Редакцијски пречишћен текст 

 

 

ЗАКОН

о заложном праву на покретним стварима и правима уписаним у регистар

"Службени гласник РС", бр. 57 од 30. маја 2003, 61 од 18. јула 2005, 64 од 26. јула 2006 - исправка, 99 од 27. децембра 2011 - др. закони, 31 од 29. априла 2019.

*Службени гласник РС, број 31/2019

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет закона

Члан 1.

Овим законом уређује се залога, без предаје у државину, покретних ствари и права ради обезбеђења потраживања повериоца, уговор о залози, права и обавезе уговорних страна, упис заложног права у регистар, намирење заложног повериоца и престанак заложног права.

Покретне ствари и права залажу се уписом заложног права у регистар који се установљава у складу са овим законом.

На правне односе који нису уређени овим законом примењују се прописи којима се уређују облигациони и својинскоправни односи и други прописи.

Уговор о залози

Члан 2.

Уговором о залози обавезује се залогодавац према повериоцу да му пружи обезбеђење за његово потраживање тако што ће се повериочево право на ствари залогодавца уписати у регистар заложног права (у даљем тексту: Регистар залоге).

Залогодавац може бити дужник или треће лице.

Уговором о залози уређују се права и обавезе залогодавца и повериоца.

Садржина и форма уговора

Члан 3.

Уговор о залози садржи нарочито: дан закључења, име и презиме, пословно име или назив, пребивалиште или боравиште, односно седиште повериоца, залогодавца и дужника, ако дужник и залогодавац нису исто лице, опис предмета заложног права и податке о потраживању које се обезбеђује.

Уговор о залози закључује се у писменој форми.

*Службени гласник РС, број 31/2019

Стицање заложног права

Члан 4.

Поверилац стиче заложно право уписом у Регистар залоге, осим ако није друкчије одређено законом.

Ако је залогодавац заложио ствар на којој нема право својине или ако залога није пуноважна из других разлога, упис у Регистар залоге не производи правно дејство.

Поверилац који је стекао заложно право предајом ствари у државину или на други законом одређени начин, може захтевати упис свог права залоге у Регистар залоге, ради стицања права првенства наплате у складу са овим законом.

*Службени гласник РС, број 31/2019

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Закон о изменама и допунама Закона о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар ("Службени гласник РС", број 31/2019) ступио је на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, односно 7. маја 2019. године, а одредбе члана 3. овог закона којима је у члану 4. Закона додати став 3. примењују се од 1. јануара 2021. године (види члан 32. и 33. Закона - 31/2019-17).

 

Упис у регистар

Члан 5.

Упис заложног права у Регистар залоге могу тражити поверилац или залогодавац.

Ако упис тражи поверилац потребна је изричита изјава залогодавца да пристаје да поверилац упише заложно право у Регистар залоге.

Правно дејство заложног права

Члан 6.

Поверилац чије је заложно право уписано у Регистар залоге може се наплатити из вредности предмета заложног права пре осталих поверилаца, ако му његово потраживање не буде исплаћено о доспелости.

Право из става 1. овог члана има дејство и према трећем лицу које је предмет заложног права прибавило од залогодавца, као и према доцнијим прибавиоцима предмета заложног права.

Потраживање које се обезбеђује

Члан 7.

Заложним правом може се обезбедити новчано потраживање чији је износ изражен у домаћој или страној валути.

Заложним правом обезбеђује се одређен износ главног потраживања, дужна камата и трошкови остварења наплате потраживања.

Заложним правом могу се обезбедити и будућа, као и условна потраживања.

У случају из става 3. овог члана, у Регистар залоге уписује се највиши износ главног потраживања до којег заложно право обезбеђује условна или будућа потраживања.

Правно дејство у стечају

Члан 8.

У случају стечајног поступка над имовином залогодавца, на намирење из вредности предмета заложног права примењују се правила закона којим се уређује стечај.

II ПРЕДМЕТ ЗАЛОЖНОГ ПРАВА

Покретне ствари

Члан 9.

Предмет заложног права може бити индивидуално одређена ствар којом залогодавац може слободно располагати.

Заложити се могу и покретне ствари одређене по врсти, ако је уговором о залози одређена количина или број и начин на који се могу разликовати од других ствари исте врсте.

Предмет заложног права може бити и збир покретних ствари, који се налази на одређеном месту, укључујући и инвентар који, у смислу овог закона, чине покретне ствари које су намењене продаји или давању у закуп, као и сировине и материјали који се користе при обављању делатности.

У случају из става 3. овог члана, заложно право се по самом закону проширује на све покретне ствари које постану саставни део збира покретних ствари после заснивања залоге, ако су у својини залогодавца.

