Zakon

ЗАКОН

о играма на срећу

"Службени гласник РС", број 18 од 3. марта 2020.

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет уређивања

Члан 1.

Овим законом уређује се право на приређивање игара на срећу, врсте игара на срећу, услови приређивања, права и обавезе приређивача игара на срећу (у даљем тексту: приређивач), остваривање и припадност прихода остварених приређивањем игара на срећу, као и надзор над приређивањем игара на срећу.

Овим законом уређује се надлежност Управе за игре на срећу (у даљем тексту: Управа), као органа управе у саставу министарства надлежног за послове финансија.

Појам игара на срећу

Члан 2.

Играма на срећу, у смислу овог закона, сматрају се игре у којима се учесницима, уз наплату, пружа могућност да остваре добитак у новцу, стварима, услугама или правима, при чему добитак или губитак не зависи од знања или вештине учесника у игри, него од случаја или неког неизвесног догађаја.

Играма на срећу не сматрају се игре које се организују пред јавношћу, у којима се такмичи у знању и вештини из различитих области један или више унапред квалификованих учесника према правилима организатора уз директно учешће учесника у игри у присуству комисије именоване од стране организатора, при чему крајњи исход зависи искључиво од постигнутих резултата из задате области.

Забавне игре

Члан 3.

Играма на срећу, у смислу овог закона, не сматрају се игре на рачунарима, симулаторима, видео-аутоматима, флиперима и другим сличним направама, које се стављају у погон уз помоћ новца или жетона, као и пикадо, билијар и друге сличне игре, у којима се учествује уз наплату, а у којима учесник не може остварити добитак у новцу, стварима, услугама или правима, већ право на једну или више бесплатних игара исте врсте (забавне игре).

Забавне игре, у смислу става 1. овог члана, нису предмет уређивања овог закона.

Одређивање својства игре на срећу

Члан 4.

У складу са овим законом могу се приређивати само игре на срећу које су уписане у каталог о врстама игара на срећу и за чије приређивање су донета правила игре, на која је дата сагласност од стране министра надлежног за послове финансија (у даљем тексту: министар финансија).

Министарство надлежно за послове финансија (у даљем тексту: министарство) одлучује да ли се нека игра сматра игром на срећу у смислу овог закона.

Циљ приређивања и расподела средстава

Члан 5.

Игре на срећу приређују се ради разоноде учесника, остваривања добитака у новцу, стварима, услугама или правима и остваривања средстава која су приход буџета Републике Србије.

Део средстава који је приход буџета Републике Србије у износу од 40% (у даљем тексту: наменска примања буџета), користи се за финансирање Црвеног крста Србије, организација особа са инвалидитетом и других удружења чији је циљ унапређење социјално-економског и друштвеног положаја особа са инвалидитетом и других лица у стању социјалне потребе, установа социјалне заштите, спорта и омладине, јединица локалне самоуправе и лечења ретких болести.

Наменска примања буџета из става 2. овог члана, распоређују се, у износу од по 19%, за финансирање:

1) Црвеног крста Србије;

2) организација особа са инвалидитетом и других удружења чији је циљ унапређење социјално-економског и друштвеног положаја особа са инвалидитетом;

3) установа социјалне заштите и других удружења чији је циљ унапређење социјално-економског и друштвеног положаја лица у стању социјалне потребе;

4) спорта и омладине;

5) јединица локалне самоуправе.

Наменска примања буџета из става 2. овог члана, распоређују се, у износу од 5%, за финансирање лечења ретких болести.

Начин и критеријуме за расподелу средстава намењених финансирању субјеката и намена из ст. 3. и 4. овог члана утврђују надлежни министри.

Друштвена одговорност

Члан 6.

Приређивање игара на срећу мора бити друштвено одговорно и усмерено ка заштити малолетника, превенцији болести зависности код учесника у играма на срећу и ка заштити података о личности учесника у играма на срећу.

Приређивачи су дужни да на најефикаснији начин спроводе забрану учествовања малолетних лица у играма на срећу.

Сви запослени код приређивача игара на срећу који имају директан контакт са учесницима у играма на срећу, пре ступања на рад морају бити оспособљени за превентивно деловање против болести зависности према учесницима у играма на срећу.

У случају приређивања игара на срећу преко средстава електронске комуникације, запосленима у смислу става 3. овог члана сматрају се запослени који имају контакт са учесницима у играма на срећу (нпр. кориснички сервис).

Обавеза је сваког приређивача да унутар објекта у коме приређује игре на срећу у непосредној близини улазних врата истакне постер величине 100 x 80 сантиметара, на којем се налази одговарајући текст о превенцији болести зависности, као и контакт подаци установе коју је министарство надлежно за послове здравља сертификовало за лечење болести зависности од игара на срећу.

На сваком пулту или шалтеру преко којег се региструје учествовање у играма на срећу мора постојати брошура – флајер са подацима наведеним у ставу 5. овог члана.

Оглашавање и рекламирање класичних и посебних игара на срећу, укључујући и посредно упућивање на исте, врши се уз обавештење о забрани учествовања малолетних лица у играма на срећу и одговарајући текст упозорења о превенцији болести зависности.

Одредбе става 7. овог члана не примењују се на истицање, оглашавање и рекламирање логотипа, жига, односно трговачке марке и знака приређивача.

Приређивачи су дужни да на најефикаснији начин и у складу са важећом законском регулативом штите податке о личности учесника у играма на срећу.

Министар надлежан за послове здравља прописује изглед и садржину постера из става 5. овог члана, као и обавештења, односно упозорења из става 7. овог члана.

Члан 7.

Приређивање игара на срећу искључиво је право Републике Србије, осим ако овим законом није друкчије одређено.

Република Србија не гарантује за добитке које остваре учесници у играма на срећу.

Преношење права на приређивање

Члан 8.

Република Србија може, у складу са овим законом, пренети право на приређивање игара на срећу на правна лица или предузетнике са седиштем на територији Републике Србије.

Право приређивања игара на срећу из става 1. овог члана, у складу са овим законом, преноси се на основу:

1) дозволе;

2) одобрења;

3) сагласности.

Правом пренетим на основу дозволе, одобрења, односно сагласности не може се располагати, било делом или у целини, осим ако друкчије није изричито предвиђено овим законом.

Правни посао, односно други акт којим је супротно ставу 3. овог члана извршен пренос права на приређивање игара на срећу ништав је.

Дефиниција појмова

Члан 9.

Поједини изрази употребљени у овом закону имају следеће значење:

1) приређивач је правно лице или предузетник који у складу са овим законом, на основу дозволе Владе, односно одобрења или сагласности Управе има право да приређује игре на срећу;

2) именовано лице је законски заступник друштва или члан органа управљања друштва у смислу прописа о привредним друштвима;

3) сарадник је свако физичко лице које:

(1) је члан органа управљања или друго одговорно лице у правном лицу у коме је именовано лице на руководећем положају или је стварни власник тог лица,

(2) је стварни власник правног лица у коме је именовано лице на руководећем положају,

(3) са именованим лицем има стварно власништво над истим правним лицем;

4) стварни власник правног лица је лице дефинисано прописима о Централној евиденцији стварних власника;

5) класичне игре на срећу су игре у којима учествује већи број учесника са намером да буду једини или делимични добитници унапред дефинисаног фонда добитака;

6) посебне игре на срећу су игре у којима учесници играју један против другог, или против приређивача, у намери да остваре добитак у зависности од висине улога;

7) играчница је уређен простор за приређивање посебних игара на срећу на столовима и аутоматима на којима се приређују игре на срећу;

8) игре на срећу у играчницама су посебне игре на срећу које играчи играју против играчнице или један против другог на столовима за игре на срећу (у даљем тексту: сто), са куглицама, коцкицама, картама или другим сличним реквизитима и које се приређују искључиво у простору играчнице;

9) уговор о преношењу права на приређивање посебних игара на срећу у играчницама је уговор закључен између министра финансија уз претходну сагласност Владе и правног лица које је добило дозволу за приређивање посебних игара на срећу у играчницама, који садржи одредбе о међусобним правима и обавезама у вези са коришћењем пренетог права;

10) аутомат клуб је уређен простор за приређивање посебних игара на срећу на аутоматима;

11) аутоматима се сматрају електромеханички, електронски и слични уређаји који раде на основу алгоритма случајних догађаја на којима се приређују посебне игре на срећу;

12) игре на срећу на аутоматима су игре које се приређују на уређајима из тачке 11) овог члана на којима играчи уплатом одређеног износа новца, стичу могућност остваривања добитка предвиђеног правилима игре;

13) кладионица је уређен простор за приређивање посебних игара на срећу – клађења у коме се налази једно или више уплатно-исплатних места;

14) уплатно-исплатно место је место у кладионици које је бројчано означено за уплату – исплату и примање опкладе, на коме се налази опрема која испуњава услове у складу са овим законом;

15) игре на срећу – клађење су посебне игре на срећу у којима се учесник клади на исходе спортских (резултати утакмица, клађење на трке коња и паса и сл.) и других стварних (плесних, певачких, музичких и сличних догађаја), односно виртуелних догађаја предложених од стране приређивача, при чему околност која одлучује о добитку или губитку не сме бити никоме унапред позната и мора бити таква да на ову околност не могу утицати ни приређивачи ни играчи и где је висина добитка и квоте утврђена приликом полагања опкладе и касније се не може мењати;

16) игре на срећу преко средстава електронске комуникације, у смислу овог закона, су све класичне и посебне игре на срећу, када се приређују преко средстава електронске комуникације, као што су: интернет, телефон, телевизија, радио, СМС и било који други облик електронске комуникације;

17) виртуелни догађај (виртуелни фудбал, виртуелно клађење на бројеве, виртуелне трке коња и паса и сл.) је компјутерски генерисан догађај или други неизвесни догађај чији исход одређује генератор случајних бројева, а који се у сваком појединачном случају мора таксативно описати и образложити у правилима игре.

Забране

Члан 10.

Забрањено је приређивање игара на срећу супротно одредбама овог закона, као и:

1) располагање правом пренетим на основу дозволе, одобрења, односно сагласности, било делом или у целини, осим ако друкчије није изричито предвиђено законом;

2) приређивање игара на срећу на основу права пренетог супротно члану 8. став 3. овог закона;

3) учествовање у играма на срећу које се приређују у иностранству, за које се улози плаћају на територији Републике Србије;

4) омогућавање уплате улога у Републици Србији за учествовање у играма на срећу које се приређују у иностранству;

5) мењање висине добитка и квоте утврђених у тренутку полагања опкладе;

6) oмогућавање примања опклада за игре на срећу у име и за рачун приређивача, осим ако друкчије није изричито предвиђено законом;

7) оглашавање и рекламирање игара на срећу и приређивача у штампаним и електронским медијима који су намењени малолетним лицима;

8) оглашавање и рекламирање игара на срећу без дозволе, одобрења или сагласности за приређивање;

9) оглашавање и рекламирање класичних и посебних игара на срећу, супротно члану 6. став 7. овог закона;

10) приређивање игара на срећу у слободним зонама;

11) учествовање малолетних лица у класичним и посебним играма на срећу;

12) омогућавање учествовања малолетним лицима у класичним и посебним играма на срећу;

13) допуштање, односно омогућавање уласка малолетним лицима у објекте у којима се приређују игре на срећу;

14) приређивање игара са пирамидалним карактером (ланци среће и сл.);

15) приређивање наградних игара у роби и услугама у којима се награда исплаћује у новцу, односно другим средствима плаћања или је таква новчана награда, односно средство плаћања саставни део награде;

16) замена робне награде, односно услуге добијене у играма на срећу за новчану противвредност добијене робе, односно услуге;

17) приређивање посебних игара на срећу на аутоматима и посебних игара на срећу – клађење дуже од 18 сати дневно у аутомат клубовима, односно кладионицама;

18) употреба корена речи, односно речи „casino”, „саzino”, „касино” или „казино” супротно члану 56. овог закона;

19) омогућавање приређивања игара на срећу преко средстава електронске комуникације лицу које не поседује одобрење;

20) омогућавање учествовања у играма на срећу преко средстава електронске комуникације које организује лице које не поседује одобрење;

21) приређивање игара на срећу које не гарантују исте услове свим играчима;

22) употреба корена речи, односно речи: лутрија, лото, бинго и назива других врста класичних игара на срећу, осим од стране Државне лутрије Србије;

23) држање аутомата или столова за које је Управа издала одобрење, а који нису стављени у употребу у просторијама у којима се приређују посебне игре на срећу;

24) држање опреме за приређивање игара на срећу – клађење, односно игара на срећу на аутоматима у просторијама у којима се приређују посебне игре на срећу која не омогућава чување, архивирање и размену података електронским путем са софтверским решењем Управе;

25) приређивање посебне игре на срећу – клађење од стране приређивача који је власник или сувласник неког спортског клуба на догађаје у тој врсти спорта и рангу такмичења;

26) oглашавање и рекламирање приређивача, класичних и посебних игара на срећу, укључујући и посредно упућивање на исте, у објектима у којима се примају уплате у смислу члана 115. овог закона.

Управа

Члан 11.

Управа самостално обавља послове државне управе у области игара на срећу на целокупној територији Републике Србије на начин којим се обезбеђује функционално јединство у спровођењу прописа у области игара на срећу.

Уколико се обављање послова из става 1. овог члана врши применом информационо-комуникационих технологија, Управа те послове обавља преко софтверског решења којим самостално управља, уз техничку подршку службе Владе која је надлежна за пројектовање, усклађивање, развој и функционисање система електронске управе (у даљем тексту: служба Владе).

Приликом обављања послова државне управе у области игара на срећу, Управа прибавља податке неопходне за одлучивање од имаоца података, повезивањем службених евиденција, односно електронском разменом података са државним органима или организацијама које њима располажу.

Имаоци података дужни су да податке неопходне за одлучивање доставе на начин предвиђен ставом 3. овог члана приликом промене тих података.

Надлежности управе

Члан 12.

Управа обавља следеће послове:

1) утврђује предлог каталога о врстама игара на срећу, који доноси министар финансија;

2) даје и одузима одобрења, односно сагласности за приређивање игара на срећу у складу са овим законом;

3) утврђује висину накнада за које даје одобрења и сагласности;

4) врши надзор над применом одредаба закона и других прописа у области игара на срећу, као и контролу спречавања прања новца и финансирања тероризма у области игара на срећу;

5) врши процену вредности наградног фонда за приређивање наградних игара у роби и услугама;

6) одређује свог представника у комисији за извлачење добитака у класичним играма на срећу када се извлачење добитака обавља у директном ТВ преносу;

7) учествује у припреми прописа из своје надлежности;

8) води евиденције и регистре о пословима из своје надлежности;

9) планира и спроводи обуку запослених;

10) обезбеђује јавност у раду;

11) обавља и друге послове у складу са овим и другим законом.

Врсте игара на срећу

Члан 13.

Игре на срећу из члана 2. овог закона су:

1) класичне игре на срећу;

2) посебне игре на срећу;

3) наградне игре у роби и услугама.

Класичне игре на срећу

Члан 14.

