Zakon

ЗАКОН

о Фонду за науку Републике Србије

"Службени гласник РС", број 95 од 8. децембра 2018.

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим законом уређује се оснивање и рад Фонда за науку (у даљем тексту: Фонд), у циљу обезбеђивања услова за континуирани развој научноистраживачких и развојних активности у Републици Србији, неопходних за напредак друштва заснованог на знању.

Члан 2.

Фонд кроз своје деловање омогућава развој научних истраживања и примену њихових резултата ради бржег друштвеног, технолошког, културног и економског развоја Републике Србије.

Фонд обезбеђује финансијска средства и пружа стручну подршку истраживачима из акредитованих научноистраживачких организација у реализацији научних пројеката (у даљем тексту: пројекти) у оквиру програма Фонда утврђених овим законом (у даљем тексту: програми).

Члан 3.

Научноистраживачке и развојне активности реализују се преко научних, технолошких и развојних програма у оквиру којих се реализују пројекти, ради остваривања циљева садржаних у стратегији научног и технолошког развоја Републике Србије.

Финансирање пројеката спроводи се на начин који обезбеђује конкурентност и квалитет резултата, ефикасност примене истраживања, отвореност и доступност резултата програма и пројеката, као и развој научних кадрова, интеграцију у међународне научне и технолошке пројекте и системе, сарадњу са научном дијаспором, привредним сектором и уређивање својинских права на резултатима истраживања, заштита интелектуалне својине и ауторских права, као и заштиту података.

Програмима Фонда у оквиру којих се реализују пројекти путем јавних позива, обезбеђује се висок научни ниво и иновативност резултата, конкурентност на међународном нивоу и релевантност у односу на изазове друштва у целини.

II. ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ФОНДА

Члан 4.

Оснивач Фонда је Република Србија.

Фонд има својство правног лица, које стиче уписом у судски регистар.

Фонд послује под називом: Фонд за науку Републике Србије.

Назив Фонда у међународној коресподенцији је: „Science Fund of The Republic of Serbia”.

Седиште Фонда је у Београду.

Члан 5.

Средства за оснивање и рад Фонда обезбеђују се из буџета Републике Србије.

Фонд почиње са радом даном уписа у судски регистар.

III. ПОСЛОВИ ФОНДА

Члан 6.

Фонд обавља послове у вези са финансирањем припреме, реализације и развоја програма, пројеката и других активности у области спровођења научноистраживачке политике.

Фонд обавља следеће послове:

1) реализује програме из члана 20. овог закона;

2) обезбеђује финансирање научноистраживачких пројеката преко јавних позива у оквиру програма, а у циљу обезбеђивања континуитета развоја науке и научног кадра, као и општег развоја друштва. Јавним позивом утврђује се: право учешћа, рок за подношење пријаве, услови и време за реализацију пројекта, као и друга питања од значаја за спровођење јавног позива;

3) спроводи процедуру евалуације предлога пројеката приспелих на јавне конкурсе и јавне позиве за реализацију програма Фонда, као и праћење и оцењивање пројеката финансираних од стране Фонда;

4) управља базама података о програмима, пројектима и другим активностима у области које Фонд финансира;

5) обезбеђује финансијску и другу подршку пројектима међународне сарадње;

6) одређује и спроводи посебне програме за унапређење услова рада и развоја научних кадрова;

7) реализује инфраструктурне програме у циљу додатног јачања капацитета научноистраживачких организација (НИО) у складу са стратегијом научног и технолошког развоја, паметном специјализацијом (RIS3) и мапом пута за истраживачке инфраструктуре;

8) сарађује са Фондом за иновациону делатност и другим привредним субјектима у специфичним програмима везаним за област иновација и сарадње са привредом;

9) спроводи активности промоције науке и резултата истраживања у циљу подизања опште друштвене свести о значају науке;

10) ангажује трећа лица из земље и иностранства као чланове стручних тела у складу са законом.

IV. ФИНАНСИРАЊЕ ФОНДА

Члан 7.

