ЗАКОН

о буџету Републике Србије за 2024. годину

"Службени гласник РС", број 92 од 27. октобра 2023.

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Овим законом уређују се општи приходи и примања, расходи и издаци буџета Републике Србије за 2024. годину, њихово извршавање, обим задуживања за потребе финансирања дефицита и конкретних пројеката и давање гаранција, управљање јавним дугом, коришћење донација, пројектних зајмова, коришћење прихода од продаје добара и услуга буџетских корисника и права и обавезе корисника буџетских средстава.

Буџет Републике Србије за 2024. годину састоји се од:

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА

у динарима

Укупни приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине

2.040.873.800.000

Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине

2.163.560.827.000

Буџетски суфицит/дефицит

-122.687.027.000

Издаци за отплату главнице

(у циљу спровођења јавних политика)

29.500.000.000

Издаци за набавку финансијске имовине

(у циљу спровођења јавних политика)

44.812.973.000

Укупан фискални суфицит/дефицит

-197.000.000.000

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

 

Примања од задуживања и продаје финансијске имовине

1.102.000.000.000

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине

703.000.000.000

Нето финансирање

197.000.000.000

Промена стања на рачуну
(позитивна – повећање готoвинских средстава
негативна – смањење готовинских средстава)

202.000.000.000

Приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака:

ОПИС

Eкономскa класификацијa

Износ у динарима

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

2.040.873.800.000

1. Порески приходи

71

1.758.600.000.000

1.1. Порез на доходак грађана

7111

122.800.000.000

1.2. Порез на добит правних лица

7112

230.000.000.000

1.3. Порез на додату вредност

7141

908.000.000.000

– Порез на додату вредност у земљи

138.800.000.000

– Порез на додату вредност из увоза

769.200.000.000

1.4. Акцизе

717

395.000.000.000

– Акцизе на деривате нафте

211.500.000.000

– Акцизе на дуванске прерађевине

135.000.000.000

– Остале акцизе

48.500.000.000

1.5. Царине

715

88.000.000.000

1.6. Остали порески приходи

71

14.800.000.000

2. Непорески приходи и примања од продаје нефинансијске имовине

246.646.750.000

Редовни непорески приходи

171.952.566.000

– Приходи од имовине

741

29.500.000.000

– Таксе

742

23.000.000.000

– Приходи од продаје добара и услуга

742

44.328.189.000

– Новчане казне

743

14.800.000.000

– Oстали редовни непорески приходи

71,73,74

53.324.377.000

– Примања од продаје нефинансијске имовине

8

7.000.000.000

Ванредни непорески приходи

27.000.000.000

– Добит јавних агенција

741

2.500.000.000

– Део добити јавних предузећа и дивиденде буџета

741, 745

12.000.000.000

– Остали ванредни приходи

74, 77, 78

12.500.000.000

Остали непорески приходи индиректних корисника

47.694.184.000

– Трансфери између буџетских корисника на различитом нивоу власти

733

27.327.521.000

– Приходи од продаје добара и услуга

742

20.366.663.000

3. Донације

731,732,744

35.627.050.000

Расходи, издаци за набавку нефинансијске имовине, издаци за отплату главнице (у циљу спровођења јавних политика) и издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака:

ОПИС

Eкономскa класификацијa

Износ у динарима

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

2.237.873.800.000

1.Текући расходи

4

1.696.073.025.000

1.1. Расходи за запослене

41

475.610.994.000

– Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

411

379.253.882.000

– Социјални доприноси на терет послодавца

412

66.407.167.000

– Остали расходи за запослене

413 до 417

29.949.945.000

1.2. Коришћење услуга и роба

42

210.009.899.000

1.3. Отплата камата и пратећи трошкови задуживања

44

183.571.577.000

– Отплата домаћих камата

441

52.502.599.000

– Отплата страних камата

442

109.700.000.000

– Отплата камата по гаранцијама

443

7.800.000.000

– Пратећи трошкови задуживања

444

13.568.978.000

1.4. Субвенције

45

184.560.342.000

– Субвенције у области науке

 

3.624.420.000

– Субвенције у области рударства и енергетике

 

9.129.000.000

– Субвенције у области заштите животне средине

 

4.375.000.000

– Субвенције за ваздушни саобраћај

 

605.000.000

– Субвенције у привреди

 

26.355.000.000

– Субвенције у пољопривреди

 

88.108.297.000

– Субвенције за железнички саобраћај

 

24.610.000.000

– Субвенције за друмски саобраћај

 

19.763.000.000

– Субвенције у области туризма

 

1.344.000.000

– Субвенције у области културе

 

2.250.000.000

– Остале субвенције

 

4.396.625.000

1.5. Донације страним владама

461

1.000.000

1.6. Дотације међународним организацијама

462

9.891.801.000

1.7. Трансфери осталим нивоима власти

463

108.039.735.000

– Ненаменски трансфери општинама и градовима

463

33.327.366.000

– Трансфери за запослене у образовању на територији АПВ

463

38.755.728.000

– Остали трансфери

463

35.956.641.000

1.8. Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање

464

314.485.940.000

– Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање

237.925.000.000

– Национална служба за запошљавање

3.582.844.000

– Републички фонд за здравствено осигурање

64.579.908.000

– Фонд за социјално осигурање војних осигураника

400.000.000

– Остале дотације

7.998.188.000

1.9. Остале дотације и трансфери

465

3.339.923.000

1.10. Социјално осигурање и социјална заштита

47

156.687.689.000

– Дечја заштита

92.771.788.000

– Борачко-инвалидска заштита

19.005.000.000

– Социјална заштита

36.333.624.000

– Транзициони фонд

150.000.000

– Ученички стандард

954.755.000

– Студентски стандард

1.515.785.000

– Стипендије за младе таленте

1.017.400.000

– Спортске стипендије, награде и признања

1.557.000.000

– Избегла и расељена лица

678.597.000

– Остала социјална заштита из буџета

2.703.740.000

1.11. Остали текући расходи

43, 48 и 49

49.874.125.000

– Средства резерви

499

5.002.000.000

– Остали текући расходи

43 и 48

44.872.125.000

2. Издаци за нефинансијску имовину

5

467.487.802.000

3. Издаци за отплату главнице (у циљу спровођења јавних политика)

61

29.500.000.000

4. Издаци за набавку финансијске имовине
(у циљу спровођења јавних политика)

62

44.812.973.000

Примања од задуживања и издаци за набавку финансијске имовине и отплату главнице дуга утврђују се у Рачуну финансирања у следећим износима:

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

Eкономскa класификацијa

Износ у динарима

Нето финансирање

197.000.000.000

Примања од задуживања и примања од продаје домаће финансијске имовине

9

1.102.000.000.000

Примања од задуживања

91

1.094.000.000.000

Примања од емитовања хартија од вредности на домаћем финансијском тржишту (записи и обвезнице емитоване на домаћем финансијском тржишту у домаћој и страној валути – дисконтована продајна вредност)

9111

250.000.000.000

Примања од емитовања хартија од вредности на међународном финансијском тржишту (Еврообвезнице – државне хартије од вредности емитоване на међународном финансијском тржишту у домаћој и страној валути – прилив по продајној цени)

9121

240.000.000.000

Примања од домаћег и иностраног задуживања (примљени кредити од домаћих и иностраних финансијских комерцијалних и мултилатералних институција и иностраних влада)

9112-9119

9122-9129

604.000.000.000

Примања од продаје домаће финансијске имовине

92

8.000.000.000

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине

6

703.000.000.000

Издаци за отплату кредита

61

695.000.000.000

Отплата главнице домаћим кредиторима

611

225.000.000.000

Отплата главнице страним кредиторима

612

465.000.000.000

Отплата главнице по гаранцијама

613

5.000.000.000

Издаци за набавку финансијске имовине

62

8.000.000.000

Промена стања на рачуну
(позитивна – повећање готовинских средстава
негативна – смањење готовинских средстава)

202.000.000.000

Члан 2.

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита, набавку финансијске имовине и отплату главнице по основу дугова домаћим и страним зајмодавцима за директне и индиректне обавезе Републике Србије (укључујући и операције са заменом дуга пре рока доспећа) из члана 1. овог закона износе укупно 900.000.000.000 динара. Наведена средства обезбедиће се из зајмова домаћих и међународних комерцијалних и мултилатералних финансијских институција и иностраних влада, као и из средстава опште алокације специјалних права вучења одобрених Републици Србији одлуком Одбора гувернера Међународног монетарног фонда о општој алокацији специјалних права вучења, у износу од највише 604.000.000.000 динара, кроз емитовање државних хартија од вредности (државних записа и обвезница на домаћем финансијском тржишту у домаћој и страној валути) у износу од највише 250.000.000.000 динара, и по потреби, у зависности од услова на финансијском тржишту, и од примања остварених од емисије еврообвезница (државних хартија од вредности емитованих на међународном финансијском тржишту у домаћој и страној валути) у износу од највише 240.000.000.000 динара као и из примања од продаје домаће финансијске имовине у износу од највише 8.000.000.000 динара.

Примања наведена у ставу 1. овог члана, представљају максимална средства која се обезбеђују из наведеног извора, стога иста представљају потенцијално максимално задуживање Републике Србије, у складу са услoвима на финансијском тржишту и потребама за финансирање у току године. У случају да није могуће остварити примања по основу задуживања у планираној пропорцији између зајмова и емитованих државних хартија од вредности на домаћем и међународном финансијском тржишту, као и да је могуће обезбедити боље услове финансирања из других извора, могућа је промена структуре у оквиру датих извора финансирања, уз услов да се не пређе укупан износ планираних средстава за дату намену у висини од 1.102.000.000.000 динара.

У случају остварења максималних планираних примања по основу задуживања из става 1. овог члана, неопходних за финансирање дефицита, отплату дуга и набавку финансијске имовине, износ од 202.000.000.000 динара, представљаће позитивну промену стања на рачуну. Средства од планираних примања се могу користити и за отплату обавеза које доспевају у наредној години.

За финансирање буџетског дефицита и отплате доспелих обавеза по основу јавног дуга, могу се током 2024. године користити средства са консолидованог рачуна трезора Републике Србије, до износа који не угрожава ликвидност тог рачуна.

Уколико на крају 2024. године буде постојала позајмица са консолидованог рачуна трезора, у зависности од услова на финансијском тржишту, може се пренети у наредну годину.

Уколико се у току године обезбеде примања од приватизације или повољнијих дугорочних концесионалних зајмова, пропорционално ће се смањивати други кредитни извори и емисије државних хартија од вредности на домаћем и међународном финансијском тржишту из става 1. овог члана.

Члан 3.

А. У 2024. години могу се издати гаранције Републике Србије до износа од 180.960.283.904 динара (EUR 1.533.561.728), и то:

Ред.

број

 

Износ

у динарима

Оригинална

валута

Износ у оригиналној валути

I.

Eвропској банци за обнову и развој

1.

Акционарско друштво за железнички превоз путника ,,Србија Воз”, Београд – Реконструкција и модернизација регионалних депоа

2.950.000.000

EUR

25.000.000

2.

АД ,,Електропривреда Србије”, Београд – Ревитализација Власинских ХЕ

7.906.000.000

EUR

67.000.000

Укупно:

10.856.000.000

EUR

92.000.000

II.

Немачкој развојној банци (КфW)

1.

АД ,,Електромрежа Србије” – Енергетска ефикасност у преносним системима

4.130.000.000

EUR

35.000.000

2.

АД ,,Електропривреда Србије”, Београд – Обновљиви извори енергије Ветропарк Костолац

3.540.000.000

EUR

30.000.000

Укупно:

7.670.000.000

EUR

65.000.000

III.

Домаћим и страним пословним банкама

1.

АД ,,Електропривреда Србије”, Београд – ХЕС Горња Дрина – ХЕ Бук Бјела

29.500.000.000

EUR

250.000.000

2.

„Електродистрибуција Србијеˮ д.о.о. Београд – Пројекат аутоматизације средњенапонске дистрибутивне мреже

11.463.903.904

EUR

97.151.728

3.

Акционарско друштво за железнички превоз робе ,,Србија Карго”, Београд – Програм обнове возних средстава

1.770.000.000

EUR

15.000.000

4.

АД ,,Електропривреда Србије”, Београд – Ревитализација хидроелектране „Ђердап 2ˮ

25.134.000.000

EUR

213.000.000

5.

АД ,,Електропривреда Србије”, Београд – Ревитализација ХЕ Бистрица

4.130.000.000

EUR

35.000.000

6.

АД ,,Електропривреда Србије”, Београд – Реконструкција ХЕ Потпећ уз изградњу додатног агрегата

7.670.000.000

EUR

65.000.000

7.

АД ,,Електропривреда Србије”, Београд – Екран ПК Дрмно

6.420.380.000

EUR

54.410.000

8.

ЈП ,,Србијагас”, Нови Сад – Капиталне инвестиције за развој дистрибутивне мреже, укључујући мерне станице као и рехабилитација гасоводног система и јачање транспортних капацитета гасовода у Републици Србији

27.140.000.000

EUR

230.000.000

Укупно:

113.228.283.904

EUR

959.561.728

IV.

Европској инвестиционој банци

1.

„Електродистрибуција Србијеˮ д.о.о. Београд – Пројекат за паметна бројила

9.440.000.000

EUR

80.000.000

2.

„Електродистрибуција Србијеˮ д.о.о. Београд – Унапређење дистрибутивне мреже

11.800.000.000

EUR

100.000.000

Укупно:

21.240.000.000

EUR

180.000.000

V.

Француској агенцији за развој (АФД)

1.

АД ,,Електромрежа Србије” – Реконструкција РП 110kV Панчево 1 уз примену савремених дигиталних технологија

1.416.000.000

EUR

12.000.000

Укупно:

1.416.000.000

EUR

12.000.000

VI.

Европском друштву за финансирање железничких возних средстава (ЕУРОФИМА)

1.

Акционарско друштво за железнички превоз путника ,,Србија Воз”, Београд – Набавка нових возних средстава и модернизација постојећег возног парка (набавка нових локомотива, модернизација постојећих дизел – моторних возова, набавка возних средстава за међународни путнички саобраћај)

10.620.000.000

EUR

90.000.000

Укупно:

10.620.000.000

EUR

90.000.000

VII.

Азијској инфаструктурној инвестиционој банци

1.

АД ,,Електропривреда Србије”, Београд – Изградња соларне електране Кленовник

15.930.000.000

EUR

135.000.000

Укупно:

15.930.000.000

EUR

135.000.000

УКУПНО:

180.960.283.904

EUR

1.533.561.728

Б. Република Србија у 2024. години може одобрити пројектне и програмске зајмове до износа од 3.876.274.379.388 динара (USD 640.000.000, EUR 31.445.986.266 и RSD 94.000.000.000), и то са:

Ред.

број

Износ

у динарима

Оригинална

валута

Износ у оригиналној

валути

I.

Светском банком

1.

Пројекат управљања транзицијом рударског сектора за будући развој

7.836.500.000

USD

70.000.000

2.

Модернизација железничког сектора

у Србији – друга фаза

7.276.750.000

USD

65.000.000

3.

Трећи зајам за здравство

8.396.250.000

USD

75.000.000

4.

ДПЛ зајам за развојну политику зеленог раста – фаза 2

17.912.000.000

USD

160.000.000

5.

Додатно финансирање Пројекта акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији

2.950.000.000

EUR

25.000.000

6.

Пројекат унапређења земљишне администрације – фаза 2

3.540.000.000

EUR

30.000.000

7.

Додатно финансирање за Пројекат за конкурентну пољопривреду

11.800.000.000

EUR

100.000.000

8.

Пројекат подршке конкурентности малих и средњих предузећа у Републици Србији

5.900.000.000

EUR

50.000.000

9.

Други зајам за развојне политике у области управљања ризицима од елементарних непогода

7.080.000.000

EUR

60.000.000

10.

Унапређивање основног образовања и васпитања

8.850.000.000

EUR

75.000.000

Укупно:

41.421.500.000 40.120.000.000

USD

EUR

370.000.000

340.000.000

II.

Еврoпском инвестиционом банком

1.

Рехабилитација регионалних и локалних путева

35.400.000.000

EUR

300.000.000

2.

Реконструкција клиничких центара у Србији

18.601.874.000

EUR

157.643.000

3.

Пројекат изградње Аутопута Ниш–Мердаре

21.240.000.000

EUR

180.000.000

4.

Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја

10.030.000.000

EUR

85.000.000

5.

Изградња широкопојасне комуникационе инфраструктуре у руралним пределима Републике Србије – Фаза III

6.490.000.000

EUR

55.000.000

6.

Реконструкција деоница пруге на прузи Београд Центар – Распутница „Г” – Раковица–Младеновац–Лапово–Ниш

64.900.000.000

EUR

550.000.000

7.

Реконструкција железничке пруге Ниш–Димитровград

18.644.000.000

EUR

158.000.000

8.

Пројекат реконструкције и модернизације железничке пруге (Београд) – Стара Пазова – Шид – граница са Хрватском

44.250.000.000

EUR

375.000.000

Укупно:

219.555.874.000

EUR

1.860.643.000

III.

Европском банком за обнову и развој

1.

Изградња бране са акумулацијом Памбуковица

5.900.000.000

EUR

50.000.000

2.

Обновљиви извори енергије у системима даљинског грејања у Србији – Фаза 1

3.540.000.000

EUR

30.000.000

3.

Енергетска санација стамбених и јавних објеката

5.900.000.000

EUR

50.000.000

4.

Пројекат изградње Аутопута Ниш–Мердаре

21.240.000.000

EUR

180.000.000

5.

Програм за отпорност на климатске промене и наводњавање у Србији – додатна средства за фазу I и фазу II

2.124.000.000

EUR

18.000.000

6.

Програм чврстог отпада у Србији III

8.850.000.000

EUR

75.000.000

7.

Унапређење квалитета ваздуха у Републици Србији

5.900.000.000

EUR

50.000.000

8.

Соларно-термални пројекат у Новом Саду

10.620.000.000

EUR

90.000.000

9.

Пројекат рехабилитације и одржавања пруга

5.900.000.000

EUR

50.000.000

Укупно:

69.974.000.000

EUR

593.000.000

IV.

Банком за развој Савета Европе

1.

Програмски зајам – водоснабдевање и постројење за пречишћавање отпадних вода

35.400.000.000

EUR

300.000.000

2.

Изградња нове Универзитетске дечије клинике Тиршова 2

5.900.000.000

EUR

50.000.000

3.

Универзитетски спортски центар

2.362.000.000

EUR

20.000.000

4.

Зајам за подршку здравству

23.600.000.000

EUR

200.000.000

5.

Пројекат стамбене обнове после земљотреса у Доситејевој улици у Краљеву

601.800.000

EUR

5.100.000

6.

Изградња и опремање новог затвора у Суботици

2.950.000.000

EUR

25.000.000

7.

