Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

 

На основу члана 21. ст. 1. и 2. Закона о националном оквиру квалификација Републике Србије („Службени гласник РС”, број 27/18) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 71/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о оснивању Секторског већа за сектор осталих услуга

"Службени гласник РС", бр. 104 од 28. децембра 2018, 57 од 9. августа 2019.

1. Оснива се Секторско веће за сектор осталих услуга (у даљем тексту: Секторско веће) за области које се односе на услуге у домаћинству, фризерске услуге и услуге улепшавања, угоститељске услуге, спортове, комуналне услуге (хигијенски стандарди хране, снабдевање водом, одношење смећа и чишћење улица и сл.), на безбедност и заштиту здравља на раду и заштиту људи и имовине (јавна безбедност, заштита од ванредних ситуација и сл.).

2. Задаци Секторског већа су да:

1) анализира постојеће и утврђује потребне квалификације у сектору;

2) идентификује квалификације које треба осавременити;

3) идентификује квалификације које више не одговарају потребама сектора;

4) доноси одлуку о изради предлога стандарда квалификација у оквиру сектора;

5) даје мишљење о очекиваним исходима знања и вештина унутар сектора;

6) промовише дијалог и непосредну сарадњу између света рада и образовања;

7) промовише могућности за образовање, обуку и запошљавање унутар сектора;

8) идентификује могућности за обучавање одраслих унутар сектора;

9) разматра импликације националног оквира квалификација на квалификације унутар сектора;

10) предлаже листе квалификација по нивоима и врстама које могу да се стичу признавањем претходног учења;

11) обавља друге послове у складу са Законом о националном оквиру квалификација Републике Србије.

3. За чланове Секторског већа, на пет година именују се:

1) на предлог Привредне коморе Србије и репрезентативних удружења послодаваца – Вељко Антонић.

2) на предлог Савета за стручно образовање и образовање одраслих – Јелена Десница.

3) на предлог Конференцијe универзитета и Конференцијe академија и високих школа:

(1) проф. др Весна Николић – КОНУС;

(2) проф. др Снежана Лазаревић, KAССС;

(3) доцент др Михаел Бучко – КОНУС.

4) на предлог Националне службе за запошљавање – Биљана Тодоровић.

5) на предлог:

(1) Министарства просвете, науке и технолошког развоја – Драгица Милошевић;

(2) Министарства рада, запошљавања, борачка и социјална питања – Јелена Сандић;

(3) Mинистарства трговине, туризма и телекомуникација – Вишња Ракић;

(4) Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктурe – Бојан Миљковић;

(5) Министарства омладине и спорта – Ивана Пашић.

6) на предлог заједнице стручних школа:

(1) Веселинка Животић, Удружење школа личних услуга.

7) на предлог:

(1) Завода за унапређивање образовања и васпитања – Љиљана Филиповић;

(2) Завода за спорт и медицину спорта – мр Горан Бојовић;

(3) Покрајинског завода за спорт и медицину спорта – Данијела Шпирић.

Чланови Секторског већа из става 1. тач. 1), 2), 4) и тачка 5) подтач. (1), (2) и (5), тачка 6) и тачка 7) подтачка (1) ове тачке учествују у раду Секторског већа у свим областима рада Секторског већа из тачке 1. ове одлуке.

Чланови Секторског већа из става 1. тачке 3) равномерно се ротирају у раду Секторског већа за све секторе рада по редоследу који се утврђује у складу са пословником о раду Секторског већа.

Чланови Секторског већа из става 1. тачка 5) подтач. (3) и (4) и тачка 7) подтач. (2) и (3) ове тачке учествују у раду за област рада сектора за који су именовани.”

*Службени гласник РС, број 57/2019

4. Чланови Секторског већа између себе бирају председника из реда чланова који учествују у раду у свим областима рада Секторског већа из тачке 1. ове одлуке.

5. Секторско веће доноси пословник о свом раду.

6. Годишњи извештај о раду Секторско веће подноси Агенцији за квалификације, министарству надлежном за послове образовања и Влади, најкасније до 1. марта текуће године за претходну календарску годину.

7. Административно-техничку подршку Секторском већу пружа Агенција за квалификације.

8. Чланови Секторског већа и стручних тимова имају право на накнаду за рад у висини коју утврди Влада.

9. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 02-02-12711/2018

У Београду, 27. децембра 2018. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.