*Службени гласник РС, број 31/2019

Залагање средстава на посебном банковном рачуну

*Службени гласник РС, број 31/2019

Члан 9а

Предмет заложног права могу бити и потраживања залогодавца која се, у складу са уговорима из којих настају, уплаћују на посебан банковни рачун залогодавца (залагање средстава на посебном банковном рачуну).

У случају из става 1. овог члана, предмет заложног права су потраживања залогодавца из предметних уговора, а у Регистру залоге се уписују и подаци о посебном банковном рачуну залогодавца на који се та потраживања уплаћују.

*Службени гласник РС, број 31/2019

Право потраживања и друга права

Члан 10.

Предмет заложног права може бити право потраживања залогодавца према дужнику и у случају да је заложни поверилац дужник залогодавца, осим потраживања чији је пренос забрањен законом и оних која су везана за личност или се не могу преносити на другог.

Заложно право на потраживању стиче се на основу уговора о залози потраживања уписом у Регистар залоге, без обзира на то да ли је дужник раније обавештен о залагању.

Предмет заложног права могу бити удели и друга имовинска права којима њихов ималац може слободно располагати.

Одредбе о залози ствари примењују се и на залогу потраживања и других права, ако за њих није прописано што друго.

*Службени гласник РС, број 31/2019

Дејство залоге потраживања

Члан 11.

Док не буде писмено обавештен о настанку заложног права дужник заложеног потраживања може испуњавати своју обавезу залогодавцу.

О залози потраживања из става 1. овог члана дужника могу обавестити залогодавац или заложни поверилац.

Од дана достављања обавештења о постојању заложног права дужник заложеног потраживања може испунити дуг само заложном повериоцу а не и залогодавцу, осим ако је заложни поверилац дао друкчија упутства.

Извод из регистра о томе да поверилац има заложно право на потраживању је доказ за дужника заложеног потраживања да потраживање исплати заложном повериоцу.

Сувласнички удео

Члан 12.

Сувласнички удео покретне ствари или збира покретних ствари може бити предмет залоге.

Идеални део имовинских права може се заложити.

Будуће ствари и права

Члан 13.

Предмет заложног права могу бити ствари или права које ће залогодавац прибавити у будућности.

Заложно право из става 1. овог члана настаје кад залогодавац стекне право својине на ствари, односно право потраживања или друго имовинско право.

Поверилац има право да тражи да се у Регистар залоге упише заложно право на будућој ствари.

Примена других прописа

Члан 14.

Одредбе овог закона не примењују се на залогу бродова и ваздухоплова, за које су установљени регистри према посебним прописима.

Одредбе овог закона не примењују се на залогу хартија од вредности, за које је установљен регистар према посебним прописима у који се уписују права трећих лица на хартијама од вредности.

Одредбе овог закона примењују се на залогу права интелектуалне својине, а залога на тим правима уписује се у регистар завода надлежног за интелектуалну својину, и то: регистар жигова, регистар патената, регистар малих патената, регистар модела, регистар узорака, регистар географских ознака порекла и регистар топографија.

III УГОВОРНЕ СТРАНЕ

Заложни поверилац

Члан 15.

Заложни поверилац је, у смислу овог закона, поверилац који је стекао заложно право уписом у Регистар залоге.

Одређивање овлашћеног лица

*Службени гласник РС, број 31/2019

Члан 16.

Уговором о залози или посебним пуномоћјем заложни поверилац или више њих могу овластити треће лице да предузима правне радње ради заштите и намирења обезбеђеног потраживања (у даљем тексту: овлашћено лице).

Овлашћено лице у односу на залогодавца има права заложног повериоца.

За одрицање од заложног права овлашћено лице мора имати посебно овлашћење.

У Регистар залоге уписују се подаци о овлашћеном лицу уместо заложног повериоца.

Ако има више заложних поверилаца они могу на начин из става 1. овог члана одредити једног од њих да обавља послове овлашћеног лица.

*Службени гласник РС, број 31/2019

Залогодавац

Члан 17.

Залогодавац је, у смислу овог закона, дужник који има право својине на покретној ствари или својство имаоца неког права којим може слободно располагати.

Залогодавац може бити и треће лице које пружа обезбеђење за туђи дуг.

IV ПРАВНА ДЕЈСТВА УГОВОРА О ЗАЛОЗИ

1. ОБАВЕЗЕ ЗАЛОГОДАВЦА

Обавеза чувања и одржавања предмета заложног права

Члан 18.

Залогодавац је дужан да, по закључењу уговора о залози, чува предмет заложног права са пажњом доброг домаћина, односно доброг привредника.

Залогодавац је дужан да одржава предмет заложног права у исправном стању и врши потребне оправке на њему.

Осигурање предмета заложног права

Члан 19.

Уговором о залози може се предвидети обавеза залогодавца да осигура предмет заложног права.