Пројекат изградње БИО4 кампуса

23.600.000.000

EUR

200.000.000

8.

Изградња новог објекта за потребе Специјалне затворске болнице у Београду

4.720.000.000

EUR

40.000.000

Укупно:

99.131.800.000

EUR

840.100.000

V.

Немачком развојном банком (KfW)

1.

Програм интегрисаног управљања чврстим отпадом, Фазе II и III

7.670.000.000

EUR

65.000.000

2.

Програм водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у Србији, Зелени градови

8.260.000.000

EUR

70.000.000

3.

Пројекат унапређења запошљавања „Good Jobs for Serbiaˮ

5.900.000.000

EUR

50.000.000

4.

Соларна енергија у системима даљинског грејања у Србији

4.720.000.000

EUR

40.000.000

5.

Обновљиви извори енергије: Развој тржишта биомасе у Републици Србији (компонента 2)

2.360.000.000

EUR

20.000.000

6.

ДПЛ зајам за развојну политику зеленог раста – фаза 2

15.930.000.000

EUR

135.000.000

7.

Пројекат енергетске ефикасности – фаза III

5.900.000.000

EUR

50.000.000

Укупно:

50.740.000.000

EUR

430.000.000

VI.

Француском агенцијом за развој (АФД)

1.

ДПЛ Зајам за развојну политику зеленог раста

15.930.000.000

EUR

135.000.000

2.

Модернизација железничког сектора у Србији – друга фаза

7.276.750.000

USD

65.000.000

3.

Унапређење управљања јавним финансијама за пружање услуга и зелени раст

8.177.400.000

EUR

69.300.000

4.

ДПЛ зајам за развојну политику зеленог раста – фаза 2

15.930.000.000

EUR

135.000.000

5.

Програм чврстог отпада у Србији III

8.850.000.000

EUR

75.000.000

6.

Национални инвестициони програм модернизације црпних станица за енергетски ефикасан систем одводњавања и наводњавања

7.080.000.000

EUR

60.000.000

7.

Програм финансирања инвестиционих пројеката за побољшање животне средине, подстицај зелене економије, енергетске ефикасности и улагања у трајна обртна средства

23.600.000.000

EUR

200.000.000

Укупно:

7.276.750.000 79.567.400.000

USD

EUR

65.000.000

674.300.000

VII.

Страним владама и фондовима

1.

Република Француска – Трезор

1.1.

Пројекат изградње београдског метроа, фаза I

9.440.000.000

EUR

80.000.000

1.2.

Пројекат аутоматизације средњенапонске дистрибутивне мреже

2.873.096.096

EUR

24.348.272

2.

Финансирање подршке буџету Републике Србије (укључујући, али не ограничавајући се на обезбеђивање средстава за финансирање потреба Републике Србије од националног значаја)

413.000.000.000

EUR

3.500.000.000

3.

Фонд за развој Саудијске Арабије

3.1.

Програм јачања инфраструктуре за наводњавање

8.396.250.000

USD

75.000.000

3.2.

Пројекат оператера преносног система ЕМС (фаза 1)

7.276.750.000

USD

65.000.000

3.3.

Финансирање изградње инфраструктуре БИО4 Кампуса у Београду

7.276.750.000

USD

65.000.000

4.

Изградња РХЕ Бистрица

106.200.000.000

EUR

900.000.000

Укупно:

22.949.750.000

531.513.096.096

USD

EUR

205.000.000

4.504.348.272

VIII.

Институционалним инвеститорима

1.

Обвезнице на међународном финансијском тржишту

236.000.000.000

EUR

2.000.000.000

Укупно:

236.000.000.000

EUR

2.000.000.000

IX.

Страним инвестиционим корпорацијама, фондовима и банкама

1.

Пројекат изградње аутопута Е-761, деоница Појате–Прељина (Моравски коридор)

96.760.000.000

EUR

820.000.000

2.

Пројекат за изградњу урбане инфраструктуре и националног стадиона са приступним саобраћајницама

42.480.000.000

EUR

360.000.000

3.

Пројекат изградње линијске инфраструктуре за потребе развоја нове области у оквиру изградње Националног фудбалског стадиона са пратећим садржајима на територији градске општине Сурчин у Београду

22.420.000.000

EUR

190.000.000

4.

Пројекат изградње београдског метроа, фаза I

177.000.000.000

EUR

1.500.000.000

5.

Брза саобраћајница Крагујевац–Мрчајевци

35.400.000.000

EUR

300.000.000

6.

Пројекат изградње депонија чврстог отпада

33.040.000.000

EUR

280.000.000

7.

Пројекат изградње аутопута, деоница Београд – Зрењанин – Нови Сад

165.200.000.000

EUR

1.400.000.000

8.

Пројекат изградње аутопута Е-763, деоница Пожега–Бољаре

182.900.000.000

EUR

1.550.000.000

9.

Реконструкција деоница пруге на прузи Београд Центар – Распутница „Г” – Раковица–Младеновац–Лапово–Ниш

70.800.000.000

EUR

600.000.000

10.

Пројекат изградње аутопута Београд–Сарајево, деоница Пожега–Котроман

97.940.000.000

EUR

830.000.000

11.

Изградња Реверзибилне хидроелектране „Ђердап 3ˮ

118.000.000.000

EUR

1.000.000.000

12.

Изградња само-балансираних соларних електрана капацитета 1 GW са батеријским системима за складиштење електричне енергије

165.200.000.000

EUR

1.400.000.000

13.

Изградња ветроелектрана капацитета до 1 GW

165.200.000.000

EUR

1.400.000.000

14.

Финансирање подршке буџету Републике Србије (укључујући, али не ограничавајући се на обезбеђивање средстава за финансирање потреба Републике Србије од националног значаја)

413.000.000.000

EUR

3.500.000.000

15.

Реконструкција и модернизација пруге Ваљево–Врбница – граница са Црном Гором

118.000.000.000

EUR

1.000.000.000

16.

Пројекaт изградње аутопута Београд–Сарајево, деоница Сремска Рача – Кузмин

11.800.000.000

EUR

100.000.000

17.

Ревитализација ХЕ Бистрица

4.130.000.000

EUR

35.000.000

18.

Реконструкција ХЕ Потпећ уз изградњу додатног агрегата

7.670.000.000

EUR

65.000.000

19.

Ревитализација хидроелектране „Ђердап 2ˮ

25.134.000.000

EUR

213.000.000

20.

Припрема и изградња центра за специјализоване изложбе са пратећом инфраструктуром (EXPO 2027)

53.100.000.000

EUR

450.000.000

21.

SACE Push Facility

23.600.000.000

EUR

200.000.000

22.

Изградња гасне електране у Новом Саду 350 MW електричне енергије и 100 MW топлотне енергије

44.014.000.000

EUR

373.000.000

23.

Изградња института за онкологију и радиологију Србије са научно-истраживачким комплексом

38.704.000.000

EUR

328.000.000

24.

Развој вештачке интелигенције у Републици Србији

5.900.000.000

EUR

50.000.000

Укупно:

2.117.392.000.000

EUR

17.944.000.000

X.

Кинеским банкама

1.

Пројекат изградње београдске обилазнице Сектор Ц

80.240.000.000

EUR

680.000.000

2.

Пројекат изградње обилазнице око Новог Сада са изградњом моста преко Дунава и приступним саобраћајницама

17.602.650.000

EUR

149.175.000

3.

Набавка 5 нових ЕМВ за брзине 200 km/h

7.729.000.000

EUR

65.500.000

4.

Изградња брзе саобраћајнице Бачки Брег – Сомбор – Кикинда

25.960.000.000

EUR

220.000.000

5.

Пројектовање и извођење радова на изградњи комуналне (канализационе) инфраструктуре у Републици Србији – Чиста Србија

22.420.000.000

EUR

190.000.000

6.

Српско-кинески индустријски парк „Михајло Пупинˮ у Београду

16.510.559.292

EUR

139.919.994

Укупно:

170.462.209.292

EUR

1.444.594.994

XI.

Извозно-увозном банком Мађарске

1.

Пројекти у области комунално-еколошког уређења, система пречишћавања отпадних вода и водоснабдевања и речне инфраструктуре

8.920.800.000

EUR

75.600.000

2.

Путна инфраструктура – Израда документације за пројекат изградње тунела код Љубовије и Развој транспортних праваца за превоз комуналног отпада на депонију „Северна Бачкаˮ

1.109.200.000

EUR

9.400.000

Укупно:

10.030.000.000

EUR

85.000.000

XII.

Пословним банкама

1.

Изградња саобраћајнице Рума–Шабац–Лозница

30.000.000.000

RSD

30.000.000.000

2.

Изградња брзе саобраћајнице, деоница Пожаревац–Голубац

30.000.000.000

RSD

30.000.000.000

3.

Пројекат изградње аутопута, деоница Београд – Зрењанин – Нови Сад

35.400.000.000

EUR

300.000.000

4.

Пројекат изградње тунелске везе од Карађорђеве улице до Дунавске падине

17.700.000.000

EUR

150.000.000

5.

Изградња саобраћајнице са инфраструктуром на Макишком пољу

21.240.000.000

EUR

180.000.000

6.

Уговор о пројектовању и извођењу радова на изградњи Северне обилазнице око Крагујевца

34.000.000.000

RSD

34.000.000.000

7.

Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије, за деоницу Нови Сад – Суботица – државна граница (Келебија)

11.800.000.000

EUR

100.000.000

Укупно:

94.000.000.000 86.140.000.000

RSD

EUR

94.000.000.0000

730.000.000

USD

640.000.000

EUR

31.445.986.266

УКУПНО:

3.876.274.379.388

RSD

94.000.000.000

У циљу рационализације трошкова задуживања на предлог Министарства финансија, уместо пројектних зајмова Република Србија може емитовати државне хартије од вредности на домаћем и међународном финансијском тржишту за финансирање пројеката до износа наведених у овом члану.

У случају да није могуће реализовати зајам са наведеним зајмодавцем и/или је могуће обезбедити боље услове финансирања код других зајмодаваца, могућа је промена зајмодавца за финансирање пројеката до износа планираног задуживања наведеног у овом члану.

В. Стање јавног дуга Републике Србије, на дан 31. јул 2023. године, износило је 4.111.103.937.029 динара (35.070.317.467 EUR). Пројекције рата главнице индикативног су карактера и дате су на основу стања дуга на дан 31. јул 2023. године и осталих расположивих информација.

I. ДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ:

1. Директне обавезе – унутрашњи дуг

Ред. број

Назив дуга

Услови

Стање дуга

у EUR

Стање дуга

у RSD

1.1

Преузета обавеза Републичког фонда за ПИО пољопривредника

22.546.102

2.642.957.730

Први датум отплате главнице

17.11.2006.

Последњи датум отплате главнице

-

Рата главнице за 2024. год.

2.000.000 RSD

Каматна стопа

8,50%

1.2

Преузета обавеза Републичког фонда за ПИО запослених

6.213.369

728.359.672

Први датум отплате главнице

2005.

Последњи датум отплате главнице

-

Рата главнице за 2024. год.

1.000.000 RSD

Каматна стопа

8,50%

1.3

Стара девизна штедња – грађани

368.330.516

43.177.397.459

Први датум отплате главнице

31.05.2002.

Последњи датум отплате главнице

-

Рата главнице за 2024. год.

8.000.000 EUR

Каматна стопа

2,00%

1.4

Неисплаћена девизна штедња грађана положена код банака чије је седиште на територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших република СФРЈ

13.328.129

1.562.384.626

Први датум отплате главнице

28.02.2020.

Последњи датум отплате главнице

-

Рата главнице за 2024. год.

2.000.000 EUR

Каматна стопа

-

1.5

Обвезнице зајма за привредни развој

7.600.826

891.003.782

Први датум отплате главнице

31.08.2004.

Последњи датум отплате главнице

-

Рата главнице за 2024. год.

100.000 EUR

Каматна стопа

2,00%

1.6

Дугорочне штедне обвезнице деноминоване у динарима

651.024

76.316.000

Први датум отплате главнице

04.03.2019.

Последњи датум отплате главнице

27.12.2027.

Рата главнице за 2024. год.

-

Купонска стопа

6,25%

1.7

Дугорочне штедне обвезнице деноминоване у еврима

10.347.700

1.213.004.993

Први датум отплате главнице

31.01.2019.

Последњи датум отплате главнице

27.12.2027.

Рата главнице за 2024. год.

-

Купонска стопа

4,00%

1.8

Хартије од вредности емитоване на домаћем финансијском тржишту у динарима

7.039.610.783

825.215.558.250

Први датум отплате главнице

-

Последњи датум отплате главнице

-

Рата главнице (номинална вредност) за 2024. год.

90.711.078.250 RSD

Извршна стопа за записе/Купонска стопа за обвезнице

– двогодишње обвезнице

2,75%-5,00%

– трогодишње обвезнице

-

– петогодишње обвезнице

4,00%

– петипогодишње обвезнице

3,00%

– седмогодишње обвезнице

4,50%

– десетогодишње обвезнице

– дванаестипогодишње обвезнице

5,875%-10,00%

4,50%

1.9

Хартије од вредности емитоване на домаћем финансијском тржишту у еврима

1.919.535.000

225.016.722.561

Први датум отплате главнице

-

Последњи датум отплате главнице

-

Рата главнице (номинална вредност) за 2024. год.

591.907.000 EUR

Извршна стопа за записе/Купонска стопа за обвезнице

– двогодишње обвезнице

0,75%-2,50%

– двоипогодишње обвезнице

0,85%

– петогодишње обвезнице

1,00%-1,75%

– седмогодишње обвезнице

2,50%

– десетогодишње обвезнице

3,25%-5,00%

– дванаестогодишње обвезнице

1,50%-2,00%

– петнаестогодишње обвезнице

3,50%-5,85%

– двадесетогодишње обвезнице

2,25%-3,50%

– двадесетпетогодишње обвезнице

2,30%

1.10

Државне обвезнице емитоване ради регулисања обавеза по основу обештећења за одузету имовину

101.443.928

11.891.723.882

Први датум отплате главнице

14.01.2023.

Последњи датум отплате главнице

-

Рата главнице за 2024. год.

13.275.102 EUR

Каматна стопа

2,00%

1.11

Дуг по основу преноса Републици Србији обавеза Војвођанске банке а.д. Нови Сад према НБС по основу одобреног кредита за ликвидност из примарне емисије

5.114.192

599.509.153

Први датум отплате главнице

-

Последњи датум отплате главнице

-

Рата главнице за 2024. год.

-

Каматна стопа

-

1.12

Обавезе СРЈ према НБС по основу Уговора Г. Бр. 840 од 26. септембра 1995. године

1.923.084

225.432.717

Први датум отплате главнице

-

Последњи датум отплате главнице

-

Рата главнице за 2024. год.

-

Каматна стопа

-

1.13

Обавезе СРЈ према НБС по основу Уговора Г. Бр. 132 од 23. фебруара 2000. године

26.814.897

3.143.365.541

Први датум отплате главнице

-

Последњи датум отплате главнице

-

Рата главнице за 2024. год.

-

Каматна стопа

-

1.14

UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd – Финансирање пројекта Рума–Шабац–Лозница

89.420.403

10.482.271.008

Први датум отплате главнице

30.06.2023.

Последњи датум отплате главнице

31.12.2029.

Рата главнице за 2024. год.

1.612.657.078 RSD

Каматна стопа

3M BELIBOR + 2,70%

1.15

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad – Пројекат реконструкције и модернизације железничке пруге Суботица–Хоргош граница са Мађaрском (Сегедин)

69.998.670

8.205.566.144

Први датум отплате главнице

15.04.2024.

Последњи датум отплате главнице

15.10.2028.

Рата главнице за 2024. год.

13.999.734 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 1,85%

1.16

Banca Intesa a.d. Beograd – Финансирање пројекта Рума–Шабац–Лозница

127.105.105

14.899.845.127

Први датум отплате главнице

01.02.2024.

Последњи датум отплате главнице

01.08.2031.

Рата главнице за 2024. год.

1.862.480.641 RSD

Каматна стопа

6M BELIBOR + 2,00%

1.17

NLB Komercijalna banka AD Beograd – Пројекат изградње пута IБ реда, деоница брзе саобраћајнице: Ауто-пут Е-75 Београд–Ниш (петља „Пожаревацˮ) – Пожаревац (Обилазница) – Велико Градиште – Голубац (Дунавска магистрала)

118.093.495

13.843.462.739

Први датум отплате главнице

05.01.2026.

Последњи датум отплате главнице

05.10.2032.

Рата главнице за 2024. год.

0 RSD

Каматна стопа

3M BELIBOR + 3,85%

1.18

Banca Intesa a.d. Beograd – Финансирање пројекта изградње саобраћајнице – Рума–Шабац–Лозница

0

0

Први датум отплате главнице

01.10.2025.

Последњи датум отплате главнице

01.07.2031.

Рата главнице за 2024. год.

0 RSD

Каматна стопа

3M BELIBOR + 3,30%

1.19

OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad – Финансирање пројекта изградње брзе саобраћајнице, деоница Пожаревац–Голубац (Дунавска магистрала)

0

0

Први датум отплате главнице

15.10.2026.

Последњи датум отплате главнице

15.04.2033.

Рата главнице за 2024. год.

0 RSD

Каматна стопа

3M BELIBOR + 3,85%

УКУПНО ДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ – УНУТРАШЊИ ДУГ

9.928.077.223

1.163.814.881.384

II. Директне обавезе – спољни дуг

IBRD

1.1

IBRD – Консолидациони зајам А

159.222.908

18.664.841.743

Први датум отплате главнице

15.03.2005.

Последњи датум отплате главнице

15.09.2031.

Рата главнице за 2024. год.

18.810.742 EUR

Каматна стопа

Г1, Г2 = 6M EURIBOR + 0,55%, Г3=5,81%

1.2

IBRD – Консолидациони зајам Б

302.572.554

35.468.946.642

Први датум отплате главнице

15.06.2005.

Последњи датум отплате главнице

15.12.2031.

Рата главнице за 2024. год.

35.746.203 EUR

Каматна стопа

Г1, Г2= 6M EURIBOR + 0,55%, Г3=5,79%

1.3

IBRD – Додатно финансирање Пројекта енергетске ефикасности за Србију

1.110.105

130.131.557

Први датум отплате главнице

15.08.2012.

Последњи датум отплате главнице

15.02.2024.

Рата главнице за 2024. год.

550.175 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 0,52%

1.4

IBRD – Пројекат „Регионални развој Бора”

601.688

70.532.649

Први датум отплате главнице

15.08.2012.

Последњи датум отплате главнице

15.02.2024.

Рата главнице за 2024. год.

297.763 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 0,52%

1.5

IBRD – Додатно финансирање Пројекта рехабилитације система за наводњавање и одводњавање

2.891.744

338.983.475

Први датум отплате главнице

15.08.2012.

Последњи датум отплате главнице

15.02.2024.

Рата главнице за 2024. год.

