Редакцијски пречишћен текст

На основу члана 17. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 62/03, 64/03, 58/04 и 62/04), а у вези са чл. 4. и 13. Закона о јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91 и 71/94),

Влада Републике Србије доноси

 

ОДЛУКУ

о оснивању Завода за унапређивање образовања и васпитања

„Службени гласник РС”, бр. 73 од 25. јуна 2004, 5 од 22. јануара 2014, 45 од 22. маја 2015.

 

 

Члан 1.

Оснива се Завод за унапређивање образовања и васпитања (у даљем тексту: Завод) за обављање развојних, саветодавних, истраживачких и других стручних послова у предшколском, основном и средњем образовању и васпитању, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања (у даљем тексту: Закон), ради праћења, обезбеђивања и унапређивања квалитета и развоја система образовања и васпитања.

Члан 2.*

Завод обавља стручне послове из области образовања и васпитања и учествује у припреми прописа из надлежности Министарства просвете, науке и технолошког развоја (у даљем тексту: Министарство), Националног просветног савета и Савета за стручно образовање и образовање одраслих, као и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом Завода.*

 

*Службени гласник РС, број 5/2014

 

Члан 3.

Завод ће пословати под називом Завод за унапређивање образовања и васпитања, са потпуном одговорношћу.

Седиште Завода је у Београду, Улица Фабрисова број 10.

Члан 4.*

Завод у свом саставу има организационе јединице – центре, и то:*

1) Центар за развој програма и уџбеника;*

2) Центар за стручно образовање и образовање одраслих;*

3) Центар за професионални развој запослених у образовању.*

Завод може да има посебне организационе јединице за питања образовања националних мањина, као и друге организационе јединице, у складу са статутом Завода.*

*Службени гласник РС, број 5/2014

 

Члан 5.

Брисан је (види члан 3. Одлуке - 5/2014-14)

Члан 6.*

Центар за развој програма и уџбеника обавља стручне послове који се, нарочито, односе на: припрему стандарда: квалитета уџбеника и наставних средстава; услова за остваривање посебних програма у области предшколског васпитања и образовања; припрему: основа програма предшколског васпитања и образовања; наставних планова и програма основног, општег средњег и уметничког образовања и васпитања; основа васпитног програма; дела наставног плана и програма стручног образовања и васпитања и образовања одраслих за општеобразовне предмете; припрему програма предшколског и основног образовања у иностранству; припрему плана уџбеника основног и средњег општег и уметничког образовања и васпитања и учествовање у припреми плана уџбеника општеобразовних предмета стручног образовања и образовања одраслих; предлагање министру одобравања уџбеника и наставних средстава основног и средњег општег и уметничког образовања и васпитања, општеобразовних предмета средњег стручног образовања и васпитања и образовања одраслих; друге послове, у складу са законом и актом о оснивању.*

Стручни послови који се односе на предлагање министру одобравања уџбеника и наставних средстава основног и средњег општег и уметничког образовања и васпитања, општеобразовних предмета средњег стручног образовања и васпитања и образовања одраслих, обављају се као послови који су Законом поверени Заводу.*

 

*Службени гласник РС, број 5/2014

 

Члан 7.*

Центар за стручно образовање и образовање одраслих обавља стручне послове који се, нарочито, односе на: припрему стандарда из надлежности Савета за стручно образовање и образовање одраслих; припрему дела наставног плана и програма средњег стручног образовања и васпитања за образовне профиле и програма завршног испита и стручне матуре; припрему дела наставних планова и програма основног и средњег стручног образовања одраслих и програма завршних испита и стручне матуре; припрему програма мајсторског и специјалистичког образовања и њихових испита; припрему дела наставног плана и програма образовања за рад и завршног испита, програме стручног оспособљавања и програме испита, програме обуке и програме испита и моделе признавања претходно стечених знања и вештина; учествовање у припреми стандарда квалитета уџбеника и наставних средстава стручног образовања и образовања одраслих и плана уџбеника; давање стручне оцене уџбеника стручног образовања и образовања одраслих у поступку одобравања; припрему националног оквира квалификација за ниво средњег стручног образовања, специјалистичког и мајсторског образовања и за друге облике стручног образовања; припрему листе образовних профила; припрему мреже стручних школа и школа за образовање одраслих и праћење њене целисходности; припрему развојних пројеката и активности које повезују стручно образовање и запошљавање; послове утврђивања испуњености стандарда програма стручног оспособљавања и обуке када се остварују према ваншколским прописима; давање мишљења о испуњености стандарда за остваривање посебних програма стручног оспособљавања и обуке; помаже координацију социјалног дијалога и партнерства на различитим нивоима планирања, развоја и остваривања стручног образовања и образовања одраслих; друге послове, у складу са Законом и актом о оснивању.*

