Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 273. став 7. Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС”, бр. 95/18 и 49/19),

Влада објављује

УСКЛАЂЕНЕ ДИНАРСКЕ ИЗНОСЕ

накнада прописаних Законом о накнадама за коришћење јавних добара

"Службени гласник РС", бр. 156 од 25. децембра 2020, 15 од 19. фебруара 2021, 15 од 24. фебруара 2023 - др. пропис

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Усклађани динарски износи посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела или путног објекта прописане Законом о накнадама за коришћење јавних добара, који се односе на путарину из Прилога 10, Табела 10, објављени су у "Службеном гласнику РС", број 15/2023 и примењују се од наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ, односно од 25. фебруара 2023. године (види Усклађене динарске износе - 15/2023-46).

1. Динарски износи накнада прописаних Законом о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС”, бр. 95/18 и 49/19, у даљем тексту: Закон), усклађују се годишњим индексом потрошачких цена, који је објавио Републички завод за статистику, за период од 1. октобра 2019. године до 30. септембра 2020. године:

1) Усклађени динарски износи накнада из Прилога 1, Табела 1. Закона, гласе:

РБ

Опис

Усклађена висина
нaкнaдe (РСД)

1.

Подаци и документација настали на основу изведених основних геолошких истраживања пре 24. јануара 1994. године, као и геолошке документације за коју не постоји спецификација изведених истраживања по врсти и обиму и исказана вредност изведених геолошких истраживања, у зависности од врсте геолошке документације

1)

За годишње извештаје и елаборате о резултатима основних геолошких истраживања:

(1)

за елаборате

3.598.630

(2)

за годишње извештаје

771.135

2)

За годишње извештаје и елаборате о резултатима основних истраживања геолошке средине (инжењерскогеолошка, геотехничка, геофизичка, сеизмолошка и сл.):

(1)

за елаборате

2.570.450

(2)

за годишње извештаје

514.090

3)

За годишње извештаје и елаборате о резултатима основних геолошких истраживања металичних минералних сировина:

(1)

за елаборате

8.225.440

(2)

за годишње извештаје

771.135

4)

За годишње извештаје и елаборате о резултатима основних геолошких истраживања енергетских минералних сировина:

(1)

за елаборате

5.654.990

(2)

за годишње извештаје

514.090

5)

За годишње извештаје и елаборате о резултатима основних геолошких истраживања неметаличних минералних сировина:

(1)

за елаборате

1.542.270

(2)

за годишње извештаје

308.454

6)

За годишње извештаје и елаборате о резултатима основних геолошких истраживања подземних вода

(1)

за елаборате

2.570.450

(2)

за годишње извештаје

514.090

7)

За годишње извештаје и елаборате о резултатима основних геолошких истраживања геотермалних ресурса:

(1)

за елаборате

2.056.360

(2)

за годишње извештаје

514.090

8)

За годишње извештаје о изради геолошких карата – прегледне, основне, тематске

257.045

9)

За податке и документацију на нивоу студија и експертиза:

(1)

за студије

1.028.180

(2)

за експертизе

257.045

2.

Штампане, векторизоване, скениране и геореференциране геолошке карте са тумачем

1)

За штампане геолошке карате са тумачем:

(1)

за лист основне геолошке, хидрогеолошке и инжењерскогеолошке карте размере 1:100.000, са тумачем

7.197

(2)

за лист тематске геолошке карте размере 1:50.000, са тумачем

5.141

(3)

за лист прегледне геолошке карте размере 1:200.000 и ситније, са тумачем

9.254

2)

За векторизоване геолошке карате са тумачем у „pdf” формату

(1)

за лист основне геолошке, хидрогеолошке и инжењерскогеолошке карте размере 1:100.000, са тумачем

10.282

(2)

за лист тематске геолошке карте размере 1:50.000, са тумачем

8.225

(3)

за лист прегледне геолошке, хидрогеолошке и инжењерскогеолошке карте размере 1:200.000 и ситније, са тумачем

16.451

3)

За скениране и геореференциране геолошке карате са тумачем у „pdf” формату

(1)

за лист основне геолошке, хидрогеолошке и инжењерскогеолошке карте размере 1:100.000, са тумачем

5.141

(2)

за лист тематске геолошке карте размере 1:50.000, са тумачем

4.113

(3)

за лист прегледне геолошке, хидрогеолошке и инжењерскогеолошке карте размере 1:200.000, са тумачем

8.225

2) Усклађени динарски износи накнаде из Прилога 1, Табела 2. Закона, гласе:

РБ

Опис

Висина накнаде (РСД)

Усклађена висина накнаде РСД/km²

1.

за истражни простор мањи или једнак 0,5 km²

5.141

2.

за истражни простор већи од 0,5 km²

10.282

3) Усклађени динарски износи накнада из Прилога 1, Табела 3. Закона, гласе:

РБ

Опис

Усклађена висина накнаде (РСД/t)

1.

Техничко-грађевински камен – седиментне и метаморфне стене:

1)

кречњак

24,68

2)

доломит

24,68

3)

доломитисани кречњак

24,68

4)

мермерисани кречњак

24,68

5)

мермерисани доломит

24,68

6)

мермер

24,68

2.

Техничко-грађевински камен – магматске стене:

1)

гранит

35,48

2)

гранодиорит

35,48

3)

трахит

35,48

4)

дацит

35,48

5)

андезит

35,48

6)

андезит – базалт

35,48

7)

базалт

35,48

8)

дијабаз

35,48

9)

амфиболит

35,48

10)

габро

35,48

3.

Архитектонско-грађевински камен:

1)

гранит

60,15

2)

гранодиорит

60,15

3)

базалт

60,15

4)

мермер

60,15

5)

кречњачка бреча

60,15

6)

мермерна бреча

60,15

7)

травертин

60,15

8)

бигар – сига

60,15

9)

мермерни оникс

60,15

10)

кречњак

53,98

4.

Глине и сировине за опекарску и керамичку индустрију:

1)

керамичка глина

28,79

2)

опекарска глина

17,48

3)

лес

17,48

4)

ватростална глина

23,65

5)

каолинитисани гранит

28,79

6)

фелдспат

28,79

5.

Сировине за цементну индустрију и индустрију креча:

1)

лапорац

35,48

2)

лапоровити кречњак

24,68

3)

кречњак

24,68

4)

гипс

23,65

5)

све врсте туфова

23,65

6.

Калцијум-карбонатна сировина као пунило за индустрију боја и лакова, фасадних и термоизолационих материјала и у другим индустријским гранама:

1)

мермер

60,15

2)

калцит

60,15

3)

доломит

60,15

4)

доломитисани кречњак

60,15

5)

мермерисани кречњак

60,15

6)

кречњак

60,15

7.

Кварцни песак и пешчар, грађевински песак и шљунак:

1)

кварцни песак

28,79

2)

грађевински песак

20,56

3)

грађевински шљунак

20,56

4)

кварцни пешчар

23,65

8.

Сировине за ватросталну и друге индустрије:

1)

магнезит

60,15

2)

бентонитска глина

30,85

НAПOМEНA:

Накнада се утврђује у динарском износу по тони (t) ископане минералне сировине.

4) Усклађени динарски износ накнаде из Прилога 1, Табела 4. Закона, гласи:

РБ

Опис

Усклађена висина накнаде (РСД/1000 m3)

1.

за искоришћени угљендиоксид

91,51

5) Усклађени динарски износи накнаде из Прилога 3, Табела 1. Закона, по предмету плаћања накнаде и основици, гласе:

РБ

Предмет плаћања накнаде

Основица

Усклађен износ у РСД

1.

Коришћење земљишта за одлагање и сепарацију шљунка, песка и ризле (годишња накнада)

m2

74

2.

Коришћење земљишта за експлоатацију минералних сировина (годишња накнада)

m2

74

3.

Коришћење земљишта за геолошка и истраживања из научних и других области (годишња накнада, за период трајања утврђен управним актом министарства надлежног за геологију)

m2

74

4.

Коришћење земљишта за објекте и инфраструктуру за експлоатацију минералне, полу-минерализоване и изворске воде (флаширање) (годишња накнада)

m2

37

6) Усклађени динарски износи накнаде из Прилога 3, Табела 2. Закона, по предмету плаћања накнаде и основици, гласе:

РБ

Предмет плаћања накнада

Основица

Усклађен износ у РСД

1.

Коришћење земљишта за објекте комуналне и енергетске инфраструктуре, као и инфраструктуре за електронске комуникације, осим за водове из тачке 2. ове табеле (годишња накнада)

m2

37

2.

Коришћење земљишта за постављање водова комуналне и енергетске инфраструктуре*, као и инфраструктуре за електронске комуникације (годишња накнада)

m2

18

* За надземне електроенергетске водове утврђивање накнаде врши се на основицу коју чини површина коридора, а за подземне електроенергетске водове површина ископа потребног да се постави подземни вод.

7) Усклађени динарски износи накнаде из Прилога 3, Табела 3. Закона, према предмету плаћања накнаде и основици, гласе:

РБ

Накнада

Основица

Усклађен износ у РСД

1.

Коришћење земљишта за постављање покретних објеката за културне, спортске, забавне и сличне догађаје који се по завршетку догађаја уклањају (дневна накнада)

m2

12

2.

Коришћење земљишта за камповање под шаторима (дневна накнада)

m2

12

3.

Коришћење земљишта за снимање играних, документарних и рекламних филмова (дневна накнада)

m2

12

4.

Коришћење земљишта за постављање објеката за обављање недобитних делатности (годишња накнада)

m2

18

5.

Коришћење земљишта за постављање привремених објеката за периодични боравак лица (годишња накнада)

m2

18

6.

Коришћење земљишта за спортско рекреативне активности, укључујући и пеинтбол (годишња накнада)

m2

12

7.

Коришћење земљишта за шатре за трговину и забаву, као и постављање објеката за обављање делатности туристичких услуга, укључујући земљиште за редовну употребу тих објеката (годишња накнада)

m2

18

8.

Коришћење земљишта за паркинг простор (годишња накнада)

m2

37

9.

Коришћење земљишта за стоваришни простор (годишња накнада)

m2

37

10.

Коришћење земљишта за заливање ратарских култура, воћарских и виноградарских засада и плантажа (месечна накнада)

m

6

11.

Коришћење земљишта за постављање привремених објеката за сточарску и пољопривредну производњу (годишња накнада)

m2

18

12.

Коришћење земљишта за полетно-слетну стазу за пољопривредне авионе (годишња накнада)

m2

31

13.

Коришћење земљишта за сенокос (годишња накнада)

m2

2

14.

Коришћење земљишта за постављање објеката у сврху обављања осталих непоменутих делатности (годишња накнада)

m2

37

8) Усклађени динарски износи накнаде из Прилога 3, Табела 4. Закона, према предмету плаћања накнаде и основици, гласе:

РБ

Предмет плаћања накнаде

Основица

Усклађен износ у РСД

1.

Коришћење земљишта за изградњу викенд кућица (стални објекти) (годишња накнада)

m2

37

2.

Коришћење земљишта за редовну употребу викендица (годишња накнада)

m2

18

9) Усклађени динарски износ накнаде из Прилога 3, Табела 5. Закона, према предмету плаћања накнаде и основици, гласи:

РБ

Предмет плаћања накнаде

Основица

Усклађен износ у РСД

1.

Коришћење земљишта за привез чамца, понтона и сплавова (годишња накнада)

број
привеза

359

10) Усклађени динарски износи накнаде из Прилога 3, Табела 6. Закона, према предмету плаћања накнаде и основици, гласе:

РБ

Предмет плаћања накнаде

Основица

Усклађени износ у РСД

1 km – 5 km

преко 5 km – 10 km

преко 10 km

1.

Коришћење шумских камионских путева за транспорт дрвних сортимената

m3

56

87

115

2.

Коришћење шумских камионских путева за транспорт расутих материјала и осталих терета

t

56

87

115

3.

Коришћење шумских саобраћајница и шумског земљишта за одржавање трка и сличних манифестација за возила са моторним погоном (дневна накнада)

возило

6.169

4.

Коришћење шумских саобраћајница и шумског земљишта за одржавање трка и сличних манифестација за возила без моторног погона (дневна накнада)

возило

514

11) Усклађени динарски износи накнада из Прилога 4, Табела 1. Закона, према квалитету и намени захваћене, односно испоручене воде и основици, гласе:

РБ

Квалитет и намена захваћене, односно испоручене воде

Основица

Усклађена висина накнаде

динaрa

1.

вoда кoja сe кoристи зa пoгoнскe нaмeнe

m3

0,2840

2.

вoда квaлитeтa зa пићe кoja сe кoристи зa свoje пoтрeбe

m3

0,3889

3.

вoда кoja сe кoристи зa нaвoдњaвaњe

aкo пoстojи урeђaj зa мeрeњe кoличинe испoручeнe вoдe

m3

0,1164

aкo нe пoстojи урeђaj зa мeрeњe кoличинe испoручeнe вoдe

ha

698,3068

4.

вoда кoja сe кoристи зa узгoj рибa

у хлaднoвoдним рибњaцимa, aкo пoстojи урeђaj зa мeрeњe кoличинe испoручeнe вoдe

m3

0,0233

у хлaднoвoдним рибњaцимa, aкo не пoстojи урeђaj зa мeрeњe кoличинe испoручeнe вoдe

m3 воде према пројектованом капацитету захваћене воде на водозахвату

0,0233

у тoплoвoдним рибњaцимa

ha

5.819,2233

у рибњaцимa зa спoртски рибoлoв

ha

2.909,6118

5.

вoда зa пићe кoja сe дистрибуирa систeмoм jaвнoг вoдoвoдa

привредним друштвима и другим правним лицима

m3

0,4651

грaђaнимa

0,2407

6.

тeрмaлнe вoдe

m3

4,4226

7.

вoде кoje прoизвoђaчи зaхвaтajу рaди флaширaњa

l продате воде

1,2489

8.

вoда кoja сe кoристи у прoизвoдњи aлкoхoлних и бeзaлкoхoлних пићa

1l воде у производу

0,582

9.

вoда кoja сe кoристи зa прoизвoдњу eлeктричнe eнeргиje зa прoдajу или зa сoпствeнe пoтрeбe у мaлим хидрoeлeктрaнaмa (дo 10MW) 2,3% нa цeну jeднoг килoвaт чaсa

цена jeднoг килoвaт чaсa

3,7009

10.

вoда кojу јaвнo eлeктрoприврeднo прeдузeћe и другo приврeднo друштвo кoристи зa прoизвoдњу eлeктричнe eнeргиje зa прoдajу, зa сoпствeнe пoтрeбe или зa пoгoн пoстрojeњa зa свaки килoвaт чaс прoизвeдeнe eлeктричнe eнeргиje у хидрoeлeктрaнaмa, и тo 2,3%, a у тeрмoeлeктрaнaмa сa рeциркулaциoним систeмoм хлaђeњa 1,25% нa цeну jeднoг килoвaт чaсa

цена jeднoг килoвaт чaсa

4,0335

12) Усклађени динарски износи накнаде из Прилога 4, Табела 2. Закона, по врсти позајмишта и основици, гласе:

РБ

Врста позајмишта

Основица

Усклађена висина накнаде

динaрa

1.

кoритo за малу воду вoдoтoкa и aкумулaциja

m3 извaђeнoг материјала

59,8311

2.

зeмљиштe угрoжeнo eрoзиjoм

m3 извaђeнoг материјала

74,7796

3.