1.431.710 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 0,52%

1.6

IBRD – Пројекат реформе пољопривреде у транзицији

662.801

77.696.566

Први датум отплате главнице

15.08.2012.

Последњи датум отплате главнице

15.02.2024.

Рата главнице за 2024. год.

328.225 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 0,52%

1.7

IBRD – Програмски зајам за развој приватног и финансијског сектора

17.436.040

2.043.932.801

Први датум отплате главнице

01.09.2017.

Последњи датум отплате главнице

01.03.2029.

Рата главнице за 2024. год.

2.910.660 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + променљива маржа

1.8

IBRD – Пројекат аутопут Коридор 10

138.253.706

16.206.735.330

Први датум отплате главнице

15.10.2017.

Последњи датум отплате главнице

15.04.2029.

Рата главнице за 2024. год.

23.078.617 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + променљива маржа

1.9

IBRD – Други програмски зајам за развој приватног и финансијског сектора

38.324.040

4.492.520.259

Први датум отплате главнице

01.02.2018.

Последњи датум отплате главнице

01.08.2029.

Рата главнице за 2024. год.

5.904.720 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + променљива маржа

1.10

IBRD – Програмски зајам за развој јавних финансија

37.945.130

4.448.102.673

Први датум отплате главнице

01.03.2018.

Последњи датум отплате главнице

01.09.2029.

Рата главнице за 2024. год.

5.846.340 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + променљива маржа

1.11

IBRD – Додатно финансирање пројекат здравства

2.532.552

296.877.442

Први датум отплате главнице

15.08.2014.

Последњи датум отплате главнице

15.02.2026.

Рата главнице за 2024. год.

846.892 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + променљива маржа

1.12

IBRD – Додатно финансирање пројекта реконструкције саобраћаја

3.002.524

351.969.633

Први датум отплате главнице

15.08.2012.

Последњи датум отплате главнице

15.02.2024.

Рата главнице за 2024. год.

1.488.197 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 0,52%

1.13

IBRD – Други програмски зајам за развој јавних финансија

73.529.412

8.619.455.882

Први датум отплате главнице

15.10.2026.

Последњи датум отплате главнице

15.04.2031.

Рата главнице за 2024. год.

0 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 1,01%

1.14

IBRD – Пројекат подршке Aгенцији за осигурање депозита

663.809

77.814.720

Први датум отплате главнице

15.04.2019.

Последњи датум отплате главнице

15.10.2025.

Рата главнице за 2024. год.

297.630 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + променљива маржа

1.15

IBRD – Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја

27.279.319

3.197.807.236

Први датум отплате главнице

15.06.2018.

Последњи датум отплате главнице

15.12.2027.

Рата главнице за 2024. год.

6.067.365 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 0,55%

1.16

IBRD – Пројекат хитне санације од поплава

219.524.502

25.733.671.922

Први датум отплате главнице

01.11.2023.

Последњи датум отплате главнице

01.05.2044.

Рата главнице за 2024. год.

10.449.366 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + променљива маржа

1.17

IBRD – Други Пројекат развоја здравства Србије

18.267.310

2.141.378.120

Први датум отплате главнице

01.08.2019.

Последњи датум отплате главнице

01.02.2029.

Рата главнице за 2024. год.

3.044.426 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + променљива маржа

1.18

IBRD – Први програмски зајам за развој и реструктурирање државних предузећа

84.617.890

9.919.298.307

Први датум отплате главнице

15.06.2023.

Последњи датум отплате главнице

15.12.2034.

Рата главнице за 2024. год.

7.364.220 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + променљива маржа

1.19

IBRD – Пројекат унапређења земљишне администрације у Србији

23.184.572

2.717.802.133

Први датум отплате главнице

15.05.2019.

Последњи датум отплате главнице

15.11.2029.

Рата главнице за 2024. год.

3.573.687 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + променљива маржа

1.20

IBRD – Пројекат за унапређење конкурентности и запошљавања

84.927.236

9.955.561.231

Први датум отплате главнице

01.03.2026.

Последњи датум отплате главнице

01.09.2040.

Рата главнице за 2024. год.

0 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + променљива маржа

1.21

IBRD – Програм модернизације и оптимизације јавне управе

45.875.340

5.377.718.381

Први датум отплате главнице

15.04.2021.

Последњи датум отплате главнице

15.10.2032.

Рата главнице за 2024. год.

4.833.864 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + променљива маржа

1.22

IBRD – Други програмски зајам за развој и реструктурирање државних предузећа

89.800.000

10.526.769.080

Први датум отплате главнице

15.10.2031.

Последњи датум отплате главнице

15.10.2031.

Рата главнице за 2024. год.

0 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + променљива маржа

1.23

IBRD – Додатно финансирање за Пројекат аутопут Коридор 10

28.000.000

3.282.288.805

Први датум отплате главнице

01.12.2021.

Последњи датум отплате главнице

01.06.2031.

Рата главнице за 2024. год.

3.500.000 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 0,85%

1.24

IBRD – Први програмски зајам за развојне политике у области јавних расхода и јавних предузећа

182.600.000

21.405.211.960

Први датум отплате главнице

15.11.2036.

Последњи датум отплате главнице

15.11.2036.

Рата главнице за 2024. год.

0 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + променљива маржа

1.25

IBRD – Зајам за развојне политике у области управљања ризицима од елементарних непогода са опцијом одложеног повлачења средстава

66.100.000

7.748.546.060

Први датум отплате главнице

01.06.2027.

Последњи датум отплате главнице

01.12.2036.

Рата главнице за 2024. год.

0 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + променљива маржа

1.26

IBRD – Програм унапређења ефикасности и одрживости инфраструктуре

62.070.550

7.276.195.386

Први датум отплате главнице

01.12.2022.

Последњи датум отплате главнице

01.06.2037.

Рата главнице за 2024. год.

4.428.373 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + променљива маржа

1.27

IBRD – Пројекат инклузивног предшколског образовања и васпитања

21.264.366

2.492.706.772

Први датум отплате главнице

01.06.2022.

Последњи датум отплате главнице

01.12.2037.

Рата главнице за 2024. год.

2.159.118 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + променљива маржа

1.28

IBRD – Додатно финансирање за Други Пројекат развоја здравства Србије

24.954.258

2.925.252.932

Први датум отплате главнице

01.08.2023.

Последњи датум отплате главнице

01.08.2032.

Рата главнице за 2024. год.

2.624.950 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + променљива маржа

1.29

IBRD – Пројекат пружања подршке финансијским институцијама у државном власништву

37.718.578

4.421.545.183

Први датум отплате главнице

15.04.2023.

Последњи датум отплате главнице

15.10.2032.

Рата главнице за 2024. год.

3.977.801 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + променљива маржа

1.30

IBRD – Други програмски зајам за развојне политике у области јавних расхода и јавних предузећа

160.600.000

18.826.270.760

Први датум отплате главнице

15.05.2027.

Последњи датум отплате главнице

15.11.2037.

Рата главнице за 2024. год.

0 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + променљива маржа

1.31

IBRD – Пројекат унапређења услуга електронске управе

17.559.453

2.058.399.881

Први датум отплате главнице

15.05.2024.

Последњи датум отплате главнице

15.11.2033.

Рата главнице за 2024. год.

1.755.945 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 0,70%

1.32

IBRD – Пројекат модернизације пореске администрације

5.474.975

641.801.760

Први датум отплате главнице

15.05.2024.

Последњи датум отплате главнице

15.11.2033.

Рата главнице за 2024. год.

547.498 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 0,70%

1.33

IBRD – Пројекат унапређења трговине и саобраћаја Западног Балкана уз примену вишефазног програмског приступа

1.843.505

216.104.136

Први датум отплате главнице

15.05.2022.

Последњи датум отплате главнице

15.11.2030.

Рата главнице за 2024. год.

246.130 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 0,50%

1.34

IBRD – Пројекат за конкурентну пољопривреду

24.654.527

2.890.117.077

Први датум отплате главнице

15.05.2023.

Последњи датум отплате главнице

15.11.2031.

Рата главнице за 2024. год.

3.839.117 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 0,50%

1.35

IBRD – Додатно финансирање за Пројекат унапређења земљишне администрације у Србији

13.467.847

1.578.763.028

Први датум отплате главнице

15.05.2023.

Последњи датум отплате главнице

15.11.2031.

Рата главнице за 2024. год.

1.647.633 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 0,50%

1.36

IBRD – Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији

24.054.185

2.819.742.257

Први датум отплате главнице

15.05.2023.

Последњи датум отплате главнице

15.11.2031.

Рата главнице за 2024. год.

2.832.674 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 0,50%

1.37

IBRD – Пројекат „Хитан одговор Републике Србије на COVID-19”

73.654.206

8.634.084.779

Први датум отплате главнице

15.06.2023.

Последњи датум отплате главнице

15.12.2031.

Рата главнице за 2024. год.

8.673.215 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 0,52%

1.38

IBRD – Пројекат интегрисаног развоја коридора реке Саве и Дрине применом вишефазног програмског приступа

10.695.500

1.253.775.709

Први датум отплате главнице

15.12.2023.

Последњи датум отплате главнице

15.06.2032.

Рата главнице за 2024. год.

1.189.340 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 0,65%

1.39

IBRD – Програмски зајам за развојне политике за ефикасност јавног сектора и зелени опоравак

82.600.000

9.682.751.960

Први датум отплате главнице

15.06.2026.

Последњи датум отплате главнице

15.12.2035.

Рата главнице за 2024. год.

0 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 0,63%

1.40

IBRD – Пројекат модернизације железничког сектора у Србији применом вишефазног програмског приступа

3.127.500

366.619.937

Први датум отплате главнице

15.06.2024.

Последњи датум отплате главнице

15.12.2032.

Рата главнице за 2024. год.

347.778 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 0,65%

1.41

IBRD – Пројекат чисте енергије и енергетске ефикасности за грађане

2.112.250

247.607.661

Први датум отплате главнице

15.06.2025.

Последњи датум отплате главнице

15.12.2033.

Рата главнице за 2024. год.

0 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 0,48%

1.42

IBRD – Пројекат развоја локалне инфраструктуре и инфраструктурног јачања локалних самоуправа

0

0

Први датум отплате главнице

15.06.2025.

Последњи датум отплате главнице

15.12.2036.

Рата главнице за 2024. год.

0 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 0,55%

1.43

IBRD – Пројекат унапређења управљања јавним финансијама за зелену транзицију

0

0

Први датум отплате главнице

15.04.2027.

Последњи датум отплате главнице

15.10.2034.

Рата главнице за 2024. год.

0 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + променљива маржа

1.44

IBRD – Пројекат развоја тржишта капитала

0

0

Први датум отплате главнице

15.04.2027

Последњи датум отплате главнице

15.10.2034.

Рата главнице за 2024. год.

0 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + променљива маржа

1.45

IBRD – Први зајам за развојне политике зеленог раста у Републици Србији

0

0

Први датум отплате главнице

15.04.2027.

Последњи датум отплате главнице

15.10.2034.

Рата главнице за 2024. год.

0 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + променљива маржа

1

Укупно

2.214.776.882

259.626.333.825

IDA

2.1

IDA – Други кредит за структурно прилагођавање

5.508.103

645.685.184

Први датум отплате главнице

15.02.2015.

Последњи датум отплате главнице

15.08.2024.

Рата главнице за 2024. год.

3.010.000 SDR

Каматна стопа

0,75% трошкови сервисирања

2.2

IDA – Пројекат за катастар непокретности и упис права у Србији

2.351.395

275.641.302

Први датум отплате главнице

15.08.2014.

Последњи датум отплате главнице

15.02.2024.

Рата главнице за 2024. год.

963.721 SDR

Каматна стопа

0,75% трошкови сервисирања

2.3

IDA – Пројекат енергетске ефикасности у Србији

1.719.469

201.564.059

Први датум отплате главнице

15.08.2014.

Последњи датум отплате главнице

15.02.2024.

Рата главнице за 2024. год.

704.726 SDR

Каматна стопа

0,75% трошкови сервисирања

2.4

IDA– Пројекат консолидације наплате и реформе пензионе администрације у Србији

3.968.407

465.194.955

Први датум отплате главнице

15.08.2015.

Последњи датум отплате главнице

15.02.2025.

Рата главнице за 2024. год.

1.626.455 SDR

Каматна стопа

0,75% трошкови сервисирања

2.5

IDA – Пројекат ревитализације система за наводњавање и одводњавање Србије

3.907.651

458.072.822

Први датум отплате главнице

15.10.2015.

Последњи датум отплате главнице

15.04.2025.

Рата главнице за 2024. год.

1.601.554 SDR

Каматна стопа

0,75% трошкови сервисирања

2.6

IDA – Први кредит за програмски развој политике у приватном и финансијском сектору

11.589.586

1.358.584.550

Први датум отплате главнице

15.02.2016.

Последњи датум отплате главнице

15.08.2025.

Рата главнице за 2024. год.

3.800.000 SDR

Каматна стопа

0,75% трошкови сервисирања

2.7

IDA – Пројекат реконструкције саобраћаја у Србији

4.473.021

524.348.057

Први датум отплате главнице

15.08.2014.

Последњи датум отплате главнице

15.02.2024.

Рата главнице за 2024. год.

1.833.271 SDR

Каматна стопа

0,75% трошкови сервисирања

2.8

IDA – Додатно финансирање пројекта енергетске ефикасности за Србију

3.062.616

359.013.962

Први датум отплате главнице

15.08.2017.

Последњи датум отплате главнице

15.02.2027.

Рата главнице за 2024. год.

627.608 SDR

Каматна стопа

0,75% трошкови сервисирања

2

Укупно

36.580.248

4.288.104.891

EIB

3.1

EIB – Обнова регионалних болница

9.303.003

1.090.540.841

Први датум отплате главнице

05.11.2009.

Последњи датум отплате главнице

21.12.2026.

Рата главнице за 2024. год.

3.145.032 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

3.2

EIB – Пројекат обнове школа

7.765.030

910.252.490

Први датум отплате главнице

07.02.2012.

Последњи датум отплате главнице

26.03.2029.

Рата главнице за 2024. год.

1.661.012 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

3.3

EIB – Општинска и регионална инфраструктура

29.755.314

3.488.054.774

Први датум отплате главнице

25.04.2016.

Последњи датум отплате главнице

27.04.2037.

Рата главнице за 2024. год.

3.333.333 EUR

Каматна стопа

фиксна/варијабилна по траншама

3.4

EIB – Истраживање и развој у јавном сектору

136.925.595

16.051.048.139

Први датум отплате главнице

25.04.2016.

Последњи датум отплате главнице

25.04.2042.

Рата главнице за 2024. год.

7.708.333 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

3.5

EIB – Пројекат модернизације школа

43.029.430

5.044.107.767

Први датум отплате главнице

18.04.2016.

Последњи датум отплате главнице

16.04.2046.

Рата главнице за 2024. год.

1.721.450 EUR

Каматна стопа

фиксна/варијабилна по траншама

3.6

EIB – Kлинички центри/А

70.061.164

8.212.891.965

Први датум отплате главнице

06.02.2014.

Последњи датум отплате главнице

30.03.2044.

Рата главнице за 2024. год.

3.875.755 EUR

Каматна стопа

фиксна/варијабилна по траншама

3.7

EIB – Kлинички центри/Б

70.000.000

8.205.722.000

Први датум отплате главнице

22.03.2027.

Последњи датум отплате главнице

20.03.2047.

Рата главнице за 2024. год.

0 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

3.8

EIB – Kлинички центри/Ц

20.000.000

2.344.492.000

Први датум отплате главнице

20.02.2029.

Последњи датум отплате главнице

20.08.2047.

Рата главнице за 2024. год.

0 EUR

Каматна стопа

3,653%

3.9

EIB – Апекс зајам за мала и средња предузећа II/А, II/Б и II/Ц

1.034.854

121.310.290

Први датум отплате главнице

13.09.2013.

Последњи датум отплате главнице

25.06.2024.

Рата главнице за 2024. год.

517.427 EUR

Каматна стопа

фиксна/варијабилна по траншама

3.10

EIB – Коридор 10 – Аутопут (Е80) – фаза I

245.963.948

28.833.025.475

Први датум отплате главнице

22.10.2018.

Последњи датум отплате главнице

24.08.2048.

Рата главнице за 2024. год.

9.474.165 EUR

Каматна стопа

фиксна/варијабилна по траншама

3.11

EIB – Коридор 10 – Аутопут (E75)

303.128.737

35.534.144.926

Први датум отплате главнице

02.03.2020.

Последњи датум отплате главнице

03.08.2048.

Рата главнице за 2024. год.

11.611.120 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

3.12

EIB – Унапређење објеката правосудних органа

13.288.219

1.557.706.164

Први датум отплате главнице

15.06.2020.

Последњи датум отплате главнице

03.02.2042.

Рата главнице за 2024. год.

750.000 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

3.13

EIB – Апекс зајам за мала и средња предузећа и друге приоритете III/А

37.698.989

4.419.248.945

Први датум отплате главнице

21.11.2016.

Последњи датум отплате главнице

26.04.2028.

Рата главнице за 2024. год.

8.590.125 EUR

Каматна стопа

фиксна/варијабилна по траншама

3.14

EIB – Рехабилитација и безбедност путева

92.311.688

10.821.200.743

Први датум отплате главнице

27.01.2020.

Последњи датум отплате главнице

25.01.2038.

Рата главнице за 2024. год.

3.093.074 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

3.15

EIB – Општинска и регионална инфраструктура Б

23.314.441

2.733.026.073

Први датум отплате главнице

25.10.2022.

Последњи датум отплате главнице

25.04.2039.

Рата главнице за 2024. год.

1.364.112 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

3.16

EIB – Унапређење објеката правосудних органа Б

14.070.967

1.649.463.434

Први датум отплате главнице

17.10.2022.

Последњи датум отплате главнице

15.04.2044.

Рата главнице за 2024. год.

556.774 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

3.17

EIB – Апекс зајам за мала и средња предузећа и друге приоритете III/Б

79.566.276

9.327.124.921

Први датум отплате главнице

28.02.2018.

Последњи датум отплате главнице

02.12.2032.

Рата главнице за 2024. год.

11.996.942 EUR

Каматна стопа

фиксна/варијабилна по траншама

3.18

EIB – Развој речне транспортне инфраструктуре у Србији

35.735.000

4.189.021.081

Први датум отплате главнице

15.10.2024.

Последњи датум отплате главнице

15.04.2052.

Рата главнице за 2024. год.

333.333 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

3.19

EIB – Железничка пруга Ниш–Димитровград

0

0

Први датум отплате главнице

-

Последњи датум отплате главнице

-

Рата главнице за 2024. год.

-

Каматна стопа

-

3.20

EIB – Ревитализације јавне инфраструктуре у најугроженијим и најсиромашнијим општинама у земљи Партнерство за локални развој

16.984.151

1.990.960.307

Први датум отплате главнице

20.05.2025.