Стручни послови који се односе на давање стручне оцене уџбеника стручног образовања и образовања одраслих у поступку одобравања и послове утврђивања испуњености стандарда програма стручног оспособљавања и обуке када се остварују према ваншколским прописима обављају се као послови који су Законом поверени Заводу.*

 

*Службени гласник РС, број 5/2014

 

Члан 8.*

Центар за професионални развој запослених у образовању обавља стручне послове који се, нарочито, односе на: припрему стандарда компетенција за професију наставника, васпитача и стручног сарадника и њиховог професионалног развоја и компетенција директора; унапређивање система сталног стручног усавршавања и професионалног развоја запослених у предшколском, основном и средњем образовању и васпитању; припрему програма увођења у посао приправника и програма за полагање испита за дозволу за рад; одобравање програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача, стручног сарадника и директора; учествовање у остваривању европских и међународних програма у области професионалног развоја запослених; припрему додатних материјала и приручника за наставнике и васпитаче којима се подржава постизање циљева образовања и стандарда постигнућа, као и придржавање принципа система образовања и васпитања; друге послове, у складу са законом и актом о оснивању.*

Стручни послови који се односе на одобравање програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача, стручног сарадника и директора, обављају се као послови који су Законом поверени Заводу.*

 

*Службени гласник РС, број 5/2014

 

Члан 9.

Завод може да образује посебне стручне комисије и тимове из реда компетентних лица у области образовања и васпитања или да ангажује научноистраживачке установе, уз претходну сагласност Министарства.*

Чланови стручних комисија и тимова* из става 1. овог члана бирају се на начин и по поступку предвиђеним статутом Завода.

Члану стручних комисија и тимова* из става 1. овог члана за време рада у стручним комсијама и тимовима* мирује радни однос на радном месту са кога одсуствује, у складу са законом.

 

*Службени гласник РС, број 5/2014

 

Члан 9а*

Завод је дужан да послове припреме или учешћа у припреми подзаконских аката које доноси Национални просветни савет или министар обави и припремљене материјале достави Министарству у року који му одреди министар. Поступак покреће министар достављањем захтева Заводу.*

 

*Службени гласник РС, број 5/2014

 

Члан 10.

На оснивање, организацију и рад Завода примењују се прописи о јавним службама и прописи из области предшколског васпитања и образовања, основног и средњег образовања и васпитања.

Завод има својство правног лица, са правима, обавезама и одговорностима установе утврђеним Законом, овом одлуком и статутом Завода.

О промени назива, седишта и статусној промени Завода одлучује Влада Републике Србије (у даљем тексту: Влада).

Члан 11.

Средства за оснивање и рад Завода обезбеђују се у буџету Републике Србије.

Завод може стицати приходе непосредно од корисника, продајом производа и услуга на тржишту, донаторством и из других извора, у складу са законом.

Члан 12.

Органи Завода су: управни одбор, надзорни одбор и директор.

Члан 13.

Директора Завода именује и разрешава Влада, на период од четири године.*

До именовања директора Завода његове послове ће обављати и вршити његова овлашћења вршилац дужности директора Завода Драгољуб Којчић.

Директор Завода има права и дужности директора предузећа.

*Службени гласник РС, број 45/2015

 

Члан 14.

Управни одбор Завода именује и разрешава Влада, на период од четири године.*

Управни одбор Завода има пет чланова.

Чланови управног одбора Завода именују се из реда стручњака из области образовања.

У управни одбор Завода именују се два члана из реда запослених у Заводу.

Председника управног одбора Завода бирају чланови управног одбора Завода из својих редова већином гласова од укупног броја чланова.

*Службени гласник РС, број 45/2015

Члан 15.

