На основу члана 31. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 62/03, 64/03 – исправка, 58/04, 62/04 – исправка, 79/05 – др. закон и 101/05 – др. закон) и члана 17. став 1. и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05 и 71/05 – исправка),

Влада доноси

 

 

ОДЛУКУ

о оснивању Медицинске школе у Новом Пазару

„Службени гласник РС”, број 36 од 20.04.2007.

 

 

1. Оснива се Медицинска школа у Новом Пазару, као стручна школа за обављање делатности у области средњег образовања и васпитања.

2. Школа ће пословати под називом: Медицинска школа у Новом Пазару, са потпуном одговорношћу.

Седиште Медицинске школе (у даљем тексту: Школа) је у Новом Пазару, улица Расима Халиловића б.б.

3. На оснивање, организацију и рад Школе примењују се прописи о јавним службама, средњој школи и Закон о основама система образовања и васпитања.

4. Средства за почетак рада и обављање делатности Школе обезбеђују се у складу са законом.

5. Школа ће остваривати наставне планове и програме средњег образовања прописане за средње стручне школе у подручју рада здравство и социјална заштита, почев од школске 2007/2008. године.

Наставни план и програм остварује се на српском језику.

6. До конституисања школског одбора послове школског одбора обављаће привремени школски одбор чије ће чланове именовати Влада посебним решењем.

7. До именовања директора Школе његове послове ће обављати и вршити његова овлашћења вршилац дужности директора кога ће именовати Влада посебним решењем.

8. Привремени школски одбор:

1) донеће статут Школе до 1. септембра 2007. године;

2) донеће годишњи програм рада Школе;

3) обављаће и друге послове из надлежности школског одбора утврђене законом.

Привремени школски одбор престаје са радом када се именује школски одбор у складу са Законом о основама система образовања и васпитања.

9. Општи акти Школе донеће се у року од 30 дана од дана доношења статута Школе.

10. Ученици који су започели стицање средњег образовања и васпитања у издвојеном одељењу Медицинске школе у Краљеву у Новом Пазару, наставиће стицање средњег образовања и васпитања у Школи, почев од школске 2007/2008. године.

11. Даном почетка рада Школа преузима све запослене из издвојеног одељења Медицинске школе у Краљеву у Новом Пазару.

12. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

 

05 број 611-1960/2007

У Београду, 19. априла 2007. године

Влада

Председник,

Војислав Коштуница, с.р.