Финансирање Фонда се остварује из:

1) средстава буџета Републике Србије;

2) донација, прилога, поклона и помоћи;

3) средстава остварених по основу реализације пројеката са привредом;

4) средстава из других извора, фондова и других организација;

5) прихода од управљања слободним новчаним средствима Фонда, изузев средстава из тачке 1) овог члана;

6) средстава остварених по основу реализације односно примене резултата научноистраживачких активности чији је развој Фонд финансирао, а у складу са уговором одређеним правима на интелектуалну и другу својину;

7) других извора, у складу са законом.

Приходи се могу користити према годишњем финансијском плану Фонда који усваја Управни одбор Фонда.

Годишњи финансијски план Фонда доставља се на сагласност министарству надлежном за научноистраживачку делатност, најкасније у року од 15 дана од дана усвајања акта о буџету Републике Србије.

Финансијска година почиње 1. јануара и завршава се 31. децембра сваке године.

V. СРЕДСТВА ФОНДА

Члан 8.

Средства Фонда омогућавају финансирање реализације програма Фонда и користе се за финансирање научноистраживачке делатности.

Фонд у обављању својих послова, а нарочито у планирању и коришћењу средстава, примењује принципе објективности и одговорности, међународно признате стандарде добре праксе и јавности у раду и доношењу одлука.

Члан 9.

Фонд може учествовати и у суфинансирању научноистраживачких програма, пројеката и других активности ако их организују и финансирају међународне организације, финансијске институције и тела надлежна за научноистраживачки рад или друга страна и домаћа правна и физичка лица, у складу са стратегијом која се односи на научни и технолошки развој, уз сагласност министарства надлежног за научноистраживачку делатност.

VI. ОРГАНИ ФОНДА

Члан 10.

Органи Фонда су: Надзорни одбор, Управни одбор, директор и Научни савет Фонда.

Члан 11.

Надзорни одбор има председника и два члана које именује и разрешава Влада, на предлог министарства надлежног за научноистраживачку делатност, на период од четири године, од којих су најмање два члана економско-финансијске струке. Надзорни одбор прати материјално-финансијско пословање Фонда и годишњи извештај доставља министру надлежном за научноистраживачку делатност.

Члан 12.

Управни одбор има председника и четири члана које именује и разрешава Влада, на предлог министарства надлежног за научноистраживачку делатност. Чланови Управног одбора морају да имају међународно искуство у пословима обухваћеним овим законом као и искуство у управљачким пословима и најмање 15 година радног искуства.

Мандат чланова Управног одбора је четири године, са могућношћу још једног именовања. Чланови Управног одбора не могу се пријављивати, нити учествовати у пројектима и програмима Фонда за време трајања њиховог чланства у органима Фонда, као ни годину дана након престанка тог чланства.

Члан 13.

Послови Управног одбора Фонда:

1) доноси статут Фонда;

2) доноси опште акте Фонда;

3) доноси програме Фонда на предлог Научног савета Фонда;

4) усваја годишње програме рада Фонда и финансијске планове Фонда на предлог директора;

5) усваја извештај о пословању и завршни рачун Фонда;

6) доставља министарству надлежном за научноистраживачку делатност периодичне извештаје о раду Фонда, као и годишњи извештај о пословању за претходну годину најкасније до 31. марта текуће године;

7) одлучује о коришћењу средстава Фонда у складу са условима и начином утврђеним статутом и програмом рада Фонда;

8) доноси пословник о свом раду;

9) обавља и друге послове у складу са законом.

Члан 14.

Директора Фонда именује и разрешава Влада на предлог Управног одбора Фонда, уз претходно прибављену сагласност министра надлежног за научноистраживачку делатност.

Директор се именује на основу јавног конкурса на период од четири године.

За директора Фонда може бити именовано лице које испуњава следеће услове:

1) да је пунолетно и пословно способно;

2) да има докторске академске студије (академски назив доктор наука), најмање десет година радног искуства у струци; познавање најмање једног светског језика и познавање рада на рачунару;

3) да има најмање седам година радног искуства у управљачким пословима за које се захтева најмање високо образовање;

4) да није члан органа политичке странке;

5) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци.

