Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

ЗАКОН

о министарствима

"Службени гласник РС", бр. 128 од 26. октобра 2020, 116 од 22. октобра 2022, 92 од 27. октобра 2023 - др. закон

I. УВОДНА ОДРЕДБА

Члан 1.

Овим законом образују се министарства и посебне организације и утврђује њихов делокруг.

Посебне организације могу се образовати и њихов делокруг може се утврдити и посебним законом.

II. МИНИСТАРСТВА

Члан 2.

Министарства су:

1) Министарство финансија;

2) Министарство привреде;

3) Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде;

4) Министарство заштите животне средине;

5) Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;

6) Министарство рударства и енергетике;

7) Министарство унутрашње и спољне трговине;

8) Министарство правде;

9) Министарство државне управе и локалне самоуправе;

10) Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог;

11) Министарство унутрашњих послова;

12) Министарство одбране;

13) Министарство спољних послова;

14) Министарство за европске интеграције;

15) Министарство просвете;

16) Министарство здравља;

17) Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања;

18) Министарство за бригу о породици и демографију;

19) Министарство спорта;

20) Министарство културе;

21) Министарство за бригу о селу;

22) Министарство науке, технолошког развоја и иновација;

23) Министарство туризма и омладине;

24) Министарство информисања и телекомуникација;

25) Министарство за јавна улагања.

*Службени гласник РС, број 116/2022

Министарство финансија

Члан 3.

Министарство финансија обавља послове државне управе који се односе на: републички буџет; утврђивање консолидованог биланса јавних прихода и јавних расхода; систем и политику пореза, такси, накнада и других јавних прихода; основе система доприноса за социјално осигурање и обезбеђивање финансирања обавезног социјалног осигурања; уређење изворних прихода аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе; политику јавних расхода; управљање расположивим средствима јавних финансија Републике Србије; координацију система управљања и спровођења програма финансираних из средстава Европске уније; јавни дуг и финансијску имовину Републике Србије; макроекономску и фискалну анализу, квантификацију мера економске политике; финансијске ефекте система утврђивања и обрачуна плата и зарада које се финансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе и фондова организација обавезног социјалног осигурања; надзор над радом Централног регистра обавезног социјалног осигурања; јавне набавке; спречавање прања новца; игре на срећу; фискалне монополе; девизни систем и кредитне односе са иностранством; факторинг послове; систем финансијских односа са иностранством и међународним финансијским организацијама; припрему, закључивање и примену међународних уговора о избегавању двоструког опорезивања; царински систем, царинску тарифу, мере ванцаринске заштите и слободне зоне; кредитно-монетарни систем; банкарски систем; животна и неживотна осигурања; учествовање у управљању банкама, друштвима за осигурање и другим финансијским институцијама чији је акционар Република Србија, као и организовање и спровођење поступка продаје акција у истим; систем плаћања и платни промет; хартије од вредности и тржиште капитала; систем рачуноводства и ревизије финансијских извештаја; књиговодство; приватизацију и санацију банака и других финансијских организација; пријављивање у стечајним поступцима потраживања Републике Србије; анализу фискалних ризика који произлазе из пословања јавних предузећа чији је оснивач Република Србија, привредних друштава која обављају делатност од општег интереса и привредних друштава са већинским државним капиталом; анализу ризика повезаних са буџетима локалних самоуправа и јавно-приватним партнерствима; анализу ризика у вези са последицама елементарних непогода и њиховим финансијским ефектима на буџет Републике Србије и буџете локалних самоуправа и осталим обавезама Републике Србије; праћење обавеза покривених државним гаранцијама; праћење главних ризика повезаних са финансијским сектором у Републици Србији; оцену и праћење капиталних пројеката; уређивање поступка припреме и регистровања капиталних пројеката по надлежним министарствима и њихово обједињавање; уређивање области дигиталне имовине; уређивање права јавне својине; својинско-правне и друге стварно-правне односе, изузев припреме закона којим се уређује право својине и друга стварна права; експропријацију; заштиту имовине Републике Србије у иностранству; примену Споразума о питањима сукцесије; остваривање алиментационих потраживања из иностранства; пружање правне помоћи поводом стране национализоване имовине обештећене међународним уговорима; буџетску контролу свих средстава буџета Републике Србије, територијалне аутономије и локалне самоуправе и организација обавезног социјалног осигурања и јавних предузећа; хармонизацију и координацију финансијског управљања и контроле и интерне ревизије у јавном сектору; управни надзор у имовинско-правним пословима; другостепени управни поступак у областима из делокруга министарства, у складу са законом; обезбеђивање средстава солидарности, као и друге послове одређене законом.

Пореска управа, као орган управе у саставу Министарства финансија, обавља стручне послове и послове државне управе који се односе на: регистрацију и вођење јединственог регистра пореских обвезника; утврђивање пореза; пореску контролу; редовну и принудну наплату пореза и споредних пореских давања; откривање пореских кривичних дела и њихових извршилаца; примену међународних уговора о избегавању двоструког опорезивања; јединствени порески информациони систем; пореско рачуноводство, као и друге послове одређене законом.

Управа царина, као орган управе у саставу Министарства финансија, обавља послове државне управе и стручне послове који се односе на: царињење робе, царински надзор и друге послове контроле путника и промета робе и услуга са иностранством, као и друге послове одређене законом.

Министарство привреде

Члан 4.

Министарство привреде обавља послове државне управе који се односе на: привреду и привредни развој; положај и повезивање привредних друштава и других облика организовања за обављање делатности; подстицање развоја и структурно прилагођавање привреде; утврђивање политике и стратегије привредног развоја; предлагање мера и праћење спровођења економске политике за привредни раст; предлагање мера за подстицање инвестиција и координацију послова који се односе на инвестиције, осим у области прехрамбене индустрије; координацију рада јавне агенције надлежне за промоцију извоза и подстицање инвестиција; прописе у области улагања; преговарање ради закључивања билатералних споразума о подстицању и заштити улагања и припрему закона о њиховом потврђивању; мере економске политике за развој занатства, малих и средњих предузећа и предузетништва; кредитирање привреде и осигурање банкарских кредита; кредитирање и осигурање извозних послова и инвестиција у иностранству; субвенционисање кредита; координацију послова у вези с повезивањем привредних друштава са стратешким инвеститорима; предлагање и спровођење финансијских и других мера ради подстицања пословања, конкурентности и ликвидности привредних субјеката у Републици Србији; пословно и финансијско реструктурирање привредних друштава и других облика пословања; приватизацију; координацију послова у вези с проценом вредности капитала; стечај; стандардизацију; техничке прописе; акредитацију; мере и драгоцене метале; oдређивање стратешких циљева, унапређење рада и пословања, надзор и припрему предлога аката о именовању и разрешењу органа управљања у јавним предузећима осим за јавна предузећа која обављају делатности производње, дистрибуције и снабдевања електричном енергијом, односно природним гасом; oдређивање стратешких циљева, унапређење рада и пословања, надзор и припрему предлога аката о именовању и разрешењу органа управљања и заступника капитала у привредним друштвима и другим облицима организовања за обављање делатности са државним капиталом осим за друштва која обављају делатност производње, дистрибуције и снабдевања електричном енергијом, природним гасом, односно нафтом и дериватима нафте; припрему, предлагање и спровођење прописа и мера у области концесија и јавно-приватног партнерства; надзор и управне послове у вези са привредним регистрима; употребу назива Републике Србије у пословном имену привредних друштава; прописе у области заштите и промета права интелектуалне својине.

Министарство привреде обавља и послове државне управе који се односе на: регионални развој; анализу расположивих ресурса и потенцијала за регионални и национални развој; методологију за мерење степена развијености локалних самоуправа и региона; усмеравање активности које подстичу регионални развој; подстицање равномернијег регионалног развоја и смањење регионалних разлика; унапређење привредног амбијента на регионалном нивоу; пружање помоћи јединицама локалне самоуправе у имплементацији пројеката локалног економског развоја; планирање, програмирање и предлагање развојних пројеката из области регионалног развоја и пројеката од интереса за Републику Србију; подстицање сарадње јединица локалне самоуправе, невладиног сектора, привредних субјеката и државних органа; међупројектну координацију; мерење ефеката и оцену успешности пројеката; успостављање базе података неопходне за праћење пројеката, као и друге послове одређене законом.

Дирекција за мере и драгоцене метале, као орган управе у саставу Министарства привреде, обавља стручне послове и послове државне управе који се односе на: контролу мера и драгоцених метала; законске мерне јединице; еталоне; мерила, као и друге послове који су одређени законом којим се уређује метрологија и другим законима.