Последњи датум отплате главнице

20.11.2047.

Рата главнице за 2024. год.

0 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

3.21

EIB – Оквир за јачање отпорности локалне инфраструктуре

12.000.000

1.406.695.200

Први датум отплате главнице

15.10.2024.

Последњи датум отплате главнице

17.10.2039.

Рата главнице за 2024. год.

387.097 EUR

Каматна стопа

0,328%

3.22

EIB – Аутопут Е-80 деоница Ниш -Мердаре фаза I

10.708.169

1.255.260.771

Први датум отплате главнице

15.05.2027.

Последњи датум отплате главнице

15.11.2052.

Рата главнице за 2024. год.

0 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

3.23

EIB – Гасни интерконектор Ниш – Димитровград – Бугарска (граница)

10.000.000

1.172.246.000

Први датум отплате главнице

10.02.2028.

Последњи датум отплате главнице

10.08.2048.

Рата главнице за 2024. год.

0 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

3.24

EIB – COVID-19 Подршка Влади Србије за мала и средња предузећа и предузећа средње тржишне капитализације

75.324.355

8.829.867.396

Први датум отплате главнице

25.07.2023.

Последњи датум отплате главнице

25.01.2027.

Рата главнице за 2024. год.

21.521.244 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

3.25

EIB – Повезане школе у Србији

59.222.766

6.942.365.058

Први датум отплате главнице

15.05.2025.

Последњи датум отплате главнице

15.05.2033.

Рата главнице за 2024. год.

0 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

3.26

EIB – Железнички коридор X у Србији – Глобална капија

0

0

Први датум отплате главнице

-

Последњи датум отплате главнице

-

Рата главнице за 2024. год.

-

Каматна стопа

-

3.27

EIB – Развој речне транспортне инфраструктуре у Србији Б

0

0

Први датум отплате главнице

-

Последњи датум отплате главнице

-

Рата главнице за 2024. год.

-

Каматна стопа

-

3.28

EIB – Оквирни зајам за инфраструктуру у образовању Србије

0

0

Први датум отплате главнице

15.09.2028.

Последњи датум отплате главнице

15.03.2048.

Рата главнице за 2024. год.

0 EUR

Каматна стопа

3,782%

3.29

EIB – Повезане школе у Србији Б

0

0

Први датум отплате главнице

-

Последњи датум отплате главнице

-

Рата главнице за 2024. год.

-

Каматна стопа

-

3

Укупно

1.417.192.096

166.129.776.760

EBRD

4.1

EBRD – Коридор X

33.777.934

3.959.604.845

Први датум отплате главнице

09.09.2013.

Последњи датум отплате главнице

08.03.2024.

Рата главнице за 2024. год.

17.624.483 EUR

Каматна стопа

6М EURIBOR + 1,00%

4.2

EBRD – Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја

62.929.874

7.376.929.277

Први датум отплате главнице

15.12.2016.

Последњи датум отплате главнице

15.06.2028.

Рата главнице за 2024. год.

12.750.779 EUR

Каматна стопа

6М EURIBOR + 1,00%

4.3

EBRD – Програм за отпорност на климатске промене и наводњавање у Србији – фаза I

1.452.770

170.300.324

Први датум отплате главнице

25.04.2023.

Последњи датум отплате главнице

25.10.2034.

Рата главнице за 2024. год.

126.328 EUR

Каматна стопа

6М EURIBOR + 1,00%

4.4

EBRD – Изградња аутопута Е-80 Ниш–Мердаре, деоница Ниш–Плочник, фаза I

5.619.582

658.753.286

Први датум отплате главнице

25.10.2024.

Последњи датум отплате главнице

25.04.2035.

Рата главнице за 2024. год.

331.980 EUR

Каматна стопа

6М EURIBOR + 1,00%

4.5

EBRD – Пројекат изградње широкопојасне комуникационе инфраструктуре у руралним пределима

7.983.869

935.905.800

Први датум отплате главнице

22.12.2023.

Последњи датум отплате главнице

22.06.2035.

Рата главнице за 2024. год.

665.322 EUR

Каматна стопа

6М EURIBOR + 1,00%

4.6

EBRD – Пројекат даљинског грејања у Крагујевцу

Први датум отплате главнице

25.10.2024.

14.787.648

1.733.476.080

Последњи датум отплате главнице

25.10.2036.

Рата главнице за 2024. год.

592.191 EUR

Каматна стопа

6М EURIBOR + 1,00%

4.7

EBRD – Програм за отпoрност на климатске промене и наводњавање у Србији – фаза II

Први датум отплате главнице

25.10.2025.

150.000

17.583.690

Последњи датум отплате главнице

25.04.2037.

Рата главнице за 2024. год.

0 EUR

Каматна стопа

6М EURIBOR + 1,00%

4.8

EBRD – Програм чврстог отпада у Србији

554.215

64.967.595

Први датум отплате главнице

25.04.2027.

Последњи датум отплате главнице

25.04.2036.

Рата главнице за 2024. год.

0 EUR

Каматна стопа

6М EURIBOR + 1,00%

4.9

EBRD – Пројекат изградње широкопојасне комуникационе инфраструктуре у руралним пределима II

2.405.071

281.933.475

Први датум отплате главнице

22.12.2024.

Последњи датум отплате главнице

22.06.2036.

Рата главнице за 2024. год.

100.211 EUR

Каматна стопа

6М EURIBOR + 1,00%

4.10

EBRD – Железнички коридор X у Србији

0

0

Први датум отплате главнице

25.10.2025.

Последњи датум отплате главнице

25.04.2037.

Рата главнице за 2024. год.

0 EUR

Каматна стопа

6М EURIBOR + 1,00%

4.11

EBRD – Пројекат наука

0

0

Први датум отплате главнице

20.12.2025.

Последњи датум отплате главнице

20.12.2032.

Рата главнице за 2024. год.

0 EUR

Каматна стопа

6М EURIBOR + 1,00%

4

Укупно

129.660.963

15.199.454.372

CEB

5.1

CEB – Клизишта 1: Реконструкција и обнова стамбене и пратеће инфраструктуре погођене низом клизишта на територији једног броја општина централне Србије

680.800

79.806.508

Први датум отплате главнице

09.05.2014.

Последњи датум отплате главнице

27.01.2027.

Рата главнице за 2024. год.

45.200 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

5.2

CEB – Избеглице: Обезбеђење трајних стамбених јединица

297.589

34.884.717

Први датум отплате главнице

30.09.2015.

Последњи датум отплате главнице

30.09.2024.

Рата главнице за 2024. год.

148.794 EUR

Каматна стопа

2,50%

5.3

CEB – Клизишта 2: Радови на рехабилитацији последица клизишта насталих у пролеће 2006. године на територији Србије

1.580.000

185.214.868

Први датум отплате главнице

20.11.2015.

Последњи датум отплате главнице

20.11.2024.

Рата главнице за 2024. год.

790.000 EUR

Каматна стопа

3,62%

5.4

CEB – Обезбеђење смештаја за младе истраживаче у Србији 1

7.865.385

922.016.569

Први датум отплате главнице

26.08.2014.

Последњи датум отплате главнице

26.08.2026.

Рата главнице за 2024. год.

2.403.846 EUR

Каматна стопа

фиксна/варијабилна по траншама

5.5

CEB – Образовање за социјалну инклузију

10.613.442

1.244.156.438

Први датум отплате главнице

05.04.2014.

Последњи датум отплате главнице

12.07.2033.

Рата главнице за 2024. год.

2.254.851 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

5.6

CEB – Обезбеђење смештаја за младе истраживаче у Србији 2

41.644.445

4.881.753.349

Први датум отплате главнице

26.08.2014.

Последњи датум отплате главнице

28.12.2034.

Рата главнице за 2024. год.

5.532.051 EUR

Каматна стопа

фиксна/варијабилна по траншама

5.7

CEB – Зајам за делимично финансирање изградње и опремања нове затворске установе у Панчеву

13.691.496

1.604.980.124

Први датум отплате главнице

10.12.2016.

Последњи датум отплате главнице

11.12.2032.

Рата главнице за 2024. год.

1.462.483 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

5.8

CEB – Санирање последица земљотреса у Краљеву

2.222.222

260.499.111

Први датум отплате главнице

02.04.2019.

Последњи датум отплате главнице

29.07.2030.

Рата главнице за 2024. год.

388.889 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

5.9

CEB – Зајам за Пројекат изградње затвора у Крагујевцу

13.311.111

1.560.389.678

Први датум отплате главнице

08.02.2020.

Последњи датум отплате главнице

08.02.2034.

Рата главнице за 2024. год.

1.755.556 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

5.10

CEB – Пројекат рехабилитације јавних болница

170.909.091

20.034.749.818

Први датум отплате главнице

12.09.2020.

Последњи датум отплате главнице

14.10.2042.

Рата главнице за 2024. год.

14.530.303 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

5.11

CEB – Пројекат изградње нове Универзитетске дечје клинике, Тиршова 2 у Београду

17.500.000

2.051.430.500

Први датум отплате главнице

06.11.2021.

Последњи датум отплате главнице

28.06.2032.

Рата главнице за 2024. год.

2.000.000 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

5.12

CEB – Енергетска ефикасност у зградама централне власти

0

0

Први датум отплате главнице

-

Последњи датум отплате главнице

-

Рата главнице за 2024. год.

-

Каматна стопа

-

5.13

CEB – Водоснабдевање и постројења за пречишћавање отпадних вода

39.577.839

4.639.496.382

Први датум отплате главнице

01.12.2022.

Последњи датум отплате главнице

05.10.2032.

Рата главнице за 2024. год.

4.397.538 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

5.14

CEB – Подршка напорима Републике Србије на ублажавању пандемије COVID-19

190.000.000

22.272.674.000

Први датум отплате главнице

28.05.2022.

Последњи датум отплате главнице

12.08.2037.

Рата главнице за 2024. год.

10.333.333 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

5.15

CEB – Инфраструктура у култури

9.500.000

1.113.633.700

Први датум отплате главнице

10.12.2022.

Последњи датум отплате главнице

13.06.2033.

Рата главнице за 2024. год.

1.000.000 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

5.16

CEB – Студентско становање

900.000

105.502.140

Први датум отплате главнице

11.03.2023.

Последњи датум отплате главнице

11.03.2032.

Рата главнице за 2024. год.

100.000 EUR

Каматна стопа

0,91%

5.17

CEB – Универзитетска инфраструктура

10.000.000

1.172.246.000

Први датум отплате главнице

10.07.2024.

Последњи датум отплате главнице

10.07.2033.

Рата главнице за 2024. год.

1.000.000 EUR

Каматна стопа

3,40%

5.18

CEB – Центар за обуку за дуално образовање

0

0

Први датум отплате главнице

-

Последњи датум отплате главнице

-

Рата главнице за 2024. год.

-

Каматна стопа

-

5.19

CEB – Затворски објекти у Крушевцу и Сремској Митровици

0

0

Први датум отплате главнице

-

Последњи датум отплате главнице

-

Рата главнице за 2024. год.

-

Каматна стопа

-

5.20

CEB – Зајам за финансирање јавног здравственог сектора (PFF)

0

0

Први датум отплате главнице

22.09.2024.

Последњи датум отплате главнице

22.09.2038.

Рата главнице за 2024. год.

3.333.333 EUR

Каматна стопа

3,60%

5

Укупно

530.293.420

62.163.433.902

Кредити Export-Import Bank of China

6.1

Export-Import Bank of China – Пројекат систем NUCTECH за инспекцију контејнера/возила

5.420.903

635.463.200

Први датум отплате главнице

21.03.2014.

Последњи датум отплате главнице

21.09.2025.

Рата главнице за 2024. год.

17.075.000 CNY

Каматна стопа

3,00%

6.2

Export-Import Bank of China – Пројекат мост Земун–Борча са припадајућим саобраћајницама

80.212.151

9.402.837.366

Први датум отплате главнице

21.01.2016.

Последњи датум отплате главнице

21.01.2029.

Рата главнице за 2024. год.

16.055.556 USD

Каматна стопа

3,00%

6.3

Export-Import Bank of China – Пројекат изградње аутопута Е763 (Обреновац–Љиг)

191.388.868

22.435.483.493

Први датум отплате главнице

21.07.2019.

Последњи датум отплате главнице

21.01.2034.

Рата главнице за 2024. год.

20.066.667 USD

Каматна стопа

2,50%

6.4

Export-Import Bank of China – Пакет пројекат Костолац Б / I фаза

92.998.469

10.901.708.295

Први датум отплате главнице

21.07.2017.

Последњи датум отплате главнице

21.01.2027.

Рата главнице за 2024. год.

29.252.003 USD

Каматна стопа

3,00%

6.5

Export-Import Bank of China – Пакет пројекат Костолац Б / II фаза

383.672.490

44.975.854.154

Први датум отплате главнице

21.07.2022.

Последњи датум отплате главнице

21.01.2035.

Рата главнице за 2024. год.

37.244.383 USD

Каматна стопа

2,50%

6.6

Export-Import Bank of China – Пројекат изградње аутопута Е-763 (Сурчин–Обреновац)

162.373.515

19.034.170.402

Први датум отплате главнице

15.05.2022.

Последњи датум отплате главнице

15.11.2036.

Рата главнице за 2024. год.

13.241.259 USD

Каматна стопа

2,50%

6.7

Export-Import Bank of China – Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије, за деоницу Београд Центар – Стара Пазова

261.346.983

30.636.295.532

Први датум отплате главнице

15.05.2023.

Последњи датум отплате главнице

15.11.2037.

Рата главнице за 2024. год.

19.842.544 USD

Каматна стопа

2,00%

6.8

Export-Import Bank of China – Пројекат изградње обилазнице око Београда на аутопуту Е70/Е75, деоница: мост преко реке Саве код Остружнице – Бубањ Поток (Сектори 4, 5 и 6)**

186.052.986

21.809.986.858

Први датум отплате главнице

15.05.2024.

Последњи датум отплате главнице

15.11.2038.

Рата главнице за 2024. год.

12.403.532 EUR

Каматна стопа

– 0,07% / 0,00%

6.9

Export-Import Bank of China – Пројекат изградње аутопута Е-763, деоница Прељина–Пожега

301.159.532

35.303.305.699

Први датум отплате главнице

15.11.2024.

Последњи датум отплате главнице

15.05.2039.

Рата главнице за 2024. год.

11.281.592 USD

Каматна стопа

3,00%

6.10

Export-Import Bank of China – Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије, за деоницу Нови Сад – Суботица – државна граница (Келебија)

430.615.351

50.478.712.270

Први датум отплате главнице

15.11.2024.

Последњи датум отплате главнице

15.05.2039.

Рата главнице за 2024. год.

17.079.974 USD

Каматна стопа

2,00%

6.11

Export-Import Bank of China – Пројекат изградње топловода Обреновац – Нови Београд

32.937.160

3.861.045.406

Први датум отплате главнице

15.05.2025.

Последњи датум отплате главнице

15.11.2036.

Рата главнице за 2024. год.

0 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 2,70%

6.12

Export-Import Bank of China – Пројекат изградње државног пута 1б реда бр. 27 Лозница–Ваљево–Лазаревац, деоница Иверак–Лајковац (веза са аутопутем Е-763 Београд–Пожега)

94.707.594

11.102.059.878

Први датум отплате главнице

15.05.2026.

Последњи датум отплате главнице

15.11.2036.

Рата главнице за 2024. год.

0 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 2,35%

6.13

Export-Import Bank of China – Пројекат изградње брзе саобраћајнице Нови Сад – Рума (,,Фрушкогорски коридорˮ)

142.614.669

16.717.947.491

Први датум отплате главнице

15.11.2027.

Последњи датум отплате главнице

15.05.2042.

Рата главнице за 2024. год.

0 EUR

Каматна стопа

3,00%

6

Укупно

2.365.500.671

277.294.870.044

Кредити страних влада

7.1

Oстале стране владе – Репрограмиране обавезе – Кувајт**

170.511.817

19.988.179.492

Први датум отплате главнице

21.01.2015.

Последњи датум отплате главнице

21.07.2034.

Рата главнице за 2024. год.

15.501.074 EUR

Каматна стопа

0,393% / 0,483%

7.2

Влада Републике Француске – Bpifrance Assurance Export

10.975.000

1.286.539.985

Први датум отплате главнице

30.06.2031.

Последњи датум отплате главнице

30.12.2054.

Рата главнице за 2024. год.

0 EUR

Каматна стопа

0,20%

7.3

Либија – нерегулисани дуг СФРЈ

40.569.255

4.755.714.731

Први датум отплате главнице

-

Последњи датум отплате главнице

-

Рата главнице за 2024. год.

-

Каматна стопа

-

7.4

Влада Руске Федерације – Државни извозни кредит Влади Републике Србије

642.166.089

75.277.662.958

Први датум отплате главнице

30.03.2019.

Последњи датум отплате главнице

30.12.2035.

Рата главнице за 2024. год.

61.369.686 USD

Каматна стопа

4,10%

7.5

Влада Руске Федерације – Државни извозни кредит Влади Републике Србије

76.845.170

9.008.144.303

Први датум отплате главнице

30.03.2026.

Последњи датум отплате главнице

30.12.2030.

Рата главнице за 2024. год.

0 EUR

Каматна стопа

2,00%

7.6

Влада Емирата Aбу Даби (Уједињени Арапски Емирати)

908.347.736

106.480.700.000

Први датум отплате главнице

14.08.2024.

Последњи датум отплате главнице

14.08.2024.

Рата главнице за 2024. год.

1.000.000.000 USD

Каматна стопа

2,00%

7.7

Фонд за развој Абу Дабија за буџетску подршку**

534.869.260

62.699.835.058

Први датум отплате главнице

05.10.2021.

Последњи датум отплате главнице

05.04.2026.

Рата главнице за 2024. год.

178.289.753 EUR

Каматна стопа

0,96%

7.8

Фонд за развој Абу Дабија – Развој система за наводњавање I фаза

34.214.638

4.010.797.220

Први датум отплате главнице

01.03.2019.

Последњи датум отплате главнице

01.09.2033.

Рата главнице за 2024. год.

23.752.000 AED

Каматна стопа

2,50% + 0,50% административни трошкови

7.9

Фонд за развој Абу Дабија – Зајам за финансирање подршке буџету Републике Србије

908.347.736

106.480.700.000

Први датум отплате главнице

09.12.2024.

Последњи датум отплате главнице

09.12.2024.

Рата главнице за 2024. год.

1.000.000.000 USD

Каматна стопа

3,00%

7

Укупно

3.326.846.701

389.988.273.747

Остали страни кредитори

8.1

Париски клуб

505.025.138

59.201.369.849

Први датум отплате главнице

22.09.2005.

Последњи датум отплате главнице

22.03.2041.

Рата главнице за 2024. год.

