Zakon
Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 27. ст. 3. и 4. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07 и 95/10) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС и 72/12),

Влада доноси

 

ОДЛУКУ

о броју посебних саветника министара и мерилима за накнаду за њихов рад

"Службени гласник РС", бр. 107 од 9. новембра 2012, 93 од 25. октобра 2013, 71 од 11. јула 2014, 18 од 15. марта 2019, 9 од 5. фебруара 2021.

 

 

1. Овом одлуком одређује се број саветника сваког министра и мерила за накнаду за њихов рад.

2. Посебног саветника решењем именује министар.

3. Министар финансија, министар привреде, министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, министар заштите животне средине, министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, министар рударства и енергетике, министар трговине, туризма и телекомуникација, министар правде, министар државне управе и локалне самоуправе, министар за људска и мањинска права и друштвени дијалог, министар унутрашњих послова, министар одбране, министар спољних послова, министар за европске интеграције, министар здравља, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, министар за бригу о породици и демографију, министар омладине и спорта, министар културе и информисања и министар за бригу о селу – могу именовати по три посебна саветника, министар просвете, науке и технолошког развоја – четири посебна саветника.

Министар без портфеља – може именовати једног посебног саветника.

*Службени гласник РС, број 9/2021

4. Посебни саветници нису у радном односу у министарству,  већ се њихова права и обавезе уређују уговором, према општим правилима грађанског права.

Накнада за рад посебних саветника зависи од сложености, значаја и обима њихових послова и од значаја области за коју су задужени.

Накнада за рад посебних саветника не може бити већа од износа који се добија множењем нето основице и коефицијента за обрачун плате оног саветника потпредседника Владе који је у радном односу у Влади.

*Службени гласник РС, број 71/2014

5. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о броју посебних саветника министара и мерилима за накнаду за њихов рад („Службени гласник РС”, број 26/11).

6. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

05 број 119-7832/2012

У Београду, 8. новембра 2012. године

Влада

Председник,

Ивица Дачић, с.р.