инундационо подручјe (пoљoприврeднo, шумскo и другo зeмљиште)

m3 извaђeнoг материјала

116,6578

13) Усклађени динарски износи накнада из Прилога 4, Табела 3. Закона, гласе:

Врста земљишта

Основица

Усклађена висина накнаде

динaрa

пољопривредно земљиште

њива 1. класе

ha

1.686,32

њива 2. класе

ha

1.519,22

њива 3. класе

ha

1.316,67

њива 4. класе

ha

1.030,64

њива 5. класе

ha

635,10

њива 6. класе

ha

382,86

њива 7. класе

ha

303,00

њива 8. класе

ha

175,53

врт, воћњак, виноград, од 1. до 4. класе и рибњак

ha

1.307,95

врт, воћњак, виноград, од 5. до 8. класе

ha

484,73

ливада и пашњак, од 1. до 8. класе

ha

197,79

шумско земљиште

необрасло

ha

230,65

грађевинско земљиште за правна лица

некатегорисани путеви, луке, пристаништа, аеродроми и друго грађевинско земљиште и добра у општој употреби, осим земљишта под стамбеним објектима и објектима намењеним за обављање делатности

ha

1.235,56

грађевинско земљиште под стамбеним објектима и објектима намењеним за обављање делатности

ha

17.297,75

грађевинско земљиште под јавним путем

ha

13.407,53

грађевинско земљиште под желeзничком инфраструктуром

ha

9.459,55

грађевинско земљиште за физичка лица

грађевинско земљиште осим земљишта под стамбеним објектима и објектима намењеним за обављање делатности

m2

1,73

14) Усклађени динарски износи накнада из Прилога 4, Табела 4. Закона, гласе:

Врста земљишта

Основица

Усклађена висина накнаде

динaрa

пољопривредно земљиште

њива 1. класе

ha

572,81

њива 2. класе

ha

468,96

њива 3. класе

ha

396,25

њива 4. класе

ha

295,71

њива 5. класе

ha

241,66

њива 6. класе

ha

162,28

њива 7. класе

ha

106,96

њива 8. класе

ha

58,44

врт, воћњак, виноград, од 1. до 4. класе и рибњак

ha

653,97

врт, воћњак, виноград, од 5. до 8. класе

ha

176,68

ливада и пашњак, од 1. до 8. класе

ha

82,67

шумско земљиште

необрасло

ha

162,28

грађевинско земљиште за правна лица

некатегорисани путеви, луке, пристаништа, аеродроми и друго грађевинско земљиште и добра у општој употреби, осим земљишта под стамбеним објектима и објектима намењеним за обављање делатности

ha

580,47

грађевинско земљиште под стамбеним објектима и објектима намењеним за обављање делатности

ha

8.648,88

грађевинско земљиште под јавним путем

ha

6.703,76

грађевинско земљиште под желeзничком инфраструктуром

ha

4.729,78

грађевинско земљиште за физичка лица

грађевинско земљиште осим земљишта под стамбеним објектима и објектима намењеним за обављање делатности

m2

0,87

15) Усклађени динарски износи накнада из Прилога 4, Табела 5. Закона, гласе:

Врста земљишта

Основица

Усклађена висина накнаде

динaрa

пољопривредно земљиште

њива 1. класе

ha

206,39

њива 2. класе

ha

166,76

њива 3. класе

ha

141,51

њива 4. класе

ha

104,14

њива 5. класе

ha

82,84

њива 6. класе

ha

58,84

њива 7. класе

ha

39,21

њива 8. класе

ha

20,85

врт, воћњак, виноград, од 1. до 4. класе и рибњак

ha

177,04

врт, воћњак, виноград, од 5. до 8. класе

ha

20,78

ливада и пашњак, од 1. до 8. класе

ha

29,29

шумско земљиште

необрасло

ha

29,49

грађевинско земљиште за правна лица

некатегорисани путеви, луке, пристаништа, аеродроми и друго грађевинско земљиште и добра у општој употреби, осим земљишта под стамбеним објектима и објектима намењеним за обављање делатности

ha

209,14

грађевинско земљиште под стамбеним објектима и објектима намењеним за обављање делатности

ha

3.116,24

грађевинско земљиште под јавним путем

ha

2.302,31

грађевинско земљиште под желeзничком инфраструктуром

ha

1.704,16

грађевинско земљиште за физичка лица

грађевинско земљиште осим земљишта под стамбеним објектима и објектима намењеним за обављање делатности

m2

0,31

16) Усклађени динарски износи накнада из Прилога 4, Табела 6. Закона, гласе:

Врста земљишта

Основица

Усклађена висина накнаде

динaрa

пољопривредно земљиште

њива 1. класе

ha

843,16

њива 2. класе

ha

759,50

њива 3. класе

ha

658,33

њива 4. класе

ha

515,32

њива 5. класе

ha

407,47

њива 6. класе

ha

289,01

њива 7. класе

ha

226,83

њива 8. класе

ha

154,56

врт, воћњак, виноград од 1. до 4. класе и рибњак

ha

653,97

врт, воћњак, виноград од 5. до 8. класе

ha

242,38

ливада и пашњак од 1. до 8. класе

ha

139,13

шумско земљиште

необрасло

ha

201,83

грађевинско

земљиште – правна лица

некатегорисани путеви, луке, пристаништа, аеродроми и друго грађевинско земљиште и добра у општој употреби, осим земљишта под стамбеним објектима и објектима намењеним за обављање делатности

ha

617,78

грађевинско земљиште под стамбеним објектима и објектима намењеним за обављање делатности и грађевинско земљиште под јавним путем

ha

6.703,76

грађевинско земљиште под железничком инфраструктуром

ha

4.729,78

грађевинско

земљиште – физичка лица

грађевинско земљиште осим земљишта под стамбеним објектима и објектима намењеним за обављање делатности

m2

0,87

17) Усклађени динарски износи накнада из Прилога 4, Табела 7. Закона, гласе:

Врста земљишта

Основица

Усклађена висина накнаде

динaрa

пољопривредно земљиште

њива 1. класе

ha

1.686,32

њива 2. класе

ha

1.518,98

њива 3. класе

ha

1.316,67

њива 4. класе

ha

1.030,64

њива 5. класе

ha

814,95

њива 6. класе

ha

578,01

њива 7. класе

ha

453,64

њива 8. класе

ha

309,13

врт, воћњак, виноград, од 1. до 4. класе и рибњак

ha

1.307,95

врт, воћњак, виноград, од 5. до 8. класе

ha

484,73

ливада и пашњак, од 1. до 8. класе

ha

278,26

шумско земљиште

необрасло

ha

403,66

грађевинско земљиште – правна лица

некатегорисани путеви, луке, пристаништа, аеродроми и друго грађевинско земљиште и добра у општој употреби, осим земљишта под стамбеним објектима и објектима намењеним за обављање делатности

ha

1.235,56

грађевинско земљиште под стамбеним објектима и објектима намењеним за обављање делатности

ha

17.297,75

грађевинско земљиште под јавним путем

ha

13.407,53

грађевинско земљиште под железничком инфраструктуром

ha

9.459,55

грађевинско земљиште – физичка лица

грађевинско земљиште осим земљишта под стамбеним објектима и објектима намењеним за обављање делатности

m2

1,73

18) Усклађени динарски износи нaкнaдa из Прилога 4, Табела 8. Закона, по основици, гласе:

РБ

Коришћење водног објекта

Основица

Усклађена висина накнаде

динaрa

на територији Републике Србије, осим територије АП Војводине и града Београда

на територији града Београда

на територији АП Војводине

1.

Инсталисани капацитет

за снабдевање водом становништва

сваки l/s инсталисаног капацитета

121,46

112,48

-

за снабдевање водом индустрије

сваки l/s инсталисаног капацитета

121,46

112,48

289,3

за снабдевање водом рибњака

ha

1.253,16

1.160,34

1.266,94

2.

Ангажовани капацитет
(ако обвезник накнаде има мерни уређај)

за снабдевање водом становништва

1.000 m³

1.183,06

1.095,43

 

за снабдевање водом индустрије

1.000 m³

1.183,06

1.095,43

1.196,15

за снабдевање водом рибњака и других корисника

1.000 m³

871,35

806,81

531,79

3.

Ангажовани капацитет
(ако обвезник накнаде нема мерни уређај)

за снабдевање водом становништва и индустрије

1.000 m³

1.183,06

1.095,43

1.196,15

4.

Ангажовани капацитет
(ако обвезник накнаде нема мерни уређај)

за снабдевање водом рибњака и других корисника

ha

-

-

8.808,92

19) Усклађени динарски износ накнаде из Прилога 4, Табела 9. Закона, према водном објекту и основици, гласи:

РБ

Водни објекат

Основица

Усклађена висина накнаде

динaрa

на територији Републике Србије, осим територије АП Војводине и града Београда

на територији града Београда

на територији АП Војводине

1.

Црпна станица високог притиска

сваки l/s инсталисаног капацитета у црпној станици за своју површину

1.105,42

1.023,54

1.117,52

20) Усклађени динарски износи накнада из Прилога 4, Табела 10. Закона, по основици, гласе:

РБ

Коришћење водног објекта

Основица

Усклађена висина накнаде

динaрa

на територији Републике Србије, осим територије АП Војводине и града Београда

на територији града Београда

на територији АП Војводине

1.

Инсталисани капацитет

 

ha

1.105,42

1.023,54

1.117,52

2.

Ангажовани капацитет

ако обвезник накнаде има мерни уређај

1000 m³

737,93

683,28

744,96

ако обвезник накнаде нема мерни уређај

ha

1.105,42

1.023,54

1.117,52

21) Усклађен динарски износ накнаде из Прилога 4, Табела 11. Закона, према водном објекту и основици, гласи:

РБ

Водни објекат

Основица

Усклађена висина накнаде

динaрa

на територији Републике Србије, осим територије АП Војводине и града Београда

на територији града Београда

на територији АП Војводине

1.

Црпне станице високог притиска

сваки l/s инсталисаног капацитета у црпној станици за своју површину

1.105,42

1.023,54

1.117,52

22) Усклађен динарски износ накнаде из Прилога 4, Табела 12. Закона, према основици, гласи:

РБ

Коришћење водног објекта

Основица

Усклађена висина накнаде

динара

на територији Републике Србије, осим територије АП Војводине и града Београда

на територији града Београда

1.

за узгој рибе (акумулација и канал)

ha

12.447,43

11.525,42

23) Усклађени динарски износи нaкнaде из Прилога 4, Табела 13. Закона, према намени и основици, гласе:

РБ

Намена

Основица

Усклађена висина накнаде

динара

на територији Републике Србије, осим територије АП Војводине и града Београда

на територији града Београда

1.

Гравитационо одвођење

1000 m3

1.254,47

1.161,56

2.

Одвођење црпљењем или комбиновано

3.126,17

2.894,62

3.

Одвођење црпљењем уз разблаживање

4.239,93

3.925,83

Врста загађења

4.

Хемијска потрошња кисеоника (ХПК-бихромат)

kg/1000 m3

1.984,22

1.837,23

5.

Суспендоване материје

1.984,22

1.837,23

6.

Амонијум јон

6.042,34

5.594,75

7.

Уља, масти (етарски екстракт) и беланчевине

28.750,56

26.620,88

8.

Сулфиди

36.021,42

33.353,17

9.

Нитрати

1.319,09

1.221,38

10.

Фосфати

11.482,51

10.631,96

11.

Натријум

6.451,49

5.973,60

12.

Сулфати

-

21.218,74

13.

Феноли

-

37.776,32

14.

Арсен

-

6.102,40

15.

Бор

-

5.727,84

Својство воде пријемника

16.

Боја приметна

1000 m3

631,42

584,65

17.

Температура преко 30°C

631,42

584,65

18.

Ph

1) од 6,8 до 5,0 и 8,5 до 9,5

1.006,37

931,84

2) од 5,0 до 4,0 и 9,5 до 10,5

1.415,66

1.310,78

3) испод 4,0 и изнад 10,5

1.984,34

1.837,35

Поред накнаде из ред. бр. 1. до 3. ове тачке, за одвођење отпадних вода чији квалитет на месту улива не одговара прописаној категорији пријемника обвезник накнаде плаћа и накнаду за сваки m³ упуштене воде у зависности од степена загађености изнад вредности прописаних за одговарајућу категорију пријемника према садржају загађујућих материја у ефлуенту, у висини датој под ред. бр. 4. до 15. ове тачке и за сваки m³ упуштене воде у случају промењених својстава воде пријемника изнад прописаних вредности, у висини датој у ред. бр. 16. и 17. ове тачке.

НАПОМЕНА:

Накнаду из ред. бр. 4. до 18. ове тачке обвезник плаћа у случају ако садржај оксидабилних материја упуштених вода, изражен као хемијска потрошња кисеоника (бихроматни), не прелази границу од 150 mg/l. Уколико садржај оксида билних материја упуштених вода, изражен као хемијска потрошња кисеоника (бихроматни), прелази границу од 150 mg/l висина ове накнаде се увећава, и то:

– од 151 – 250 mg/l за 10%;

– од 251 – 500 mg/l за 20%;

– од 501 – 1000 mg/l за 40%;

– од 1001 – 3000 mg/l за 50%;

– преко 3001 mg/l за 75%.

24) Усклађени динарски износи нaкнaдa из Прилога 4, Табела 14. Закона, по основици, гласе:

РБ

Водни објект

Основица

Усклађена висина накнаде

динара

На територији АП Војводине

1.

Инсталисани капацитет

за обвезнике накнаде који не пречишћавају отпадне воде

m3

2,01

за објекте Хидросистема „Дунав-Тиса-Дунав”, за обвезнике накнаде који пречишћавају отпадне воде

m3

0,66

за објекте мeлиoрaциoних систeмa, за обвезнике накнаде који пречишћавају отпадне воде

m3

1,38

2.

Ангажовани капацитет

за објекте Хидросистема „Дунав-Тиса-Дунав”

m3

0,66

за објекте мeлиoрaциoних систeмa

m3

1,38

3.

Уклањање седимената

за објекте мeлиoрaциoних систeмa

m3

224,22

за Хидросистем „Дунав-Тиса-Дунав”

m3

417,32

4.

Уклањање и депоновање токсичних седимената

m3

1.440,37

5.

Разблаживање нетоксичних материја у отпадној води до концентрација које ће обезбедити примену воде низводно од испуста

за објекте Хидросистема „Дунав-Тиса-Дунав”

m3

0,32

за објекте мeлиoрaциoних систeмa

m3

3,12

6.

За биодоступност, ТBD

m3

0,0582

25) Усклађени динарски износи из Прилога 4, Табела 15. Закона, гласе:

Количина отпадних вода m3/дан

Јединичне цене за негативан утицај

ТПС – секундарни третман утицај органских материја

ТПТН – терцијални третман утицај азота

ТПТО – терцијални третман утицај фосфора

динара/ГБПК

динара/ГН

динара/ГП

1.000

0,1986

0,4078

0,3556

1.000 – 5.000

0,1569

0,3242

0,2614

5.000 – 25.000

0,1359

0,2509

0,2196

25.000 – 50.000

0,0732

0,2196

0,1777

> 50.000

0,0552

0,1985

0,1655

Ради стимулисања изградње постројења за пречишћавање отпадних вода „фактор временског периода” износи 0,25.

26) Усклађени динарски износи накнада из Прилога 4, Табела 16. Закона, по основици, гласе:

РБ

Коришћење водног објекта

Основица

Усклађена висина накнаде

динара

1.

Инсталисани капацитет

за снабдевање водом индустрије

за сваки l/s инсталисаног капацитета

122,76

за снабдевање водом рибњака и других корисника

ha за пројектовану површину

527,43

2.

Ангажовани капацитет

за снабдевање водом индустрије

ако обвезник накнаде има мерни уређај

1.000 m3

1.196,15

ако обвезник накнаде нема мерни уређај

1.000 m3

1.196,15

за снабдевање водом рибњака и других корисника

ако обвезник накнаде има мерни уређај

1.000 m3

880,95

ако обвезник накнаде нема мерни уређај

ha

8.808,98

27) Усклађени динарски износи накнада из Прилога 4, Табела 17. Закона, по основици, гласе:

РБ

Коришћење водног објекта

Основица

Усклађена висина накнаде

динара

1.

Инсталисани капацитет

за наводњавање земљишта под ратарским културама

ha

242,09

за наводњавање земљишта под повртарским културама, воћњацима и другим вишегодишњим засадима

ha

336,77

2.

Ангажовани капацитет

ако обвезник накнаде има мерни уређај

1.000 m3

744,96

ако обвезник накнаде нема мерни уређај

за наводњавање земљишта под ратарским културама

ha

856,68

за наводњавање земљишта под повртарским културама, воћњацима и другим вишегодишњим засадима

ha

1.379,21

28) Усклађени динарски износи накнада из Прилога 4, Табела 18. Закона, по основици, гласе:

РБ

Коришћење водног објекта

Основица

Усклађена висина накнаде

динара

1.