49.809.357 EUR

42.318.053 USD

456.508 GBP

9.686.000 CHF

635.518.433 JPY

5.036.276 DKK

3.178.405 SEK

5.091.992 NOK

Каматна стопа

различита за сваку

земљу чланицу

Париског клуба

8.2

KfW – Рехабилитација локалног система грејања у Србији – фаза IV

2.637.146

309.138.442

Први датум отплате главнице

30.12.2015.

Последњи датум отплате главнице

30.12.2023.

Рата главнице за 2024. год.

0 EUR

Каматна стопа

2,50%

8.3

KfW – Водовод и рехабилитација у општинама средње величине у Србији I – фаза 2

3.170.498

371.660.384

Први датум отплате главнице

30.06.2013.

Последњи датум отплате главнице

30.12.2024.

Рата главнице за 2024. год.

2.111.692 EUR

Каматна стопа

6,17%

8.4

KfW – Водовод и рехабилитација у општинама средње величине у Србији II – фаза 2

4.898.870

574.268.114

Први датум отплате главнице

30.12.2014.

Последњи датум отплате главнице

30.12.2026.

Рата главнице за 2024. год.

1.400.000 EUR

Каматна стопа

3,49%

8.5

KfW – Програм водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у Србији III

20.968.094

2.457.976.457

Први датум отплате главнице

30.06.2016.

Последњи датум отплате главнице

30.12.2027.

Рата главнице за 2024. год.

4.667.333 EUR

Каматна стопа

2,00%

8.6

KfW – Пројекат енергетске ефикасности у јавним објектима

4.000.000

468.898.400

Први датум отплате главнице

30.12.2017.

Последњи датум отплате главнице

30.12.2029.

Рата главнице за 2024. год.

2.050.626 EUR

Каматна стопа

2,10%

8.7

KfW – Програм подстицања обновљиве енергије – Развој тржишта биомасе у Републици Србији (прва компонента)

12.195.873

1.429.656.300

Први датум отплате главнице

15.05.2022.

Последњи датум отплате главнице

15.05.2032.

Рата главнице за 2024. год.

1.904.000 EUR

Каматна стопа

1,10%

8.8

KfW – Програм водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији V

12.005.005

1.407.281.865

Први датум отплате главнице

30.05.2022.

Последњи датум отплате главнице

30.05.2032.

Рата главнице за 2024. год.

1.618.000 EUR

Каматна стопа

1,10%

8.9

KfW – Пројекат енергетске ефикасности у објектима јавне намене – фаза II

4.000.000

468.898.400

Први датум отплате главнице

15.05.2024.

Последњи датум отплате главнице

15.05.2034.

Рата главнице за 2024. год.

1.904.762 EUR

Каматна стопа

0,90%

8.10

KfW – Пројекат Енергетска ефикасност у зградама јавне намене и обновљиви извори енергије у сектору даљинског грејања – Озелењавање јавног сектора

0

0

Први датум отплате главнице

15.11.2025.

Последњи датум отплате главнице

15.11.2035.

Рата главнице за 2024. год.

0 EUR

Каматна стопа

KfW стопа + 0,40%

8.11

KfW – Програм „Рехабилитација система даљинског грејања у Србији – Фаза V”

681.079

79.839.182

Први датум отплате главнице

15.11.2024.

Последњи датум отплате главнице

15.11.2034.

Рата главнице за 2024. год.

1.428.571 EUR

Каматна стопа

0,90%

8.12

КfW – Програм „Интегрисано управљање чврстим отпадом – Фаза Iˮ

0

0

Први датум отплате главнице

15.11.2024.

Последњи датум отплате главнице

15.11.2034.

Рата главнице за 2024. год.

1.047.619 EUR

Каматна стопа

0,90%

8.13

КfW – Програм „Водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у Србији VIˮ (фаза II)

0

0

Први датум отплате главнице

15.11.2026.

Последњи датум отплате главнице

15.11.2036.

Рата главнице за 2024. год.

0 EUR

Каматна стопа

0,60%

8.14

KfW – Зајам за политике (ПБЛ) – Реформа сектора енергетике и животне средине у Републици

0

0

Први датум отплате главнице

15.11.2025.

Последњи датум отплате главнице

15.11.2033.

Рата главнице за 2024. год.

0 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 0,65%

8.15

MMФ – алокација средстава из специјалних права вучења

473.795.625

55.540.502.637

Први датум отплате главнице

-

Последњи датум отплате главнице

-

Рата главнице за 2024. год.

-

Каматна стопа

Каматна стопа за алокације ММФ-а

8.16

MMФ – алокација средстава из специјалних права вучења

765.640.180

89.751.863.801

Први датум отплате главнице

-

Последњи датум отплате главнице

-

Рата главнице за 2024. год.

-

Каматна стопа

Каматна стопа за алокације ММФ-а

8.17

ММФ – средства стендбај аранжмана

1.158.299.795

135.781.230.194

Први датум отплате главнице

20.03.2026.

Последњи датум отплате главнице

30.06.2028.

Рата главнице за 2024. год.

-

Каматна стопа

Каматна стопа за алокације ММФ-а + 1,00%

8.18

T.C. ZİRAAT BANKASI A.S. и DENİZBANK A. S. – Нови Пазар – Тутин; Сремска Рача – Кузмин, и мост преко реке Саве

184.318.090

21.606.614.330

Први датум отплате главнице

31.10.2022.

Последњи датум отплате главнице

31.10.2032.

Рата главнице за 2024. год.

24.052.775 EUR

Каматна стопа

2,50%

8.19

JP MORGAN CHASE BANK – Пројекат изградње инфраструктурног коридора аутопута Е-761 деонице Појате–Прељина (Моравски коридор)UKEF гаранција

376.249.104

44.105.650.664

Први датум отплате главнице

16.12.2024.

Последњи датум отплате главнице

16.06.2034.

Рата главнице за 2024. год.

21.584.287 EUR

Каматна стопа

Интерполирана котирана стопа + 0,50%

8.20

Француска агенција за развој – Пројекат модернизације железничког сектора, фаза 1

3.000.000

351.673.800

Први датум отплате главнице

15.12.2027.

Последњи датум отплате главнице

15.06.2031.

Рата главнице за 2024. год.

0 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 0,65%

8.21

Француска агенција за развој – Реализација програма урбане средине отпорне на климатске промене

50.000.000

5.861.230.000

Први датум отплате главнице

15.12.2024.

Последњи датум отплате главнице

15.06.2033.

Рата главнице за 2024. год.

2.777.778 EUR

Каматна стопа

1,13%

8.22

Француска агенција за развој – Програм чврстог отпада у Србији

554.215

64.967.595

Први датум отплате главнице

25.04.2028.

Последњи датум отплате главнице

25.10.2036.

Рата главнице за 2024. год.

0 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 1,00%

8.23

Француска агенција за развој – Пројекат развоја локалне инфраструктуре и институционалног јачања локалних самоуправа

0

0

Први датум отплате главнице

15.06.2029.

Последњи датум отплате главнице

15.12.2034.

Рата главнице за 2024. год.

0 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 0,87%

8.24

JP MORGAN CHASE BANK – Пројекат изградње инфраструктурног коридора аутопута Е-761 деонице Појате–Прељина (Моравски коридор)MIGA гаранција

374.734.561

43.928.109.017

Први датум отплате главнице

10.06.2025.

Последњи датум отплате главнице

10.12.2034.

Рата главнице за 2024. год.

0 EUR

Каматна стопа

Интерполирана котирана стопа + 0,55%

8.25

UNICREDIT BANK AG/ BNP PARIBAS FORTIS SA NV/ BNP PARIBAS SA – Прва фаза Пројекта сакупљања и пречишћавања отпадних вода централног канализационог система града Београда

0

0

Први датум отплате главнице

30.06.2027.

Последњи датум отплате главнице

30.06.2037.

Рата главнице за 2024. год.

0 EUR

Каматна стопа

Интерполирана котирана стопа + 1,75%

8.26

BANK OF CHINA LIMITED HUNGARIAN BRANCH – Пројекат изградње канализационе инфраструктуре у Варварину, Мионици, Крупњу, Лајковцу, Бањи Врујци, Сврљигу, Кладову, Лазаревцу, Великим Црљенима, Обреновцу и Врању у Републици Србији

38.922.725

4.562.700.814

Први датум отплате главнице

01.09.2027.

Последњи датум отплате главнице

01.03.2037.

Рата главнице за 2024. год.

0 EUR

Каматна стопа

Интерполирана котирана стопа + 1,00%

8.27

PARIBAS FORTIS SA NV/ BNP PARIBAS SA – Уговор о финансирању уклањања старог моста на Сави и изградњу новог челичног лучног моста

0

0

Први датум отплате главнице

01.09.2025.

Последњи датум отплате главнице

01.09.2032.

Рата главнице за 2024. год.

0 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 1,05%

8.28

Merrill Lynch International – Инвестициони и програмски пројекти и буџетски дефицит, субвенција за набаку природног гаса од стране Србијагаса и електричне енергије од стране Електропривреде Србије

0

0

Први датум отплате главнице

11.08.2025.

Последњи датум отплате главнице

11.08.2030.

Рата главнице за 2024. год.

0 EUR

Каматна стопа

фиксна/варијабилна по траншама

8.29

Еуробонд 2029

1.550.000.000

181.698.130.000

Први датум отплате главнице

26.06.2029.

Последњи датум отплате главнице

26.06.2029.

Рата главнице за 2024. год.

0 EUR

Каматна стопа

1,50%

8.30

Еуробонд 2027

2.000.000.000

234.449.200.000

Први датум отплате главнице

15.05.2027.

Последњи датум отплате главнице

15.05.2027.

Рата главнице за 2024. год.

0 EUR

Каматна стопа

3,125%

8.31

Еуробонд 2030**

1.016.432.323

119.150.872.439

Први датум отплате главнице

1.12.2030.

Последњи датум отплате главнице

1.12.2030.

Рата главнице за 2024. год.

0 EUR

Каматна стопа

1,066% / 1,156%

8.32

Еуробонд 2033

1.000.000.000

117.224.600.000

Први датум отплате главнице

03.03.2033.

Последњи датум отплате главнице

03.03.2033.

Рата главнице за 2024. год.

0 EUR

Каматна стопа

1,65%

8.33

Еуробонд 2036

750.000.000

87.918.450.000

Први датум отплате главнице

23.09.2036.

Последњи датум отплате главнице

23.09.2036.

Рата главнице за 2024. год.

0 EUR

Каматна стопа

2,05%

8.34

Еуробонд 2028

1.000.000.000

117.224.600.000

Први датум отплате главнице

23.09.2028.

Последњи датум отплате главнице

23.09.2028.

Рата главнице за 2024. год.

0 EUR

Каматна стопа

1,00%

8.35

Дугорочне државне хартије од вредности (NSV Notes)

340.000.000

39.856.364.000

Први датум отплате главнице

23.02.2024.

Последњи датум отплате главнице

24.08.2026.

Рата главнице за 2024. год.

155.000.000 EUR

Каматна стопа

– трогодишње NSV Notes

6M EURIBOR + 3,75%

– четворогодишње NSV Notes

6M EURIBOR + 3,95%

8.36

Еуробонд 2028**

693.866.223

81.338.190.397

Први датум отплате главнице

26.05.2028.

Последњи датум отплате главнице

26.05.2028.

Рата главнице за 2024. год.

0 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 2,908%

8.37

Еуробонд 2033**

924.727.205

108.400.776.770

Први датум отплате главнице

26.09.2033.

Последњи датум отплате главнице

26.09.2033.

Рата главнице за 2024. год.

0 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 3,073%

8

Укупно

13.270.121.749

1.555.584.713.851

УКУПНО ДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ – СПОЉНИ ДУГ

23.290.972.730

2.730.274.961.392

УКУПНО ДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ (спољни + унутрашњи дуг)

33.219.049.953

3.894.089.842.776

II. ИНДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ:

1. Индиректне обавезе – унутрашњи дуг

Ред. број

Назив дуга

Услови

Стање дуга

у EUR

Стање дуга

у RSD

1.1

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad – ЈП „Србијагас” – Дугорочни кредит за изградњу гасовода на територији Републике Србије од границе са Републиком Бугарском до границе са Мађарском и другим суседним земљама са Републиком Србијом

1.607.250

188.409.238

Први датум отплате главнице

17.03.2021.

Последњи датум отплате главнице

17.12.2024.

Рата главнице за 2024. год.

1.071.500 EUR

Каматна стопа

3M EURIBOR + 1,44%

1.2

NLB Komercijalna banka a.d. Beograd – ЈП „Србијагас” – Дугорочни кредит за изградњу гасовода на територији Републике Србије од границе са Републиком Бугарском до границе са Мађарском и другим суседним земљама са Републиком Србијом

2.142.750

251.183.012

Први датум отплате главнице

17.03.2021.

Последњи датум отплате главнице

17.12.2024.

Рата главнице за 2024. год.

1.428.500 EUR

Каматна стопа

3M EURIBOR + 1,44%

1.3

Банка Поштанска Штедионица а.д. Београд – ЈП „Србијагас” – Дугорочни кредит за изградњу гасовода на територији Републике Србије од границе са Републиком Бугарском до границе са Мађарском и другим суседним земљама са Републиком Србијом

3.750.000

439.592.250

Први датум отплате главнице

14.03.2021.

Последњи датум отплате главнице

14.12.2024.

Рата главнице за 2024. год.

2.500.000 EUR

Каматна стопа

3M EURIBOR + 1,48%

1.4

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad – ЈП „Србијагас” – Дугорочни кредит за изградњу гасовода на територији Републике Србије од границе са Републиком Бугарском до границе са Мађарском и другим суседним земљама са Републиком Србијом

3.750.000

439.592.250

Први датум отплате главнице

14.03.2021.

Последњи датум отплате главнице

14.12.2024.

Рата главнице за 2024. год.

2.500.000 EUR

Каматна стопа

3M EURIBOR + 1,50%

1.5

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad – ЈП „Србијагас” – Дугорочни кредит за изградњу гасовода на територији Републике Србије од границе са Републиком Бугарском до границе са Мађарском и другим суседним земљама са Републиком Србијом

1.607.250

188.409.238

Први датум отплате главнице

14.03.2021.

Последњи датум отплате главнице

14.12.2024.

Рата главнице за 2024. год.

1.071.500 EUR

Каматна стопа

3M EURIBOR + 1,37%

1.6

NLB Komercijalna banka a.d. Beograd – ЈП „Србијагас” – Дугорочни кредит за изградњу гасовода на територији Републике Србије од границе са Републиком Бугарском до границе са Мађарском и другим суседним земљама са Републиком Србијом

2.142.750

251.183.012

Први датум отплате главнице

14.03.2021.

Последњи датум отплате главнице

14.12.2024.

Рата главнице за 2024. год.

1.428.500 EUR

Каматна стопа

3M EURIBOR + 1,37%

1.7

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad – ЈП „Србијагас” – Дугорочни кредит за изградњу гасовода на територији Републике Србије од границе са Републиком Бугарском до границе са Мађарском и другим суседним земљама са Републиком Србијом

11.250.000

1.318.776.750

Први датум отплате главнице

17.03.2021.

Последњи датум отплате главнице

17.12.2024.

Рата главнице за 2024. год.

7.500.000 EUR

Каматна стопа

3M EURIBOR + 1,50%

1.8

Banca Intesa a.d. Beograd – ЈП „Србијагас” – Кредит за изградњу разводног гасовода Александровац – Брус – Копаоник – Рашка – Нови Пазар – Тутин (II фаза)

3.333.333

390.748.663

Први датум отплате главнице

17.03.2021.

Последњи датум отплате главнице

17.12.2023.

Рата главнице за 2024. год.

0 EUR

Каматна стопа

1,45%

1.9

NLB Komercijalna banka a.d. Beograd – ЈП „Србијагас” – Дугорочни кредит за изградњу гасовода на територији Републике Србије од границе са Републиком Бугарском до границе са Мађарском и другим суседним земљама са Републиком Србијом кроз улагање у капитал акционарског друштва South Stream Serbia AG, Zug, Швајцарска

15.000.000

1.758.369.000

Први датум отплате главнице

10.08.2021.

Последњи датум отплате главнице

10.05.2025.

Рата главнице за 2024. год.

7.500.000 EUR

Каматна стопа

3M EURIBOR + 1,38%

1.10

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad – ЈП „Србијагас” – Дугорочни кредит за изградњу гасовода на територији Републике Србије од границе са Републиком Бугарском до границе са Мађарском и другим суседним земљама са Републиком Србијом кроз улагање у капитал акционарског друштва South Stream Serbia AG, Zug, Швајцарска

15.000.000

1.758.369.000

Први датум отплате главнице

13.08.2021.

Последњи датум отплате главнице

13.05.2025.

Рата главнице за 2024. год.

7.500.000 EUR

Каматна стопа

3M EURIBOR + 1,42%

1.11

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad – ЈП „Србијагас” – Дугорочни кредит за изградњу гасовода на територији Републике Србије од границе са Републиком Бугарском до границе са Мађарском и другим суседним земљама са Републиком Србијом кроз улагање у капитал акционарског друштва South Stream Serbia AG, Zug, Швајцарска

4.999.989

586.121.767

Први датум отплате главнице

13.08.2021.

Последњи датум отплате главнице

13.05.2025.

Рата главнице за 2024. год.

2.499.995 EUR

Каматна стопа

3M EURIBOR + 1,75%

1.12

Banca Intesa a.d. Beograd – ЈП „Србијагас” – Инвестициона изградња разводног гасовода Александровац – Брус – Копаоник – Рашка – Нови Пазар – Тутин III фаза

12.000.000

1.406.695.201

Први датум отплате главнице

09.01.2023.

Последњи датум отплате главнице

09.10.2025.

Рата главнице за 2024. год.

5.333.333 EUR

Каматна стопа

3M EURIBOR + 1,39%

1.13

Raiffeisen banka a.d. Beograd – ЈП „Србијагас” – Инвестициона изградња разводног гасовода Александровац – Брус – Копаоник – Рашка – Нови Пазар – Тутин III фаза

3.333.333

390.748.667

Први датум отплате главнице

30.03.2023.

Последњи датум отплате главнице

30.12.2025.

Рата главнице за 2024. год.

1.333.333 EUR

Каматна стопа

3M EURIBOR + 1,45%

1.14

UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd – ЈП „Скијалишта Србијеˮ – Изградња жичаре-гондоле Брзеће (Бела река) – Мали Караман на Копаонику, са пратећим садржајима

21.798.155

2.555.280.000

Први датум отплате главнице

10.09.2022.

Последњи датум отплате главнице

10.03.2027.

Рата главнице за 2024. год.

638.820.000 RSD

Каматна стопа

1M BELIBOR + 1,80%

1.15

Banca Intesa a.d. Beograd – ЈП „Србијагас” – Гасификација Колубарског округа и изградњу разводног гасовода Београд–Ваљево–Лозница

75.000.000

8.791.845.000

Први датум отплате главнице

21.09.2023.

