство одбране и Војска Србије су дужни да у сарадњи са надлежним органима организују и координирају све активности у вези са припремама припадника Војске Србије и других снага одбране који се упућују у иностранство ради извршавања одобрених мултинационалних операција.

По усвајању Годишњег плана, Министарство одбране без одлагања обавештава надлежне органе и организације државне управе и органе локалне самоуправе о обавезама из њихове надлежности.

*Службени гласник РС, број 36/2018

Члан 20.

Избор припадника Војске Србије и других снага одбране за обуку и учешће у мултинационалним операцијама врши се у складу са овим законом и прописима о одбрани и Војсци Србије, као и прописима којима се уређује надлежност и рад других снага одбране.

За извршавање мултинационалних операција које захтевају заједничко учешће припадника Војске Србије и припадника Министарства унутрашњих послова ради пружања помоћи у кризним ситуацијама, попуна се врши у складу са споразумом који закључују министар одбране и министар унутрашњих послова.

Члан 21.

Брисан је ранији став 1. (види члан 9. Закона - 36/2018-28)

За време учешћа у мултинационалним операцијама, контролу система командовања и извршавања војних дужности врше овлашћене старешине Војске Србије, у складу са прописима о служби у Војсци Србије и сагласно правилима командовања и контроле које је утврдила међународна организација која реализује мултинационалну операцију.

За свако учешће припадника Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама примењују се правила ангажовања која су прописале Уједињене нације, Европска унија или други системи колективне безбедности за конкретну мултинационалну операцију, уколико нису у супротности са принципима утврђеним у члану 3. овог закона.

У случају кршења принципа на којима се заснива упућивање припадника Војске Србије и других снага одбране у мултинационалне операције, у складу са чланом 8. овог закона, утврдиће се национално ограничење за њихово учешће у конкретној мултинационалној операцији.

*Службени гласник РС, број 36/2018

Члан 22.

Припадници Војске Србије и других снага одбране не могу бити непрекидно дуже од годину дана у мултинационалној операцији, осим у случају здравствене спречености за повратак у земљу, техничких разлога или на основу захтева команданта снага у мултинационалној операцији до завршетка започете активности.

О наступању разлога из става 1. овог члана, надлежни орган је обавезан да обавести Министарство одбране.

Члан 23.

О правима и обавезама припадника Војске Србије који су ангажовани у мултинационалним операцијама одлучују овлашћене старешине, у складу са овим законом и прописима о служби у Војсци Србије.

О правима и обавезама припадника других снага одбране који су ангажовани у хуманитарним и другим операцијама одлучују руководиоци органа државне управе, односно правних лица код којих су запослени, у складу са овим законом и прописима о раду.

Члан 24.

Припадници Војске Србије и других снага одбране за време учешћа у мултинационалним операцијама имају право на накнаду плате, односно зараде и друга новчана примања у земљи најмање у износу који би остварили да су на служби у Војсци Србије или у радном односу у земљи, као и посебна права у складу са прописима којима је уређена служба у Војсци Србије, односно радни однос и пензијско и инвалидско осигурање.

Поред права из става 1. овог члана, припадници Војске Србије и других снага одбране за време учешћа у мултинационалним операцијама имају право и на месечну накнаду за учешће у мултинационалној операцији и друга новчана примања по основима и мерилима које прописује Влада, у складу са овим законом и закљученим међународним уговорима и уговорима за њихово извршавање.

*Службени гласник РС, број 36/2018

Члан 25.

Припадници Војске Србије и других снага одбране који су ангажовани у мултинационалним операцијама имају право на:

1) месечну накнаду за учешће у мултинационалној операцији;

2) увећан стаж осигурања;

3) накнаду трошкова превоза за једно путовање до места становања и назад уколико су у мултинационалну операцију упућени на период дужи од седам месеци;

4) лично осигурање од болести, ризика рањавања, тежих повреда, инвалидитета или смрти за време учествовања у мултинационалној операцији;

5) путне трошкове и бесплатан одмор у објектима предвиђеним за одмор и рекреацију по повратку из мултинационалне операције;

6) накнаду трошкова превоза до места становања и назад у случају смрти крвног сродника у правој линији, супружника, ванбрачног партнера, пасторка, усвојитеља и усвојеника, браће и сестара.