Управа за брзи одговор, као орган управе у саставу Министарства привреде, обавља послове државне управе и стручне послове који се односе на: унапређивање услова за привлачење страних инвестиција; подизање ефикасности у реализацији пројеката од значаја за Републику Србију и ефикасности рада свих органа и организација који учествују у поступцима остваривања права на градњу, као и друге послове одређене законом.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Члан 5.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде обавља послове државне управе који се односе на: стратегију и политику развоја пољопривреде и прехрамбене индустрије; подстицаје у области прехрамбене индустрије; анализу производње и тржишта пољопривредних производа; билансе пољопривредно-прехрамбених производа и систем робних резерви основних пољопривредно-прехрамбених производа; уређење заједничког тржишта, мере тржишно-ценовне политике, структурне политике и земљишне политике у пољопривреди; мере подстицаја за унапређење пољопривредне производње; предлагање системских решења и мера заштите при увозу пољопривредних и прехрамбених производа; заштиту и коришћење пољопривредног земљишта; производњу аграрних инпута за пољопривредну и прехрамбену индустрију, производњу и промет алкохолних и безалкохолних пића, етанола, дувана и производа од дувана и прехрамбених производа; контролу квалитета пољопривредних производа и прехрамбених производа, вина, алкохолних и безалкохолних пића, воћних сокова, концентрисаних воћних сокова, воћних нектара, воћних сокова у праху, минералних вода, етанола, дувана и производа од дувана у унутрашњем и спољном промету; рурални развој; земљорадничко задругарство; стручне пољопривредне службе; систем тржишних информација у пољопривреди; производњу, цертификацију и контролу квалитета и промета семена и садног материјала; признавање и заштиту сорти биља и раса домаћих животиња; очување и одрживо коришћење биљних и животињских генетичких ресурса за храну и пољопривреду; стварање услова за приступ и реализацију пројеката из делокруга тог министарства који се финансирају из средстава претприступних фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи; инспекцијски надзор у области пољопривреде, као и друге послове одређене законом.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде обавља и послове државне управе који се односе на: управљање пољопривредним земљиштем у државној својини; успостављање и вођење информационог система о пољопривредном земљишту у Републици Србији; додељивање средстава за извођење радова и праћење реализације годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у Републици Србији; праћење израде Пољопривредне основе Републике Србије и њено остваривање; вођење регистра пољопривредних основа јединица локалне самоуправе, као и друге послове одређене законом. 

Управа за ветерину, као орган управе у саставу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде обавља послове државне управе и стручне послове који се односе на: здравствену заштиту животиња; ветеринарско-санитарну контролу у производњи и у унутрашњем и спољном промету животиња, споредних производа животињског порекла, репродуктивног материјала и других организама и предмета којима се може пренети заразна болест, хране за животиње и компоненти за производњу хране за животиње; регистрацију, односно одобравање и контролу рада објеката за производњу намирница животињског порекла (кланице, млекаре и др.); регистрацију, односно одобравање и контролу објеката за производњу хране за животиње и нешкодљиво уклањање лешева и споредних производа животињског порекла, као и објеката за њихову прераду; контролу производње и унутрашњи и спољни промет лекова и биолошких средстава за употребу у ветерини, као и друге послове одређене законом. 

Управа за заштиту биља, као орган управе у саставу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде обавља послове државне управе и стручне послове који се односе на: заштиту биља од заразних болести и штеточина; контролу средстава за заштиту биља и ђубрива у производњи, унутрашњем и спољном промету; контролу примене средстава за заштиту биља; производњу и регистрацију средстава за заштиту биља и исхрану биља; утврђивање испуњености услова, процену ризика и спровођење мера контроле везаних за биолошку сигурност код ограничене употребе, увођења у производњу, стављање у промет и увоз генетички модификованих организама; фитосанитарни надзор и инспекцију у унутрашњем и спољном промету биља, семена и садног материјала, као и друге послове одређене законом.

Републичка дирекција за воде, као орган управе у саставу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде обавља послове државне управе и стручне послове који се односе на: политику водопривреде; вишенаменско коришћење вода; водоснабдевање, изузев дистрибуције воде; заштиту од вода; спровођење мера заштите вода и планску рационализацију потрошње воде; уређење водних режима; праћење и одржавање режима вода који чине и пресецају границу Републике Србије; инспекцијски надзор у области водопривреде, као и друге послове одређене законом.

Управа за шуме, као орган управе у саставу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде обавља послове државне управе и стручне послове који се односе на: политику шумарства; очување шума; унапређење и коришћење шума и дивљачи; спровођење мера заштите шума и дивљачи; контролу семена и садног материјала у шумарству; инспекцијски надзор у области шумарства и ловства, као и друге послове одређене законом.

Министарство заштите животне средине

Члан 6.

Министарство заштите животне средине обавља послове државне управе који се односе на: основе заштите животне средине; систем заштите и унапређења животне средине; националне паркове, инспекцијски надзор у области заштите животне средине; примену резултата научних и технолошких истраживања и истраживања развоја у области животне средине; спровођење Конвенције о учешћу јавности, доступности информација и праву на правну заштиту у области животне средине; заштиту природе; заштиту ваздуха; заштиту озонског омотача; климатске промене; прекогранично загађење ваздуха и воде; заштиту вода од загађивања ради спречавања погоршања квалитета површинских и подземних вода; утврђивање услова заштите животне средине у планирању простора и изградњи објеката; заштиту од великог хемијског удеса и учешће у реаговању у случају хемијских удеса; заштиту од буке и вибрација; заштиту од јонизујућег и нејонизујућег зрачења; управљање хемикалијама и биоцидним производима; спровођење Конвенције о хемијском оружју у складу са законом; управљање отпадом, изузев радиоактивним отпадом; стварање услова за приступ и реализацију пројеката из делокруга тог министарства који се финансирају из средстава претприступних фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи; одобравање прекограничног промета отпада и заштићених биљних и животињских врста, као и друге послове одређене законом.

Агенција за заштиту животне средине, као орган управе у саставу Министарства заштите животне средине, са својством правног лица, обавља послове државне управе који се односе на: развој, усклађивање и вођење националног информационог система заштите животне средине (праћење стања чинилаца животне средине кроз индикаторе животне средине; регистар загађујућих материја и др.); спровођење државног мониторинга квалитета ваздуха и вода, укључујући спровођење прописаних и усаглашених програма за контролу квалитета ваздуха, површинских вода и подземних вода прве издани и падавина; управљање Националном лабораторијом; прикупљање и обједињавање података о животној средини, њихову обраду и израду извештаја о стању животне средине и спровођењу политике заштите животне средине; развој поступака за обраду података о животној средини и њихову процену; вођење података о најбољим доступним техникама и праксама и њиховој примени у области заштите животне средине; сарадњу са Европском агенцијом за заштиту животне средине (ЕЕА) и Европском мрежом за информације и посматрање (ЕИОНЕТ), као и друге послове одређене законом.

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Члан 7.

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре обавља послове државне управе који се односе на: грађевинарство; грађевинско земљиште; урбанизам; просторно планирање, односно организацију, уређење и коришћење простора Републике Србије; утврђивање услова за изградњу објеката; уређивање стамбених односа и стамбеног пословања; комуналну инфраструктуру и комуналне делатности, изузев производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом; послове инжењерске геодезије; инспекцијски надзор у области урбанизма, грађевина и инспекцијски надзор над објектима комуналне инфраструктуре и обављањем комуналних делатности, изузев производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом, као и друге послове одређене законом.

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре обавља послове државне управе у области железничког, друмског, водног и ваздушног саобраћаја, који се односе на: уређење и обезбеђење саобраћајног система; реализацију пројеката изградње саобраћајне инфраструктуре; инфраструктурне пројекте од посебног значаја у области нискоградње; унутрашњи и међународни превоз и интермодални транспорт; уређење и безбедност техничко-технолошког система саобраћаја; облигационе и својинскоправне односе; инспекцијски надзор; стратегију развоја саобраћаја, планове развоја и планове везане за организацију саобраћајног система и организацију превоза; издавање употребне дозволе за саобраћајни објекат и инфраструктуру; хомологацију возила, опреме и делова возила; организовање финансијске и техничке контроле; међународне послове у области саобраћаја; стварање услова за приступ и реализацију пројеката из делокруга тог министарства који се финансирају из средстава претприступних фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи; мере за подстицање истраживања и развоја у области саобраћаја, као и друге послове одређене законом.

Министарство рударства и енергетике

Члан 8.

Министарство рударства и енергетике обавља послове државне управе који се односе на: рударство; стратегију и политику развоја рударства; израду биланса минералних сировина; геолошка истраживања која се односе на експлоатацију минералних сировина; израду програма истражних радова у области основних геолошких истраживања која се односе на одрживо коришћење ресурса; израду годишњих и средњорочних програма детаљних истражних радова у области геолошких истраживања која се односе на експлоатацију минералних сировина и обезбеђивање материјалних и других услова за реализацију тих програма; експлоатацију свих врста минералних сировина и геолошких ресурса; инспекцијски надзор у области рударства, као и друге послове одређене законом.

Министарство рударства и енергетике обавља послове државне управе који се односе на: енергетику; енергетску политику и планирање развоја енергетике у области електричне енергије, природног гаса, нафте и деривата нафте и других енергената; енергетски биланс Републике Србије; нафтну и гасну привреду; припрему предлога аката о именовању и разрешењу органа управљања, као и других аката која се односе на рад и пословање јавних предузећа и друштава која обављају делатност производње, дистрибуције и снабдевања електричном енергијом, природним гасом, односно нафтом и дериватима нафте; стратегију и политику енергетске безбедности, израду годишњих и средњорочних програма енергетске безбедности и обезбеђивања материјалних и других услова за реализацију тих програма; обавезне и друге резерве енергената; безбедан цевоводни транспорт гасовитих и течних угљоводоника; производњу, дистрибуцију и снабдевање топлотном енергијом; нуклеарна енергетска постројења чија је намена производња електричне, односно топлотне енергије, производња, коришћење и одлагање радиоактивних материјала у тим објектима; рационалну употребу енергије и енергетску ефикасност; обновљиве изворе енергије; заштиту животне средине, одрживо коришћење водних ресурса и климатске промене у области енергетике; координацију послова и реализацију инвестиција у енергетику; инспекцијски надзор у области енергетике, као и друге послове одређене законом.

