Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

 

На основу члана 21. ст. 1. и 2. Закона о националном оквиру квалификација Републике Србије („Службени гласник РС”, број 27/18) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 71/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о оснивању Секторског већа за сектор информационих и комуникационих технологија, електротехнике, аутоматике и електронике

"Службени гласник РС", бр. 104 од 28. децембра 2018, 57 од 9. августа 2019.

1. Оснива се Секторско веће за сектор информационих и комуникационих технологија, електротехнике, аутоматике и електронике (у даљем тексту: Секторско веће) за области које се односе на систем дизајн, компјутерско програмирање, базе података, мреже, развој софтвера (укључујући и развој вештачке интелигенције) и апликација, као и развој хардвера, затим за дизајнирање компјутера и опреме за комуникацију, развој и праћење електронске опреме, машина и система, за области електротехнике, електронике и аутоматике.

2. Задаци Секторског већа су да:

1) анализира постојеће и утврђује потребне квалификације у сектору;

2) идентификује квалификације које треба осавременити;

3) идентификује квалификације које више не одговарају потребама сектора;

4) доноси одлуку о изради предлога стандарда квалификација у оквиру сектора;

5) даје мишљење о очекиваним исходима знања и вештина унутар сектора;

6) промовише дијалог и непосредну сарадњу између света рада и образовања;

7) промовише могућности за образовање, обуку и запошљавање унутар сектора;

8) идентификује могућности за обучавање одраслих унутар сектора;

9) разматра импликације националног оквира квалификација на квалификације унутар сектора;

10) предлаже листе квалификација по нивоима и врстама које могу да се стичу признавањем претходног учења;

11) обавља друге послове у складу са Законом о националном оквиру квалификација Републике Србије.

3. За чланове Секторског већа, на пет година именују се:

1) на предлог Привредне коморе Србије и репрезентативних удружења послодаваца – Милан Шолаја и Зоран Живковић.

2) на предлог Савета за стручно образовање и образовање одраслих – Милан Вукобрат.

3) на предлог Конференцијe универзитета и Конференцијe академија и високих школа:

(1) проф. др Дарко Митић – КОНУС;

(2) проф. др Горан Зајић и проф. др Бојан Ристић, КАССС.

4) на предлог Националне службе за запошљавање – Јелена Кљајић.

5) на предлог министарстава:

(1) Министарства просвете, науке и технолошког развоја – др Саша Стојановић.

(2) Министарства рада, запошљавања, борачка и социјална питања – Жељка Цвијановић.

(3) Министарства трговине, туризма и телекомуникација – Милан Добријевић.

(4) Министарства омладине и спорта – Дарко Удовичић.

6) на предлог репрезентативних гранских синдиката:

(1) Конфедерација слободних синдиката:

– Драган Лукић

7) на предлог заједнице стручних школа:

(1) Небојша Соколовић, Заједница електротехничких школа Србије.

8) на предлог Завода за унапређивање образовања и васпитања – Маја Тодоровић.

Чланови Секторског већа из става 1. тач. 2), 4), 5), 6), 7) и 8) ове тачке учествују у раду Секторског Већа у свим областима рада Секторског већа из тачке 1. ове одлуке.

Чланови Секторског већа из става 1. тач. 1) и 3) ове тачке равномерно се ротирају у раду Секторског већа за све секторе рада по редоследу који се утврђује у складу са пословником о раду Секторског већа.

Брисан је ранији став 4. (види тачку 1. Одлуке – 57/2019-144).

*Службени гласник РС, број 57/2019

4. Чланови Секторског већа између себе бирају председника из реда чланова који учествују у раду у свим областима рада Секторског већа из тачке 1. ове одлуке.

5. Секторско веће доноси пословник о свом раду.

6. Годишњи извештај о раду Секторско веће подноси Агенцији за квалификације, министарству надлежном за послове образовања и Влади, најкасније до 1. марта текуће године за претходну календарску годину.

7. Административно-техничку подршку Секторском већу пружа Агенција за квалификације.

8. Чланови Секторског већа и стручних тимова имају право на накнаду за рад у висини коју утврди Влада.

9. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 02-02-12714/2018

У Београду, 27. децембра 2018. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.