Статутом могу бити одређени и други услови које лице мора да испуни да би било именовано за директора Фонда.

Директор Фонда је функционер који обавља јавну функцију.

Директор је у радном односу у Фонду са пуним радним временом.

Члан 15.

Директор Фонда:

1) представља и заступа Фонд;

2) организује и руководи радом Фонда;

3) предлаже акте које доноси Управни одбор Фонда;

4) предлаже Управном одбору годишњи план рада и финансијске извештаје Фонда;

5) извршава одлуке Управног одбора Фонда;

6) стара се и одговара за законитост рада, коришћење и располагање средствима Фонда;

7) доноси акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места Фонда, у складу са законом и статутом Фонда;

8) доставља ресорном министарству тромесечне радне и финансијске извештаје;

9) стара се о обезбеђивању независне евалуације пројеката;

10) обавља и друге послове утврђене законом и статутом Фонда.

На акт из става 1. тачка 7) овог члана Фонд је обавезан да прибави сагласност министарства надлежног за научноистраживачку делатност.

VII. НАУЧНИ САВЕТ ФОНДА

Члан 16.

Научни савет Фонда је највише стручно и саветодавно тело Фонда.

Научни савет Фонда именује и разрешава министар надлежан за научноистраживачку делатност, на основу јавног позива, на период од четири године, са могућношћу још једног именовања.

Научни савет Фонда има петнаест чланова, и то: по два представника из шест научних области (природно-математичке, техничко-технолошке, медицинске, биотехничке, друштвене и хуманистичке науке), два члана из привреде и једног члана на предлог Српске академије наука и уметности, с тим да се приликом именовања чланова води рачуна о родној равноправности. Чланови Научног савета Фонда морају да буду међународно признати у својој области науке. Најмање две трећине чланова Научног савета мора бити у највишем научном, односно наставном звању.

Чланови Научног савета Фонда не могу бити руководиоци пројеката Фонда које финансира Фонд и потписују изјаву о непостојању сукоба интереса.

Министарство надлежно за научноистраживачку делатност доноси акт којим се утврђују критеријуми и начин финансирања Научног савета Фонда и сталних и привремених стручних тела, комисија и других радних тела из члана 17. овог закона, као и накнада за њихов рад.

Научни савет Фонда:

1) даје мишљење на годишњи план рада Фонда;

2) даје мишљење на услове јавних позива за финансирање пројеката;

3) прати спровођења годишње евалуације резултата пројеката Фонда;

4) усваја принципе за припрему општих регулаторних инструмената Фонда;

5) координира и организује процедуре евалуације активности Фонда;

6) врши евалуацију истраживачких и развојних активности у Републици Србији, посебно раста квалитета истраживања и развоја;

7) усваја четворогодишњи развојни програм и одговарајуће активности за њихову реализацију за област науке и истраживања;

8) припрема предлоге за формулисање и имплементацију циљева и инструмената истраживачке и развојне политике;

9) припрема извештаје о резултатима истраживачке и развојне активности;

10) обавља друге задатке у оквиру припрема позива и евалуационих процедура.

Члан 17.

За обављање послова из своје надлежности Научни савет Фонда предлаже оснивање сталних и привремених стручних тела, као и комисија и других радних тела за обављање појединачних стручних задатака, уз сагласност Управног одбора Фонда.

Стална стручна тела су програмски одбори који припремају, анализирају и прате реализацију програма. Програмски одбори предлажу Научном савету Фонда листу пројеката који ће бити финансирани у оквиру сваког програма.

VIII. ПРОГРАМИ ФОНДА

Члан 18.

Циљ сваког програма Фонда је да одговори на друштвене изазове развоја Републике Србије, као и на глобалне изазове развоја друштва.

Програми Фонда се дефинишу на основу стратегије научног и технолошког развоја Републике Србије, паметне специјализације (RIS3) и осталих секторских стратегија релевантних за развој друштва.

