Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

ЗАКОН

о лобирању

"Службени гласник РС", бр. 86 од 9. новембра 2018, 86 од 6. децембра 2019 - др. закон

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет

Члан 1.

Овим законом уређују се услови и начин обављања лобирања, правила лобирања, регистар и евиденције у вези са лобирањем и друга питања од значаја за лобирање.

Појам лобирања

Члан 2.

Лобирање је активност којом се врши утицај на органе Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, органе ималаца јавних овлашћења, чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе (у даљем тексту: орган власти), у поступку доношења закона, других прописа и општих аката, из надлежности тих органа власти, ради остваривања интереса корисника лобирања, у складу са законом.

Активности које се не сматрају лобирањем

Члан 3.

Лобирањем се не сматрају:

1) информације, ставови и мишљења о законима, другим прописима и општим актима, предлозима или нацртима закона, других прописа и општих аката, објављеним у средствима јавног информисања и другим средствима којима се јавност обавештава;

2) активности лица која јавно саопштавају своје ставове, односно достављају предлоге и стручна мишљења органима власти ради иницирања, припреме, разматрања, усвајања и давања образложења предложених решења закона, других прописа и општих аката или учествују по позиву органа власти са или без накнаде или у оквиру пројеката чији је корисник орган власти, у припреми, разматрању или давању стручних мишљења о предложеним решењима закона, других прописа и општих аката;

3) грађанске иницијативе упућене органима власти на предложена решења закона, других прописа и општих аката;

4) активности функционера и запослених у органима власти ради иницирања, припреме, разматрања, усвајања и давања образложења предложених решења закона, других прописа и општих аката, ако се те активности обављају у складу са њиховим овлашћењима.

Лобиста и правно лице које обавља лобирање

Члан 4.

Лобирањe може да обавља физичко лице које је уписано у Регистар лобиста, у складу са овим законом (у даљем тексту: лобиста) и привредно друштво, односно удружење које је уписано у Регистар правних лица која обављају лобирање у складу са овим законом (у даљем тексту: правно лице које обавља лобирање).

Лобирање може да обавља физичко лице које није уписано у Регистар лобиста ако је законски заступник или је запослен код корисника лобирања или заступа интересе удружења или привредног друштва чији је члан корисник лобирања (у даљем тексту: нерегистровани лобиста).

Корисник лобирања

Члан 5.

Корисник лобирања је физичко или правно лице у чијем интересу се врши лобирање.

Лобирано лице

Члан 6.

Лобирано лице је изабрано, именовано, постављено, запослено или на други начин радно ангажовано лице у органу власти, као и лице на чији избор, именовање или постављење орган власти даје сагласност, а које учествује у поступку припреме и доношења закона, других прописа и општих аката или може утицати на садржај закона других прописа и општих аката.

Начело заштите јавног интереса

Члан 7.

Лобирано лице је дужно да спречи настанак штетних последица по јавни интерес које могу настати услед лобирања.

Начело интегритета

Члан 8.

Лобиста, правно лице које обавља лобирање и нерегистовани лобиста дужни су да приликом лобирања поступају у складу са начелом интегритета.

Начело интегритета подразумева законитост, транспарентност и одговорност у раду, као и етичност, у циљу очувања личног угледа, угледа правног лица које обавља лобирање и угледа корисника лобирања, као и лобирања.

Лобиста, правно лице које обавља лобирање и нерегистовани лобиста не могу да заступају два или више корисника лобирања који у конкретном случају имају супротне интересе.

Кодекс понашања учесника у лобирању

Члан 9.

Кодекс понашања учесника у лобирању садржи етичка правила о понашању свих учесника у лобирању са циљем да се лобирање обавља транспарентно, у складу са овим законом и јавним интересом.

Кодекс из става 1. овог члана доноси директор Агенције за борбу против корупције (у даљем тексту: Агенција).

II. УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ЛОБИРАЊА

Услови за обављање лобирања за физичко лице

Члан 10.