Инсталисани капацитет

ha

2.978,45

2.

Ангажовани капацитет

ако обвезник накнаде има мерни уређај

1.000 m3

221,21

ако обвезник накнаде нема мерни уређај

ha

374,42

29) Усклађени динарски износи накнада из Прилога 4, Табела 19. Закона, по основици, гласе:

РБ

Коришћење водног објекта

Основица

Усклађена висина накнаде

динара

1.

Инсталисани капацитет

за снабдевање водом индустрије

за сваки l/s инсталисаног капацитета

578,68

за снабдевање водом рибњака и других корисника

ha

17.530,49

2.

Ангажовани капацитет

за снабдевање водом индустрије

ако обвезник накнаде има мерни уређај

1.000 m3

1.196,15

ако обвезник накнаде нема мерни уређај

1.000 m3

1.196,15

за снабдевање водом рибњака и других корисника

ако обвезник накнаде има мерни уређај

1.000 m3

612,70

ако обвезник накнаде нема мерни уређај

ha

6.127,15

30) Усклађени динарски износи накнада из Прилога 4, Табела 20. Закона, по основици, гласе:

РБ

Висина накнаде при нормалном нивоу воде у акумулацији, односно каналу

Основица

Усклађена висина накнаде

динара

на територији АП Војводине

1.

за узгој рибе

ha површине водног огледала

12.595,97

2.

за спортски риболов

6.297,97

31) Усклађени динарски износ накнаде из Прилога 4, Тaбeла 21. Закона, према врсти отпадне воде и основици, гласе:

РБ

Врста отпадне воде

Основица

Усклађена висина накнаде у динарима

1.

Отпадне воде из процеса производње, прераде и промета нафте и нафтних деривата, црне металургије, обојене металургије, текстилне индустрије, хемијске индустрије, индустрије папира, целулозе, коже и текстила, свињогојских фарми, кланичне индустрије и сервиса возила и машина

5,3096

2.

Отпадне воде из бродоградње, електроиндустрије, индустрије гуме, термоелектрана са рециркулацијом, прехрамбене индустрије, металопрерађивачке и грађевинске индустрије

3,1023

3.

Отпадне воде из дрвне и дрвнопрерађивачке индустрије, производње и прераде неметала, производње и прераде грађевинских материјала и прераде дувана

2,9766

4.

Комуналне отпадне воде које се сакупљају у системима јавне канализације

0,2167

5.

Остале врсте отпадних вода

1,4807

6.

Термоелектране са отвореним – проточним системом за хлађење за сваки киловат час произведене електричне енергије и то 1,25% на цену једног киловат часа

kWh

4,0335

Ако се отпадне воде под редним бр. 1, 2, 3. и 5. из ове тачке испуштају у јавну канализацију обвезник плаћања накнада за испуштену воду плаћа накнаду у висини одређеној за категорију којој припада.

32) Усклађени динарски износи накнаде из Прилога 5, Табела 1. Закона, према предмету накнаде и основици, гласе:

РБ

Предмет накнаде

Основица

Усклађена висина у РСД највиши износ накнаде

1.

Обављање делатности туристичких агенција, пружаоци наутичкотуристичких, ловнотуристичких и ваздухопловних услуга

1.1.

Објекат, односно део објекта агенција и пружаоца услуга (Туристичке агенције, пружаоци наутичкотуристичких, ваздухопловних и ловнотуристичких услуга са седиштем, огранком или посебним простором за обављање делатности на заштићеном подручју) (годишња накнада)

објекат по седишту или др. регистрованој јединици

10.282

1.2.

Марине и сидришта (годишња накнада)

објекат

10.282

1.3.

Излетничко пловни објекти за панорамско разгледање, катамарани, глисери и други пловни објекти преко 9m за сопствене потребе (годишња накнада)

пловни објекат

30.845

1.4.

Катамарани и глисери и други пловни објекти до 9m за сопствене потребе (годишња накнада)

пловни објекат

25.705

2.

Постављање угоститељских објеката за услуге смештаја, исхране и пића

2.1.

Хотели, мотели, туристичка насеља (годишња накнада)

лежај

1.234

2.2.

Хостели, пансиони и преноћишта (годишња накнада)

лежај

1.187

2.3.

Одмаралишта, планинарски домови, ловнотуристички објекти за смештај, објекти домаће радиности (годишња накнада)

лежај

514

2.4.

Хотели и други угоститељски објекти, научно-образовни и рекреативни центри – репрезентативни објекти (годишња накнада)

m2

462

2.5.

Kампови (годишња накнада)

m2

22

2.6.

Стални и стационарни објекти за пружање услуга исхране и пића (ресторан, кафана, бар,

бифе, објекат брзе хране, печењара и др.) укључујући и површину припадајуће терасе, односно баште (годишња накнада)

m2

1.033

3.

Постављање објеката за обављање трговине, занатства, услуга и индустрије

3.1.

Постављање објеката за промет прехрамбених и других производа (текстил, козметичка, санитарна и хемијска средства за домаћинство и пољопривреду, лекови, семена и др.) и пијачна продаја прехрамбених производа сувенира и друге робе

3.1.1.

Продајни објекти мешовите специјализоване робе (годишња накнада)

m2

668

3.1.2.

Киосци за продају штампе, дувана и сл. робе (годишња накнада)

објекат

4.627

3.1.3.

Станице за откуп пољопривредних производа,

стоке, гљива и шумских плодова (годишња накнада)

објекат, откупно

место

6.683

3.1.4.

Сувенирнице (годишња накнада)

Површина продајног простора у m2

256

3.1.5.

Банке, поште и мењачнице (годишња накнада)

m2

308

3.1.6.

Покретне тезге за продају разних роба (дневна накнада)

m2

339

3.2.

Постављање објеката за промет грађевинског материјала, резане грађе, машина и опреме, аутомобила, вештачких ђубрива, откуп, складиштење, чување пољопривредних производа и др.

3.2.1.

Стоваришта, хладњаче, силоси, сушаре и магацини (годишња накнада)

m2

256

3.2.2.

Продајни објекат грађевинског материјала,

машина, опреме, аутомобила и др. (годишња накнада)

m2 површине објекта

308

3.3.

Постављање објеката за обављање занатских и сервисних услужних послова (поправка и одржавање машина, моторних возила, поправка апарата, уређаја, скијашке и друге опреме и др.)

3.3.1.

Занатске и сервисне радње (годишња накнада)

m2 површине објекта

256

3.3.2.

Пумпе за течна горива и гас (годишња накнада)

m2

3.599

3.3.3.

Кречане и ћумуране (годишња накнада)

m2

462

3.4.

Постављање објеката за обављање осталих услужних послова

3.4.1.

Радње за изнајмљивање спортске опреме, школе скијања, тениса, фудбала, јахања и др. (годишња накнада)

m2

308

3.4.2.

Фризерске радње, козметичарске, фотографске и сличне (годишња накнада)

m2

308

3.4.3.

Стални и покретни објекти за забаву (видео игре, забавни паркови, аутодроми и сл.) (годишња накнада)

m2 површине објекта

308

3.4.4.

Кладионице и коцкарнице (годишња накнада)

објекат

77.114

3.5.

Постављање објеката за обављање занатско – индустријске и индустријске делатности (резање и обрада дрвета, брикетирање, асфалтне базе и друга производња грађевинских материјала, млинови за жито, паковање и прерада амбалажног отпада, прерада пољопривредних производа, прехрамбена и друга индустријска производња)

3.5.1.

Занатска делатност (годишња накнада)

m2

386

3.5.2

Индустријска делатност (годишња накнада)

m2

3.599

3.5.3.

Коришћење земљишта постављањем машине за резање грађе (бансека) (годишња накнада)

по бансеку

53.979

3.5.4.

Коришћење земљишта постављањем машине за резање грађе (брента) (годишња накнада)

по бренту

- гатер

102.818

4.

Обављање делатности експлоатације минералних сировина

4.1.

Грађевински, технички и

украсни камен (годишња накнада)

m3

206

4.2.

Експлоатација камена лапорца (годишња накнада)

m3

103

4.3.

Експлоатација другог камена, песка, шљунка, глине и др. (годишња накнада)

m3

123

4.4.

Експлоатација јаловине, откривке (годишња накнада)

m3

103

4.5.

Експлоатација нафте (годишња накнада)

m3

15

4.6.

Нафтовод (годишња накнада)

m

108

5.

Коришћење вода и водопривреда

5.1.

Коришћење песка и шљунка из корита водотока, спрудова и напуштених корита (годишња накнада)

m3

103

5.2.

Коришћење објеката / постројења за

флаширање воде пореклом са заштићеног подручја

l произведене воде

1

5.3.

Коришћење термалних и термоминералних вода (годишња накнада)

m3

1

5.4.

Пастрмски рибњак који користи воду са заштићеног подручја (годишња накнада)

површина рибњака у m2

41

5.6.

Шарански рибњак који користи воду са заштићеног подручја (годишња накнада)

површина рибњака у ha

1.028

5.7.

Водопривредне акумулације (годишња накнада)

ha

3.701

5.8.

Пловне каналске мреже (годишња накнада)

m

154

5.9.

Каналске мреже за наводњавање и одводњавање (годишња накнада)

m

62

6.

Коришћење објеката за постављање објеката за обављање енергетске делатности (енергетика)

6.1.

Производња електричне енергије у хидроелектранама

6.1.1.

водоакумулација хидроелектрана на заштићеном подручју (годишња накнада)

ha

3.701

6.1.2.

Водоакумулације за вештачко оснежавање (годишња накнада)

m2

51

6.1.3.

Мини – хидроелектране (годишња накнада)

објекат

154.227

6.2.1.

Производња електричне енергије у ветроелектранама (годишња накнада)

објекат

205.636

6.2.2.

Производња електричне енергије у осталим електранама (соларним електранама, електранама на биогас и биомасу, геотермалне, геосоларне, на отпад) – (годишња накнада)

објекат

154.227

6.3.

Пренос и дистрибуција електричне енергије

6.3.1.

Надземни електроенергетски вод 400 kV, ширина коридора 25m (годишња накнада)

m2

41

6.3.2.

Надземни електроенергетски вод 220 kV, ширина коридора 20m (годишња накнада)

m2

41

6.3.3.

Надземни електроенергетски вод 110 kV, ширина коридора 15m (годишња накнада)

m2

46

6.3.4.

Надземни електроенергетски вод 35 kV, ширина коридора 10m (годишња накнада)

m2

41

6.3.5.

Надземни електроенергетски вод 20 или 10 kV, ширина коридора 5m (годишња накнада)

m2

41

6.3.6.

Подземни електроенергетски водови – каблови (годишња накнада)

m

88

6.3.7.

Трафостаница вишег (улазног) напона 35 и 110 kV

m2

411

6.3.8.

MBTS 10 (20)/0,4 kV и стубна трафостаница (годишња накнада)

објекат

1.439

6.3.9.

Разводно постројење (годишња накнада)

m2

246

6.3.

Цевоводни транспорт воде и гаса

6.3.1.

Примарна мрежа гасовода (годишња накнада)

m

103

6.3.2.

транспорт воде из и кроз заштићено подручје (годишња накнада)

m

359

6.4.

Нафтна постројења, црпне пумпе за нафту и гас

6.4.1.

Нафтна постројења и црпна пумпа (месечна накнада)

m2

206

7.

Саобраћај, транспорт, грађевинарство и телекомуникације

7.1.

Друмски саобраћај и транспорт

7.1.1.

Аутопут (годишња накнада)

km

77.114

7.1.2.

Државни пут I и II реда (годишња накнада)

km

51.409

7.1.3.

Општински пут (годишња накнада)

km

41.127

7.1.4.

Некатегорисани шумски пут (годишња накнада)

km

30.845

7.1.5.

Превоз грађе и осталог материјала (тура)

m3

27

7.2.

Железнички саобраћај и транспорт

7.2.1.

Туристичка пруга (годишња накнада)

m

216

7.3.

Ваздушни саобраћај

7.3.1.

Аеродром (годишња накнада)

ha

3.085

7.3.2.

Хелиодрома (годишња накнада)

објекат

205.636

7.4.

Транспорт жичаром и покретном траком

7.4.1.

Жичара за превоз људи (траса жичаре чини појас ширине: осмосед и шестосед – 30m, четворосед -20m, а ски лифт – 10m (годишња накнада)

ha

27.761

7.4.2.

Покретна трака за транспорт материјала (годишња накнада)

ha

55.522

7.4.3.

Уређај за вештачко оснеживање ски стаза (годишња накнада)

m2 површине испод стуба снежног топа

514

7.4.4.

Стуб жичаре (годишња накнада)

m2 површине испод стуба жичаре

514

7.4.5.

Станица жичаре и ски лифт (годишња накнада)

m2 површине испод станице

514

7.5.

Коришћење заштићеног подручја за електронске комуникације

7.5.1.

Постављање примарне телефонске мреже надземни вод (годишња накнада)

m

103

7.5.2.

Постављање примарне телефонске мреже подземни вод (годишња накнада)

m

52

7.5.3.

Постављање електронске комуникационе опреме (које су у статусу закупа или службености) (годишња накнада)

m2 површине испод базне станице

3.085

7.6.

Коришћење заштићеног подручја за радио и телевизијске комуникације

7.6.1.

Телевизијски релеји, репетитори, предајници са објектима и опремом (који су у статусу закупа или службености) (годишња накнада)

m2

4.627

7.6.2.

Радио комуникације (корисници радио релеја и одашиљача) осим радиоаматера, СУП и војске (који су у статусу закупа или службености) (годишња накнада)

m2

617

7.6.3.

Мрежа за телекомуникацију (оптички водови) (годишња накнада)

m

77

7.8.

Водени саобраћај

7.8.1.

Чамци (годишња накнада)

пловило

3.085

7.8.2.

Понтони (годишња накнада)

пловило

10.796

7.8.3.

Сплавови (годишња накнада)

пловило

23.134

8.

Снимање

8.1.1.

Играни филмови

дан

12.596

8.1.2.

Документарни филмови

дан

5.141

8.1.3.

Рекламни филмови

дан

20.564

8.1.4.

Фотографисање

дан

2.056

8.1.5.

Снимање звучних записа

дан

2.056

9.

Коришћење флоре и фауне и друге делатности

9.1.

Сакупљање гљива, лековитог и јестивог биља, других шумских плодова и животиња

(пужева и др.)

9.1.1.

Сакупљање, односно брање на заштићеном подручју од стране физичких лица – годишња накнада по сакупљачу

период коришћења

1.851

9.1.2.

Сакупљање, односно брање на заштићеном подручју од стране физичких лица – седмична накнада по сакупљачу

период коришћења

463

9.1.3.

Сакупљање, односно брање на заштићеном подручју од стране физичких лица – дневна накнада по сакупљачу

период коришћења

123

9.1.4.

Откуп на заштићеном подручју од стране правних и физичких лица

kg

23

9.2.

Коришћење шума и ливада

9.2.1.

Сеча шуме

m3

51

9.2.2.

Коришћење трске – уговорени период

сноп

20

9.2.3.

Коришћење трске (дневна накнада)

дан

246

9.2.4.

Коришћење рогоза (дневна накнада)

период

206

9.2.5.

Кошење ливада (годишња накнада)

ar

206

9.3.

Лов дивљачи

9.3.1.

Лов дивљачи – годишња накнада

годишње по ловцу

3.290

9.3.2.

Лов дивљачи – дневна накнада

дневно по ловцу

231

10.

Коришћење земљишта изван јавног пута за изградњу уређених паркинга (годишња накнада)

m2

31

11.

Постављање реклама

11.1.

Постављање рекламних и информативних ознака на заштићеном подручју, осим ознака саобраћајне и туристичке сигнализације

m2

16.194

11.2.

Постављање билборда

m2

35.986

33) Усклађени динарски износ накнаде из Прилога 5, Табела 2. Закона, према предмету накнаде и основици, гласе:

РБ

Предмет накнаде

Основица

Усклађена висина у РСД

1.

Викендице, виле и други породични објекти за одмор (годишња накнада)

m2

123

2.

Бачије (годишња накнада)

m2

51

3.

Куће за одмор на води, на обалама река и језера, пловеће инсталације без сопственог погона (годишња накнада)

m2 подне површине објекта

1.028

4.