Министарство рударства и енергетике обавља послове државне управе који се односе на: стратегију и политику развоја природних ресурса; истраживања која се односе на експлоатацију природних ресурса; израду програма истражних радова у области природних ресурса и обезбеђивање материјалних и других услова за реализацију тих програма; израду биланса резерви подземних вода, норматива и стандарда за израду геолошких карата, као и друге послове одређене законом.

Министарство унутрашње и спољне трговине

*Службени гласник РС, број 116/2022

Члан 9.

Министарство унутрашње и спољне трговине обавља послове државне управе који се односе на: функционисање тржишта; стратегију и политику развоја трговине; унутрашњу трговину; промет робе и услуга; праћење укупних трговинских токова и предлагање одговарајућих мера; предлагање системских решења и прописа у области посебних дажбина при увозу пољопривредних и прехрамбених производа; иницирање мера прилагођавања прописа и мера економске политике из области царинског и ванцаринског пословања; контролу квалитета индустријско-непрехрамбених производа у производњи и промету и контролу услуга; контролу употребе робних и услужних жигова, знака квалитета и ознаке порекла производа; снабдевеност тржишта и цене; спречавање монополског деловања и нелојалне конкуренције; заштиту потрошача; оснивање и рад робних берзи и берзанских посредника; инспекцијски надзор у области трговине, као и друге послове одређене законом.

Министарство унутрашње и спољне трговине обавља послове државне управе који се односе на: унапређење економских односа са иностранством; предлагање и спровођење мера у области економских односа са иностранством; праћење међународних економских односа и мултилатералне, регионалне и билатералне сарадње са другим државама и организацијама и њихов развој; предлагање оснивања, усклађивање и руковођење радом мешовитих комисија и комитета за билатералну економску сарадњу, слободну трговину и координацију рада органа државне управе у вези с њиховим радом; креирање, спровођење, предлагање и унапређење режима спољнотрговинске политике укључујући мере заштите у спољној трговини; хармонизацију спољнотрговинских прописа са прописима Европске уније и Светске трговинске организације и других мултилатералних институција и организација и њихову имплементацију; промет роба, услуга и права индустријске својине; посебне облике спољнотрговинског пословања; спољну трговину и унапређење система извозно-увозне контроле наоружања, војне опреме и робе двоструке намене (контролисане робе), уз сагласност Министарства одбране; закључивање и праћење примене међународних трговинских уговора и споразума; унапређивање и праћење економске билатералне и регионалне сарадње; праћење сарадње органа Републике Србије с међународним економским организацијама и агенцијама Организације уједињених нација; стварање услова за приступ и реализацију пројеката из делокруга тог министарства који се финансирају из средстава претприступних фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи, као и друге послове одређене законом.

*Службени гласник РС, број 116/2022

Министарство правде

Члан 10.

Министарство правде обавља послове државне управе који се односе на: кривично законодавство и законодавство о привредним преступима и прекршајима; припрему закона којим се уређује право својине и друга стварна права; облигационе односе; наслеђивање; поступак пред судовима; управни спор; организацију и рад правосудних органа; правосудни испит; стручно усавршавање носилаца правосудних функција и правосудних професија; судске вештаке, преводиоце и тумаче; извршење кривичних санкција; рехабилитацију, амнестију и помиловање; изручење; прикупљање података о извршеним кривичним делима против човечности и других добара заштићених међународним правом; доношење решења о предаји окривљених лица Међународном кривичном суду, а на основу правноснажних и извршних судских одлука; припрему прописа у вези са програмом заштите у кривичном поступку; координацију служби подршке жртвама и сведоцима кривичних дела; адвокатуру и друге правосудне професије; бесплатну правну помоћ; судску стражу; статистику и аналитику рада правосудних органа и правосудних професија; одржавање, развој и координисање правосудног информационог система; међународну правну помоћ; управљање одузетом имовином проистеклом из кривичног дела; припрему прописа о поступку пред Уставним судом и правном дејству одлука Уставног суда; припрему прописа у области борбе против корупције; усклађује међународну сарадњу у области борбе против корупције; припрему прописа о црквама и верским заједницама; регистар цркава и верских заједница; припрему прописа о заштити података о личности и тајности података; надзор над применом прописа који уређују тајност података; програмирање, спровођење и праћење спровођења пројеката који се финансирају из средстава претприступних фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи из делокруга тог министарства; координацију активности осталих институција у оквиру свог делокруга у процесу програмирања, спровођења и праћења спровођења пројеката који се финансирају из средстава развојне помоћи, као и друге послове одређене законом.

Министарство правде – Управа за сарадњу с црквама и верским заједницама обавља послове државне управе и стручне послове који се односе на: афирмацију и развој слободе вероисповедања; сарадњу државе с црквама и верским заједницама и унапређење њиховог положаја у друштву; афирмисање верских основа и садржаја српског националног идентитета; помоћ у заштити верских компонената у културном и етичком идентитету националних мањина; поклоничка путовања, ходочашће и друге облике верског туризма; сарадњу државе са епархијама Српске православне цркве у иностранству; развој и афирмисање вредности религијске културе; подршку развоју верског образовања и помоћ при укључивању у систем образовања; пружање подршке и помоћи у сакралном градитељству и у заштити црквеног културног наслеђа; пружање помоћи у заштити правног и друштвеног положаја цркава и верских заједница, остваривању њихових законом утврђених права, уређивању и побољшању социјално-материјалног положаја носилаца вере (свештеномонаштво, верски службеници, ђаци и студенти верских школа), као и друге послове одређене законом.

Министарство државне управе и локалне самоуправе

Члан 11.

Министарство државне управе и локалне самоуправе обавља послове државне управе који се односе на: систем државне управе и организацију и рад министарстава, посебних организација, јавних агенција и јавних служби; Заштитника грађана; управну инспекцију; управни поступак; развој електронске управе; припрему закона, других прописа, стандарда и мера у области електронске управе; изборе за републичке органе; радне односе и плате у државним органима; радне односе и плате у јавним агенцијама и јавним службама; државни стручни испит; изградњу капацитета и стручно усавршавање запослених у државним органима; матичне књиге; регистар грађана; печате, политичко организовање; регистар политичких странака; непосредно изјашњавање грађана; јединствени бирачки списак, као и друге послове одређене законом.

Министарство државне управе и локалне самоуправе обавља послове државне управе који се односе на: систем локалне самоуправе и територијалне аутономије; усмеравање и подршку јединицама локалне самоуправе у обезбеђивању законитости и ефикасности рада; изградњу капацитета и стручно усавршавање запослених у органима јединица локалне самоуправе; радне односе и плате у јединицама локалне самоуправе и аутономним покрајинама; територијалну организацију Републике Србије, као и друге послове одређене законом.

Министарство државне управе и локалне самоуправе обавља послове државне управе који се односе на стварање услова за приступ и реализацију пројеката из делокруга тог министарства који се финансирају из средстава претприступних фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи, као и друге послове одређене законом.

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог

Члан 12.

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог обавља послове државне управе који се односе на: заштиту и унапређење људских и мањинских права; израду прописа о људским и мањинским правима; праћење усаглашености домаћих прописа са међународним уговорима и другим међународноправним актима о људским и мањинским правима, као и друге послове одређене законом.

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог обавља послове државне управе који се односе на: општа питања положаја припадника националних мањина; вођење регистра националних савета националних мањина; избор националних савета националних мањина; вођење посебног бирачког списка националне мањине; положај припадника националних мањина који живе на територији Републике Србије и остваривање мањинских права; остваривање веза националних мањина са матичним државама; положај и остваривање овлашћења националних савета националних мањина, као и друге послове одређене законом.

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог обавља послове државне управе који се односе на: равноправност полова; антидискриминациону политику; питања у вези са родном равноправношћу, с циљем унапређења родне равноправности у Републици Србији, као и друге послове одређене законом.

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог обавља послове државне управе који се односе и на: припрему прописа којима се уређује положај удружења и других организација цивилног друштва, изузев политичког и синдикалног организовања; иницирање дијалога са цивилним друштвом о питањима од заједничког интереса; припрему и спровођење стратешких докумената који се односе на стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва, с циљем даљег развоја сарадње јавног, приватног и цивилног сектора; мере и активности с циљем подизања капацитета и одрживости рада и деловања удружења и других организација цивилног друштва; прикупљање и дистрибуирање информација од значаја за рад удружења и других организација цивилног друштва; сарадњу са надлежним органима у обављању послова који се односе на програмирање и управљање претприступним и другим фондовима Европске уније за подршку цивилном друштву, као и друге послове одређене законом.

Министарство унутрашњих послова

Члан 13.