Последњи датум отплате главнице

21.06.2029.

Рата главнице за 2024. год.

12.500.000 EUR

Каматна стопа

3M EURIBOR + 1,85%

1.16

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad – ЈП „Србијагас” – Финансирање разводног гасовода Лесковац–Врање

28.000.000

3.282.288.800

Први датум отплате главнице

19.10.2023.

Последњи датум отплате главнице

19.07.2029.

Рата главнице за 2024. год.

4.666.667 EUR

Каматна стопа

3M EURIBOR + 1,78%

1.17

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad – ЈП „Србијагас” – Гасификација Борског и Зајечарског округа и изградњу разводног гасовода Параћин–Бољевац–Рготина–Неготин–Прахово

66.000.000

7.736.823.600

Први датум отплате главнице

20.01.2024.

Последњи датум отплате главнице

20.10.2029.

Рата главнице за 2024. год.

11.000.000 EUR

Каматна стопа

3M EURIBOR + 1,78%

1.18

Raiffeisen banka a.d. Beograd – ЈП „Србијагас” – Јачање транспортних капацитета гасовода у Републици Србији

10.000.000

1.172.246.000

Први датум отплате главнице

14.04.2024.

Последњи датум отплате главнице

14.01.2030.

Рата главнице за 2024. год.

1.250.000 EUR

Каматна стопа

3M EURIBOR + 1,48%

1.19

Banca Intesa a.d. Beograd – ЈП „Србијагас” – Јачање транспортних капацитета гасовода у Републици Србији

20.000.000

2.344.492.000

Први датум отплате главнице

04.02.2025.

Последњи датум отплате главнице

04.11.2030.

Рата главнице за 2024. год.

0 EUR

Каматна стопа

3M EURIBOR + 1,57%

1.20

Raiffeisen banka a.d. Beograd – ЈП „Србијагас” – Јачање транспортних капацитета гасовода у Републици Србији

10.000.000

1.172.246.000

Први датум отплате главнице

14.04.2024.

Последњи датум отплате главнице

14.01.2030.

Рата главнице за 2024. год.

1.250.000 EUR

Каматна стопа

3M EURIBOR + 1,53%

1.21

Banca Intesa a.d. Beograd – ЈП „Србијагас”

12.857.143

1.507.173.427

Први датум отплате главнице

01.09.2022.

Последњи датум отплате главнице

01.03.2024.

Рата главнице за 2024. год.

4.285.714 EUR

Каматна стопа

3M EURIBOR + 1,77%

1.22

Banca Intesa a.d. Beograd – ЈП „Србијагас”

19.090.909

2.237.924.181

Први датум отплате главнице

01.09.2022.

Последњи датум отплате главнице

01.03.2025.

Рата главнице за 2024. год.

10.909.091 EUR

Каматна стопа

3M EURIBOR + 1,80%

1.23

AIK Banka a.d. Beograd – ЈП „Србијагас”

4.285.714

502.391.142

Први датум отплате главнице

07.09.2022.

Последњи датум отплате главнице

07.03.2024.

Рата главнице за 2024. год.

1.428.571 EUR

Каматна стопа

3M EURIBOR + 1,80%

1.24

NLB Komercijalna banka a.d. Beograd – ЈП „Србијагас”

8.571.429

1.004.782.284

Први датум отплате главнице

01.09.2022.

Последњи датум отплате главнице

01.03.2024.

Рата главнице за 2024. год.

2.857.143 EUR

Каматна стопа

3M EURIBOR + 1,71%

1.25

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad – ЈП „Србијагас”

6.363.636

745.974.727

Први датум отплате главнице

01.09.2022.

Последњи датум отплате главнице

01.03.2025.

Рата главнице за 2024. год.

3.636.364 EUR

Каматна стопа

3M EURIBOR + 1,69%

1.26

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad – ЈП „Србијагас”

25.454.545

2.983.898.907

Први датум отплате главнице

01.09.2022.

Последњи датум отплате главнице

01.03.2025.

Рата главнице за 2024. год.

14.545.455 EUR

Каматна стопа

3M EURIBOR + 1,82%

1.27

Raiffeisen banka a.d. Beograd – ЈП „Србијагас”

Први датум отплате главнице

01.09.2022.

6.363.636

745.974.727

Последњи датум отплате главнице

01.03.2025.

Рата главнице за 2024. год.

3.636.364 EUR

Каматна стопа

3M EURIBOR + 1,37%

1.28

Raiffeisen banka a.d. Beograd – ЈП „Србијагас”

Први датум отплате главнице

01.09.2022.

6.363.636

745.974.727

Последњи датум отплате главнице

01.03.2025.

Рата главнице за 2024. год.

3.636.364 EUR

Каматна стопа

3M EURIBOR + 1,35%

1.29

Raiffeisen banka a.d. Beograd – ЈП „Србијагас”

Први датум отплате главнице

01.09.2022.

6.363.636

745.974.727

Последњи датум отплате главнице

01.03.2025.

Рата главнице за 2024. год.

3.636.364 EUR

Каматна стопа

3M EURIBOR + 1,42%

1.30

Raiffeisen banka a.d. Beograd – ЈП „Србијагас”

Први датум отплате главнице

01.09.2022.

6.363.636

745.974.727

Последњи датум отплате главнице

01.03.2025.

Рата главнице за 2024. год.

3.636.364 EUR

Каматна стопа

3M EURIBOR + 1,45%

1.31

AIK Banka a.d. Beograd – ЈП „Србијагасˮ

20.046.987

2.350.000.000

Први датум отплате главнице

27.05.2024.

Последњи датум отплате главнице

27.02.2028.

Рата главнице за 2024. год.

440.625.000 RSD

Каматна стопа

референтна каматна стопа НБС + 4,00%

1.32

NLB Komercijalna banka a.d. Beograd – ЈП „Србијагасˮ

30.000.000

3.516.738.000

Први датум отплате главнице

27.05.2024.

Последњи датум отплате главнице

27.02.2028.

Рата главнице за 2024. год.

5.625.000 EUR

Каматна стопа

3M EURIBOR + 5,50%

1.33

UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd – ЈП „Србијагасˮ

75.000.000

8.791.845.000

Први датум отплате главнице

27.05.2024.

Последњи датум отплате главнице

27.02.2028.

Рата главнице за 2024. год.

14.062.500 EUR

Каматна стопа

3M EURIBOR + 5,25%

1.34

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad – ЈП „Србијагас”

40.000.000

4.688.984.000

Први датум отплате главнице

25.08.2024.

Последњи датум отплате главнице

25.11.2027.

Рата главнице за 2024. год.

5.714.286 EUR

Каматна стопа

3M EURIBOR + 5,35%

1.35

OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad – Електродистрибуција Србије д.о.о Београд – Унапређење дистрибутивне мреже

0

0

Први датум отплате главнице

10.02.2027.

Последњи датум отплате главнице

10.08.2030.

Рата главнице за 2024. год.

0 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 4,95%

1.36

Banca Intesa a.d. Beograd – Електродистрибуција Србије д.о.о Београд – Унапређење дистрибутивне мреже

0

0

Први датум отплате главнице

10.02.2027.

Последњи датум отплате главнице

10.08.2030.

Рата главнице за 2024. год.

0 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 4,94%

УКУПНО ИНДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ-УНУТРАШЊИ ДУГ

577.839.717

67.737.030.024

II Индиректне обавезе – спољни дуг

Ред. број

Назив дуга

Услови

Стање дуга

у EUR

Стање дуга

у RSD

1.1

EBRD – АД „Железнице Србије” – Возна средства – вишеделне електромоторне гарнитуре

10.724.670

1.257.195.110

Први датум отплате главнице

09.09.2013.

Последњи датум отплате главнице

08.03.2024.

Рата главнице за 2024. год.

5.362.335 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 1,00%

1.2

EBRD – АД „Електропривреда Србије” – Пројекат за мале хидроелектране

3.716.376

435.650.708

Први датум отплате главнице

30.04.2015.

Последњи датум отплате главнице

31.10.2023.

Рата главнице за 2024. год.

0 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 1,00%

1.3

EBRD – АД „Инфраструктура железнице Србије” – Рехабилитација пруга дуж Коридора X, укључујући набавку механизације

7.160.156

839.346.459

Први датум отплате главнице*

10.11.2017.

Последњи датум отплате главнице

12.05.2025.

Рата главнице за 2024. год.

3.580.078 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 1,00%

1.4

EBRD – АД „Србија Карго” – Набавка нових и модернизација постојећих електролокомотива

20.955.234

2.456.468.883

Први датум отплате главнице*

12.11.2018.

Последњи датум отплате главнице

12.05.2025.

Рата главнице за 2024. год.

10.477.617 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 1,00%

1.5

EBRD – АД „Инфраструктура железнице Србије” – Пројекат рехабилитације и модернизација мреже пруга на Коридору X

42.122.007

4.937.735.444

Први датум отплате главнице*

10.08.2017.

Последњи датум отплате главнице

10.08.2026.

Рата главнице за 2024. год.

13.137.287 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 1,00%

1.6

EBRD – АД „Србија Воз” – Ремонт и модернизација пет електромоторних гарнитура

1.541.478

180.699.197

Први датум отплате главнице*

10.08.2018.

Последњи датум отплате главнице

10.08.2026.

Рата главнице за 2024. год.

440.422 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 1,00%

1.7

EBRD – Град Суботица – Пројекат унапређења водних система у Суботици

1.685.384

197.568.509

Први датум отплате главнице

27.01.2016.

Последњи датум отплате главнице

29.07.2024.

Рата главнице за 2024. год.

1.685.384 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 1,00%

1.8

EBRD – ЈП „Емисиона техника и везе” – Прелазак са аналогног на дигитални сигнал

2.230.382

261.455.642

Први датум отплате главнице

05.12.2016.

Последњи датум отплате главнице

05.06.2024.

Рата главнице за 2024. год.

1.115.191 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 1,00%

1.9

EBRD – АД „Електропривреда Србије” – Пројекат реструктурирања ЕПС-а

103.703.704

12.156.625.181

Први датум отплате главнице

15.06.2017.

Последњи датум отплате главнице

17.06.2030.

Рата главнице за 2024. год.

14.814.815 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 1,00%

1.10

EBRD – АД „Србија Воз” – Пројекат техничко-путничке станице Земун – фаза I

23.956.764

2.808.322.130

Први датум отплате главнице

17.05.2021.

Последњи датум отплате главнице

15.11.2032.

Рата главнице за 2024. год.

2.521.765 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 1,00%

1.11

EBRD – АД „Србија Воз” – Пројекат техничко – путничке станице Земун – фаза II

17.274.436

2.024.988.801

Први датум отплате главнице

16.05.2022.

Последњи датум отплате главнице

15.11.2033.

Рата главнице за 2024. год.

1.682.151 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 1,00%

1.12

EBRD – АД „Србија Воз” – Набавка возних средстава

57.160.000

6.700.558.132

Први датум отплате главнице

15.11.2023.

Последњи датум отплате главнице

15.05.2034.

Рата главнице за 2024. год.

5.196.364 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 1,00%

1.13

EBRD – Електродистрибуција Србије д.о.о. – Паметна бројила

697.750

81.793.465

Први датум отплате главнице

10.11.2025.

Последњи датум отплате главнице

10.05.2034.

Рата главнице за 2024. год.

0 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 1,00%

1.14

EBRD – АД „Србија Карго” – Обнова теретног возног парка Србије

430.000

50.406.578

Први датум отплате главнице

20.04.2027.

Последњи датум отплате главнице

20.10.2037.

Рата главнице за 2024. год.

0 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 1,00%

1.15

EBRD – АД „Електропривреда Србије” – Зајам за ликвидност

103.000.000

12.074.133.800

Први датум отплате главнице

20.08.2024.

Последњи датум отплате главнице

20.02.2028.

Рата главнице за 2024. год.

16.000.000 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 1,00%

1

Укупно

396.358.341

46.462.948.039

EIB

2.1

EIB – АД „Железнице Србије” – Пројекат обнове железница

1.533.333

179.744.377

Први датум отплате главнице

13.12.2007.

Последњи датум отплате главнице

15.07.2025.

Рата главнице за 2024. год.

600.000 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

2.2

EIB – ЈП „Путеви Србије” – Рехабилитација постојећих путева

14.080.000

1.650.522.356

Први датум отплате главнице

15.02.2009.

Последњи датум отплате главнице

17.08.2026.

Рата главнице за 2024. год.

5.710.000 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

2.3

EIB – АД „Електромрежа Србије” – Реконструкција енергетског система

6.616.437

775.609.225

Први датум отплате главнице

10.11.2011.

Последњи датум отплате главнице

10.11.2028.

Рата главнице за 2024. год.

1.684.807 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

2.4

EIB – Град Београд – Пројекат обнове Града Београда

31.210.386

3.658.624.990

Први датум отплате главнице

10.08.2010.

Последњи датум отплате главнице

10.09.2032.

Рата главнице за 2024. год.

5.767.587 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

2.5

EIB – ЈП „Путеви Србије” – Хитна санација саобраћаја

233.333

27.352.418

Први датум отплате главнице

05.07.2007.

Последњи датум отплате главнице

15.08.2023.

Рата главнице за 2024. год.

0 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

2.6

EIB – АД „Електропривреда Србије” – Уређаји за енергетски систем

4.426.666

518.914.154

Први датум отплате главнице

25.11.2010.

Последњи датум отплате главнице

09.12.2027.

Рата главнице за 2024. год.

1.466.667 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

2.7

EIB – ЈП „Путеви Србије” – Пројекат европских путева Б

72.411.111

8.488.363.532

Први датум отплате главнице

15.02.2011.

Последњи датум отплате главнице

15.02.2038.

Рата главнице за 2024. год.

6.720.000 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

2.8

EIB – Град Нови Сад – Хитна обнова система водоснабдевања

9.843.602

1.153.912.340

Први датум отплате главнице

21.08.2017.

Последњи датум отплате главнице

22.08.2033.

Рата главнице за 2024. год.

944.400 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

2.09

EIB – АД „Железнице Србије” – Пројекат обнове железницa II

43.786.308

5.132.832.429

Први датум отплате главнице

18.06.2014.

Последњи датум отплате главнице

06.07.2037.

Рата главнице за 2024. год.

4.999.350 EUR

Каматна стопа

фиксна/варијабилна

по траншама

2.10

EIB – ЈП „Путеви Србије” – Рехабилитација моста Газела

16.666.667

1.953.743.334

Први датум отплате главнице

17.08.2015.

Последњи датум отплате главнице

17.02.2031.

Рата главнице за 2024. год.

2.200.000 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

2.11

EIB – ЈП „Путеви Србије” – Рехабилитација путева и мостова Б2

17.700.000

2.074.875.420

Први датум отплате главнице

16.02.2015.

Последњи датум отплате главнице

16.02.2033.

Рата главнице за 2024. год.

2.200.000 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

2.12

EIB – ЈП „Путеви Србије” – Обилазница око Београда

50.675.000

5.940.356.605

Први датум отплате главнице

16.08.2017.

Последњи датум отплате главнице

16.08.2044.

Рата главнице за 2024. год.

2.740.541 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

2.13

EIB – АД „Електромрежа Србије”: Пројекат унапређења електромреже

14.345.316

1.681.623.921

Први датум отплате главнице

15.04.2016.

Последњи датум отплате главнице

17.04.2034.

Рата главнице за 2024. год.

1.463.075 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

2.14

EIB – ЈП „Путеви Србије” – Обилазница око Београда Б

35.638.889

4.177.754.498

Први датум отплате главнице

16.02.2019.

Последњи датум отплате главнице

16.02.2043.

Рата главнице за 2024. год.

1.777.778 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

2.15

EIB – Град Београд – Мост на Сави А

45.606.556

5.346.210.329

Први датум отплате главнице

15.10.2015.

Последњи датум отплате главнице

15.04.2037.

Рата главнице за 2024. год.

3.414.634 EUR

Каматна стопа

фиксна/варијабилна

по траншама

2.16

EIB – Град Београд – Мост на Сави Б

65.776.086

7.710.575.337

Први датум отплате главнице

17.04.2017.

Последњи датум отплате главнице

15.04.2042.

Рата главнице за 2024. год.

4.278.522 EUR

Каматна стопа

фиксна/варијабилна

по траншама

2

Укупно

430.549.690

50.471.015.265

KfW

3.1

KfW – АД „Електропривреда Србије” – Ревитализација ХЕ Зворник

15.468.170

1.813.249.995

Први датум отплате главнице

30.12.2018.

Последњи датум отплате главнице

30.06.2025.

Рата главнице за 2024. год.

10.000.000 EUR

Каматна стопа

KfW стопа – 0,50%

3.2

KfW – АД „Електропривреда Србије” – Пројекат енергетске ефикасности путем еколошког управљања квалитетом угља у РБ Колубара

14.999.929

1.758.360.701

Први датум отплате главнице

30.12.2018.

Последњи датум отплате главнице

30.12.2024.

Рата главнице за 2024. год.

9.999.927 EUR

Каматна стопа

KfW стопа + 1,15%

3.3

KfW – АД „Електромрежа Србије” – Регионални програм за енергетску ефикасност у преносном систему

11.223.170

1.315.631.622

Први датум отплате главнице

30.12.2020.

Последњи датум отплате главнице

30.06.2031.

Рата главнице за 2024. год.

1.477.025 EUR

Каматна стопа

0,80%

3.4

KfW – АД „Електропривреда Србије” – Пројекат обновљиви извори енергије – Ветропарк Костолац

56.713.942

6.648.269.158

Први датум отплате главнице

30.12.2021.

Последњи датум отплате главнице

30.12.2034.

Рата главнице за 2024. год.

7.194.948 EUR

Каматна стопа

0,85%

3.5

KfW – АД „Електромрежа Србије” – Регионални програм за енергетску ефикасност у преносном систему II

0

0

Први датум отплате главнице

15.11.2025.

Последњи датум отплате главнице

15.11.2035.

Рата главнице за 2024. год.

0 EUR

Каматна стопа

KfW стопа + 0,45%

3.6

KfW – АД ЕМС – Пројекат Трансбалкански коридор за пренос електричне енергије, секција 4 – 2х400 кВ ДВ Бајина Башта (РС) – Пљевља (МЕ) – Вишеград (БиХ)

0

0

Први датум отплате главнице

15.03.2028.

Последњи датум отплате главнице

15.03.2038.

Рата главнице за 2024. год.

0 EUR

Каматна стопа

KfW стопа + 0,45%

3

Укупно

98.405.211

11.535.511.476

Остали кредитори

4.1

Влада Пољске – АД „Електропривреда Србије” – Обнова електропривреде Србије

206.023

24.151.003

Први датум отплате главнице

15.12.2005.

Последњи датум отплате главнице

15.06.2024.

Рата главнице за 2024. год.