2. ПРАВА ЗАЛОГОДАВЦА

Државина и употреба

Члан 20.

Залогодавац и после уписа заложног права у Регистар залоге има право да држи предмет заложног права.

Ако о доспелости не испуни обавезу према заложном повериоцу, залогодавац губи право на државину.

Залогодавац је овлашћен да употребљава предмет заложног права према његовој уобичајеној намени.

Право на плодове

Члан 21.

Ако предмет заложног права даје плодове, залогодавац је овлашћен да их прибира.

Уговором о залози може се предвидети да, уместо залогодавца, заложни поверилац има право да прибира плодове од предмета заложног права.

Закуп

Члан 22.

Залогодавац има право да предмет заложног права изда у закуп и да закључује друге уговоре којима се предмет заложног права даје на употребу и прибирање плодова трећим лицима, ако уговором није друкчије предвиђено.

Отуђење предмета заложног права

Члан 23.

Залогодавац може отуђити предмет заложног права и пренети право својине на треће лице.

Залогодавац је дужан да, без одлагања, поднесе захтев ради уписа заложног права у Регистар залоге на терет новог власника.

Обавезу из става 2. овог члана има и нови власник.

Залогодавац и нови власник предмета заложног права солидарно одговарају заложном повериоцу за штету која може настати због њиховог пропуста да у Регистар залоге упишу заложно право на терет новог власника.

Прибавилац стиче право својине оптерећено уписаним заложним правом.

Ако залогодавац предмет заложног права продаје у оквиру своје редовне делатности, купац стиче право својине без терета.

Искључење отуђења

Члан 24.

Уговором о залози може се искључити право залогодавца да отуђи предмет заложног права.

Поновно залагање

Члан 25.

Залогодавац може поново заложити предмет заложног права, ако уговором није друкчије предвиђено.

Ограничење права на употребу

Члан 26.

Уговором о залози може се ограничити употреба предмета заложног права и одредити начин на који залогодавац може убудуће да га употребљава.

Уговором о залози могу се искључити одређени начини употребе предмета заложног права.

V ПОСЕБНЕ УГОВОРНЕ ОДРЕДБЕ О НАМИРЕЊУ

Опште правило

Члан 27.

Ако залогодавац има својство привредног субјекта (лице које се професионално бави привредном делатношћу) уговором о залози може се предвидети да заложни поверилац има право да предмет заложног права прода на вансудској јавној продаји ако његово потраживање не буде намирено о доспелости.

Ако предмет заложног права има тржишну или берзанску цену, уговором о залози може се предвидети да заложни поверилац има право да га прода по тој цени, или да га по тој цени задржи за себе.

Својство привредног субјекта има привредно друштво, предузетник и друго физичко лице које у виду занимања обавља привредну делатност.

Правила из ст. 1-3. овог члана примењују се и на друга правна лица приватног или јавног права.

Ако предмет заложног права нема тржишну или берзанску цену, заложни поверилац га може продати на начин на који би то учинио разуман и пажљив човек, чувајући интересе дужника и залогодавца, кад то није исто лице.

*Службени гласник РС, број 31/2019

Посебно правило за физичка лица

Члан 28.

Брисан је ранији став 1. (види члан 9. Закона - 31/2019-17)

Ако је залогодавац физичко лице које уговор о залози закључује изван оквира привредне делатности, уговором о залози не може се предвидети  да заложни поверилац може, ако његово потраживање не буде намирено о доспелости, предмет заложног права продати по унапред одређеној цени или га задржати за себе.

Уговором о залози може се предвидети да ће предмет заложног права прећи у државину заложног повериоца, ако његово потраживање не буде намирено о доспелости.

У тренутку доспелости потраживања, заложни поверилац и залогодавац се могу споразумети  да ће поверилац моћи да предмет заложног права прода по одређеној цени или да га по тој цени задржи за себе.

Вишак вредности изнад износа потраживања заложни поверилац је дужан да исплати залогодавцу без одлагања.

*Службени гласник РС, број 31/2019

VI РЕДОСЛЕД ЗАЛОЖНИХ ПРАВА

Право првенства наплате

Члан 29.

Заложни поверилац има право да из цене постигнуте продајом предмета заложног права наплати своје потраживање пре осталих поверилаца залогодавца, осим ако није друкчије одређено овим законом.

Ред првенства

Члан 30.

Ако је исти предмет заложног права, путем уписа у Регистар залоге, заложен већем броју поверилаца, редослед исплате њихових потраживања из вредности тог предмета одређује се према времену (дан, час и минут) пријема захтева за упис заложног права у Агенцији за привредне регистре (у даљем тексту: Агенција).

*Службени гласник РС, број 61/2005

Ред првенства различитих заложних права

Члан 31.