Управни одбор Завода:

1) доноси статут Завода;

2) доноси годишњи план и програм рада Завода;

3) одлучује о пословању Завода;

4) усваја извештај о пословању и годишњи обрачун;

5) усваја годишњи извештај о раду Завода;

6) одлучује о коришћењу средстава, у складу са законом;

7) врши и друге послове утврђене овом одлуком и статутом Завода.

Члан 16.

Надзорни одбор Завода именује и разрешава Влада, на период од четири године.*

Надзорни одбор Завода има три члана.

У надзорни одбор Завода именује се један члан из реда запослених у установи.

*Службени гласник РС, број 45/2015

 

Члан 17.

Влада ће именовати чланове управног и надзорног одбора и директора Завода у року од 15 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Рок за доношење статута Завода је 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 18.

Министарство врши управни надзор над радом Завода, у складу са законом.

Члан 19.

На статут и годишњи план и програм рада Завода сагласност даје Влада.

Завод је обавезан да сарађује са Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања по свим питањима образовања и васпитања која су од заједничког значаја.*

Свој рад, план и програм Завод усаглашава са утврђеним правцима развоја образовања и васпитања, стратегијама Владе које се односе на образовање и васпитање, планским актима Министарства, Националног просветног савета и Савета за стручно образовање и образовање одраслих и активностима које се односе на европске интеграције.*

Завод подноси извештај о свом раду Влади најмање једнапут годишње, а Министарству периодичне извештаје о важним питањима из надлежности Завода.*

 

*Службени гласник РС, број 5/2014

 

Члан 20.

Даном ступања на снагу ове одлуке укидају се: Центар за професионални развој запослених у образовању, Центар за стручно образовање и образовање одраслих, Центар за уметничко образовање и васпитање, Центар за развој програма образовања и васпитања и уџбеника и Центар за образовање лица којима је потребна посебна друштвена подршка.

Центри из става 1. овог члана сачиниће завршне рачуне са стањем на дан ступања на снагу ове одлуке.

Комисија коју образује Влада извршиће попис имовине и деобни биланс центара из става 1. овог члана.

Имовину, права и обавезе, као и запослене Центра за професионални развој запослених у образовању, Центра за стручно образовање и образовање одраслих, Центра за уметничко образовање и васпитање, Центра за развој програма образовања и васпитања и уџбеника и Центра за образовање лица којима је потребна посебна друштвена подршка, преузима Завод, у складу са делатношћу утврђеном Законом.

Неутрошена средства за рад центара из става 4. овог члана, опредељена у буџету Републике Србије за 2004. годину, усмериће се преко текуће буџетске резерве за рад Завода.

Члан 21.

Даном ступања на снагу ове одлуке престају да важе:

– Одлука о оснивању Центра за професионални развој запослених у образовању („Службени гласник РС”, бр. 82/03 и 121/03);

– Одлука о оснивању Центра за стручно образовање и образовање одраслих („Службени гласник РС”, бр. 82/03 и 121/03);

– Одлука о оснивању Центра за уметничко образовање и васпитање („Службени гласник РС”, број 121/03);

– Одлука о оснивању Центра за развој програма образовања и васпитања и уџбеника („Службени гласник РС”, број 121/03);

– Одлука о оснивању Центра за образовање лица којима је потребна посебна друштвена подршка („Службени гласник РС”, број 121/03).

Члан 21а*

Рок за усклађивање статута Завода је 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.*

 

*Службени гласник РС, број 5/2014

 

Члан 22.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

 

05 број 02-4615/2004

У Београду, 24. јуна 2004. године

Влада Републике Србије

Потпредседник,

Мирољуб Лабус, с.р.

 

 

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У "ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ" ОДЛУКЕ

 

 

Одлука о изменама Одлуке о оснивању Завода за унапређивање образовања и васпитања: "Службени гласник РС", број 45/2015-36

 

Члан 4.

Влада ће у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке именовати чланове Управног и Надзорног одбора и директора Завода у складу са овом одлуком.

Лица именована у органе Завода настављају рад до именовања чланова Управног и Надзорног одбора и директора у складу са овом одлуком.

Члан 5.

Управни одбор ускладиће статут Завода са овом одлуком у року од 15 дана од дана именовања управног одбора Завода.

Члан 6.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије.”