27.458 USD

Каматна стопа

0,75%

4.2

IDA-4090-YF – АД „Електропривреда Србије” – Програм енергетске заједнице Југоисточне Европе – Пројекат за Србију

2.878.816

337.468.078

Први датум отплате главнице

15.09.2015.

Последњи датум отплате главнице

15.03.2025.

Рата главнице за 2024. год.

1.179.885 SDR

Каматна стопа

0,75 % трошкови сервисирања

4.3

IDA-4090-YF – АД „Електромрежа Србије” – Програм енергетске заједнице Југоисточне Европе – Пројекат за Србију

360.245

42.229.537

Први датум отплате главнице

15.09.2015.

Последњи датум отплате главнице

15.03.2025.

Рата главнице за 2024. год.

147.647 SDR

Каматна стопа

0,75% трошкови сервисирања

4.4

Давање гаранције Републике Србије за обавезе ЈП „Југоимпорт” – СДПР по основу извозног посла са Министарством одбране НДР Алжир

9.078.882

1.064.268.365

Први датум отплате главнице

-

Последњи датум отплате главнице

-

Рата главнице за 2024. год.

-

Каматна стопа

-

4.5

JICA – АД „Електропривреда Србије” – Пројекат за изградњу постројења за одсумпоравање за ТЕ „Никола Тесла”

124.288.411

14.569.659.213

Први датум отплате главнице

20.11.2016.

Последњи датум отплате главнице

20.11.2026.

Рата главнице за 2024. год.

6.129.164.000 JPY

Каматна стопа

0,60% и 0,01%

4.6

Кувајтски фонд за арапски економски развој – AД „Железнице Србије” – Пројекат железничка станица Београд центар

17.730.749

2.078.479.969

Први датум отплате главнице

01.02.2018.

Последњи датум отплате главнице

01.08.2031.

Рата главнице за 2024. год.

714.000 KWD

Каматна стопа

3,00 % + 0,50% административни трошкови

4.7

Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana – ЈП „Србијагас”

8.571.429

1.004.782.284

Први датум отплате главнице

01.09.2022.

Последњи датум отплате главнице

01.03.2024.

Рата главнице за 2024. год.

2.857.143 EUR

Каматна стопа

3M EURIBOR + 1,71%

4.8

OTP Bank NYRT – ЈП „Србијагасˮ

60.000.000

7.033.476.000

Први датум отплате главнице

25.08.2024.

Последњи датум отплате главнице

25.11.2027.

Рата главнице за 2024. год.

8.571.429 EUR

Каматна стопа

3M EURIBOR + 5,35%

4.9

DSK Bank AD – ЈП „Србијагасˮ

125.000.000

14.653.075.000

Први датум отплате главнице

25.08.2024.

Последњи датум отплате главнице

25.11.2027.

Рата главнице за 2024. год.

17.857.143 EUR

Каматна стопа

3M EURIBOR + 5,35%

4

Укупно

348.114.555

40.807.589.449

УКУПНО ИНДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ – СПОЉНИ ДУГ

1.273.427.797

149.277.064.229

УКУПНО ИНДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ (спољни + унутрашњи)

1.851.267.514

217.014.094.253

УКУПНО УНУТРАШЊИ ДУГ (директне + индиректне обавезе) 

10.505.916.940

1.231.551.911.408

УКУПНО СПОЉНИ ДУГ (директне + индиректне обавезе) 

24.564.400.527

2.879.552.025.621

УКУПНО СТАЊЕ ДУГА

35.070.317.467

4.111.103.937.029

* Према Уговору о новацији

** После реализоване swap трансакције приказано у EUR”.

Члан 4.

Средства за суфинансирање и предфинансирање пројеката у оквиру Инструмента за претприступну помоћ Европске уније у 2024. години утврђена су у Посебном делу овог закона и односе се на следеће пројекте:

ИПА година

Назив пројекта

Назив корисника

суфинансирање/ предфинансирање

Средства Европске уније

ИПА 2014

ИПА 2014 – Помоћ приступању ЕУ

МИНИСТАРСТВО ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

3.131.000

31.314.000

ИПА 2014 – Сектор подршке запошљавању младих и активној инклузији

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

1.875.000

16.871.000

МИНИСТАРСТВО ТУРИЗМА И ОМЛАДИНЕ

1.875.000

16.871.000

ИПА 2014 укупно

6.881.000

65.056.000

ИПА 2015

ИПА 2015 Саобраћај

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

1.526.299.000

3.219.736.000

ИПА 2015 укупно

1.526.299.000

3.219.736.000

ИПА 2016

ИПА 2016 – неалоцирана средства

УПРАВА ЗА ШУМЕ

0

6.787.000

ИПА 2016 укупно

0

6.787.000

ИПА 2017

ИПА 2017 – Евалуација ИПА II помоћи и Националног програма ИПА ТАИБ 2013 (неалоцирана средства)

МИНИСТАРСТВО ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

0

37.644.000

ИПА 2017 – Подршка европским интеграцијама

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ

0

4.140.000

ИПА 2017 – Сектор заштите животне средине

 

МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

250.792.000

422.405.000

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ

574.241.000

477.234.000

ИПА 2017 укупно

825.033.000

941.423.000

ИПА 2018

ИПА 2018 – Јачање заштите потрошача у Републици Србији као одговор на нове изазове на тржишту

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊЕ И СПОЉНЕ ТРГОВИНЕ

0

4.151.000

ИПА 2018 – Демократија и управљање

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

0

33.546.000

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

0

778.000

ИПА 2018 – Конкурентност

МИНИСТАРСТВО НАУКЕ, ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА И ИНОВАЦИЈА

69.931.000

209.793.000

ИПА 2018 – Национални програм

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ

12.000.000

108.801.000

ИПА 2018 – Подршка унапређењу капацитета релевантних институција у „SoHo” систему

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

0

20.364.000

ИПА 2018 – Сектор заштите животне средине

МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

653.765.000

1.711.211.000

ИПА 2018 укупно

735.696.000

2.088.644.000

ИПА 2019

Јачање професионалних капацитета државних службеника на положају

НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЈА ЗА ЈАВНУ УПРАВУ

13.512.000

32.245.000

ИПА 2019 – Конкурентност и иновације

МИНИСТАРСТВО НАУКЕ, ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА И ИНОВАЦИЈА

646.452.000

1.034.323.000

ИПА 2019 укупно

659.964.000

1.066.568.000

ИПА 2020

ИПА 2020 – I део Демократија и управљање

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ

0

89.026.000

ИПА 2020 – Демократија и управљање

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

44.495.000

84.585.000

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

0

114.414.000

УПРАВА ЦАРИНА

20.798.000

388.622.000

ИПА 2020 – Животна средина и клима

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ

66.101.000

103.923.000

МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

0

839.928.000

ИПА 2020 – Модернизација система социјалне заштите

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

0

540.668.000

ИПА 2020 – Образовање, запошљавање и социјалне политике

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ

0

90.000.000

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

31.646.000

228.719.000

ИПА 2020 – Подршка спровођењу мера активне политике запошљавања

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

66.101.000

222.064.000

ИПА 2020 II део – Подршка ЕУ интеграцијама – Неалоцирана средства

МИНИСТАРСТВО ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

0

78.192.000

ИПА 2020 II део – Подршка ЕУ интеграцијама – Неалоцирана средства, Подршка Европске уније у припреми пројеката PPF 11

МИНИСТАРСТВО ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

0

72.000.000

ИПА 2020 II део – Јачање способности Републике Србије у области разминирања и уништавања неексплодираних убојних средстава, друга фаза

МИНИСТАРСТВО ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

0

38.400.000

ИПА 2020 – Подршка ЕУ интеграцијама – неалоцирана средства

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

0

58.459.000

ИПА 2020 укупно

229.141.000

2.949.000.000

ИПА 2021

ИПА 2021 – Јачање институционалних капацитета надлежних институција у циљу успостављања функционалног IACS система

УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА

0

23.550.000

ИПА 2021 укупно

0

23.550.000

ИПА 2022

ИПА 2022 национални програм

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ

0

355.140.000

ИПА 2022 – Усклађивање радног законодавства и учешће у ЕУРЕСУ-у

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

0

118.200.000

ИПА 2022 укупно

0

473.340.000

ИПА III оперативни програм

ИПА III -Оперативни програм – Прозор4

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ

72.010.000

360.010.000

Оперативни програм ИПА 3. Пројекат Набавка мобилних дробилица за грађевински отпад

МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

35.550.000

201.450.000

ИПА III оперативни програм укупно

107.560.000

561.460.000

ИПА прекогранична сарадња

SAFETY4TMF INTERREG DANUBE – Дунавски транснационални програм

МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

4.750.000

0

Јадранско Јонски транснационални програм – техничка помоћ

МИНИСТАРСТВО ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

13.040.000

7.820.000

ИПА – Сигурније прекогранично подручје кроз унапређено реаговање у ванредним ситуацијама и заједничке обуке

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

125.653.000

58.200.000

ИПА 2017 – Изградња гасног интерконектора Србија–Бугарска

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ

1.371.956.000

2.563.338.000

ИПА Сигурнија клима у румунско-српском прекограничном подручју

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

100.554.000

45.315.000

ИПА прекогранична сарадња – Припрема становништва за акције у случају катастрофе и побољшање капацитета стручних тимова за реаговање у ванредним ситуацијама у прекограничном бугарско-српском региону

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

128.095.000

45.935.000

ИПА прекогранична сарадња – Фокална тачка – подршка управљању макрорегионалне стратегије за Јадранско-јонски регион

МИНИСТАРСТВО ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

17.810.000

17.820.000

ИПА програм прекограничне сарадње Бугарска–Србија – техничка помоћ

МИНИСТАРСТВО ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

21.272.000

24.350.000

ИПА програм прекограничне сарадње Мађарска–Србија – техничка помоћ

МИНИСТАРСТВО ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

17.781.000

18.170.000

ИПА програм прекограничне сарадње Мађарска–Србија

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

0

422.000

ИПА програм прекограничне сарадње Румунија–Србија – техничка помоћ

МИНИСТАРСТВО ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

20.221.000

30.500.000

ИПА програм прекограничне сарадње Србија – Црна Гора, Србија – Босна и Херцеговина и Србија – Северна Македонија – техничка помоћ 2021–2027

МИНИСТАРСТВО ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

6.066.000

84.490.000

ИПА програм прекограничне сарадње Хрватска–Србија – техничка помоћ

МИНИСТАРСТВО ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

13.290.000

16.870.000

Програм „Intereg” IPA Румунија–Србија 2021–2027

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

21.000.000

0

Транснационални програм Дунав – техничка помоћ

МИНИСТАРСТВО ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

20.062.000

9.820.000

Транснационални програм Дунав 2014–2020

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

6.300.000

0

ИПА прекогранична сарадња укупно

1.887.850.000

2.923.050.000

ИПА чланарине

ИПА Подршка за учешће у програмима ЕУ

ПОРЕСКА УПРАВА

11.000.000

10.000.000

МИНИСТАРСТВО НАУКЕ, ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА И ИНОВАЦИЈА

3.416.700.000

0

МИНИСТАРСТВО ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА И ДРУШТВЕНИ ДИЈАЛОГ

14.001.000

0

УПРАВА ЦАРИНА

11.600.000

15.990.000

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ

87.000.000

0

ИПА чланарине укупно

3.540.301.000

25.990.000

укупно

9.518.725.000

14.344.604.000

Члан 5.

Преглед планираних капиталних издатака буџетских корисника за текућу и наредне две буџетске године:

Раздео

Глава

Назив организације

Програм

Пројекат

Назив пројекта

2024

2025

2026

3

3.11

 

АВИО-СЛУЖБА ВЛАДЕ

2102

5001

Изградња хангара и пратећих објеката

906.059.000

180.970.000

0

АВИО-СЛУЖБА ВЛАДЕ

906.059.000

180.970.000

0

3.19

 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ И НАЦИОНАЛНИ ОКВИР КВАЛИФИКАЦИЈА

2102

5002

Изградња ,,Пословно-управљачког центра са тренинг-центром за развој радне снаге и едукационим центром”

303.000.000

101.000.000

0

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ И НАЦИОНАЛНИ ОКВИР КВАЛИФИКАЦИЈА

303.000.000

101.000.000

0

УКУПНО ВЛАДА

1.209.059.000

281.970.000

0

15

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

1407

 

5007

Подизање капацитета Сектора за ванредне ситуације набавком возила различите намене

1.299.994.000

4.805.000

0

5008

Подизање капацитета СВС-а кроз стварање услова за адекватан смештај, изградњом нових објеката као и реконструкцијом, санацијом и адаптацијом постојећих у периоду од 2022. до 2024. године

275.000.000

0

0

1408

5008

Повећање информатичких капацитета за обављање пословних процеса у Министарству унутрашњих послова – фаза II

70.000.000

0

0

5011

Набавка наоружања, оружне опреме, техничке, комуникационе и заштитне опреме за потребе организационих јединица Министарства унутрашњих послова

500.000.000

0

0

5012

Изградња, реконструкција и санација објеката ради унапређења капацитета за реализацију обука у наставном центру „Макишˮ

439.889.000

200.000.000

0

5014

Проширење система еЛТЕ у Републици Србији

295.000.000

300.000.000

0

5015

Јачање информатичко-комуникационих и аналитичких капацитета Управе криминалистичке полиције

424.889.000

0

0

5016

Подизање оперативних капацитета посебних и специјалне јединице Министарства унутрашњих послова – фаза II

139.200.000

400.000.000

600.000.000

5017

Унапређење информационе безбедности и Дата центра МУП

144.960.000

0

0

5019

Унапређење капацитета за реализацију обука у Центру за полицијску обуку

399.511.000

1.000.000.000

1.000.000.000

5020

Изградња, доградња, реконструкција, адаптација и санација објеката ради стварања и побољшања услова за рад полицијских и осталих службеника Министарства

400.000.000

3.600.000.000

3.600.000.000

5021

Набавка опреме за потребе организационих јединица Министарства унутрашњих послова

100.000.000

900.000.000

900.000.000

1409

5019

Набавка, ремонт и модернизација возила за потребе организационих јединица Министарства унутрашњих послова

249.999.000

0

0

5021

Изградња, реконструкција и адаптација објеката за потребе организационих јединица Министарства унутрашњих послова

1.323.135.000

0

0

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

6.061.577.000

6.404.805.000

6.100.000.000

УКУПНО МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

6.061.577.000

6.404.805.000

6.100.000.000

16

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

0702

 

5073

Изградња Националног фудбалског стадиона са пратећим садржајима

13.000.000.000

13.000.000.000

13.000.000.000

5081

EXPO Београд 2027

22.600.000.000

22.600.000.000

22.600.000.000

2301

5014

Централни информациони систем за обрачун примања запослених у јавном сектору – ИСКРА

1.798.885.000

968.767.000

900.819.000

5015

Интегрисани комуникациони систем

134.500.000

68.500.000

78.000.000

5016

Информациони систем – ПИМИС

332.500.000

0

0

5017

Централизована платформа за електронске фактуре правних лица и предузетника

1.195.001.000

416.500.000

817.000.000

5018

Документ менаџмент систем

18.000.000

18.000.000

0

5020

Надоградња система за консолидацију података и пословно извештавање

453.000.000

453.000.000

453.000.000

5022

Надоградња система за управљање средствима претприступне помоћи ЕУ

192.000.000

0

0

5028

Информациони систем Е-акцизе

825.000.000

0

91.000.000

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

40.548.886.000

37.524.767.000

37.939.819.000

16.01

УПРАВА ЦАРИНА

2303

5001

Изградња граничног прелаза Гостун

780.000

0

0

5008

Изградња комплекса царинске испоставе при ГП Градина

243.100.000

445.200.000

193.800.000

5013

Обезбеђење развоја јединственог информационог система царинске службе

69.600.000

0

0

УПРАВА ЦАРИНА

313.480.000

445.200.000

193.800.000

16.03

УПРАВА ЗА ТРЕЗОР

2301

5002

Проширење и технолошко унапређење капацитета у циљу ефикаснијег пословања

595.500.000

271.000.000

290.000.000

5005

Унапређење аутоматизације пословних процеса

472.000.000

636.000.000

621.000.000

5008

Резервна и „бекап” локација

265.120.000

360.832.000

444.000.000

5019

Јединствени информациони систем за буџетско рачуноводство

437.000.000

1.000.000

0

5023

Систем јавних финансија – ЈАФИН

590.000.000

640.000.000

640.000.000

5025

Платформа за сервисно оријентисану архитектуру – СОА

2.000.000

6.000.000

1.000.000

5026

Обједињени рачуноводствени информациони систем корисника буџетских средстава – ОРИС

50.000.000

56.000.000

61.000.000

5027

Портал за администрацију корисничких налога (IAM&SSO)

24.000.000

11.000.000

21.000.000

5029

Заштита система од сајбер напада

52.000.000

52.000.000

1.000.000

УПРАВА ЗА ТРЕЗОР

2.487.620.000

2.033.832.000

2.079.000.000

УКУПНО МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

43.349.986.000

40.003.799.000

40.212.619.000

17

МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА

0301

5001

Реконструкција фасаде објекта МСП

55.132.000

55.132.000

55.132.000

МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА

55.132.000

55.132.000

55.132.000

17.01

ДИПЛОМАТСКО-КОНЗУЛАРНА ПРЕДСТАВНИШТВА

0302

5001

Изградња ДКП-а у Канбери (Аустралија)

117.549.000

0

0

5004

Прибављање објеката у својину Републике Србије за потребе ДКП-а

200.424.000

200.424.000

200.424.000

5005

Информационо-комуникациони систем криптозаштите МСП и ДКП Републике Србије

339.000.000

390.000.000

300.000.000

ДИПЛОМАТСКО-КОНЗУЛАРНА ПРЕДСТАВНИШТВА

656.973.000

590.424.000

500.424.000

УКУПНО МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА

712.105.000

645.556.000

555.556.000

19

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

1703

5008

Опремање НВО по трипартитном споразуму

7.567.308.000

4.445.165.000

4.445.165.000

5009

Транспортна и војнополицијска средства Војске Србије

490.000.000

0

0

5010

Опремање ВМА медицинском опремом

700.000.000

0

0

5011

Изградња, реконструкција и капитално одржавање објеката за смештај НВО и особља МО и ВС