Класичне игре на срећу су:

1) основне класичне игре на срећу:

(1) лутрија, инстант-лутрија и друге сличне игре које за основу имају лутрију,

(2) спортска прогноза (погађање исхода фудбалских и других спортских такмичења),

(3) лото, кено и сличне игре,

(4) томбола, бинго и друге сличне игре које за основу имају томболу;

2) остале класичне игре на срећу:

(1) фонто,

(2) СМС лутрија,

(3) друге игре на срећу у смислу овог члана, садржане у каталогу игара на срећу.

Посебне игре на срећу

Члан 15.

Посебне игре на срећу су:

1) игре на срећу у играчницама;

2) игре на срећу на аутоматима;

3) игре на срећу – клађење.

Наградне игре у роби и услугама

Члан 16.

Наградне игре у роби и услугама су игре које у рекламне и друге сврхе приређује правно лице или предузетник, у којима се свим учесницима пружа једнака могућност да остваре награду у роби или услугама, која мора бити унапред одређена.

Наградним играма у роби и услугама из става 1. овог члана сматрају се и игре у којима сви учесници остварују награду у роби, односно услугама, када за учесника врста и вредност награде представља неизвесност.

Учесник стиче право да учествује у наградној игри из става 1. овог члана, када користи услугу или погодност, односно купи производ или робу у својини приређивача.

II. ПРИРЕЂИВАЊЕ ИГАРА НА СРЕЋУ

1. Права и обавезе приређивача

Право на приређивање класичних игара на срећу

Члан 17.

Право на приређивање класичних игара на срећу има једино Државна лутрија Србије.

Државна лутрија Србије може, уз претходну сагласност Владе, да за приређивање одређених класичних игара на срећу ангажује одређена правна лица – оператере.

Оператерима, у смислу овог закона, сматрају се правна лица која, у име и за рачун Државне лутрије Србије, приређују поједине класичне игре на срећу.

Државна лутрија Србије може да за продају срећака ангажује правна лица, предузетнике или физичка лица – агенте.

Међусобна права и обавезе између Државне лутрије Србије и оператера, односно агената регулишу се уговором.

Влада уређује начин и услове ангажовања оператера и агената из овог члана.

За исплату добитака у приређивању класичних игара на срећу гарантује Државна лутрија Србије.

Државна лутрија Србије може приређивати и друге игре на срећу, ако испуњава услове прописане овим законом за остале приређиваче.

Приређивање игара у сарадњи са иностраним приређивачима

Члан 18.

Државна лутрија Србије може, уз претходну сагласност Владе, да приређује игре из члана 14. овог закона у сарадњи са иностраним организацијама за приређивање игара на срећу на које је страна држава пренела право приређивања игара на срећу.

Уз захтев за давање сагласности из става 1. овог члана подноси се нацрт уговора о заједничком организовању игара на срећу, који садржи основне елементе уговора.

Међусобна права и обавезе између Државне лутрије Србије и приређивача из става 1. овог члана регулишу се уговором, на који сагласност даје Влада.

Право на приређивање посебних игара на срећу

Члан 19.

Право на приређивање посебних игара на срећу у играчницама преноси се дозволом, коју даје Влада.

Право на приређивање посебних игара на срећу на аутоматима и право на приређивање посебних игара на срећу-клађење, преноси се одобрењем које даје Управа.

За исплату добитака остварених у посебним играма на срећу гарантује приређивач.

Право на приређивање игара на срећу преко средстава електронске комуникације

Члан 20.

Право на приређивање посебних игара на срећу преко средстава електронске комуникације, преноси се одобрењем које даје Управа, у складу са овим законом.

Право на приређивање класичних игара на срећу преко средстава електронске комуникације има једино Државна лутрија Србије, и то без посебног одобрења.

За исплату добитака остварених у играма на срећу преко средстава електронске комуникације гарантује приређивач.

Право на приређивање наградних игара

Члан 21.

Право на приређивање наградних игара у роби и услугама преноси се сагласношћу коју даје Управа.

За доделу добитака у роби и услугама у наградним играма гарантује приређивач.

Право коришћења спортских догађаја

Члан 22.

Приређивач има право да за приређивање игара на срећу, користи спортске активности (спортске догађаје из спортских грана, које обухвата Олимпијски комитет Србије, односно које су заступљене у Спортском савезу Србије), без накнаде и на неодређено време.

2. Класичне игре на срећу

Одлука о приређивању

Члан 23.

Државна лутрија Србије дужна је да достави Управи одлуку о приређивању игре која, између осталог, садржи назив игре и њено трајање.

Уз одлуку из става 1. овог члана достављају се правила игре и анализа економских ефеката приређивања игре.

Управа даје сагласност на одлуку из става 1. овог члана.

Учесници

Члан 24.

Учесник у класичној игри на срећу је свако лице које испуњава услове за учествовање у одређеној игри на срећу (колу или серији), што се доказује поседовањем одређене срећке, листића или друге потврде о уплати или регистровањем у централном рачунарском систему приређивача, у зависности од врсте игре у којој учествује, сагласно одговарајућим правилима игре.

Код класичних игара на срећу у којима се учествовање доказује поседовањем одговарајуће потврде о уплати, листића или срећке, учесник је лице које поседује потврду о уплати, листић или срећку снимљену на неизбрисивом медијуму, односно чији је електронски запис документа за учествовање у игри регистрован у централном рачунарском систему приређивача, ако је то предвиђено правилима игре.

Код класичних игара на срећу преко средстава електронске комуникације (фонто и др.), учесник је лице чија је уплата регистрована у централном рачунарском систему Државне лутрије Србије, у складу са правилима игре.

Правила игре

Члан 25.

Правила класичних игара на срећу садрже нарочито:

1) назив и седиште приређивача;

2) назив органа приређивача који је донео одлуку о приређивању игре, датум и број одлуке;

3) назив, опис и време трајања игре на срећу;

4) услове за учествовање у игри на срећу;

5) место приређивања игре, односно подручје на којем ће се обављати продаја срећака, односно примати уплате;

6) појединачну цену срећке, односно комбинације и крајњи рок за уплату улога за учествовање у игри;

7) количину и новчану вредност емисије срећака;

8) опис срећке, листића или картице, уз навођење текста који ће се на њима налазити;

9) износ фонда и врсту добитака;

10) начин и поступак извлачења, односно утврђивања добитака и надзор над извлачењем, односно утврђивањем добитака;

11) начин објављивања износа фонда добитака (осим за клађење) и резултата игре;

12) начин и рок исплате новчаних добитака, односно остваривања добитака друге врсте;

13) начин обавештавања учесника у игри о правилима игре;

14) поступак у случају отказивања извлачења, односно спортског или другог догађаја.

Правила класичних игара на срећу не могу се мењати ако је започела продаја срећака, листића или картица одређеног кола или серија, односно пријем улога.

Државна лутрија Србије је дужна да објави правила игре на срећу у дневној или недељној штампи пре почетка приређивања игре и омогући лицима заинтересованим за учешће у игри да се упознају са правилима на продајним, односно уплатним местима.

Извлачење, односно утврђивање добитака

Члан 26.

У класичним играма на срећу извлачење и утврђивање добитака мора се обављати у комисијском поступку, пред комисијом од најмање три члана, које именује приређивач.

Један члан комисије за извлачење добитака је представник Управе, када се извлачење добитака обавља у директном ТВ преносу.

Када се извлачење добитака обавља генератором случајних бројева, присуство комисије из става 1. овог члана уређује се правилима игре.

Висину накнаде за рад у комисији из става 1. овог члана утврђује и сноси приређивач.

Извлачење добитака је јавно.

ТВ извлачења добитака

Члан 27.

У случају кад се извлачење добитака организује пред ТВ камерама, то извлачење се може емитовати искључиво у директном ТВ преносу.

Промена места и дана извлачења добитака и отказ приређивача

Члан 28.

Управа може, из оправданих разлога и на захтев приређивача, одобрити промену места или дана извлачења добитака најдуже за 15 дана.

Државна лутрија Србије мора објавити промену места или дана извлачења добитака на исти начин на који се објављују и правила игре на срећу.

Ако се мења дан извлачења добитака из техничких разлога (нестанак струје, квар на бубњу за извлачење добитака и сл.), извлачење се наставља у року од 24 часа, а Државна лутрија Србије је дужна да о томе обавести Управу.

Ако се, у складу са одредбама ст. 1. и 2. овог члана, одложи дан извлачења добитака, Државна лутрија Србије може наставити са продајом срећака, листића или картица до новоутврђеног датума за извлачење.

Државна лутрија Србије може из оправданих разлога донети одлуку о отказивању приређивања игре на срећу, кола или серије поједине игре, за коју је започета продаја срећака, листића или картица, односно пријем улога, с тим што је дужна да врати учесницима новац од продатих срећака, листића или картица, односно уплаћених улога.

Управа даје сагласност на одлуку из става 5. овог члана.

Записник

Члан 29.

У комисијском поступку из члана 26. овог закона комисија сачињава записник о току извлачења, односно утврђивања добитака, који садржи нарочито: место, време и начин извлачења, број продатих листића или картица, податак о укупној уплати у том колу или серији, добитне комбинације и фонд добитака и примедбе учесника у игри.

Државна лутрија Србије доставља Управи записник о току извлачења, односно утврђивања добитака, најкасније у року од седам дана од дана извлачења, односно утврђивања добитака.

Објављивање резултата игре на срећу

Члан 30.

Државна лутрија Србије је дужна да у штампи, или на својој званичној интернет страници објави резултате игре на срећу, најкасније у року од седам дана од дана извлачења, односно утврђивања добитака.

Исплата добитака

Члан 31.

Исплата новчаног добитка, односно преузимање другог добитка у класичним играма на срећу обавља се у року одређеном правилима игре на срећу, а најкасније у року од 60 дана од дана објављивања резултата извлачења, односно утврђивања добитака.

После истека рока из става 1. овог члана, комисија из члана 26. став 1. овог закона утврђује који добици у игри нису исплаћени, односно преузети и која је њихова вредност и о томе сачињава записник.

Ако добитник у класичним играма на срећу не затражи од приређивача исплату добитка поједине игре (кола, серије и сл.) у року из става 1. овог члана, износ добитка прикључује се фонду добитака исте игре или друге класичне игре на срећу које приређује приређивач.

Записник из става 2. овог члана Државна лутрија Србије доставља Управи у року од седам дана од дана истека рока за исплату, односно издавања добитка.

Државна лутрија Србије може објавити идентитет добитника, уз његову претходну сагласност, ако правилима игре на срећу није предвиђено да се идентитет добитника може објавити и без сагласности добитника.

Расподела средстава

Члан 32.

Из средстава остварених приређивањем класичних игара на срећу:

1) исплаћују се добици учесницима у игри, у складу са одговарајућим правилима за сваку игру, и то за:

– основне класичне игре на срећу најмање 50% од укупне вредности емисије срећака, односно примљених уплата за учествовање у игри,

– остале класичне игре на срећу најмање 10% од укупне вредности примљених уплата за учествовање у игри;

2) плаћа се накнада за приређивање класичних игара на срећу, чији приход служи за финансирање буџета Републике Србије;

3) приређивач остварује приход.

Накнада за приређивање

Члан 33.

Накнада за приређивање класичних игара на срећу износи 60% на основицу коју чини разлика између укупне вредности примљених уплата и укупног износа фонда добитака.

Државна лутрија Србије је дужна да води евиденцију о промету и основици за обрачун накнаде из става 1. овог члана, и то аналитички за сваку врсту игре на срећу посебно и да је доставља Управи до петог дана у месецу за претходни месец.

Државна лутрија Србије је дужна да накнаду из става 1. овог члана уплати на одговарајући рачун за уплату јавних прихода, најкасније до петог дана у месецу за претходни месец.

Начин вођења евиденције и извештавања из става 2. овог члана ближе прописује министар финансија.

3. Посебне игре на срећу у играчницама

Приређивачи

Члан 34.

Посебне игре на срећу у играчницама могу приређивати правна лица са седиштем на територији Републике Србије, чија је регистрована претежна делатност коцкање и клађење на основу дозволе.

Дозвола из става 1. овог члана даје се решењем Владе.

Правно лице из става 1. овог члана може добити дозволу за приређивање посебних игара на срећу у играчницама, уколико то лице или његов већински оснивач, поседује учешће у најмање једној играчници и уколико приређује игре на срећу у играчницама најмање пет година.

Број дозвола

Члан 35.

Влада може дати највише десет дозвола за приређивање игара на срећу у играчницама.

Дозвола из става 1. овог члана односи се на једну играчницу.

Динамику давања дозвола утврђује Влада на предлог министарства.

Основни капитал

Члан 36.

Дозволу за приређивање посебних игара на срећу у играчницама може добити правно лице које, поред испуњења осталих услова, има основни капитал који не може бити мањи од динарске противвредности од 1.000.000 евра обрачунате по званичном средњем курсу Народне банке Србије, с тим да вредност уписаног и уплаћеног новчаног улога оснивача не може бити нижа од наведеног износа.

Основни капитал правног лица у висини из става 1. овог члана мора бити регистрован у складу са прописима о регистрацији правних лица.

Правно лице које је добило дозволу дужно је да у периоду важења дозволе одржава основни капитал у висини из става 1. овог члана.

Промена структуре капитала

Члан 37.

Заинтересовано правно лице може, у складу са законом, да откупи удео, односно акције, односно да повећа постојећи удео или број акција у структури капитала приређивача игара на срећу у играчницама, уз претходну сагласност министра финансија.

Уз захтев за добијање сагласности из става 1. овог члана, који поред осталог, садржи податке о називу и седишту правног лица, доставља се следећа документација:

1) решење о упису у регистар привредних субјеката, односно одговарајући регистар ако се ради о иностраном правном лицу, са прилогом о висини и структури капитала;

2) докази о власничкој структури лица које откупљује удео, односно акције до стварног власника, а све у складу са прописима о Централној евиденцији стварних власника;

3) извештај ревизора за последње две пословне године;

4) доказ о испуњености пореских и других обавеза по основу јавних прихода у земљи у којој је основано правно лице из става 1. овог члана;

5) акт надлежног државног органа којим се потврђује да подносилац захтева, његов оснивач, односно власник, стварни власник, сарадник, именовано лице није осуђен на новчану казну, ако је правно лице, односно на казну затвора, ако је физичко лице, за кривично дело у Републици Србији или страној држави, односно да није теже повредило или поновило повреду прописа којим се уређује спречавање прања новца и финансирање тероризма у периоду трајања изречене заштитне мере забране вршења одређених делатности које представљају претежну делатност привредног друштва за приређивање игара на срећу или трајања заштитне мере забране одговорном лицу да врши одређене послове који представљају претежну делатност привредног друштва за приређивање игара на срећу, односно у периоду трајања изречене заштитне мере забране одговорном лицу да врши одређене дужности код привредног друштва чија је претежна делатност приређивање игара на срећу;

6) ако се из оправданих разлога не могу прибавити докази о неосуђиваности из тачке 5) овог става, лица из тачке 5) овог става могу доставити и изјаву дату под материјалном и кривичном одговорношћу да нису осуђивани, као и да нису чланови организоване криминалне групе. Управа може у било ком тренутку затражити од лица из тачке 5) овог става или од надлежног органа да достави доказ о неосуђиваности;

7) ближе образложење разлога за откуп удела, односно акција, односно за повећање постојећег удела или броја акција у структури капитала приређивача посебне игре на срећу у играчницама;

8) пословни план развоја делатности за период од најмање три године;

9) друга документација на основу које се може оценити правно лице из става 1. овог члана и утицај откупа удела, односно акција, односно повећање постојећег удела или броја акција у структури капитала приређивача посебних игара на срећу у играчницама на будуће пословање приређивача и развој делатности приређивања игара на срећу.

