Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 21. ст. 1. и 2. Закона о националном оквиру квалификација Републике Србије („Службени гласник РС”, број 27/18) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 71/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о оснивању Секторског већа за сектор уметност и хуманизам (хуманистичке науке)

"Службени гласник РС", бр. 104 од 28. децембра 2018, 57 од 9. августа 2019.

1. Оснива се Секторско веће за сектор уметност и хуманизам (у даљем тексту: Секторско веће) за области које се односе на уметност, хуманистичке науке и језике. Oбласт уметности односи се на аудио-визуалне технике и медијску продукцију (фотографија, мултимедијална продукција, радијска и ТВ продукција, штампа и издаваштво), модни и индустријски дизајн и дизајн ентеријера (модни дизајн, костимографија и сл.), ликовну уметност (цртање, сликање, вајарство и сл.), занатство (рукотворине – грнчарство, ткање, резбарење дрвета и сл.), музику и извођачке уметности (музика, драма, плес, циркус и сл.). Област хуманистичких наука односи се на религију и теологију, историју и филозофију и етику и сл. Област језика односи се на културу, књижевност, лингвистику и фонетику страних „живих”, али и класичних језика као и књижевности и лингвистике матерњег језика.

2. Задаци Секторског већа су да:

1) анализира постојеће и утврђује потребне квалификације у сектору;

2) идентификује квалификације које треба осавременити;

3) идентификује квалификације које више не одговарају потребама сектора;

4) доноси одлуку о изради предлога стандарда квалификација у оквиру сектора;

5) даје мишљење о очекиваним исходима знања и вештина унутар сектора;

6) промовише дијалог и непосредну сарадњу између света рада и образовања;

7) промовише могућности за образовање, обуку и запошљавање унутар сектора;

8) идентификује могућности за обучавање одраслих унутар сектора;

9) разматра импликације националног оквира квалификација на квалификације унутар сектора;

10) предлаже листе квалификација по нивоима и врстама које могу да се стичу признавањем претходног учења;

11) обавља друге послове у складу са Законом о националном оквиру квалификација Републике Србије.

3. За чланове Секторског већа, на пет година именују се:

1) на предлог Привредне коморе Србије и репрезентативних удружења послодаваца – Ивана Ковачевић.

2) на предлог струковних комора, односно удружења:

(1) Удружење музичких уметника Србије:

– Смиљка Исаковић;

(2) Удружење ликовних уметника Србије:

– Здравко Милинковић;

(3) Удружење архитеката Србије:

– Владимир Миленковић;

(4) Удружење драмских уметника Србије:

– др Небојша Ромчевић;

(5) Удружење балетских уметника Србије:

– Марија Бајчетић;

(6) Удружење ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Србије:

– Зоја Бојић.

3) на предлог Савета за стручно образовање и образовање одраслих – Зоран Марић

4) на предлог Конференцијe универзитета и Конференцијe академија и високих школа:

(1) мр Јасна Драговић – КОНУС;

(2) проф. др Марина Стаменовић, КАССС.

5) на предлог Националне службе за запошљавање – Никола Матић.

6) на предлог:

(1) Министарства просвете, науке и технолошког развоја – проф. др Ана Ланговић Милићевић;

(2) Министарства рада, запошљавања, борачка и социјална питања – Драгана Краљ;

(3) Министарства културе и информисања – Марко Деспотовић;

(4) Министарства омладине и спорта – Милица Ковачевић.

7) на предлог заједница стручних школа:

(1) Софија Бунарџић, Заједница уметничких школа;

(2) Драгомир Братић, Заједница музичко балетских средњих школа.

8) на предлог репрезентативних гранских синдиката:

(1) Грански синдикат културе, уметности и медија „Независност”:

– Татјана Бребановић;

(2) Самостални синдикат културе Србије:

– Јанко Димитријевић;

(3) Конфедерација слободних синдиката:

– Смиљана Стокић.

9) на предлог Завода за унапређивање образовања и васпитања:

(1) Анета Краљић Димитријевић, за област уметности,

(2) Александар Маринковић, за област хуманизам.

Чланови Секторског већа из става 1. тач. 1), 3), 5) и 6) учествују у раду Секторског већа у свим областима рада Секторског већа из тачке 1. ове одлуке.

Чланови Секторског већа из става 1. тач. 4), 7) и 8) равномерно се ротирају у раду Секторског већа за све секторе рада по редоследу који се утврђује у складу са пословником о раду Секторског већа.

Чланови Секторског већа из става 1. тач. 2) и 9) учествују у раду за област рада сектора за који су именовани.

*Службени гласник РС, број 57/2019

4. Чланови Секторског већа између себе бирају председника из реда чланова који учествују у раду у свим областима рада Секторског већа из тачке 1. ове одлуке.

5. Секторско веће доноси пословник о свом раду.

6. Годишњи извештај о раду Секторско веће подноси Агенцији за квалификације, министарству надлежном за послове образовања и Влади, најкасније до 1. марта текуће године за претходну календарску годину.

7. Административно-техничку подршку Секторском већу пружа Агенција за квалификације.

8. Чланови Секторског већа и стручних тимова имају право на накнаду за рад у висини коју утврди Влада.

9. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 02-02-12716/2018

У Београду, 27. децембра 2018. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.