Zakon

На основу члана 45. став 3. Закона о полицији („Службени гласник РС”, број 6/16),

Влада доноси

КОДЕКС

полицијске етике

"Службени гласник РС", број 17 од 6. марта 2017.

 

Садржина кодекса

Члан 1.

Полиција, ради очувањa и промовисањa достојанства и угледа полицијских службеника, кроз подизање њихове свести о значају поштовања етичких принципа и стандарда, као и јачања поверења грађана у рад Министарства унутрашњих послова (у даљем тексту: Министарство) има Кодекс полицијске етике (у даљем тексту: Кодекс), који представља скуп правила о етичком поступању полицијских службеника у Министарству, којим се пружа подршка владавини права и који је у складу са Европским кодексом полицијске етике и другим међународним актима који се односе на полицију.

Кодексом се уређују односи између полицијских службеника, као и њихов однос према грађанима, државним органима и другим институцијама, невладиним организацијама и правним лицима, у циљу остваривања националних и међународних етичких принципа полицијског поступања и пружања подршке владавини права.

Примена

Члан 2.

Полицијски службеници, руковођени функцијом обављања полицијских послова у демократском друштву, као и принципом владавине права, поступањем сагласно Кодексу изражавају вољу, спремност и доследност да своју дужност обављају на законит, професионалан, праведан и хуман начин.

Кодекс, осим полицијских службеника запослених у Министарству, сходно примењују и грађани који у складу са законом пружају помоћ полицији у обављању полицијских послова, односно пружања помоћи.

Поштовање интегритета појединаца и превентивно деловање

Члан 3.

Полицијски службеници штите и поштују људска и мањинска права и слободе, одржавају јавни ред и мир и спроводе закон, боре се против сваког вида криминала, пружају помоћ и служе грађанима и заједници у складу са Уставом, законом и међународним стандардима.

У случају законског ограничења људских и мањинских права полицијски службеници поступају поштујући достојанство, углед и част сваког појединца и друга основна права и слободе човека.

Полицијски службеници приликом обављања полицијских послова дају предност превентивном у односу на репресивно деловање.

Поштовање права на једнакост пред Уставом и законом

Члан 4.

Приликом поступања полицијски службеници поштују право на једнаку законску заштиту и осигуравају његово остваривање, борећи се против сваког облика дискриминације, била она непосредна или посредна, по било ком основу, a нарочито по основу расе, пола, националне припадности, њихове различитости које проистичу из друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења или опредељења, рода и родног идентитета имовног стања, културе, језика, психичког или физичког инвалидитета.

Заштита угледа и интегритета полицијских службеника

Члан 5.

Интегритет и углед полицијски службеници граде на храбрости, раду и непоколебљивости и стручности, уз поштовање достојанства сваког појединца и закона Републике Србије.

Заштита службене дужности

Члан 6.

За свој рад полицијски службеници не захтевају и не примају поклоне, не злоупотребљавају свој службени положај и боре се против сваког облика корупције.

Заштита службених података

Члан 7.

Полицијски службеници не откривају и не користе неовлашћено податке до којих су дошли у служби или поводом вршења службе, а нарочито оне који би могли угрозити ток законитог поступка, односно права трећих лица.

Јавност рада

Члан 8.

Омогућавањем увида јавности у законит, професионалан, праведан и хуман рад и прихватањем јавности као облика контроле над њим, полицијски службеници доприносе остваривању, изграђивању и учвршћивању угледа Министарства.

Професионализам и независност

Члан 9.

Приликом вршења својих дужности, полицијски службеници поступају професионално, одговорно и непристрасно у спровођењу закона.

Како би на професионалан начин обављали послове из надлежности Министарства, путем стручног оспособљавања и усавршавања, стичу и унапређују знања, вештине, ставове и понашања.

Међусобни односи

Члан 10.

Међусобни односи полицијских службеника засновани су на поверењу, поштовању, искрености, узајамној помоћи, толеранцији, солидарности и колегијалности.

Заштита полицијске професије

Члан 11.

Руководиоци полицијских службеника, својим законитим, професионалним и етичким понашањем и поступањем, дају подршку и пружају узоран пример полицијским службеницима и унапређују и надограђују њихове међусобне односе.

Поштовање Кодекса

Члан 12.

Понашање супротно одредбама Кодекса представља понашање које штети угледу Министарства и полицијске професије.

Оспособљавање и усавршавање за примену кодекса

Члан 13.

Кодекс је део програма по којима се запослени у Министарству стручно оспособљавају и усавршавају.

Стандарди

Члан 14.

Полицијски службеници у Министарству прихватају следеће стандарде поступања: дужност служења грађанима и заједници, одговарање на потребе и очекивања грађана, поштовање законитости и сузбијање незаконитости, остваривање људских и мањинских права и слобода, недискриминација при извршавању полицијских задатака, сразмерност у употреби средстава принуде, забрана мучења и примене нечовечних и понижавајућих поступака, пружање помоћи настрадалим лицима, придржавање професионалног понашања и интегритета, обавеза заштите тајних података и обавеза одбијања незаконитих наређења и пријављивање корупције.

Престанак важења ранијег прописа

Члан 15.

Даном ступања на снагу овог кодекса престаје да важи Кодекс полицијске етике („Службени гласник РС”, број 92/06).

Ступање на снагу

Члан 16.

Овај кодекс ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-1788/2017

У Београду, 3. марта 2017. године

Влада

Председник,

Александар Вучић, с.р.