На основу члана 70. став 4. Закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 58/04 и 62/04),

Влада Републике Србије доноси

ОДЛУКУ

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС ИМОВИНЕ И ДЕОБНИ БИЛАНС

ЦЕНТРА ЗА ЕВАЛУАЦИЈУ, ЦЕНТРА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ, ЦЕНТРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ,

ЦЕНТРА ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ,

ЦЕНТРА ЗА УМЕТНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ, ЦЕНТРА ЗА РАЗВОЈ

ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА И УЏБЕНИКА И

ЦЕНТРА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ЛИЦА КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА

ПОСЕБНА ДРУШТВЕНА ПОДРШКА

„Службени гласник РС“, број 73 од 25.06.2004.

 

 

 

1. Образује се Комисија за попис имовине и деобни биланс Центра за евалуацију, Центра за акредитацију, Центра за професионални развој запослених у образовању, Центра за стручно образовање и образовање одраслих, Центра за уметничко образовање и васпитање, Центра за развој програма образовања и васпитања и уџбеника и Центра за образовање лица којима је потребна посебна друштвена подршка, (у даљем тексту: Комисија), који су основани у складу са одредбама Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 62/03 и 64/03).

Центри основани у складу са одредбама закона из става 1. ове тачке сачиниће завршне рачуне са стањем на дан ступања на снагу Одлуке о оснивању Завода за унапређивање образовања и васпитања и Одлуке о оснивању Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.

2. Задатак Комисије је да изврши попис имовине и деобни биланс Центра за евалуацију, Центра за акредитацију, Центра за професионални развој запослених у образовању, Центра за стручно образовање и образовање одраслих, Центра за уметничко образовање и васпитање, Центра за развој програма образовања и васпитања и уџбеника и Центра за образовање лица којима је потребна посебна друштвена подршка.

Писани извештај о извршеном попису имовине и деобном билансу центара из става 1. ове тачке Комисија доставља Влади Републике Србије и Министарству просвете и спорта.

3. У Комисију се именују:

1) Славко Каравидић, координатор у Министарству просвете и спорта;

2) др Миле Спарић, саветник у Министарству просвете и спорта;

3) Снежана Микарић, сарадник за финансијско-рачуноводствене послове у Центру за евалуацију;

4) Гордана Чапрић, саветник, координатор у Центру за професионални развој запослених у образовању;

5) Радулка Урошевић, сарадник за финансијско-рачуноводствене послове у Центру за стручно образовање и образовање одраслих;

6) Ружица Стојиљковић, начелник у Министарству финансија;

7) Милоје Обрадовић, руководилац Групе за интерну контролу у Министарству просвете и спорта;

8) Милена Миленковић, виши референт у Министарству просвете и спорта.

4. Комисија ће задатак из члана 2. ове одлуке обавити и доставити писани извештај у року од 15 дана од дана укидања центара из тачке 1. ове одлуке.

5. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

 

05 број 119-4625/2004

У Београду, 24. јуна 2004. године

Влада Републике Србије

Потпредседник,

Мирољуб Лабус, с.р.