Ред првенства између заложног права које настаје предајом заложене ствари у државину повериоцу и заложног права уписаног у Регистар залоге одређује се према времену (дан, час и минут) пријема захтева за упис заложног права у Регистар залоге.

Ако заложно право које настаје предајом ствари у државину није уписано у Регистар залоге, оно не ужива првенство у односу на заложно право уписано у регистар.

*Службени гласник РС, број 31/2019

Брисан је назив члана 32. (види члан 11. Закона - 31/2019-17)

Члан 32.

Брисан је (види члан 11. Закона - 31/2019-17)

Законско заложно право из уговора у привреди

Члан 33.

Законско заложно право превозиоца, комисионара, отпремника и складиштара, настала отпремом или превозом ствари које су предмет залоге према закону којим се уређују облигациони односи, имају првенство у односу на заложно право уписано у Регистар залоге.

Законско заложно право посленика за потраживања награде за рад, накнаде за утрошени материјал и остала потраживања у вези са његовим радом, настала на основу уговора о делу из закона којим се уређују облигациони односи, има првенство у односу на заложна права уписана у Регистар залоге.

Законско заложно право Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе

*Службени гласник РС, број 31/2019

Члан 34.

Утврђивање реда првенства за обезбеђење потраживања по основу јавних прихода или других потраживања Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе врши се на начин предвиђен чланом 30. овог закона.

*Службени гласник РС, број 31/2019

VII НАМИРЕЊЕ

Општа правила

Члан 35.

Ако дужник не испуни своју обавезу о доспелости, заложни поверилац стиче право на државину по самом закону.

У тренутку доспелости, заложни поверилац стиче право да из вредности предмета заложног права намири своје главно потраживање, дужну камату и трошкове око остварења наплате потраживања.

Вишак цене добијен продајом изнад износа потраживања заложни поверилац је дужан исплатити залогодавцу без одлагања.

Ако заложни поверилац у року од осам дана не исплати залогодавцу вишак цене добијен продајом изнад износа потраживања, плаћа залогодавцу прописану затезну камату.

Почетак намирења и упис у Регистар залоге

*Службени гласник РС, број 31/2019

Члан 36.

Заложни поверилац је дужан да Регистру залоге достави обавештење о намери да своје доспело потраживање намири из вредности предмета заложног права, ради објављивања обавештења и уписа забележбе намирења.

Поступак вансудског намирења почиње истеком рока од 30 дана од дана објављивања обавештења од стране Регистра залоге.

Заложни поверилац је дужан да обавештење из става 1. овог члана истовремено пошаље дужнику и залогодавцу, када то није исто лице, као и трећем лицу код кога се заложена ствар налази.

*Службени гласник РС, број 31/2019

Брисан је назив члана 37. (види члан 14. Закона - 31/2019-17)

Члан 37.

Брисан је (види члан 14. Закона - 31/2019-17)

Дужност сарадње

Члан 38.

Залогодавац је дужан да сарађује са заложним повериоцем у поступку намирења повериочевог потраживања из предмета заложног права од тренутка када му је достављено повериочево обавештење.

Залогодавац је дужан да заложном повериоцу пружи потребна обавештења ради спровођења намирења.

Обавезе залогодавца из ст. 1. и 2. овог члана има и дужник, када то није исто лице.

Ако повреди неку од обавеза из овог члана, залогодавац или дужник, кад то није исто лице, дужан је да накнади штету коју трпи заложни поверилац.

Дужност залогодавца

Члан 39.

Од дана објављивања обавештења из члана 36. став 1. овог закона, залогодавац је дужан да трпи да се заложни поверилац намири из вредности предмета заложног права.

Залогодавац је дужан да предмет заложног права или исправу која је неопходна за стицање државине преда заложном повериоцу на његов захтев.

До предаје државине заложном повериоцу, залогодавац је дужан да се уздржава од радњи којима се може смањити вредност предмета заложног права.

Залогодавац је дужан да предузме и друге радње које су неопходне да би заложни поверилац могао да намири своје потраживање.

Ако повреди неку од обавеза из овог члана, залогодавац је дужан да накнади штету коју трпи заложни поверилац.

*Службени гласник РС, број 31/2019

Право повериоца на државину

Члан 40.

По истеку рока из члана 36. став 2. овог закона, заложни поверилац има право да предмет заложног права узме у државину.

*Службени гласник РС, број 31/2019

Посебан поступак за стицање државине на предмету заложног права у случају вансудског намирења

*Службени гласник РС, број 31/2019

Члан 41.

Ако залогодавац добровољно не изврши своју обавезу предаје предмета заложног права заложном повериоцу, заложни поверилац може суду поднети захтев за доношење решења о одузимању предмета заложног права од залогодавца или лица у чијој се државини предмет заложног права налази и предаји тог предмета заложном повериоцу у државину.