Резиденцијални објекти (годишња накнада)

m2

256

5.

Кампери, камп приколице (годишња накнада)

објекат

3.907

6.

Шатори (дневна накнада)

m2 површине шатора

31

34) Усклађени динарски износи накнаде из Прилога 5, Табела 3. Закона, према предмету накнаде и основици, гласе:

РБ

Предмет накнаде

Основица

Усклађена висина у РСД

1.

I категорија моторних возила до 1,3m висине (код предње осовине возила) – мотоцикли и

путничка возила

дан

308

2.

II категорија моторних возила са приколицом висине до 1,3m и комби возила

дан

514

3.

III категорија моторних возила висине веће од 1,3m (аутобуси и камиони)

дан

720

4.

IV категорија моторних возила висине веће од 1,3m (код предње осовине вучног возила) са више од 3 осовине – сва возила са више од 3 осовине

дан

1.748

35) Усклађени динарски износи накнаде из Прилога 5, Табела 4. Закона, према предмету накнаде и основици, гласе:

РБ

Предмет накнаде

Основица

Усклађена висина у РСД

1.

Коришћење земљишта за спорт

1.1.

Ски стаза (површину ски стазе

чини простор ширине 40m)

m2

3

1.2.

Игралишта, отворених базена,

хиподрома, терена за обуку, плажа и сл.

по m2 површине / годишње

36

1.3.

Сплавова, платформи

по m2/годишње

2.159

2.

Коришћење земљишта заштићеног подручја за спортске, туристичке и културне манифестације

2.1.

За спортске, туристичке и културне манифестације (сакупљање биља и плодова,

косидба, лов и риболов, регате и друга такмичења на води, културни догађај, празник)- дневна накнада

дан

25.705

2.2.

Угоститељи који пружају услуге исхране и пића ван угоститељских објеката, на вашарима и другим јавним манифестацијама (дневна накнада)

m2

339

2.3.

Угоститељи који пружају услуге исхране и пића у привременим и покретним угоститељским објектима укључујући и површину припадајуће терасе, односно баште (дневна накнада)

m2

1.033

2.4.

За ауто-мото приредбе (рели, квадови, вожња

теренским возилима и др)

дан

46.268

36) Усклађени динарски износи накнада из Прилога 5, Табела 6. Закона, према предмету накнаде и основици, гласе:

РБ.

Предмет накнаде

Основица

Усклађена висина у РСД

1.

Посета заштићеном подручју, његовим деловима и објектима

1.1.

за пунолетног посетиоца

дан

103

1.2.

за децу од 8 до 18 година

дан

51

2.

Посета заштићеном подручју и његовим деловима (посебно шумски предели, клисуре и

кањони, простори са водопадима, видиковци, пећине и друге зоне)

2.1.

за групу до 10 посетилаца, по посетиоцу

дан

256

2.2.

за групу преко 10 посетилаца, по посетиоцу

дан

154

37) Усклађени динарски износ из Прилога 5, Табела 7. Закона, према предмету накнаде и основици, гласи:

РБ

Предмет накнаде

Основица

Усклађена висина у РСД

1.

Коришћење простора по основу заузећа објектима који својим изгледом нарушавају својства заштићеног подручја

m2

231

38) Усклађени динарски износи накнада из Прилога 6, Табела 1. Закона, према предмету накнаде и основици, гласе:

РБ

Предмет накнаде

Основица

Усклађена висина накнаде у РСД / t

I

Емисије загађујуће материје

1.

емисије SO2

t

9.258,76

2.

емисије NO2

t

7.407,01

3.

прaшкaстe мaтeриje

3.1.

емисије прaшкaстих мaтeриja

t

14.816,07

3.2.

емисије прaшкaстих мaтeриja из aсфaлтних бaзa

t

143.379,70

4.

прoизвeдeни или oдлoжeни отпад

4.1.

емисије прoизвeдeног или oдлoжeног опасног индустријског oтпaда

t

1.575,17

II

Увезена супстaнцa кojа oштeћуjе oзoнски oмoтaч

1.

увезенa супстaнцa кojа oштeћуjе oзoнски oмoтaч

kg

53,47

III

Плaстичнe кeсe стaвљeне нa тржиштe Рeпубликe Србиje

 

1.

плaстичнe кeсe бeз aдитивa

t

26.644,26

39) Усклађени динарски износ накнаде из Прилога 6, Табеле 2. Закона, према предмету накнаде и основици, гласе:

РБ

Предмет накнаде

Основица

Усклађен максималан износ накнаде

1.

транспорт

(РСД/t)

транспорт нафте и нафтних деривата, односно сировина, производа и полупроизвода хемијских и других опасних материја из индустрије или за индустрију

t

102,82

2.

активности

Износ накнаде

Обављање одређених активности које утичу на животну средину

количина загађења, односно степен негативног утицаја на животну средину које настаје обављањем активности од утицаја на животну средину

до 0,4 %

годишњег прихода оствареног у претходној години од обављања активности од утицаја на животну средину

40) Усклађени динарски износи накнаде из Прилога 7, Табела 1. Закона, према врсти производа и јединици мере, гласе:

РБ

Врста производа

Јединица мере

Усклађена висина накнаде

(РСД/јед. мере)

1.

увезене, произведене или протектиране гуме за моторна возила (аутомобила, аутобуса, камиона, моторцикала и др.), пољопривредних и грађевинских машина, приколица, летелица, вучених машина, других машина и уређаја и осталих сличних производа од гуме

kg

21

2.

гуме које су саставни део увезених или произведених аутобуса, теретних возила, радних машина, радних возила и трактора, ваздухоплова и других летелица и комплета точкова (гума и наплатак), и то за:

(1) аутомобилске приколице,

(2) тракторе,

(3) камионе, аутобусе и виљушкаре,

(4) грађевинске радне машине -,

(5) пољопривредне машине -,

(6) теретне приколице и вучене машине у износу од

(7) остала возила, транспортне уређаје, летелице и друго

kg

21

41) Усклађени динарски износи накнаде из Прилога 7, Табела 2. Закона, према врсти производа и јединици мере, гласе:

РБ

Врста производа

Јединица мере

Усклађена висина накнаде

(РСД/јед. мере)

1.

стартери

kg

18,51

2.

преносне батерије или акумулатори

kg

185,07

3.

индустријске батерије и акумулатори

kg

18,51

42) Усклађени динарски износи накнаде из Прилога 7, Табела 3. Закона, према врсти производа и јединици мере, гласе:

РБ

Врста производа

Јединица мере

Усклађена висина накнаде

(РСД/јед. мере)

1.

моторна уља, компресорска уља и турбинска уља

kg

12,34

2.

течности за хидрауличне намене

kg

12,341

3.

уља за мењаче и редукторе

kg

12,34

4.

средства за обраду метала и антикорозивна уља

kg

12,34

5.

електроизолациона уља

kg

12,341

6.

уља тешка и остала уља

kg

12,34

7.

остали препарати који се не употребљавају за обраду текстилних материјала, коже, крзна или других материјала

kg

12,34

8.

остали препарати који садрже 70 % или више, по маси, уља од нафте или уља добијених од битуменозних минерала, али не као основни састојак и који се не употребљавају за обраду текстилних материјала, коже, крзна или других материјала

kg

12,34

9.

течности за хидрауличне кочнице и остале припремљене течности за трансмисију, које не садрже или садрже мање од 70 % по маси уља од нафте или уља добијена од битуменозних материјала

kg

12,34

*Дa би сe кoличинa у литримa изрaзилa у килограмима пoтрeбнo je кoличину у литрима пoмнoжити сa 0.9.

1Службени гласник РС, број 15/2021

43) Усклађени динарски износи накнаде из Прилога 7, Табела 4. Закона, према опису производа и јединици мере, гласе:

Назив производа

Опис производа

Јед. мере

Усклађена висина накнада
у динарима по јединици мере

РАЗРЕД 1. Велики кућни апарати

Електрични фенови

Вентилатори, снаге до 125 W, за цивилне ваздухоплове

kd

61,79

Електрични фенови

Аксијални вентилатори, остали, Центрифугални вентилатори, остали, Вентилатори, центрифугални, остали, за цивилне ваздухоплове

kg

37,12

Електрични радијатори

Радијатори напуњени течношћу, Грејачи конвекциони, Апарати за грејање простора са вентилатором, Апарати електрични за грејање простора, остало

kg

37,12

Електрични шпорети

Решои са једном или више грејних плоча, остало,

kd

98,91

Електрични шпорети, уградне рерне

Штедњаци, Микроталасне пећнице пећнице за уградњу

kd

988,70

Електрични шпорети

Апарати за кување и решои за уградњу

kd

308,97

Електрични уређаји за грејање

Грејачи воде, проточни

kd

61,79

Електрични уређаји за грејање

Грејачи воде, остало

kd

247,17

Електрични уређаји за грејање

Грејачи воде, потапајући, Расхладни торњеви и слична постројења за директно хлађење, Уређаји за вакум испарење за наношење метала

kg

37,12

Фрижидери

Фрижидери за домаћинство за уградњу

kd

741,52

Фрижидери

Фрижидери за домаћинство преко 250 l до 340 l

kd

1483,04

Фрижидери

Фрижидери за домаћинство запремине преко 340 l

kd

1730,22

Фрижидери

Фрижидери за домаћинство стони, Фрижидери за домаћинство, остало

kg

37,12

Фрижидери

Фрижидери за домаћинство до 250 l

kd

741,52

Клима уређаји

Раздвојене јединице („сплит – системи”)

kd

1235,97

Клима уређаји

Уређаји за климатизацију за моторна возила, Реверзибилне топлотне пумпе са вентилатором на моторни погон и елементима за мењање температуре: за цивилне ваздухоплове, Уређаји за климатизацију, остало, са уграђеном расхладном јединицом, остало, Уређаји за климатизацију, прозорски или зидни, самостални (компактни), Уређаји за климатизацију, остало, без уграђене расхладне јединице, остало

kg

37,12

Машине за прање посуђа

Машине за прање посуђа за домаћинство

kd

1235,97

Машине за прање веша

Машине за прање рубља које се пуне одозго, Машине за прање рубља које се пуне са предње стране, Машине за прање капацитета сувог рубља преко 6 kg, до 10 kg и остало

kd

1235,97

Машине за прање веша

Машине за прање рубља до10 kg, са центрифугом, остало

kg

37,12

Машине за прање веша

Машине за прање рубља преко10 kg капацитета

kg

37,12

Машине за сушење веша

Центрифуге, укључујући машине за центрифугално сушење, остало

kg

37,12

Машине за сушење веша

Машине за сушење капацитета сувог рубља до до10 kg, Машине за сушење тканина и предива, остало

kd

988,70 

Микроталасне пећи

Пећнице микроталасне

kd

370,77

Остала опрема за климатизацију и вентилацију

Одстрањивачи мириса са страницом до 120 cm

kd

247,17

Остали уређаји за хлађење, конзервирање и одлагање хране

Расхладне витрине и пултови за чување замрзнуте хране, Уређаји за хлађење или замрзавање, остало, Сандуци, витрине за дубоко замрзавање, Остали сандуци, витрине и слични уређаји за хлађење, Топлотне пумпе осим уређаја за климатизацију, Остале топлотне пумпе осим уређаја за климатизацију

kg

37,12

Остали уређаји за хлађење, конзервирање и одлагање хране

Расхладне витрине и пултови остали

kd

1853,81

Остали велики уређаји за кување и осталу припрему хране

Перколатори и остали апарати за припремање кафе и осталих топлих пића, остали

kg

37,12

Остали велики уређаји за кување и осталу припрему хране

Остале машине за припрему топлих напитака или за кување или грејање хране за цивилне ваздухоплове

kg

37,12

ТА пећи

Апарати електрични за грејање простора, акумулациони (ТА пећи)

kg

12,34

Замрзивачи

Замрзивачи у облику сандука, запремине до 400 l, остали, Замрзивачи у облику ормара, запремине до 250 l, остали

kd

1235,87

Замрзивачи

Замрзивачи у облику ормара, запремине од 250 до 900 l, за цивилне ваздухоплове, Замрзивачи у облику сандука, запремине 400 – 800 l, остали

kd

1483,04

Велики расхладни уређаји

Комбинација фрижидера и замрзивача, са посебним вратима, остали

kd

1483,04

Велики расхладни уређаји

Комбинације фрижидера и замрзивача, запремине преко

340 l, остали

kd

1730,22

Остали велики уређаји

За грејање соба, кревета и намештаја за седење

kg

37,12

Велики кућни апарати

Остали

kg

37,12

РАЗРЕД 2. Мали кућни апарати

Назив производа

Опис производа

Јед. мере

Усклађена висина накнада
у динарима по јединици мере

Фритезе

Остали електротермички уређаји: за пржење са много масноће (фритезе)

kd

185,38

Пегле и остали уређаји за пеглање и одржавање одеће

Пегле електричне, остало

kd

98,91

Сатови, ручни сатови и уређаји за мерење, показивање и записивање времена

Часовници ручни, мех. показивач, електрични – златни, Остали часовници ручни, електрични, Часовници, зидни, електрични, Апарати за бележење и регистровање времена, Апарати за контролу и мерење времена, са механизмом за часовнике или синхроним мотором, остало, Часовници лични, електрични, са кут. од плем. метала, остало, Часовници ручни, оптички показивач, електрични, остало, Будилници електрични, Мерачи кратких временских периода

kg

74,13

Тостери

Тостери

kd

98,91

Уређаји за шишање, сушење косе, прање зуба, бријање, масирање и остали уређаји за негу тела

Хаубе за сушење косе, Лежајеви, лампе и опрема за сунчање, остало, Апарати за бријање, Апарати за шишање, Апарати за депилацију, Апарати за уређивање косе, остало, Апарати за сушење руку, Опрема за сунчање, са флуоросцентном цеви са ултравиолетним А зрацима, максималне дужине цеви до 100 cm, Опрема за сунчање, са флуоросцентном цеви са ултравиолетним А зрацима, остало

kg

74,13

Уређаји за шишање, сушење косе, прање зуба, бријање, масирање и остали уређаји за негу тела

Апарати за сушење косе, остало

kd

61,69

Усисивачи

Усисивачи, снаге не преко 1 500 W и са врећом за прашину или другим прихватачем за прашину капацитета не преко 20 l, Усисивачи, укључујући усисиваче за суве и мокре материје

kd

308,97

Усисивачи

Остали усисивачи

kg

74,13

Ваге

Ваге за за домаћинство

kd

123,59

Ваге

Ваге за мерење особа, укључујући ваге за бебе

kg

74,13

Фритезе

Остали електротермички уређаји: остали

kg

74,13

Млинови, апарати за кафу, резачи и уређаји за отварање и затварање посуда и амбалаже

Апарати за припремање кафе или чаја, Апарати за домаћинство, електромеханички, остало

kd

98,91

Пегле и остали уређаји за пеглање и одржавање одеће

Пегле на пару, електричне

kd

98,91

Апарат за варење фолије

Машине за вруће прскање метала и металних карбида

kd

98,91

Роштиљ електрични

Роштиљи и ражњеви

kd

185,38

Мали кућни апарати

Апарати за млевење и мешање хране, соковници

kd

98,91

Уређаји за чишћење тепиха

Остали уређаји за чишћење тепиха

kg

74,13

Уређаји за чишћење

Остали уређаји за чишћење

kg

74,13

Уређаји за шивење, плетење, ткање и осталу обару тканине

Остали уређаји за шивење, плетење, ткање и осталу обару тканине

kg

74,13

Мали кућни апарати

Остали мали кућни апарати

kg

74,13

РАЗРЕД 3. Опрема информатичке технологије (ИТ) и телекомуникација

Назив производа

Опис производа

Јед. мере

Накнада у динарима по јединици мере

Остали производи или опрема за прикупљање, одлагање, обраду и представљање података или комуницирање подацима електронским путем