Министарство унутрашњих послова обавља послове државне управе који се односе на: заштиту живота, личне и имовинске безбедности грађана; спречавање и откривање кривичних дела и проналажење и хватање учинилаца кривичних дела и њихово привођење надлежним органима; одржавање јавног реда и мира; пружање помоћи у случају опасности; склоништа; обезбеђивање зборова и других окупљања грађана; обезбеђивање одређених личности и објеката, укључујући и страна дипломатска и конзуларна представништва на територији Републике Србије; безбедност, регулисање и контролу саобраћаја на путевима; предлагање аката који се односе на вршење оснивачких права над јавном aгенцијом надлежном за безбедност саобраћаја; безбедност државне границе и контролу преласка границе и кретања и боравка у граничном појасу; боравак странаца; промет и превоз оружја, муниције, експлозивних и одређених других опасних материја; испитивање ручног ватреног оружја, направа и муниције; стварање услова за приступ и реализацију пројеката из делокруга тог министарства који се финансирају из средстава претприступних фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи; заштиту од пожара; држављанство; јединствени матични број грађана; електронско вођење података о личности; пребивалиште и боравиште грађана; личне карте; путне исправе; међународну помоћ и друге облике међународне сарадње у области унутрашњих послова, укључујући и реадмисију; илегалне миграције; азил; обучавање кадрова; управно решавање у другостепеном поступку по основу прописа о избеглицама, као и друге послове одређене законом.

Министарство одбране

Члан 14.

Министарство одбране обавља послове државне управе који се односе на: политику одбране, стратегијско планирање у области националне безбедности и одбране, планирање развоја система одбране, војну доктрину; међународну сарадњу у области одбране; планирање, припремање и учешће у мултинационалним операцијама; планирање и припремање мобилизације грађана, државних органа, привредних друштава, других правних лица, предузетника и Војске Србије за извршавање задатака у ванредном и ратном стању; цивилну одбрану и обучавање за одбрану земље; учешће у цивилној заштити; планирање мера и радњи за рад грађана, државних органа, привредних друштава и других правних лица и за употребу Војске Србије и других снага одбране у ванредном и ратном стању; војну, радну и материјалну обавезу; организовање веза и крипто заштите за потребе државних органа и Војске Србије; усклађивање организације веза и информатичких и телекомуникационих система у Републици Србији за потребе одбране; безбедност значајну за одбрану; уређивање и припремање територије Републике Србије за потребе одбране; вођење јединствене евиденције о војним непокретностима и збирне евиденције покретних ствари; истраживање, развој, производњу и промет наоружања и војне опреме; опремање и наоружавање Војске Србије и других снага одбране; војно образовање; здравствeну заштиту и здравствено осигурање војних осигураника; научноистраживачки рад и издавачку делатност од значаја за одбрану; статусна и друга питања професионалних припадника Војске Србије, као и друге послове који су одређени законом којим се уређује одбрана и другим законима.

Инспекторат одбране, као орган управе у саставу Министарства одбране, обавља инспекцијски надзор над применом закона и других прописа у области одбране и од значаја за одбрану и друге послове одређене законом.

Војнобезбедносна агенција и Војнообавештајна агенција, као органи управе у саставу Министарства одбране, обављају послове безбедности значајне за одбрану који су одређени законом којим се уређују војне службе безбедности и другим законима.

Министарство спољних послова

Члан 15.

Министарство спољних послова обавља послове државне управе који се односе на: спољну политику и одржавање односа Републике Србије с другим државама, међународним организацијама и институцијама; праћење међународних односа и билатералне сарадње с другим државама и њихов развој; закључивањe, потврђивањe и примену међународних уговора; заштиту права и интереса Републике Србије и њених држављана и правних лица у иностранству; област односа Републике Србије с дијаспором и Србима у региону; обавештавање стране јавности о политици Републике Србије; праћење делатности страних средстава јавног информисања које се односе на Републику Србију; прикупљање, анализу, процену и достављање података који се односе на стране државе, међународне организације, групе и појединце, од значаја за процес утврђивања и вођења спољне политике; припрему учешћа представника Републике Србије на међународним конференцијама или преговорима за закључивање међународних уговора; послове у вези са учешћем представника Републике Србије у мултинационалним операцијама – мисијама и организацију и обезбеђивање учешћа цивила у тим операцијама – мисијама, у сарадњи са другим надлежним државним органима, сагласно посебном закону; развојну сарадњу намењену иностранству и координирање упућивања хуманитарне помоћи, у сарадњи са другим надлежним органима, сагласно посебном закону; послове везане за акредитоване званичне представнике држава и међународних организација; прикупљање, чување и објављивање документације о спољној политици Републике Србије; делегирање дипломата задужених за економску сарадњу у дипломатско-конзуларна представништва Републике Србије, као и друге послове који су одређени законом којим се уређују спољни послови и другим законима.

Управа за сарадњу с дијаспором и Србима у региону, као орган управе у саставу Министарства спољних послова, обавља послове државне управе и стручне послове који се односе на: праћење положаја држављана Републике Србије који живе изван Републике Србије; подршку процесу побољшања услова за остваривање бирачког права држављана Републике Србије који живе у иностранству; помоћ у очувању и развоју духовне, националне и културне самобитности српског народа изван Републике Србије; побољшање веза исељеника, држављана Републике Србије који живе у иностранству и њихових организација с Републиком Србијом; информисање исељеника, држављана Републике Србије у иностранству, о политици Републике Србије; помоћ у процесу укључивања исељеника, лица српског порекла, лица пореклом из Србије и држављана Републике Србије који живе у иностранству у политички, економски и културни живот Републике Србије и њихов повратак у Републику Србију, као и друге послове одређене законом.

Министарство за европске интеграције

Члан 16.

Министарство за европске интеграције обавља послове државне управе и са њима повезане стручне послове који се односе на: координацију, праћење и извештавање у вези са процесом придруживања и приступања Европској унији; координацију приступних преговора са Европском унијом и рада тела основаних за потребе преговора; усмеравање рада Преговарачког тима за вођење преговора о приступању Републике Србије Европској унији и давање обавезних инструкција и упутстава, сходно политици Владе; аналитичку подршку раду Преговарачког тима; координацију спровођења Споразума о стабилизацији и придруживању и рада заједничких тела основаних тим споразумом; координацију припреме стратешких докумената у вези са процесом приступања Европској унији; координацију припреме и спровођења Националног програма за усвајање правних тековина Европске уније; координацију сарадње органа државне управе са Европском комисијом и другим стручним телима Европске уније, као и сарадњу у процесу придруживања и приступања са институцијама Европске уније, државама чланицама, кандидатима и потенцијалним кандидатима; праћење и подстицање усклађивања прописа Републике Србије са прописима и стандардима Европске уније и обавештавање Европске уније и јавности о томе; помоћ министарствима и посебним организацијама у усклађивању прописа са прописима Европске уније; успостављање и развој система за коришћење структурних и кохезионих фондова Европске уније; припрему докумената којим се дефинишу развојни циљеви и приоритети за финансирање из структурних и кохезионих фондова Европске уније; праћење спровођења, вредновање и извештавање о спровођењу програмских докумената финансираних из структурних и кохезионих фондова Европске уније; координацију процеса селекције и приоритизације инфраструктурних пројеката за финансирање из средстава Европске уније и осталих извора; координaцију програмирања ИПА средстава, као и идентификацију средстава и утврђивање приоритета за финансирање из ИПА средстава и средстава међународне помоћи; праћење и извештавање о реализацији ИПА средстава и средстава међународне помоћи у сврху испуњавања стратешких развојних приоритета; организацију процеса вредновања спровођења ИПА програма; координацију међународне билатералне и мултилатералне донаторске помоћи Републици Србији; руковођење оперативном структуром и националним телом за програме прекограничне и транснационалне сарадње; учествовање у заједничким одборима за праћење и усмеравање рада заједничких одбора за праћење програма, као и рада заједничких техничких секретаријата за програме прекограничне сарадње на територији Републике Србије; координирање инструментима за спровођење макро-регионалних стратегија; праћење извршавања обавеза које министарства и посебне организације имају у придруживању и приступању Европској унији; координацију превођења и припреме националне верзије прописа Европске уније и превода законодавства Републике Србије на један од званичних језика Европске уније; информисање јавности и промоцију активности у процесу придруживања и приступања Европској унији и коришћењу међународне развојне помоћи, укључујући ИПА средства; координацију и спровођење обуке из области Европске уније.

Министарство за европске интеграције остварује сарадњу са Мисијом Републике Србије при Европској унији у процесу придруживања и приступања Европској унији, као и сарадњу са Министарством спољних послова и другим надлежним органима државне управе у разматрању питања која се односе на дефинисање потреба и попуњавање стручног дела дипломатског кадра Мисије Републике Србије при Европској унији у свим фазама европских интеграција, као и друге послове из области придруживања и приступања Европској унији.

Министарство просвете

*Службени гласник РС, број 116/2022

Члан 17.

Министарство просвете обавља послове државне управе који се односе на: истраживање, планирање и развој предшколског, основног, средњег и високог образовања и ученичког и студентског стандарда; допунско образовање деце домаћих држављана у иностранству; управни надзор у предшколском, основном, средњем и високом образовању и ученичком и студентском стандарду; учешће у изградњи, опремању и одржавању објеката предшколског, основног, средњег и високог образовања и ученичког и студентског стандарда од интереса за Републику Србију; стручно-педагошки надзор у предшколском, основном и средњем образовању и ученичком стандарду; организацију, вредновање рада и надзор над стручним усавршавањем запослених у просвети; признавање јавних исправа стечених у иностранству; унапређење друштвене бриге о обдареним ученицима и студентима; унапређење друштвене бриге о ученицима и студентима са посебним потребама: стварање услова за приступ и реализацију пројеката из делокруга тог министарства који се финансирају из средстава претприступних фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи, као и друге послове одређене законом.