Уз захтев из става 1. овог члана подноси се оверени извод из Регистра залоге са уписаном забележбом намирења и уговор о залози.

Извод из Регистра залоге изједначава се, у смислу овог закона, са извршном исправом.

Суд је обавезан да о захтеву из става 1. овог члана одлучи у року од три дана од дана подношења захтева.

Поступак одузимања предмета заложног права спроводи се у року од три дана од дана доношења решења којим се усваја захтев из става 1. овог члана.

Ако је предмет заложног права, због своје природе, неподобан за пренос у државину или ако је то у интересу заложног повериоца, суд, на предлог заложног повериоца, одређује администратора који се стара о предмету заложног права до тренутка намирења заложног потраживања.

Против решења о одузимању предмета заложног права од залогодавца или лица у чијој се државини предмет заложног права налази, залогодавац може, у року од три дана од дана пријема решења, уложити приговор да повериочево потраживање или заложно право не постоји, или да је дуг исплаћен, о чему мора поднети писмене доказе.

Приговор из става 6. овог члана не одлаже извршење.

О приговору из става 6. овог члана одлучује суд, у складу са законом којим се уређује извршни поступак.

На поступак за стицање државине на предмету заложног права примењује се закон којим се уређује извршни поступак, ако овим законом није друкчије одређено.

*Службени гласник РС, број 31/2019

Забрана правног располагања

Члан 42.

Од дана објављивања обавештења из члана 36. став 1. овог закона, залогодавац не може правно располагати предметом заложног права без дозволе заложног повериоца.

Ако залогодавац продаје предмет заложног права у оквиру своје редовне делатности забрана отуђења не производи правно дејство према савесном прибавиоцу и он стиче право својине без терета.

*Службени гласник РС, број 31/2019

VIII НАЧИН НАМИРЕЊА

Судска продаја предмета заложног права

Члан 43.

Од дана објављивања обавештења из члана 36. став 1. овог закона, заложни поверилац може захтевати од суда одлуку да се предмет заложног права прода у складу са законом који уређује поступак извршења и обезбеђења.

Ако би трошкови јавне продаје били несразмерно велики према вредности предмета заложног права, суд може одлучити да га заложни поверилац прода по цени утврђеној проценом стручњака, или да га, ако хоће, задржи за себе по тој цени.

Уз предлог за извршење доставља се извод из Регистра залоге са уписаном забележбом намирења и уговор о залози.

*Службени гласник РС, број 31/2019

Вансудска продаја

Члан 44.

Заложни поверилац може приступити вансудској продаји предмета заложног права по истеку рока из члана 36. став 2. овог закона, ако је таква продаја пуноважно уговорена уговором о залози.

Извод из Регистра залоге са уписаном забележбом намирења даје овлашћење повериоцу да у име и за рачун власника заложене ствари закључи уговор о продаји предмета заложног права у поступку вансудског намирења.

Дужник може пуноважно испунити дуг у било које време пре продаје предмета заложног права.

У том року залогодавац може, иако није дужан, испунити обавезу дужника.

*Службени гласник РС, број 31/2019

Брисан је назив члана 45. (види члан 21. Закона - 31/2019-17)

Члан 45.

Брисан је (види члан 21. Закона - 31/2019-17)

Јавна продаја путем надметања

Члан 46.

Заложни поверилац може приступити вансудској јавној продаји путем надметања ако је такав начин предвиђен уговором о залози.

Изузетно, кад је залогодавац физичко лице које уговор о залози закључује изван оквира привредне делатности, заложни поверилац може приступити вансудској јавној продаји путем надметања ако су се заложни поверилац и залогодавац о томе споразумели у тренутку доспелости повериочевог потраживања.

Заложни поверилац може поверити спровођење јавне продаје стручном лицу које се редовно бави таквом делатношћу.

Продаја по тржишној или берзанској цени

Члан 47.

Заложни поверилац може продати предмет заложног права по тржишној или берзанској цени ако је такав начин продаје предвиђен у уговору о залози.

Изузетно, кад је залогодавац физичко лице које уговор о залози закључује изван оквира привредне делатности, то је могуће ако су се заложни поверилац и залогодавац о томе споразумели у тренутку доспелости повериочевог потраживања.

Тржишна цена је цена по којој се исте или сличне ствари редовно продају под уобичајеним околностима на месту и у време продаје предмета заложног права.

Ако у месту и у време продаје предмета заложног права ствар нема тржишну цену, узима се у обзир цена на најближем тржишту.

Берзанска цена је цена по којој се исте или сличне ствари продају на најближој берзи.

Ако предмет заложног права нема тржишну или берзанску цену, заложни поверилац га може продати на начин на који би то учинио разуман и пажљив човек, чувајући интересе дужника и залогодавца.