Меморијске јединице, остале, Остале јединице за машине за аутоматску обраду података, Јединице за напајање за машине за АОП, Пуњачи акумулатора, за цивилне ваздухоплове, Електричне машине са преводилачким или речничким функцијама

kd

5% од ПДВ‐а

Остали производи или опрема за

Машине за АОП и њихове јединице, остало

kd

5% од ПДВ‐а

Опрема за копирање

Машине за умножавање, канцеларијске

kd

5% од ПДВ‐а

Процесори, матичне плоче и меморије за ПЦ рачунаре

Делови и прибор

kd

5% од ПДВ‐а

Кућишта за рачунаре

Делови машина за АОП остало

kd

5% од ПДВ‐а

Бежични телефони, Мобилни телефони Телефони

Телефони са безгајтанским ручним сетом, Телефони за мрежу станица или за друге бежичне мреже, Телефонски апарати, укључујући телефоне за мрежу станица или за друге бежичне мреже, остали, Остали апарати за пренос или пријем података, за комуникацију, базне станице, за цивилне ваздухоплове, Машине за пријем, конверзију и пренос, података, Видеофони (видеотелефони)

kd

1% од ПДВ‐а

Јавни телефони

Интерфонски апарати , Носиви пријемници за позивање или тражење особа, Пријемни апарати за радио‐телефонију или радио‐телеграфију, остали, Остали апарати за пренос слике, гласа или других података, за бежичне мреже

kd

1% од ПДВ‐а

Остали производи или опрема за телекомуникациони пренос звука, слика или других података путем телекомуникације

Микрофони фреквенције од 300 Хз до 3,4 кХз, пречника не преко 10 mm и висине не преко 3 mm, за употребу у телекомуникацијама, Микрофони и њихови стативи, за цивилне ваздухоплове, Звучне кутије са једним звучником за цивилне ваздухоплове, Звучници фреквенције од 300 Хз до 3,4 кХз, пречника не преко 50 mm, за употребу у телекомуникацијама, Звучници и звучне кутије са звучницима, остало, за цивилне ваздухоплове, Сетови ручни за жичне телефоне, Слушалице, укључујући комбиноване са микрофоном и комплети који се састоје од микрофона и једног или више звучника, за цивилне ваздухоплове, Апарати за снимање или репродукцију слике са траком ширине до 1,3 cm и брзином до 50 mm/s, Апарати за снимање и репродукцију слике, са или без уграђеног видео тјунера (пријемника), са магнетном траком, остали, Видеорекордери, остало, Предајници за радио дифузију или телевизију, Предајници за радио дифузију или телевизију, са уграђеним пријемником, остали, Пројектори, врсте која се користи углавном за системе за аутоматску обраду података из тарифног броја 8471, Пројектори који раде помоћу равног дисплеја (нпр. уређај са течним кристалима) способни да прикажу дигиталну информацију генерисану машином за аутоматску обраду података, Пројектори, у боји, Видео пријемници, у облику електронских склопова за уградњу у машине за аутоматску обраду података, Апарати са уређајима на бази микропроцесора који садрже модем за остварење приступа интернету, који имају функцију интерактивне размене података и могућност пријема телевизијских сигнала („сет‐топ”),

kd

5% од ПДВ‐а

Меморијске картице и УСБ меморије

Дискови, траке, постојане полупроводничке меморије независне од електричне енергије, „паметне картице” и друге подлоге, неснимљене

kd

5% од ПДВ‐а

Монитори

Монитори са катодном цеви, врсте која се користи углавном за системе за аутоматску обраду података из тарифног броја 8471, црно бели и остали једнобојни (монохроматски), у боји, са односом ширина/висина екрана, мањим од 1,5, у боји, остали, са параметром скенирања, Остали монитори, врсте која се користи углавном за системе за аутоматску обраду података из тарифног броја 8471, Остали монитори, остали, црно бели, остали једнобојни (монохроматски) , остали у боји

kd

10% од ПДВ‐а

Мини рачунари

Остали

kd

5% од ПДВ‐а

Рачунари типа НотеПад

Остали

kd

5% од ПДВ‐а

Телекс уређаји

Остали

kd

5% од ПДВ‐а

Опрема информатичке технологије и телекомуникација

Остали

kd

5% од ПДВ‐а

РАЗРЕД 4. Опрема широке потрошње за разоноду

Назив производа

Опис производа

Јед. мере

Усклађена висина накнада
у динарима по јединици мере

Аудио појачала

Аудио – фреквентни електрични појачивачи; Електрични комплети за појачавање звука; Појачивачи аудио – фреквентни за телефонију и мерења; Појачивачи фреквентни електрични са само једним каналом; Остали

kg

37,12

Музички инструменти

Оргуље електричне; Клавири дигитални; Гитаре електричне; Остали инструменти музички, електрични; Синтисајзери; Инструменти клавијатурни, осим хармоника;

kg

37,12

Остали производи или опрема за снимање или репродукцију звука или слика, укључујући сигнале или друге технологије за дистрибуцију звука и слике, осим телекомуникационих

Остали апарати за репродукцију звука, касетни, са аналогним, дигиталним, ласерским очитавањем; Апарати за репродукцију звука, ласерски, за моторна возила, који користе диск пречника не преко 6,5 cm; Магнетофони, касетни, са појачивачем и уграђеним звучницима; Остали магнетофони, са уређајем за репродукцију звука, остали Апарати за репродукцију или снимање звука; Остали апарати за репродукцију звука без снимања; Апарати за припремање штампарских плоча и цилиндара; Апарати конструисани за снимања под водом и друго; Апарати за снимање докумената на микрофилму, микрофишу или другим микрооблицима, за филм у ролни ширине 35 mm; Апарати фотографски; Пројектори дијапозитива; Читачи за микрофилм, микрофиш и други микрооблик; Апарати који се пуштају у рад помоћу новчића, жетона, остали, са ласерским системом очитавања; Грамофони; Диктафони; Рекордери, осим оних из тарифног подброја 8519 20;

Пројектори непокретних слика

kg

37,12

Радио апарати

Вокмени – радио касетофони (аналогни и дигитални); Радио касетофони, аналогни и дигитални, на батерије; Радио пријемници; Радио рекордери са CD-ом за моторна возила; Радио касетофони, аналогни и дигитални, за возила; Радио пријемници, за возила (дифузни и остало); Пријемници за радио – дифузију, остали, касетног типа са аналогним и дигиталним системом очитавања укључујући и пријемнике са апаратом за снимање или репродукцију звука; Радио будилници; Пријемници за радио – дифузију, комбиновани са часовником

kg

37,12

Телевизијски апарати

Сви телевизијски апарати

kg

37,12

Видео камере

Све видеокамере; ТВ камере; Дигиталне камере

kg

37,12

Видео рекордери

Рекордери, осим оних из тарифног подброја 8519 20; Остали апарати за репродукцију звука без снимања;

kg

37,12

HI – FI уређаји

HI – FI уређаји

kg

37,12

Опрема широке потрошње за разоноду остала

Опрема широке потрошње за разоноду, остала

kg

37,12

РАЗРЕД 5а Опрема за осветљење

Назив производа

Опис производа

Јед. мере

Усклађена висина накнада
у динарима по јединици мере

Расветна опрема, опрема за ширење или управљање светла

Индукциони калемови са или без прикљученог кондензатора, за цивилне ваздухоплове; Баласти за сијалице са пражњењем, остали, за цивилне ваздухоплове; Електрична светлећа тела, за затворени простор, од осталих материјала, Рефлектори; Цеви флуоросцентне од пластичних маса; Лампе, електричне, од пластичних маса и осталих материјала, остало.

kd

5,14

Расветна тела за флуоресцентне светиљке, осим светиљке за домаћинство

Осветљени знаци, осветљене плочице са именима и слично, од пластичних маса и од осталих материјала

kd

5,14

РАЗРЕД 5б Осветљења

Остала расветна опрема или опрема за ширење или управљање светла

Сијалице, волфрам – халогене, за напон до и преко 100 V; Сијалице, до 200 W и преко 100 V, рефлекторске

kg

24,68

Сијалице са жарећом нити

Сијалице, до 200 W и преко 100 V, остало

kg

86,47

Расветна тела за флуоресцентне светиљке, осим светиљке за домаћинство

Сијалице, са влакнима, за напон преко100 V, остало

kg

24,68

Равне флуоресцентне светиљке

Сијалице, флуоресцентне, са два подножја на крајевима; остало; Сијалице са живином паром; Сијалице, са пражњењем, остало, осим ултраљубичастих; Сијалице лучне и ултраљубичасте;

kg

24,68

Високонапонске светиљке укључујући светиљке са натријумским парама и светиљке металхалогеним парама

Сијалице са натријумовом паром; Сијалице са металним халогенидима;

kg

24,68

Остала расветна опрема или опрема за ширење или управљање светла

Сијалице инфрацрвене

kg

24,68

Сијалице, остале

Сијалице, остале

kg

24,68

РАЗРЕД 6. Електрични и електронски алати (осим великих непокретних индустријских алата)

Назив производа

Опис производа

Јед. мере

Усклађена висина накнада
у динарима по јединици мере

Алати за закивање, спајање ексерима, спајање шрафовима

Машине књиговезачке, за савијање, за слагање и скупљање, за шивење, прошивање жицом, за увезивање без шивења; Датумари, жигови и нумератори и слично, ручне слагаљке;

kg

61,79

Алати за кошење или за друге баштенске послове

Травокосачице, са мотором и хоризонтално ротирајућим резним уређајем: електричне

kg

61,79

Алати за заваривање, лемљење и сличну употребу

Лемилице и пиштољи за меко лемљење; Машине и апарати за тврдо и меко лемљење, остало; Машине за електроотпорно заваривање метала, аутомат; Машине и апарати за чеоно заваривање метала; Машине за електроотпорно заварив. метала; Машине за заварив. метала електролуком, аутоматске;

kg

61,79

Алати за заваривање, лемљење и сличну употребу

Машине за ручно заваривање метала, са трансформатором и остало; Машине и апарати за заваривање метала, остало; Машине за вруће прскање метала и металних карбида; Машине и апарати за третирање метала; Машине за електроотпорно заваривање пластике.

kg

61,79

Опрема за окретање, млевење, брушење, полирање, стругање, резање, сечење, бушење, пробијање, превијање, савијање или за сличну обраду дрвета, метала и других материјала

Ручне алатке, пнеуматске, хидрауличне за брушење брусилице са брусном; Ручне алатке, пнеуматске, хидрауличне са уграђеним електромотором остало; Ручне алатке врста које се користе за обраду текстилних материјала; Ручне алатке, пнеуматске, хидрауличне остале тестере; угаоне брусилице, рендисаљке, за подешавање и равно сечење;

kg

61,79

Опрема за пескарење, наношење, распршивање и осталу обраду течним или гасовитим материјама

Остале центрифугалне пумпе: потапајуће једностепене и вишестепене; Циркулационе пумпе за грејне системе; Радијалне проточне пумпе, преко 15mm, једностепене, са више од једног улазног лопатичног кола, остале; Центрифугалне пумпе, једностепене, остале центрифугалне пумпе, преко 15 mm, вишестепене за цивилне ваздухоплове; Радијалне проточне пумпе, једностепене, у једном блоку; Остале пумпе, за цивилне ваздухоплове; Елеватори течности; Пиштољи за прскање и слични уређаји; Машине за избацивање паре или песка са уређајем за загревање; Машине за избацивање паре или песка преко 7,5 KW; Уређаји за наводњавање; За пољопривреду или хортикултуру: преносиви уређаји; Уређаји механички за избацивање млаза, остало;

kg

61,79

Шиваће машине

Машине за шивење за домаћинство: остале машине и остале главе за шивење; Машине за шивење, аутоматске

kg

61,79

Тестере

Ручне алатке, пнеуматске, хидрауличне, ланчане, циркуларне тестере; Остале тестере.

kg

61,79

Бушилице

Ручне алатке, пнеуматске, хидрауличне које могу да раде без спољње; Ручне алатке, пнеуматске, хидрауличне електропнеуматске; Остале бушилице;

kg

61,79

Алати за скидање закивака, ексера, шрафова или сличне намене

Алати за скидање закивака, ексера, шрафова или сличне намене

kg

61,79

Електрични и електронски алати

Електрични и електронски алати, остали

kg

61,79

РАЗРЕД 7. Играчке, опрема за рекреацију, разоноду и спорт

Назив производа

Опис производа

Јед. мере

Усклађена висина накнада

Аутомати за играње на метални новац

Флипери, Игре, које се пуштају у рад жетоном, остало

kg

37,12

Електрични возићи, односно гарнитуре тркаћих аутомобилчића

Играчке, електрични возови, укључујући колосеке, сигнале и други прибор за њих, комплети за састављање; Остале играчке и модели са мотором, од пластичних маса и од осталих материјала

kg

37,12

Спортска опрема са електричним или електронским компонентама

Опрема за опште физичке вежбе апарати за вежбање са механизмом за под; Опрема за опште физичке вежбе, остали

kg

37,12

Видео игре

Видео игре електронске за употребу са тв пријемником; Сетови електричних тркачких аутомобила за игре; Производи за вашарске, стоне и друштвене игре, остало,

kg

37,12

Ручне конзоле за видео игре

Ручне конзоле за видео игре

kg

37,12

Компјутери за бициклизам, роњење, трчање, веслање итд.

Компјутери за бициклизам, роњење, трчање, веслање итд.

kg

37,12

Играчке, опрема за рекреацију и спорт

Играчке, опрема за рекреацију и спорт, остало

kg

37,12

РАЗРЕД 8. Медицински помоћни уређаји (осим великих непокретних терапијских и дијагностичких уређаја, имплантираних производа и производа који могу проузроковати инфекцију)

Назив производа

Опис производа

Јед. мере

Усклађена висина накнада
у динарима по јединици мере

Уређаји за дијализу

Опрема за дијализу

kg

61,79

Кардиолошки уређаји

Електрокардиографи, Сцинтилографи, Електродијагностички апарати остали, Апарати са ултраљубичастим или инфрацрвеним зрацима

kg

61,79

Остали уређаји за откривање, спречавање, праћење, обраду, ублажавање болести, повреда или немоћи

Апарати за стерилизацију, медицински, хируршки и сл., Мерачи крвног притиска, Апарати за анестезију, Апарати за масажу, електрични, вибрациони, Апарати за механотерапију, психолошка тестирања, Лабораторијске центрифуге, Ендоскопи, Апарати трансфузиони и инфузиони, Инструменти за ултразвучно разбијање камена, Апарати за нервну стимулацију,

kg

61,79

Радиотерапијска опрема

Апарати са алфа, бета, гама зрачењем, за медицину и осталу употребу, Цеви рендгенске, Екрани рендгенски; мрежице и штитници за заштиту, Делови, прибор апарата са алфа, бета, гама зрач., остало

kg

61,79

Плућни вентилатори

Апарати за озонотерапију, вештачко дисање и слично

kg

61,79

Уређаји нуклеарне медицине

Уређаји нуклеарне медицине

kg

61,79

Лабораторијска опрема за дијагнозу in vitro

Лабораторијска опрема за дијагнозу in vitro

kg

61,79

Апарати за анализу

Апарати за анализу, остали

kg

61,79

Апарати за хлађење

Апарати за хлађење

kg

61,79

Уређаји за испитивање оплодње

Уређаји за испитивање оплодње

kg

61,79

Медицински помоћни уређаји

Медицински помоћни уређаји, остали

kg

61,79

РАЗРЕД 9. Инструменти за праћење и надзор

Назив производа

Опис производа

Јед. мере

Усклађена висина накнада
у динарима по јединици мере

Остали инструменти за праћење и контролу који се употребљавају у индустријским инсталацијама (нпр. на контролним плочама)

Показне (индикаторске) табле са уграђеним диодама за емитовање светлости (LED), односно уграђеним активним матричним LCD уређајем, за цивилне ваздухоплове, остали; Остали електрични апарати за звучну или визуелну сигнализацију, уређаји са равним дисплејима;

kg

123,59

Термостати

Термостати, електронски, остали, са електричним уређајем за пуштање у рад

kg

123,59

Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство или лабораторије

Контролни мерачи и машине за аутоматску контролу, Ваге, Термометри, пирометри, Електронски инструменти за мерење и контролу притиска, за цивилне ваздухоплове, Спектрометри, спектрофотометри, спектрографи, Експозиметри, Гасомери, Мерачи течности, Бројила електрична, Мултиметри, Инструменти или апарати за мерење јачине струје, напона отпора или снаге, без уређаја за регистровање, остало, Вискозиметри, порозиметри и дилатометри, Барометри, Хроматографи и инструменти за електрофорезу, Инструменти са оптичким зрачењем, Апарати за мерење проводљивости (PH, RH – метри и сл.), Волтметри, Остали

kg

123,59

Детектори дима

Апарати за анализу гаса или дима, електронски и остали

kg

123,59

Остали инструменти за праћење и контролу који се употребљавају у индустријским инсталацијама (нпр. на контролним плочама)

Остали електрични апарати за звучну или визуелну сигнализацију, остали

kg

123,59

Термостати

Термостати, остали

kg

123,59

Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство или лабораторије

Мерачи протока течности, електронски, за цивилне ваздухоплове

kg

123,59

Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство или лабораторије

Инструменти за мерење протока или нивоа течности, електронски, за цивилне ваздухоплове

kg

123,59

Регулатори грејања

Регулатори грејања

kg

123,59

Инструменти за праћење и надзор

Инструменти за праћење и надзор, остали

kg

123,59

РАЗРЕД 10. Аутомати

Назив производа

Опис производа

Јед. мере

Усклађена висина накнада
у динарима по јединици мере

Аутомати

Све аутоматске машине за продају напитака, чврстих производа, грејање или хлађење хране, односно пића, Банкомати (за сортирање, бројање, паковање метал. новца, остале канцеларијске машине )

kg

123,59

44) Усклађен динарски износ накнаде из Прилога 7, Табела 5. Закона, по основици, гласи:

РБ

Предмет накнаде

Основица

Усклађена висина накнаде

(динара/јед. мере)

1.