Ближе услове и начин остваривања права припадника Војске Србије из става 1. тач. 3), 5) и 6) овог члана прописује министар одбране, односно за припаднике других снага одбране надлежни министар.

Права из става 1. тач. 1) и 4) овог члана припадају и лицима која се упућују у зону мултинационалне операције ради подршке снагама ангажованим у мултинационалној операцији у извршавању мандата мисије.

*Службени гласник РС, број 36/2018

Члан 26.

Припадници Војске Србије и других снага одбране за време обуке, школовања и вежби у иностранству, ради припрема за учешће у мултинационалним операцијама, имају право на накнаду трошкова према прописима о накнади трошкова за путовање у иностранство.

Члан 27.

Припадници Војске Србије и других снага одбране који су упућени у мултинационалне операције обавезни су да:

1) учешћем у мултинационалној операцији штите и промовишу углед Републике Србије;

2) савесно и одговорно извршавају поверене дужности и задатке, поштујући систем руковођења и командовања;

3) поштују правила међународног права о употреби силе и правила хуманитарног права, дајући свој допринос безбедности и миру и спречавању кризне ситуације;

4) сносе трошкове у случају самовољног прекида ангажовања у мировној или хуманитарној операцији по општим правилима о накнади штете;

5) подлежу дисциплинској, прекршајној и кривичној одговорности, у складу са законом и закљученим међународним уговорима.

За материјална средства која се користе у мировним и хуманитарним операцијама одговара се по прописима о одговорности лица за штету коју учине у обављању службе.

Учесници у мултинационалним операцијама у вези са коришћењем материјалних средстава која су им поверена имају обавезе које су прописане за буџетске кориснике и кориснике средстава у својини Републике Србије.

Члан 28.

Припадници Војске Србије и других снага одбране који се налазе у мултинационалној операцији имају право на:

1) дипломатску и правну помоћ и заштиту;

2) брисана је (види члан 12. Закона - 36/2018-28)

3) мировање радног односа до повратка из мултинационалне операције;

4) накнаду штете у случају последица болести, повреде, рањавања, инвалидитета или смрти у току обављања дужности у мултинационалној операцији.

Члан 29.

Припадницима Војске Србије и других снага одбране за време учешћа у мултинационалној операцији забрањено је:

1) обављање привредних и других услужних делатности у иностранству, осим оних које се односе на логистичку подршку заједничких снага;

2) свако мешање у унутрашње послове земље домаћина изван одобреног мандата мисије;

3) самовољно напуштање или прекидање мисије без сагласности надлежних органа;

4) свако друго деловање изван мандата мисије.

Члан 30.

Права, обавезе и одговорности припадника Војске Србије, особља цивилне заштите и запослених у органима државне управе који се припремају и обучавају за учешће у мултинационалним операцијама уређују се уговором са надлежним министарством.

Пре упућивања у мултинационалну операцију, Министарство одбране са припадником Војске Србије закључује уговор о његовом ангажовању у складу са овим законом.

Лица из става 1. овог члана дужна су да на позив надлежног органа прихвате учешће у мултинационалној операцији у року од три године од дана завршетка обуке, односно добијања сертификата до дана позивања за учешће у мултинационалној операцији, изузев у операцијама из члана 2. став 1. тачка 3) овог закона.

Члан 31.

Припадници Војске Србије и других снага одбране дужни су да се по окончању или повлачењу из мултинационалне операције јаве надлежном органу код којег су запослени ради регулисања статуса и права из радног односа.

Члан 32.

Време које припадници Војске Србије и других снага одбране проведу у мултинационалним операцијама сматра се службом у Војсци Србије, односно радним односом.

Члан 33.

За време учешћа у мултинационалној операцији припадници Војске Србије обављају службу у складу са прописима којима је уређена служба у Војсци Србије, а припадници других снага одбране у складу са прописима струке и специјалности за коју су оспособљени.