У Регистар лобиста може се уписати лице:

1) које је држављанин Републике Србије;

2) које је потпуно пословно способно; 

3) које има високу стручну спрему;

4) које није осуђивано за кривично дело које га чини недостојним за обављање лобирања;

5) коме није изречена или је престала мера безбедности, односно заштитна мера забране обављања делатности;

6) које је завршило обуку за лобисту.

Страно физичко лице може да обавља лобирање у Републици Србији ако је регистровано за обављање лобирања у држави чији је држављанин и ако је уписано у посебну евиденцију о страним физичким лицима која обављају лобирање на територији Републике Србије.

Уписом у посебну евиденцију страно физичко лице стиче иста права и обавезе као и лобиста.

Услови за обављање лобирања за правно лице

Члан 11.

У Регистар правних лица која обављају лобирање може се уписати правно лице, ако:

1) је уписано у регистар привредних субјеката, односно у регистар удружења;

2) има запосленог најмање једног лобисту;

3) није осуђено за кривично дело или му није изречена, односно ако му је престала мера безбедности, односно заштитна мера забране обављања делатности;

4) одговорно лице у привредном друштву, односно удружењу није осуђивано за кривично дело које га чини недостојним за обављање лобирања и коме није изречена или је престала мера безбедности, односно заштитна мера забране обављања делатности.

Страно правно лице може да обавља лобирање у Републици Србији ако је регистровано за обављање лобирања у држави у којој има седиште и ако је уписано у посебну евиденцију о страним правним лицима која обављају лобирање на територији Републике Србије.

Уписом у посебну евиденцију страно правно лице стиче иста права и обавезе као и домаће правно лице које обавља лобирање.

Забрана обављања лобирања

Члан 12.

Изабраном, именованом, постављеном, запосленом или на други начин радно ангажованом лицу у органу власти, као и лицу на чији избор, именовање или постављење орган власти даје сагласност забрањено је да обавља лобирање.

Забрана обављања лобирања престаје по истеку две године од дана престанка функције, односно престанка радног односа или радног ангажовања.

Обука за лобисту

Члан 13.

Обуку за лобисту спроводи Агенција у складу са програмом обуке који доноси директор Агенције.

О завршеној обуци за лобисту Агенција издаје уверење.

Образац уверења о завршеној обуци за лобисту и накнаду за спровођење обуке за лобисту прописује директор Агенције.

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Престала је да важи одредба члана 13. став 3. Закона, у делу којим је прописано да накнаду за спровођење обуке за лобисту прописује директор Агенције за борбу против корупције, даном ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама ("Службени гласник РС", број 86/2019), односно 14. децембра 2019. године (види члан 71. Закона - 86/2019-11).

Захтев за упис у Регистар лобиста

Члан 14.

Захтев за упис у Регистар лобиста подноси се Агенцији.

Захтев из става 1. овог члана садржи име и презиме, јединствени матични број грађана и пребивалиште подносиоца захтева.

Уз захтев из става 1. овог члана прилажу се докази о испуњености услова за обављање лобирања.

Изглед и ближи садржај обрасца захтева из става 1. овог члана прописује директор Агенције.

Захтев за упис у Регистар правних лица која обављају лобирање

Члан 15.

Правно лице подноси Агенцији захтев за упис у Регистар правних лица која обављају лобирање.

Захтев из става 1. овог члана садржи назив и седиште правног лица, матични број и порески идентификациони број, као и име и презиме, јединствени матични број грађана и пребивалиште овлашћеног лица.

Уз захтев из става 1. овог члана се прилажу докази о испуњености услова за обављање лобирања за правно лице.

Изглед и ближи садржај обрасца захтева из става 1. овог члана прописује директор Агенције.

Брисање из Регистра лобиста

Члан 16.

Агенција доноси решење о брисању из Регистра лобиста:

1) на захтев лобисте;

2) ако је лобиста осуђен за кривично дело које га чини недостојним за обављање лобирања;

3) ако је лобисти изречена мера безбедности или заштитна мера забране обављања делатности;

4) ако је лобиста поступао супротно начелу интегритета;

5) губитком пословне способности лобисте;

6) ако лобиста постане функционер или се запосли, односно радно ангажује у органу власти.