*Службени гласник РС, број 116/2022

Министарство здравља

Члан 18.

Министарство здравља обавља послове државне управе који се односе на: систем здравствене заштите; систем обавезног здравственог осигурања, других облика здравственог осигурања и доприноса за здравствено осигурање; ближе уређивање права из здравственог осигурања; учествовање у припреми и спровођењу међународних споразума о обавезном социјалном осигурању; стварање услова за приступ и реализацију пројеката из делокруга тог министарства који се финансирају из средстава претприступних фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи; садржај здравствене заштите, очување и унапређење здравља грађана и праћење здравственог стања и здравствених потреба становништва; организацију здравствене заштите; стручно усавршавање и специјализацију здравствених радника; здравствену инспекцију; организацију надзора над стручним радом здравствене службе; обезбеђивање здравствене заштите из јавних прихода; здравствену заштиту странаца; евиденције у области здравства; услове за узимање и пресађивање делова људског тела; производњу и промет лекова, медицинских средстава и помоћних лековитих средстава и инспекцијске послове у тим областима; производњу и промет опојних дрога и прекурсора недозвољених дрога; ископавање и преношење умрлих лица у земљи, преношење умрлих лица из иностранства у земљу и из земље у иностранство; санитарну инспекцију; здравствени и санитарни надзор у области заштите становништва од заразних и незаразних болести, здравствене исправности животних намирница и предмета опште употребе у производњи и промету, јавног снабдевања становништва хигијенски исправном водом за пиће и другим областима одређеним законом; контролу санитарно-хигијенског стања објеката под санитарним надзором и средстава јавног саобраћаја; санитарни надзор над лицима која су законом стављена под здравствени надзор, као и надзор над постројењима, уређајима и опремом која се користи ради обављања делатности под санитарним надзором; утврђивање санитарно-хигијенских и здравствених услова објеката под санитарним надзором у поступцима изградње или реконструкције и редовну контролу над тим објектима; санитарни надзор на државној граници, као и друге послове одређене законом.

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Члан 19.

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања обавља послове државне управе који се односе на: систем у области радних односа и права из рада у свим облицима рада изузев у државним органима и органима јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине, јавним агенцијама и јавним службама; безбедност и здравље на раду; инспекцијски надзор у области радних односа и безбедности и здравља на раду; синдикално организовање; штрајк; остваривање и заштиту права из радног односа радника привремено запослених у иностранству; закључивање споразума о упућивању запослених на рад у иностранство и упућивање запослених на привремени рад у иностранство; евиденције у области рада; сарадњу с међународним организацијама у области рада и запошљавања; међународне конвенције у области рада и безбедности и здравља на раду; систем социјалне заштите; остваривање права и интеграцију избеглих и расељених лица, повратника по основу споразума о реадмисији, ромског становништва и других социјално угрожених група; систем пензијског и инвалидског осигурања; социјално осигурање и заштиту војних осигураника; учествовање у припреми, закључивању и примени међународних уговора о социјалном осигурању; борачко-инвалидску заштиту, заштиту цивилних инвалида рата и чланова породица лица на војној служби; неговање традиција ослободилачких ратова Србије; заштиту споменика и спомен-обележја ослободилачких ратова Србије, војних гробова и гробаља бораца, у земљи и иностранству; борачко-инвалидске и инвалидске организације и удружења, као и друге послове одређене законом.

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања обавља послове државне управе који се односе на: запошљавање у земљи и иностранству; упућивање незапослених грађана на рад у иностранство; праћење стања и кретања на тржишту рада у земљи и иностранству; евиденције у области запошљавања; унапређење и подстицање запошљавања; стратегију, програм и мере активне и пасивне политике запошљавања; запошљавање особа са инвалидитетом и других лица која се теже запошљавају; развој и обезбеђивање социјалног запошљавања и социјалног предузетништва; вишак запослених; остваривање права по основу осигурања за случај незапослености, других права незапослених лица и вишка запослених; припрему националног стандарда квалификација и предлагање мера за унапређење система образовања одраслих; предлагање и праћење спровођења стратегија у области миграција на тржишту рада; учествовање у закључивању уговора о запошљавању са иностраним послодавцима и других уговора у вези запошљавања, као и друге послове одређене законом.

Инспекторат за рад, као орган управе у саставу Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, обавља инспекцијске послове и с њима повезане стручне послове у области радних односа и безбедности и здравља на раду који се односе на: редовни и контролни надзор; увиђај смртних, тешких и колективних повреда на раду; утврђивање испуњености прописаних услова у области безбедности и здравља на раду, пре почетка обављања делатности послодавца, као и друге послове одређене законом.

Министарство за бригу о породици и демографију

Члан 20.

Министарство за бригу о породици и демографију обавља послове државне управе који се односе на: систем породичноправне заштите; брак; популациону политику; планирање породице, породицу и децу; унапређење и развој демографске политике, политике наталитета, квалитета живота и продужетка живота, репродуктивног здравља и унутрашњих миграција; израду националних докумената и припрему и спровођење кампања везаних за демографску политику, као и друге послове одређене законом.

Министарство спорта

*Службени гласник РС, број 116/2022

Члан 21.

Министарство спорта обавља послове државне управе који се односе и на: систем, развој и унапређење спорта и физичке културе у Републици Србији; спровођење националне политике у области спорта и националне стратегије развоја спорта; управни и стручни надзор у области спорта; реализацију и праћење спровођења акционих планова и програма који доприносе развоју спорта у Републици Србији; учешће у изградњи, опремању и одржавању спортских објеката и спортске инфраструктуре од интереса за Републику Србију; стварање услова за приступ и реализацију пројеката из делокруга тог министарства који се финансирају из средстава претприступних фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи; стварање услова за већу доступност спорта свим грађанима, као и на друге послове одређене законом.

*Службени гласник РС, број 116/2022

Министарство културе

*Службени гласник РС, број 116/2022

Члан 22.

Министарство културе обавља послове државне управе који се односе на: развој и унапређење културе и уметничког стваралаштва; праћење и истраживање у области културе; обезбеђивање материјалне основе за делатности културе; развој и унапређење књижевног, преводилачког, музичког и сценског стваралаштва, ликовних и примењених уметности и дизајна, филмског и стваралаштва у области других аудио-визуелних медија; заштиту непокретног, покретног и нематеријалног културног наслеђа; библиотечку, издавачку, кинематографску и музичко-сценску делатност; успостављање дигиталне истраживачке инфраструктуре у области културе и уметности, задужбине и фондације; сарадњу у области заштите културне баштине, културног стваралаштва и информисања на језику и писму припадника српског народа у региону; стварање услова за приступ и реализацију пројеката из делокруга тог министарства који се финансирају из средстава претприступних фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи, као и друге послове одређене законом.

*Службени гласник РС, број 116/2022

Министарство за бригу о селу

Члан 23.

Министарство за бригу о селу обавља послове државне управе и са њима повезане стручне послове који се односе на: стратешко сагледавање положаја села и сеоског становништва; предлагање мера и активности за унапређење услова живота и рада на селу; неговање традиције и традиционалног начина живота на селу, ради очувања културно-историјских садржаја сеоских средина, као и друге послове одређене законом.

Министарство науке, технолошког развоја и иновација

*Службени гласник РС, број 116/2022

Члан 23а

Министарство науке, технолошког развоја и иновација обавља послове државне управе који се односе на: систем, развој и унапређење научноистраживачке делатности у функцији научног, технолошког и привредног развоја; предлагање и реализацију политике и стратегије научног и технолошког развоја; утврђивање и реализацију програма научних, технолошких и развојних истраживања; подршку младим талентима; усавршавање кадрова за научноистраживачки рад; предлагање и реализацију иновационе политике; предлагање и реализацију политике и програма у области вештачке интелигенције; подстицање технопредузетништва, трансфера знања и технологија у привреди; развој и унапређење иновационог система у Републици Србији; развој функционисања система научно-технолошких информација и програма развоја научно-технолошке инфраструктуре; истраживање у области нуклеарне енергије; сигурност нуклеарних објеката; производњу и привремено складиштење радиоактивних материјала, изузев у нуклеарним енергетским постројењима; стварање услова за приступ и реализацију пројеката из делокруга тог министарства који се финансирају из средстава претприступних фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи, као и друге послове одређене законом.

*Службени гласник РС, број 116/2022

Министарство туризма и омладине

*Службени гласник РС, број 116/2022

Члан 23б

Министарство туризма и омладине обавља послове државне управе који се односе на: стратегију и политику развоја туризма; интегрално планирање развоја туризма и комплементарних делатности; развој, проглашење и одрживо коришћење туристичког простора и туристичких дестинација од значаја за туризам; послове од посебног значаја за развој туризма; категоризацију туристичких места; спровођење подстицајних мера и обезбеђивање материјалних и других услова за подстицање развоја туризма; промоцију туризма у земљи и иностранству; таксе, накнаде и пенале у туризму; имовинско-правне послове у туризму; унапређење система вредности и конкурентности туристичких производа; истраживање туристичког тржишта и развој туристичког информационог система; услове и начин обављања делатности туристичких агенција; угоститељску делатност; наутичку делатност; ловно-туристичку делатност, као и пружање услуга у туризму; уређење, одржавање и опремање јавног скијалишта и пружање услуга на скијалишту; уређење, одржавање, опремање и пружање услуга у бањама, тематским парковима и јавним купалиштима; инспекцијски надзор у области туризма.

