Редакцијски пречишћен текст

 

На основу члана 17. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 62/03, 64/03, 58/04 и 62/04), а у вези са чл. 4. и 13. Закона о јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91 и 71/94),

Влада Републике Србије доноси

 

ОДЛУКУ

о оснивању Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања

„Службени гласник РС”, бр. 73 од 25. јуна 2004, 5 од 22. јануара 2014, 45 од 22. маја 2015.

 

Члан 1.

Оснива се Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања (у даљем тексту: Завод) за обављање развојних, саветодавних, истраживачких и других стручних послова у предшколском, основном и средњем образовању и васпитању, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања (у даљем тексту: Закон), ради праћења, обезбеђивања и унапређивања квалитета и развоја система образовања и васпитања.

Члан 2.*

Завод обавља стручне послове у области праћења и вредновања степена, спровођење општих принципа, остварености циљева образовања и васпитања, стандарда постигнућа по нивоима и врстама образовања, као и друге послове, у складу са законом, актом о оснивању и статутом.*

Завод обавља стручне послове који се, нарочито, односе на: припрему: општих и посебних стандарда постигнућа, стандарда квалитета рада установа, посебних стандарда постигнућа у основном образовању и васпитању и у општем средњем уметничком образовању и васпитању, програма завршног испита у основном образовању и васпитању, матурских испита у општем средњем и уметничком образовању и васпитању, припрему инструмената завршног испита у основном образовању и васпитању, опште и уметничке матуре у општем средњем и уметничком образовању и васпитању, обраду и анализу резултата испита, вредновање огледа; вредновање рада установа; обављање међународних истраживања, националних испитивања и праћење ученичких постигнућа; пружање стручне подршке Министарству и надлежним саветима по питању осигурања квалитета и прикупљања и обраде података, пружање стручне подршке установама у погледу праћења и вредновања степена остварености циљева, општих и посебних стандарда постигнућа, самовредновања установа, припремање материјала за испитивање и оцењивање ученика, стручних препорука за прилагођавање посебних стандарда; праћење усаглашености система вредновања и осигурања квалитета образовања и васпитања европских земаља; друге послове у складу са Законом, актом о оснивању и статутом Завода.*

 

*Службени гласник РС, број 5/2014

 

Члан 2а*

Завод у свом саставу има организационе јединице – центре, и то:*

1) Центар за стандарде;*

2) Центар за испите;*

3) Центар за вредновање и истраживање.*

Завод може да има посебне организационе јединице за питања образовања националних мањина, као и друге организационе јединице, у складу са статутом.*

 

*Службени гласник РС, број 5/2014

 

Члан 3.

Завод ће пословати под називом Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, са потпуном одговорношћу.

Седиште Завода је у Београду, Улица Фабрисова број 10.

Члан 4.

Завод може да образује посебне стручне комисије и тимове из реда компетентних лица у области образовања и васпитања или да ангажује научноистраживачке установе, уз претходну сагласност Министарства.*

Чланови стручних комисија и тимова* из става 1. овог члана бирају се на начин и по поступку предвиђеним статутом Завода.

Члану стручних комисија и тимова* из става 1. овог члана за време рада у стручним комисијама и тимовима* мирује радни однос на радном месту са кога одсуствује, у складу са законом.

 

*Службени гласник РС, број 5/2014

 

Члан 4а*

Завод је дужан да послове припреме или учешћа у припреми подзаконских аката које доноси Национални просветни савет или министар обави и припремљене материјале достави Министарству у року који му одреди министар. Поступак покреће министар достављањем захтева Заводу.*

 

*Службени гласник РС, број 5/2014

 

Члан 5.

На оснивање, организацију и рад Завода примењују се прописи о јавним службама и прописи из области предшколског васпитања и образовања, основног и средњег образовања и васпитања.

Завод има својство правног лица, са правима, обавезама и одговорностима установе утврђеним Законом, овом одлуком и статутом Завода.

О промени назива, седишта и статусној промени Завода одлучује Влада Републике Србије (у даљем тексту: Влада).

Члан 6.

Средства за оснивање и рад Завода обезбеђују се у буџету Републике Србије.

Завод може стицати приходе непосредно од корисника, продајом производа и услуга на тржишту, донаторством и из других извора, у складу са законом.