Министар финансија је дужан да у року од 30 дана од дана пријема захтева и документације из става 2. овог члана, донесе решење о давању сагласности из става 1. овог члана, односно решење о одбијању захтева за добијање сагласности.

Решење из става 3. овог члана је коначно. Против решења се може покренути управни спор.

Ако министар финансија не донесе решење из става 3. овог члана у року од 30 дана од дана пријема захтева заинтересованог лица, а не донесе га ни у даљем року од седам дана по накнадном захтеву заинтересованог лица, заинтересовано лице може по истеку даљег рока да покрене управни спор због недоношења решења о давању сагласности, односно решења о одбијању захтева за давање сагласности.

Осигурање исплате добитака и наплате накнада

Члан 38.

Ради осигурања исплате добитака играчима и измирења обавеза по основу доспелих накнада у складу са овим законом, приређивач посебних игара на срећу у играчницама мора у периоду за који је дата дозвола имати у банци са седиштем на територији Републике Србије наменски депозит у износу од најмање 300.000 евра у динарској противвредности по играчници или поседовати банкарску гаранцију на тако утврђен износ.

Приређивач посебне игре на срећу у играчницама је дужан да у корист Републике Србије преда овлашћење за располагање средствима наменског депозита из става 1. овог члана.

Приређивач посебне игре на срећу у играчницама мора свакога дана када се приређују игре обезбедити у благајни играчнице ризико депозит у износу од најмање 50.000 евра у динарској противвредности, обрачунате по званичном средњем курсу Народне банке Србије.

Поступак давања дозволе

Члан 39.

Дозвола за приређивање посебних игара на срећу у играчницама даје се на основу јавног позива, објављеног у дневној штампи, на начин и по поступку који утврди Влада.

Влада ће у јавном позиву навести територију на којој ће бити лоцирана играчница, за коју ће издати дозволу за приређивање посебних игара на срећу у играчницама, у складу са законом којим се уређује равномерни регионални развој Републике Србије.

Уз образац пријаве на јавни позив за дозволу за приређивање посебних игара на срећу у играчницама, који поред осталог, садржи податке о називу и седишту правног лица, као и податке о оснивачима правног лица које подноси пријаву, доставља се следећа документација:

1) решење о упису правног лица у одговарајући регистар, са прилогом о висини основног капитала из члана 36. овог закона и одговарајући доказ органа надлежног за регистрацију;

2) докази о власничкој структури до стварног власника, а све у складу са прописима о Централној евиденцији стварних власника;

3) оснивачки акт правног лица;

4) доказ подносиоца пријаве или његовог већинског оснивача да поседује учешће у најмање једној играчници;

5) доказ подносиоца пријаве или његовог већинског оснивача да приређује игре на срећу у играчницама најмање пет година;

6) пословни план правног лица за период од најмање три године;

7) биланс стања и биланс успеха за претходну годину, односно извештаји о ревизији финансијских извештаја оснивача односно члана правног лица, (ако су исти предмет ревизије), за претходне две године које је сачинио овлашћени ревизор, у складу с прописима земље порекла члана, односно оснивача, као и његови финансијски извештаји за период од датума последњег извештаја о ревизији до краја полугодишта које непосредно претходи полугодишту у којем се захтев подноси;

8) акт надлежног државног органа којим се потврђује да подносилац захтева, његов оснивач, односно власник, стварни власник, сарадник, именовано лице није осуђен на новчану казну, ако је правно лице, односно на казну затвора, ако је физичко лице, за кривично дело у Републици Србији или страној држави, односно да није теже повредило или поновило повреду прописа којим се уређује спречавање прања новца и финансирање тероризма у периоду трајања изречене заштитне мере забране вршења одређених делатности које представљају претежну делатност привредног друштва за приређивање игара на срећу или трајања заштитне мере забране одговорном лицу да врши одређене послове који представљају претежну делатност привредног друштва за приређивање игара на срећу, односно у периоду трајања изречене заштитне мере забране одговорном лицу да врши одређене дужности код привредног друштва чија је претежна делатност приређивање игара на срећу;

9) ако се из оправданих разлога не могу прибавити докази о неосуђиваности из тачке 8) овог става, лица из тачке 8) овог става могу доставити и изјаву дату под материјалном и кривичном одговорношћу да нису осуђивани, као и да нису чланови организоване криминалне групе. Управа може у било ком тренутку затражити од лица из тачке 8) овог става или од надлежног органа да достави доказ о неосуђиваности;

10) понуда износа накнаде за дозволу;

11) банкарска гаранција за минимални износ накнаде за дозволу из тачке 10) овог става;

12) правила игара на срећу које ће се приређивати.

Накнада из става 3. тачка 10) овог члана не може бити мања од 500.000 евра на дан подношења пријаве на јавни позив.

Ближе услове за издавање дозволе утврђује Влада.

Стручне послове у вези са јавним позивом обавља Управа.

Подносилац пријаве, на обрасцу пријаве даје изјаву о испуњeности услова јавног позива, наводи издаваоцe доказа о испуњeности услова из става 3. тач. 1), 2), 3), 4), 5) и 7) овог члана и изјављује да ћe на захтeв и бeз одлагања доставити тe доказe.

У изјави, подносилац пријаве наводи податкe о интeрнeт адрeси базe података, свe потрeбнe идeнтификационe податкe, као и изјаву о пристанку, путeм којих могу да сe прибавe докази, односно изврши увид у доказe о испуњeности услова из става 7. овог члана.

Рок важења дозволе

Члан 40.

Дозвола за приређивање посебних игара на срећу у играчницама даје се на рок од десет година, почев од дана достављања решења о давању дозволе.

На захтев приређивача, дозвола из става 1. овог члана продужава се решењем Владе на рок од десет година, уколико приређивач испуњава услове прописане законом и уплати накнаду за дозволу у износу од 500.000 евра.

Захтев из става 2. овог члана приређивач подноси надлежном органу најкасније шест месеци пре истека рока на који је дата дозвола.

Приређивач коме је продужена дозвола за приређивање посебних игара на срећу у играчницама, закључује са Републиком Србијом анекс уговора о преношењу права на приређивање игара на срећу у играчницама, који у име Републике Србије закључује министар финансија, уз претходну сагласност Владе.

Члан 41.

Решење Владе којим се одобрава или одбија захтев за добијање дозволе за приређивање посебних игара на срећу у играчницама или продужење дозволе је коначно. Против решења може се покренути управни спор.

Уговор о преношењу права

Члан 42.

Правно лице које је добило дозволу за приређивање посебних игара на срећу у играчницама закључује са Републиком Србијом уговор о преношењу права на приређивање игре на срећу.

Уговор из става 1. овог члана садржи податке о:

1) називу и седишту правног лица које је добило дозволу;

2) уплаћеној накнади за дозволу;

3) месту и адреси пословног простора у којем се приређују посебне игре на срећу;

4) броју столова и аутомата на којима се приређују посебне игре на срећу;

5) врсти игара на срећу које се могу приређивати у играчници;

6) датуму отпочињања приређивања игара на срећу;

7) осталим правима и обавезама уговорних страна.

Услов за закључивање уговора из става 1. овог члана су приложени докази о:

1) основном капиталу из члана 36. овог закона;

2) уплаћеној накнади за дозволу;

3) уплаћеном наменском депозиту и предатом овлашћењу у корист Републике Србије, односно банкарској гаранцији из члана 38. став 1. овог закона;

4) обезбеђеном ризико депозиту из члана 38. став 3. овог закона;

5) праву својине или праву коришћења на одговарајућим просторијама у којима ће се приређивати посебне игре на срећу, односно о праву својине, праву коришћења или закупа на земљишту на коме ће бити изграђен објекат за приређивање посебних игара на срећу, у складу са законом.

Приређивач мора отпочети приређивање игара на срећу најкасније у року од две године од дана доношења решења о давању дозволе.

Уговор о преношењу права на приређивање посебних игара на срећу у играчницама закључује се најкасније у року од 45 дана од дана доношења решења о давању дозволе.

Приређивач може приређивати само ону врсту игре на срећу за коју је добио дозволу и која је утврђена у уговору о преношењу права на приређивање игре.

Уговор из става 1. овог члана, као и његове измене, у име Републике Србије, закључује министар финансија, уз претходну сагласност Владе.

Пресељење играчнице

Члан 43.

Приређивач може поднети Управи захтев за пресељење играчнице на нову локацију, уз који се прилаже доказ о праву својине или праву коришћења на одговарајућим просторијама у којима ће се приређивати посебне игре на срећу, као и документација којом се потврђује испуњеност осталих услова из овог закона.

Техничке и функционалне карактеристике стола за игре на срећу

Члан 44.

Пре стављања у употребу стола, приређивач је дужан да Управи достави уверење о испуњености техничких и функционалних карактеристика стола.

Пре стављања стола на коме је извршена промена техничких или функционалних карактеристика у поновну употребу, приређивач је дужан да Управи достави допунско уверење о испуњености техничких и функционалних карактеристика стола.

Уверења из ст. 1. и 2. овог члана издаје лабораторија овлашћена од стране министра финансија.

Контролу испуњености техничких и функционалних карактеристика столова обавља лабораторија из става 3. овог члана.

Министар финансија ближе прописује техничке и функционалне карактеристике столова и начин и поступак испитивања испуњености потребних услова.

Налепница за означавање и регистрацију стола за игре на срећу

Члан 45.

Сто може бити у употреби ако је на њему истакнута налепница за означавање и регистрацију, која садржи податке о: нумеричком броју налепнице, називу приређивача, називу лабораторије из члана 44. став 3. овог закона, јединственом серијском броју, локацији и року важења дозволе.

Налепницу из става 1. овог члана, израђује и поставља лабораторија из члана 44. став 3. овог закона и важи до истека рока важења дозволе.

Трошкове прибављања налепнице сноси приређивач.

Министар финансија прописује облик и садржину налепнице из става 1. овог члана.

Пријављивање столова за игре на срећу

Члан 46.

Стављање стола у употребу, односно повлачење стола из употребе врши се на основу одобрења које издаје Управа.

Уз захтев за стављање стола у употребу доставља се:

1) доказ о испуњености услова из члана 44. овог закона;

2) доказ о власништву или закупу, односно лизингу стола са информацијом о налепници за такав сто.

Уз захтев за повлачење стола из употребе доставља се информација о налепници за сто који се повлачи из употребе.

Приређивач је дужан да Управу обавести о сваком стављању стола у употребу, односно сваком повлачењу стола из употребе у складу са решењем о одобрењу из става 1. овог члана, у року од три дана од дана стављања у употребу, односно повлачења стола из употребе.

Приређивач може поново ставити сто на коме су извршене промене техничких или функционалних карактеристика у употребу након достављања Управи допунског уверења из члана 44. став 2. овог закона, као и информације о налепници таквог стола.

Поправка столова за игре на срећу

Члан 47.

Поправку столова обављају правна лица овлашћена од стране министра финансија.

Столови након поправке морају бити технички исправни.

Овлашћење из става 1. овог члана могу добити она правна лица која не приређују игре на срећу и испуњавају услове за обављање поправке столова, које прописује министар финансија.

Одузимање дозволе

Члан 48.

На предлог министра финансија, Влада може донети решење о одузимању дозволе за приређивање посебних игара на срећу у играчницама, ако утврди да:

1) је приређивач престао да испуњава услове из чл. 36. и 38. овог закона;

2) је дозвола дата на основу неистинитих података;

3) приређивач није отпочео са приређивањем игре у року утврђеном у уговору из члана 42. овог закона;

4) је приређивач прекинуо приређивање игре супротно одредбама овог закона и уговору из члана 42. овог закона;

5) приређивач не испуњава прописане техничке, информатичке и остале услове и обавезе;

6) приређивач крши правила игара на срећу;

7) приређивач не плаћа доспеле обавезе по основу накнада у складу са овим законом или не исплаћује добитке играчима;

8) приређивач не допушта или на други начин спречава надзор, прописан овим законом или отежава спровођење надзора;

9) приређивач нетачно приказује остварени промет;

10) приређивач позајмљује новац играчима;

11) приређивач крши друге одредбе уговора из члана 42. овог закона;

12) приређивач не поступа у складу са прописима о спречавању прања новца и финансирања тероризма;

13) постоје чињенице због којих дозвола не би била дата;

14) приређивач крши одредбе овог закона које се односе на организовање игара на аутоматима, уколико у оквиру играчнице организује игре на аутоматима;

15) приређивач престане да испуњава друге услове или не испуњава друге обавезе прописане овим законом.

Доношењем решења из става 1. овог члана уговор о преношењу права на приређивање посебних игара на срећу у играчницама сматра се раскинутим.

Решење из става 1. овог члана је коначно. Против решења може се покренути управни спор.

Просторни услови

Члан 49.

Играчница мора бити уређена тако да простор за игру, као и простор за госте и особље играчнице буде целина.

Играчница мора имати рецепцијску службу ради обезбеђења идентификације лица која улазе (играчи, гости и др.) у играчницу.

Играчница се мора налазити у посебном грађевинском објекту специјално уређеном за ту сврху или у угоститељском објекту врсте или подврсте хотела који је категорисан са три или више звездица.

У играчници се мора налазити благајна, мењачница и одвојен и заштићен простор за чување новца, других вредности и аудио-видео снимака из члана 50. овог закона.

Аудио и видео надзор и заштита играча

Члан 50.

Приређивач је, у циљу спречавања кршења правила игре и за потребе спровођења овог закона, дужан да обезбеди непрекидан видео и аудио надзор са снимањем над свим столовима за игре на срећу, благајне и уласка – изласка у играчницу, као и видео надзор над аутоматима за игре на срећу, играчима и посетиоцима, тако да се игра одвија у складу са одредбама овог закона.

Приређивач је дужан да чува снимке видео надзора из става 1. овог члана тридесет дана, а по налогу Управе и дуже.

Приређивач је дужан да обезбеди телесну заштиту играчима и посетиоцима у играчници.

Подаци из става 1. овог члана представљају интерну документацију приређивача и пословну тајну, а приређивач их може користити само у сврху за коју су прикупљени и не могу се уступати трећим лицима или јавно објављивати, осим ако друкчије није изричито прописано.

Кршењем обавезе чувања пословне тајне не сматра се достављање података које се врши за потребе спровођења овог закона и прописа којим се уређује област спречавања прања новца и финансирања тероризма.