Члан 19.

Програми Фонда планирају се и усвајају на сваке четири године, по правилу усклађено са мандатом Научног савета Фонда.

Програме Фонда доноси Управни одбор Фонда, на предлог Научног савета Фонда, с тим што се дефинише и предвиђени буџет за реализацију сваког програма Фонда.

На програме Фонда из става 2. овог члана сагласност даје Влада.

Програми Фонда реализују се у оквиру програмског периода који траје четири године.

Након две године од почетка реализације програма, врши се евалуација на основу које је могуће извршити евентуалне корекције програма у датом програмском периоду од четири године.

Члан 20.

Програми Фонда морају бити довољно разноврсни да одговоре на различите друштвене изазове – технолошки развој, подршку напредним идејама, развој кадрова, изградњу научне инфраструктуре, интеграцију у међународне научне токове, сарадњу науке и привреде и др. Министарство надлежно за научноистраживачку делатност по претходно прибављеном мишљењу Научног савета Фонда доноси одговарајући пропис за реализацију програма Фонда.

Програми Фонда утврђују се према следећој структури:

1) Развој – Програм основних и примењених истраживања и технолошког развоја који одговара на конкретне потребе друштва и привреде. Програм се реализује кроз јасно дефинисане тематске пројекте у оквиру одговарајућег јавног позива (од горе на доле) који су у складу са стратегијом научног и технолошког развоја Републике Србије и паметном специјализацијом (RIS3). Теме кроз консултативни процес дефинишу различити актери укључујући привредни сектор, друштво, државну управу, Владу и друге институције;

2) Стратегија – Програм од стратешког значаја за развој Републике Србије који одговара на конкретне проблеме дефинисане у секторским стратегијама које је усвојила Влада и који је у складу са стратегијом научног и технолошког развоја Републике Србије и паметном специјализацијом (RIS3), кроз јасно дефинисане тематске пројекте у оквиру одговарајућих позива (од горе на доле);

3) Идеје – Програм који омогућава финансирање пројеката заснованих на изврсним идејама које у будућности могу имати значајан утицај на развој науке и истраживања, као и друштва у целини. Пројекти у оквиру овог програма немају унапред задате теме, већ се реализују кроз отворене јавне позиве (од доле на горе) и отворени су стално;

4) Људи – Програм намењен развоју кадрова кроз финансирање различитих активности – подршка истраживању, формирање лабораторија, међународна сарадња и др. Програм је намењен изврсним младим научницима, постдокторандима, истраживачима који су у току своје дугогодишње научне каријере препознатљиви у међународном истраживачком простору и истраживачима из дијаспоре, у циљу формирања лабораторија у Републици Србији и изврсних тимова који имају значајну перспективу;

5) Инфраструктура – Програм подршке формирању, изградњи, одржавању и унапређењу институција и лабораторија од стратешког значаја, у складу са стратегијом научног и технолошког развоја Републике Србије, паметном специјализацијом (RIS3), мапом пута за истраживачке инфраструктуре и осталим релевантним стратегијама;

6) Сарадња – Програм стратешке подршке међународној сарадњи и укључивању појединаца, тимова и институција у релевантне међународне пројекте (Хоризонт 2020 и друге). Подршка истраживањима и развоју тимова који су остварили завидан резултат на позивима Хоризонт 2020 (и другим одговарајућим), али нису финансирани;

7) Иновације – Програми сарадње са привредом реализовани са Фондом за иновациону делатност и другим привредним субјектима. Програм има за циљ реализацију пројеката са учешћем партнера из привредног сектора и са обавезном непосредном применом резултата истраживања;

8) Промоција – Програми подршке промоцији науке, технолошког развоја и иновација у циљу подизања опште друштвене свести о значају науке;

9) Публикације – Програм подршке развоју домаћих публикација које имају међународни реноме или публикација од стратешког интереса за Републику Србију;

10) Креативност – Програм подршке развоју науком инспирисаних идеја у уметности и креативности заснованих на научним концептима, методама и материјалима;

11) Остало – Други релевантни програми са малим буџетом које Научни савет Фонда може предложити у складу са текућим потребама.