Заложни поверилац може поверити лицу које се бави давањем зајмова уз залогу као занимањем или лицу које се бави продајом таквих ствари као занимањем, да у његово име и за његов рачун прода предмет заложног права.

Заложни поверилац и лице коме је поверена продаја предмета заложног права солидарно су одговорни залогодавцу ако му проузрокују штету приликом продаје.

Обавештавање о вансудској продаји

*Службени гласник РС, број 31/2019

Члан 48.

Обавештење о месту и времену одржавања вансудске продаје објављује се на интернет страници Регистра залоге најмање 15 дана пре дана одржавања вансудске продаје.

*Службени гласник РС, број 31/2019

Залогодавчева тужба суду

Члан 49.

Залогодавац може оспоравати право заложног повериоца да се намири вансудским путем, ако у року од 30 дана од уписа почетка намирења у Регистар залоге поднесе тужбу суду и доказе да повериочево потраживање или заложно право не постоји, да потраживање није доспело за наплату или да је дуг исплаћен.

Подношење тужбе не спречава поступак намирења, изузев ако залогодавац поднесе јавну исправу или приватну исправу оверену на законом прописан начин која садржи доказ да повериочево потраживање или заложно право не постоји, да потраживање није доспело за наплату или да је дуг исплаћен.

При одређивању рокова и рочишта по тужби залогодавца, суд ће увек обраћати нарочиту пажњу на потребу хитног решавања ових спорова.

Стицање права својине на јавној продаји и другим врстама продаје

Члан 50.

Савесно лице које купи предмет заложног права на  вансудској јавној продаји, стиче право својине без терета.

Право својине које је савесни купац стекао не може се оспоравати због евентуалних пропуста у поступку продаје.

Правила из ст. 1. и 2. овог члана примењују се и на продаје у поступку намирења, ако је лице купило предмет заложног права по тржишној или берзанској цени или по цени по којој би га продао разуман и пажљив човек, чувајући интересе дужника и залогодавца.

*Службени гласник РС, број 31/2019

IX ПРЕСТАНАК ЗАЛОЖНОГ ПРАВА

Исплата и други начини престанка потраживања

Члан 51.

Ако потраживање заложног повериоца престане исплатом дуга или на други начин, заложно право престаје и брише се из Регистра залоге на захтев заложног повериоца, дужника или залогодавца, кад то није исто лице.

Али заложни поверилац се може намирити из вредности предмета заложног права и после застарелости његовог потраживања.

Пропаст ствари

Члан 52.

Заложно право престаје и брише се из Регистра залоге кад предмет заложног права пропадне.

Ако је предмет заложног права био осигуран, заложно право се успоставља, по самом закону, на потраживању износа (или накнаде) осигурања.

Продаја

Члан 53.

Заложно право престаје на основу јавне продаје и друге продаје предмета заложног права, извршене ради намирења потраживања заложног повериоца.

По правноснажности судске одлуке о намирењу суд ће решењем одредити да се заложно право брише из Регистра залоге.

У случају вансудске продаје заложни поверилац је дужан да изда исправу на основу које залогодавац може захтевати брисање заложног права.

Право да захтева од заложног повериоца да изда овакву исправу има и купац који је предмет заложног права прибавио на вансудској продаји.

Остали случајеви

Члан 54.

Брисање заложног права из Регистра залоге може се тражити и када се заложни поверилац одрекне заложног права у писменој форми, када се својство заложног повериоца стекне у истом лицу са својством дужника, као и када заложни поверилац стекне право својине на предмету заложног права.

Пристанак повериоца или судска одлука

Члан 55.

Ако дужник или залогодавац, кад то није исто лице, тражи брисање заложног права, дужан је да поднесе Регистру залоге писмену изјаву заложног повериоца да пристаје на брисање, судску одлуку или други документ из којег проистиче да је заложно право престало.

*Службени гласник РС, број 31/2019

X РЕГИСТАР ЗАЛОГЕ

Опште одредбе

Члан 56.

Регистар залоге је јавни регистар заложних права на стварима и правима физичких или правних лица и других података који се, у складу са овим законом, уписују у Регистар залоге.

У Регистар залоге може се уписати и задржавање права својине из уговора о продаји покретних ствари са задржавањем права својине ради обезбеђења продавчевог потраживања до исплате цене у потпуности.

Задржавање права својине из става 2. овог члана има дејства према купчевим повериоцима ако је уписано у Регистар залоге пре купчевог стечаја или пре пленидбе ствари.

Регистар залоге је јединствена електронска база података, чија је основа централна база података у којој се чувају сви подаци унети у Регистар залоге.

Локалне јединице Регистра залоге формирају се на територији Републике Србије. Централна база података је доступна путем локалних јединица Регистра залоге, ради уписа или претраживања.