Брисање из Регистра правних лица која обављају лобирање

Члан 17.

Агенција доноси решење о брисању из Регистра правних лица која обављају лобирање:

1) на захтев правног лица;

2) због престанка правног лица;

3) ако правно лице нема запосленог најмање једног лобисту;

4) ако је правно лице осуђено за кривично дело или му је изречена мера безбедности, односно заштитна мера забране обављања делатности;

5) ако је одговорно лице у правном лицу осуђено за кривично дело које га чини недостојним за обављање лобирања, као и ако му је изречена мера безбедности, односно заштитна мера забране обављања делатности;

6) ако је правно лице повредило одредбе овог закона које уређују начело интегритета.

Решење о упису и брисању из регистра

Члан 18.

Решење о упису у Регистар лобиста, односно Регистар правних лица која обављају лобирање доноси директор Агенције у року од 15 дана за физичка лица, односно у року од 30 дана за правна лица, од дана подношења уредног и потпуног захтева.

Решење о брисању из Регистра лобиста, односно Регистра правних лица која обављају лобирање доноси директор Агенције најкасније у року од 15 дана од дана сазнања за постојање разлога за брисање из регистра.

Против решења директора Агенције из ст. 1. и 2. овог члана може се изјавити жалба Одбору Агенције.

Одлука Одбора Агенције је коначна и против ње се може покренути управни спор.

Регистар

Члан 19.

Агенција води Регистар лобиста и Регистар правних лица која обављају лобирање.

Регистар из става 1. овог члана је јаван и објављује се на интернет страници Агенције.

При вођењу регистра из става 1. овог члана Агенција је дужна да поштује прописе који уређују заштиту података о личности.

Начин вођења и образац регистра из става 1. овог члана ближе се уређује актом директора Агенције.

Садржина Регистра лобиста

Члан 20.

У Регистар лобиста уписују се подаци о лобистима, и то:

1) број и датум уписа у Регистар лобиста;

2) име и презиме, јединствени матични број грађана и пребивалиште лобисте;

3) број и датум решења о упису у Регистар лобиста;

4) број и датум решења о брисању из Регистра лобиста са подацима о разлозима за брисање.

Садржина Регистра правних лица која обављају лобирање

Члан 21.

У Регистар правних лица која обављају лобирање уписују се подаци о том правним лицу, и то:

1) број и датум уписа у Регистар правних лица која обављају лобирање;

2) назив и седиште правног лица;

3) број и датум решења о упису у регистар привредних субјеката, односно регистар удружења;

4) матични број и порески идентификациони број правног лица;

5) име и презиме, пребивалиште и јединствени матични број грађана одговорног лица у правном лицу;

6) име и презиме, пребивалиште и јединствени матични број грађана лобисте запосленог у правном лицу;

7) број и датум решења о упису у регистар за лобисту запосленог у правном лицу;

8) број и датум решења о брисању из регистра са подацима о разлозима за брисање.

Обавеза обавештавања о променама

Члан 22.

Лобиста је дужан да обавести Агенцију о промени података о пребивалишту, а правно лице које обавља лобирање о промени која се односи на податке из регистра привредних субјеката, односно регистра удружења, пореском идентификационом броју, као и промене које се односе на лобисту запосленог у том правном лицу.

О променама из става 1. овог члана, лобиста, односно правно лице које обавља лобирање, дужни су да у писменој форми обавесте Агенцију, у року од 15 дана од дана настанка промене.

Упис података у регистар

Члан 23.

Агенција, по службеној дужности, врши упис података у регистар из члана 19. став 1. овог закона, одмах по коначности решења о упису, односно брисању из регистра, као и по достављању обавештења о променама из члана 22. овог закона.

Агенција може од органа надлежног за вођење казнене евиденције да затражи податке који су од значаја за упис лобисте и правног лица које обавља лобирање.

Посебна евиденција о страним физичким и правним лицима која обављају лобирање

Члан 24.

