На основу члана 31. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 62/03, 64/03 – исправка, 58/04, 62/04 – исправка, 79/05 – др. закон и 101/05 – др. закон) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07 и 65/08),

Влада доноси

 

ОДЛУКУ

о оснивању Угоститељско-туристичке школе у Новом Пазару

„Службени гласник РС”, број 88 од 26.09.2008.

 

 

1. Оснива се Угоститељско-туристичка школа у Новом Пазару, као стручна школа за обављање делатности у области средњег образовања и васпитања.

2. Школа ће пословати под називом: Угоститељско-туристичка школа, са потпуном одговорношћу.

Седиште Угоститељско-туристичке школе (у даљем тексту: Школа) је у Новом Пазару, улица Његошева б.б.

3. На оснивање, организацију и рад Школе примењују се прописи о јавним службама, средњој школи и Закон о основама система образовања и васпитања.

4. Средства за почетак рада и обављање делатности Школе обезбеђују се у складу са законом.

5. Школа ће остваривати наставне планове и програме средњег образовања прописане за средње стручне школе у подручју рада трговина, угоститељство и туризам и пољопривреда, производња и прерада хране, почев од школске 2008/2009. године.

Наставни план и програм остварује се на српском језику.

6. До конституисања школског одбора Влада образује привремени школски одбор у саставу:

1) Едис Еровић, професор Економско-трговинске школе у Новом Пазару;

2) Мирсад Муховић, професор Економско-трговинске школе у Новом Пазару;

3) Гордана Дрманац, професор Економско-трговинске школе у Новом Пазару;

4) Фуад Воца, радник у Заводу за запошљавање у Новом Пазару;

5) Радослав Јешић, службеник у Предузећу „Јединство” а.д. у Новом Пазару;

6) Миљхат Љајић, пољопривредник;

7) Снежана Ђокић, трговац у ТП „Рекић” у Новом Пазару;

8) Фикрет Ганић, службеник у Предузећу „Минел растављачи” у Новом Пазару;

9) Садик Тахировић, радник у Здравственом центру у Новом Пазару.

7. Привремени школски одбор:

1) донеће статут Школе;

2) донеће годишњи програм рада Школе;

3) обављаће и друге послове из надлежности школског одбора утврђене законом.

Привремени школски одбор престаје са радом када се именује школски одбор у складу са Законом о основама система образовања и васпитања.

8. Општи акти Школе донеће се у року од 30 дана од дана доношења статута Школе.

9. До именовања директора Школе његове послове ће обављати и вршити његова овлашћења вршилац дужности директора Миладин Белојица, професор.

10. Ученици који су започели стицање средњег образовања и васпитања у Економско-трговинској школи у Новом Пазару, наставиће стицање средњег образовања и васпитања у Школи, почев од школске 2008/2009. године.

11. Даном почетка рада Школа преузима потребан број запослених из Економско-трговинске школе у Новом Пазару.

12. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

 

05 број 611-3494/2008-2

У Београду, 25. септембра 2008. године

Влада

Први потпредседник Владе –

заменик председника Владе,

Ивица Дачић, с.р.