Приређивач је приликом обраде података о лицима из става 1. овог члана, дужан да поступа су складу са прописом којим се уређује заштита података о личности.

Приређивач је дужан да, у случају контроле, достави Управи документацију из става 1. овог члана, с тим што је Управа дужна да се према примљеној документацији односи као према пословној тајни, нарочито по питању идентитета учесника у игри.

Ближе услове за спровођење надзора, чување документације и телесне заштите из ст. 1–3. овог члана прописује министар финансија.

Услови за улазак у играчницу

Члан 51.

Услове за улазак у просторије играчнице одређује приређивач.

Приређивач може забранити улазак у просторије играчнице појединим лицима или групама лица, а да не наведе разлоге за то.

Играчима који у току игре на срећу прекрше правила игре, приређивач може забранити даље учествовање у играма.

Улазак у играчницу дозвољен је пунолетним лицима уз обавезу приређивача да, за потребе спровођења овог закона, обезбеди трајну базу података (име и презиме, датум и место рођења, место пребивалишта, односно боравишта, ЈМБГ или број пасоша, датум и време уласка и изласка из играчнице и др.), као и писану изјаву лица којом под материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да у играма на срећу учествује за свој рачун и у своје име.

Ближе услове за чување трајне базе података из става 4. овог члана прописује министар финансија.

Посетиоцима и играчима није дозвољено уношење техничких помагала у играчницу, која би могла њима или другим учесницима да донесу предност у игри.

Ако се основано верује да неко лице уноси техничка помагала из става 6. овог члана, приређивач ће га удаљити из играчнице.

Забране за запослене

Члан 52.

Запосленима код приређивача забрањено је учествовање у играма које приређује тај приређивач.

Запосленима у играчници забрањено је да од играча примају провизију, поклоне, позајмице или друге погодности за себе или другога, као и да новчано помажу играче.

Изузетно од става 2. овог члана, играчи могу давати напојницу остављајући новац у посебну кутију (tip box) у простору играчнице.

Уплата накнаде за дозволу

Члан 53.

Накнада за добијену дозволу из члана 42. став 3. тачка 2) овог закона уплаћује се на одговарајући рачун за уплату јавних прихода у року од 30 дана од дана пријема решења о давању дозволе, а приређивач не може почети са приређивањем игре док не закључи уговор о преношењу права на приређивање игре.

Накнада за приређивање игре

Члан 54.

Приређивач плаћа накнаду за приређивање сваке посебне игре на срећу у играчницама, у проценту и на прописану основицу.

Основицу накнаде из става 1. овог члана чини:

1) код игара које учесници играју један против другог (покер, chemin de fer и др.) – вредност примљених уплата;

2) код осталих игара – разлика између вредности примљених уплата за учествовање у игри и исплаћених добитака играчима за поједину врсту игре.

Вредност примљених уплата на основу којих се у смислу става 2. овог члана утврђује основица за обрачун и плаћање накнаде може се умањити највише за 2% на име укупне вредности промотивних жетона.

Вредност промотивног жетона не може бити већа од четвороструке вредности најнижег износа жетона за играње на столовима за игре на срећу у играчници који је утврђен правилима игре одређене играчнице.

Накнада за приређивање посебних игара на срећу у играчницама утврђује се по стопи од 3% на основицу из става 2. тачка 1) овог члана, односно 25% на основицу из става 2. тачка 2) овог члана.

Приређивач уплаћује накнаду из става 5. овог члана месечно на одговарајући рачун за уплату јавних прихода, најкасније до петог дана у месецу за претходни месец.

Евиденција о основицама накнада

Члан 55.

Приређивач је дужан да води евиденцију о основицама на основу којих обрачунава и плаћа накнаде за приређивање посебних игара на срећу.

Евиденција из става 1. овог члана води се за сваки дан посебно по столу за игре на срећу и за сваку врсту игара.

На основу података из евиденције из става 1. овог члана приређивач саставља месечни обрачун накнаде за приређивање за сваку врсту игара, односно стола за игре на срећу посебно.

Месечни обрачун из става 3. овог члана доставља се Управи до петог дана у месецу за претходни месец, заједно са доказом о уплати накнаде за приређивање.

Садржину евиденције и месечног обрачуна из ст. 1–4. овог члана прописује министар финансија.

Употреба речи казино

Члан 56.

Корен речи, односно речи „casino”, „саzino”, „касино” или „казино” могу користити само приређивачи који имају важећу дозволу за приређивање игара на срећу у играчницама.

Приређивање игара на срећу на аутоматима у играчници

Члан 57.

Ако се у простору одобреном за играчницу приређују игре на аутоматима, примењују се одредбе чл. 58–76. овог закона, а без обавезе поседовања најмање 100 аутомата.

4. Посебне игре на срећу на аутоматима

Приређивачи

Члан 58.

Посебне игре на срећу на аутоматима могу приређивати правна лица са седиштем на територији Републике Србије чија је регистрована претежна делатност коцкање и клађење, на основу одобрења.

Одобрење из става 1. овог члана даје се решењем Управе.

Приређивач може стављати у употребу аутомате за игре на срећу који су у његовој својини, или закупу, односно лизингу.

Решењем из члана 34. став 2. овог закона, Влада може дати и одобрење из става 1. овог члана, а за приређивање игара на срећу на аутоматима у простору одобреном за играчницу.

Просторни услови

Члан 59.

У просторији у којој се приређују посебне игре на срећу на аутоматима мора се налазити најмање пет аутомата за игре на срећу истог приређивача.

Основни капитал

Члан 60.

Одобрење за приређивање посебних игара на срећу на аутоматима може добити правно лице које, поред испуњења осталих услова, има основни капитал који не може бити мањи од динарске противвредности од 250.000 евра обрачунате по званичном средњем курсу Народне банке Србије, с тим да вредност уписаног и уплаћеног новчаног улога оснивача не може бити нижа од наведеног износа.

Основни капитал правног лица у висини из става 1. овог члана мора бити регистрован у складу са прописима о регистрацији правних лица.

Правно лице које је добило одобрење дужно је да у периоду важења одобрења одржава износ основног капитала у висини из става 1. овог члана.

Осигурање исплате добитака и наплате накнада

Члан 61.

Ради осигурања исплате добитака играчима и измирења обавеза по основу доспелих накнада у складу са овим законом, приређивач посебних игара на срећу на аутоматима мора у периоду за који је одобрење издато имати у банци са седиштем на територији Републике Србије наменски депозит у износу од 500 евра динарске противвредности по аутомату или поседовати банкарску гаранцију на тако утврђен износ.

Изузетно од става 1. овог члана, приређивач који поседује најмање 2.000 аутомата, може имати наменски депозит или поседовати банкарску гаранцију из става 1. овог члана на износ од 1.000.000 евра у динарској противвредности.

Приређивач посебне игре на срећу на аутоматима је дужан да у корист Републике Србије преда овлашћење за располагање средствима наменског депозита из ст. 1. и 2. овог члана.

Приређивач посебних игара на срећу на аутоматима мора свакога дана у коме се приређује игра обезбедити ризико депозит у благајни у износу од најмање 100 евра у динарској противвредности по аутомату.

Техничке и функционалне карактеристике аутомата

Члан 62.

Аутомат мора бити тако конструисан, односно подешен да у оквиру циклуса реализације свих програмираних комбинација исплаћује играчима најмање 80% од вредности уплата у том циклусу.

Аутомати који се стављају у употребу морају имати одговарајуће системе за евидентирање рада аутомата.

Приређивач је одговоран за тачност, ажурност и заштиту техничких и функционалних карактеристика аутомата из ст. 1. и 2. овог члана.

Пре стављања у употребу аутомата, приређивач је дужан да Управи достави уверење о испуњености техничких и функционалних карактеристика аутомата.

За сваку промену техничких или функционалних карактеристика аутомата, приређивач је дужан да Управи достави допунско уверење о испуњености техничких и функционалних карактеристика аутомата.

Уверења из ст. 4. и 5. овог члана издаје лабораторија овлашћена од стране министра финансија за испитивање техничких и функционалних карактеристика аутомата.

Контролу испуњености техничких и функционалних карактеристика аутомата обавља лабораторија из става 6. овог члана.

Трошкове испитивања техничких и функционалних карактеристика аутомата сноси приређивач.

Министар финансија ближе прописује техничке и функционалне карактеристике аутомата из става 1. овог члана, као и начин и поступак испитивања испуњености потребних услова.

Информационо-комуникациони систем за приређивање посебних игара на срећу на аутоматима

Члан 63.

Приређивач посебних игара на срећу на аутоматима дужан је да користи информационо-комуникациони систем за приређивање посебних игара на срећу на аутоматима, који омогућује чување, архивирање и размену података електронским путем са софтверским решењем Управе у сврху вршења надзора.

Приређивач је одговоран за функционалност и безбедност информационо-комуникационог система из става 1. овог члана.

Систем из става 1. овог члана, односно његов део приређивач може да прибави, односно стекне право својине или право коришћења, или самостално развије у складу са важећим стандардима.

Пре стављања у употребу информационо-комуникационог система, приређивач је дужан да Управи достави уверење о испуњености техничких и функционалних карактеристика информационо-комуникационог система.

За сваку промену карактеристика информационо-комуникационог система, приређивач је дужан да Управи достави допунско уверење о испуњености техничких и функционалних карактеристика информационо-комуникационог система.

Уверења из ст. 4. и 5. овог члана издаје лабораторија овлашћена од стране министра финансија.

Трошкове испитивања испуњености техничких и функционалних карактеристика информационо-комуникационог система сноси приређивач.

Министар финансија прописује ближе техничке и функционалне карактеристике информационо-комуникационог система из става 1. овог члана, начин и поступак испитивања испуњености техничких и функционалних карактеристика информационо-комуникационог система, ближе услове чувања, архивирања и начина размене података са Управом.

Видео надзор

Члан 64.

Приређивач је, у циљу спречавања кршења правила игре и за потребе спровођења овог закона, дужан да обезбеди непрекидан видео надзор са снимањем над свим аутоматима за игре на срећу у аутомат клубу, уласка и изласка из аутомат клуба, као и надзор над играчима и посетиоцима.

Приређивач је дужан да чува снимке видео надзора из става 1. овог члана тридесет дана, а по налогу Управе и дуже.

Подаци из става 1. овог члана представљају интерну документацију приређивача и пословну тајну, а приређивач их може користити само у сврху за коју су прикупљени и не могу се уступати трећим лицима или јавно објављивати, осим ако друкчије није изричито прописано.

Кршењем обавезе чувања пословне тајне не сматра се достављање података које се врши за потребе спровођења овог закона.

Приређивач је приликом обраде података о лицима из става 1. овог члана, дужан да поступа у складу са прописом којим се уређује заштита података о личности.

Приређивач је дужан да, у случају контроле, достави Управи документацију из става 1. овог члана, с тим што је Управа дужна да се према примљеној документацији односи као према пословној тајни, нарочито по питању идентитета учесника у игри. Ближе услове за спровођење надзора и чување документације из ст. 1. и 2. овог члана прописује министар финансија.

Посебни услови за аутомате

Члан 65.

Аутомати који се први пут стављају у употребу не могу, у тренутку прибављања, бити старији годину дана од дана њихове производње.

Увоз аутомата који не испуњавају услов из става 1. овог члана није дозвољен.

Поправка аутомата за игре на срећу

Члан 66.

Поправку аутомата обављају правна лица овлашћена од стране министра финансија. Аутомати након поправке морају бити технички и функционално исправни.

Овлашћење из става 1. овог члана могу добити она правна лица која не приређују игре на срећу и испуњавају услове за обављање поправке аутомата, које прописује министар финансија.

Услови локације

Члан 67.

Удаљеност аутомат клуба од зграде образовних установа (основних и средњих школа) не може бити мања од 200 метара.

Удаљеност из става 1. овог члана представља најкраћи безбедни пешачки пут од најближе ивице зграде образовних установа (основних и средњих школа) до улаза у аутомат клуб у коме се приређују игре на срећу на аутоматима.

Удаљеност између два аутомат клуба, односно између аутомат клуба и кладионице или играчнице не може бити мања од 100 метара.

Удаљеност из става 3. овог члана представља најкраћи безбедни пешачки пут од улаза до улаза у аутомат клуб, односно кладионице или играчнице у којима се приређују посебне игре на срећу.

Поступак давања одобрења

Члан 68.

Уз захтев за добијање одобрења, који поред осталог, садржи податке о називу и седишту правног лица које подноси захтев, доставља се:

1) решење о упису у одговарајући регистар са прилогом о висини основног капитала из члана 60. овог закона;

2) докази о власничкој структури до стварног власника, а све у складу са прописима о Централној евиденцији стварних власника;

3) оснивачки акт подносиоца захтева;

4) биланс стања и биланс успеха за претходну годину, односно извештаји о ревизији финансијских извештаја оснивача односно члана правног лица (ако су исти предмет ревизије), за претходне две године које је сачинио овлашћени ревизор, у складу с прописима земље порекла члана односно оснивача, као и његови финансијски извештаји за период од датума последњег извештаја о ревизији до краја полугодишта које непосредно претходи полугодишту у којем се захтев подноси;

5) доказе о испуњености услова из чл. 62. и 63. овог закона;

6) доказ о власништву или закупу, односно лизингу најмање 100 аутомата на територији Републике Србије и њиховој локацији, у смислу члана 67. овог закона са спецификацијом нумеричких бројева налепница за аутомате;

7) доказ о праву својине, праву коришћења или закупа на одговарајућим просторијама у којима ће се приређивати посебне игре на срећу на аутоматима у којима се мора налазити најмање пет аутомата;

8) акт надлежног државног органа којим се потврђује да подносилац захтева, његов оснивач, односно власник, стварни власник, сарадник, именовано лице није осуђен на новчану казну, ако је правно лице, односно на казну затвора, ако је физичко лице, за кривично дело у Републици Србији или страној држави, односно да није теже повредило или поновило повреду прописа којим се уређује спречавање прања новца и финансирање тероризма у периоду трајања изречене заштитне мере забране вршења одређених делатности које представљају претежну делатност привредног друштва за приређивање игара на срећу или трајања заштитне мере забране одговорном лицу да врши одређене послове који представљају претежну делатност привредног друштва за приређивање игара на срећу, односно у периоду трајања изречене заштитне мере забране одговорном лицу да врши одређене дужности код привредног друштва чија је претежна делатност приређивање игара на срећу;

9) ако се из оправданих разлога не могу прибавити докази о неосуђиваности из тачке 8) овог става, лица из тачке 8) овог става могу доставити и изјаву дату под материјалном и кривичном одговорношћу да нису осуђивани, као и да нису чланови организоване криминалне групе. Управа може у било ком тренутку затражити од лица из тачке 8) овог става или од надлежног органа да достави доказ о неосуђиваности;

10) правила игара на срећу које ће се приређивати.

Управа по службеној дужности прибавља податке из службених евиденција, изузев ако подносилац захтева изричито изјави да ће те податке прибавити сам.

Ако у току важења одобрења дође до измене било којег податка из става 1. овог члана, приређивач је дужан да обавести Управу, у року од три дана од дана настале измене.

