На основу члана 31. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 62/03, 64/03 и 58/04),

Влада Републике Србије доноси

 

ОДЛУКУ

О ОСНИВАЊУ УМЕТНИЧКЕ ШКОЛЕ У КРАЉЕВУ

"Службени гласник РС", број 63 од 5. јуна 2004.

 

 

Члан 1.

Оснива се Уметничка школа у Краљеву, као школа за обављање делатности у области средњег образовања и васпитања.

Члан 2.

Школа ће пословати под називом: Уметничка школа у Краљеву, са потпуном одговорношћу.

Седиште Уметничке школе (у даљем тексту: Школа) је у Краљеву, Улица IV краљевачки батаљон б.б.

 

Члан 3.

На оснивање, организацију и рад Школе примењују се прописи о јавним службама, средњој школи и Закон о основама система образовања и васпитања.

Члан 4.

Средства за почетак рада и обављање делатности Школе обезбеђују се у складу са законом.

Члан 5.

Школа ће остваривати наставне планове и програме средњег образовања у четворогодишњем трајању прописане за средње стручне школе у подручју рада култура, уметност и јавно информисање почев од школске 2004/2005. године.

Наставни план и програм остварује се на српском језику.

Члан 6.

До конституисања школског одбора послове школског одбора обављаће привремени школски одбор чије ће чланове именовати Влада Републике Србије посебним решењем.

Члан 7.

До именовања директора Школе његове послове ће обављати и вршити његова овлашћења вршилац дужности директора кога ће именовати Влада Републике Србије посебним решењем.

Члан 8.

Привремени школски одбор:

1) донеће статут Школе до 1. септембра 2004. године,

2) донеће годишњи програм рада Школе,

3) обављаће и друге послове из надлежности школског одбора утврђене Законом.

Привремени школски одбор престаје са радом када Скупштина општине Краљево именује школски одбор у складу са Законом о основама система образовања и васпитања.

Члан 9.

Општи акти Школе донеће се у року од 30 дана од дана доношења статута Школе.

Члан 10.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

 

05 број 611-3482/2004

У Београду, 4. јуна 2004. године

Влада Републике Србије

Председник,

Војислав Коштуница, с.р.