IX. ПРОЈЕКТИ ФОНДА

Члан 21.

У оквиру сваког програма реализују се пројекти на основу јавних позива за пројекте који су у складу са изазовима на које дати програм треба да одговори.

Јавни позиви за пројекте објављују се редовно и могу бити периодични или ад хок у складу са садржајем и циљевима позива.

Трајање пројеката у оквиру различитих програма дефинисано је јавним позивом у складу са циљевима и динамиком реализације одговарајућег програма. Пројекти могу бити:

1) Дугорочни (до четири године) – пројекти из програма Стратегија и Инфраструктура.

2) Средњорочни (две до три године) – пројекти из програма: Развој, Идеје, Људи, Сарадња.

3) Краткорочни (до једне године) – пројекти из програма Иновације, Промоција, Публикације, Креативност и Остало.

Члан 22.

У оквиру сваког јавног позива наводи се укупан буџет доступан за реализацију пројеката као и максимални буџет појединачних пројеката.

Одређени јавни позиви могу предвидети и суфинансирање од стране других субјеката средствима која нису из Фонда.

На основу ранга одговарајућих предлога пројеката, додељују се средства за реализацију датих пројеката у складу са планираним буџетом за дати јавни позив.

Члан 23.

У оквиру сваког програма евалуација пројеката мора се узети као параметар сваки од следећих критеријума:

1) Изврсност – оцена научне заснованости и квалитета, иновативности и изврсности идеје на којој се заснива пројекат;

2) Утицај – оцена потенцијала пројекта за решавање изазова у оквиру датог позива;

3) Реализација – оцена тима и капацитета за успешну реализацију пројекта.

У оквиру различитих програма и јавних позива закона пројекте, утицај појединачних критеријума на евалуацију може бити различит, али никада појединачно мањи од 20%.

X. ОПШТИ АКТИ ФОНДА

Члан 24.

Фонд има статут и друге опште акте у складу са законом и статутом.

Статут доноси Управни одбор Фонда уз сагласност Владе.

Статутом Фонда уређује се: организација и начин пословања Фонда, изглед печата и штамбиља Фонда и његова употреба, надлежност Научног савета Фонда, заступање и представљање Фонда, права, обавезе и одговорности запослених у Фонду, начин организовања послова и друга питања од значаја за рад и пословање Фонда.

XI. ЈАВНОСТ РАДА ФОНДА

Члан 25.

Рад Фонда је јаван.

Фонд благовремено и истинито обавештава јавност о обављању своје делатности за коју је основан, на начин прописан статутом Фонда.

На захтев јавности Фонд даје информације о обављању послова из своје делатности.

XII. ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНИХ И ДРУГИХ ПОСЛОВА

Члан 26.

Стручне и друге административно-техничке послове обављају запослени у Фонду, у складу са статутом Фонда и другим општим актима Фонда.

Сагласност на акт којим се утврђује висина плата запослених у Фонду даје оснивач.

Запослени из става 1. овог члана имају права и дужности у складу са законом којим се уређује рад.

XIII. НАДЗОР

Члан 27.

Надзор над радом Фонда и применом одредаба овог закона врши министарство надлежно за научноистраживачку делатност.

XIV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 28.

Влада ће, до испуњења услова за именовање директора Фонда, на предлог министра надлежног за научноистраживачку делатност именовати вршиоца дужности директора Фонда, у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона.

Влада ће именовати председника и чланове Управног одбора у року од 30 дана од дана уписа Фонда у судски регистар.

Члан 29.

Управни одбор Фонда донеће Статут најкасније у року од 15 дана од дана именовања председника и чланова Управног одбора.

Управни одбор Фонда донеће Правилник о раду најкасније у року од 15 дана од дана ступања на снагу Статута Фонда.

Члан 30.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.