Zakon

Редакцијски пречишћен текст

Неважећи акт

 

 

 

На основу члана 33. ст. 2. и 3. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о образовању Савета за реформу јавне управе

"Службени гласник РС", бр. 81 од 5. октобра 2016, 78 од 18. августа 2017, 66 од 29. августа 2018, 146 од 4. децембра 2020.

1. Образује се Савет за реформу јавне управе (у даљем тексту: Савет), као централно стратешко тело Владе за реформу јавне управе.

2. Задатак Савета јесте:

1) да утврђује предлоге стратешког развоја јавне управе у Републици Србији;

2) да иницира и предлаже Влади предузимање мера и активности које се односе на реформу јавне управе;

3) да разматра и усваја извештаје о постигнутим циљевима у области реформе јавне управе;

4) да промовише и прати спровођење Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији, нарочито са становишта укључивања принципа и циљева реформе јавне управе у секторске стратегије развоја и планске акте;

5) да разматра и даје претходно мишљење о стратегијама развоја, нацртима закона и другим актима који се односе на организацију и рад Владе, органа државне управе, а нарочито оне којима се предлаже оснивање нових државних органа, организација, служби или тела Владе.

3. У Савет се именују:

– за председника:

Ана Брнабић, председник Владе;

– за потпредседника:

Марија Обрадовић, министар државне управе и локалне самоуправе;

– за чланове:

1) Бранко Ружић, први потпредседник Владе и министар просвете, науке и технолошког развоја;

2) Маја Гојковић, потпредседник Владе и министар културе и информисања;

3) Никола Селаковић, министар спољних послова;

4) Томислав Момировић, министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;

5) Александар Вулин, министар унутрашњих послова;

6) Анђелка Атанасковић, министар привреде;

7) Маја Поповић, министар правде;

8) Синиша Мали, министар финансија;

9) Јадранка Јоксимовић, министар за европске интеграције;

10) др Дарија Кисић Тепавчевић, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања;

11) асс. др Златибор Лончар, министар здравља;

12) Вања Удовичић, министар омладине и спорта;

13) проф. др Дејан Ђурђевић, директор Републичког секретаријата за законодавство;

14) Новак Недић, Генерални секретар Владе;

15) Бојана Тошић, директор Републичког секретаријата за јавне политике.

Председника, потпредседника и чланове Савета, Влада замењује посебним решењем.

У случају спречености потпредседник и чланови Савета могу овластити државног секретара или државног службеника на положају да их замењује на седници Савета са правом одлучивања.

*Службени гласник РС, број 146/2020

4. Савет доноси пословник о свом раду.

5. Савет има секретара кога из реда државних службеника, на предлог министра надлежног за послове државне управе, решењем именује Савет.

Административно-техничке послове за потребе Савета обавља Генерални секретаријат Владе, а стручне министарство надлежно за послове државне управе.

6. Ради разматрања питања из своје надлежности Савет може да образује радне групе.

*Службени гласник РС, број 66/2018

7. Савет може, ради проучавања појединих нарочито сложених питања која се односе на реформу јавне управе, ангажовати стручне и образовне институције и истакнуте стручњаке.

8. Савет у свом раду може да користи стручну помоћ која му се пружа у виду међународних пројеката.

9. Брисана је (види тачку 1. Одлуке - 66/2018-12)

10. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 02-9012/2016

У Београду, 29. септембра 2016. године

Влада

Председник,

Александар Вучић, с.р.