800.000.000

0

0

5012

Информатичка и телекомуникациона опрема МО и ВС

500.000.000

0

0

5013

Унапређење информационе безбедности и сајбер одбране у МО и ВС

246.480.000

262.540.000

429.780.000

5014

Изградња објеката и инфраструктуре за КоВ

177.220.000

177.220.000

177.220.000

5015

Изградња објеката и инфраструктуре за РВиПВО

244.000.000

244.000.000

244.000.000

5016

Изградња објеката и инфраструктуре за ВС у Панчеву

15.000.000

15.000.000

15.000.000

5017

Изградња објеката и инфраструктуре за ВС у Прибоју

9.000.000

9.000.000

9.000.000

5018

Изградња објеката и инфраструктуре за ВС у Нишу

145.000.000

145.000.000

145.000.000

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

10.894.008.000

5.297.925.000

5.465.165.000

УКУПНО МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

10.894.008.000

5.297.925.000

5.465.165.000

20

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

0608

5001

Партнерство за локални развој

116.785.000

0

0

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

116.785.000

0

0

УКУПНО МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

116.785.000

0

0

22

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

0702

5008

Брза саобраћајница Iб реда Нови Сад-Рума

11.200.000.000

14.600.000.000

5.000.000.000

5011

Израда Генералног пројекта робно-транспортног центра и Студије оправданости, Идејног и Главног пројекта контејнерског терминала у Макишу

25.000.000

0

0

5013

Израда Идејног решења и Главног пројекта измештања пута Београд-Сремчица у Железнику

3.000.000

0

0

5015

Пројекат мађарско-српске железнице

38.063.255.000

4.298.043.000

0

5017

Извођење дела радова на изградњи аутопута Е-75, деоница: ГП Келебија – петља Суботица Југ

156.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

5019

Изградња београдске обилазнице на аутопуту E-70/E-75, деоница: Мост преко реке Саве код Остружнице-Бубањ Поток (сектори 4, 5 и 6)

2.800.000.000

0

0

5023

Рехабилитација путева и унапређење безбедности саобраћаја

1.900.542.000

1.148.082.000

1.151.605.000

5027

Реконструкција железничке пруге Ниш–Димитровград

7.727.830.000

7.457.133.000

5.957.133.000

5029

Реконструкција старог моста на граничном прелазу Љубовија–Братунац

41.580.000

36.960.000

36.960.000

5030

Реконструкција моста на граничном прелазу – Каракај (Зворник)

151.200.000

134.400.000

134.400.000

5032

Реконструкција моста на граничном прелазу – Шепак

170.960.000

152.020.000

152.020.000

5033

Реконструкција моста на граничном прелазу – Скелани (Бајина Башта)

134.000.000

299.750.000

299.750.000

5034

Изградња аутопута Е-763, деоница: Прељина–Пожега

13.500.000.000

0

0

5035

Изградња аутопута Е-761, деоница: Појате–Прељина

47.248.434.000

43.444.423.000

2.889.295.000

5039

Имплементација система хидро-метео станица и система надзора клиренса мостова

188.650.000

205.000.000

139.964.000

5042

Вађење потонуле немачке флоте из Другог светског рата

117.643.000

295.673.000

315.802.000

5043

Изградња аутопута Е-761 Београд–Сарајево

10.400.000.000

1.301.000.000

3.001.000.000

5045

Изградња саобраћајнице Рума–Шабац–Лозница

14.710.000.000

18.100.000.000

2.960.000.000

5046

Реализација пројеката железничке инфраструктуре

5.584.543.000

2.625.367.000

0

 

 

5048

Изградња аутопута Е-763, деоница: Нови Београд – Сурчин

600.000.000

0

0

5050

Изградња аутопута Ниш-Мердаре, деоница: Ниш–Плочник

1.373.520.000

13.716.320.000

16.855.120.000

5051

Хидротехнички и багерски радови на критичним секторима за пловидбу на реци Сави

268.024.000

416.813.000

420.700.000

5052

Изградња постројења за пречишћавање воде за пиће у Кикинди

180.000.000

0

0

5054

Унапређење услова за превођење бродова у оквиру бране на Тиси код Новог Бечеја

103.680.000

1.533.000.000

2.711.600.000

5055

Изградња нове Луке у Београду

51.000.000

2.501.000.000

2.246.635.000

5056

Проширење капацитета Луке Сремска Митровица

1.085.600.000

2.176.900.000

2.176.900.000

5057

Проширење капацитета Луке Богојево

1.090.000.000

2.050.000.000

1.332.320.000

5058

Проширење капацитета Луке Прахово

1.082.349.000

937.000.000

162.465.000

5059

Адаптација бродске преводнице у саставу ХЕПС „Ђердап 2”

1.729.022.000

10.468.000

17.057.000

5061

Реконструкција и доградња граничног прелаза Хоргош

400.000.000

0

0

5062

Изградња аутопута, деоница: Београд–Зрењанин

0

15.192.500.000

19.054.100.000

5064

Изградња новог моста преко реке Саве у Београду

4.475.000.000

1.500.000.000

1.600.000.000

5066

Изградња брзе саобраћајнице, деоница: Иверак–Лајковац

6.400.000.000

100.000.000

0

5067

Изградња моста – обилазнице око Новог Сада са приступним саобраћајницама

2.600.000.000

3.800.000.000

4.250.000.000

5069

Пројекат изградње обилазница и тунела

2.900.000.000

5.574.688.000

3.356.524.000

5070

Пројекат изградње комуналне (канализационе) инфраструктуре и инфраструктуре за одлагање комуналног чврстог отпада у Републици Србији

12.515.332.000

13.082.220.000

14.317.624.000

5071

Пројекат сакупљања и пречишћавања отпадних вода Централног канализационог система Града Београда

3.000.000.000

8.600.000.000

8.600.000.000

5072

Изградња београдског метроа

6.300.000.000

31.133.544.000

110.467.588.000

5074

Изградња северне обилазнице око Крагујевца

5.300.000.000

8.500.000.000

6.500.000.000

5076

Брза саобраћајница Е-75, петља Пожаревац–Голубац

14.240.000.000

16.920.000.000

2.000.000.000

5077

Изградња центра за обуку чланова посаде бродова

636.700.000

2.061.600.000

2.061.600.000

5078

Модернизација железничког сектора у Србији

1.034.064.000

1.157.125.000

1.629.846.000

5082

Изградња пруге између Земун поља и Националног стадиона

4.300.000.000

17.410.000.000

9.810.000.000

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

225.786.928.000

244.471.029.000

233.608.008.000

УКУПНО МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

225.786.928.000

244.471.029.000

233.608.008.000

23

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

1602

5006

Набавка неопходне опреме за функционисање правосудних органа

350.000.000

200.000.000

260.000.000

5009

Решавање смештајно-техничких услова правосудних органа у Нишу

110.000.000

0

0

5010

Унапређење смештајно-техничких услова рада правосудних органа

200.000.000

200.000.000

200.000.000

5030

Реконструкција зграде трећег основног суда у Београду

450.000.000

560.000.000

0

5032

Реконструкција и адаптација објекта Привредног суда у Сомбору

230.000.000

0

0

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

1.340.000.000

960.000.000

460.000.000

23.01

УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

1607

5001

Израда пројектно-техничких документација за нове објекте и објекте које треба реконструисати

48.500.000

60.000.000

60.000.000

5003

Адаптација притвореничких блокова у Окружном затвору Београд

101.000.000

105.000.000

105.000.000

5008

Реконструкција смештајних капацитета по заводима у оквиру Управе за извршење кривичних санкција

55.900.000

83.000.000

83.000.000

5009

КПЗ зa жeнe у Пoжaрeвцу, изгрaдњa и рeкoнструкциja oбjeкaтa

160.000.000

94.000.000

52.000.000

5010

Изградња и реконструкција смештајних капацитета у КПЗ Пожаревац–Забела

338.500.000

361.000.000

286.000.000

5011

Радови на реконструкцији и изградњи објеката у оквиру КПЗ у Сремској Митровици

20.500.000

103.000.000

133.500.000

5014

Изградња смештајних капацитета затвореног типа

52.000.000

0

0

5015

Изградња и опремање новог затвора у Крушевцу

101.000.000

550.000.000

905.000.000

5016

Изградња и опремање новог павиљона у Сремској Митровици

68.000.000

119.500.000

24.000.000

5017

Изградња и опремање новог затвора у Суботици

58.000.000

41.000.000

81.000.000

УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

1.003.400.000

1.516.500.000

1.729.500.000

УКУПНО МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

2.343.400.000

2.476.500.000

2.189.500.000

24

24.03

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ

0401

5001

Изградња система за наводњавање – прва фаза

1.239.032.000

204.691.000

0

5003

Брана са акумулацијом „АРИЉЕ” профил „СВРАЧКОВО”, Ариље

701.209.000

701.209.000

701.209.000

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ

1.940.241.000

905.900.000

701.209.000

УКУПНО МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

1.940.241.000

905.900.000

701.209.000

25

МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

0406

5003

Набавка опреме за сакупљање и рециклажу

500.000.000

500.000.000

500.000.000

5004

Изградња система за постројење за пречишћавање отпадних вода у Зубином Потоку

187.000.000

0

0

МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

687.000.000

500.000.000

500.000.000

УКУПНО МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

687.000.000

500.000.000

500.000.000

26

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ

2001

5002

Изградња образовно-научних центара

1.455.360.000

455.360.000

455.360.000

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ

1.455.360.000

455.360.000

455.360.000

УКУПНО МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ

1.455.360.000

455.360.000

455.360.000

27

 

 

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

1807

5001

Реконструкција Универзитетског клиничког центра Србије, Београд

175.000.000

0

0

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

175.000.000

0

0

УКУПНО МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

175.000.000

0

0

28

28.01

 

УПРАВА ЗА РЕЗЕРВЕ ЕНЕРГЕНАТА

2403

5001

Изградња резервоара у складишту деривата нафте у Смедереву

350.070.000

0

0

УПРАВА ЗА РЕЗЕРВЕ ЕНЕРГЕНАТА

350.070.000

0

0

УКУПНО МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ

350.070.000

0

0

29

29.01

УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ

1202

 

5004

Истраживање, заштита и презентација археолошког налазишта Бело брдо у Винчи

60.000.000

0

0

5006

Конзервација, рестаурација и презентација археолошког налазишта „Царичин град” у општини Лебане

143.500.000

166.650.000

0

УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ

203.500.000

166.650.000

0

УКУПНО МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ

203.500.000

166.650.000

0

30

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

0902

 

5001

Израда и имплементација информационог система за подршку пословним процесима у спровођењу социјалне заштите – СОЗИС

180.300.000

384.500.000

384.500.000

5002

Регистар Социјална карта

30.000.000

60.000.000

60.000.000

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

210.300.000

444.500.000

444.500.000

УКУПНО МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

210.300.000

444.500.000

444.500.000

37

МИНИСТАРСТВО ТУРИЗМА И ОМЛАДИНЕ

1507

 

5002

Унапређење инфраструктуре у области наутичког туризма

451.000.000

0

0

5004

Изградња и уређење туристичке инфраструктуре и супраструктуре на подручју Подунавља

1.084.000.000

700.000.000

0

МИНИСТАРСТВО ТУРИЗМА И ОМЛАДИНЕ

1.535.000.000

700.000.000

0

УКУПНО МИНИСТАРСТВО ТУРИЗМА И ОМЛАДИНЕ

1.535.000.000

700.000.000

0

38

МИНИСТАРСТВО ИНФОРМИСАЊА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

0703

 

5004

Дигитализација туристичке понуде Србије

80.176.000

80.176.000

0

5005

Изградња и унапређење капацитета МИТ, националног ЦЕРТ-а РС и ЦЕРТ-а републичких органа ради превенције и брзог реаговања на инциденте у области информационе безбедности

100.000.000

100.000.000

100.000.000

МИНИСТАРСТВО ИНФОРМИСАЊА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

180.176.000

180.176.000

100.000.000

УКУПНО МИНИСТАРСТВО ИНФОРМИСАЊА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

180.176.000

180.176.000

100.000.000

39

МИНИСТАРСТВО ЗА ЈАВНА УЛАГАЊА

1511

5001

Обнова и изградња објеката јавне намене у области здравства

11.692.000.000

11.692.000.000

11.692.000.000

5002

Обнова и изградња објеката јавне намене у области просвете и науке

646.641.000

646.641.000

646.641.000

5003

Обнова и изградња објеката јавне намене у области спортске инфраструктуре

5.691.000.000

5.691.000.000

5.691.000.000

5004

Обнова и изградња објеката јавне намене у области социјалне заштите

797.453.000

797.453.000

797.453.000

5005

Обнова и изградња објеката јавне намене у области културе

47.030.000

47.030.000

47.030.000

5006

Обнова и изградња објеката јавне намене у области локалне комуналне инфраструктуре

879.733.000

879.733.000

879.733.000

МИНИСТАРСТВО ЗА ЈАВНА УЛАГАЊА

19.753.857.000

19.753.857.000

19.753.857.000

УКУПНО МИНИСТАРСТВО ЗА ЈАВНА УЛАГАЊА

19.753.857.000

19.753.857.000

19.753.857.000

40

БЕЗБЕДНОСНО-ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА

1405

5001

Капитални пројекти Безбедносно-информативне агенције

416.000.000

416.000.000

416.000.000

БЕЗБЕДНОСНО-ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА

416.000.000

416.000.000

416.000.000

УКУПНО БЕЗБЕДНОСНО-ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА

416.000.000

416.000.000

416.000.000

44

РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

0108

5002

Изградња, опремање објеката радарских центара Ваљево, Ужице, Петровац, Бешњаја, Крушевац

86.000.000

60.000.000

60.000.000

РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

86.000.000

60.000.000

60.000.000

УКУПНО РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

86.000.000

60.000.000

60.000.000

47

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

0605

5004

Изградња ГП Кусјак

112.000.000

0

0

5005

Изградња ГП Нештин

112.000.000

0

0

5006

Прибављање објеката у својину Републике Србије

2.504.000.000

1.654.000.000

0

5007

Изградња граничног прелаза Сремска Рача

800.000.000

2.500.000.000

3.200.000.000

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

3.528.000.000

4.154.000.000

3.200.000.000

УКУПНО РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

3.528.000.000

4.154.000.000

3.200.000.000

51

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКУ УПРАВУ

0614

5001

Одржавање софтверских лиценци

1.340.000.000

1.440.000.000

1.440.000.000

5002

Успостављање ЦЕРТ-а

205.000.000

205.000.000

205.000.000

5003

Имплементација електронских регистара органа и организација јавне управе и људских ресурса у систему јавне управе

1.630.000.000

2.120.000.000

1.800.000.000

5004

Успостављање Дата центра за регистре, „Backup” центар и „Disaster Recovery”

550.000.000

160.000.000

530.000.000

5005

Имплементација „Oracle” технологије

940.000.000

940.000.000

940.000.000

5006

Изградња Дата центра у Крагујевцу

500.000.000

1.200.000.000

1.900.000.000

5009

Интегрални „CRM”, „TICKETING” и мултиканални комуникациони систем

600.000.000

600.000.000

600.000.000

5010

Софтверско решење за обраду и чување електронских фактура

96.000.000

96.000.000

96.000.000

5013

VM WARE лиценце

600.000.000

600.000.000

600.000.000

5014

Јединствена информациона комуникациона мрежа е Управе

450.000.000

400.000.000

400.000.000

5015

SMART CITY

300.000.000

750.000.000

750.000.000

5016

ИБМ лиценце

290.000.000

290.000.000

290.000.000

5018

Креативно иновативни/мултифункционални центар „Ложионица”

2.550.000.000

2.400.000.000

700.000.000

5019

Иновациони дистрикт Крагујевац

230.000.000

1.000.000.000

1.950.000.000

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКУ УПРАВУ

10.281.000.000

12.201.000.000

12.201.000.000

УКУПНО КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКУ УПРАВУ

10.281.000.000

12.201.000.000

12.201.000.000

УКУПНО

331.275.352.000

339.519.027.000

325.962.774.000

Члан 6.

У оквиру Раздела 21 – Министарство привреде, Програм 1510 – Привлачење инвестиција, Функција 410 – Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада, Програмска активност/Пројекат 0003 – Улагања од посебног значаја, планирана су средства за измирење обавеза по уговорима ради подстицања инвестиција у привреди, и то:

– у 2024. години у износу до 23.000.000.000 динара;

– у 2025. години у износу до 24.000.000.000 динара;

– у 2026. години у износу до 24.500.000.000 динара.

У оквиру опредељених износа средстaва у ставу 1. овог члана извршавају се преузете, а неизмирене обавезе из претходних година, укључујући и обавезе које ће се преузимати у наведеним годинама, у складу са законом који уређује улагања и законом који уређује опште услове и поступак контроле државне помоћи, које доспевају на плаћање у тим годинама.

Уколико се обавезе преузимају и по истеку три фискалне године, укупан износ тих обавеза за сваку годину не може бити већи од износа опредељеног у 2024. години.

У оквиру Раздела 24 – Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Глава 24.6 – Управа за аграрна плаћања, Програм 0103 – Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, Функција 420 – Пољопривреда, шумарство, лов и риболов, Програмска активност/Пројекат 4005 – ИПАРД, планирана су средства за измирење обавеза за подстицаје у пољопривреди и руралном развоју из ИПАРД 2 програма, и то:

– у 2024. години у износу до 6.294.000.000 динара;

– у 2025. години у износу до 4.720.500.000 динара;

– у 2026. години у износу до 4.720.500.000 динара.

У оквиру опредељених износа средстaва у ставу 4. овог члана извршавају се преузете, а неизмирене обавезе из претходних година, укључујући и обавезе које ће се преузимати у наведеним годинама, у складу са Законом о потврђивању Оквирног споразума између Републике Србије и Европске комисије о правилима за спровођење финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) („Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 19/14), секторским споразумом између Владе Републике Србије и Европске комисије о механизмима примене финансијске помоћи Уније Републици Србији у оквиру инструмента за претприступну помоћ у области подршке пољопривреди и руралном развоју (ИПАРД), као и законом који уређује пољопривреду и рурални развој, које доспевају на плаћање у тим годинама.

Уколико се обавезе преузимају и по истеку три фискалне године, укупан износ тих обавеза за сваку годину не може бити већи од износа опредељеног у 2024. години.

Члан 7.

Буџету Аутономне покрајинe Војводине припада:

– део прихода од пореза на доходак грађана – пореза на зараде, у висини од 18,0% од износа оствареног на територији Аутономне покрајине Војводине;

– део прихода од пореза на добит правних лица, у висини од 42,7% од износа оствареног на територији Аутономне покрајине Војводине.

Буџету Аутономне покрајине Војводине обезбеђују се трансфери из буџета Републике Србије, и то:

– трансфери за поверене послове у складу са законом којим се утврђују надлежности Аутономне покрајине Војводине;

– наменски трансфери за финансирање расхода за запослене у образовању на територији Аутономне покрајине Војводине, у износима утврђеним овим законом;

– наменски и ненаменски трансфери јединицама локалне самоуправе на територији Аутономне покрајине Војводине, у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе;

– наменски капитални трансфери за пројекте које утврди Влада.

Средства за плате за запослене у образовању на територији Аутономне покрајине Војводине из става 2. алинеја друга овог члана исплаћују се у висини и по динамици коју утврђује Влада.

Буџет Аутономне покрајине Војводине исплаћује плате из става 2. алинеја друга овог члана наредног дана од дана пријема средстава за ове намене на рачун.</