Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 21. ст. 1. и 2. Закона о националном оквиру квалификација Републике Србије („Службени гласник РС”, број 27/18) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 71/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о оснивању Секторског већа за сектор здравства и социјалне заштите

"Службени гласник РС", бр. 104 од 28. децембра 2018 57 од 9. августа 2019, 17 од 28. фебруара 2020, 44 од 29. априла 2021.

1. Оснива се Секторско веће за сектор здравства и социјалне заштите (у даљем тексту: Секторско веће) за области које се односе на стоматологију, медицину, фармацију, негу болесника укључујући и здравствену негу старих људи, бригу о здрављу особа са инвалидитетом, пружање неге трудницама за време трудноће, порођаја и постнаталном периоду, као и на традиционалну, односно комплементарну медицину. Област социјалне заштите односи се на бригу о старим и одраслим лицима са инвалидитетом, бригу о деци и младима и услугама социјалног рада и саветовања.

2. Задаци Секторског већа су да:

1) анализира постојеће и утврђује потребне квалификације у сектору;

2) идентификује квалификације које треба осавременити;

3) идентификује квалификације које више не одговарају потребама сектора;

4) доноси одлуку о изради предлога стандарда квалификација у оквиру сектора;

5) даје мишљење о очекиваним исходима знања и вештина унутар сектора;

6) промовише дијалог и непосредну сарадњу између света рада и образовања;

7) промовише могућности за образовање, обуку и запошљавање унутар сектора;

8) идентификује могућности за обучавање одраслих унутар сектора;

9) разматра импликације националног оквира квалификација на квалификације унутар сектора;

10) предлаже листе квалификација по нивоима и врстама које могу да се стичу признавањем претходног учења;

11) обавља друге послове у складу са Законом о националном оквиру квалификација Републике Србије.

3. За чланове Секторског већа, на пет година именују се:

1) на предлог Привредне коморе Србије и репрезентативних удружења послодаваца:

(1) Татјана Милошевић;

(2) Драгана Милутиновић.

2) на предлог струковних комора, односно удружења:

(1) Комора социјалне заштите:

– проф. др Мирослав Бркић;

(2) Aсоцијација центара за социјални рад:

– Сандра Перић;

(3) Удружење послодаваца установа социјалне заштите Републике Србије:

– Зоран Милачић;

(4) Лекарска комора Србије:

– Милена Јововић;

(5) Фармацеутска комора Србије:

– Татјана Жунић;

(6) Комора биохемичара Србије:

– Славица Цимбаљевић;

(7) Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије:

– Весна Николић;

(8) Стоматолошка комора Србије – спец. др стом. Чедомир Пантелић.

3) на предлог Савета за стручно образовање и образовање одраслих – мр Биљана Јовановић Главоњић.

4) на предлог Конференцијe универзитета и Конференцијe академија и високих школа:

(1) проф. др Иванка Марковић – КОНУС;

(2) проф. др Марко Војводић, КАССС.

5) на предлог Националне службе за запошљавање – Снежана Додиг.

6) на предлог:

(1) Министарства просвете, науке и технолошког развоја – Миља Кривокућа;

(2) Министарства за рад, запошљавања, борачка и социјална питања – Весна Миросављевић

(3) Министарства здравља – Љиљана Јовановић;

(4) Министарства омладине и спорта – Снежана Клашња.

7) на предлог репрезентативних гранских синдиката:

(1) Грански синдикат здравства и социјалне заштите „Независност”:

– др Драган Николић;

(2) Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије:

– Зоран Савић;

(3) Синдикат лекара и фармацеута Србије:

– др Милан Максимовић;

(4) Синдикат медицинских сестара и техничара Србије:

– Марина Ђорђевић;

(5) Конфедерација слободних синдиката:

– Зоран Никодијевић.

8) на предлог заједнице стручних школа:

(1) Биљана Бојанић, Удружење медицинских школа.

9) на предлог:

(1) Завода за унапређивање образовања и васпитања – Љиљана Филиповић;

(2) Републичког завода за социјалну заштиту – Светлана Живанић;

(3) Покрајинског завода за социјалну заштиту – Маја Думнић;

(4) Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут” – др Оливера Нинковић и Слађана Барош.

Чланови Секторског већа из става 1. тач. 3), 5), 6), тач. 8), и 9) подтач. (1), учествују у раду Секторског већа у свим областима рада Секторског већа из тачке 1. ове одлуке.

Чланови Секторског већа из става 1. тачке 1), 4) и 7) равномерно се ротирају у раду Секторског већа за све секторе рада по редоследу који се утврђује у складу са пословником о раду Секторског већа.

Чланови Секторског већа из става 1. тачка 2) и тачка 9) подтач. (2)–(4) ове тачке учествују у раду за област рада сектора за који су именовани.

*Службени гласник РС, број 57/2019

**Службени гласник РС, број 17/2020

***Службени гласник РС, број 44/2021

4. Чланови Секторског већа између себе бирају председника из реда чланова који учествују у раду у свим областима рада Секторског већа из тачке 1. ове одлуке.

5. Секторско веће доноси пословник о свом раду.

6. Годишњи извештај о раду Секторско веће подноси Агенцији за квалификације, министарству надлежном за послове образовања и Влади, најкасније до 1. марта текуће године за претходну календарску годину.

7. Административно-техничку подршку Секторском већу пружа Агенција за квалификације.

8. Чланови Секторског већа и стручних тимова имају право на накнаду за рад у висини коју утврди Влада.

9. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 02-02-12710/2018

У Београду, 27. децембра 2018. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.