Произведена и увезена возила

kg

12,34

45) Усклађен динарски износ накнаде из Прилога 7, Табела 6. Закона, по основици, гласи:

РБ

Предмет накнаде

Основица

Усклађена висина накнаде

(динара/јед. мере)

1.

Количина произведених, односно увезених лекова изражена у килограмима

kg

246

46) Усклађени динарски износи коефицијената накнаде Прилога 7, Табела 7. Закона, по јединици мере, гласе:

Кoeфициjeнт нaкнaдe

Јединица мере

Усклађени износ РСД

N

kg

51,86

NRстaклo

kg

12,97

NRмeтaл

kg

19,44

NRпaпир

kg

4,09

NRплaстикa

kg

51,86

NRдрвo

kg

9,68

47) Усклађени динарски износи накнаде из Прилога 7, Табела 8.1 Закона, по основици, гласе:

РБ

Предмет накнаде

Основица

Усклађена висина накнаде (динари) дневно

1.

испуштање пројектоване пречишћене отпадне воде (РСДп)

kg загађења

10

2.

испуштање непречишћене или недовољно пречишћене отпадне воде (РСДв)

kg загађења

25

48) Усклађени динарски износи накнаде из Прилога 7, Табела 8.2 Закона, по основици, гласе:

РБ

Предмет накнаде

Основица

Усклађена висина накнаде (РСД)

1.

Минерална ђубрива, количина(kg азота) која је произведена, односно увезена

kg

0,3

2.

Хемијска средства за заштиту биља (kg активне супстанце) која су произведена, односно увезена

kg

0,3

3.

Детерџенти, количина (kg фосфата),који је произведена, односно увезена

kg

0,3

49) Усклађени динарски износи накнаде из Прилога 8, Табела 1. Закона, по основици, гласе:

РБ

Предмет за обрачун накнаде

Основица

Усклађенииизнос у РСД

теретни саобраћај

1.

расути терети

1.1.

житарице

t

20,56

1.2.

уљарице

t

20,56

1.3.

угаљ

t

20,56

1.4.

руде

t

10,28

1.5.

шљунак, песак и камени агрегати

m3

8,23

1.6.

вештачка ђубрива

t

20,56

1.7.

отпадни материјали и секундарне сировине

t

20,56

1.8.

остали расути терети

t

20,56

2.

генерални терети, комадна и пакована роба

t

24,68

2.1.

дрво и материјали на бази дрвета

t

24,68

2.2.

металуршки производи

t

24,68

2.3.

остали генерални терети, комадна и пакована роба

t

24,68

3.

контејнери

TEU*

381,45

4.

путничка возила

возило

20,56

5.

теретна возила

t

27,76

6.

нафта и нафтни деривати

t

20,56

7.

течни терети

t

20,56

путнички саобраћај

1.

путници

путник

123,38

* TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) је јединица за мерење броја транспортних контејнера различитих величина. Један TEU одговара димензијама ISO контејнера од 20 стопа.

50) Усклађени динарски износи накнаде из Прилога 8, Табела 2. Закона, по основици, гласе:

РБ

Предмет за обрачун накнаде

Основица

Усклађени износ у РСД

теретни саобраћај

1.

расути терети

1.1.

житарице

t

10,28

1.2.

уљарице

t

17,48

1.3.

угаљ

t

17,48

1.4.

руде

t

9,25

1.5.

шљунак, песак и камени агрегати

m3

7,2

1.6.

вештачка ђубрива

t

17,48

1.7.

отпадни материјали и секундарне сировине

t

17,48

1.8.

остали расути терети

t

17,48

2.

генерални терети, комадна и пакована роба

t

22,62

2.1.

дрво и материјали на бази дрвета

t

22,62

2.2.

металуршки производи

t

22,62

2.3.

остали генерални терети, комадна и пакована роба

t

22,62

3.

контејнери

TEU

343,41

4.

путничка возила

возило

18,51

5.

теретна возила

t

24,68

6.

нафта и нафтни деривати

t

17,48

7.

течни терети

t

17,48

51) Усклађени динарски износи накнаде из Прилога 8, Табела 3. Закона, по основици, гласе:

РБ

Предмет накнаде

Основица за обрачун накнаде

Усклађена висина
накнаде (РСД/јед. мере)

1.

бродови за превоз терета

1) носивост за самоходне бродове (t), као и време проведено у луци на укрцавању и/или искрцавању терета – недељива 24 сата

4,11

2) снага погонског/их мотора по kW за потискиваче и тегљаче, као и време проведено у луци на укрцавању и/или искрцавању терета – недељива 24 сата

4,11

2.

путнички бродови са кабинама

дужина брода преко свега у метрима (m), као и време проведено у луци или пристаништу

2,06

52) Усклађени динарски износи накнаде из Прилога 8, Табела 4. Закона, према предмету накнаде и основици, гласе:

РБ

Предмет накнаде

Основица за обрачун накнаде

Усклађена висина
накнаде (РСД/јед. мере)

1.

брод за превоз терета

метар (m) дужине брода преко свега и недељива 24 сата

47,3

2.

путнички брод са кабинама

метар (m) дужине брода преко свега и недељива 24 сата

29,82

53) Усклађени динарски износи накнаде из Прилога 9, Табеле 1. Закона, гласе:

Носивост теретног брода

Усклађена висина накнаде

РСД/t

0–20 km

21–40 km

41–60 km

61–80 km

81–100 km

> 100 km

t

пун

празан

пун

празан

пун

празан

пун

празан

пун

празан

пун

празан

< 300

39,02

13,01

44,61

16,98

50,20

20,92

62,84

31,94

75,48

42,96

81,07

46,92

301-500

37,92

11,90

43,51

15,86

49,10

19,82

60,61

29,71

72,15

39,62

77,73

43,57

501-700

36,80

10,80

42,38

14,75

47,98

18,69

58,38

27,49

68,8

36,26

74,39

40,22

701-900

36,24

10,23

41,84

14,19

47,41

18,14

57,28

26,39

67,12

34,58

72,72

38,54

> 900

35,90

9,89

41,48

13,84

47,08

17,80

56,59

25,69

66,11

33,59

71,72

37,54

54) Усклађени динарски износи накнаде из Прилога 9, Табела 2. Закона, гласе:

Усклађена висина накнаде*

РСД/kW

0-20 km

21-40 km

41-60 km

61-80 km

81-100 km

> 100 km

13,15

14,35

15,57

28,1

40,64

41,85

* Висина накнаде не може износити мање од 1.245,14 динара.

Напомене:

1. Накнада за коришћење државног водног пута за пловидбу за пловни објекат који нема сопствени погон и није теретни брод, а користи се у привредне сврхе (елеватори, дизалице, багери и слично), утврђује се у висини накнаде за пловни објекат који га потискује или тегли на основу снаге погонских мотора.

2. Накнада за превођење кроз бродску преводницу пловила које се користи у непривредне сврхе утврђује се у висини од 1.245,14 динара за свако превођење, без обзира на број тих пловила у комори приликом превођења.

55) Усклађени динарски износи накнаде из Прилога 9, Табела 3. Закона, гласе:

РБ

Врста брода

Основица за обрачун накнаде

Усклађена висина накнаде

(динара/јед.мере)

1.

Теретни бродови – самоходни

носивост у (t)

30,85

2.

Теретни бродови – потиснице и тегљенице

носивост у (t)

30,85

3.

Потискивачи и тегљачи

снага погонског/их мотора по kW

30,85

4.

Путничка пловила

снага погонског/их мотора по kW

26,22

56) Усклађени динарски износи накнаде из Прилога 10, Табеле 1. Закона, гласе:

1.

Зa прeкoрaчeњe нajвeћe дoзвoљeнe дужинe вoзилa, aкo вoзилo прaзнo или сa тeрeтoм прeлaзи дoзвoљeну дужину

динара/km

1)

дo 20% (вучнo вoз. сa прикoл. дo 21,6 m; тeгљaч сa пoлуп. дo 19,8 m)

10,28

2)

прeкo 20%

20,56

2.

Зa прeкoрaчeњe нajвeћe дoзвoљeнe ширинe вoзилa oд 2,55 мeтaрa, aкo вoзилo прaзнo или сa тeрeтoм имa слeдeћу ширину:

 

1)

oд 2.55 дo 3,00 m

10,28

2)

oд 3,01 дo 4,00 m

20,56

3)

прeкo 4,00 m

41,13

3.

Зa прeкoрaчeњe нajвeћe дoзвoљeнe висинe oд 4,00 мeтaрa, aкo вoзилo прaзнo или сa тeрeтoм имa слeдeћу висину:

 

1)

oд 4,01 дo 4,50 m

10,28

2)

прeкo 4,50 m

20,56

57) Усклађени динарски износи накнаде из Прилога 10, Табеле 2. Закона, гласе:

Прекорачење
>40 t (44t)

Накнада дин/km

Прекорачење
>40 t (44t)

Накнада дин/km

Прекорачење
>40 t (44t)

Накнада дин/km

Прекорачење
>40 t (44t)

Накнада дин/km

1

5,55

41

672,1

81

2548,59

121

5681,43

2

6,47

42

703,87

82

2611,89

122

5775,48

3

8,33

43

737,37

83

2676,11

123

5871,34

4

11,11

44

770,89

84

2741,23

124

5966,3

5

14,8

45

805,29

85

2806,34

125

6063,08

6

19,43

46

840,57

86

2872,37

126

6160,75

7

24,06

47

875,86

87

2939,29

127

6258,43

8

30,54

48

912,9

88

3007,12

128

6357,91

9

37,01

49

949,95

89

3075,86

129

6457,39

10

44,42

50

988,75

90

3145,49

130

6557,78

11

52,74

51

1028,43

91

3216,04

131

6659,07

12

62,00

52

1067,25

92

3286,58

132

6760,36

13

72,18

53

1107,82

93

3358,93

133

6863,47

14

83,28

54

1148,4

94

3431,28

134

6967,48

15

94,39

55

1190,73

95

3504,54

135

7071,49

16

106,42

56

1233,07

96

3578,7

136

7176,39

17

119,37

57

1277,17

97

3652,86

137

7282,21

18

133,26

58

1321,27

98

3728,83

138

7388,92

19

148,06

59

1366,26

99

3804,81

139

7496,54

20

163,79

60

1412,12

100

3882,57

140

7604,17

21

180,45

61

1457,99

101

3960,36

141

7713,6

22

197,11

62

1505,61

102

4039,04

142

7823,03

23

214,69

63

1554,13

103

4118,62

143

7933,37

24

233,19

64

1602,65

104

4199,12

144

8044,61

25

253,55

65

1652,04

105

4279,6

145

8156,76

26

272,99

66

1702,31

106

4361,91

146

8269,8

27

294,26

67

1753,46

107

4444,2

147

8381,04

28

316,48

68

1805,5

108

4527,41

148

8497,71

29

338,68

69

1857,54

109

4611,52

149

8612,58

30

361,82

70

1911,35

110

4696,53

150

8729,24

31

385,87

71

1965,15

111

4782,45

151

8845,9

32

411,79

72

2019,83

112

4868,37

152

8962,57

33

436,77

73

2075,41

113

4956,09

153

9081,05

34

463,61

74

2131,85

114

5043,82

154

9200,43

35

491,37

75

2189,19

115

5132,45

155

9319,81

36

519,13

76

2246,52

116

5221,99

156

9440,99

37

548,74

77

2305,61

117

5312,43

157

9562,19

38

578,36

78

2364,71

118

5403,78

158

9684,28

39

608,89

79

2424,68

119

5495,12

159

9807,28

40

640,35

80

2486,19

120

5588,27

160

9948,36

Напомене:

1. За прекорачења већа од 160,00 t обрачунава се 9948,36 дин/km + 100 дин/km за сваку следећу тону.

2. За прекорачење укупне масе возила или скупа возила, чије се вредности завршавају до ≤0,5 t, обрачунавају се за мању целу вредност, а прекорачења укупне масе чије се вредности завршавају изнад 0,5 t, обрачунавају се за већу целу вредност.

58) Усклађени динарски износи накнаде из Прилога 10. – Табеле 3. Закона, гласе:

Прекорачење

тона

Накнада дин/km

Прекорачење

тона

Накнада дин/km

Прекорачење

тона

Накнада дин/km

Прекорачење

тона

Накнада дин/km

0,1

12,22

2,6

96,95

5,1

322,17

7,6

691,67

0,2

13,74

2,7

103,06

5,2

334,38

7,7

709,99

0,3

14,51

2,8

109,17

5,3

346,6

7,8

727,54

0,4

16,80

2,9

116,04

5,4

358,81

7,9

745,86

0,5

18,32

3

122,91

5,5

371,79

8

764,18

0,6

19,85

3,1

130,55

5,6

384,76

8,1

783,28

0,7

21,38

3,2

137,42

5,7

397,741

8,2

801,6

0,8

22,91

3,3

145,05

5,8

411,49

8,3

820,68

0,9

25,2

3,4

153,44

5,9

425,225

8,4

840,52

1

27,49

3,5

161,09

6

438,97

8,5

860,38

1,1

29,78

3,6

169,49

6,1

452,708

8,6

879,46

1,2

32,83

3,7

177,88

6,2

467,21

8,7

900,07

1,3

35,88

3,8

187,04

6,3

481,73

8,8

919,93

1,4

39,70

3,9

196,2

6,4

496,23

8,9

940,54

1,5

42,76

4

203,83

6,5

511,49

9

961,15

1,6

46,56

4,1

214,52

6,6

526,76

9,1

982,53

1,7

50,38

4,2

224,45

6,7

542,03

9,2

1003,9

1,8

54,96

4,3

234,37

6,8

558,07

9,3

1025,28

1,9

59,55

4,4

244,3

6,9

574,09

9,4

1046,66

2

64,12

4,5

253,96

7

590,12

9,5

1068,80

2,1

68,72

4,6

265,67

7,1

606,17

9,6

1090,93

2,2

74,05

4,7

276,37

7,2

622,95

9,7

1113,08

2,3

79,39

4,8

287,81

7,3

639,75

9,8

1135,98

2,4

84,74

4,9

299,26

7,4

657,3

9,9

1158,88

2,5

90,85

5

310,71

7,5

674,11

10

1181,78

Напомене:

1. За прекорачења већа од 10,00 t обрачунава се 1181,78 дин/km + 20 дин/km за сваку следећу 0,1 тону.

2. Накнада за прекорачење прописаног осовинског оптерећења возила или скупа возила за једноструке осовине, обрачунава се према формули:

Пјо = Сјо – Дјо

при чему се од стварног осовинског оптерећења сваке осовине (Сјо) одузме дозвољено оптерећење (Дјо), и добијена вредност прекорачења (Пјо) помножи са дужином пређеног пута (km).

