На основу члана 47. став 1. Закона о културним добрима („Службени гласник Републике Србије”, број 71/94),

Влада Републике Србије доноси

 

 

ОДЛУКУ

О УТВРЂИВАЊУ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ СВ. НИКОЛЕ У ЖАБЉУ ЗА СПОМЕНИК КУЛТУРЕ

„Службени гласник РС”, број 5 од 17. II 2000.

Тачка 1.

Српска православна црква Св. Николе у Жабљу, са покретним стварима у њој које су од посебног културног и историјског значаја, утврђује се за споменик културе.

Тачка 2.

Српска православна црква Св. Николе у Жабљу, са покретним стварима у њој које су од посебног културног и историјског значаја (у даљем тексту: споменик културе), налази се на територији општине Жабаљ, у Жабљу, у улици Жарка Зрењанина број 34, у приватној својини, на катастарској парцели број 1152 КО Жабаљ.

Споменик културе је саграђен 1835. године, на месту старијег храма из 1732. године, који је према архивским подацима страдао у пожару. Конципиран је као једнобродна грађевина са полукружном олтарском апсидом на источној страни и звоником над западним прочељем. Засведен је полуобличастим сводом. Унутрашњи простор осветљава једанаест лучно завршених прозора. Од три улаза, западни је најбогатије декорисан. Бочне фасаде су наглашене пиластрима који се завршавају јонским полукапителима. Хоризонтална подела изведена је кордонским венцима изнад сокла и прозорских лукова. Кров је покривен фалцованим црепом, а зидне површине су омалтерисане и окречене. Ниски зидани иконостас од тамнољубичастог мермера, рад Јосифа Гајгера, завршен је 1885. године. Исти аутор осликао је представу Св. Тројства у калоти апсиде. На северном зиду су представе Св. Георгија и Св. Алимпија столпника, које се могу приписати Душану Алексићу. У олтару, на јужном зиду наоса, северном и јужном зиду припрате и хору налазе се уљане слике новијег датума, без естетске и уметничке вредности. Храм је обновљен 1851. године, после страдања у Буни 1848. године.

Споменик културе је грађевина јасних стилских карактеристика и представља веома успео пример класицистичке архитектуре сакралног карактера.

Тачка 3.

Заштићену околину споменика културе сачињавају катастарске парцеле бр. 1150/2 и 1152 КО Жабаљ, у приватној својини.

Тачка 4.

Утврђују се следеће мере заштите споменика културе:

1) очување изворног изгледа спољашње архитектуре и ентеријера, хоризонталног и вертикалног габарита, свих конструктивних и декоративних елемената, оригиналних материјала, функционалних карактеристика и оригиналних натписа;

2) ажурно праћење стања и одржавање конструктивно-статичког система, кровног покривача, свих фасада, ентеријера и исправности инсталација у споменику културе.

Тачка 5.

Утврђује се следећа мера заштите заштићене околине споменика културе:

– урбанистичко, комунално и хортикултурно опремање, уређење, одржавање и коришћење порте као јавног простора превасходно намењеног верницима.

Тачка 6.

Списак покретних добара од посебног културног и историјског значаја која се налазе у српској православној цркви Св. Николе у Жабљу чини саставни део ове одлуке и чува се у српској православној цркви Св. Николе у Жабљу.

Тачка 7.

Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

 

05 број 633-4737/99

У Београду, 25. јануара 2000. године

Влада Републике Србије

Потпредседник,

проф. др Милован Бојић, с.р.