На основу члана 273. став 7. Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС”, бр. 95/18 и 49/19),

Влада објављује

УСКЛАЂЕНЕ ДИНАРСКЕ ИЗНОСЕ

посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела или путног објекта прописане Законом о накнадама за коришћење јавних добара

"Службени гласник РС", број 15 од 24. фебруара 2023.

1. Динарски износи накнаде за путарину из Прилога 10, Табела 10, прописане Законом о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС”, бр. 95/18 и 49/19), усклађени годишњим индексом потрошачких цена, који је објавио Републички завод за статистику, за период од 1. октобра 2021. године до 30. септембра 2022. године, гласе:

Категорија возила

Основица

Усклађена висина накнаде (динара)

I

km

4,7265

IA

km

2,3632

II

km

7,0898

III

km

14,1795

IV

km

28,3592

2. Ови усклађени динарски износи примењиваће се од наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

05 број 43-1527/2023

У Београду, 23. фебруара 2023. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.