3. Добијена прекорачења осовинског оптерећења, чије се вредности завршавају до ≤0,05 t, обрачунавају се за мању целу вредност, а прекорачења осовинског оптерећења чије се вредности завршавају изнад 0,05 t, обрачунавају се за већу целу вредност.

59) Усклађени динарски износи накнаде из Прилога 10, Табеле 4. Закона, гласе:

Прекорачење

тона

Накнада дин./km

Прекорачење

тона

Накнада дин./km

Прекорачење

тона

Накнада дин./km

Прекорачење

тона

Накнада дин./km

0,1

16,80

2,6

133,32

5,1

442,98

7,6

951,04

0,2

18,89

2,7

141,72

5,2

460,46

7,7

976,22

0,3

19,93

2,8

150,1

5,3

476,61

7,8

1000,37

0,4

23,09

2,9

159,55

5,4

493,36

7,9

1025,56

0,5

25,2

3

169

5,5

511,21

8

1050,76

0,6

27,29

3,1

179,5

5,6

529,05

8,1

1076,99

0,7

29,39

3,2

188,95

5,7

546,9

8,2

1102,19

0,8

31,5

3,3

199,45

5,8

565,78

8,3

1128,43

0,9

34,64

3,4

210,99

5,9

584,37

8,4

1155,73

1

37,79

3,5

221,49

6

603,58

8,5

1183,03

1,1

40,94

3,6

233,04

6,1

622,48

8,6

1209,26

1,2

45,14

3,7

244,58

6,2

642,42

8,7

1237,6

1,3

49,33

3,8

257,18

6,3

662,36

8,8

1264,9

1,4

54,57

3,9

269,77

6,4

682,31

8,9

1293,24

1,5

58,78

4

280,28

6,5

703,31

9

1321,58

1,6

64,03

4,1

294,97

6,6

724,3

9,1

1350,98

1,7

69,27

4,2

308,61

6,7

745,29

9,2

1380,37

1,8

75,59

4,3

322,26

6,8

767,34

9,3

1409,76

1,9

81,88

4,4

335,91

6,9

789,38

9,4

1439,15

2

88,18

4,5

350,60

7

811,42

9,5

1469,58

2,1

94,47

4,6

365,3

7,1

833,47

9,6

1500,03

2,2

101,82

4,7

380

7,2

856,56

9,7

1530,48

2,3

109,17

4,8

395,74

7,3

879,66

9,8

1561,96

2,4

116,51

4,9

411,49

7,4

903,8

9,9

1592,43

2,5

124,91

5

427,23

7,5

926,89

10

1624,94

60) Усклађени динарски износи накнада из Прилога 10, Табеле 5. Закона, гласе:

Прекорачење

тона

Накнада дин/km

Прекорачење

тона

Накнада дин/km

Прекорачење

тона

Накнада дин/km

Прекорачење

тона

Накнада дин/km

0,1

20,24

2,6

160,65

5,1

533,83

7,6

1146,09

0,2

22,77

2,7

172,62

5,2

554,08

7,7

1176,43

0,3

24,02

2,8

180,90

5,3

574,31

7,8

1205,53

0,4

27,86

2,9

192,27

5,4

594,53

7,9

1235,89

0,5

30,69

3

203,66

5,5

616,05

8

1266,25

0,6

32,88

3,1

216,3

5,6

637,55

8,1

1297,89

0,7

35,8

3,2

227,7

5,7

659,05

8,2

1328,24

0,8

37,95

3,3

250,57

5,8

681,88

8,3

1359,87

0,9

41,75

3,4

254,26

5,9

704,59

8,4

1392,76

1

45,54

3,5

266,91

6

727,37

8,5

1425,66

1,1

49,33

3,6

280,84

6,1

750,14

8,6

1457,27

1,2

54,39

3,7

294,74

6,2

774,18

8,7

1491,43

1,3

59,46

3,8

309,91

6,3

798,21

8,8

1524,31

1,4

65,78

3,9

325,09

6,4

822,26

8,9

1558,48

1,5

70,83

4

337,76

6,5

847,55

9

1592,63

1,6

77,16

4,1

355,47

6,6

872,83

9,1

1628,05

1,7

83,49

4,2

371,92

6,7

898,16

9,2

1663,47

1,8

91,02

4,3

388,36

6,8

924,71

9,3

1698,89

1,9

98,66

4,4

404,8

6,9

951,27

9,4

1734,31

2

106,26

4,5

422,50

7

977,84

9,5

1770,98

2,1

113,85

4,6

440,21

7,1

1004,4

9,6

1807,66

2,2

122,7

4,7

457,94

7,2

1032,23

9,7

1844,35

2,3

131,56

4,8

476,9

7,3

1060,05

9,8

1882,31

2,4

140,41

4,9

495,87

7,4

1089,15

9,9

1920,27

2,5

150,53

5

514,86

7,5

1116,99

10

1958,21

61) Усклађени динарски износи накнаде из Прилога 10, Табела 6. Закона, гласе:

Прекорачење

тона

Накнада дин/km

Прекорачење

тона

Накнада дин/km

Прекорачење

тона

Накнада дин/km

Прекорачење

тона

Накнада дин/km

0,1

23,11

2,6

183,44

5,1

609,55

7,6

1308,64

0,2

25,98

2,7

195

5,2

632,66

7,7

1343,29

0,3

27,45

2,8

206,55

5,3

655,78

7,8

1376,51

0,4

31,14

2,9

219,55

5,4

678,87

7,9

1411,16

0,5

34,66

3

232,54

5,5

703,43

8

1445,83

0,6

37,56

3,1

247

5,6

727,97

8,1

1481,95

0,7

40,43

3,2

259,99

5,7

752,53

8,2

1516,63

0,8

43,34

3,3

274,44

5,8

778,53

8,3

1552,7

0,9

47,65

3,4

290,31

5,9

804,52

8,4

1590,28

1

52

3,5

304,46

6

830,54

8,5

1627,83

1,1

56,34

3,6

322,73

6,1

856,52

8,6

1663,94

1,2

62,09

3,7

336,53

6,2

883,97

8,7

1702,94

1,3

67,89

3,8

353,87

6,3

911,41

8,8

1746,66

1,4

75,11

3,9

371,2

6,4

938,84

8,9

1779,5

1,5

80,89

4

385,66

6,5

967,75

9

1818,5

1,6

88,1

4,1

405,88

6,6

996,64

9,1

1858,94

1,7

95,33

4,2

424,66

6,7

1025,52

9,2

1899,32

1,8

104,26

4,3

443,43

6,8

1055,86

9,3

1939,83

1,9

112,67

4,4

462,21

6,9

1086,18

9,4

1980,26

2

121,33

4,5

536,64

7

1116,51

9,5

2022,16

2,1

129,98

4,6

502,65

7,1

1146,84

9,6

2064,06

2,2

140,10

4,7

522,89

7,2

1178,62

9,7

2105,92

2,3

150,22

4,8

544,54

7,3

1210,41

9,8

2149,26

2,4

160,36

4,9

566,11

7,4

1243,63

9,9

2192,61

2,5

171,89

5

587,87

7,5

1275,40

10

2235,94

Напомене:

1. Накнада за прекорачење прописаног осовинског оптерећења возила или скупа возила за двоструке, троструке и вишеструке осовине, обрачунава се према формули:

Пво = Сво – Дво / Бо

при чему се од стварног осовинског оптерећења двоструке, троструке и вишеструке осовине (Сво) одузме дозвољено осовинско оптерећење (Дво) и подели са бројем осовина (Бо), и добијена вредност прекорачења (Пво) помножи са дужином пређеног пута (km).

2. Добијена прекорачења осовинског оптерећења, чије се вредности завршавају до ≤0,05 t, обрачунавају се за мању целу вредност, а прекорачења осовинског оптерећења чије се вредности завршавају изнад 0,05 t, обрачунавају се за већу целу вредност.

3. Збир очитаних накнада за осовине или скупове осовина, чини накнаду за прекорачење дозвољеног осовинског оптерећења.

4. Укупна накнада рачуна се тако, да се накнада за појединачно прекорачење (дин/km) помножи са удаљеношћу (км) од места поласка до места доласка ванредног превоза.

5. Ако возило или скуп возила са или без терета, прекорачује више вредности, укупна накнада се израчунава, тако што се накнаде за свако појединачно прекорачење (дин/km) саберу и помноже са удаљеношћу (km) од места поласка до места доласка ванредног превоза.

6. Приликом рачунања укупно пређених километара ванредног превоза, сваки започети километар узима се као пуни километар.

62) Усклађени динарски износ накнаде из Прилога 10, Табела 7. Закона, гласи:

Врста накнаде

Усклађени годишњи износ у динарима

Накнада за возила или прикључна возила за која се издаје временска дозвола

56.550

63) Усклађени динарски износ накнаде из Прилога 10, Табела 8. Закона, гласи:

За постављање рекламног паноа, рекламне табле, уређаја за обавештавање или оглашавање поред државног пута, односно на другом земљишту које користи управљач државног пута

Усклађена висина годишње накнаде

у динарима

m2

5.140,90

64) Усклађени динарски износ накнадe из Прилога 10, Табела 9. Закона, гласи:

За постављање средстава за оглашавање поред општинских путева, односно улица, односно на другом земљишту које користи управљач улице или општинског пута

Усклађена најнижа висина дневне накнаде у динарима

дневно/м2

17,48

65) Усклађени динарски износ накнадe из Прилога 10, Табела 10. Закона, гласи:

Категорија возила

Основица

Усклађена висина накнаде

(динара)

I

km

4,7265

IA

km

2,3632

II

km

7,0898

III

km

14,1795

IV

km

28,3592

*Службени гласник РС, број 15/2023

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Усклађани динарски износи посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела или путног објекта прописане Законом о накнадама за коришћење јавних добара, који се односе на путарину из Прилога 10, Табела 10, објављени су у "Службеном гласнику РС", број 15/2023 и примењују се од наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ, односно од 25. фебруара 2023. године (види Усклађене динарске износе - 15/2023-46).

 

66) Усклађени динарски износи накнаде из Прилога 10, Табела 11. Закона, гласе:

Државни пут

Усклађена висина накнаде

(динара/m² коришћеног путног земљишта)

I А реда

1.028,18

I Б реда

822,54

II А реда

616,91

II Б реда

411,27

67) Усклађени динарски износи накнаде из Прилога 10, Табела 11.1 Закона, гласе:

Државни пут

Усклађена висина највише годишње накнаде

I А реда

1.233.816,00 дин.

I Б реда

616.908,00 дин.

II А реда

308.454,00 дин.

II Б реда

164.508,80 дин.

68) Усклађени динарски износи накнаде из Прилога 10, Табела 12. Закона, гласе:

Површина коришћеног
путног земљишта

Усклађен највиши износ накнаде (динара/m² коришћеног путног земљишта)

Општински пут

Улица којом се креће јавни градски превоз

Улица којом се не креће јавни градски превоз

1

дo 50 m²

1.028,18

1.028,18

411,27

2

51 – 250 m²

616,91

616,91

246,76

3

251 – 500 m²

308,45

308,45

123,38

4

преко 500 m²

154,23

154,23

61,69

69) Усклађени динарски износи накнаде из Прилога 10, Табела 14. Закона, гласе:

Инсталације

Усклађена цена у динарима по метру постављених инсталација пречника до 0,01 метара*

оптички каблови

51,41 дин/m

електро и гасне

30,85 дин/m

водовод и канализација

20,56 дин/m

* За постављање инсталација поред, испод или изнад (укрштај) државног пута плаћа се накнада зависно од врсте инсталације, по метру постављених инсталација пречника (или ширине) до 0,01 метара, за инсталације већег пречника накнада се линеарно увећава сразмерно повећању пречника (или ширине).

70) Усклађени динарски износи накнаде из Прилога 10, Табела 15. Закона, гласе:

Инсталације

Усклађени највиши износ накнаде у динарима по метру постављених инсталација пречника до 0,01 метара*

оптички каблови

51,41 дин/m

електро и гасне

30,85 дин/m

водовод и канализација

20,56 дин/m

* За постављање инсталација поред, испод или изнад (укрштај) општинског пута и улице плаћа се накнада зависно од врсте инсталације, по метру постављених инсталација пречника (или ширине) до 0,01 метара, за инсталације већег пречника накнада се линеарно увећава сразмерно повећању пречника (или ширине).

71) Усклађен динарски износ накнаде из Прилога 11, Табеле 1. Закона, гласи:

Предмет накнаде

Усклађена висина накнаде

(РСД)

прикључење индустријског колосека на јавну железничку инфраструктуру

24.676,32

72) Усклађени динарски износ накнаде из Прилога 11, Табела 2. Закона, гласи:

Предмет накнаде

Усклађена минимална цена (РСД/m² месечно)

Пословни простор

Канцеларијски простор

Магацински простор и ваге

Надстрешнице

Зона I

Зона II

Зона III

Локација

1.

Београд (главна станица) и у граду, Вуков споменик

1.157,74

477,08

287,89

2

Нови Сад путничка и простор у граду, Београд (остали простор)

1.022,01

272,47

164,51

3.

Београд Дунав, Београд Доњи град, Нови Београд, Београд Ранжирна, Београд Центар, Карађорђев парк, Панчевачки мост, Топчидер, Раковица, Земун, Мокра Гора

681,68

244,71

147,03

4.

Нови Сад (остали простор) и Рума (у граду)

551,10

208,72

125,44

5.

Ниш (главна станица)

475,02

193,30

102,82

6.

Ниш (остали простор), Нови Сад ранжирна, Суботица (главна станица)

390,71

154,23

98,71

7.

Краљево, Ужице, Крушевац, Лесковац, Чачак, Панчево, Ваљево, Бјељина, Шабац и Крагујевац и Суботица (остали простор)

318,74

92,54

61,69

8.

Зајечар, Вршац, Пожаревац, Зрењанин, Црвени Крст, Ресник, Младеновац, Пожега, Параћин, Јагодина, Неготин, Батајница, Ужице теретна, Аранђеловац

308,45

79,17

56,55

9.

Смедеревска Паланка, Лајковац, Сомбор, Кикинда, Хоргош, Сремска Митровица, Шид, Врање, Зрењанин теретна

287,89

61,69

49,35

10.

Бор, Велика Плана, Ћуприја, Смедерево, Рашка, Пријепоље, Кучево, Пирот, Мали Зворник, Лазаревац, Лозница, Лапово, Палић, Ристовац, Алексинац, Зрењанин фабрика, Свилајнац, Деспотовац, Прибој, Бољевци, Врњачка бања, Сурчин, Остружница, Рипањ

251,90

56,55

42,16

11.

Сента, Бачка топола, Вреоци, Прокупље, Сталаћ, Куршумлија, Нова Пазова, Стара Пазова, Трстеник, Књажевац, Димитровград, Петроварадин, Стопања, Костолац, Грошница, Краљево (остале станице), Зајечар (остале станице), Параћин (остале станице), Врбас и Рума (остало)

185,07

46,27

37,01

12.

Мајданпек, Ушће, Инђија, Дољевац, Косјерић, Сремски Карловци, Прешево, Сврљиг, Мала Крсна, Радинац, Бања Ковиљача, Бечеј, Бујановац, Владичин Хан, Римски Шанчеви, Ужице (остале станице), Бачка Паланка, Кошеви

113,10

35,99

28,79

13.

Остале станице

82,25

30,85

21,59

14.

Тунели и житни магацини на свим локацијама

20,56

-

15.

Подруми, тавани, ходници, санитарни чворови, шупе и остали помоћни простори

50% од почетне цене из колоне II

16.

Гараже

143,95

17.

Гаражна места и бокс гараже

123,38

18.

Јавни станични WC-и

20% од почетне цене из колоне I, са обавезом одржавања и правом наплате за пружање услуга

Рекламни простор

Почетна цена (РСД/m² месечно)

Локација

Светлећа реклама „дисплеј”

Плаката „билборд”

1.

Београд – водоторањ

1.951,49

1.771,55

2.

Београд главна станица и „Мостарска петља”

1.499,09

1.226,62

3.

Београд, Војводе Мишића и сл.