Министар финансија ближе уређује начин утврђивања испуњености услова из става 1. овог члана.

Рок важења одобрења

Члан 69.

Одобрење за приређивање посебних игара на срећу на аутоматима даје се на рок од десет година.

Приређивач може поднети захтев за добијање новог одобрења најкасније 60 дана пре истека рока из става 1. овог члана.

Приређивач може поднети захтев за престанак приређивања посебних игара на срећу на аутоматима.

Управа доноси решење о престанку приређивања посебних игара на срећу на аутоматима на основу захтева приређивача.

Одузимање одобрења

Члан 70.

Ако приређивач коме је одобрено да приређује посебне игре на срећу на аутоматима престане да испуњава законом прописане услове, или не плаћа прописане накнаде, или не испуњава друге обавезе, односно крши забране прописане овим законом, Управа може донети решење о одузимању одобрења.

Члан 71.

Решења Управе којима се одобрава или одбија захтев за приређивање посебних игара на срећу на аутоматима, престанак приређивања на захтев приређивача и одузимање одобрења су коначна. Против решења може се покренути управни спор.

Забрана за запослене и друга лица

Члан 72.

Запосленима код приређивача забрањено је учешће у играма на срећу које приређује тај приређивач.

Приређивач може забранити улазак у аутомат клуб појединим лицима или групама лица, а да не наведе разлоге за то.

Пријављивање аутомата и локације

Члан 73.

Стављање новог аутомата у употребу, повлачење аутомата из употребе или пресељење аутомата на другу локацију врши се на основу одобрења које издаје Управа.

Уз захтев за стављање новог аутомата у употребу доставља се:

1) доказ о испуњености услова из члана 62. овог закона;

2) доказ о власништву или закупу, односно лизингу новог аутомата са информацијом о налепници за аутомат;

3) доказ о праву својине, праву коришћења или закупа на одговарајућим просторијама у којима ће се приређивати посебне игре на срећу на новом аутомату који се ставља у употребу, а у којима се мора налазити најмање пет аутомата као и испуњености услова локације у смислу члана 67. овог закона.

Уз захтев за повлачење аутомата из употребе доставља се информација о налепници за аутомат који се повлачи из употребе.

Уз захтев за пресељење аутомата на другу локацију доставља се:

1) информација о налепници за аутомат који се сели на другу локацију;

2) доказ о праву својине, праву коришћења или закупа на одговарајућим просторијама у којима ће се приређивати посебне игре на срећу на аутомату који се сели на другу локацију, а у којима се мора налазити најмање пет аутомата као и испуњености услова локације у смислу члана 67. овог закона.

Ако на једном аутомату истовремено могу да играју више играча, свако место за игру, у смислу овог закона, сматра се посебним аутоматом.

Приређивач је дужан да Управу обавести о сваком стављању новог аутомата у употребу, пресељењу, односно повлачењу аутомата из употребе у складу са решењем о одобрењу из става 1. овог члана, у року од три дана од дана стављања у употребу, пресељења, односно повлачења аутомата из употребе.

Приређивач може поново ставити аутомат на коме су извршене промене техничких или функционалних карактеристика у употребу, након достављања Управи допунског уверења из члана 62. став 5. овог закона, као и информације о налепници таквог аутомата.

Управа по службеној дужности прибавља податке из службених евиденција, изузев ако подносилац захтева изричито изјави да ће те податке прибавити сам.

Налепница за означавање и регистрацију аутомата за игре на срећу

Члан 74.

Аутомат може бити у употреби ако је на њему на видном месту истакнута налепница за означавање и регистрацију, која садржи податке о: нумеричком броју налепнице, називу приређивача, називу овлашћене лабораторије, јединственом серијском броју аутомата, локацији и року важности одобрења.

Налепницу из става 1. овог члана израђује и поставља овлашћена лабораторија из члана 62. став 6. овог закона и важи до истека важења одобрења.

Трошкове прибављања налепница сноси приређивач.

Министар финансија ближе прописује облик и садржину налепнице из става 1. овог члана.

Накнада за одобрење

Члан 75.

Приређивач плаћа накнаду за добијено одобрење за приређивање посебних игара на срећу на аутоматима у висини од 25 евра месечно у динарској противвредности по аутомату.

Накнада из става 1. овог члана плаћа се и за сваки нови аутомат који се уводи у употребу у току важења одобрења, на начин прописан у ставу 1. овог члана.

Накнада из ст. 1. и 2. овог члана уплаћује се на одговарајући рачун за уплату јавних прихода по пријему решења о одобрењу до петог дана у наредном месецу за месец у коме је примљено решење о одобрењу, сразмерно броју дана до краја месеца, а за наредне месеце до петог дана у месецу за претходни месец у периоду важења одобрења.

Накнада из ст. 1. и 2. овог члана уплаћује се по званичном средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

Накнада за приређивање

Члан 76.

Приређивач је дужан да обрачуна и плати накнаду за приређивање посебних игара на срећу на аутоматима, у висини од 10% на основицу коју чини разлика између укупно остварених уплата и укупно остварених исплата, с тим што износ накнаде по аутомату не може бити мањи од 40 евра месечно у динарској противвредности, обрачунате сразмерно броју дана до краја месеца од дана пријема решења о одобрењу.

Накнада из става 1. овог члана уплаћује се и за сваки нови аутомат који се уводи у употребу у току важења одобрења, на начин прописан у ставу 1. овог члана.

Накнада из ст. 1. и 2. овог члана уплаћује се на одговарајући рачун за уплату јавних прихода, најкасније до петог дана у месецу за претходни месец.

Накнада из ст. 1. и 2. овог члана уплаћује се по званичном средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

Приређивач је дужан да води евиденцију о оствареном промету по аутомату на основу којег утврђује накнаду из ст. 1. и 2. овог члана и да је доставља Управи до петог дана у месецу за претходни месец.

Начин вођења евиденције и извештавања из става 5. овог члана прописује министар финансија.

5. Посебне игре на срећу – клађење

Приређивачи

Члан 77.

Посебне игре на срећу – клађење могу приређивати правна лица са седиштем на територији Републике Србије чија је регистрована претежна делатност коцкање и клађење на основу одобрења.

Одобрење из става 1. овог члана даје се решењем Управе.

Изузетно од става 1. овог члана, клађење на резултате коњичких трка може приређивати само правно лице које, поред испуњења услова из става 1. овог члана, у свом саставу има хиподром, за такмичења која се одржавају на том хиподрому, односно правно лице чији власник удела у том правном лицу има хиподром.

Клађење на резултате коњичких трка може приређивати и лице из става 1. овог члана, које о томе закључи уговор са лицем из става 3. овог члана.

Основни капитал

Члан 78.

Одобрење за приређивање посебних игара на срећу – клађење може добити правно лице које, поред испуњења осталих услова, има основни капитал који не може бити мањи од динарске противвредности од 250.000 евра обрачунате по званичном средњем курсу Народне банке Србије, с тим да вредност уписаног и уплаћеног новчаног улога оснивача не може бити нижа од наведеног износа.

Основни капитал правног лица у висини из става 1. овог члана мора бити регистрован у складу са прописима о регистрацији правних лица.

Правно лице које је добило одобрење дужно је да у периоду важења одобрења одржава износ основног капитала у висини из става 1. овог члана.

Осигурање исплате добитака и наплате накнаде

Члан 79.

Ради осигурања исплате добитака играчима и измирења обавеза по основу доспелих накнада у складу са овим законом, приређивач посебних игара на срећу – клађење мора у периоду за који је одобрење дато имати у банци са седиштем на територији Републике Србије наменски депозит у износу од 5.000 евра динарске противвредности по кладионици или поседовати банкарску гаранцију на тако утврђен износ.

Изузетно, приређивач из става 1. овог члана, који поседује најмање 300 кладионица, може у периоду за који је одобрење дато имати у банци са седиштем на територији Републике Србије наменски депозит у износу од 1.500.000 евра динарске противвредности или поседовати банкарску гаранцију на тај износ.

Приређивач посебне игре на срећу – клађење је дужан да у корист Републике Србије преда овлашћење за располагање средствима наменског депозита из ст. 1. и 2. овог члана.

Приређивач посебних игара на срећу – клађење мора свакога дана у коме се приређују игре да обезбеди ризико депозит у благајни у износу од најмање 150 евра у динарској противвредности по уплатно-исплатном месту.

Информационо-комуникациони систем за приређивање посебних игара на срећу – клађење

Члан 80.

Приређивач посебних игара на срећу – клађење дужан је да користи информационо-комуникациони систем за приређивање посебних игара на срећу – клађење, који омогућује чување, архивирање и размену података електронским путем са софтверским решењем Управе у сврху вршења надзора.

Приређивач је одговоран за функционалност и безбедност информационо-комуникационог система из става 1. овог члана.

Систем из става 1. овог члана, односно његов део приређивач може да прибави, односно стекне право својине или право коришћења, или самостално развије у складу са важећим стандардима.

Пре стављања у употребу информационо-комуникационог система приређивач је дужан да Управи достави уверење о испуњености техничких и функционалних карактеристика информационо-комуникационог система.

За сваку промену техничких и функционалних карактеристика информационо-комуникационог система приређивач је дужан да Управи достави допунско уверење о испуњености карактеристика информационо-комуникационог система.

Уверења из ст. 4. и 5. овог члана издаје лабораторија овлашћена од стране министра финансија.

Трошкове испитивања испуњености техничких и функционалних карактеристика информационо-комуникациног система сноси приређивач.

Министар финансија прописује ближе техничке и функционалне карактеристике информационо-комуникационог система из става 1. овог члана, начин и поступак испитивања испуњености техничких и функционалних карактеристика информационо-комуникационог система, ближе услове чувања, архивирања и начина размене података са Управом.

Видео надзор

Члан 81.

Приређивач је дужан да обезбеди непрекидан видео надзор са снимањем у кладионици, посебно над сваким уплатно-исплатним местом, уласка и изласка из кладионице, као и надзор над играчима и посетиоцима.

Приређивач је дужан да чува снимке видео надзора из става 1. овог члана тридесет дана, а по налогу Управе и дуже.

Подаци из става 1. овог члана представљају интерну документацију приређивача и пословну тајну, а приређивач их може користити само у сврху за коју су прикупљени и не могу се уступати трећим лицима или јавно објављивати, осим ако друкчије није изричито прописано.

Кршењем обавезе чувања пословне тајне не сматра се достављање података које се врши за потребе спровођења овог закона.

Приређивач је приликом обраде података о лицима из става 1. овог члана, дужан да поступа у складу са прописом којим се уређује заштита података о личности.

Приређивач је дужан да, у случају контроле, достави Управи документацију из става 1. овог члана, с тим што је Управа дужна да се према примљеној документацији односи као према пословној тајни, нарочито по питању идентитета учесника у игри.

Ближе услове за спровођење надзора и чување документације из ст. 1. и 2. овог члана прописује министар финансија.

Услови локације

Члан 82.

Удаљеност кладионице од зграде образовних установа (основних и средњих школа) не може бити мања од 200 метара.

Удаљеност из става 1. овог члана представља најкраћи безбедни пешачки пут од најближе ивице зграде образовних установа (основних и средњих школа) до улаза у објекат у којем се приређују игре на срећу – клађење.

Удаљеност између две кладионице, односно између кладионице и аутомат клуба или играчнице, не може бити мања од 100 метара.

Удаљеност из става 3. овог члана представља најкраћи безбедни пешачки пут од улаза до улаза у кладионицу, односно аутомат клуб или играчнице у којим се приређују посебне игре на срећу.

Поступак давања одобрења

Члан 83.

Уз захтев за добијање одобрења, који, између осталог, садржи податке о називу и седишту правног лица које подноси захтев, доставља се:

1) решење о упису у одговарајући регистар са прилогом о висини основног капитала из члана 78. овог закона;

2) докази о власничкој структури до стварног власника, а све у складу са прописима о Централној евиденцији стварних власника;

3) оснивачки акт подносиоца захтева;

4) биланс стања и биланс успеха за претходну годину, односно извештаји о ревизији финансијских извештаја оснивача, односно члана правног лица (ако су исти предмет ревизије), за претходне две године које је сачинио овлашћени ревизор, у складу с прописима земље порекла члана односно оснивача, као и његови финансијски извештаји за период од датума последњег извештаја о ревизији до краја полугодишта које непосредно претходи полугодишту у којем се захтев подноси;

5) доказ о праву својине или праву коришћења на одговарајућим просторијама, у којима ће се приређивати посебне игре на срећу – клађења на основу одобрења, с тим што број кладионица не може бити мањи од 30, осим правног лица из члана 77. став 3. овог закона;

6) списак уплатно-исплатних места по кладионици;

7) доказе о испуњености услова из члана 80. овог закона са спецификацијом нумеричких бројева налепница за уплатно-исплатна места;

8) доказ о локацији објекта у којем се приређују игре на срећу – клађење у смислу члана 82. овог закона;

9) акт надлежног државног органа којим се потврђује да подносилац захтева, његов оснивач, односно власник, стварни власник, сарадник, именовано лице није осуђен на новчану казну, ако је правно лице, односно на казну затвора, ако је физичко лице, за кривично дело у Републици Србији или страној држави, односно да није теже повредило или поновило повреду прописа којим се уређује спречавање прања новца и финансирање тероризма у периоду трајања изречене заштитне мере забране вршења одређених делатности које представљају претежну делатност привредног друштва за приређивање игара на срећу или трајања заштитне мере забране одговорном лицу да врши одређене послове који представљају претежну делатност привредног друштва за приређивање игара на срећу, односно у периоду трајања изречене заштитне мере забране одговорном лицу да врши одређене дужности код привредног друштва чија је претежна делатност приређивање игара на срећу;

10) ако се из оправданих разлога не могу прибавити докази о неосуђиваности из тачке 9) овог става, лица из тачке 9) овог става могу доставити и изјаву дату под материјалном и кривичном одговорношћу да нису осуђивани, као и да нису чланови организоване криминалне групе. Управа може у било ком тренутку затражити од лица из тачке 9) овог става или од надлежног органа да достави доказ о неосуђиваности;

11) правила игара на срећу које ће се приређивати.

Управа по службеној дужности прибавља податке из службених евиденција, изузев ако подносилац захтева изричито изјави да ће те податке прибавити сам.

Ако у току важења одобрења дође до измене било којег податка из става 1. овог члана, приређивач је дужан да обавести Управу, у року од три дана од дана настале измене.

Министар финансија ближе уређује начин утврђивања испуњености услова из става 1. овог члана.

Рок важења одобрења

Члан 84.

Одобрење за приређивање посебних игара на срећу – клађење даје се на десет година.

Изузетно од става 1. овог члана, правним лицима из члана 77. став 3. овог закона одобрење за приређивање посебних игара на срећу – клађење даје се за период трајања сезоне коњичких трка.

Период трајања сезоне коњичких трка утврђен је пропозицијама такмичења, које су оверене од стране Савеза за коњички спорт Србије.

Приређивач може поднети захтев за добијање новог одобрења најкасније 60 дана пре истека рока из става 1. овог члана.