Агенција води посебну евиденцију о страним физичким и правним лицима која обављају лобирање на територији Републике Србије.

Посебна евиденција из става 1. овог члана садржи име и презиме страног физичког лица, односно назив страног правног лица, као и друге податке из акта органа стране државе на основу којих та лица обављају лобирање у страној држави.

Начин вођења и образац евиденције из става 1. овог члана прописује се актом директора Агенције.

Посебна евиденција из става 1. овог члана је јавна и објављује се на интернет страници Агенције.

Примена Закона о општем управном поступку

Члан 25.

На поступак доношења решења о упису, односно брисању из Регистра лобиста и Регистра правних лица која обављају лобирање примењују се одредбе закона који уређује општи управни поступак.

III. СПРОВОЂЕЊЕ ЛОБИРАЊА

Започињање лобирања

Члан 26.

Лобирање започиње обраћањем лобисте или нерегистрованог лобисте лобираном лицу у писменој форми.

Лобиста је дужан да уз допис којим се обраћа лобираном лицу достави и доказ о упису у Регистар лобиста, уговор о лобирању без навођења висине уговорене накнаде за лобирање, као и назив закона, другог прописа или општег акта за који обавља лобирање.

Уговор о лобирању

Члан 27.

Лобиста, односно правно лице које обавља лобирање, могу започети лобирање тек након закључења уговора о лобирању.

Уговор о лобирању нарочито садржи:

1) податке о уговорним странама (име, презиме и пребивалиште физичког лица, односно назив и седиште правног лица);

2) предмет лобирања (опис предмета и циљ лобирања);

3) податке о начину и времену трајања лобирања;

4) висину накнаде за лобирање;

5) изјаву лобисте, односно одговорног лица у правном лицу које обавља лобирање да ће поступати у складу са правилима лобирања прописаним овим законом и Кодексом понашања учесника у лобирању.

Ако је уговорна страна правно лице које обавља лобирање, уговор о лобирању садржи и име и презиме лобисте запосленог код тог правног лица које ће спроводити лобирање.

Лобиста, односно правно лице које обавља лобирање, не могу се уговором обавезати на одређени исход лобирања.

Раскид уговора и прекид поступка лобирања

Члан 28.

Раскид уговора о лобирању може да захтева свака уговорна страна у сваком тренутку.

Лобиста, односно правно лице које обавља лобирање дужни су да, без одлагања, прекину поступак лобирања и раскину уговор о лобирању ако:

1) посумњају да ће повредити начело интегритета;

2) лобиста, односно одговорно лице у правном лицу које обавља лобирање постане функционер, запослени или на други начин радно ангажовани у органу власти.

Права лобисте

Члан 29.

Лобиста после подношења дописа из члана 26. овог закона има право да тражи од лобираног лица да га прими у благовременом року и да му пружи податке у вези са предметом лобирања.

Лобиста има право да буде благовремено обавештен о свим јавним расправама и другим облицима јавних консултација у вези са припремом и доношењем прописа за које обавља лобирање.

Обавезе лобираног лица и органа власти

Члан 30.

Лобирано лице дужно је да о пријему дописа из члана 26. овог закона сачини обавештење и да га у року од 15 дана од дана пријема достави Агенцији.

Агенција може од лобираног лица да захтева достављање ванредних обавештења о контактима које је имао у току лобирања са лобистом, односно нерегистрованим лобистом.

Обавештење из ст. 1. и 2. овог члана садржи име и презиме лобираног лица, податке о његовој функцији, запослењу или радном ангажовању, име, презиме и пребивалиште лобисте, односно назив и седиште правног лица које обавља лобирање, као и друге податке од значаја за обавештавање Агенције.

Агенција може користити податке из обавештења из ст. 1. и 2. овог члана за потребе провере тачности података наведених у извештају о раду лобиста.

Начин подношења, ближа садржина и образац обавештења из ст. 1. и 2. овог члана уређују се актом директора Агенције.