Министарство туризма и омладине обавља послове државне управе који се односе на: систем, развој и унапређење омладинске политике и спровођење националне политике и националне стратегије за младе и на акционе планове и програме; подстицање младих да се организују и удружују и да учествују у друштвеним токовима; заштиту интереса младих и помоћ младима да остваре те интересе; давање савета младима и подучавање младих везано за запошљавање и волонтерски рад; подстицање неформалног образовања младих; сарадњу са омладинским организацијама и удружењима при организовању међународних омладинских манифестација и скупова у Републици Србији; помоћ и сарадњу са омладинским организацијама и удружењима у њиховом раду и промовисање омладинске политике и омладинских организација и удружења; омогућавање омладинским организацијама и удружењима из Републике Србије да учествују на скуповима и манифестацијама за младе у иностранству; праћење и процену места и улоге младих у Републици Србији, стварање услова за оснивање и рад националне и регионалних канцеларија за младе; подстицање развоја омладинске политике и рада канцеларија за младе на локалном нивоу; стварање услова за приступ и реализацију пројеката из делокруга тог министарства који се финансирају из средстава претприступних фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи, као и друге послове одређене законом.

*Службени гласник РС, број 116/2022

Министарство информисања и телекомуникација

*Службени гласник РС, број 116/2022

Члан 23в

Министарство информисања и телекомуникација обавља послове државне управе који се односе на: систем јавног информисања; праћење спровођења закона у области јавног информисања; праћење делатности страних информативних установа, страних средстава јавног информисања, дописништава и дописника у Републици Србији; информисање националних мањина; регистрацију страних информативних установа и пружање помоћи у раду страним новинарима и дописницима; учешћа у регионалним пројектима, као и друге послове одређене законом.

Министарство информисања и телекомуникација обавља послове државне управе који се односе на: област телекомуникација, односно електронских комуникација и поштанског саобраћаја; уређење и безбедност у области електронских комуникација и поштанског саобраћаја; инспекцијски надзор; утврђивање стратегије и политике развоја електронских комуникација и поштанског саобраћаја; организовање финансијске и техничке контроле; међународне послове у области електронских комуникација и поштанског саобраћаја; мере за подстицање истраживања и развоја у области електронских комуникација и поштанског саобраћаја; утврђивање предлога плана намене радио-фреквенцијских опсега и доношење плана расподеле радио фреквенција; одлучивање о условима за издавање појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција; утврђивање списка основних услуга електронских комуникација (универзални сервис) које треба да пруже оператори, као и друге послове одређене законом.

Министарство информисања и телекомуникација обавља послове државне управе у области информационог друштва који се односе на: предлагање политике и стратегије развоја информационог друштва; припрему закона, других прописа, стандарда и мера у области електронског пословања; мере за подстицање истраживања и развоја у области информационог друштва; припрему закона, других прописа, стандарда и мера у области инфoрмaциoнoг друштвa и информационо-комуникационих технологија; примену информационо-комуникационих технологија; пружање информационих услуга; развој и функционисање информационо-комуникационе инфраструктуре; развој и унапређење академске, односно образовне и научноистраживачке рачунарске мреже; заштиту података и информациону безбедност; међународне послове у области информационог друштва; стварање услова за приступ и реализацију пројеката који се финансирају из средстава претприступних фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи из надлежности тог министарства, као и друге послове одређене законом.

*Службени гласник РС, број 116/2022

Министарство за јавна улагања

*Службени гласник РС, број 116/2022

Члан 23г

Министарство за јавна улагања обавља послове државне управе који се односе на: координацију реализације пројеката обнове и унапређења објеката јавне намене у надлежности Републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе у смислу прикупљања података о постојећим и планираним пројектима и потребама обнове јавних објеката, координацију поступака јавних набавки, извршења уговорних обавеза и плаћања; стварање услова за приступ и реализацију пројеката који се финансирају из средстава претприступних фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи из надлежности тог министарства, као и друге послове одређене законом.

Министарство за јавна улагања врши стручну оцену реализације пројеката обнове и унапређења објеката јавне намене у надлежности Републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе у смислу прикупљања података о постојећим и планираним пројектима и потребама обнове јавних објеката, координацију поступака јавних набавки, извршења уговорних обавеза и плаћања.

*Службени гласник РС, број 116/2022

III. ПОСЛОВИ ЗАЈЕДНИЧКИ ЗА СВА МИНИСТАРСТВА

Међународна сарадња

Члан 24.

Министарства у оквиру свог делокруга остварују међународну сарадњу и старају се о њеном унапређењу и обезбеђују усклађивање прописа са правом Европске уније и учествују у преговарачкој структури, припреми преговарачке позиције и вођењу преговора о приступању Европској унији.

Закључивање и примена међународних уговора

Члан 25.

Министарства у оквиру свог делокруга обављају следеће послове државне управе који се односе на закључивање и примену међународних уговора: предлажу покретање поступка за вођење преговора и закључивање међународних уговора с другим државама и међународним организацијама, предлажу теме и платформе за преговоре и предлажу састав делегације у преговорима; припремају нацрте међународних уговора и обављају послове за делегације које воде преговоре за њихово закључивање; подносе Влади извештај о току преговора; припремају нацрте закона о потврђивању међународних уговора; закључују административне уговоре за примену међународних уговора, на основу овлашћења садржаних у њима; примењују потврђене међународне уговоре и закључене административне уговоре.

Припрема, усвајање, односно предлагање техничких прописа

Члан 26.

Министарства у оквиру свог делокруга обављају послове државне управе који се односе на припрему, усвајање, односно предлагање техничких прописа.

Старање о научноистраживачким организацијама

Члан 27.

Министарства у оквиру свог делокруга дају претходну сагласност на расподелу финансијских средства из буџета Републике Србије научноистраживачким организацијама основаним у областима из њиховог делокруга за остваривање програма од општег интереса за Републику Србију утврђених законом којим се уређује научноистраживачка делатност и учествују у контроли њиховог наменског коришћења.

IV. ПОСЕБНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Посебне организације

Члан 28.

Посебне организације су:

1) Републички секретаријат за законодавство;

2) Републичка дирекција за робне резерве;

3) Републички завод за статистику;

4) Републички хидрометеоролошки завод;

5) Републички геодетски завод;

6) Републичка дирекција за имовину Републике Србије;

7) Центар за разминирање;

8) Завод за интелектуалну својину;

9) Завод за социјално осигурање;

10) Републички секретаријат за јавне политике;

11) Канцеларија за информационе технологије и електронску управу.

*Службени гласник РС, број 116/2022

Републички секретаријат за законодавство

Члан 29.

Републички секретаријат за законодавство обавља стручне послове који се односе на: изграђивање, праћење и унапређење правног система; обезбеђивање усаглашености прописа и општих аката у правном систему у поступку њиховог доношења и старање о њиховој нормативно-техничкој и језичкој ваљаности; надзор над објављивањем и старање о објављивању прописа и других аката Владе, министарстава и других органа и организација за које је то законом одређено, као и друге послове одређене законом.

Републички секретаријат за законодавство припрема прописе који се односе на државне симболе; службену употребу језика и писама; организацију и начин рада Владе и друге прописе који не спадају у делокруг министарстава.

Републичка дирекција за робне резерве

Члан 30.

Републичка дирекција за робне резерве обавља стручне послове и послове државне управе који се односе на: организацију система робних резерви; образовање, смештај, чување и обнављање робних резерви; утврђивање обима, структуре и квалитета биланса робних резерви; управљање токовима количина с циљем одржавања резерви на нивоу неопходног минимума; изградња складишних капацитета за потребе републичких робних резерви; материјално-финансијско и евиденционо пословање робним резервама, као и друге послове одређене законом.

Надзор над радом Републичке дирекције за робне резерве врши Министарство унутрашње и спољне трговине, а Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – у делу пословања Дирекције са основним пољопривредно-прехрамбеним производима.

*Службени гласник РС, број 116/2022

Републички завод за статистику

Члан 31.

Републички завод за статистику обавља стручне послове који се односе на: доношење програма, организацију и спровођење статистичких истраживања, односно израду методологије, прикупљање, обраду, статистичку анализу и објављивање статистичких података; припрему и доношење јединствених статистичких стандарда; развој, одржавање и коришћење републичких административних и статистичких регистара; формирање и одржавање система националних рачуна; сарадњу и стручну координацију са органима и организацијама овлашћеним за вршење статистичких истраживања; сарадњу са међународним организацијама ради стандардизације и обезбеђивања упоредивости података; обраду података ради утврђивања резултата избора и референдума на републичком нивоу, као и друге послове одређене законом.

Републички хидрометеоролошки завод

Члан 32.

