На основу члана 142. став 1. тачка 6) Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 62/03, 64/03 – исправка, 58/04, 62/04 – исправка, 79/05 – др. закон и 101/05 – др. закон) и  члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07 и 65/08),

Влада доноси

 

ОДЛУКУ

о одређивању Прве крагујевачке гимназије

за школу од посебног интереса за Републику Србију

„Службени гласник РС“, број 113 од 12.12.2008.

 

 

1. Одређује се за школу од посебног интереса за Републику Србију Прва крагујевачка гимназија у Крагујевцу.

2. Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

 

05 број 611-5437/2008-1

У Београду, 11. децембра 2008. године

Влада

Први потпредседник Владе –

заменик председника Владе,

Ивица Дачић, с.р.