Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 18. Закона о заштити права и слобода националних мањина („Службени лист СРЈ”, број 11/02 и „Службени гласник РС”, бр. 72/09 – др. закон и 97/13 – УС) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о образовању Савета за националне мањине

"Службени гласник РС", бр. 32 од 3. априла 2015, 91 од 10. новембра 2016, 78 од 18. августа 2017, 156 од 25. децембра 2020, 21 од 17. марта 2023.

1. Овом одлуком образује се Савет за националне мањине (у даљем тексту: Савет) који прати и разматра стање остваривања права националних мањина и стање међунационалних односа у Републици Србији.

2. Задаци Савета су да: прати и разматра стање остваривања права националних мањина и стање међунационалних односа у Републици Србији; предлаже мере за унапређење пуне и делотворне равноправности припадника националних мањина; прати остваривање сарадње националних савета националних мањина са државним органима, као и органима аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе; разматра услове за рад националних савета националних мањина и предлаже мере у тој области; прати остваривање међународних обавеза Републике Србије у области остваривања права припадника националних мањина; разматра међународне споразуме који се односе на положај националних мањина и заштиту њихових права у поступку њиховог закључивања; разматра нацрте закона и других прописа од значаја за остваривање права националних мањина и о томе даје мишљење Влади и потврђује симболе, знамења и празнике националних мањина на предлог националних савета националних мањина.

3. У Савет се именују:

– за председника:

Ана Брнабић, председник Владе;

– за заменика председника:

Томислав Жигманов, министар за људска и мањинска права и друштвени дијалог;

– за чланове:

1) Ивица Дачић, први потпредседник Владе и министар спољних послова;

2) Маја Гојковић, потпредседник Владе и министар културе;

3) Маја Поповић, министар правде;

4) др Александар Мартиновић, министар државне управе и локалне самоуправе;

5) Бранко Ружић, министар просвете;

6) др Михаило Јовановић, министар информисања и телекомуникација;

7) др Владимир Рогановић, директор Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде;

8) председници националних савета националних мањина и председник Савеза јеврејских општина Србије.

*Службени гласник РС, број 21/2023

4. Савет доноси пословник о раду.

5. Стручну и административно-техничку подршку Савету пружа Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог.

*Службени гласник РС, број 156/2020

6. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о образовању Савета за националне мањине („Службени гласник РС”, бр. 46/13 и 98/13).

7. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 02-3336/2015

У Београду, 2. априла 2015. године

Влада

Председник,

Александар Вучић, с.р.