Zakon

На основу члана 12. став 7. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08 и 16/11),

Влада доноси

 

ОДЛУКУ

о висини накнаде за рад чланова Савета за стручно образовање и образовање одраслих

"Службени гласник РС", број 38 од 25. априла 2012.

 

1. Овом одлуком одређује се висина месечне накнаде за рад председнику и члановима Савета за стручно образовање и образовање одраслих.

2. Председнику Савета за стручно образовање и образовање одраслих накнада за рад одређује се у висини 1,5 просечне месечне зараде по запосленом у Републици Србији, без пореза и доприноса, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике.

3. Члановима Савета за стручно образовање и образовање одраслих накнада за рад одређује се у висини просечне месечне зараде по запосленом у Републици Србији, без пореза и доприноса, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике.

4. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 121-2240/2012-1

У Београду, 19. априла 2012. године

Влада

Председник,

др Мирко Цветковић, с.р.