Орган власти дужан је да води евиденцију о лобистичким контактима за функционере који су изабрани, постављени, именовани, запослени или на други начин радно ангажовани у том органу.

Евиденција из става 6. овог члана садржи име и презиме лобираног лица, податке о његовој функцији, запослењу или радном ангажовању, име, презиме и пребивалиште лобисте, односно назив и седиште правног лица које обавља лобирање, као и друге податке од значаја за обавештавање Агенције.

Ближа садржина и начин вођења евиденције из става 6. овог члана уређују се актом директора Агенције.

Агенција врши контролу садржине и начина вођења евиденције из става 6. овог члана.

У случају кршења обавезе из ст. 1, 2. и 6. овог члана и члана 33. став 2. тачка 3) и став 3. овог закона, Агенција може лобираном лицу, односно одговорном лицу у органу власти изрећи меру, у складу са законом који уређује спречавање корупције, односно иницирати покретање дисциплинског поступка.

IV. ИЗВЕШТАВАЊЕ

Извештај о раду

Члан 31.

Лобиста, односно правно лице које обавља лобирање дужни су да Агенцији доставе писмени извештај о раду, најкасније до 31. јануара текуће за претходну годину.

Лобиста, односно правно лице за које је донето решење о брисању из регистра, дужни су да, у року од 15 дана од дана коначности решења, Агенцији доставе извештај о раду за период од подношења последњег извештаја до дана коначности решења.

Садржај извештаја о раду

Члан 32.

Извештај о раду садржи:

1) број и датум решења о упису у регистар;

2) податке кориснику лобирања у извештајном периоду (име, презиме и пребивалиште физичког лица, односно назив и седиште правног лица);

3) податке о лобираним лицима и органима власти код којих је обављено лобирање (име, презиме, функција, запослење или радно ангажовање лобираног лица и назив и седиште органа власти);

4) предмет лобирања.

Ближи садржај и образац извештаја о раду прописује се актом директора Агенције.

Провера извештаја

Члан 33.

Тачност података из члана 32. овог закона проверава Агенција.

У циљу провере из става 1. овог члана Агенција може:

1) затражити од лобисте, односно правног лица које обавља лобирање достављање уговора о лобирању;

2) затражити податке од корисника лобирања;

3) затражити податке од лобираних лица и органа власти.

Лобиста, правно лице које обавља лобирање, корисник лобирања, орган власти и лобирано лице дужни су да Агенцији доставе тражене податке у року од 15 дана од дана достављања захтева Агенције.

V. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Прекршаји правног лица које обавља лобирање, лобисте и корисника лобирања

Члан 34.

Новчаном казном у износу од 50.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај правно лице које обавља лобирање, ако:

1) писменим путем не обавести Агенцију о промени података, најкасније у року од 15 дана о дана настанака промене (члан 22);

2) отпочне поступак лобирања пре закључивања уговора о лобирању (члан 27. став 1);

3) не достави писмени извештај о раду Агенцији, најкасније до 31. јануара текуће за претходну годину (члан 31. став 1);

4) у року од 15 дана од дана коначности решења о брисању из регистра, Агенцији не достави извештај о раду за период од подношења последњег извештаја до дана коначности решења (члан 31. став 2);

5) ако Агенцији не достави тражене податке у прописаном року (члан 33. став 3).

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу, новчаном казном у износу од 30.000 до 150.000 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се лобиста, новчаном казном у износу од 30.000 до 150.000 динара.

За прекршај из става 1. тачка 5) овог члана казниће се правно лице корисник лобирања, новчаном казном у износу од 50.000 до 2.000.000 динара.

За прекршај из става 1. тачка 5) овог члана казниће се физичко лице корисник лобирања, односно одговорно лице у правном лицу кориснику лобирања, новчаном казном у износу од 30.000 до 150.000 динара.

VI. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Рок за доношење подзаконских аката

Члан 35.

Подзаконски акти за спровођење овог закона донеће се до дана ступања на снагу овог закона.

Ступање на снагу

Члан 36.

Овај закон ступа на снагу по истеку девет месеци од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.