На основу члана 14. став 1. Закона о туризму („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08 и 16/11),

Влада доноси

 

ОДЛУКУ

о проглашењу Туристичког простора „Лепенски Вир”

"Службени гласник РС“, број 41 од 10. јуна 2011.

  

1. Проглашава се Tуристички простор „Лепенски Вир”.

 

2. Лепенски вир се налази на десној обали Дунава на подручју Ђердапске клисуре у Oпштини Мајданпек.

Лепенски Вир представља јединствени културно-историјски и амбијентални, простор, који обухвата резерват природе Лепенски Вир и археолошко налазиште које због својих вредности и значаја спада у најзначајнију културно-историјску целину ове врсте у Европи.

Због својих карактеристика, вредности и приоритетне туристичке намене Лепенски Вир представља целину која захтева посебан режим организације, уређења, коришћења и заштите, односно целину која испуњава услове за проглашење за туристички простор.

 

3. Површина туристичког простора је 57 ha 22 а 27 m².

 

4. Туристички простор Лепенски вир се налази у границама заштићеног подручја непокретног културног добра Лепенски Вир и обухвата парцеле дела катастарске општине, Бољетин. Граница Туристичког простора Лепенски вир почиње на месту обале Дунава где се састају две парцеле 212/1 и 212/11, даље граница иде границом тих двају парцела према истоку све до краја парцеле 212/11, пресеца парцелу 212/1 до парцеле 262 наставља границама парцела 261, 260, 259, 228, 227, 226, 224, 223, 217, 947, 945/1, 941 до границе са парцелом 938/1 до њене везе са парцелом 939/1, иде и даље на југозапад границом парцела 940, 939/2, 1003, 1005/2, затим пресеца границом парцела 997 и 996, одатле иде границом парцела 1005/3, 1005, 1005/5, 1005/7, 1008/1, 1009, 1010, 1011 и границом према парцели 1014 иде ка западу до локалног пута 3402/1, одатле нагло скреће ка истоку и иде дуж истог пута са спољне стране све до парцеле 990, затим том границом наставља до парцеле 1099, онда нагло скреће ка северу дуж парцеле 990 и 989, 988, до границе парцеле 987, затим скреће ка истоку парцелом 982/3, 982/1, спушта се на југ до парцела 978/10, 978/9 и 978/8, затим истом парцелом скреће ка истоку, поново долази до јужне стране парцеле 979/9, прелази на парцелу 978/13, продужава парцелом 978/16, долази до парцела 978/4 и 978/2, прелази на границу парцела 978/1 и 1099 и спушта се на обалу Бољетинске реке, одатле наставља обалом Бољетинске реке до ушћа у Дунав, одатле се обалом Дунава пење узводно све до полазне тачке.

Графички приказ граница Туристичког простора „Лепенски Вир” дат је у прилогу 1. који је одштампан уз ову одлуку и чини њен саставни део.

 

5. Основни циљ проглашења Туристичког простора „Лепенски Вир” је стварање адекватних услова за планирање организовање, уређење и коришћење у складу са карактеристикама, вредностима и наменом туристичког простора, а посебно за развој културног туризма.

 

6. Кључна туристичка атракција подручја је Археолошко налазиште „Лепенски вир” (6500-4500 година п.н.е.) које се налази узводно од Доњег Милановца и представља непокретно културно добро од изузетног значаја, над којим послове заштите, у складу са Законом о културним добрима, обавља Републички завод за заштиту споменика културе.

Музеј Лепенски Вир који презентује локалитет у музеолошком смислу и који је у складу са Законом о културним добрима у саставу Народног музеја у Београду.

 

7. Земљиште на којем се налази Туристички простор „Лепенски Вир” је у државној и приватној својини.

Подаци о власништву и попис катастарских парцела дати су у прилогу 2. који је одштампан уз ову одлуку и чини њен саставни део.

 

8. Обавезе у погледу развоја туризма и других облика коришћења простора су:

1) развој и очување туристичких атракција;

2) развој туристичког производа;

3) развој туристичке инфраструктуре;

4) развој туристичке супраструктуре;

5) маркетиншке и промотивне активности у вези са туристичким простором (организовање истраживања туристичких тржишта за потребе промоције туристичког простора, формирање и развијање туристичког информационог система, организовање наступа на сајмовима и изложбама, обезбеђивање информативно-пропагандног материјала којим се промовишу туристичке вредности, сарадња са другим организацијама за промоцију туризма, предузимање других активности у домену маркетинга и промоције туристичког простора).

 

9. Туристичким простором „Лепенски Вир” управљаће Друштво са ограниченом одговорношћу за развој туризма „Добродошли у Лепенски Вир”, cа седиштем у згради визиторског центра Лепенски Вир, oпштинa Мајданпек, село Бељотин бб.

 

10. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

05 број 332-4357/2011-1

У Београду, 3. јуна 2011. године

Влада

Председник,

др Мирко Цветковић, с.р.

