Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

 

На основу члана 21. ст. 1. и 2. Закона о националном оквиру квалификација Републике Србије („Службени гласник РС”, број 27/18) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 71/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о оснивању Секторског већа за сектор образовањa и васпитањa

"Службени гласник РС", бр. 104 од 28. децембра 2018, 57 од 9. августа 2019, 14 од 21. фебруара 2020, 38 од 16. априла 2021.

1. Оснива се Секторско веће за сектор образовањa и васпитањa (у даљем тексту: Секторско веће) за области: наукe о образовању које проучавају теорије и процесе учења, методe и техникe преношења знања, односно квалификације које се односе на курикулум, дидактику, образовну евалуацију, истраживање, образовање васпитача у предшколским установама, образовањe наставника разредне наставе (учитеља) укључујући и подучавање деце са посебним потребама, подучавање одраслих основама читања и писања, образовањe наставника предметне наставе у основном и средњем образовању и васпитању, као и наставника у високом образовању.

2. Задаци Секторског већа су да:

1) анализира постојеће и утврђује потребне квалификације у сектору;

2) идентификује квалификације које треба осавременити;

3) идентификује квалификације које више не одговарају потребама сектора;

4) доноси одлуку о изради предлога стандарда квалификација у оквиру сектора;

5) даје мишљење о очекиваним исходима знања и вештина унутар сектора;

6) промовише дијалог и непосредну сарадњу између света рада и образовања;

7) промовише могућности за образовање, обуку и запошљавање унутар сектора;

8) идентификује могућности за обучавање одраслих унутар сектора;

9) разматра импликације националног оквира квалификација на квалификације унутар сектора;

10) предлаже листе квалификација по нивоима и врстама које могу да се стичу признавањем претходног учења;

11) обавља друге послове у складу са Законом о националном оквиру квалификација Републике Србије.

3. За чланове Секторског већа, на пет година именују се:

1) на предлог Привредне коморе Србије и репрезентативних удружења послодаваца:

(1) Јелeна Јаковљевић;

(2) Милорад Јовановић.

2) на предлог Савета за стручно образовање и образовање одраслих – доц. др Јован Миљковић.

3) на предлог Конференцијe универзитета и Конференцијe академија и високих школа:

(1) проф. др Јасна Парлић Божовић – КОНУС;

(2) проф. др Светлана Карић, КАССС.

4) на предлог Националне службе за запошљавање – Тања Илић.

5) на предлог:

(1) Министарства просвете науке и технолошког развоја – др Александар Пајић;

(2) Министарства рада, запошљавања, борачка и социјална питања – Снежана Богдановић;

(3) Министарства омладине и спорта – Снежана Жугић.

6) на предлог заједница стручних школа:

(1) Милан Гајић, Удружења средњих школа за подручјe рада пољопривреда, производња и прерада хране;

(2) Весна Прцовић, Заједница уметничких школа;

(3) Радован Ковачевић, Заједница гимназија.

7) на предлог репрезентативних гранских синдиката:

(1) Синдикат високог образовања Србије:

– др Немања Тасић;

(2) Грански синдикат просветних радника Србије „Независност”:

– др Весна Војводић Митровић;

(3) Синдикат образовања Србије:

– Борка Вишнић;

(4) Унија синдиката просветних радника Србије:

– Иван Станковић;

(5) Конфедерација слободних синдиката:

– Радмила Додић;

(6) Синдикат радника у просвети Србије – Сњежана Павловић.

8) на предлог Завода за унапређивање образовања и васпитања – Снежана Милошевић.

9) на предлог Друштва андрагога Србије:

– Мирјана Милановић.

Чланови Секторског већа из става 1. тач. 2), 3), 4), 5), 8) и 9) учествују у раду Секторског већа у свим областима рада Секторског већа из тачке 1. ове одлуке.

Чланови Секторског већа из става 1. тач. 1), 6) и 7) равномерно се ротирају у раду Секторског већа за све секторе рада по редоследу који се утврђује у складу са пословником о раду Секторског већа.

*Службени гласник РС, број 57/2019

**Службени гласник РС, број 14/2020

***Службени гласник РС, број 38/2021

4. Чланови Секторског већа између себе бирају председника из реда чланова који учествују у раду у свим областима рада Секторског већа из тачке 1. ове одлуке.

5. Секторско веће доноси пословник о свом раду.

6. Годишњи извештај о раду Секторско веће подноси Агенцији за квалификације, министарству надлежном за послове образовања и Влади, најкасније до 1. марта текуће године за претходну календарску годину.

7. Административно-техничку подршку Секторском већу пружа Агенција за квалификације.

8. Чланови Секторског већа и стручних тимова имају право на накнаду за рад у висини коју утврди Влада.

9. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 02-02-12713/2018

У Београду, 27. децембра 2018. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.