На основу члана 142. став 1. тачка 6) Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 62/03, 64/03 – исправка, 58/04, 62/04 – исправка, 79/05 – др. закон и 101/05 – др. закон) и члана 17. став 1. и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05 и 71/05 – исправка),

Влада доноси

 

ОДЛУКУ

о одређивању средњих школа од посебног интереса за Републику Србију

„Службени гласник РС“, број 42 од 11.05.2007.

 

 

1. Одређују се као средње школе од посебног интереса за Републику Србију:

1) Друга београдска – Филолошка гимназија, у Београду;

2) Математичка гимназија, у Београду;

3) Карловачка гимназија, у Сремским Карловцима.

2. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

 

05 број 110-2338/2007

У Београду, 10. маја 2007. године

Влада

Председник,

Војислав Коштуница, с.р.