Републички хидрометеоролошки завод обавља стручне послове и послове државне управе који се односе на: метеоролошки, метеоролошко-радарски, агрометеоролошки и хидролошки осматрачки и аналитичко-прогностички систем; систематска метеоролошка, климатолошка, агрометеоролошка и хидролошка мерења и осматрања; банку осмотрених и измерених хидролошких и метеоролошких података; праћење, анализирање и прогнозирање стања и промена времена, климе и вода, развој метода, оперативно осматрање и најаву појава непогода у атмосфери и хидросфери; ваздухопловну метеорологију; истраживање процеса у атмосфери и хидросфери и развој метода и модела за прогнозу времена, климе и вода и модификације времена; противградну заштиту; израду предлога за коришћење енергетског потенцијала Сунца и ветра; хидрометеоролошку подршку речној пловидби; остваривање и чување еталона и баждарење метеоролошких и хидролошких инструмената; сарадњу у области међународних хидролошких и метеоролошких информационих система; извршавање међународних обавеза у домену метеорологије и хидрологије, као и друге послове одређене законом.

Надзор над радом Републичког хидрометеоролошког завода врши Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Републички геодетски завод

Члан 33.

Републички геодетски завод обавља стручне послове и послове државне управе који се односе на: државни премер и катастар и упис права на непокретностима и њихову обнову и одржавање; израду основне државне карте; одржавање регистра просторних јединица; утврђивање кућних бројева, означавање зграда бројевима; вођење регистра кућних бројева, улица и тргова; бонитирање земљишта; утврђивање катастарског прихода; уређење земљишта путем комасације; повезивање геодетских мрежа и размену геодетских и картографских података са суседним државама; израду и развој геодетског информационог система; вођење архива техничке документације државног премера, планова и карата, као и друге послове одређене законом.

Републички геодетски завод обавља стручне послове из области геомагнетизма и аерономије који се односе на: проучавање просторних и временских карактеристика електричног, магнетског и електромагнетског поља земље, праћење временске варијације тих поља и проучавање њихових узрока; праћење и проучавање стања и процеса у магнетосфери и јоносфери и израђивање јоносферске прогнозе; проучавање простирања електромагнетских таласа, утврђивање електричних параметара земље и израђивање одговарајућих карата; проучавање перманентног магнетског поља земље, утврђивање његове регионалне конфигурације и израђивање и издавање одговарајућих геомагнетских карата; проучавање закономерности развоја магнетског поља земље и геомагнетских појава које претходе земљотресу; проучавање утицаја геомагнетских поља на живе организме; успостављање, одржавање и мерење на основној мрежи геомагнетских тачака и секуларним станицама; детаљна мерења, као и мерења на аеродромима и другим локацијама и израђивање одговарајућих тематских карата; вршење калибрације инструмената и уређаја, као и друге послове одређене законом.

Надзор над радом Републичког геодетског завода врши Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Републичка дирекција за имовину Републике Србије

Члан 34.

Републичка дирекција за имовину Републике Србије води јединствену евиденцију непокретности у јавној својини и евиденцију одређених покретних ствари у својини Републике Србије у складу са законом и другим прописом и обавља, у складу са законом, стручне послове и послове државне управе који се односе на: прибављање ствари у својину Републике Србије; располагање стварима у својини Републике Србије (давање ствари на коришћење, давање ствари у закуп, пренос права јавне својине на другог носиоца јавне својине са накнадом или без накнаде, размена, отуђење ствари, заснивање хипотеке на непокретностима, улагање у капитал, залагање покретних ствари); управљање стварима у својини Републике Србије које користи и стварима у својини Републике Србије за које није одређен корисник или носилац права коришћења, укључујући и осигурање тих ствари; спровођење мера заштите својине Републике Србије путем надзора; располагање имовином Републике Србије у иностранству, утврђивање постојања и важења правног основа за коришћење ствари у својини Републике Србије, расподелу на коришћење службених зграда, односно пословних просторија, прибављање, управљање и располагање стамбеним зградама, становима и гаражама у својини Републике Србије; евиденцију поклона у државној својини; упис права својине и права коришћења на непокретностима у својини Републике Србије у јавну евиденцију о непокретностима и правима на њима, старање о финансијској реализацији уговора о располагању стварима у својини Републике Србије, као и друге послове одређене законом.

Надзор над радом Републичке дирекција за имовину Републике Србије врши Министарство финансија.

Центар за разминирање

Члан 35.

Центар за разминирање обавља стручне послове у области хуманитарног разминирања који се односе на: усклађивање разминирања у Републици Србији; припрему прописа из области разминирања; прикупљање, обрађивање и чување података и вођење евиденција о површинама које су загађене минама и другим неексплодираним убојитим средствима, о разминираним површинама, о настрадалима од мина и других неексплодираних убојитих средстава; опште и техничко извиђање површина за које се сумња да су загађене минама или другим неексплодираним убојитим средствима; израду планова и пројеката за разминирање и праћење њиховог остваривања; израду пројектних задатака за разминирање; издавање одобрења предузећима и другим организацијама за обављање послова разминирања; издавање пиротехничке књижице лицима која су оспособљена за обављање послова разминирања; одобравање планова извођача радова за обављање разминирања на одређеној површини и издавање уверења да је одређена површина разминирана, односно очишћена од мина и других неексплодираних убојитих средстава; контролу квалитета разминирања; упознавање становништва са опасностима од мина и других неексплодираних убојитих средстава; учешће у обуци лица за обављање послова општег и техничког извиђања и разминирања; праћење примене међународних уговора и стандарда у области разминирања; остваривање међународне сарадње, као и друге послове одређене законом.

Центар за разминирање има својство правног лица.

Надзор над радом Центра за разминирање врши Министарство унутрашњих послова.

Завод за интелектуалну својину

Члан 36.

Завод за интелектуалну својину обавља стручне послове и послове државне управе који се односе на: патент и мали патент, жиг, дизајн, ознаку географског порекла, топографију интегрисаног кола, ауторско право и сродна права; примену међународних уговора из области заштите интелектуалне својине и представљање и заступање интереса Републике Србије у специјализованим међународним организацијама за заштиту интелектуалне својине; надзор над радом организација за колективно остваривање ауторског права и сродних права; развој у области заштите интелектуалне својине; информационо-образовне послове у области заштите интелектуалне својине, као и друге послове одређене законом.

Надзор над радом Завода за интелектуалну својину врши Министарство привреде.

Завод за социјално осигурање

Члан 37.

Завод за социјално осигурање обавља стручне послове и послове државне управе који се односе на: примену међународних уговора о социјалном осигурању; израду административних уговора за примену међународних уговора о социјалном осигурању и израду споразума о накнади трошкова здравствене заштите; израду двојезичних образаца за примену међународних уговора о социјалном осигурању; учешће у обрачуну трошкова здравствене заштите, као и друге послове одређене законом.

Надзор над радом Завода за социјално осигурање врши Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Републички секретаријат за јавне политике

Члан 38.

Републички секретаријат за јавне политике обавља стручне послове који се односе на: анализу, идентификовање потреба и достављање иницијатива за израду докумената јавних политика; обезбеђивање усклађености предлога докумената јавних политика и нацрта закона са усвојеним документима јавних политика, у поступку њиховог доношења; давање иницијатива, односно предлога за унапређење процедура за израду докумената јавних политика; давање мишљења о потпуности садржаја и квалитету спроведене анализе ефеката јавних политика и извештаја о спровођењу докумената јавних политика, које припремају министарства и посебне организације; пружање методолошке подршке министарствима и посебним организацијама при изради предлога планских докумената и докумената јавних политика; унапређење праксе креирања и спровођења јавних политика, укључујући анализе и примену иновативних инструмената у јавним политикама, као и друге послове одређене законом.

Републички секретаријат за јавне политике припрема Акциони план за спровођење програма Владе, којим се утврђују приоритетни циљеви Владе, прати спровођење и извештава о реализацији Акционог плана за спровођење програма Владе, у сарадњи са свим органима државне управе.

Републички секретаријат за јавне политике обавља стручне послове који се односе на спровођење регулаторне реформе и анализу ефеката прописа које припремају министарства и посебне организације, што укључује: давање претходног мишљења о потреби спровођења анализе ефеката и о потпуности садржаја приложене анализе ефеката; помоћ предлагачима прописа при успостављању механизма за праћење и анализу ефеката прописа током њихове примене; прикупљање и обраду иницијатива привредних субјеката, других правних лица и грађана за измену неефикасних прописа на републичком нивоу и развој јавно-приватног дијалога; подношење иницијативе надлежним предлагачима прописа за измену неефикасних прописа; учешће у организовању обуке државних службеника који раде на пословима који су повезани са креирањем јавних политика и анализом ефеката јавних политика и прописа; обављање послова везаних за праћење и анализу институционалних и кадровских капацитета за спровођење регулаторне реформе, као и друге послове одређене законом.

Републички секретаријат за јавне политике обавља и стручне послове који се односе на: унапређење пословног окружења кроз развој стратешког оквира у области регулаторне реформе; мерење административног трошка за привреду; управљање јединственим регистром административних поступака за привреду и грађане и, по потреби, предузима активности ради обезбеђивања координираног развојa јавних политика од ширег значаја за конкурентност и одрживи развој.

Канцеларија за информационе технологије и електронску управу

*Службени гласник РС, број 116/2022

Члан 38а

Канцеларија за информационе технологије и електронску управу обавља послове државне управе који се односе на: развој и примену стандарда и мера у увођењу информационо-комуникационих технологија у органима државне управе и службама Владе; , као и друге послове одређене законом.