Приређивач може поднети захтев за престанак приређивања посебних игара на срећу – клађење.

Управа доноси решење о престанку приређивања посебних игара на срећу – клађење на основу захтева приређивача.

Одузимање одобрења

Члан 85.

Ако приређивач коме је одобрено да приређује посебне игре на срећу – клађење престане да испуњава законом прописане услове, или не плаћа прописане накнаде, или не испуњава друге обавезе, односно крши забране прописане овим законом, Управа може донети решење о одузимању одобрења.

Члан 86.

Решења управе којима се одобрава или одбија захтев за приређивање посебних игара на срећу – клађење, престанак приређивања на захтев приређивача и одузимање одобрења су коначна. Против решења може се покренути управни спор.

Забрана за запослене и друга лица

Члан 87.

Запосленима код приређивача забрањено је учешће у играма на срећу које приређује тај приређивач.

Приређивач може забранити улазак у кладионицу појединим лицима или групама лица, а да не наведе разлоге за то.

Пријављивање уплатно-исплатних места

Члан 88.

Свако отварање новог уплатно-исплатног места и затварање уплатно-исплатног места врши се на основу одобрења које издаје Управа.

Уз захтев за отварање новог уплатно-исплатног места доставља се:

1) доказ о праву својине, праву коришћења или закупа на одговарајућим просторијама у којима ће се приређивати посебне игре на срећу – клађење, као и испуњености услова из члана 82. овог закона;

2) информација о налепници за уплатно-исплатно место, у смислу члана 89. овог закона.

Уз захтев за затварање уплатно-исплатног места доставља се информација о налепници, у смислу члана 89. овог закона.

Приређивач је дужан да Управу обавести о сваком отварању новог уплатно-исплатног места, односно затварању уплатно-исплатног места у складу са решењем о одобрењу из става 1. овог члана, у року од три дана од дана отварања, односно затварања истог.

Приређивач може поново отворити постојеће уплатно-исплатно место на коме су извршене промене техничких или функционалних карактеристика након достављања Управи допунског уверења из члана 80. став 5. овог закона, као и информације о налепници таквог уплатно-исплатног места.

Управа по службеној дужности прибавља податке из службених евиденција, изузев ако подносилац захтева изричито изјави да ће те податке прибавити сам.

Налепница за означавање и регистрацију уплатно-исплатног места

Члан 89.

Уплатно-исплатно место може бити у употреби ако је на опреми уплатно-исплатног места видно истакнута налепница за означавање и регистрацију, која садржи податке о: нумеричком броју налепнице, називу приређивача, називу овлашћене лабораторије, локацији и року важности одобрења.

Налепницу из става 1. овог члана, израђује и поставља лабораторија из члана 80. став 6. овог закона и важи до истека важења одобрења.

Трошкове прибављања налепница сноси приређивач.

Министар финансија прописује облик и садржину налепнице из става 1. овог члана.

Накнада за одобрење

Члан 90.

Приређивач плаћа накнаду за добијање одобрења за приређивање посебних игара на срећу – клађење у висини од 100 евра месечно у динарској противвредности, по кладионици.

Накнада из става 1. овог члана плаћа се и за сваку кладионицу, која се отвара у периоду важења одобрења, на начин прописан у ставу 1. овог члана.

Накнада из ст. 1. и 2. овог члана уплаћује се на одговарајући рачун јавних прихода по пријему решења о одобрењу до петог дана у наредном месецу за месец у коме је примљено решења о одобрењу, сразмерно броју дана до краја месеца, а за наредне месеце до петог дана у месецу за претходни месец у периоду важења одобрења.

Накнада из ст. 1. и 2. овог члана уплаћује се по званичном средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

Накнада за приређивање

Члан 91.

Приређивач плаћа накнаду за приређивање игара на срећу – клађење у висини од 15% на основицу коју чини разлика између укупно остварених уплата и укупно остварених исплата, с тим што износ накнаде по кладионици не може бити мањи од динарске противвредности 550 евра месечно, обрачунате сразмерно броју дана до краја месеца од дана пријема решења о одобрењу.

Накнада из става 1. овог члана уплаћује се и за сваку нову кладионицу која се отвара у току важења одобрења, на начин из става 1. овог члана.

Накнада из ст. 1. и 2. овог члана уплаћује се на одговарајући рачун јавних прихода, најкасније до петог дана у месецу за претходни месец.

Накнада из ст. 1. и 2. овог члана уплаћује се по званичном средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

Приређивач је дужан да води евиденцију о оствареном промету за свако уплатно-исплатно место у кладионици на основу које утврђује накнаду из ст. 1. и 2. овог члана и да је доставља Управи до петог дана у месецу за претходни месец.

Начин вођења евиденције и извештавања из става 5. овог члана ближе прописује министар финансија.

6. Игре на срећу преко средстава електронске комуникације

Приређивачи

Члан 92.

Право на приређивање игара на срећу преко средстава електронске комуникације имају Државна лутрија Србије и приређивачи чија је регистрована претежна делатност коцкање и клађење, којима је Управа одобрењем пренела право на приређивање посебних игара на срећу преко средстава електронске комуникације.

Одобрење из става 1. овог члана даје се решењем Управе.

Државна лутрија Србије може, уз претходну сагласност Владе, да ангажује одређена правна лица – оператере ради организовања игара на срећу преко средстава електронске комуникације.

Међусобна права и обавезе између Државне лутрије Србије и оператера из става 3. овог члана регулишу се уговором, на који сагласност даје Влада.

За исплату добитака гарантује Државна лутрија Србије, односно приређивачи којима је Управа одобрењем пренела право на приређивање посебних игара на срећу преко средстава електронске комуникације.

Основни капитал

Члан 93.

Одобрење за приређивање посебних игара на срећу преко средстава електронске комуникације може добити правно лице које, поред испуњења осталих услова, има основни капитал који не може бити мањи од динарске противвредности од 250.000 евра обрачунате по званичном средњем курсу Народне банке Србије, с тим да вредност уписаног и уплаћеног новчаног улога оснивача не може бити нижа од наведеног износа.

Основни капитал правног лица у висини из става 1. овог члана мора бити регистрован у складу са прописима о регистрацији правних лица.

Правно лице које је добило одобрење дужно је да у периоду важења одобрења одржава износ основног капитала у висини из става 1. овог члана.

Осигурање исплате добитака и наплате накнаде

Члан 94.

Ради осигурања исплате добитака играчима и измирења обавеза по основу доспелих накнада у складу са овим законом, приређивач посебних игара на срећу преко средстава електронске комуникације мора у периоду за који је дато одобрење имати у банци са седиштем на територији Републике Србије наменски депозит у износу од 300.000 евра у динарској противвредности или поседовати банкарску гаранцију на тај износ.

Приређивач посебних игара на срећу преко средстава електронске комуникације је дужан да у корист Републике Србије преда овлашћење за располагање средствима наменског депозита из става 1. овог члана.

Приређивач посебних игара на срећу преко средстава електронске комуникације мора свакога дана у коме се приређују игре да обезбеди ризико депозит у благајни у износу од најмање 10.000 евра у динарској противвредности.

Информационо-комуникациони систем за приређивање посебних игара на срећу преко средстава електронске комуникације

Члан 95.

Приређивач посебних игара на срећу преко средстава електронске комуникације дужан је да користи информационо-комуникациони систем за приређивање игара на срећу преко средстава електронске комуникације, који омогућава чување, архивирање и размену података електронским путем са софтверским решењем Управе у сврху вршења надзора.

Приређивач је одговоран за функционалност и безбедност информационо-комуникационог система из става 1. овог члана.

Систем из става 1. овог члана, односно његов део приређивач може да прибави, односно стекне право својине или право коришћења, или самостално развије у складу са важећим стандардима.

Пре стављања у употребу информационо-комуникационог система, приређивач је дужан да Управи достави уверење о испуњености техничких и функционалних карактеристика информационо-комуникационог система.

За сваку промену техничких и функционалних карактеристика информационо-комуникационог система, приређивач је дужан да Управи достави допунско уверење о испуњености техничких и функционалних карактеристика тог система.

Уверења из ст. 4. и 5. овог члана издаје лабораторија овлашћена од стране министра финансија.

Трошкове испитивања испуњености техничких и функционалних карактеристика информационо-комуникационог система сноси приређивач.

Министар финансија прописује ближе техничке и функционалне карактеристике информационо-комуникационог система из става 1. овог члана, начин и поступак испитивања испуњености техничких и функционалних карактеристика информационо-комуникационог система, ближе услове чувања, архивирања и начина размене података са Управом.

Поступак давања одобрења

Члан 96.

Захтев за добијање одобрења за приређивање посебних игара на срећу преко средстава електронске комуникације садржи:

1) податке о називу и седишту правног лица – подносиоца захтева;

2) начин идентификације и регистрације играча;

3) поступак у случају прекинуте комуникације са играчем;

4) опис система за чување стања система (backup);

5) опис система за повратак у последње сачувано стање.

Уз захтев из става 1. овог члана доставља се:

1) елаборат о спречавању нежељеног утицаја игара на срећу преко средстава електронске комуникације на учеснике у играма на срећу;

2) доказ о праву својине или праву коришћења на одговарајућим просторијама, у којима ће се налазити опрема за посебне игре на срећу преко средстава електронске комуникације;

3) доказе о испуњености услова из члана 95. овог закона;

4) правила игре, односно игара на срећу које ће се приређивати;

5) решење о упису у одговарајући регистар са прилогом о висини основног капитала из члана 93. овог закона;

6) докази о власничкој структури до стварног власника, а све у складу са прописима о Централној евиденцији стварних власника;

7) оснивачки акт подносиоца захтева;

8) биланс стања и биланс успеха за претходну годину, односно извештаји о ревизији финансијских извештаја оснивача, односно члана правног лица (ако су исти предмет ревизије), за претходне две године које је сачинио овлашћени ревизор, у складу с прописима земље порекла члана односно оснивача, као и његови финансијски извештаји за период од датума последњег извештаја о ревизији до краја полугодишта које непосредно претходи полугодишту у којем се захтев подноси;

9) акт надлежног државног органа којим се потврђује да подносилац захтева, његов оснивач, односно власник, стварни власник, сарадник, именовано лице није осуђен на новчану казну, ако је правно лице, односно на казну затвора, ако је физичко лице, за кривично дело у Републици Србији или страној држави, односно да није теже повредило или поновило повреду прописа којим се уређује спречавање прања новца и финансирање тероризма у периоду трајања изречене заштитне мере забране вршења одређених делатности које представљају претежну делатност привредног друштва за приређивање игара на срећу или трајања заштитне мере забране одговорном лицу да врши одређене послове који представљају претежну делатност привредног друштва за приређивање игара на срећу, односно у периоду трајања изречене заштитне мере забране одговорном лицу да врши одређене дужности код привредног друштва чија је претежна делатност приређивање игара на срећу;

10) ако се из оправданих разлога не могу прибавити докази о неосуђиваности из тачке 9) овог става, лица из тачке 9) овог става могу доставити и изјаву дату под материјалном и кривичном одговорношћу да нису осуђивани, као и да нису чланови организоване криминалне групе. Управа може у било ком тренутку затражити од лица из тачке 9) овог става или од надлежног органа да достави доказ о неосуђиваности.

Ако у току важења одобрења дође до измене било којег податка, односно доказа из ст. 1. и 2. овог члана, приређивач је дужан да о томе обавести Управу, у року од три дана од дана настале измене.

Управа по службеној дужности прибавља податке из службених евиденција, изузев ако подносилац захтева изричито изјави да ће те податке прибавити сам.

Министар финансија ближе прописује начин утврђивања услова за добијање одобрења из става 1. овог члана.

Рок важења одобрења

Члан 97.

Одобрење за приређивање посебних игара на срећу преко средстава електронске комуникације даје се на десет година.

Приређивач може поднети захтев за добијање новог одобрења најкасније 60 дана пре истека рока из става 1. овог члана.

Приређивач може поднети захтев за престанак приређивања посебних игара на срећу преко средстава електронске комуникације.

Управа доноси решење о престанку приређивања посебних игара на срећу преко средстава електронске комуникације на основу захтева приређивача.

Одузимање одобрења

Члан 98.

Ако приређивач коме је одобрено да приређује посебне игре на срећу преко средстава електронске комуникације престане да испуњава законом прописане услове, или не плаћа прописане накнаде, или не испуњава друге обавезе, односно крши забране прописане овим законом, Управа може донети решење о одузимању одобрења.

Члан 99.

Решења Управе којима се одобрава или одбија захтев за приређивање посебних игара на срећу преко средстава електронске комуникације, престанак приређивања на захтев приређивача и одузимање одобрења су коначна. Против решења може се покренути управни спор.

Забрана за запослене

Члан 100.

Запосленима код приређивача игара на срећу преко средстава електронске комуникације, забрањено је учешће у играма на срећу преко средстава електронске комуникације које приређује тај приређивач.

Накнада за одобрење

Члан 101.

Приређивач плаћа накнаду за добијено одобрење за приређивање посебних игара на срећу преко средстава електронске комуникације у износу од 2.500 евра месечно у динарској противвредности.

Накнада из става 1. овог члана уплаћује се на одговарајући уплатни рачун јавних прихода по пријему решења о одобрењу до петог дана у наредном месецу за месец у коме је примљено решење о одобрењу, сразмерно броју дана до краја месеца, а за наредне месеце до петог дана у месецу за претходни месец у периоду важења одобрења.

Накнада из става 1. овог члана уплаћује се по званичном средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

Накнада за приређивање

Члан 102.

Приређивач плаћа накнаду за приређивање игара на срећу – клађење преко средстава електронске комуникације месечно у висини од 15% на основицу, а за остале посебне игре на срећу преко средстава електронске комуникације у висини од 10% на основицу, коју чини разлика између укупно остварених уплата и укупно остварених исплата, с тим што укупан износ накнаде не може бити мањи од динарске противвредности 10.000 евра месечно, обрачунате сразмерно броју дана до краја месеца од дана пријема решења о одобрењу.

Накнада за приређивање класичних игара на срећу преко средстава електронске комуникације плаћа се у складу са чланом 33. овог закона.

Накнада из става 1. овог члана уплаћује се на одговарајући уплатни рачун јавних прихода најкасније до петог дана у месецу за претходни месец.

Накнада из става 1. овог члана уплаћује се по званичном средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

Приређивач је дужан да води евиденцију о оствареном промету за посебне игре на срећу преко средстава електронске комуникације на основу које обрачунава накнаду из става 1. овог члана и да је доставља Управи до петог дана у месецу за претходни месец.

Начин вођења евиденције и извештавања из става 5. овог члана ближе прописује министар финансија.

7. Наградне игре у роби и услугама

Приређивач

Члан 103.

Приређивач у току календарске године може приредити у своје име и за свој рачун највише четири наградне игре, а по претходно добијеној сагласности Управе за сваку наградну игру појединачно.

Сагласност из става 1. овог члана даје се решењем Управе.

Наградна игра из става 1. овог члана не може трајати дуже од 45 дана, при чему приређивач не може приређивати две наградне игре из става 1. овог члана истовремено.