Лица из става 1. овог члана извршавају задатке самостално или у оквиру контингента земље партнера, у складу са закљученим међународним уговором за конкретну операцију.

Члан 34.

Време које припадник Војске Србије и других снага одбране проведе у мултинационалној операцији рачуна се у стаж осигурања са увећаним трајањем, тако што се сваких 12 месеци ефективно проведених у мултинационалној операцији рачуна као 18 месеци.

Време које припадник Војске Србије и других снага одбране проведе у мултинационалној операцији у ефективном трајању мањем од 12 месеци рачуна се у стаж осигурања са увећаним трајањем сразмерно увећању из става 1. овог члана.

Члан 35.

У случајевима повреде, рањавања, болести, инвалидитета или смрти за време учешћа у мултинационалним операцијама из члана 2. став 1. овог закона, припадници Војске Србије и других снага одбране имају право на накнаду штете и друга права, у складу са законом, закљученим међународним уговорима и прописима о накнади штете који се признају у међународној организацији или институцији под чијим покровитељством се спроводи мултинационална операција.

У случају смрти припадника Војске Србије и других снага одбране у мултинационалној операцији, члановима породице покојника припада накнада за стварне погребне трошкове.

Трошкови из ст. 1. и 2. овог члана падају на терет средстава за извршење Годишњег плана употребе и буџета Републике Србије.

Члан 36.

Припадници Војске Србије и других снага одбране који учествују у мултинационалној операцији имају право на обавезно осигурање за случај болести, повреде, рањавања, инвалидности или смрти, у складу са прописима о осигурању или закљученим међународним уговором.

Надлежно министарство закључује уговор о осигурању од ризика болести, повређивања, рањавања и смрти за време учешћа у мултинационалној операцији са лицем из става 1. овог члана, пре његовог упућивања у мултинационалну операцију.

Начин остваривања права на осигурање припадника Војске Србије и других снага одбране који се упућују у мултинационалне операције прописује Влада.

*Службени гласник РС, број 36/2018

IV. НАЧИН ФИНАНСИРАЊА ТРОШКОВА АНГАЖОВАЊА У МУЛТИНАЦИОНАЛНИМ ОПЕРАЦИЈАМА

Члан 37.

Трошкови припреме, учешћа и повратка припадника Војске Србије и других снага одбране из мултинационалних операција, као и обавезе других правних лица у пружању материјалне помоћи у вези са реализацијом хуманитарних операција, финансирају се из буџета Републике Србије.

Влада у оквиру буџета Републике Србије обезбеђује средства за извршење Годишњег плана, односно активности у мултинационалним операцијама.

Изузетно од одредбе става 2. овог члана, средства за финансирање мултинационалних операција из члана 8. став 4. овог закона Влада обезбеђује додатно, у складу са прописима о буџетском систему.

*Службени гласник РС, број 36/2018

Члан 38.

Трошкови из члана 37. став 1. овог закона обухватају:

1) избор припадника Војске Србије и других снага одбране за мисије, обуку, припреме, лекарске прегледе, тестирање, транспортне трошкове, трошкове контроле и остале трошкове према стандардима одбране по врстама средстава, односно активности;

2) набавку технике и опреме;

3) упућивање припадника Војске Србије и других снага одбране у мултинационалне операције;

4) накнаду плате и месечну накнаду за учешће у мултинационалној операцији;

5) трошкове превоза из члана 25. став 1. тач. 3) и 6) овог закона;

6) ремонт, поправку и одржавање наоружања и опреме и набавку резервних делова, ситног инвентара и потрошног материјала;

7) трошкове осигурања свих учесника и технике која се користи у мултинационалним операцијама;

8) санитетско обезбеђење и транспорт учесника у мултинационалним операцијама који не могу бити збринути у медицинским јединицама оперативне зоне;

9) трошкове лечења у иностранству и земљи и трошкове накнаде штете;

10) укупне трошкове набавке посмртне опреме, организацију сахране лица које је изгубило живот у мултинационалној операцији, припрему службених докумената и социјално збрињавање чланова његове породице;

11) накнаду штете трећим лицима за штету учињену током извођења мултинационалне операције;

12) трошкове боравка у објектима предвиђеним за одмор и рекреацију;

13) трошкове евентуалне правне помоћи;

14) остале трошкове за потребе припреме, логистичке одрживости и учешћа у мултинационалној операцији, као и за дезангажовање Војске Србије и других снага одбране из мултинационалне операције.

