Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

 

На основу члана 21. ст. 1. и 2. Закона о националном оквиру квалификација Републике Србије („Службени гласник РС”, број 27/18) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 71/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о оснивању Секторског већа за сектор друштвених наука, новинарства и информисања

"Службени гласник РС", бр. 104 од 28. децембра 2018, 57 од 9. августа 2019, 32 од 2. априла 2021, 44 од 29. априла 2021.

1. Оснива се Секторско веће за сектор друштвених наука, новинарства и информисања (у даљем тексту: Секторско веће). Област друштвених и бихевиоралних наука односи се на економију (укључујући и макроекономију и јавне финансије), право, политичке науке и грађанско васпитање, психологију, социологију и културолошке студије, укључујући и етнологију и друштвену антропологију, студије хумане и социјалне географије и сл. Област новинарства и информисања односи се на уређивање, извештавање, писање коментара и извештаја од јавног интереса и др., на библиотекарство, информисање и архивске студије које се односе на селектовање, усвајање, организовање и чување информација (библиотекарске студије, музеологија и сл.).

2. Задаци Секторског већа су да:

1) анализира постојеће и утврђује потребне квалификације у сектору;

2) идентификује квалификације које треба осавременити;

3) идентификује квалификације које више не одговарају потребама сектора;

4) доноси одлуку о изради предлога стандарда квалификација у оквиру сектора;

5) даје мишљење о очекиваним исходима знања и вештина унутар сектора;

6) промовише дијалог и непосредну сарадњу између света рада и образовања;

7) промовише могућности за образовање, обуку и запошљавање унутар сектора;

8) идентификује могућности за обучавање одраслих унутар сектора;

9) разматра импликације националног оквира квалификација на квалификације унутар сектора;

10) предлаже листе квалификација по нивоима и врстама које могу да се стичу признавањем претходног учења;

11) обавља друге послове у складу са Законом о националном оквиру квалификација Републике Србије.

3. За чланове Секторског већа, на пет година именују се:

1) На предлог Привредне коморе Србије и репрезентативних удружења послодаваца – Драгана Вуковић Георгијев – за све области рада сектора, осим права

(1) Јелена Андрић – за све области рада сектора, осим права;

(2) Урош Новаковић – за област права.

2) на предлог струковних комора, односно удружења:

(1) Удружење новинара Србије:

– Драгана Бјелица;

(2) Независно удружење новинара Србије:

– Татјана Јакоби.

3) на предлог Савета за стручно образовање и образовање одраслих – Јелена Стојановић.

4) на предлог Конференцијe универзитета и Конференцијe академија и високих школа:

(1) проф. др Дарко Надић – КОНУС;

(2) проф. др Марта Дедај, КАССС.

5) на предлог Националне службе за запошљавање – Светлана Ускоковић Богосављевић.

6) на предлог:

(1) Министарства просвете, науке и технолошког развоја – проф. др Татјана Цветковски;

(2) Министарства за рад, запошљавања, борачка и социјална питања – Милица Јаначковић;

(3) Министарства културе и информисања – Маја Зaрић;

(4) Министарства правде – Рада Костић;

(5) Министарства финансија – Ана Панчић;

(6) Министарства омладине и спорта – Марија Петронијевић.

7) на предлог заједница стручних школа:

(1) Томислав Бартолић, Заједница економских, правно-биротехничких, трговинских и туристичко-угоститељских школа Србије;

(2) Маријан Мишић, Заједница гимназија.

8) на предлог репрезентативних гранских синдиката:

(1) Синдикат запослених у правосудним органима Републике Србије:

– Гордана Ненадић;

(2) Синдикат радника „Електропривреда Србије”:

– Маја Јовановић и Ђина Тришковић;

9) на предлог Завода за унапређивање образовања и васпитања:

(1) Елеонора Влаховић, за област друштвених наука;

(2) Дејана Милијић Субић, за област новинарства и информисања.

Чланови Секторског већа из става 1. тач. 3), 5) и тачка 6) подтач. (1), (2) и (6) ове тачке учествују у раду Секторског већа у свим областима рада Секторског већа из тачке 1. ове одлуке.

Чланови Секторског већа из става 1. тач. 2), 4), 7) и 8), равномерно се ротирају у раду Секторског већа за све секторе рада по редоследу који се утврђује у складу са пословником о раду Секторског већа.

Чланови Секторских већа из става 1. тач. 1), 6) подтач. (3)–(5) и тачке 9), учествују у раду за област рада сектора за који су именовани.

*Службени гласник РС, број 57/2019

**Службени гласник РС, број 32/2021

***Службени гласник РС, број 44/2021

4. Чланови Секторског већа између себе бирају председника из реда чланова који учествују у раду у свим областима рада Секторског већа из тачке 1. ове одлуке.

5. Секторско веће доноси пословник о свом раду.

6. Годишњи извештај о раду Секторско веће подноси Агенцији за квалификације, министарству надлежном за послове образовања и Влади, најкасније до 1. марта текуће године за претходну календарску годину.

7. Административно-техничку подршку Секторском већу пружа Агенција за квалификације.

8. Чланови Секторског већа и стручних тимова имају право на накнаду за рад у висини коју утврди Влада.

9. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 02-02-12724/2018

У Београду, 27. децембра 2018. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.