У захтеву за добијање сагласности из става 1. овог члана приређивач је дужан да наведе врсту и правила наградне игре, висину наградног фонда и дужину трајања наградне игре.

Приређивач наградне игре у роби и услугама, може поднети захтев за добијање сагласности за приређивање наградне игре најкасније у року од 30 дана пре дана отпочињања наградне игре.

Министар финансија ближе одређује начин утврђивања испуњености услова из ст. 1–4. овог члана.

Приређивач који је добио сагласност за приређивање наградне игре дужан је да најмање осам дана пре отпочињања наградне игре објави правила игре у најмање једном дневном листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије и достави Управи доказ о објављивању у року од три дана од дана објављивања.

Изузетно од става 1. овог члана, државни орган, односно организација може у циљу побољшања примене одређеног прописа организовати наградну игру искључиво за ту намену.

За организовање наградне игре из става 8. овог члана Влада утврђује критеријуме и даје сагласност.

Поступак давања сагласности

Члан 104.

Уз захтев за добијање сагласности, који, између осталог, садржи податке о називу и седишту подносиоца захтева и фонду добитака са спецификацијом награда, доставља се следећа документација:

1) одлука надлежног органа приређивача о приређивању наградне игре;

2) решење о упису у одговарајући регистар;

3) правила наградне игре.

Министар финансија ближе прописује начин утврђивања испуњености услова за добијање сагласности из става 1. овог члана.

Управа по службеној дужности прибавља податке из службених евиденција и подносилац захтева није у обавези да достави документ из става 1. тачка 2) овог члана, изузев ако подносилац захтева изричито изјави да ће те податке прибавити сам.

Престанак важења сагласности

Члан 105.

Управа доноси акт о одузимању сагласности за приређивање наградне игре у роби и услугама, ако утврди да:

1) је сагласност дата на основу неистинитих података;

2) приређивач није уплатио доспелу обавезу по основу накнаде за приређивање наградне игре;

3) приређивач не поступа у складу са правилима наградне игре.

Члан 106.

Решења Управе којима се даје сагласност за приређивање наградних игара у роби и услугама, одбија захтев за давање сагласности или одузима сагласност су коначна. Против решења може се покренути управни спор.

Накнада за приређивање

Члан 107.

Приређивач плаћа накнаду за приређивање наградне игре у роби и услугама у висини од 25% од укупне вредности наградног фонда.

Ако Управа оцени да вредност наградног фонда из става 1. овог члана не одговара тржишној вредности, има право да утврди тржишну вредност фонда добитака.

Накнада из става 1. овог члана уплаћује се на одговарајући рачун за уплату јавних прихода најкасније три дана пре отпочињања наградне игре.

Извештај о наградној игри

Члан 108.

По завршетку наградне игре приређивач је дужан да у року од 30 дана обавести Управу о резултатима наградне игре.

Начин извештавања из става 1. овог члана ближе уређује министар финансија.

8. Посебне обавезе приређивача и учесника у игри

Правила игре

Члан 109.

За сваку врсту игре на срећу приликом достављања захтева за приређивање игре на срећу Управи морају се приложити и правила игре.

Министар финансија прописује ближе услове које правила игре морају да садрже и даје сагласност на правила игре.

Правила игре морају бити истакнута на видном месту у просторији у којој се игра приређује или објављена на други начин уређен овим законом.

Правила игре не могу се мењати у току трајања игре.

Евиденција о играчима и чување документације

Члан 110.

Приређивач је дужан да, за потребе спровођења овог закона, води базу података о лицима која су остварила добитак, на начин који пропише министар финансија.

Приређивачи и запослена лица код приређивача дужни су да држе у тајности податке о играчима и њиховом учествовању у игри, укључујући и податке о њиховим добицима.

Подаци из става 1. овог члана могу се користити само у сврху за који су прикупљени и не могу се уступати трећим лицима или јавно објављивати, осим ако друкчије није изричито прописано.

Кршењем обавезе чувања тајности података не сматра се достављање података које се врши за потребе спровођења овог закона и прописа којим се уређује област спречавања прања новца и финансирања тероризма.

Подаци о лицима из става 1. овог члана прикупљају се и обрађују у складу са законом којим је уређена заштита података о личности.

Електронске податке и осталу документацију, прописану овим законом, приређивач је дужан да чува пет година од последњег дана године на коју се односе.

Спречавања прања новца и финансирања тероризма

Члан 111.

Приређивачи који су обвезници у складу са прописима којима се уређује спречавање прања новца и финансирања тероризма, дужни су да у свом пословању поступају у складу са наведеним прописима, те да својим унутрашњим актима утврде радње и мере које предузимају према странкама, као и када се радње и мере спроводе.

Општи услови за приређиваче игара на срећу

Члан 112.

Оснивач приређивача, односно власник, стварни власник приређивача, именовано лице и сарадник ових лица, односно када је именовано лице правно лице, његов члан, његов стварни власник, именовано лице у таквом лицу и сарадник ових лица не може бити лице осуђено на новчану казну, ако је правно лице, односно на казну затвора, ако је физичко лице, за кривично дело у Републици Србији или страној држави, односно да није теже повредило или поновило повреду прописа којим се уређује спречавање прања новца и финансирање тероризма у периоду трајања изречене заштитне мере забране вршења одређених делатности које представљају претежну делатност привредног друштва за приређивање игара на срећу или трајања заштитне мере забране одговорном лицу да врши одређене послове који представљају претежну делатност привредног друштва за приређивање игара на срећу, односно у периоду трајања изречене заштитне мере забране одговорном лицу да врши одређене дужности код привредног друштва чија је претежна делатност приређивање игара на срећу.

Приређивач приликом сваког именовања, односно промене именованог лица доставља акт надлежног државног органа којим се потврђује да такво лице није лице које је осуђено на новчану казну, ако је правно лице, односно на казну затвора, ако је физичко лице, за кривично дело у Републици Србији или страној држави, односно да није теже повредило или поновило повреду прописа којим се уређује спречавање прања новца и финансирање тероризма у периоду трајања изречене заштитне мере забране вршења одређених делатности које представљају претежну делатност привредног друштва за приређивање игара на срећу или трајања заштитне мере забране одговорном лицу да врши одређене послове који представљају претежну делатност привредног друштва за приређивање игара на срећу, односно у периоду трајања изречене заштитне мере забране одговорном лицу да врши одређене дужности код привредног друштва чија је претежна делатност приређивање игара на срећу.

Ако се из оправданог разлога не може прибавити акт надлежног државног органа из става 2. овог члана, приређивач може да достави и изјаву дату под материјалном и кривичном одговорношћу да нису осуђивани, као и да нису чланови организоване криминалне групе. Управа може у било ком тренутку затражити од приређивача да јој достави наведени доказ или непосредно од надлежног органа.

Кумулација услова у вези са основним капиталом

Члан 113.

Услов у погледу висине основног капитала из члана 60. став 1, члана 78. став 1. или члана 93. став 1. овог закона, приређивач мора кумулативно да испуни за свако појединачно одобрење за приређивање посебних игара на срећу на аутоматима, приређивање посебних игара на срећу-клађење, односно приређивање посебних игара на срећу преко средстава електронске комуникације.

Услов из става 1. овог члана не односи се на приређиваче игара на срећу у играчницама.

Накнада за услуге електронске комуникације

Члан 114.

Накнаду за услуге електронске комуникације у приређивању игара на срећу преко средстава електронских комуникација пружаоцу услуге плаћа приређивач игре на срећу.

У случају кад због природе игре на срећу (фонто, СМС и др.) накнаду за услуге електронских комуникација плаћа учесник у игри, не може му се одредити цена услуге виша од редовне цене одговарајуће услуге.

Примање уплата за игре на срећу преко средстава електронске комуникације

Члан 115.

Правно лице и предузетник са седиштем на територији Републике Србије може примати уплате за приређивача посебних игара на срећу преко средстава електронске комуникације.

Лице из става 1. овог члана је дужно да поступа у складу са прописима којим се уређује област спречавања прања новца и финансирања тероризма, као и осталим релевантним прописима.

Лице из става 1. овог члана је дужно да на видном месту за лица која врше уплату истакне постер из члана 6. став 5. овог закона.

Објекти у којима се примају уплате у смислу става 1. овог члана морају да испуњавају услове из чл. 67. и 82. овог закона у погледу удаљености од образовних установа (основних и средњих школа).

III. НАДЗОР

Надлежност Управе у вршењу надзора

Појам и облици инспекцијског надзора

Члан 116.

Надзор представља поступак провере и утврђивања законитости и правилности испуњавања услова и обавеза, односно поштовања забрана у складу са овим законом и другим прописима у области игара на срећу, као и законом којим се уређује спречавање прања новца и финансирања тероризма, у области игара на срећу.

Надзор из става 1. овог члана може бити канцеларијски и теренски.

Теренски инспекцијски надзор врши се изван службених просторија Управе и састоји се од непосредног увида у објекте, просторије, опрему, уређаје и друге предмете, акте и документацију надзираног субјекта.

Канцеларијски инспекцијски надзор врши се у службеним просторијама Управе, увидом у акте, податке и документацију надзираног субјекта, прикупљањем, обрадом и анализом података, информација и документације који се Управи достављају од стране приређивача игара на срећу.

Управа врши надзор и на основу података добијених од других државних органа и ималаца јавних овлашћења.

Члан 117.

Надзирани субјект је дужан да на захтев Управе и у разумном року који она одреди, пружи све расположиве информације, достави на увид пословну документацију и друге исправе и доказе ради утврђивања чињеничног стања, односно провере испуњености услова и обавеза, односно поштовања забрана у вези са приређивањем или организовањем игара на срећу.

Покретање поступка надзора

Члан 118.

Надзор над приређивачима врши се на основу годишњег плана, који доноси директор Управе.

Руководилац инспекције или лице које он овласти издаје писани налог за инспекцијски надзор.

Инспектор Управе у писаном облику обавештава надзираног субјекта о предстојећем редовном инспекцијском надзору, најкасније три дана пре почетка надзора. Обавештење се врши електронским путем, а може се учинити и у папирном облику.

Инспектор Управе има службену легитимацију којом доказује своје службено својство и идентитет.

Ако инспекцијски надзор обавља овлашћени службеник, овлашћење које му се издаје садржи елементе легитимације, осим слике, има карактер службене легитимације и користи се као и службена легитимација.

Инспектор Управе има право и дужност да користи службену легитимацију док обавља послове инспекцијског надзора.

Инспекцијски надзор почиње када инспектор Управе уручи надзираном субјекту, односно присутном лицу налог за инспекцијски надзор.

Када је уредно обавештен о предстојећем инспекцијском надзору, надзирани субјект дужан је да буде присутан на месту вршења надзора, осим ако постоје нарочито оправдане околности које га у томе спречавају.

Ако надзирани субјект који је уредно обавештен не буде присутан на месту вршења надзора, а није благовремено обавестио Управу, инспекцијски надзор се врши у присуству службеног или другог лица које се затекне на месту вршења инспекцијског надзора.

Ако надзирани субјект, односно присутно лице одбије уручење налога, сматра се да инспекцијски надзор почиње предочавањем његове садржине надзираном субјекту, односно присутном лицу.

Надзирани субјект је дужан да инспектору Управе омогући несметан инспекцијски надзор.

Овлашћења инспектора

Члан 119.

Инспектор Управе је овлашћен да ради утврђивања чињеница:

1) изврши увид у личну или другу јавну исправу са фотографијом која је подобна да се идентификују овлашћена лица у надзираном субјекту, друга запослена или радно ангажована лица као и физичка лица затечена на месту надзора;

2) узима писане и усмене изјаве надзираног субјекта;

3) врши преглед објеката, просторија, пословних књига, извештаја, евиденција, софтвера и других докумената, евиденција или података на основу којих се може утврдити законитост и правилност пословања надзираног субјекта;

4) присуствује отварању, обрачунавању и затварању столова и аутомата за игре на срећу, као и дневном обрачуну благајне у играчницама, у просторијама са аутоматима, односно уплатно-исплатним местима;

5) врши увиђај, односно прегледа и проверава локацију, објекте или пословни простор, уређаје, опрему и др.;

6) фотографише и снима простор у коме се врши инспекцијски надзор и друге ствари које су предмет надзора;

7) предузима друге радње ради утврђивања чињеничног стања.

Записник

Члан 120.

Инспектор Управе је дужан да сачини записник о утврђеном чињеничном стању у поступку надзора.

Контролне листе су саставни део записника из става 1. овог члана.

На записник из става 1. овог члана могу се ставити примедбе у року од осам дана од дана достављања записника.

Инспектор Управе је дужан да примедбе из става 3. овог члана размотри у року од пет дана од дана достављања истих и сачини допунски записник уколико су у примедбама изнети нови докази и чињенице због којих би требало променити чињенично стање утврђено у записнику.

На допунски записник не могу се ставити примедбе.

Ако инспектор Управе у вршењу инспекцијског надзора не утврди незаконитост, неправилност или недостатке, он без доношења решења окончава поступка инспекцијског надзора достављањем записника у коме се наводи да нису утврђене незаконитости, неправилности или недостаци у његовом пословању или поступању.

Рeшење

Члан 121.

Управа доноси решење у року од 60 дана од дана достављања записника, односно допунског записника, којим се надзираном субјекту налаже да у року од 15 дана од дана достављања решења отклони утврђене неправилности.

Мере у поступку инспекцијског надзора

Члан 122.

Када у вршењу теренског инспекцијског надзора инспектор Управе открије да нерегистровани субјект, који нема дозволу Владе, одобрење, односно сагласност Управе приређује игре на срећу, донеће одмах решење којим забрањује приређивање игара на срећу, заплениће аутомате, опрему, новац, документацију и друге предмете који су употребљени или су могли бити употребљени за приређивање игара на срећу.

Трошкове заплене и чувања предмета из става 1. овог члана сноси лице које приређује игре на срећу без дозволе Владе, одобрења, односно сагласности Управе.

Инспектор Управе који изрекне меру забране у смислу става 1. овог члана, има право да нареди да се надзираном субјекту запечати пословни простор и објекти у којима се обавља приређивање игара на срећу.

Жалба не одлаже извршење решења.

Члан 123.

Када у вршењу теренског инспекцијског надзора код регистрованог субјекта инспектор Управе открије постојање аутомата, стола, уплатно-исплатног места и опреме, за које не поседује дозволу Владе, одобрење, односно сагласност Управе, инспектор доноси решење о забрани обављања делатности, заплени опреме, робе, документације и других предмета који су му послужили или су могли бити употребљени за незаконито обављање делатности.

Мера забране приређивања игара на срећу приређивачу се изриче само за пословни простор у којем су у току надзора утврђене неправилности из става 1. овог члана.

Забрана вршења делатности приређивачу коме је утврђена неправилност из става 1. овог члана, изриче се:

1) у трајању од 15 дана уколико се у поступку надзора код приређивача утврди неправилност први пут;

2) у трајању од 90 дана уколико се у поступку надзора код приређивача утврди неправилност други пут.