 

 

Прилог 2. Подаци о власништву и попис катастарских парцела

Парцела

Опис

Власник, корисник

ha

а

212/1

Штрбин

Република Србија, ЈП Национални парк Ђердап

22

91

33

212/11

Штрбин

Република Србија, ЈП Национални парк Ђердап

9

75

87

212/12

Штрбин

Република Србија, ЈП Национални парк Ђердап

53

78

212/13

Штрбин

Република Србија, ЈП Национални парк Ђердап

33

77

212/14

Штрбин

Република Србија, ЈП Национални парк Ђердап

8

56

212/18

Штрбин

Република Србија, ЈП Национални парк Ђердап

1

10

2

212/19

Регионални пут

Република Србија, Републ. дирекција за путеве

3

38

98

212/20

Регионални пут

Република Србија, Републ. дирекција за путеве

1

70

80

216/1

Кошо брдо

Република Србија, ПД хидроелектране Ђердап

78

76

216/2

Кошо брдо

Република Србија, ЈП Електропривреда Србије, ПД хидроелектране Ђердап

38

31

216/3

Кошо брдо

Република Србија, ПД хидроелектране Ђердап

6

35

3402/3

Кошо брдо

Република Србија, Општина Мајданпек

6

49

948/1

Кошо брдо

Република Србија, ЈП Национални парк Ђердап

1

61

73

948/2

Кошо брдо

Република Србија, ЈП Национални парк Ђердап

79

36

950

Кошо брдо

Република Србија, ПД хидроелектране Ђердап

14

31

951/3

Кошо брдо

Република Србија, ПД хидроелектране Ђердап

3

51

951/4

Кошо брдо

Приватно

3

96

952/1

Кошо брдо

Приватно

25

4

952/2

Кошо брдо

Приватно

10

58

952/3

Кошо брдо

Приватно

6

38

952/4

Кошо брдо

Приватно

6

45

953

Кошо брдо

Република Србија, ПД хидроелектране Ђердап

7

96

954/1

Кошо брдо

Република Србија, ЈП Електропривреда Србије, ПД хидроелектране Ђердап

47

75

954/2

Кошо брдо

Република Србија, ПД хидроелектране Ђердап

5

54

955/2

Кошо брдо

Приватно

13

61

955/3

Кошо брдо

Приватно

5

55

955/4

Кошо брдо

Приватно

6

10

955/5

Кошо брдо

Приватно

5

98

956/1

Кошо брдо

Република Србија, ПД хидроелектране Ђердап

1

11

28

956/3

Кошо брдо

Република Србија, ПД хидроелектране Ђердап

21

12

956/5

Кошо брдо

Република Србија, Општина Мајданпек

3

43

956/6

Кошо брдо

Република Србија, ПД хидроелектране Ђердап

9

49

956/7

Кошо брдо

Република Србија, ПД хидроелектране Ђердап

17

53

966

Лепена

Приватно

49

70

977

Лепена

Република Србија, ПД хидроелектране Ђердап

1

59

978/1

Лепена

Приватно

22

57

978/10

Лепена

Приватно

1

52

978/11

Лепена

Приватно

1

32

978/12

Лепена

Приватно

1

8

978/13

Лепена

Приватно

14

978/14

Лепена

Приватно

40

978/15

Лепена

Приватно

1

22

978/16

Лепена

Приватно

2

52

978/2

Лепена

Приватно

13

67

978/3

Лепена

Приватно

9

95

978/4

Лепена

Приватно

7

0

978/5

Лепена

Приватно

6

49

978/6

Лепена

Приватно

5

87

978/7

Лепена

Приватно

5

9

978/8

Лепена

Приватно

9

93

978/9

Лепена

Приватно

4

44

979

Лепена

Република Србија, ЈП Национални парк Ђердап

87

88

980

Лепена

Приватно

25

5

981/1

Лепена

Приватно

34

70

981/2

Лепена

Приватно

2

37

981/3

Лепена

Приватно

8

81

982/1

Лепена

Република Србија, Општина Мајданпек

27

42

983

Лепена

Приватно

12

64

985

Лепена

Приватно

39

89

987

Лепена

Приватно

34

16

988

Лепена

Приватно

40

7

991/3

Лепена

Приватно

3

79

992

Кошо брдо

Република Србија, ЈП Национални парк Ђердап

1

16

83

993/1

Кошо брдо

Приватно

6

34

993/2

Кошо брдо

Приватно

6

25

993/3

Кошо брдо

Приватно

6

31

993/4

Кошо брдо

Приватно

6

38

993/5

Кошо брдо

Приватно

6

32

994

Кошо брдо

Приватно

20

53

995

Кошо брдо

Приватно

20

33

996

Кошо брдо

Приватно

34

62

1013

Кошо брдо

Приватно

28

0

1014

Кошо брдо

Приватно

1

19

3

1099

Кошо брдо

Република Србија, ЈП Национални парк Ђердап

2

10

37

Укупна површина парцела на туристичком подручју (ha а m²)

57

22

27