1.226,62

952,09

4.

Београд, простор унутар Сајма и сл.

1.089,87

818,43

5.

Нови Сад, путничка станица и у граду

1.089,87

818,43

6.

Ниш, Суботица, Нови Сад, остало и локације уз регионалне друмске саобраћајнице

863,67

544,94

7.

Краљево, Крагујевац, Ужице, Ваљево, Крушевац, Сремска Митровица, Сомбор, Зрењанин, Чачак, Пожаревац, Панчево, Јагодина и локације уз локалне друмске саобраћајнице

431,84

318,74

8.

Остале станице и локације

359,86

205,64

73) Усклађени динарски износи накнаде из Прилога 11, Табеле 3. Закона, гласе:

Локација

Усклађена висина накнаде према намени (РСД/m2 и динара месечно)

За већ изграђене канцеларијске, угоститељске трговинске и све остале објекте (услужне делатности) (дин/m2 месечно)

За већ постављене киоске и расхладне витрине

(динара месечно)

За већ изграђене производне објекте, колске ваге, пилане – стругаре, као и ресторанске баште (производне делатности)

(дин/m2 месечно)

За већ изграђене магацинске објекте, надстрешнице и гараже, као и ауто полигоне, наплатне паркинге и сл.

За стоваришта, отпаде, сопствени паркинг и сл.

(дин/m2 месечно)

Зона I

Зона II

Зона III

Зона IV

Зона V

1.

Београд до I магацина, Вуков споменик

191,24

8.220,30

122,35

75,06

55,52

2.

Београд (остало), Карађорђев парк, Панчевачки мост, Београд Дунав, Нови Београд, Београд центар, Београд Доњи град, Нови Сад, Ниш, Црвени крст

150,11

6.811,69

95,62

67,86

34,96

3.

Суботица, Нови Сад ранжирна, Мокра Гора, Крагујевац

92,54

6.811,69

61,69

42,16

25,70

4.

Ваљево, Крушевац, Ужице, Краљево, Чачак, Ћеле Кула, Нишка Бања, Бјељина, Зајечар, Неготин, Зрењанин, Београд ранжирна, Панчево, Раковица, Лесковац, Шабац, Земун , Младеновац, Сремска Митровица, Шид, Топчидер, Пожаревац

88,42

5.456,55

51,41

33,93

19,54

5.

Смедерево, Ресник, Крњача, Обреновац, Јагодина, Параћин, Ћуприја, Пожега, Лапово, Сомбор, Рума, Пирот, Врање, Вршац, Димитровград, Пријепоље, Аранђеловац, Ристовац, Рашка, Кучево, Мали Зворник, Лајковац, Лазаревац, Батајница, Ужице теретна,

77,11

4.090,10

45,24

27,76

14,39

6.

Кикинда, Зрењанин теретна, Врњачка Бања, Палић, Барич

71,97

4.090,10

45,24

27,76

14,39

7.

Нова Пазова, Стара Пазова, Велика Плана, Паланка, Врањска Бања, Прибој, Вреоци, Бор, Алексинац, Прокупље, Петроварадин, Бачка Паланка, Трстеник, Јаково, Остружница, Бечеј, Рипањ, Књажевац, Хоргош, Лозница, Инђија, Дољевац, Зрењанин фабрика, Буковик, Сурчин, Мислођин, Бољевци, Сремски Карловци

61,69

3.820,72

35,99

19,54

11,31

8.

Сталаћ, Врбас, Сента, Бачка Топола, Деспотовац, Свилајнац, Грошница, Иверак, Оџаци, Косјерић, Мала Крсна, Стопања, Кошеви, Мајданпек, Марковац, Мокрин, Чока, Кула, Апатин, Овча, Падинска Скела, Сврљиг, Тител, Грљан, Беочин, Радинац, Куршумлија, Прешево, Умка, Житорађа, Владичин Хан, Костолац, Римски Шанчеви, Раља, Барошевац, Земун поље, Забрежје, Сремска каменица

51,41

3.003,31

28,79

17,48

10,28

9.

Остале станице

42,16

2.044,02

23,65

15,42

8,23

10.

Почетна цена зиратног земљишта и травнатих површина

-

-

-

-

2,26

Напомена:

1) За земљиште на коме је бар један објекат намене назначене у колони I табеле, месечна накнада за привремено коришћење не може бити нижа од износа из колоне II;

2) За земљиште на коме нема ниједног објекта намене из колоне I месечна накнада не може бити мања од 50% цене из колоне II.

74) Усклађени динарски износи накнаде из Прилога 11, Табела 4.1. Закона, гласе:

Пречник вода

Усклађена јединична цена по m' кроз труп пруге за угао од 90o (дин/m')

Усклађена јединична цена по m' у инфраструктурном појасу паралелно са пругом (дин/м')

Усклађена јединична цена по m' у инфраструктурном појасу изнад пруге (дин/м')

1

2

3

4

до Ø 50 mm

81

3,29

3,29

од Ø 51–100 mm

119,27

9,25

9,25

од Ø 101–150 mm

200,50

25,70

25,70

од Ø 151–200 mm

279,66

47,30

47,30

од Ø 201–250 mm

360,89

81,23

81,23

од Ø 251–300 mm

440,06

121,33

121,33

од Ø 301–350 mm

520,26

168,62

168,62

од Ø 351–400 mm

598,40

224,14

224,14

≥ Ø 400 mm

960,32

575,78

575,78

75) Усклађени динарски износи накнаде из Прилога 11, Табела 4.2. Закона, гласе:

Површина пратећег објекта, односно монтажног уређаја

Усклађена висина накнаде у дин/m2

≤ 10 m2

12.779,25

˃ 10 m2

1.278,03

76) Усклађени динарски износи накнаде из Прилога 11, Табела 4.3. Закона, гласе:

РБ

Л о к а ц и ј а

у РСД

по m2

1.

Београд до I магацина, Вуков споменик

38,38

2.

Београд (остало), Карађорђев парк, Панчевачки мост, Београд Дунав, Нови Београд, Београд центар, Београд Доњи град, Нови Сад, Ниш, Црвени крст

24,68

3.

Суботица, Нови Сад ранжирна, Мокра Гора

17,48

4.

Ваљево, Крушевац, Ужице, Краљево, Чачак, Ћеле Кула, Нишка Бања, Бјељина, Зајечар, Неготин, Зрењанин, Београд ранжирна, Панчево, Раковица, Лесковац, Шабац, Земун, Младеновац, Сремска Митровица, Шид, Топчидер, Крагујевац, Пожаревац

14,39

5.

Смедерево, Ресник, Крњача, Обреновац, Јагодина, Параћин, Ћуприја, Барич, Пожега, Лапово, Сомбор, Рума, Пирот, Врање, Вршац, Димитровград, Пријепоље, Аранђеловац, Ристовац, Рашка, Кучево, Зворник, Лајковац, Лазаревац, Батајница, Ужице теретна, Кикинда, Зрењанин теретна, Врњачка Бања, Палић

8,23

6.

Нова Пазова, Стара Пазова, Велика Плана, Паланка, Врањска Бања, Прибој, Вреоци, Бор, Алексинац, Прокупље, Петроварадин, Бачка Паланка, Трстеник, Бечеј, Рипањ, Књажевац, Хоргош, Лозница, Инђија, Дољевац, Зрењанин фабрика, Буковик, Сурчин, Мислођин, Бољевци, Јаково, Остружница

7,20

7.

Сталаћ, Врбас, Сента, Бачка Топола, Деспотовац, Свилајнац, Грошница, Иверак, Оџаци, Косјерић, Мала Крсна, Стопања, Кошеви, Мајданпек, Марковац, Мокрин, Чока, Кула, Апатин, Овча, Падинска Скела, Сврљиг, Тител, Грљан, Беочин, Радинац, Куршумлија, Сремски Карловци, Прешево, Житорађа, Владичин Хан, Костолац, Римски Шанчеви, Умка, Раља, Барошевац

7,20

8.

Остале станице

6,17

77) Усклађени динарски износи накнаде из Прилога 11, Табеле 5.1. Закона, гласе:

РБ

Опрема и уређаји

У РСД/месечно

1.

макро-кабинет за базну станицу >20У

29.625,98

2.

додатни кабинет за базну станицу

15.833,97

3.

мини кабинет 3-12У*

7.916,99

4.

микро кабинет 1-3У

3.958,49

5.

антена за мини линк по цм

135,92

6.

антена за базну станицу-панел

8.539,03

7.

антена за рад у нелиценцираним опсезима по цм

69,71

8.

антена за базну станицу-остале

4.433,63

9.

батерије за мобилну станицу

15.833,97

10.

телекомуникациони уређај (1У)

3.958,49

78) Усклађени динарски износи накнада из Прилога 11, Табела 5.2. Закона, гласе:

РБ

Назив објекта

Јединица мере

У РСД/месечно

1.

контејнера

m2

4.269,41

2.

стуба

m

1.830,16

79) Усклађени динарски износи накнаде из Прилога 12. Закона, гласе:

РБ

Врста накнаде

Основица

Усклађени највиши износ накнаде – дневно

(динара)

1.

Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности

m2

125,44

2.

Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица, као и за коришћење површине и објекта за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица, за које дозволу издаје надлежни орган јединице локалне самоуправе

m2

102,83

3.

Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу

m2

185,07

80) Усклађени динарски износ накнаде из Прилога 13. Закона, гласи:

РБ

Врста лековитог фактора

Јединица мере

Усклађена висина накнаде

(динара)

1.

тeрмaлнa и минeрaлнa вoдa

m3

25

81) Усклађени динарски износи накнаде из Прилога 14, Табела 1. Закона, гласе:

РБ

Предмет накнаде

Период

Основица

Накнада у динарима

1.

објекти за забаву и одржавање других представа (циркуске представе, луна паркови, спортско-рекреативне активности и др.)

Дневно

По m2

7 – 308

2.

Постављање бине за концерт, манифестацију и др.

Дневно

По бини

5141 – 20564

3.

Постављање рикше, бицикла (за изнајмљивање) и др.

Месечно

По комаду

308 – 4113

4.

Постављање табле, паноа, билборда, рекламних штандова и сл. за време трајања манифестације

Дневно

По комаду

1028 – 8225

5.

Постављање табле, паноа, билборда или друге рекламне ознаке

Годишње

По m2

15423 – 35986

82) Усклађени динарски износи накнаде из Прилога 14, Табела 2. Закона, гласе:

РБ

Предмет накнаде

Период

Основица

Накнада у динарима

1.

Постављање привремених објеката за обављање делатности

1.1.

објекат за продају занатских предмета и сувенира

Дневно

По m2

256 – 1028

1.2.

објекти за продају локалних прехрамбених производа, пића и напитака

Дневно

По m2

308 – 1028

1.3.

објекти за угоститељску понуду

Дневно

По m2

1028 – 3085

1.4.

објекти за продају/понуду осталих производа

Дневно

По m2

1028 – 4113

1.5.

Постављање шатора

Дневно

По m2

15 – 206

1.6.

Постављање штанда и др. за сајмове и изложбе и презентација производа

Дневно

По штанду

1028 – 5141

1.7.

Постављање уређаја (шанк, фрижидер, замрзивач, други апарат и сл.

Дневно

По уређају

514 – 3085

1.8.

Постављање уређаја и опреме за обављање делатности (тезге, аутићи, спортске справе и реквизити, сталци за држање робе, огласни панои, замрзивачи, апарати за печење кокица, продају сладоледа и слични апарати)

Месечно

По уређају/опреми

2056 – 6169

1.9.

Постављање столова и столица

Месечно

По m2

206 – 411

1.10.

Постављање стајалишта за такси, rent a car, limo service и сл.

Годишње

По возилу

5141 – 10282

2.

Постављање привремених објеката за обављање делатности за време трајања манифестација

2.1.

Постављање шатора

време трајања манифестације

По m2

206 – 2056

2.2.

Објекат за продају занатских предмета и сувенира

време трајања манифестације

По m2

514 – 3085

2.3.

Објекат за продају локалних прехрамбених производа, пића и напитака и др.

време трајања манифестације

По m2

2056 – 13366

2.4.

Објекат за угоститељску понуду

време трајања манифестације

По m2

2056 – 15423

2.5.

објекти за продају/понуду осталих производа

време трајања манифестације

По m2

1028- 15423

3.

Организовање догађаја

3.1.

Одржавање концерта и сл. догађаја

Дневно

По m2

10 – 82

3.2.

Организације венчања или крштења са посетом посебним знаменитостима (издвојена главна атракција)

Дневно

По догађају

10282- 51409

4.

Постављање мањих монтажних објеката

4.1.

Монтажни објекат – киоск

Месечно

По киоску

5141– 15423

4.2.

Уређај уз киоск

Месечно

По уређају

514 – 2056

5.

Коришћење простора у остале сврхе

5.1.

Коришћење простора у комерцијалне сврхе

Дневно

По m2/

20 – 206

5.2.

Коришћење простора у некомерцијалне сврхе

Дневно

По m2/

10 – 154

6.

Снимања (фотографисање, аудио и видео снимање)

6.1.

Играни филм или рекламни филм

По дану/24 часа

По филму

51409- 102818

6.2.

Документарни филм

По дану/24 часа

По филму

7197 – 30845

6.3.

Професионално фотографисање

По дану/24 часа

По апарату/камери

3085-6169

83) Усклађени динарски износи накнаде из Прилога 14, Табела 3. Закона, гласе:

РБ

Предмет накнаде

Период

Основица

Накнада у динарима

1.

Улазак и боравак посетилаца без посете посебним знаменитостима (издвојено од главне и додатних атракција за које се посебно издају улазнице)

1.1.

Пунолетни посетилац

Дневно

по особи

103 – 206

2.

Улазак и боравак посетилаца са посетом посебним знаменитостима (издвојена главна атракција)

2.1.

Пунолетни посетилац

Дневно

по особи

514 -720

2.2.

Група преко 10 посетилаца

Дневно

по особи

411 – 617

2.3.

Дете 7-18 година

Дневно

по особи

51 – 123

2.4.

Екскурзије, студенти

Дневно

по особи

154– 206

3.

Улазак и боравак посетилаца са посетом посебним знаменитостима (издвојена главна атракција) и активним учешћем за које је потребно обезбедити посебно обучене пратиоце-

3.1

пунолетни посетилац

Дневно

по особи

823 – 1234

3.2

група од 5 до 10 посетилаца

Дневно

по особи

565 – 720

4.

Улазак и боравак посетилаца са посетом посебним знаменитостима, као учесник организованог догађаја (венчања, крштења, концерта и сл.)

4.1

Пунолетно лице

дневно по догађају

по особи

206 – 308

4.2.

Дете од 12 до 18

дневно по догађају

по особи

31 – 103

5.

Улазак моторних возила и бицикала

5.1.

Бицикло

По дану/24 часа

По бициклу

0 -31

5.2.

Mоторнo возилo А категорије

По дану/24 часа

По возилу

51 -103

5.3.

Mоторно возилo Б категорије

По дану/24 часа

По возилу

72 – 206

5.4.

Комби возилo

По дану/24 часа

По возилу

256- 411

5.5.

Аутобус

По дану/24 часа

По возилу

308 – 823

6.

Улазак моторних возила и бицикала за време трајања манифестације

6.1.

Бицикло

По дану/24 часа

По бициклу

0 -52

6.2.

Mоторнo возилo А категорије

По дану/24 часа

По возилу

82 -154

6.3.

Mоторно возилo Б категорије

По дану/24 часа

По возилу

154- 256

6.4.

Комби возилo

По дану/24 часа

По возилу

308 – 514

6.5.

Аутобус

По дану/24 часа

По возилу

411 – 925

2. Динарски износи накнада из Прилога 2, Коефицијенти за утврђивање накнаде за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству из Прилога 10, Табела 13, Корективни фактори локације, односно места монтаже из Прилога 11, Табеле 5.3. и 5.4, као и износи накнада из Прилога 15. и 16. Закона, не усклађују се годишњим индексом потрошачких цена, сагласно члану 273. став 2. Закона.

3. Ови усклађени динарски износи објављују се у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ, а примењују се од 1. јануара 2021. године.

05 број 43-10783/2020

У Београду, 24. децембра 2020. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.