Приређивачу коме је у поступку надзора утврђена неправилност из става 1. овог члана трећи пут, одузима се дозвола, одобрење, односно сагласност за приређивање игара на срећу.

Забрана вршења делатности из ст. 3. и 4. овог члана, изриче се за неправилности утврђене у периоду од 24 месеца од прве утврђене неправилности у поступку надзора.

Трошкове заплене и чувања предмета из става 1. овог члана сноси приређивач.

Жалба

Члан 124.

Против решења Управе донетих у поступку надзора, може се поднети жалба у року од 15 дана од дана достављања решења.

Жалба не одлаже извршење решења.

Одлука другостепеног органа по жалби је коначна и против ње се може покренути управни спор пред управним судом, у року од 30 дана од дана достављања решења.

Жалба се подноси надлежном другостепеном органу, а преко првостепеног органа и предаје се непосредно или препорученом поштом.

Надлежност за поступање по жалбама

Члан 125.

По жалбама изјављеним против аката Управе донетих у првостепеном поступку, решава другостепени орган – Министарство финансија, ако овим законом није друкчије уређено.

Члан 126.

На поступке канцелариjског и теренског инспекцијског надзора сходно се примењују одредбе закона којим се уређује инспекцијски надзор и закона којим се уређује општи управни поступак, ако овим законом није друкчије уређено.

Камата

Члан 127.

На износ мање плаћених накнада обрачунава се и плаћа камата по стопи једнакој годишњој референтној стопи Народне банке Србије, увећаној за десет процентних поена, применом простог интересног рачуна од сто.

На дуговани износ накнада, камата се обрачунава почев од наредног дана од дана доспелости.

Активирање наменског депозита и банкарске гаранције

Члан 128.

Уколико приређивач не измири обавезе које су доспеле по основу накнада на начин и у року који је прописан овим законом, Управа ће наплатити доспеле накнаде из средстава наменског депозита или банкарске гаранције приређивача.

Поступак активирања средстава наменског депозита или банкарске гаранције ближе уређује министар финансија.

Принудна наплата

Члан 129.

Принудна наплата потраживања спроводи се у складу са одредбама закона којим се уређује извршење и обезбеђење.

Застарелост права на утврђивање и наплату накнада и камате

Члан 130.

Право Управе на утврђивање и наплату накнада и камате застарева за пет година од дана када је застарелост почела да тече.

Застарелост права на утврђивање накнада и камате почиње да тече од првог дана наредне године од године у којој је требало утврдити накнаду односно камату.

Застарелост права на наплату накнада и камате почиње да тече од првог дана наредне године од године у којој је обавеза дужника доспела за плаћање.

Застарелост се прекида сваком радњом Управе предузетом против дужника у циљу утврђивања и наплате накнада и камате.

После прекида застарелост почиње тећи изнова, а време које је протекло пре прекида не рачуна се у рок застарелости.

Право на утврђивање и наплату, увек застарева у року од десет година од истека године у којој је накнаду требало утврдити или наплатити.

Застарелост права Управе на утврђивање и наплату накнада и камате не тече за време од покретања управног спора до правоснажности судске одлуке.

Застарелост покретања и вођења прекршајног поступка

Члан 131.

Прекршајни поступак не може се покренути нити водити ако протекне пет година од дана када је прекршај учињен.

На питања застарелости покретања и вођења прекршајног поступка која нису уређена овим законом примењују се одредбе закона којим се уређују прекршаји.

IV. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Прекршаји

Члан 132.

Новчаном казном у износу од 100.000 динара до 2.000.000 динара казниће се за прекршај Државна лутрија Србије и правно лице које:

1) поступи супротно забрани из члана 10. овог закона;

2) не гарантује за исплату, односно доделу добитака (чл. 17, 19, 20. и 21);

3) не достави Управи одлуку о приређивању игре на срећу (члан 23. став 1);

4) промени правила класичних игара након започињања продаје срећака, листића или картица одређеног кола или серије, односно пријема улога (члан 25. став 2);

5) не објави правила игре у дневној или недељној штампи пре почетка приређивања игре на срећу или не омогући лицима заинтересованим за учешће у игри да се упознају са правилима на продајним, односно уплатним местима (члан 25. став 3);

6) не врши извлачење, односно не утврђује добитке пред комисијом од најмање три члана коју именује приређивач, или не извлачи добитке јавно (члан 26);

7) не врши извлачење добитака у директном ТВ преносу, у случају када се извлачење добитака организује пред ТВ камерама (члан 27);

8) не објави промену места или дана извлачења добитака на исти начин на који се објављују и правила игре на срећу, или не обавести Управу ако се мења дан извлачења добитака из техничких разлога (члан 28. ст. 2–3);

9) не врати учесницима новац од продатих срећака, листића или картица, односно уплаћених улога у случају отказивања приређивања игре на срећу (члан 28. став 5);

10) не достави Управи записник о току извлачења, односно утврђивања добитака у прописаном року (члан 29. став 2);

11) не објави резултате игре на срећу у штампи или на својој интернет страници у прописаном року (члан 30);

12) не исплати новчани добитак, односно не обезбеди преузимање другог добитка у класичним играма на срећу у прописаном року или не достави Управи записник у прописаном року (члан 31. ст. 1. и 4);

13) објави идентитет добитника супротно правилима игре (члан 31. став 5);

14) не плаћа накнаду за приређивање класичних игара на срећу у прописаном износу, на прописан начин и у прописаном року (члан 33. ст. 1. и 3. и члан 102. став 2).

15) не достави евиденције на начин и у року прописаном овим законом (члан 33. став 2, члан 76. став 5, члан 91. став 5. и члан 102. став 5);

16) не одржава износ основног капитала из чл. 36, 60, 78, 93. и 113. овог закона у периоду важења дозволе, односно одобрења;

17) откупи удео, односно акције, односно повећа постојећи удео или број акција у структури капитала приређивача игара на срећу у играчницама, без претходне сагласности министра финансија (члан 37. став 1);

18) не обезбеди ризико депозит у благајни у износу и на начин прописан чланом 38. став 3, чланом 61. став 4, чланом 79. став 4. и чланом 94. став 3. овог закона;

19) не достави Управи уверење о испуњености техничких и функционалних карактеристика стола пре стављања стола у употребу (члан 44. став 1);

20) не достави Управи допунско уверење за сваку промену техничких и функционалних карактеристика стола (члан 44. став 2);

21) не уреди простор у складу са чланом 49. овог закона;

22) не обезбеди непрекидан аудио, односно видео надзор као и чување снимака на начин прописан овим законом (чл. 50, 64. и 81);

23) не обезбеди телесну заштиту играчима и посетиоцима у играчници (члан 50. став 3);

24) не обезбеди трајну базу података о лицима којима је дозвољен улазак у играчницу, односно не обезбеди њихове одговарајуће писане изјаве (члан 51. став 4);

25) омогући запосленима код приређивача учествовање у играма које приређује тај приређивач (члан 52. став 1, члан 72. став 1, члан 87. став 1. и члан 100);

26) омогући запосленима да од играча примају поклоне, позајмице или друге погодности за себе или другога или новчано помажу играче (члан 52. став 2);

27) поступи супротно одредби члана 54. став 3. овог закона;

28) не плаћа накнаду за приређивање посебних игара на срећу у играчницама у прописаном износу, на прописан начин и у прописаном року (члан 54. ст. 5. и 6);

29) не води евиденцију о дневним основицама накнаде на основу којих се обрачунава и плаћа накнада, на начин и под условима које пропише министар финансија, односно не доставља месечни обрачун накнаде за приређивање у предвиђеним роковима (члан 55);

30) има мање од пет аутомата у објекту у коме на основу одобрења приређује посебне игре на срећу на аутоматима (члан 59);

31) аутомат за игре на срећу не подеси на начин прописан чланом 62. став 1. овог закона;

32) не обезбеди одговарајућу тачност, ажурност и заштиту техничких и функционалних карактеристика аутомата (члан 62. став 3);

33) не достави Управи уверење о испуњености техничких и функционалних карактеристика аутомата, пре стављања у употребу аутомата (члан 62. став 4);

34) не достави Управи допунско уверење за сваку промену техничких или функционалних карактеристика аутомата (члан 62. став 5);

35) не користи одговарајући информационо-комуникациони систем за приређивање посебних игара на срећу на аутоматима (члан 63. став 1);

36) не достави Управи уверење о испуњености техничких и функционалних карактеристика информационо-комуникационог система, пре стављања у употребу (члан 63. став 4);

37) не достави Управи допунско уверење за сваку промену карактеристика информационо-комуникационог система (члан 63. став 5);

38) приређује игре на срећу у аутомат клубу или кладионици на удаљености мањој од прописане (чл. 67. и 82);

39) не обавести Управу уколико у току важења одобрења дође до измене било којег податка од значаја за добијање одобрења (члан 68. став 3, члан 83. став 3. и члан 96. став 3);

40) не плаћа накнаду за добијено одобрење за приређивање посебних игара на срећу на аутоматима у прописаном износу, на прописан начин и у прописаном року (члан 75);

41) не плаћа накнаду за приређивање посебних игара на срећу на аутоматима у прописаном износу, на прописан начин и у прописаном року (члан 76. ст. 1–4);

42) не води евиденцију о оствареном промету по аутомату (члан 76. став 5);

43) не користи одговарајући информационо-комуникациони систем за приређивање посебних игара на срећу – клађење (члан 80. став 1);

44) не достави Управи уверење о испуњености техничких и функционалних карактеристика информационо-комуникационог система пре стављања у употребу (члан 80. став 4);

45) не достави Управи допунско уверење за сваку промену техничких и функционалних карактеристика информационо-комуникационог система (члан 80. став 5);

46) не плаћа накнаду за добијено одобрење за приређивање посебних игара на срећу – клађење у прописаном износу, на прописан начин и у прописаном року (члан 90);

47) не плаћа накнаду за приређивање посебних игара на срећу – клађење у прописаном износу, на прописан начин и у прописаном року (члан 91. ст. 1–4);

48) не води евиденцију о оствареном промету за свако уплатно-исплатно место (члан 91. став 5);

49) не користи одговарајући информационо-комуникациони систем за приређивање посебних игара на срећу преко средстава електронске комуникације (члан 95. став 1);

50) не достави Управи уверење о испуњености техничких и функционалних карактеристика информационо-комуникационог система пре стављања у употребу (члан 95. став 4);

51) не достави Управи допунско уверење за сваку промену техничких и функционалних карактеристика система (члан 95. став 5);

52) не плаћа накнаду за добијено одобрење за приређивање посебних игара на срећу преко средстава електронске комуникације у прописаном износу, на прописан начин и у прописаном року (члан 101);

53) не плаћа накнаду за приређивање посебних игара на срећу преко средстава електронске комуникације у прописаном износу, на прописан начин и у прописаном року (члан 102. ст. 1, 3. и 4);

54) не води евиденцију о оствареном промету за приређивање посебних игара на срећу преко средстава електронске комуникације на прописан начин (члан 102. став 5);

55) не објави правила игре у најмање једном дневном листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије осам дана пре отпочињања наградне игре и не достави доказ о објављивању (члан 103. став 7);

56) не плаћа накнаду за приређивање наградне игре у прописаном износу, на прописан начин и у прописаном року (члан 107);

57) не обавести Управу о резултатима наградне игре у року од 30 дана од дана окончања наградне игре (члан 108. став 1);

58) правила игре не истакне на видном месту у просторији у којој се игра приређује или их не објави на други начин утврђен овим законом (члан 109. став 3);

59) мења правила игре у току трајања игре (члан 109. став 4);

60) поступи супротно одредбама члана 110. овог закона;

61) прима уплате за приређивача посебних игара на срећу преко средстава електронске комуникације у објектима на удаљености мањој од 200 метара од зграде образовних установа (основних и средњих школа) (члан 115. став 4);

62) не достави у складу са захтевом Управе информације, пословну документацију и друге исправе (члан 117);

63) не буде присутно на месту вршења надзора, a уредно је обавештено о предстојећем инспекцијском надзору (члан 118. став 8);

64) не омогући инспектору несметан инспекцијски надзор (члан 118. став 11).

За радње из става 1. овог члана казниће се за прекршај и одговорно лице у Државној лутрији Србије и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 5.000 до 150.000 динара.

За радње из става 1. тач. 55), 56), 57) и 61) овог члана казниће се за прекршај предузетник новчаном казном од 10.000 до 500.000 динара.

Члан 133.

Управа подноси захтев за покретање прекршајног поступка месно надлежном прекршајном суду.

V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 134.

Од дана почетка примене овог закона све посебне игре на срећу из члана 9. став 1. тачка 6) овог закона се за сврху опорезивања сматрају играма на срећу из члана 83. став 4. тачка 2) Закона о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС”, бр. 24/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 135/04, 62/06, 65/06 – исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – УС, 93/12, 114/12 – УС, 47/13, 48/13 – исправка, 108/13, 57/14, 68/14 – др. закон, 112/15, 113/17, 95/18 и 86/19).

Престанак важења претходног закона

Члан 135.

Даном почетка примене овог закона престаје да важи Закон о играма на срећу („Службени гласник РС”, бр. 88/11, 93/12 – др. закон, 30/18, 95/18 и 91/19).

Доношење прописа

Члан 136.

Подзаконски акти за спровођење овог закона донеће се у року од 120 дана од дана ступања на снагу овог закона.

Важење раније донетих прописа

Члан 137.

Прописи донети на основу Закона о играма на срећу („Службени гласник РС”, бр. 88/11, 93/12 – др. закон, 30/18, 95/18 и 91/19) примењиваће се до почетка примене прописа донетих на основу овог закона, ако нису у супротности са овим законом.

Усклађивање са одредбама закона

Члан 138.

Приређивачи су дужни да у року од 15 месеци од дана почетка примене овог закона, ускладе своје пословање у складу са одредбама чл. 45, 60, 61, 63, 64, 74, 78, 79, 80, 81, 89, 93, 94, 95. и 113. овог закона.

Приређивачи су дужни да доставе доказе из члана 39. став 3. тач. 2), 7), 8) и 9), члана 68. став 1. тач. 2), 4), 8) и 9), члана 83. став 1. тач. 2), 4), 9) и 10) и члана 96. став 2. тач. 6), 8), 9) и 10) овог закона до 30. јуна 2020. године.

Изузетно од одредбе члана 67. став 3. и члана 82. став 3. овог закона, ограничење у погледу удаљености између два аутомат клуба, или између две кладионице, односно између аутомат клуба и кладионице или играчнице не примењује се за локацију на којој је приређивач имао одобрење за приређивање посебних игара на срећу на аутоматима, односно за приређивање посебних игара на срећу – клађење, пре почетка примене овог закона.

Окончање започетих поступака

Члан 139.

Поступци који до почетка примене овог закона нису окончани, окончаће се према одредбама закона који се примењивао до почетка примене овог закона.

Ако после почетка примене овог закона акт Управе буде поништен или укинут, даљи поступак спроводи се према одредбама овог закона.

Ступање на снагу и почетак примене

Члан 140.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се по истеку 30 дана од дана ступања на снагу.