Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 26. став 2. Закона о Влади Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 5/91 и 45/93),

Влада Републике Србије доноси

 

 

ОДЛУКУ

о образовању Савета за безбедност и здравље на раду

Службени гласник РС, бр. 40 од 13. маја 2005, 71 од 27. јула 2007.

 

 

1. Образује се Савет за безбедност и здравље на раду (у даљем тексту: Савет).

 

2. Задаци Савета су да: даје иницијативе за доношење прописа у области безбедности и здравља на раду, даје иницијативу за израду националног програма развоја безбедности и здравља на раду, својим деловањем доприноси приближавању различитих ставова учесника у социјалном дијалогу у овој области, иницира превентивну политику по свим питањима која се односе на безбедност и здравље на раду.

 

3. Председника и чланове Савета именује посебним решењем Влада Републике Србије.

 

4. Стручне и административно-техничке послове за потребе Савета обављаће министарство надлежно за послове рада *. 

 

*Службени гласник РС, број 71/2007

 

5. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о образовању Савета за заштиту на раду („Службени гласник РС”, број 42/01).

 

6. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

  

05 број 02-2330/2005-002

У Београду, 12. маја 2005. године

Влада Републике Србије

Потпредседник,

Мирољуб Лабус, с.р.