*Службени гласник РС, број 36/2018

Члан 39.

Средства из чл. 37. и 38. овог закона за припаднике Војске Србије обезбеђују се преко Министарства одбране.

Средства из чл. 37. и 38. овог закона за припаднике других снага одбране обезбеђују се у буџету надлежних органа државне управе, односно правних лица чије је учешће у мултинационалним операцијама обухваћено Годишњим планом.

Изузетно од одредаба ст. 1. и 2. овог члана, за операције предвиђене у члану 8. став 4. овог закона средства се обезбеђују из средстава резерве буџета Републике Србије за текућу годину.

*Службени гласник РС, број 36/2018

Члан 40.

Покретне ствари у јавној својини, радови и услуге за потребе Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама обезбеђују се у земљи, у складу са прописима којима се уређује прибављање и располагање средствима код буџетских корисника.

Влада прописује услове, начин прибављања и располагања покретним стварима у јавној својини и начин вођења евиденције, као и начин прибављања радова и услуга у иностранству за потребе припадника Војске Србије и других снага одбране ангажованих у мултинационалним операцијама.

Евиденција из става 2. овог члана води се у облику помоћне књиге у складу са прописима о буџетском рачуноводству и садржи: назив, номенклатурни број, јединицу мере, врсту и категорију покретних ствари, као и друга књиговодствена обележја.

*Службени гласник РС, број 36/2018

V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 41.

Сви започети поступци упућивања припадника Војске Србије и других снага одбране у мултинационалне операције до дана ступања на снагу овог закона, завршиће се у складу са одредбама овог закона.

Захтеви за остваривање права и обавеза учесника упућених у мултинационалне операције до дана ступања на снагу овог закона за које није донета одлука надлежног органа, решаваће се у складу са прописима по којима су стечена, а ако је то за њих повољније, по одредбама овог закона.

Члан 42.

Прописи за извршавање овог закона донеће се у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона.

Прописи донети ради извршавања Закона о учешћу професионалних припадника Војске Србије и Црне Горе, особља цивилне заштите и запослених у органима управе Савета министара у мировним операцијама и другим активностима у иностранству (,,Службени лист СЦГ”, број 61/04) остају на снази до доношења прописа за извршавање овог закона, осим одредаба које су у супротности са овим законом.

Члан 43.

Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о учешћу професионалних припадника Војске Србије и Црне Горе, особља цивилне заштите и запослених у органима управе Савета министара у мировним операцијама и другим активностима у иностранству (,,Службени лист СЦГ”, број 61/04).

Даном ступања на снагу овог закона у Закону о одбрани („Службени гласник РС”, број 116/07) у члану 9. став 2. тачка 9) престаје да важи, а у члану 12. став 2. тачка 12) речи: „на основу одлуке Народне скупштине” бришу се.

Члан 44.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику Републике Србије”.

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У "ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ" ЗАКОНА

Закон о изменама и допунама Закона о употреби Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама ван граница Републике Србије: "Службени гласник РС", број 36/2018-28

Члан 16.

Прописи донети за извршавање Закона о употреби Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама ван граница Републике Србије („Службени гласник РС”, број 88/09) ускладиће се са одредбама овог закона у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог закона.

Члан 17.

Прописи за извршавање овог закона донеће се у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог закона.

Члан 18.

Припадници Војске Србије и других снага одбране ангажовани у мултинационалним операцијама на основу важеће одлуке Народне скупштине о усвајању Годишњег плана употребе Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама настављају са ангажовањем у мултинационалним операцијама и у наредној години до доношења одлука у складу са чл. 2. и 3. овог закона.

Члан 19.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.