Канцеларија за информационе технологије и електронску управу обавља стручне послове који се односе на: пројектовање, усклађивање, развој и функционисање система електронске управе; учешће у успостављању и вођењу информационих система у којима органи државне управе и имаоци јавних овлашћења воде податке у регистрима од значаја за пружање услуга електронске управе и регистрима од значаја за научна истраживања; повезивање података из регистара у надлежности других државних органа; употребу података и ресурса информационо-комуникационих технологија у циљу унапређења ефикасности рада органа државне управе, територијалне аутономије и локалне самоуправе развојем паметних градова и паметне Србије; припрему података за развој система вештачке интелигенције и обраду од стране државних органа и организација, научноистраживачких организација и привреде, уз спровођење мера заштите података о личности, нарочито псеудонимизације и анонимизације; пројектовање, изградњу, повезивање, развој и одржавање ресурса информационо-комуникационих технологија и инфраструктуре потребних за пружање услуга електронске управе, као и подршку у примени наведених технологија; послове за потребе центра за безбедност информационо-комуникационих система републичких органа; пружање услуга пројектовањa, развојa и функционисањa интернет приступа, интернет сервиса и других централизованих електронских сервиса и планирање развоја и набавке рачунарске и комуникационе опреме за потребе органа државне управе и служби Владе, као и друге послове одређене законом.

Канцеларија за информационе технологије и електронску управу обавља и послове координације пружања подршке за остваривање међународне сарадње на глобалном тржишту за дигиталне, иновативне и креативне делатности, као и праћења и промоције повезивања јавног и приватног сектора у областима дигиталне иновативне креативне економије, с циљем одрживог и интегрисаног економског раста Републике Србије.

*Службени гласник РС, број 116/2022

**Службени гласник РС, број 92/2023

V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 39.

Даном ступања на снагу овог закона настављају рад, у складу са делокругом утврђеним овим законом:

1) Министарство финансија;

2) Министарство привреде;

3) Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде;

4) Министарство заштите животне средине;

5) Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;

6) Министарство рударства и енергетике;

7) Министарство трговине, туризма и телекомуникација;

8) Министарство правде;

9) Министарство државне управе и локалне самоуправе;

10) Министарство унутрашњих послова;

11) Министарство одбране;

12) Министарство спољних послова;

13) Министарство за европске интеграције;

14) Министарство просвете, науке и технолошког развоја;

15) Министарство здравља;

16) Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања;

17) Министарство омладине и спорта;

18) Министарство културе и информисања.

Даном ступања на снагу овог закона настављају рад, у складу са делокругом утврђеним овим законом:

1) Републички секретаријат за законодавство;

2) Републичка дирекција за робне резерве;

3) Републички завод за статистику;

4) Републички хидрометеоролошки завод;

5) Републички геодетски завод;

6) Републичка дирекција за имовину Републике Србије;

7) Центар за разминирање;

8) Завод за интелектуалну својину;

9) Завод за социјално осигурање;

10) Републички секретаријат за јавне политике.

Члан 40.

Даном ступања на снагу овог закона почињу да раде према положају и делокругу који је утврђен овим законом:

1) Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог;

2) Министарство за бригу о породици и демографију;

3) Министарство за бригу о селу.

Члан 41.

Даном ступања на снагу овог закона Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог преузима од Министарства државне управе и локалне самоуправе запослене, као и права, обавезе, предмете, опрему, средства за рад и архиву за вршење својих надлежности у области људских и мањинских права, утврђених овим законом.

Даном ступања на снагу овог закона Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог преузима од Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања запослене, као и права, обавезе, предмете, опрему, средства за рад и архиву за вршење својих надлежности у области антидискриминационе политике и равноправности полова, утврђених овим законом.

Даном ступања на снагу овог закона Министарство за бригу о породици и демографију преузима од Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања запослене, као и права, обавезе, предмете, опрему, средства за рад и архиву за вршење својих надлежности утврђених овим законом.

Даном ступања на снагу овог закона Министарство привреде преузима од Министарства за просвету, науку и технолошки развој права, обавезе, предмете, опрему, средства за рад и архиву за вршење својих надлежности у области интелектуалне својине, утврђених овим законом.

Даном ступања на снагу овог закона Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог преузима од Канцеларије за људска и мањинска права и од Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом права, обавезе, предмете, опрему, средства за рад и архиву за вршење својих надлежности утврђених овим законом.

Члан 42.

Даном ступања на снагу овог закона престају да раде Канцеларија за људска и мањинска права и Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом.

Члан 43.

Министарства којима је овим законом промењен делокруг ускладиће правилнике о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места са одредбама овог закона у року од 30 дана од дана његовог ступања на снагу.

Министарства која почињу да раде даном ступања на снагу овог закона донеће правилнике о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона.

Члан 44.

Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 44/14, 14/15, 54/15, 96/15 ‒ др. закон и 62/17).

Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи одредба члана 9. став 1. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС”, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 ‒ УС, 55/14, 96/15, 9/16 ‒ УС, 24/18, 41/18, 41/18 ‒ др. закон, 87/18 и 23/19), у делу који гласи: „,на предлог министарства надлежног за послове саобраћаја,”.

Даном ступања на снагу овог закона престају да важе Уредба о Канцеларији за људска и мањинска права („Службени гласник РС”, број 75/12) и Уредба о Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом („Службени гласник РС”, број 26/10).

Члан 45.

Овај закон ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У "ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ" ЗАКОНА

Закон о изменама и допунама Закона о министарствима: "Службени гласник РС", број 116/2022-3

Члан 10.

Даном ступања на снагу овог закона Министарство трговине, туризма и телекомуникација наставља рад, у складу са делокругом утврђеним овим законом, као Министарство унутрашње и спољне трговине.

Даном ступања на снагу овог закона Министарство просвете, науке и технолошког развоја наставља рад, у складу са делокругом утврђеним овим законом, као Министарство просвете.

Даном ступања на снагу овог закона Министарство омладине и спорта наставља рад, у складу са делокругом утврђеним овим законом, као Министарство спорта.

Даном ступања на снагу овог закона Министарство културе и информисања наставља рад, у складу са делокругом утврђеним овим законом, као Министарство културе.

Даном ступања на снагу овог закона Канцеларија за управљање јавним улагањима, образована као служба Владе, наставља рад као Министарство за јавна улагања, у складу са делокругом утврђеним овим законом, а послове које према Закону о обнови након елементарне и друге непогоде („Службени гласник РС”, број 112/15) обавља Канцеларија за управљање јавним улагањима, од дана ступања на снагу овог закона обавља Министарство за јавна улагања.

Даном ступања на снагу овог закона Канцеларија за информационе технологије и електронску управу, образована као служба Владе, наставља рад као посебна организација, у складу са делокругом утврђеним овим законом.

Даном ступања на снагу овог закона почињу да раде према положају и делокругу који је утврђен овим законом:

1) Министарство науке, технолошког развоја и иновација;

2) Министарство туризма и омладине;

3) Министарство информисања и телекомуникација;

4) Министарство за јавна улагања.

Даном ступања на снагу овог закона Министарство науке, технолошког развоја и иновација преузима од Министарства просвете, науке и технолошког развоја запослене, као и права, обавезе, предмете, опрему, средства за рад и архиву за вршење својих надлежности у области науке, технолошког развоја и иновација, утврђених овим законом.

Даном ступања на снагу овог закона Министарство туризма и омладине преузима од Министарства трговине, туризма и телекомуникација запослене, као и права, обавезе, предмете, опрему, средства за рад и архиву за вршење својих надлежности у области туризма, утврђених овим законом.

Даном ступања на снагу овог закона Министарство туризма и омладине преузима од Министарства омладине и спорта запослене, као и права, обавезе, предмете, опрему, средства за рад и архиву за вршење својих надлежности у области омладине, утврђених овим законом.

Даном ступања на снагу овог закона Министарство информисања и телекомуникација преузима од Министарства културе и информисања запослене, као и права, обавезе средства за рад и архиву за вршење својих надлежности у области информисања, утврђених овим законом.

Даном ступања на снагу овог закона Министарство информисања и телекомуникација преузима од Министарства трговине, туризма и телекомуникација запослене, као и права, обавезе средства за рад и архиву за вршење својих надлежности у области телекомуникација и информационог друштва, утврђених овим законом.

Даном ступања на снагу овог закона Министарство науке, технолошког развоја и иновација преузима од Министарства омладине и спорта права, обавезе, предмете, опрему, средства за рад и архиву за вршење својих надлежности у области подршке младим талентима, утврђених овим законом.

Члан 11.

Министарства којима је овим законом промењен делокруг ускладиће правилнике о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места са одредбама овог закона у року од 30 дана од дана његовог ступања на снагу.

Министарства која почињу да раде, служба Владе која наставља рад као министарство и служба Владе која наставља рад као посебна организација даном ступања на снагу овог закона донеће правилнике о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона.

Члан 12.

Даном ступања на снагу овог закона престају да важе одредбе члана 20. став 1. тачка 11) и став 2, члана 21. став 2. и члана 22. ст. 3. и 7. Закона о младима („Службени гласник РС”, број 50/11).

Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Уредба о Канцеларији за информационе технологије и електронску управу („Службени гласник РС”, бр. 73/17 и 8/19).

Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Уредба о Канцеларији за управљање јавним улагањима („Службени гласник РС”, број 95/15).

Члан 13.

Овај закон ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.