Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

 

На основу чланa 21. ст. 1. и 2. Закона о националном оквиру квалификација Републике Србије („Службени гласник РС”, број 27/18) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 71/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о оснивању Секторског већа за сектор природних наука, математике и статистике

"Службени гласник РС", бр. 104 од 28. децембра 2018, 57 од 9. августа 2019.

1. Оснива се Секторско веће за сектор природних наука, математике и статистике (у даљем тексту: Секторско веће) за области као што су: биологија, биохемија, науке о заштити животне средине и кроз примену обновљивих изора енергије (екологија), природно окружење и живот у дивљини (природи) укључујући оснивање и одржавање националних паркова и управљање дивљином, заштита природе као и технологија заштите околине како би се избегла загађеност, хемија, физика, науке о земљи (геодезија, геологија, метеорологија, океанографија, сеизмологија и сл.), математика и статистика.

2. Задаци Секторског већа су да:

1) анализира постојеће и утврђује потребне квалификације у сектору;

2) идентификује квалификације које треба осавременити;

3) идентификује квалификације које више не одговарају потребама сектора;

4) доноси одлуку о изради предлога стандарда квалификација у оквиру сектора;

5) даје мишљење о очекиваним исходима знања и вештина унутар сектора;

6) промовише дијалог и непосредну сарадњу између света рада и образовања;

7) промовише могућности за образовање, обуку и запошљавање унутар сектора;

8) идентификује могућности за обучавање одраслих унутар сектора;

9) разматра импликације националног оквира квалификација на квалификације унутар сектора;

10) предлаже листе квалификација по нивоима и врстама које могу да се стичу признавањем претходног учења;

11) обавља друге послове у складу са Законом о националном оквиру квалификација Републике Србије.

3. За чланове Секторског већа, на пет година именују се:

1) на предлог Привредне коморе Србије и репрезентативних удружења послодаваца – Марија Хуравик.

2) на предлог Савета за стручно образовање и образовање одраслих – Веселин Вуковић.

3) на предлог Конференцијe универзитета и Конференцијe академија и високих школа:

(1) проф. др Ћемал Долићанин – КОНУС;

(2) проф. др Љубица Диковић, КАССС.

4) на предлог Националне службе за запошљавање – Дејан Николић.

5) на предлог:

(1) Министарства просвете, науке и технолошког развоја – проф. др Марија Кузмановић.

(2) Министарства рада, запошљавања, борачка и социјална питања – Снежана Мартиновић.

(3) Министарства заштите животне средине – Соња Вукадиновић.

(4) Министарства омладине и спорта – Братислав Петровић.

6) на предлог заједнице стручних школа:

(1) Славица Марковић, Заједница гимназија.

7) на предлог:

(1) Завода за унапређивање образовања и васпитања – Мaлина Поповић, за област природних наука;

(2) Завода за унапређивање образовања и васпитања – Татјана Мишовић, за област математике и статистике;

(3) Завода за заштиту природе Србије – Наташа Сарић;

(4) Републичког завода за статистику – Сунчица Стефановић Шестић.

Чланови Секторског већа из става 1. тач. 1), 2), 4), тачка 5) подтач. (1), (2) и (4), тачка 6) и тачка 7) подтачка (4) ове тачке учествују у раду Секторског већа у свим областима рада Секторског већа из тачке 1. ове одлуке.

Чланови Секторског већа из става 1. тачке 3) равномерно се ротирају у раду Секторског већа за све секторе рада по редоследу који се утврђује у складу са пословником о раду Секторског већа.

Чланови Секторског већа из става 1. тачка 5) подтач. (3) и тачка 7) подтач. (1)–(3), учествују у раду за област рада сектора за који су именовани.

*Службени гласник РС, број 57/2019

4. Чланови Секторског већа између себе бирају председника из реда чланова који учествују у раду у свим областима рада Секторског већа из тачке 1. ове одлуке.

5. Секторско веће доноси пословник о свом раду.

6. Годишњи извештај о раду Секторско веће подноси Агенцији за квалификације, министарству надлежном за послове образовања и Влади, најкасније до 1. марта текуће године за претходну календарску годину.

7. Административно-техничку подршку Секторском већу пружа Агенција за квалификације.

8. Чланови Секторског већа и стручних тимова имају право на накнаду за рад у висини коју утврди Влада.

9. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 02-02-12715/2018

У Београду, 27. децембра 2018. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.