Члан 7.

Органи Завода су: управни одбор, надзорни одбор и директор.

Члан 8.

Директора Завода именује и разрешава Влада, на период од четири године.*

До именовања директора Завода његове послове ће обављати и вршити његова овлашћења вршилац дужности директора Завода Ивана Златановић.

Директор Завода има права и дужности директора предузећа.

*Службени гласник РС, број 45/2015

 

Члан 9.

Управни одбор Завода именује и разрешава Влада, на период од четири године.*

Управни одбор Завода има пет чланова.

Чланови управног одбора Завода именују се из реда стручњака из области образовања.

У управни одбор Завода именују се два члана из реда запослених у Заводу.

Председника управног одбора Завода бирају чланови управног одбора Завода из својих редова већином гласова од укупног броја чланова.

*Службени гласник РС, број 45/2015

 

Члан 10.

Управни одбор Завода:

1) доноси статут Завода;

2) доноси годишњи план и програм рада Завода;

3) одлучује о пословању Завода;

4) усваја извештај о пословању и годишњи обрачун;

5) усваја годишњи извештај о раду Завода;

6) одлучује о коришћењу средстава, у складу са законом;

7) врши и друге послове утврђене овом одлуком и статутом Завода.

Члан 11.

Надзорни одбор Завода именује и разрешава Влада, на период од четири године.*

Надзорни одбор Завода има три члана.

У надзорни одбор Завода именује се један члан из реда запослених у установи.

*Службени гласник РС, број 45/2015

 

Члан 12.

Влада ће именовати чланове управног и надзорног одбора и директора Завода у року од 15 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Рок за доношење статута Завода је 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 13.

Министарство врши управни надзор над радом Завода, у складу са законом.

Члан 14.

На статут и годишњи план и програм рада Завода сагласност даје Влада.

Завод је обавезан да сарађује са Заводом за унапређивање образовања и васпитања по свим питањима образовања и васпитања која су од заједничког значаја.*

Свој рад, план и програм Завод усаглашава са утврђеним правцима развоја образовања и васпитања, стратегијама Владе које се односе на образовање и васпитање, планским актима Министарства, Националног просветног савета и Савета за стручно образовање и образовање одраслих и активностима које се односе на европске интеграције.*

Завод подноси извештај о свом раду Влади најмање једнапут годишње, а Министарству периодичне извештаје о важним питањима из надлежности Завода.*

 

*Службени гласник РС, број 5/2014

 

Члан 15.

Даном ступања на снагу ове одлуке укидају се: Центар за евалуацију и Центар за акредитацију.

Центри из става 1. овог члана сачиниће завршне рачуне са стањем на дан ступања на снагу ове одлуке.

Комисија коју образује Влада извршиће попис имовине и деобни биланс центара из става 1. овог члана.

Имовину, права и обавезе, као и запослене Центра за евалуацију и Центра за акредитацију преузима Завод, у складу са делатношћу утврђеном Законом.

Неутрошена средства за рад центара из става 4. овог члана, опредељена у буџету Републике Србије за 2004. годину, усмериће се преко текуће буџетске резерве за рад Завода.

Члан 16.

Даном ступања на снагу ове одлуке престају да важе:

– Одлука о оснивању Центра за евалуацију („Службени гласник РС”, бр. 82/03 и 121/03), и

– Одлука о оснивању Центра за акредитацију („Службени гласник РС”, број 121/03).

Члан 16а*

Рок за усклађивање статута Завода је 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.*

 

*Службени гласник РС, број 5/2014

 

Члан 17.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

  

 

05 број 02-4624/2004

У Београду, 24. јуна 2004. године

Влада Републике Србије

Потпредседник,

Мирољуб Лабус, с.р.

 

 

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У "ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ" ОДЛУКЕ

 

Одлука о изменама Одлуке о оснивању Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања: "Службени гласник РС", број 45/2015-36

 

Члан 4.

Влада ће у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке именовати чланове Управног и Надзорног одбора и директора Завода у складу са овом одлуком.

Лица именована у органе Завода настављају рад до именовања чланова Управног и Надзорног одбора и директора у складу са овом одлуком.

Члан 5.

Управни одбор ускладиће статут Завода са овом одлуком у року од 15 дана од дана именовања управног одбора Завода.

Члан 6.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.