*Службени гласник РС, број 31/2019

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Закон о изменама и допунама Закона о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар ("Службени гласник РС", број 31/2019) ступио је на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, односно 7. маја 2019. године, а одредбе члана 25. ст. 3. и 4. овог закона којима су у члану 56. Закона додати ст. 2. и 3. примењују се од 1. јануара 2021. године (види члан 32. и 33. Закона - 31/2019-17).

Надлежност за вођење Регистра залоге

Члан 57. 

Престао је да важи (види члан 11. Закона - 99/2011-8)  

Члан 57а 

Престао је да важи члан 57а, који је додат у броју 61/2005 (види члан 11. Закона - 99/2011-8)  

Доступност Регистра залоге

Члан 58.

Регистар залоге доступан је свим лицима без обзира на место и територију на којој приступају Регистру залоге. Сва лица могу се обратити било којој јединици Регистра залоге, без ограничења, ради уписа или претраживања.

Регистар залоге доступан је у сваком тренутку у оквиру радног времена регистра.

Јавност

Члан 59.

Подаци из Регистра залоге су јавни.

Свако има право да захтева приступ подацима уписаним у Регистар залоге.

Свако има право да, у складу са прописима, захтева оверени извод о подацима из Регистра залоге.

Свако има право да захтева извод којим се потврђује да регистар не садржи податке о залози на одређеној ствари или праву.

Документација на основу које је извршена регистрација података доступна је у складу са прописима који уређују заштиту података о личности и пословну тајну.

*Службени гласник РС, број 31/2019

Накнада

*Службени гласник РС, број 61/2005

Члан 60.

Престао је да важи (види члан 11. Закона - 99/2011-8)  

Дејства уноса података у Регистар залоге према трећим лицима

Члан 61.

Сматра се да су трећа лица упозната са постојањем заложног права на основу самог уписа у Регистар залоге. Нико се не може позвати на околност да му нису били познати подаци из Регистра залоге.

Упис података у Регистар залоге није доказ о постојању својинских или других права залогодавца на заложеним покретним стварима, нити да је обезбеђено потраживање или залагање пуноважно.

Подаци садржани у Регистру залоге

*Службени гласник РС, број 61/2005

Члан 62.

Регистар залоге садржи:

1) податке о залогодавцу и дужнику, када то нису иста лица, као и податке о заложном повериоцу или овлашћеном лицу из члана 16. став 1. овог закона;

2) податке којима се ближе одређује покретна ствар или право које је предмет заложног права;

3) податке о основном и максималном износу обезбеђеног потраживања, а за будуће или условно потраживање, податак о износу из члана 7. став 4. овог закона;

4) податке о постојању спора о заложном праву или у вези са предметом залоге;

5) податке да је започет поступак намирења реализацијом заложног права.

Ако је субјект заложног права домаће физичко лице, подаци из става 1. тачка 1. овог члана односе се на име, презиме, матични број и место у коме то лице има пребивалиште, а ако је субјект заложног права страно физичко лице подаци из става 1. тачка 1. овог члана односе се на име, презиме, број пасоша и земљу издавања.

Ако је субјект заложног права домаће правно лице подаци из става 1. тачка 1. овог члана односе се на пословно име и матични број, а ако је субјект заложног права страно правно лице подаци из става 1. тачка 1. овог члана односе се на пословно име, ознаку под којом се води у страном регистру привредних субјеката, назив тог регистра и назив државе у којој се налази његово седиште.

У Регистар залоге се уписују и све промене података из става 1. овог члана.

Брисан је ранији став 5. (види члан 27. Закона - 31/2019-17)

*Службени гласник РС, број 61/2005

**Службени гласник РС, број 31/2019

Измене и допуне уписаног заложног права

Члан 63.

Измене и допуне које се односе на битне елементе уписаног заложног права имају карактер новог уписа.

На изводима из Регистра залоге, уписане измене и допуне биће означене као посебни уписи.

Упис и брисање забележби

*Службени гласник РС, број 31/2019

Члан 64.

У Регистар залоге уписују се забележба намирења из члана 36. став 1. овог закона, као и забележба спора по тужби за брисање заложног права или другог спора у вези са регистрованим заложним правом.

За брисање забележбе намирења из члана 36. став 1. овог закона прилаже се анекс уговора о залози или други одговарајући документ из кога се може на несумњив начин утврдити да је поверилац одустао од намирења потраживања и да постоји сагласност воља да се продужи рок доспелости обезбеђеног потраживања.

Забележба намирења из члана 36. став 1. овог закона брише се по службеној дужности истеком рока од 18 месеци од дана уписа.

Уколико је уговор о залози на основу кога је извршена регистрација заложног права оверен, документ из става 2. овог члана који се прилаже ради брисања регистроване забележбе да је започео поступак намирења, мора бити оверен.

За брисање забележбе спора прилаже се правноснажна одлука суда или поравнање којим је предметни спор окончан.

*Службени гласник РС, број 31/2019

Брисан је поднаслов изнад члана 65. (види члан 8. Закона - 61/2005-70)

Члан 65.

Документација у папирној форми на основу које је извршен упис података у Регистар залоге, односно на основу које је заложно право брисано, чува се пет година од дана наступања правноснажности решења којим је заложно право брисано.

Документација из става 1. овог члана преводи се у електронску форму и чува у складу са прописима којима се уређује чување архивске грађе и документарног материјала.

*Службени гласник РС, број 31/2019

Поступак уписа у Регистар залоге

*Службени гласник РС, број 61/2005

Чл. 65а до 65ђ

Престали су да важе чл. 65а до 65ђ који су додати у броју 61/2005 (види члан 48. Закона - 99/2011-9)

XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 66.

До доношења посебних прописа којима се ближе уређује упис заложног права у регистре интелектуалне својине из члана 14. став 3. овог закона, заложно право на правима интелектуалне својине уписиваће се у Регистар залоге у складу са овим законом.

Члан 67.

Ако је одлуком надлежног суда конституисана недржавинска залога на покретној ствари или потраживању, у складу са законом којим се уређује извршни поступак или другим законом до 1. јануара 2004. године, право првенства у намирењу рачуна се од дана доношења судске одлуке, ако поверилац поднесе захтев за упис залоге у Регистар залоге до 15. јануара 2004. године.

Ако поверилац поднесе захтев за упис недржавинске залоге из става 1. овог члана у Регистар залоге после 15. јануара 2004. године, право првенства у намирењу рачуна се од дана уписа у Регистар залоге.

Уз захтев из ст. 1. и 2. овог члана, поверилац је дужан да приложи одлуку суда о конституисању недржавинске залоге.

Члан 68.

Ако је недржавинска залога настала непосредно на основу закона или је конституисана одлуком државног органа у складу са законом до 1. јануара 2004. године, право првенства у намирењу рачуна се од дана настанка на основу закона или од дана доношења одлуке државног органа, ако поверилац поднесе захтев за упис залоге у Регистар залоге до 15. јануара 2004. године.

Ако поверилац поднесе захтев за упис недржавинске залоге из става 1. овог члана у Регистар залоге после 15. јануара 2004. године, право првенства у намирењу рачуна се од дана уписа у Регистар залоге.

Уз захтев из ст. 1. и 2. овог члана, поверилац је дужан да приложи одлуку државног органа о конституисању недржавинске залоге.

Члан 69.

Изузетно од одредбе члана 34. овог закона, на новчаним средствима на рачуну пореског обвезника код банака или других финансијских организација, Република Србија до 1. јануара 2005. године има првенство права намирења, без обзира на упис заложног права у Регистар залоге.

Члан 70.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије", а примењиваће се од 1. јануара 2004. године.

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У "ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ" ЗАКОНА

Закон о изменама и допунама Закона о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар: "Службени гласник РС", број 61/2005-70

Члан 10.

Регистар залоге почиње са радом 15. августа 2005. године.

Члан 11.

Ако се захтев за упис заложног права у Регистар залоге поднесе у року од 90 дана од дана почетка рада Регистра залоге, право првенства у намирењу потраживања рачуна се, и то:

1) од дана доношења одлуке суда, ако је недржавинска залога на покретној ствари или праву конституисана до дана ступања на снагу овог закона одлуком надлежног суда;

2) од дана настанка недржавинске залоге или од дана доношења акта државног органа, ако је недржавинска залога на покретној ствари или праву настала до дана ступања на снагу овог закона непосредно на основу закона или на основу акта државног органа;

3) од дана овере уговора од стране суда или другог органа овлашћеног за оверу потписа, ако је недржавинска залога на покретној ствари или праву настала до дана ступања на снагу овог закона на основу уговора.

Члан 12.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".

Закон о изменама и допунама Закона о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар: "Службени гласник РС", број 31/2019-17

Рок за доношење подзаконских аката

Члан 30.

Министар надлежан за послове привреде ускладиће са овим законом подзаконске акте којима се ближе прописује садржина Регистра залоге и документација потребна за регистрацију, у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона.

Прелазне и завршне одредбе

Члан 31.

Повериоци који су до дана почетка примене члана 3. овог закона стекли заложно право предајом ствари у државину или на други законом одређени начин уживају право првенства у намирењу у односу на доцније заложно право уписано у Регистар залоге, само ако је уговор сачињен у писаној форми и оверен од стране органа надлежног за оверу потписа пре почетка примене овог закона.

Члан 32.

Одредбе члана 3. и члана 25. ст. 3. и 4. овог закона, примењују се од 1. јануара 2021. године.

Члан 33.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.